->~-' 4;'- ~

-=
KëIë¥ êäk8| tk8|
¥|8|8||k|Ik8 IKk|kI

SYEIKH
MUHAMMAD BIN SHALEH AL UTSAIMIN
Penerjemab:
MUHAMMAD YUSUF HARUN, MA.
EdItor :
DR.Mub.Mu'InudInIIIab BasrI,MA
Bakrun SyaII'I Yabya ,MA
Mubammadun Abd.HamId ,MA.
FIr'adI NasruddIn,Lc
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
1
·:=|· =·· .´-
.,||· ·
;«,·-|· -·= ¸· =«= ¬,=|· , =· -> .
-<,· ·
.,·· .=,· =«=
---·,- ·
. . .,=· =· ¸·. ;-- =«=
¸- ¸-··= .,,´·
=,«-·=,- .,=«=
,«-- ,·| ¸·=|· ,=· ..·-~·
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
2

-·,-·.·, ·=«¬· -·| =«¬|· ,,= ¸- =·· .,-·, .-,|· =,··, ·,«-·.·,
.-| ..·· :· ¸·=· ¸-, .-| ¸=- :· =· ·=.· ¸- .··|·«-| =··`,= ¸-, ··.«·|
| c·,= v ·=-, =· v· -|· v .| =.=|, ¸·= .-|,=, ·=,- ·=«¬- .| =.=|, .-
¸·`=|· -,· _· .·.-·· ..-,· ¸-, -··¬=|, -|¹ ¸·-, -,·- =· . =-· ·-| ·
SegaIa pujian hanva niIik AIIah Ta'a|a kila nenuji-
Nva,neninla peiloIongan,nenohonkan anpunan dan
leilaulal kepada-Nva.Kila nenohon peiIindungan kepada
AIIah daii kejahalan jiva-jiva kila dan daii keluiukan anaIan-
anaIan vang leIah kila peilual.ßaiang siapa vang leIah
nendapalkan hidavah AIIah,naka lak seoiangpun vang dapal
nenvesalkan jaIannva dan sesiapa vang leIah disesalkan-Nva
naka liada seoiangpun vang nanpu nenleiikan sinai
pelunjuk kepadanva.
Sava leisaksi lahvasannva liada IIah vang leihak
disenlah neIainkan AIIah senala,liada sekulu lagi-Nva,dan
sava leisaksi lahva Muhannad adaIah hanla AIIah dan
ulusan-Nva,senoga shaIaval dan saIan AIIah senliasa
leicuiahkan kepada leIiau,keIuaiga dan sahalal-sahalalnva
dan siapa vang nengikulinva dengan laik hingga akhii
zanan,aniiin.
Wa ba'du :
Sungguh, lanvak dianlaia kaun nusIinin sekaiang ini
vang neienehkan nasaIah shaIal dan neIaIaikannva, dan
lahkan ada vang neninggaIkannva sana sekaIi, kaiena
nenganggapnva haI vang sepeIe.
OIeh kaiena nasaIah ini leinasuk saIah salu nasaIah
lesai, vang neIanda unal pada saal ini, dan nenjadi ajang
peiledaan pendapal dikaIangan paia uIana dan paia inan
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
3
nazhal daii duIu hingga kini, naka penuIis ingin nenleiikan
sunlangsihnva daIan peinasaIahan leiselul neIaIui luIisan
vang sedeihana ini.
Ienlicaiaan lenlang nasaIah ini akan diiingkas daIan
dua lahasan :
Pcrtama : hukun oiang vang neninggaIkan shaIal.
Kcdua: konsekvensi hukun kaiena riddan (keIuai daii IsIan),
diselalkan kaiena neninggaIkan shaIal, alau selal Iainnva.
Senoga AIIah suonaananu ua |a´aa|a dengan laufiq-Nva
nenunjukkan kila senua kepada kelenaian.
1
HUKUM
ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT
MasaIah ini leinasuk saIah salu nasaIah iInu vang
anal lesai, dipeidelalkan oIeh paia uIana pada zanan dahuIu
dan nasa sekaiang.
Imam Ahmad bIn Hanba! nengalakan : ¨Oiang vang
neninggaIkan shaIal adaIah kafii, vailu kekafiian vang
nenvelalkan oiang leiselul keIuai daii IsIan, diancan
hukunan nali, jika lidak leilaulal dan lidak nengeijakan
shaIal.
Senenlaia Imam Abu HanIfah, Ma!Ik dan 5vafI'I
nengalakan : ¨Oiang vang neninggaIkan shaIal adaIah fasik
dan lidak kafii¨, nanun, neieka leileda pendapal nengenai
hukunannva, nenuiul Imam Ma!Ik dan 5vafI'I ¨diancan
hukunan nali selagai hadd¨, dan nenuiul Imam Abu
HanIfah ¨diancan hukunan la´zii (diasingkan) , lukan
hukunan nali¨.
ApaliIa nasaIah ini leinasuk nasaIah vang
dipeiseIisihkan, naka vang vajil adaIah dikenlaIikan kepada
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
4
kilal AIIah suonaananu ua |a´aa|a dan sunnah RasuIuIIah
sna||a||anu ´a|aini ua sa||an, kaiena AIIah suonaananu ua |a´aa|a
leifiinan :
} -·|· ¸|· -«´¬· ·¸= ¸- -,· .·«··-· ·-, {
´Tcn|ang scsua|u apapun uang |anu pcrsc|isin|an. na|a
pu|usannua (|crscran) |cpada A||an.¨. (OS. As Svuia, 1O).
Dan AIIah juga leifiinan :
} · ¸|· ·,.,· ·¸= ¸· .·-··· .·· ·| ·|·· .,·-,· .··· .· .,=,|·, - -,,|·, -
:·,|· ¸.-|, `,,- c|. ,-v· {
´]i|a |anu oc|ainan pcndapa| |cn|ang scsua|u. na|a
|cnoa|i|an|an ia |cpada A||an (A| Qur´an) dan Rasu| (As Sunnan).
ji|a |anu ocnar ocnar ocrinan |cpada A||an dan nari |cnudian. uang
dcni|ian i|u |coin u|ana (oaginu) dan |coin oai| a|ioa|nua.¨.
( OS. An Nisa´, 59 ).
OIeh kaiena nasing nasing pihak vang leiseIisih
pendapal, ucapannva lidak dapal dijadikan hujjah leihadap
pihak Iain, selal nasing nasing pihak nenganggap lahva
diaIah vang lenai, senenlaia lidak ada saIah salu daii kedua
leIah pihak vang pendapalnva Ielih palul unluk dileiina,
naka daIan nasaIah leiselul vajil kenlaIi kepada juii
penenlu dianlaia keduanva, vailu AI Oui´an dan Sunnah
RasuIuIIah sna||a||anu ´a|aini ua sa||an.
KaIau kila kenlaIikan peiledaan pendapal ini kepada
AI Oui´an dan As Sunnah, naka akan kila dapalkan lahva AI
Oui´an naupun As Sunnah keduanva nenunjukkan lahva
oiang vang neninggaIkan shaIal adaIah kafii, dan kufui aklai
vang nenvelalkan ia keIuai daii isIan.
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
5
: Qur'an - Da!I! darI A! : Pcrtama
AIIah suonaananu ua |a´aa|a leifiinan daIan suial Al
Taulah aval 11 :
} ¸·`=|· ¸· .´··,-·· ···,|· ·,·¹, ·:=|· ·,-·||, ·,··· .··
´]i|a ncrc|a ocr|auoa|. ncndiri|an sna|a| dan ncnunai|an
za|a|. na|a (ncrc|a i|u) ada|an saudara saudaranu scagana¨.
(OS. Al Taulah: 11).
Dan daIan suial Maivan aval 59-6O , AIIah leifiinan :
} ·,- .,«·· =,.· =·,.=|· ·,-,··, ·:=|· ·,-·=| `.·- .·=-· ¸- .·¬· .
··,= .,«·=· v, -·¬|· .,·-=· c·|,|· ·¬|·= ¸«-, ¸-¹, =·· ¸- ·|· {
´|a|u da|ang|an scsudan ncrc|a pcnggan|i (uang jc|c|) uang
ncnuia nuia|an sna|a| dan ncnpcr|uru||an naua nafsunua. na|a
ncrc|a |c|a| a|an ncncnui |cscsa|an. |ccua|i crang uang ocr|auoa|.
ocrinan dan ocrana| sna|cn. na|a ncrc|a i|u a|an nasu| surga dan
|ida| a|an dirugi|an scdi|i|pun¨. (OS. Maivan, 59- 6O).
ReIevansi aval kedua, vailu vang leidapal daIan suial
Maivan, lahva AIIah leifiinan lenlang oiang oiang vang
nenvia nviakan shaIal dan nenpeiluiulkan hava nafsunva :¨
|ccua|i crang uang ocr|auoa|. ocrinan .¨. Ini nenunjukkan
lahva neieka kelika nenvia nviakan shaIal dan
nenpeiluiulkan hava nafsu adaIah lidak leiinan.
Dan ieIevansi aval vang peilana, vailu vang leidapal
daIan suial Al Taulah, lahva kila dan oiang oiang nusviik
leIah nenenlukan liga svaial :
HendakIah neieka leilaulal daii sviiik.
HendakIah neieka nendiiikan shaIal, dan
HendakIah neieka nenunaikan zakal.
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
6
Iika neieka leilaulal daii sviiik, lelapi lidak
nendiiikan shaIal dan lidak puIa nenunaikan zakal, naka
neieka lukanIah saudaia seagana dengan kila.
ßegilu puIa, jika neieka nendiiikan shaIal, lelapi lidak
nenunaikan zakal naka neieka pun lukan saudaia seagana
dengan kila.
Ieisaudaiaan seagana lidak dinvalakan hiIang alau
lidak ada, neIainkan jika seseoiang keIuai secaia keseIuiuhan
daii agana : lidak dinvalakan hiIang alau lidak ada kaiena
kefasikan dan kekafiian vang sedeihana lingkalannva.
ColaIah anda peihalikan fiinan AIIah suonaananu ua
|a´aa|a daIan aval qishash kaiena nenlunuh :
} ··.|, =,,-«|·· `-·,`··· ·¸= -,-| ¸- -| ¸«- ¸- .·.-·· -,|· {
´Ma|a oarang siapa uang diocri naaf c|cn saudaranua.
ncnda||an (uang ncnaaf|an) ncngi|u|i dcngan cara uang oai|. dan
ncnda||an (uang diocri naaf) ncnoauar (diua|) |cpada uang ncnocri
naaf dcngan cara uang oai| (pu|a)¨. (OS. AI ßaqaiah, 178).
DaIan aval ini, AIIah suonaananu ua |a´aa|a nenjadikan
oiang vang nenlunuh dengan sengaja selagai saudaia oiang
vang dilunuhnva, padahaI pidana nenlunuh dengan sengaja
leinasuk dosa lesai vang sangal leial hukunannva, Kaiena
AIIah suonaananu ua |a´aa|a leifiinan :
} ·|· .=-, ·.,· ·=|·- .·.- ·,¹,¬· ·=`«-·- ··-,- ¸·«· ¸-, =-|, -·-|, -,·- -
·«,=- ···=- -| {
´Dan oarang siapa uang ncnounun sccrang nu´nin dcngan
scngaja. na|a oa|asannua ia|an ncra|a janannan. |c|a| ia dida|annua
dan A||an nur|a |cpadanua dan ncngu|u|inua scr|a ncnucdia|an
azao uang ocsar oaginua¨. (OS. An Nisa´, 93).
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
7
Kenudian colaIah anda peihalikan fiinan AIIah
suonaananu ua |a´aa|a lenlang dua goIongan daii kaun
nu´ninin vang leipeiang :
} ·, ¸·- ·«··=-· .-· .·· ·«.·,· ·,¬·=|· ·,···|· ;·-,«|· ¸- .··«··| .
·«.·,· ·,¬·=|· =··· .·· -·|· ,-| ¸|· ·¸«· ¸·- ¸-,· ¸·|· ·,···«· •,-€·
-·|· .· ·,•.||, .=-|·· ;•.««|· .¬· . ¸,· ·,¬·=|· ‚·,-· .,·-,«|· ·«··
.´·,-| {
´Dan ji|a ada dua gc|cngan dari crang crang nu´nin
ocrpcrang. na|a danai|an|an an|ara |cduanua. ji|a sa|an sa|u dari
dua gc|cngan i|u ocroua| aniaua |crnadap gc|cngan uang |ain. na|a
pcrangi|an gc|cngan uang ocroua| aniaua i|u scningga gc|cngan i|u
|cnoa|i (|cpada pcrin|an A||an). na|a danai|an|an an|ara |cduannua
dcngan adi| dan ocr|a|u adi||an. scsunggunnua A||an ncnuu|ai crang
crang uang ocroua| adi|. scsunggunnua crang crang nu´nin ada|an
ocrsaudara. |arcna i|u danai|an|an an|ara |cdua saudaranu.¨.
(OS. AI Hujuial, 9).
Di sini AIIah suonaananu ua |a´aa|a nenelapkan
peisaudaiaan anlaia pihak pendanai dan kedua pihak vang
leipeiang, padahaI neneiangi oiang nu´nin leinasuk
kekafiian, selagainana diselulkan daIan hadils shaheh vang
diiivavalkan oIeh Inan ßukhaii dan peiivaval vang Iain, daii
Ilnu Mas´ud radnia||anu ´annu, lahva RasuIuIIah sna||a||anu
´a|aini ua sa||an leisalda :
ƒ ·|, `„,.· .·.«|· =·,= `,«· -|· .ƒ
´Mcngnina sccrang Mus|in ada|an |cfasi|an. dan
ncncranginua ada|an |c|afiran.¨
Nanun kekafiian ini lidak nenvelalkan keIuai daii
IsIan, selal andaikala nenvelalkan keIuai daii isIan naka
lidak akan dinvalakan selagai saudaia seinan. Sedangkan aval
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
8
suci ladi leIah nenunjukkan lahva kedua leIah pihak
sekaIipun leipeiang neieka nasih saudaia seinan.
Dengan denikian jeIasIah lahva neninggaIkan shaIal
adaIah kekafiian vang nenvelalkan keIuai daii IsIan, selal
jika hanva neiupakan kefasikan saja alau kekafiian vang
sedeihana lingkalannva (vang lidak nenvelalkan keIuai daii
IsIan) naka peisaudaiaan seagana lidak dinvalakan hiIang
kaienanva, selagainana lidak dinvalakan hiIang kaiena
nenlunuh dan neneiangi oiang nu´nin.
Iika ada µcrtanvaan : Apakah anda leipendapal lahva
oiang vang lidak nenunaikan zakal pun dianggap kafii,
selagainana pengeilian vang leileia daIan suial Al Taulah
leiselul `
Jawabnva adaIah : Oiang vang lidak nenunaikan zakal
adaIah kafii, nenuiul pendapal selagian uIana, dan ini adaIah
saIah salu pendapal vang diiivavalkan daii Inan Ahnad
raninanu||an.
Akan lelapi pendapal vang kual nenuiul kani iaIah
vang nengalakan lahva ia lidak kafii, nanun diancan
hukunan vang leial, selagainana vang leidapal daIan hadils
hadils Nali sna||a||anu ´a|aini ua sa||an, sepeili hadils vang
diluluikan oIeh Alu Huiaiiah radnia||anu ´annu, lahva Nali
sna||a||anu ´a|aini ua sa||an kelika nenvelulkan hukunan lagi
oiang vang lidak nau nenlavai zakal, diselulkan dilagian
akhii hadils :
ƒ = •,· .… ··|· _· ·-·, -·¬|· _· ·-· -·,, .ƒ
´ . Kcnudian ia a|an nc|ina| ja|annua. ncnuju |c surga
a|au |c ncra|a.¨
Hadils ini diiivavalkan secaia Iengkap oIeh Inan
MusIin daIan lal ¨dosa oiang vang lidak nau nenlavai
zakal¨.
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
9
Ini adaIah daIiI vang nenunjukkan lahva oiang vang
lidak nenunaikan zakal lidak nenjadi kafii, selal andaikala ia
nenjadi kafii, naka lidak akan ada jaIan laginva nenuju
suiga.
Dengan denikian nan|nuu (vang leisuial) daii hadils ini
Ielih didahuIukan daii pada nafnun (vang leisiial) daii aval
vang leidapal daIan suial Al Taulah ladi, kaiena selagainana
vang leIah dijeIaskan daIan iInu ushuI fiqh lahva nan|nuu
Ielih didahuIukan daii pada nafnun.
: da!I! darI As 5unnah : Kcdua
1- Diiivavalkan daii Ialii lin AldiIIah radnia||anu ´annu,
lahva RasuIuIIah sna||a||anu ´a|aini ua sa||an leisalda :
ƒ ·:=|· =,· ,«´|·, =,`=|· ¸,·, ¸-,|· ¸,· .· .ƒ
´Scsunggunnua (oa|as pcnisan) an|ara scsccrang dcngan
|cnusuri|an dan |c|afiran ada|an ncningga||an sna|a|¨.
(HR. MusIin, daIan kilal : AI-Inan) .
2- Diiivavalkan daii ßuiaidah lin AI Hushail radnia||anu
´annu, ia leikala : aku nendengai RasuIuIIah sna||a||anu
´a|aini ua sa||an leisalda :
ƒ ·,· ¸«· ·:=|· ..·,·, ···,· .=|· =.-|· ,«· =«· ·. .ƒ
´Pcrjanjian an|ara |i|a dan ncrc|a ada|an sna|a|. oarang
siapa uang ncningga||annua na|a ocnar ocnar ia |c|an |afir¨.
(HR.Alu Daud, Tuinudzi, An Nasai, Ilnu Majah dan Inan Ahnad).
Yang dinaksud dengan kekafiian di sini adaIah
kekafiian vang nenvelalkan keIuai daii IsIan, kaiena Nali
Muhannad sna||a||anu ´a|aini ua sa||an nenjadikan shaIal
selagai lalas penisah anlaia oiang oiang nu´nin dan oiang
oiang kafii, dan haI ini lisa dikelahui secaia jeIas lahva aluian
oiang kafii lidak sana dengan aluian oiang IsIan, kaiena ilu,
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
10
laiang siapa vang lidak neIaksanakan peijanjian ini naka dia
leinasuk goIongan oiang kafii.
3- Diiivavalkan daIan shaheh MusIin, daii Unnu SaIanah
rad|ia||anu 'anna, lahva RasuIuIIah sna||a||anu ´a|aini ua
sa||an leisalda :
ƒ . .·= ,†´·| ¸-, . ‡,· =,- ¸«· . .,,†´··, .,·,-·· . ··,†-| .,´·=
·,|·| . ˆ···, ¸= ¸- ¸´|, · .·| ‰ ..···«· :·| · ·,Š·= ·- v .ƒ
´A|an ada para pcninpin. dan dian|ara |anu ada uang
ncngc|anui dan ncnc|a| |cnung|aran |cnung|aran uang di|a|u|an.
oarang siapa uang ncngc|anui ocoas|an ia. dan oarang siapa uang
ncnc|a|nua sc|ana||an ia. a|an |c|api oarang siapa uang rc|a dan
ncngi|u|i. (|ida| a|an sc|ana|). para sanaoa| ocr|anua . oc|cn|an |i|a
ncncrangi ncrc|a ?. Rasu|u||an sna||a||anu ´a|aini ua sa||an
ncnjauao .¨ Tida|. sc|ana ncrc|a ncngcrja|an sna|a|.¨
4- Diiivavalkan puIa daIan shaheh MusIin, daii Auf lin
MaIik radnia||anu ´annu ia leikala : RasuIuIIah sna||a||anu
´a|aini ua sa||an leisalda :
ƒ . ..,·- .,Š·=·, .´,·- .,Š·=·, . .´·,,¬·, ..·,,¬· ¸·=|· .´·«·| ·,-
·,=, ¸,| . .´·,·-··, ..·,·-··, . .´·,=-,·, ..·,=-,· ¸·=|· .´·«·| ·
.·| ‰ .,.|·· .·=···· :·| . =· .,†= ·· · ·:=|· .´,· ·,-·|| ·- . v .ƒ
´Pcninpin |anu uang |croai| ia|an ncrc|a uang |anu su|ai
dan ncrc|apun ncnuu|ai |anu. scr|a ncrc|a ncndc'a|annu dan
|anupun ncndca|an ncrc|a. scdang|an pcninpin |anu uang pa|ing
jana| ada|an ncrc|a uang |anu ocnci dan ncrc|apun ncnocncinu.
scr|a |anu nc|a|na|i ncrc|a dan ncrc|apun nc|a|na|inu. oc|iau
di|anua . ua Rasu|a||an. oc|cn|an |i|a ncnusuni ncrc|a dcngan
pcdang ?. oc|iau ncnjauao .¨ |ida|. sc|ana ncrc|a ncndiri|an sna|a|
di|ing|ungannu.¨
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
11
Kedua hadils vang leiakhii ini nenunjukkan lahva
loIeh nenusuhi dan neneiangi paia peninpin dengan
nengangkal senjala liIa neieka lidak nendiiikan shaIal, dan
lidak loIeh nenusuhi dan neneiangi paia peninpin, kecuaIi
jika neieka neIakukan kakafiian vang nvala, vang lisa kila
jadikan lukli dihadapan AIIah nanli, leidasaikan hadils vang
diiivavalkan daii Uladah lin Ash Shanil radnia||anu ´annu :
.·=, -,·- =· ¸·= =· .,= ···-. · . ···-··,· . ··-··· .| ··,·- =-| ·«,· .·´
v .|, . ··,·- ·,…|, ··,.·, ··,.-, ···,´-, ··•=·- ¸· --·•|·, ˆ«.|· ¸·-
.·| . -··| ,†-||· -··· · - .·=·- ·-·,· ·,«· ·,,· .| v· .··,· -,· =· ¸ .
´Rasu|u||an sna||a||anu ´a|aini ua sa||an |c|an ncngaja|
|ani. dan |anipun ncnoaia| oc|iau. dian|ara oai´a| uang dinin|a
dari |ani ia|an ncnda||an |ani ncnoai´a| un|u| scnan|iasa pa|un
dan |aa|. oai| da|an |cadaan scnang naupun susan. da|an |csu|i|an
naupun |cnudanan. dan ncndanu|u|annua a|as |cpcn|ingan dari
|ani. dan jangan|an |ani ncncn|ang crang uang |c|an |crpi|in da|an
urusan (|cpcninpinan) ini. saoda oc|iau .¨ |ccua|i ji|a |anu nc|ina|
|c|afiran uang |crang |crangan uang ada ou||inua oagi |i|a dari
A||an.¨
Alas dasai ini, naka peilualan neieka neninggaIkan
shaIal vang dijadikan oIeh Nali sna||a||anu ´a|aini ua sa||an
selagai aIasan unluk nenenlang dan neneiangi neieka
dengan pedang adaIah kekafiian vang leiang leiangan vang
lisa kila jadikan lukli dihadapan AIIah nanli.
*****
Tidak ada salu nash pun daIan AI Oui´an alaupun As
Sunnah vang nenvalakan lahva oiang vang neninggaIkan
shaIal ilu lidak kafii, alau dia adaIah nu´nin. KaIaupun ada
hanvaIah nash-nash vang nenunjukkan keulanaan lauhid,
svahadal ¨La I!aha I!!a!!ah wa anna Muhammad Rasu!u!!ah¨,
dan pahaIa vang dipeioIeh kaienanva, nanun nash-nash
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
12
leiselul nuqavvad (dilalasi) oIeh ikalan-ikalan vang leidapal
daIan nash ilu sendiii, vang dengan denikian lidak nungkin
shaIal ilu dilinggaIkan, alau diselulkan daIan sualu kondisi
leilenlu vang nenjadi aIasan lagi seseoiang unluk
neninggaIkan shaIal, alau leisifal unun sehingga peiIu
difahani nenuiul daIiI-daIiI vang nenunjukkan kekafiian
oiang vang neninggaIkan shaIal, selal daIiI-daIiI vang
nenunjukkan kekafiian oiang vang neninggaIkan shaIal
leisifal khusus, sedangkan daIiI vang khusus ilu haius
didahuIukan daii pada daIiI vang unun.
JIka ada µcrtanvaan : Apakah nash-nash vang
nenunjukkan kekafiian oiang vang neninggaIkan shaIal ilu
lidak loIeh dileiIakukan pada oiang vang neninggaIkannva
kaiena nengingkaii hukun kevajilannva `
Jawab : Tidak loIeh, kaiena haI ilu akan nengakilalkan
dua nasaIah vang leilahava :
Pcrtama : Menghapuskan aliilul vang leIah dilelapkan
oIeh AIIah dan dijadikan selagai dasai hukun.
AIIah leIah nenelapkan hukun kafii alas dasai
neninggaIkan shaIal, lukan alas dasai nengingkaii
kevajilannva, dan nenelapkan peisaudaiaan seagana alas
dasai nendiiikan shaIal, lukan alas dasai nengakui
kevajilannva, AIIah lidak leifiinan : ¨]i|a ncrc|a ocr|auoa| dan
ncnga|ui |cuajioan sna|a|¨, Nali Muhannad sna||a||anu ´a|aini
ua sa||an pun lidak leisalda : ¨8a|as pcnisan an|ara scsccrang
dcngan |cnusuri|an dan |c|afiran ada|an ncnging|ari |cuajioan
sna|a|¨. a|au ´pcrjanjian an|ara |i|a dan ncrc|a ia|an pcnga|uan
|crnadap |cuajioan sna|a|. oarang siapa uang ncnging|ari
|cuajioannua na|a dia |c|an |afir¨.
Seandainva pengeilian ini vang dinaksud oIeh AIIah
suonaananu ua |a´aa|a dan RasuI-Nva, naka lidak neneiina
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
13
pengeilian vang denikian ini leiaili nenvaIahi penjeIasan
vang dilava oIeh AI Oui´an.
AIIah suonaananu ua |a´aa|a leifiinan :
} ·¸= ‹¸´‹| ···,,· =··´|· c,·- ··|,·, {
´Dan Kani |urun|an |cpadanu A| Ki|ao (A| Qur´an) un|u|
ncnjc|as|an scga|a scsua|u .¨. (OS. An NahI, 89).
} ..,|· .`,· ·- Œ···| ¸`,,·| ,·‹=|· c,|· ··|,·|, {
´Dan Kani |urun|an |cpadanu A| Ki|ao (A| Qur´an) agar
|anu ncncrang|an |cpada una| nanusia apa uang |c|an di|urun|an
|cpada ncrc|a .¨. (OS. An NahI, 44).
Kcdua: Menjadikan aliilul vang lidak dilelapkan oIeh
AIIah selagai Iandasan hukun.
Mengingkaii kevajilan shaIal Iina vaklu lenlu
nenvelalkan kekafiian lagi peIakunva, lanpa aIasan kaiena
lidak nengelahuinva, laik dia nengeijakan shaIal alau lidak
nengeijakannva.
KaIau ada seseoiang vang nengeijakan shaIal Iina
vaklu dengan neIengkapi segaIa svaial, iukun, dan haI-haI
vang vajil dan sunnah, nanun dia nengingkaii kevajilan
shaIal leiselul, lanpa ada sualu aIasan apapun, naka oiang
leiselul leIah kafii, sekaIipun dia lidak neninggaIkan shaIal.
Dengan denikian jeIasIah lahva lidak lenai jika nash-
nash leiselul dikenakan kepada oiang vang neninggaIkan
shaIal kaiena nengingkaii kevajilannva, vang lenai iaIah
lahva oiang vang neninggaIkan shaIal adaIah kafii dengan
kekafiian vang nenvelalkannva keIuai daii IsIan,
selagainana secaia legas dinvalakan daIan saIah salu hadils
iivaval Ilnu Ali Halin daIan kilal Sunan, daii Uladah lin
Shanil radnia||anu ´annu ia leikala : RasuIuIIah sna||a||anu ´a|aini
ua sa||an leIah leivasial kepada kila :
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
14
ƒ =«· ·=`«-·- ·=«- ·.·,· ¸«· . ·=«- ·:=|· ·,·,·· v, . ··,= =·· ·,·,=· v
-·«|· ¸- •,- .ƒ
´]angan|an |anu ocroua| suiri| |cpada A||an scdi|i|pun. dan
jangan|an |anu scngaja ncningga||an sna|a|. oarang siapa uang
ocnar-ocnar dcngan scngaja ncningga||an sna|a| na|a ia |c|an |c|uar
dari |s|an¨.
Denikian puIa jika hadils ini kila kenakan kepada
oiang vang neninggaIkan shaIal kaiena nengingkaii
kevajilannva, naka penvelulan kala "sha!at" secaia khusus
daIan nash-nash leiselul lidak ada gunanva sana sekaIi.
Hukun ini leisifal unun, leinasuk zakal, puasa, dan
haji, laiang siapa vang neninggaIkan saIah salu kevajilan
leiselul kaiena nengingkaii kevajilannva, naka ia leIah kafii,
jika lanpa aIasan kaiena lidak nengelahui. Kaiena oiang vang
neninggaIkan shaIal adaIah kafii nenuiul daIiI sam'I atsarI (AI
-Oui´an dan As Sunnah), naka nenuiul daIiI 'aq!I nadzarI
(Iogika ) pun denikian.
ßagainana seseoiang dikalakan neniIiki inan,
senenlaia dia neninggaIkan shaIal vang neiupakan sendi
agana. Dan pahaIa vang dijanjikan lagi oiang vang
nengeijakannva nenunlul kepada seliap oiang vang leiakaI
dan leiinan unluk segeia neIaksanakan dan nengeijakannva.
Seila ancanan lagi oiang vang neninggaIkannva nenunlul
kepada seliap oiang vang leiakaI dan leiinan unluk lidak
neninggaIkan dan neIaIaikannva. Dengan denikian, apaliIa
seseoiang neninggaIkan shaIal, leiaili lidak ada Iagi inan
vang leisisa pada diiinva.
JIka ada µcrtanvaan : Apakah kekafiian lagi oiang
vang neninggaIkan shaIal lidak dapal diailikan selagai kufui
ni´nal, lukan kufui niIIah (vang nengeIuaikan peIakunva
daii agana IsIan), alau diailikan selagai kekafiian vang
lingkalannva dilavah kufui aklai, sepeili kekafiian vang
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
15
diselulkan daIan hadils dilavah ini, vang nana RasuIuIIah
sna||a||anu ´a|aini ua sa||an leisala :
ƒ `,«· ..· ·«· Œ··|·· .··…· · .`,«|· ¸·- --·,`·|·, . ..·|· ¸· ¸-•|· .ƒ
´Ada dua pcr|ara |crdapa| pada nanusia. uang |cduanua
ncrupa|an sua|u |c|afiran oagi ncrc|a. uai|u . ncncc|a |c|urunan
dan ncra|api crang uang |c|an na|i¨.
ƒ `,«· -|··|, `„,.· .·.«|· =·,= .ƒ
´Mcngnina sccrang nus|in ada|an |cfasi|an. dan
ncncranginua ada|an |c|afiran¨.
Jawab : Iengeilian sepeili ini dengan nengacu pada
conloh leiselul lidak lenai, kaiena leleiapa aIasan :
Pertama : lahva Nali Muhannad sna||a||anu ´a|aini ua
sa||an leIah nenjadikan shaIal selagai lalas penisah anlaia
kekafiian dan keinanan, anlaia oiang oiang nu´nin dan oiang
oiang kafii, dan lalas iaIah vang nenledakan apa saja vang
dilalasi, seila nenisahkannva daii vang Iain, sehingga kedua
haI vang dilalasi leiIainan, dan lidak leicanpui anlaia vang
salu dengan vang Iain.
Kedua : ShaIal adaIah saIah salu iukun IsIan, naka
penvelulan kafii leihadap oiang vang neninggaIkannva
leiaili kafii dan keIuai daii IsIan, kaiena dia leIah
nenghancuikan saIah salu sendi IsIan, leileda haInva dengan
penvelulan kafii leihadap oiang vang nengeijakan saIah salu
nacan peilualan kekafiian.
Ketlga : Di sana ada nash-nash Iain vang nenunjukkan
lahva oiang vang neninggaIkan shaIal adaIah kafii, vang
dengan kekafiiannva nenvelalkan ia keIuai daii IsIan.
OIeh kaiena ilu kekafiian ini haius difahani sesuai
dengan aili vang dikandungnva, sehingga nash-nash ilu akan
sinkion dan hainonis, lidak saIing leilenlangan.
Keemµat : Ienggunaan kala kufui leileda-leda,
lenlang neninggaIkan shaIal leIiau leisalda :
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
16
ƒ ·:=|· =,· ,«´|·, =,`=|· ¸,·, ¸-,|· ¸,· .· .ƒ
´Scsunggunnua (oa|as pcnisan) an|ara scsccrang dcngan
|cnusuri|an dan |c|afiran ada|an ncningga||an sna|a|¨.
(HR. MusIin, daIan kilal aI inan).
Di sini digunakan kala "A! ", daIan lenluk na´iifah
(definile), vang nenunjukkan lahva vang dinaksud dengan
kufui di sini adaIah kekafiian vang selenainva, leileda
dengan penggunaan kala kufui secaia nakiiah (indefinile), alau
¨kafaia¨ selagai kala keija, alau lahva dia leIah neIakukan
sualu kekafiian daIan peilualan ini, lukan kekafiian nulIak
vang nenvelalkan keIuai daii IsIan.
5vcIkhu! Is!am Ibnu TaImIvah daIan kilalnva vang
leinana |u|idna asnsnira|n a| nus|auin celakan As Sunnan a|
Munannadiuan. haI 7O, kelika nenjeIaskan salda Nali
sna||a||anu ´a|aini ua sa||an :
ƒ `,«· ..· ·«· Œ··|·· .··…· · ¸-•|· .`,«|· ¸·- --·,`·|·, . ..·|· ¸· .ƒ
´Ada dua pcr|ara |crdapa| pada nanusia. uang |cduanua
ncrupa|an sua|u |c|afiran oagi ncrc|a. uai|u . ncncc|a |c|urunan
dan ncra|api crang na|i¨.
Ia nengalakan : salda Nali ¨ Kcduanua ncrupa|an |c|afiran¨
ailinva : kedua sifal ini adaIah sualu kekafiian vang nasih
leidapal pada nanusia, jadi kedua sifal ini adaIah sualu
kekafiian, kaiena seleIun ilu keduanva leinasuk peilualan-
peilualan kafii, lelapi nasih leidapal pada nanusia.
Nanun, lidak leiaili lahva seliap oiang vang leidapal
pada diiinva saIah salu lenluk kekafiian dengan sendiiinva
nenjadi kafii kaienanva secaia nulIak, sehingga leidapal pada
diiinva hakekal kekafiian. ßegilu puIa, lidak seliap oiang vang
leidapal daIan diiinva saIah salu lenluk keinanan dengan
sendiiinva nenjadi nu´nin.
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
17
Ienggunaan kala "A! Kufr" daIan lenluk na´iifah
(dengan kala ¨ aI¨) selagainana diselul daIan salda Nali
sna||a||anu ´a|aini ua sa||an :
ƒ ·:=|· =,· ,«´|·, =,`=|· ¸,·, ¸-,|· ¸,· .· .ƒ
´Scsunggunnua (oa|as pcnisan) an|ara scsccrang dcngan
|cnusuri|an dan |c|afiran ada|an ncningga||an sna|a|¨.
(HR. MusIin, daIan kilal aI inan) .
ßeileda dengan kala ¨ Kufi ¨ daIan lenluk nakiiah
(lanpa kala ¨ aI ¨) vang digunakan daIan kaIinal posilif.
*****
ApaliIa sudah jeIas lahva oiang vang neninggaIkan
shaIal adaIah kafii, keIuai daii IsIan, leidasaikan daIiI-daIiI
ini, naka vang lenai adaIah pendapal vang dianul oIeh Inan
Ahnad lin HanlaI, vang juga neiupakan saIah salu pendapal
Inan Asv Svafii, selagainana diselulkan oIeh Ilnu Kalsii
daIan lafsiinva lenlang fiinan AIIah suonaananu ua |a´aa|a :
} ·,- .,«·· =,.· =·,.=|· ·,-,··, ·:=|· ·,-·=| `.·- .·=-· ¸- .·¬· .
,|· ·¬|·= ¸«-, ¸-¹, =·· ¸- ·|· ··,= .,«·=· v, -·¬|· .,·-=· c·| {
´|a|u da|ang|an scsudan ncrc|a pcnggan|i (uang jc|c|) uang
ncnuia-nuia|an sna|a| dan ncnpcr|uru||an naua nafsunua. na|a
ncrc|a |c|a| a|an ncncnui |cscsa|an. |ccua|i crang uang ocr|auoa|.
ocrinan dan ocrana| sna|cn. na|a ncrc|a i|u a|an nasu| surga dan
|ida| a|an dirugi|an scdi|i|pun¨. (O.S. Maivan, 59- 6O).
Diselulkan puIa oIeh Ibnu A! QavvIm daIan ¨ Kilal
Ash ShaIal ¨ lahva pendapal ini neiupakan saIah salu daii
dua pendapal vang ada daIan nadzhal Svafi´i, Alh Thahaqi
pun nenukiIkan denikian daii Inan Svafii sendiii.
Dan pendapal iniIah vang dianul oIeh navoiilas
sahalal, lahkan lanvak uIana vang nenvelulkan lahva
pendapal ini neiupakan ijna´ (consensus) paia sahalal.
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
18
Abdu!!ah bIn 5vaqIq nengalakan : ¨Iaia sahalal Nali
radnia||anu 'annun leipendapal lahva lidak ada salupun anaI
vang liIa dilinggaIkan nenvelalkan kafii, kecuaIi shaIal¨.
(Diiivavalkan oIeh Tuinudzi dan AI Hakin nenvalakannva shahih
nenuiul peisvaialan Inan ßukhaii dan MusIin ).
Ishaq bIn RahawaIh raninanu||an , seoiang Inan
leikenaI nengalakan : ¨TeIah dinvalakan daIan hadils shahih
dan Nali Muhannad sna||a||anu ´a|aini ua sa||an lahva oiang
vang neninggaIkan shaIal adaIah kafii, dan denikianIah
pendapal vang dianul oIeh paia uIana sejak zanan Nali
sna||a||anu ´a|aini ua sa||an sanpai sekaiang ini, lahva oiang
vang sengaja neninggaIkan shaIal lanpa ada sualu haIangan
sehingga Ieval vaklunva adaIah kafii.¨
Diluluikan oIeh Ibnu Hazm raninanu||an lahva
pendapal leiselul leIah dianul oIeh Unai, Alduiiahnan lin
Auf, Muadz lin IalaI, Alu Huiaiiah, dan paia sahalal Iainnva,
dan ia leikala : ¨Dan sepengelahuan kani lidak ada seoiang
pun dianlaia sahalal Nali vang nenvaIahi pendapal neieka
ini ¨, keleiangan Ilnu Hazn ini leIah dinukiI oIeh AI Mundziii
daIan kilalnva A| Targnio la| Tarnio, dan ada lanlahan Iagi
daii paia sahalal vailu AlduIIah lin Mas´ud, AlduIIah lin
Allas, Ialii lin AldiIIah, Alu Daida´ rcdnia||cnu ´annu, ia
leikala Ielih Ianjul : ¨ dan dianlaia paia uIana vang lukan
daii sahalal adaIah Ahnad lin HanlaI, Ishaq lin Rahavaih,
AlduIIah lin AI Mulaiak, An Nakha'i, AI Hakan lin
Ullailah, Avul As Sikhlivani, Alu Daud Al ThavaIisi, Alu
ßakai lin Ali Svailah, Zuhaii lin Hail, dan Iain Iainnva.¨
JIka ada µcrtanvaan : Apakah javalan alas daIiI-daIiI
vang dipeigunakan oIeh neieka vang leipendapal lahva
oiang vang neninggaIkan shaIal ilu lidak kafii `
Jawab : Tidak diselulkan daIan daIiI-daIiI ini lahva
oiang vang neninggaIkan shaIal ilu lidak kafii, alau nu´nin,
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
19
alau lidak nasuk neiaka, alau nasuk suiga, dan vang
senisaInva.
Siapapun vang nenpeihalikan daIiI-daIiI ilu dengan
seksana pasli akan nenenukan lahva daIiI-daIiI ilu lidak
keIuai daii Iina lagian dan kesenuanva lidak leilenlangan
dengan daIiI-daIiI vang dipeigunakan oIeh neieka vang
leipendapal lahva oiang vang neninggaIkan shaIal adaIah
kafii.
Baglan µertama : Hadils-hadils leiselul dhaif dan lidak
jeIas, oiang vang nenvelulkannva leiusaha unluk dapal
dijadikan selagai Iandasan hukun, nanun lelap lidak
nenlava hasiI.
Baglan kedua : Iada dasainva, lidak ada daIiI vang
nenjadi pijakan pendapal vang neieka anul daIan nasaIah
ini, sepeili daIiI vang digunakan oIeh selagian oiang, vailu
fiinan AIIah suonaananu ua |a´aa|a :
} ·|· .· ··=· ¸«| c|. .,. ·- ,«-·, -· =,=· .| ,«-· v - {
´Scsunggunnua A||an |ida| a|an ncnganpuni dcsa suiri|.
dan Dia ncnganpuni scga|a dcsa uang sc|ain dari ( suiri| ) i|u uang
Dia |cncnda|i ¨.(OS. An Nisa´, 48).
Iiinan AIIah ¨ c|. .,. ·- ¨ ailinva : ¨dosa dosa vang
Ielih keciI daii pada sviiik ¨, lukan ¨ dosa vang seIain sviiik ¨,
leidasaikan daIiI lahva oiang vang nenduslakan apa vang
dileiilakan AIIah dan RasuI-Nva adaIah kafii, dengan
kekafiian vang lidak dianpuni, sedangkan dosa oiang vang
neninggaIkan shaIal lidak leinasuk sviiik.
Andaikala kila neneiina lahva fiinan AIIah ¨ .,. ·-
c|. ¨ ailinva adaIah ¨dosa dosa seIain sviiik¨, niscava inipun
leinasuk daIan lal A| Ann A| Ma|nsus (daIiI unun vang
leisifal khusus), dengan adanva nash-nash Iain vang
nenunjukkan adanva kekafiian vang nenvelalkan keIuai daii
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
20
IsIan leinasuk dosa vang lidak dianpuni, sekaIipun lidak
leinasuk sviiik.
Baglan ketlga : DaIiI unun vang leisifal khusus,
dengan hadils-hadils vang nenunjukkan kekafiian oiang vang
neninggaIkan shaIal.
Conlohnva : Salda Nali sna||a||anu ´a|aini ua sa||an
daIan hadils vang diluluikan oIeh Mu´adz lin IalaI radnia||anu
´annu :
ƒ ¸·- =· --,- v· -|,=, ·=,- ·=«¬- .|, =· v· -|· v .| =.=· =,- ¸- ·-
··|· .ƒ
´Tida| ada sccrang nanoa uang ocrsa|si oanua |ida| ada
scscnoanan uang nau |ccua|i A||an dan Munannad ada|an nanoa
dan u|usan-Nua. |ccua|i A||an naran|an ia dari api ncra|a.¨
IniIah saIah saiu Iafadznva, dan diiivavalkan puIa
dengan Iafadz sepeili ini daii Alu Huiaiiah, Uladah lin
Shanil dan Illan lin MaIik radnia||anu ´annun .
Baglan keemµat : DaIiI unun vang nuqavvad
(dilalasi) oIeh sualu ikalan vang lidak nungkin laginva
neninggaIknan shaIal.
Conlohnva : Salda Nali sna||a||anu ´a|aini ua sa||an
daIan hadils vang diluluikan oIeh Illan lin MaIik radnia||anu
´annu :
ƒ --,- v· -,·| ¸- ·|== =· .,= ·=«¬- .|, =· v· -|· v .| =.=· =-| ¸- ·-
··|· ¸·- =· .ƒ
´Tida| ada sccrang nanoa uang ocrsa|si oanua |ida| ada
scscnoanan uang nau |ccua|i A||an. dan Munannad ada|an u|usan
A||an. dcngan i|n|as da|an na|inua (scna|a na|a |arcna A||an).
|ccua|i A||an naran|an ia dari api ncra|a.¨
Dan salda Nali sna|a||anu ´a|aini ua sa||an daIan hadils
vang diluluikan oIeh Mu´adz lin IalaI radnia||anu ´annu :
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
21
ƒ =-| ¸- ·- --,- v· -,·| ¸- ·|== =· .,= ·=«¬- .|, =· v· -|· v .| =.=·
··|· ¸·- =· .ƒ
´Tida| ada sccrang nanoa uang ocrsa|si oanua |ida| ada
scscnoanan uang nau |ccua|i A||an. dan Munannad ada|an u|usan
A||an. dcngan i|n|as da|an na|inua (scna|a na|a |arcna A||an).
|ccua|i A||an naran|an ia dari api ncra|a¨. (HR. ßukhaii).
Dengan dilalasinva peinvalaan dua kaIinal svahadal
dengan keikhIasan nial dan kejujuian hali, nenunjukkan
lahva shaIal lidak nungkin akan dilinggaIkan, kaiena
siapapun vang jujui dan ikhIas daIan peinvalaannva niscava
kejujuian dan keikhIasannva akan nendoiong diiinva unluk
neIaksanakan shaIal, dan lenlu saja, kaiena shaIal neiupakan
sendi IsIan, seila nedia konunikasi anlaia hanla dan Tuhan.
Maka apaliIa ia lenai-lenai nenghaiapkan
peijunpaan dengan AIIah, lenlu akan leilual apapun vang
dapal nenghanlaikannva kepada lujuannva ilu, dan nenjauhi
segaIa apa vang nenjadi penghaIangnva.
Denikian puIa oiang vang nengucapkan kaIinal ¨La
l|aha l||a||ah ua anna Muhammad Rasu|u||ah¨ secaia jujui
daii Iuluk halinva, lenlu kejujuiannva ilu akan nendoiong
diiinva unluk neIaksanakan shaIal dengan ikhIas senala-nala
kaiena AIIah, dan nengikuli lunlunan RasuIuIIah sna||a||anu
´a|aini ua sa||an, kaiena haI ilu leinasuk svaial svaial svahadal
vang lenai.
Baglan ke|lma : DaIiI vang diselulkan secaia nuqavvad
(dilalasi) oIeh sualu kondisi vag nenjadi aIasan lagi seseoiang
unluk neninggaIkan shaIal.
Conlohnva : Hadils iivaval Ilnu Majah, daii Hudzaifah
lin AI Yanan, ia nenuluikan lahva RasuIuIIah sna||a||anu
´a|aini ua sa||an leisalda :
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
22
=,·|· ¸=, Œ=· ·«· -:=Ž· Œ=· ƒ -,·, ƒ ¬,=|· Œ··|· ¸- .··,| ¸«,·,
.,|,«· ,¬-|·, ,,,´|· · ·.|,«· ¸¬·· =· v· -|· v -«·´|· ·=· ¸·- ·····¹ ···.|
´A|an ni|ang |s|an ini scoagainana a|an ni|ang crnancn
uang |crdapa| pada pa|aian¨. ´dan |ingga||an ococrapa |c|cnpc|
nanusia. uai|u |aun |c|a|i dan uani|a uang |ua rcn|a. ncrc|a
ocr|a|a .¨|ani ncndapa||an crang |ua |ani nanua ncnganu| |a|ina|
´|a ||ana |||a||an¨ ini. na|a |anipun ncnua|a|annua (scpcr|i
ncrc|a) ¨.

ShiIah leikala kepada Hudzaifah :¨ Tidak leiguna lagi
neieka kaIinal ¨La l|ah l||a||ah¨, liIa neieka lidak lahu apa
ilu shaIal, apa ilu puasa, apa ilu haji, apa ilu zakal.¨, naka
Hudzaifah radnia||anu ´annu nenaIingkan nukanva dengan
nenjaval :¨ vahai ShiIah, kaIinal ilu akan nenveIanalkan
neieka daii api neiaka¨, leiuIangkaIi dia kalakan sepeili ilu
kepada ShiIah, dan keliga kaIinva dia nengalakan sanliI
nenalapnva.
Oiang-oiang vang seIanal daii api neiaka dengan
kaIinal svahadal saja, neieka ilu dina'afkan unluk lidak
neIaksanakan svaii'al IsIan, kaiena neieka sudah lidak
nengenaInva, sehingga apa vang neieka keijakan hanvaIah
apa vang neieka dapalkan saja, kondisi neieka adaIah seiupa
dengan kondisi oiang vang neninggaI dunia seleIun
dipeiinlahkannva svaii'al, alau seleIun neieka nendapal
kesenpalan unluk nengeijakan svaii'al, alau oiang vang
nasuk IsIan di negaia kafii lelapi leIun senpal nengenaI
svaii'al ia neninggaI dunia.
KesinpuIannva, lahva daIiI-daIiI vang dipeigunakan
oIeh neieka vang leipendapal lahva lidak kafii oiang vang
lidak shaIal alau neninggaIkannva, lidak dapal neIenahkan
daIiI-daIiI vang dipeigunakan oIeh neieka vang leipendapal
lahva oiang vang neninggaIkan shaIal adaIah kafii, kaiena
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
23
daIiI-daIiI vang neieka peigunakan ilu dhaif, dan lidak jeIas,
alau sana sekaIi lidak nenluklikan kelenaian pendapal
neieka, alau dilalasi oIeh sualu ikalan vang dengan denikian
lidak nungkin shaIal ilu dilinggaIkan, alau dilalasi oIeh sualu
kondisi vang nenjadi aIasan unluk neninggaIkan shaIal, alau
daIiI unun vang leisifal husus dengan adanva nash-nash
vang nenunjukkan kekafiian oiang vang neninggaIkan shaIal.
Dengan denikian jeIasIah lahva oiang vang
neninggaIkan shaIal adaIah kafii, leidasaikan daIiI vang kual
vang lidak dapal disanggah dan disangkaI Iagi, unluk ilu haius
dikenakan kepadanva konsekvensi hukun kaiena kekafiian
dan iiddah (keIuai daii IsIan), sesuai dengan piinsip ¨hukun
ilu dinvalakan ada alau lidak ada nengikuli iIal (aIasan) nva¨.
2
KONSEKWENSI HUKUM KARENA RIDDAH
YANG DISEBABKAN KARENA MENINGGALKAN
SHALAT ATAU SEBAB YANG LAINNYA
Ada leleiapa kosekvensi hukun laik vang leisifal
duniavi, naupun ukhiavi, vang leijadi kaiena iiddah ( keIuai
daii IsIan ) :
g BcrsIfat KnnsckwcnsI Hukum Yan : crtama P
: DunIawI
1- KchI!angan haknva scbagaI wa!I.
OIeh kaiena ilu, dia lidak loIeh sana sekaIi dijadikan
vaIi daIan peikaia vang neneiIukan peisvaialan kevaIian
daIan IsIan, dengan denikian, ia lidak loIeh dijadikan vaIi
unluk anak-anaknva alau seIain neieka, dan lidak loIeh
nenikahkan saIah seoiang puliinva alau pulii oiang Iain vang
leiada dilavah kevaIiannva.
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
24
Iaia uIana fiqh kila - Raninanunu||an - leIah
nenegaskan daIan kilal-kilal neieka vang keciI naupun
lesai, lahva disvaialkan leiagana isIan lagi seoiang vaIi
apaliIa nengavinkan vanila nusIinah, neieka leikala :
¨Tidak sah oiang kafii nenjadi vaIi lagi seoiang vanila
nusIinah¨.
Ibnu Abbas radnia||anu ´annu leikala : ¨ Tidak sah sualu
peinikahan kecuaIi diseilai dengan seoiang vaIi vang
lijaksana, dan kelijaksanaan vang paIing agung dan Iuhui
adaIah agana IsIan, sedang kelodohan vang paIing hina dan
iendah adaIah kekafiian, kenuiladan daii IsIan.
AIIah suonaananu ua |a´aa|a leifiinan :
} -.«· -«= ¸- v· .,··,·· -·`- ¸- .-,· ¸-, {
´Dan |ida| ada uang ocnci |cpada agana |oranin. nc|ain|an
crang uang ncnpcrocdcn dirinua scndiri .¨ (OS. AI ßaqaiah, 13O).
2- KchI!angan haknva untuk mcwarIsI harta kcrabatnva.
Selal oiang kafii lidak loIeh nevaiisi haila oiang
IsIan, legilu puIa oiang IsIan lidak loIeh nevaiisi haila
oiang kafii, leidasaikan hadils Nali vang diiivavalkan daii
Usanah lin Zaid radnia||anu ´annu, RasuIuIIah sna||a||anu ´a|aini
ua sa||an leisalda :
ƒ ,· v .·.«|· ,··´|· v, ,··´|· .·.«|· • .ƒ
´Tida| oc|cn sccrang nus|in ncuarisi crang |afir. dan |ida|
oc|cn crang |afir ncuarisi crang nus|in¨. (HR.ßukhaii dan MusIin).
3- DI!arang bagInva untuk mcmasukI knta Makkah dan
tanah haramnva.
ßeidasaikan fiinan AIIah suonaananu ua |a´aa|a :
} ..-·- =-· -·,¬|· =¬.«|· ·,·,«· :· `•¬· .,·,=«|· ·«·· ·,·-¹ ¸·=|· ·.·| ··
·=†· {
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
25
´Hai crang crang uang ocrinan. scsunggunnua crang- crang
nusuri| i|u najis. na|a jangan|an ncrc|a ncndc|a|i A| Masjidi|
Haran scsudan |anun ini .¨ (OS. Al Taulah, 28).
4- DIharamkan makan hcwan scmbc!Ihannva.
Sepeili onla, sapi, kanling, dan hevan Iainnva, vang
leinasuk svaial dinakannva adaIah senleIih, kaiena saIah
salu svaial penvenleIihannva adaIah lahva penvenleIihnva
haius seoiang nusIin alau ahIi kilal (vahudi dan nasiani),
adapun oiang nuilad, paganis, najusi, dan sejenisnva, naka
senleIihan neieka lidak haIaI.
A! KhazIn daIan kilal lafsiinva nengalakan : ¨Iaia
uIana leIah sepakal lahva senleIihan oiang-oiang najusi dan
oiang-oiang nusviik sepeili kaun nusviikin aial, paia
penvenlah leihaIa, dan neieka vang lidak nenpunvai aI
kilal, haian hukunnva.¨
Dan Imam Ahmad nengalakan : ¨Selahu sava, lidak
ada seoiangpun vang leipendapal seIain denikian, kecuaIi
oiang oiang ahIi lid´ah.¨
5- TIdak bn!ch dIsha!atkan jcnazahnva dan tIdak bn!ch
dImIntakan amµunan dan rahmat untuknva.
ßeidasaikan fiinan AIIah suonaananu ua |a´aa|a :
} ·|·· ·,,«· ..·· ·,,| ¸·- .«· v, ·=·| =·- ..·`- =-| ¸·- ‹¸=· v, -|,=, -
.,«=·· .·, ·,··-, {
´Dan jangan|an |anu sc|a|i-|a|i ncnsna|a||an (jcnazan)
sccrang uang na|i dian|ara ncrc|a. dan jangan|an |anu ocrdiri
(ncndca|an) di |uourannua. scsunggunnua ncrc|a |c|an |afir |cpada
A||an dan Rasu|-Nua. dan ncrc|a na|i da|an |cadaan fasi|¨.
(OS. Al Taulah, 84).
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
26
Dan fiinan-Nva :
} ,=«·| ·,,«-·.· .| ·,·-¹ ¸·=|·, `¸,··| .·· ·- =-· ¸- ¸·,| ¸|,| ·,··· ,|, ;·
.,¬¬|· =·¬=| ..·| ..| ¸,,· ·- . ·=-,- ¸- v· -,·|| .,··,·· ·«-·=· .·· ·-,
·| ‘,=- -·| -| ¸,,· ·«·· ···· ··=-, ·- |,,· - `.,·- `··,€ .,··,·· .· - {
´Tida| scpa|u|nua oagi Naoi dan crang crang uang ocrinan
ncnin|a|an anpun (|cpada A||an) oagi crang crang nusuri|.
ua|aupun ncrc|a i|u ada|an |aun |craoa|nua. scsudan jc|as oagi
ncrc|a oanua crang-crang nusuri| i|u ada|an pcngnuni ncra|a
janin. dan pcrnin|aan anpun dari |oranin (|cpada A||an) un|u|
oapa|nua. |ida| |ain nanua|an |arcna sua|u janji uang |c|an
dii|rar|annua |cpada oapa|nua i|u. |c|api |c|i|a jc|as oagi |oranin
oanua oapa|nua i|u ada|an nusun A||an. na|a ocr|cpas diri darinua.
scsunggunnua |oranin ada|an sccrang uang sanga| |cnou| na|inua
|agi pcnuan|un.¨ (OS. Al Taulah, 114-114).
Do'a seseoiang unluk neninlakan anpun dan iahnal
lagi oiang vang nali daIan keadaan kafii, apapun selal
kekafiiannva, adaIah peIanggaian daIan do'a, dan neiupakan
sualu lenluk penghinaan kepada AIIah, dan penvinpangan
leihadap lunlunan Nali sna||a||anu 'a|aini ua sa||an dan oiang
oiang vang leiinan.
ßagainana nungkin oiang vang leiinan kepada AIIah
dan haii kianal nau nendo'akan oiang vang nali daIan
keadaan kafii, agai dileii anpunan dan iahnal, padahaI dia
adaIah nusuh AIIah ` selagainana fiinan AIIah suonaananu ua
|a´aa|a :
} ¸·,··´·‹| ‘,=- -’·|· .·· .·´,-, ¸·,,-, -·=, -·´·“-, -’·‹| ·,=- .·· ¸- {
´8arang siapa uang ncnjadi nusun A||an. Ma|ai|a|
na|ai|a|-Nua. Rasu|-rasu|-Nua. ]iori| dan Mi|ai|. na|a
scsunggunnua A||an ada|an nusunnua crang crang |afir¨.
(OS. AI ßaqaiah, 98 ).
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
27
DaIan aval ini, AIIah leIah nenjeIaskan lahva Dia
adaIah nusuh oiang-oiang vang kafii. Yang vajil lagi oiang
nu´nin iaIah neIepaskan diii daii seliap oiang kafii, kaiena
fiinan AIIah suonaananu ua |a´aa|a :
} , ··,· ¸··· --,|, -,·|| .,··,·· .·| .· .,=,-· ·«`- . ¸·=.,= -··· ¸·,•· .=|· ·|· {
´Dan inga||an |c|i|a |oranin ocr|a|a |cpada oapa| dan
|aunnua . ´Scsunggunnua a|u ocr|cpas diri dari apa uang |anu
scnoan. |ccua|i Tunan uang ncnjadi|an|u. |arcna scsunggunnua Dia
a|an ncnocri nidauan |cpada|u¨ . ( OS. Az Zukhiuf, 26 -27 ).
Dan fiinan-Nva :
} ··,· ··· ..-,«| ·,|·| .· --- ¸·=|·, .,··,·· ¸· ‚-·.- ‚·,=| .´| .··· =| ·- .´
··=-,|·, ·,·=-|· .´·,·, ···,· ·=·, .´· ··,«· -·|· .,. ¸- .,=,-· ·«-, ¸·- ·=·|
·=-, -·|·· ·,·-,· {
´Scsunggunnua |c|an ada suri |au|adan uang oai| oaginu
pada |oranin dan crang crang uang ocrsana dcngan dia. |c|i|a
ncrc|a ocr|a|a |cpada |aun ncrc|a . ´scsunggunnua |ani ocr|cpas
diri dari |anu dan dari apa uang |anu scnoan sc|ain A||an. |ani
ing|ari (|c|afiran) nu. dan |c|an nua|a an|ara |ani dan |anu
pcrnusunan dan |cocncian oua| sc|ana |ananua sanpai |anu
ocrinan |cpada A||an saja .¨ ( OS. AI Munlahanah, 4 ).
Unluk nencapai deiajal denikian adaIah dengan
nulala´ah (neneIadani) RasuIuIIah sna||a||anu ´a|aini ua sa||an,
AIIah suonaananu ua |a´aa|a leifiinan :
} ·|· ¸`- ‚.·.|, ·|· .| ,,·€· `”¬|· -,· Œ··|· ¸|· -|,=, - ;·,=«|· ¸`- ·.,· -
-|,=, {
´Dan ( ini|an ) sua|u pcrna||unan dari A||an dan Rasu|-
Nua |cpada una| nanusia pada nari naji a|oar oanua scsunggunnua
A||an dan Rasu|-Nua ocr|cpas diri dari crang crang nusuri| ¨.
(OS. Al Taulah, 3 ).
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
28
6- DI!arang mcnIkah dcngan wanIta mus!Imah.
Kaiena dia kafii, dan oiang kafii lidak loIeh nenikahi
vanila nusIinah, leidasaikan nash dan ijna´.
AIIah suonaananu ua |a´aa|a leifiinan :
} ··- ·.· ·,·-¹ ¸·=|· ·.·| ·· ¸.··•·· .·-| -·|· ¸·,·¬·-·· =·,-·.- =··-,«|· .·
.,Š·¬· .· v, ..| –¸- ¸· v ·«´|· ¸|· ¸·,--,· :· =··-,- ¸·,«·«·- .··
¸.| {
´Hai crang crang uang ocrinan. apaoi|a pcrcnpuan
pcrcnpuan uang ocrinan da|ang ocrnijran |cpadanu. na|a
ncnda||an |anu uji (|cinanan) ncrc|a. A||an |coin ncngc|anui
|cn|ang ncrc|a. ji|a |anu |c|an ncngc|anui oanua ncrc|a (ocnar
ocnar) ocrinan. na|a jangan|an |anu |cnoa|i|an ncrc|a |cpada
(suani-suani ncrc|a) crang crang |afir. ncrc|a |ida| na|a| oagi
crang crang |afir i|u. dan crang crang |afir i|u |ida| na|a| oagi
ncrc|a .¨(OS. AI Munlahanah, 1O).
Dikalakan daIan kilal A! MughnI, jiIid 6, haI 592 :
¨Senua oiang kafii, seIain AhIi kilal, lidak ada peiledaan
pendapal dianlaia paia uIana, lahva vanila-vanila dan
senleIihan senleIihan neieka haian lagi oiang IsIan ., dan
vanila-vanila vang nuilad (keIuai daii IsIan) ke agana
apapun haian unluk dinikahi, kaiena dia lidak diakui selagai
peneIuk agana laiu vang dianulnva ilu, selal kaIau diakui
sejak senuIa selagai peneIuk agana ilu, naka kenungkinan
lisa dihaIaIkan.¨ (sepeili vanila vang leipindah daii agana
IsIan ke agana ahIi kilal, naka dihaiankan unluk dinikahi,
lelapi liIa vanila ilu sejak senuIa leIah neneIuk agana ahIi
kilal ini, naka dihaIaIkan unluk dinikahi, penl).
Dan diselulkan daIan lal ¨ nrang murtad ¨, jiIid 8, haI
13O : ¨Iika dia kavin, lidak sah peikavinannva, kaiena lidak
dilelapkan secaia hukun unluk nenikah, dan seIana lidak ada
kelelapan hukun unluk peinikahannva, diIaiang puIa
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
29
peIaksanaan peinikahannva, sepeili peinikahan oiang kafii
dengan vanila nusIinah.¨
Selagainana dikelahui, leIah dikenukakan dengan
jeIas, lahva diIaiang nenikah dengan vanila vang nuilad,
dan lidak sah kavin dengan Iaki-Iaki vang nuilad.
Dikalakan puIa daIan kilal A!-MughnI, jiIid 6, haI 298 :
¨ApaliIa saIah seoiang daii suani islii nuilad seleIun sang
islii digauIi, naka lalaIIah peinikahan neieka sekelika ilu, dan
nasing-nasing pihak lidak leihak unluk nevaiisi vang Iain,
nanun, jika ia nuilad seleIah digauIi naka daIan haI ini ada
dua iivaval : µertama : segeia dipisahkan, kedua : dilunggu
sanpai halis nasa iddah.¨
Dan diselulkan daIan A!-MughnI, jiIid 6, haI 639 :
¨ßalaInva peinikahan kaiena iiddah seleIun sang islii digauIi
adaIah pendapal vang dianul oIeh navoiilas paia uIana,
leidasaikan lanvak daIiI, adapun liIa leijadi iiddah seleIah
digauIi, naka lalaIIah peinikahan sekelika ilu juga, nenuiul
pendapal Imam Ma!Ik dan Abu HanIfah, dan nenuiul
pendapal Imam 5vafI'I : dilunggu sanpai halis nasa
iddahnva, dan nenuiul Imam Ahmad ada dua iivaval sepeili
kedua nadzhal leiselul.¨
Kenudian diselulkan puIa pada haIanan 64O :
¨ApaliIa suani islii ilu sana sana nuilad, naka hukunnva
adaIah sepeili haInva apaliIa saIah salu daii keduanva nuilad,
jika leijadi seleIun digauIi, segeia diceiaikan anlaia keduanva.
Dan jika leijadi sesudahnva, apakah segeia diceiaikan alau
nenunggu sanpai halis nasa iddah ` ada dua iivaval, dan
iniIah nadzhal Svafi´i.
SeIanjulnva diselulkan lahva nenuiul Imam Abu
HanIfah, peinikahannva lidakIah lalaI leidasaikan islihsan
(kelijaksanaan vang dianliI leidasaikan sualu peilinlangan
leilenlu, lanpa nengacu kepada nash secaia khusus, penl),
kaiena dengan denikian, agana neieka leileda, sehingga
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
30
ilaialnva sepeili kaIau neieka sana sana leiagana IsIan.
Kenudian anaIogi vang digunakan ilu disanggah oIeh
pengaiang AI Mughni daii segaIa segi dan aspeknva.
ApaliIa leIah jeIas dan nvala lahva peinikahan oiang
nuilad dengan Iaki-Iaki alau peienpuan vang leiagana IsIan
ilu lidak sah, leidasaikan daIiI daii AI Oui´an dan As Sunnah,
dan oiang vang neninggaIkan shaIal adaIah kafii leidasaikan
daIiI daii AI Oui´an dan As Sunnah seila pendapal paia
sahalal, naka jeIasIah lagi kila lahva seseoiang apaliIa lidak
neIaksanakan shaIal, dan nengavini seoiang vanila
nusIinah, naka peinikahannva lidak sah, dan lidak haIaI
laginva vanila ilu dengan akad nikah ini, legilu puIa
hukunnva apaliIa pihak vanila vang lidak shaIal.
HaI ini leileda dengan peinikahan oiang-oiang kafii,
kelika nasih daIan keadaan kafii, sepeili seoiang Iaki-Iaki
kafii kavin dengan vanila kafii, kenudian sang islii nasuk
IsIan, jika ia nasuk IsIan seleIun digauIi, naka lalaIIah
peinikahan ladi, lapi jika nasuk IsIan sesudah digauIi, leIun
lalaI peinikahannva, nanun dilunggu : apaliIa sang suani
nasuk IsIan seleIun halis nasa iddah, naka vanila leiselul
lelap nenjadi isliinva, lelapi apaliIa leIah halis nasa iddahnva
sang suani leIun nasuk IsIan, naka lidak ada hak laginva
leihadap isliinva, kaiena dengan denikian nvalaIah lahva
peinikahannva leIah lalaI, sejak sang islii nasuk IsIan.
Iada zanan Nali Muhannad sna||a||anu ´a|aini ua
sa||an ada sejunIah oiang kafii vang nasuk IsIan leisana islii
neieka, dan peinikahan neieka lelap diakui oIeh Nali, kecuaIi
jika leidapal selal vang nenghaiankan diIangsungkannva
peinikahan leiselul, sepeili apaliIa suani islii ilu leiasaI daii
agana najusi dan leidapal hulungan kekeIuaigaan vang
neIaiang diIangsungkannva peinikahan di anlaia keduanva,
naka kaIau keduanva nasuk IsIan, diceiaikan sekelika ilu juga
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
31
anlaia neieka leidua, kaiena adanva selal vang
nenghaiankan ladi.
MasaIah ini lidak sepeili haInva oiang nusIin, vang
nenjadi kafii kaiena neninggaIkan shaIal, kenudian kavin
dengan seoiang vanila nusIinah, vanila nusIinah ilu lidak
haIaI lagi oiang kafii leidasaikan nash dan ijna´, selagainana
leIah diuiaikan di alas, sekaIipun oiang ilu avaInva kafii
lukan kaiena nuilad, unluk ilu, jika ada seoiang Iaki-Iaki kafii
kavin dengan vanila nusIinah, naka peinikahannva lalaI,
dan vajil diceiaikan anlaia keduanva. ApaliIa Iaki-Iaki ilu
nasuk IsIan dan ingin kenlaIi kepada vanila leiselul, naka
haius dengan akad nikah vang laiu.
7- Hukum anak nrang vang mcnIngga!kan sha!at darI
µcrkawInannva dcngan wanIta mus!Imah.
ßagi pihak islii, nenuiul pendapal oiang vang
nengalakan lahva oiang vang neninggaIkan shaIal ilu lidak
kafii, naka anak ilu adaIah anaknva, dan lagainanapun lelap
dinasalkan kepadanva, kaiena peinikahannva adaIah sah.
Sedang nenuiul pendapal vang nengalakan lahva
oiang vang neninggaIkan shaIal ilu kafii, dan pendapal ini
vang lenai selagainana vang leIah dijeIaskan di alas, pada
lahasan peilana, naka kila linjau leiIelih dahuIu :
Iika sang suani lidak nengelahui lahva
peinikahannva lalaI, alau lidak nevakini vang
denikian ilu, naka anak ilu adaIah anaknva, dan
dinasalkan kepadanva, kaiena hulungan suani islii
vang diIakukannva daIan keadaan sepeili ini adaIah
loIeh nenuiul kevakinannva, sehingga hulungan
leiselul dihukuni selagai hulungan svulhal (vang
neiagukan), dan kaienanva anak ladi lelap diikulkan
kepadanva daIan nasal.
Nanun jika sang suani ilu nengelahui seila nevakini
lahva peinikahannva lalaI, naka anak ilu lidak
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
32
dinasalkan kepadanva, kaiena leicipla daii speina
oiang vang leipendapal lahva hulungan vang
diIakukannva adaIah haian, kaiena leijadi pada vanila
vang lidak dihaIaIkan laginva.
: KnnsckwcnsI Hukum Yang BcrsIfat UkhrawI : cdua K
1- DIcacI dan dIhardIk n!ch µara ma!aIkat.
ßahkan paia naIaikal nenukuIi seIuiuh luluhnva, daii
lagian depan dan leIakangnva.
AIIah suonaananu ua |a´aa|a leifiinan :
} ·,|,., .···.|, ..·,-, .,·,=· -´·“«|· ·,,«· ¸·=|· ¸·,·· .· •,· ,|,
—·,¬|· =·=- . ·|· .|, .´·=·| .-=| ·«· c|. =,,-·‹| -:=· •,| - {
´Ka|au |anu nc|ina| |c|i|a para na|ai|a| ncncaou| nuaua
crang-crang uang |afir. scraua ncnu|u| nu|a dan oc|a|ang ncrc|a
(dan ocr|a|a) . ´Rasa|an|an c|cnnu si|sa ncrc|a uang ncnoa|ar¨.
(|cn|u|an |anu a|an ncrasa ngcri). Dcni|ian i|u discoao|an c|cn
pcroua|an |angannu scndiri. scsunggunnua A||an sc|a|i |a|i |ida|
ncnganiaua nanoa-Nua ¨. (OS. AI AnfaI, 5O-51).
2- Pada harI kIamat Ia akan dIkumµu!kan bcrsama nrang
nrang kafIr dan musvrIk, karcna Ia tcrmasuk da!am
gn!nngan mcrcka.
Iiinan AIIah suonaananu ua |a´aa|a :
} .,=,-· ·,··· ·-, ..-·,|, ·,«·˜ ¸·=|· ·,,=-· . ¸|· .·,=··· -·|· .,. ¸-
.,¬¬|· ™·,= {
´(Kcpada para na|ai|a| dipcrin|an|an) . ´Kunpu||an|an
crang-crang uang dza|in ocscr|a crang-crang uang scjcnis ncrc|a
dan apa-apa uang ncnjadi scscnoanan ncrc|a. sc|ain A||an. |a|u
|unju||an|an |cpada ncrc|a ja|an |c ncra|a ¨.(OS.Ash Shaffal, 22-23).
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
33
Kala ¨ | , •· ¨ lenluk jana´ daii ¨ , • ¨ vang leiaili :
jenis, nacan. Yakni : ¨KunpuIkanIah oiang-oiang vang
nusviik dan oiang-oiang vang sejenis neieka, sepeili oiang-
oiang kafii dan vang dzaIin Iainnva.¨
3- Kcka! untuk sc!ama-!amanva dI da!am ncraka.
ßeidasaikan fiinan AIIah suonaananu ua |a´aa|a :
} ·~-= ..| =-|, ¸·,··´|· ¸-| -·|· .· . .,· ¸·=|·- v, ·,|, .,=¬· ·| ·=·| ·
·~=· . v,=,|· ··-||, -·|· ··-|| ···,| ·· .,|,«· ··|· ¸· ..·,-, .·«· -,· {
´Scsunggunnua A||an nc|a|na|i crang-crang |afir dan
ncnucdia|an oagi ncrc|a api uang ncnua|a-nua|a (ncra|a). ncrc|a
|c|a| di da|annua sc|ana-|ananua. ncrc|a |ida| ncnpcrc|cn sccrang
pc|indungpun dan |ida| (pu|a) sccrang pcnc|cng. Pada nari |c|i|a
nu|a ncrc|a dioc|a| oa|i||an da|an ncra|a. ncrc|a ocr|a|a .
A|ang|an oai|nua. andai|a|a |ani |aa| |cpada A||an. dan |aa| (pu|a)
|cpada Rasu| ¨. (OS. AI Ahzal, 64 - 66).
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
34
PENUTUP
denikianIah apa vang ingin penuIis sanpaikan, lenlang
peinasaIahan vang lesai ini, vang leIah neIanda lanvak unal
nanusia .
Iinlu laulal nasih leiluka lagi siapapun vang hendak
leilaulal, kaiena ilu, saudaiaku se IsIan, segeiaIah leilaulal
kepada AIIah |a'a|a , dengan ikhIas senala nala kaiena-Nva,
nenvesaIi apa vang leIah dipeilual dan leilekad unluk lidak
nenguIanginva Iagi, seila nenpeilanvak anaI kela'alan.
AIIah suonaananu ua |a´aa|a leifiinan :
} .··, =··.- ..···`,= -·|· .`=,· c·|,|· ·¬|·= ··«- ¸«-, ¸-¹, =·· ¸- ·|·
·«,- ·,«- -·|· . ····- -·|· ¸|· =,·· -··· ·¬|·= ¸«-, =·· ¸-, {
´Kccua|i crang crang uang ocr|auoa|. ocrinan dan
ncngcrja|an ana| sna|cn. na|a |cjana|an ncrc|a digan|i dcngan
|coaji|an. dan A||an ada|an nana pcnganpun |agi nana pcnuauang.
dan crang uang ocr|auoa| dan ncngcrja|an ana| sna|cn. na|a
scsunggunnua dia ocr|auoa| |cpada A||an dcngan |auoa| uang
scocnar-ocnarnua ¨. (OS. AI Iuiqan, 7O - 71).
Senoga AIIah neIinpahkan laufik-Nva kepada kila
daIan uiusan ini, nenunjukkan kepada kila senua jaIanNva
vang Iuius, jaIan oiang-oiang vang dikaiuniai ni´nal oIeh
AIIah, vailu paia Nali, shiddiqin, svuhada dan shaIihin, ßukan
jaIan oiang-oiang vang dinuikai alau oiang-oiang vang
leisesal.
SeIesaI dItuIIs oIeb :
A1 ]oq1r 11o11oÞ1 1o'o1o
^vnvnnvv ìin ^nv[cn /[ +ì.vinvin ^vnvnnvv ìin ^nv[cn /[ +ì.vinvin ^vnvnnvv ìin ^nv[cn /[ +ì.vinvin ^vnvnnvv ìin ^nv[cn /[ +ì.vinvin
(·vninvnv[[vn)
Iada langgaI 23 Shafai 14O7 H.
1vìvn O·vnv ·vnv ^cninvvv[ìvn ^nv[vì
35
DAFTAR ISI :
NO MATERI HAL
1
Pcndahu!uan ..............
2
2 Bahasan Pcrtama :
Hukun oiang vang neninggaIkan shaIal.. 3
a. DaIiI-daIiI daii AI-Oui'an ....... 5
l. DaIiI-daIiI daii As-Sunnah ...... 9
Ieilanvaan-peilanvaan & javalannva. 12
3 Bahasan Kcdua :
Konsekvensi hukun kaiena iiddah ..... 23
a. Konsekvensi hukun leisifal duniavi. 23
l. Konsekvensi hukun leisifal ukhiavi. 32
4 Pcnutuµ .................. 34
5 Daftar IsI .................. 35