P. 1
kaedah p&p b.a

kaedah p&p b.a

|Views: 833|Likes:

More info:

Published by: Nurshalizawati Mohd Rashid on Jul 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2015

pdf

text

original

Permainan Bahasa Dalam Pengajaran Di Sekolah PENGENALAN

Sesuatu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik jika guru itu bermotivasi, kreatif dan inovatif dalam menjayakan pengajaran agar ianya dapat mencapai objektif-objektif yang hendak dicapai.

Antara kaedah-kaedah dan pendekatan yang boleh digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kaedah penerangan, sumbang saran, soal jawab, simulasi, lakonan, nyanyian, nasyid dan sebagainya. Ianya bergantung kepada jenis objektif yang hendak dicapai. Oleh kerana tajuk perbincangan kerja kusus Pengenalan Bahasa Arab adalah berkaitan dengan aplikasi permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab komunikasi sekolah kebangsaan, maka perbincangan mengenai tajuk ini akan menjurus kepada pendekatan permainan bahasa sebagai wadah untuk mencapai matlamat dan objektif bahasa Arab komuniksi sekolah kebangsaan.

1.1

Konsep

dan

maksud

Permainan

Bahasa

Permainan bahasa berkonsepkan belajar sambil bermain (study and fun). Iaitu murid-murid didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka. Jelasnya bahan bantu mengajar (BBM) yang berbentuk permainan lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikan dalam pengajaran. Pendekatan ini diharap akan dapat membantu muridmurid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keinterlektual mereka. Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa, guru akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya bersedia menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu.

Michael berman (1981), dalam bukunya Playing And Working With Words menerangkan bahawa pelbagai aktiviti permainan bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran dapat merangsang suasana pembelajaran.[1] Ini akan mengekalkan tumpuan dan minat murid kepada proses pembelajaran yang sedang berlaku.

Terdapat beberapa pandangan positif, yang berkaitan dengan permainan bahasa yang telah dilontarkan oleh pakar-pakar bahasa seperti Sterling G. Callahan (1971), Midred Mc Closky (1971), Michael A. Lorter (1971), Herbert (1971), Herbert (1968), mereka banyak membicarakan tentang permainan bahasa. Mereka berpendapat, bahawa kesesuaian bahan permainan bahasa itu dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan melatih pelajar secara praktikal dalam latihan membina stuktur perkataan, ayat, perbendaharan kata dan sebagainya[2]. Natijahnya murid akan dapat memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka.

Matlamat Seperti pendekatan-pendekatan atau kaedah yang lain, kaedah permainan bahasa juga mempunyai beberapa matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh setahun atau tiga tahun, selepas kaedah tersebut dipraktikkan. Iaitu sejauhmanakah keberkesanan kaedah ini dapat mempertingkatkan prestasi penguasaan bahasa Arab dikalangan murid sekolah kebangsaan. Kaedah permainan bahasa merupakan salah satu instrument yang penting dalam menggarap matlamat pendidikan diantara tujuan permainan bahasa diadaptasikan dalam pengajaran dan pembelajarn adalah seperti berikut ;[3]

(a) Mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada Pengajaran dan pembelajaran biasa. (b) Murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. (c ) Memberi peluang kepada murid untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata mereka. (d) Mewujudkan suasana pembelajaran yang efisyen. Iaitu Murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa rasa malu atau segan dan menimbulkan minat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan atau pasukan di dalam mana-mana aktiviti yang akan dijalankan.

(e) Guru mempelbagaikan teknik-teknik di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa supaya ia lebih menarik dan berkesan.

(f) Naluri ingin tahu dan bermain adalah sesuatu yang bersifat ( natural) semulajadi di kalangan murid. Jesteru itu, dengan pendekatan permainan bahasa diharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan menyenangkan murid.

(g) Aktiviti bahasa akan dapat mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada murid mengapliksikannya di dalam situasi yang pelbagai.

(h) Guru dapat membentuk sikap positif yang sihat di klangan murid. Contohnya sikap hormatmenghormati, bantu-membantu, saling bekerjasama, patuh kepada arahan dan peraturan, berani mencuba sesuatu yang baru, mengakui kesilapan diri, menerima kenyataan (sama ada kalah atau menang) secara terbuka dan sebagainya.

(i) Aktiviti permainan merupakan salah satu contoh kepada guru untuk membentuk suasana pengajaran yang lebih mencabar.

(k) Membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan (knowledge) melalui pelbagai instument seperti melalui proses pemerhatian, perbandingan dan pembinaan.

(l) Kaedah permainan bahasa juga dapat memudahkan tugas guru disamping tidak mengabaikan konsep pembelajaran Murid akan mempunyai daya kreatif, dan daya saing yang sihat disamping inisiatif yang kuat untuk belajar dan menguasai sesuatu permainan.

Objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan ini juga mempunyai beberapa (a) objektifnya yang tersendiri. Antara objektif tersebut ialah ; [4] Murid

Merangsang

Interaksi

Verbal

Di dalam permainan yang telah dipilih, murid akan diminta bercakap atau mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu. Disamping itu, mereka juga diminta memberi kerjasama kepada guru di dalam menjayakan permainan bahasa yang akan dilaksanakan dalam Pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, semua pelajar perlulah terlibat secara aktif. Guru perlu memberi rangsangan dan dorongan kepada murid sehingga mereka terasa sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di dalam kumpulan. Mereka juga akan bersedia apabila diminta bercakap mengenai sesuatu tajuk. Semua murid akan mengambil bahagian dan saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kumpulan. Keadaan sedemikian akan menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada murid. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan mengawal disiplin bilik darjah supaya proses pembelajaran

berjalan

dengan

lancar

dan

berkesan.

(b) Jenis

Menambah permainan yang dipilih

Kefasihan seharusnya mempunyai

dan matlamat dan

Kefahaman objektif iaitu

mempertingkatkan kelancaran dan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Bahasa yang digunakan di dalam sesuatu permainan itu tidak seharusnya terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja, bahkan fungsi berbahasa juga boleh dijalankan dalam berbagai peringkat kerumitan berbahasa. Permainan yang mengandungi kegiatan-kegiatan yang memberi arahan misalnya boleh dimainkan kepada semua peringkat bergantung kepada pengetahuan berbahasa dan kefasihan tertentu murid. Murid biasanya akan menjadi lebih seronok apabila berhadapan dengan kaedah permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. Pada waktu yang sama, guru peranan sebagai pemberi maklumat bahasa.

(c)

Bertindak

sebagai

alat

mengikis

bosan

Perasaan bosan atau jemu adalah salah satu sifat yang normal bagi seorang guru. Begitu juga kepada murid. Mereka akan menjadi lekas bosan, jemu, mengantuk dan lapar apabila menjelangnya waktu tengahari. Apabila berada dalam situasi sebegini seorang guru yang cuba menyampaikan maklumat atau info terutamanya yang berkaitan dengan pengetahuan tatabahasa ataupun aspek berbahasa yang lain akan menghadapi masalah. Ini kerana suasana pada waktu itu amat menjemukan dan membosankan murid. Oleh yang demikian sebagai langkah altenatif kepada permasalahan ini, satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk permainan amat sesuai sekali digunakan sebagai satu teknik pengajaran yang berkesan dan reliven pada waktu itu.

(d)

Alat

Pemulihan,

Pengukuhan

dan

Pengayaan

Pendekatan permainan amat sesuai sebagai instrument pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. Jika dilihat kepada ciri-cirinya, pemainan bahasa dapat membantu kumpulan murid yang lemah dari aspek Intelligent Quality (IQ) untuk memahami pendekatan proses pembelajaran. Kumpulan murid yang bermasalah di dalam akademik juga boleh diatasi dengan pendekatan permainan bahasa. Mereka mungkin menghadapi masalah pengamatan, pendengaran, penangkulan atau

atau toleransi. Ini kerana tahap pemikiran dan penerimaan murid adalah berbeza antara satu sama lain. 2. Ciri-ciri Permainan Bahasa. Guru tersebut mestilah terlebih dahulu mengetahui tahap IQ dan EQ ( Emosional Quality ) murid yang akan diajarnya.recall review dan hafazan akan dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang bercorak permainan. Antaranya . (iv) Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Rancangan Kurikulum Sekolah Menengah KBSM (1998)[5] juga telah menyenaraikan beberapa objektif permainan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran. bertutur. Hal ini amat penting supaya set permainan bahasa yang bakal diajar nanti tidak membosankan atau menjemukan murid. perbualan berdisiplin. (v) Untuk berinteraksi secara tidak formal melalui aktiviti-aktiviti yang telah disediakan sama ada (vi) melalui Memupuk perbicangan sikap bekerjasama. (jenius) pemainan bahasa ini lebih merupakan proses pengukuhan dan pengayaan. semasa sabar dan bermain. amanah. (ii) Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa tertentu mengikut keupayaan mereka. Sebaliknya bagi murid-murid yang lemah IQ ianya merupakan satu teknik pemulihan untuk membantu mereka memahami proses pembelajaran. (iii) Untuk mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada pelajar menggunakan bahasa yang diajar. Sebelum seseorang guru itu melaksanakan pendekatan permainan bahasa ini. membaca dan menulis. Bagi murid yang mempunyai tahap pemikiran cerdas dan pintar. (i) Untuk mengukuhkan lagi kecekapan berbahasa dan kemahiran mendengar. Pastikan permainan bahasa ini dilaksanakan sebaik sahaja guru sudah memperkenalkan semua .

Ia mesti dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ingatan dan memupuk minat murid terhadap pembelajaran tersebut. (e) Beri perhatian kepada pelajar yang sentiasa tewas dalam permainan. pelajar dengan (d) (e) (f) Dapat guru dan tindak pelajar secara arahan balas bertidak aktif sama dan balas ada pelajar secara dalam peraturan dengan aktif kumpulan yang dan atau bahan. dipatuhi.[6] Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti berikut. sila pastikan ia senang dan mudah dikendalikan. positif. dan perkataan yang tertulis hendaklah terang dan mudah difahami dan dibaca. dan bertutur. dicapai.2 Ciri-ciri Khusus (a) Dapat mengukuh dan meningkatkan penggunan bahasa seperti penguasaan empat kemahiran berbahasa (b) iaitu Mempunyai kemahiran mendengar. Apa yang penting alat-alat tersebut memenuhi fungsi dan mencapai matlamat.perkataan-perkataan yang telah dipelajari oleh murid. rangsangan bahan (c) Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. Ini penting supaya pelajar tidak jemu untuk permainan seterusnya. membaca yang dan menulis. ( h) Hentikan permainan anda ketika pelajar masih lagi terasa seronok dengan permainan itu. jelas. menarik. . kelas. 2. merangsang pelajar Melibatkan Mempunyai (g) Mencabar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara rasional dan kritis. (a) (b) Gambar-gambar Arahan dan untuk peraturan Ciri-ciri permainan permainan hendaklah hendaklah terang jelas dan dan senang dapat umum difahami.1. (c) Pelajar yang pandai dan berkebolehan akan membantu guru membaca arahan-arahan permainan. mempunyai (g) Sebaiknya alat BBM (Bahan Bantu Mengajar) disediakan sendiri oleh guru terbabit. Beri peluang kepadanya sebagai (f) Pastikan pemerhati permainan untuk itu jangkamasa objektif yag yang hendak tertentu. 2. (d) Jika permainan itu mengunakan kad.

i) Permainan memakan masa yang panjang. v) Sukar mendapat alat BBM yang menarik di pasaran kalau ada pun harga terlalu mahal. Guru sukar untuk melaksanakannya kerana peruntukan masa yang terhad.1.2.berdisiplin. 3.. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. 5. vi) Masalah kewangan untuk membeli bahan atau alat permainan yang siap di pasaran. 3. Kesan-kesan pengunaan kaedah Permainan Bahasa Kesan-kesan pengunaan kaedah permainan bahasa ke atas murid sekolah kebangsaan dilihat dari dua aspek. ceria. viii) Kekurangan tempat untuk menyimpan alat permainan dengan selamat. KESIMPULAN . diajar. Kesan negatif. membaca dan menulis dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat. iv) Empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. Pertama kesan positif dan kedua kesan negatif. i) ii) Murid Lebih lebih Kesan bermotivasi menyeronokkan untuk dan Positif mengikuti topik yang lebih . Murid akan membuat bising dan mengganggu proses pembelajaran di bilik sebelah. 3. pembelajaran iii) Murid mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan berani mencuba sesuatu yang baru. iii) Sukar mengawal kelas.(h) Permainan bahasa menyediakan aktiviti ke arah memupuk sikap-sikap positif seperti bekerjasama. vii) Alat BBM yang dibina hanya sesuai untuk satu permainan sahaja. ii) Murid terlalu leka dengan permainan dan pertandingan sehingga objektif tidak mencapai sasaran sepenuhnya. v) Dapat memupuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif seperti bekerjsama. bertutur. berdisiplin. Iv) Set permainan adakalanya tidak bersesuaian dengan tahap IQ murid. dan berkepimpinan di kalangan pelajar.

Hal yang sepatutnya ialah (a) Pencapaian Bahasa Arab yang cemerlang menjadi kelebihan utama berbanding sekolahsekolah lain yang tidak menawarkan subjek tersebut. Dengan kaedah yang digunakan ini akan dapat memberi motivasi kepada murid-murid yang lemah untuk memudahkan mereka mengingati tajuk yang telah diajar oleh guru. Bangi • ISBN 978-9675478-49-9 • http://www. Dapatlah dirumuskan bahawa pendekatan permainan bahasa merupakan satu teknik yang baik. Walaupun demikian. Moktar Hussain. Hakim Zainal. Suhaila Zailani @ Hj. Sekolah Agama Rakyat (SAR).my/uba/sebar2012/prosiding. Email ThisBlogThis Bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran. (b) Komunikasi dalam Bahasa Arab Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12) • disunting oleh: Mohd Shukari Hamzah. Ahmad. Khazri Osman. Antaranya ialah Maahad Tahfiz. Salamiah Ab. Sekolah Menengah Kebangsaan Aliran Agama (SMK KAA). Hal ini kerana ia akan menjadikan proses pembelajaran di sekolah lebih menarik dan praktikal. kehadiran mata pelajaran tersebut seolah-olah begitu asing dan tidak mendapat tempat seperti mana yang dikehendaki. Kaedah permainan ini akan sentiasa dinanti-nantikan oleh murid kerana ia amat menyeronokkan dan menghilangkan kejemuan terutamanya di dalam penggajaran yang berbentuk penggunaan tatabahasa atau aspek berbahasa yang lain. & Zainuddin Ismail • © Unit Bahasa Arab. komunikasi dan lain-lain.Sebagai kesimpulannya. Bagi guru yang inovatif dan kreatif ia akan mempelbagaikan proses pembelajaran supaya lebih nampak menarik dan menyeronokkan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekolah Berasrama Penuh (SBP). bahasa al-Hadis dan bahasa antara bangsa kini banyak diperkenalkan di pelbagai jenis institusi pendidikan. Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN).ukm. sejarah. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Fakulti Pengajian Islam. Ghani.htm. Institut Pendidikan Guru (IPG) dan universiti. geografi. sekolah-sekolah swasta. matematik. . Sekolah Kebangsaan (SK).2 samada secara lisan atau tulisan adalah sesuatu yang biasa dan lumrah bagi pelajar dan guru dan (c) Bahasa Arab dijadikan kunci utama untuk meneroka pelbagai ilmu pengetahuan termasuklah sains.

Aktiviti-aktiviti permainan kecil atau penghasilan model yang menggunakan peralatan-peralatan atau bahan-bahan yang selamat dan mudah didapati. Guru lebih menumpukan untuk menghabiskan sukatan mata pelajaran berbanding pemahaman • memahami 2. Pada akhir sesi P&P. • Guru haruslah melakukan rancangan pengajaran. Kementerian Pelajaran. (Abd Razak Abu Chik 2009) . Sehubungan itu. • Kaedah penyampaian yang kurang berkesan. Gambarajah dan animasi video boleh dipaparkan semasa sesi P&P. Keadaan kelas yang selesa membantu sesi P&P berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. Berikan contoh-contoh yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut seterusnya menjadi suatu hikmah dalam kehidupan mereka. Suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan. . kondusif. penyelidik universiti tempatan dan beberapa orang pengkaji persendirian mendapati bahawa antara punca masalah ialah pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab yang kurang sesuai dan kurang berkesan. majalah (bulanan) dan buku motivasi (tahunan) dan memberikan khidmat bimbingan berbentuk bengkel secara percuma selama empat jam di pelbagai jenis institusi pendidikan. • Tiada pengurusan masa yang efisien. Cadangan • Pelajar tidak melakukan bacaan awal mengenai tajuk yang dibincangkan pada hari itu. Lakukan latihan mengajar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas bagi memastikan segala rancangan pengajaran dapat dilaksanakan. tidak menarik dan kurang bersesuaian dengan tahap pemikiran pelajar dan keadaan persekitaran. iaitu rancangan harian yang lebih teliti dan tersusun agar segala matlamat dan objektif pengajaran dapat disampaikan dan diterapkan ke dalam diri setiap pelajar. memberikan pelajar persekitaran yang pengajaran mengajar. misalnya membosankan. Misalnya pada waktu tengah hari perlu lebih banyakkan aktiviti dengan para • pelajar Pelajar bagi menarik tidak para Keadaan konsep-konsep strategi/kaedah perhatian mereka dan mengelakkan perhatian mengenai yang ditekankan bagi dalam mengatasi mereka semasa topik tidak topik masalah tidur sewaktu guru sesi P&P. • Guru perlu memastikan agar suasana pembelajaran sentiasa menyeronokkan. Refleksi ke atas masalah/penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran. tersebut.Berdasarkan beberapa kajian yang telah dijalankan samada oleh Bahagian Pendidikan Islam. Dengan membahagikan para pelajar kepada beberapa buah kumpulan kecil. • Menjalankan suatu aktiviti yang dapat melibatkan pengibatan mereka secara menyeluruh. tersebut. pengkaji telah membuat percubaan dengan membina tiga bahan berwarna-warni berbentuk akhbar (mingguan). mereka digalakkan atau dikehendaki membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. tersebut. Kaitkan topik baru yang hendak diajar dengan topik yang telah dipelajari. Jamaah Nazir Jaminan Kualiti. Ini menyukarkan mereka • Pendekatan pengajaran yang lebih menyeluruh dan berkesan perlulah dilaksanakan. Ini dipengaruhi oleh sikap pelajar dan keadaan persekitaran kelas.

Selain itu.• Pemantauan dan penilaian perlulah dilakukan agar rancangan pengajaran tidak menyimpang jauh daripada matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Pemahaman terhadap setiap unsur tersebut adalah amat penting bagi memastikan seseorang guru itu mengetahui dan memahami apa yang dilakukannya dan bagaimana untuk mencapai objektif sesuatu pengajaran dan seterusnya mencapai matlamat pendidikan yang dirancang. bukan dinilai dari segi sukatan mata pelajaran yang dapat dihabiskan. Antaranya ialah istilah pendekatan. Ini dapat dilakukan melalui sesi ujian bertulis dan soal jawab dengan para pelajar. kaedah. Dalam konteks pengajaran. Ini dapat dinilai dari segi penguasaan para pelajar mengenai objektif pengajaran pada hari tersebut. beberapa istilah khusus banyak diguna pakai bagi tujuan pemahaman kepada unsur-unsur dan proses pelaksnaan pengajaran tersebut. Daripada sudut ini. Pendekatan merujuk kepada cara bagaimana untuk medekati sesuatu. KAEDAH OLEH: KAMARUDIN KANDUNGAN MENGAJAR BIN BAHASA ARAB JAFFAR Pengenalan Di dalam mengkaji dan menganalisis pelbagai dimensi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berdasarkan rujukan-rujukan. strategi dan aktiviti. Teori-teori tersebut yang didokong dan diamalkan secara berterusan akan menjadi . guru perlu melakukan refleksi kendiri bagi menilai sejauh mana keberkesanan kaedah pengajaran yang dilaksanakan. pendekatan lebih menjurus kepada pencapaian objektif jangka panjang sesuatu pelajaran itu. teknik. • Akhir sekali. beberapa teori asas dalam pendididkan diguna pakai khususnya yang berkaitan dengan psikologi serta sifat semulajadi seseorang pelajar. Konsep Pendekatan. ini juga bagi memastikan para pelajar dapat mengusai objektif pengajaran yang ditetapkan.

pendapat dan interpetasi terhadap falsafah pendidikan Islam. Pendekatan-pendekatan yang digunakan ini adalah lazimnya berdasar kepada teori-teori pendidikan yang dipelopori oleh tokoh tertentu dalam bidang psikologi dan pendidikan seperti Thorndike.Ia menghuraikan sifat sesuatu mata pelajaran itu sendiri. prinsip atau teori pembelajaran tertentu.. konsep pendekatan menurut Edward M. maka pelbagai strategi pengajaran diperlukan termasuk kaedah yang diguna pakai. Di dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam . selain pandangan. Sementara itu juga. Pendekatan dalam pendidikan Islam haruslah mencerminkan satu pandangan tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Bagi tujuan mencapai objektif jangka panjang berdasarkan pendekatan tertentu inilah. umpamanya memberi penekanan kepada pembentukan konsep . Gestalt dan lain-lain lagi. Pendek kata .Ia juga tidak bergantung kepada pembuktian yang mutlak. Contohnya. Maslow . Skinner.intrepetasi data serta aplikasi prinsip.Beliau juga merumuskan pendekatan harus berlandaskan model. sesuatu pendekatan yang digunakan adalah bersifat aksiomatik atau dianggap betul sekalipun tanpa bukti tambahan sokongan. Dalam konteks pendidikan . teknik dan aktiviti yang dirancang. pendekatan dalam bidang pendidikan merujuk kepada satu set teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya. Konsep Strategi Strategi merujuk kepada kemampuan dan kebijaksanaan dalam memilih pendekatan serta perancangan teknik untuk mencapai sesuatu objektif. Model ini. . Justeru itu. sesuatu pendekatan itu wujud berasakan tanggapan-tanggapan dan pandangan yang berasaskan kepada falsafah pendidikan Islam itu sendiri. Pavlov.pegangan para guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Anthony boleh dirumus kepada satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik iaitu kenyataanya adalah dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. Pendekatan Induktif dalam pengajaran adalah berdasarkan Model Pemikiran Induktif yang dicetuskan oleh Hilda Taba.

seseorang guru itu mungkin menggunakan teknik menimbulkan minat sebagai motivasi dan daya tarikan terhadap isi pelajaran atau teknik menyoal yang sering digunakan dalam aspek kefahaman. kaedah yang diguna pakai oleh guru. tersusun dan spesifik untuk mencapai sesuatu objektif jangka masa pendek. pengetahuan sedia ada murid serta kepakaran guru terbabit. Sebagai contoh. Jadual berikut menunjukkan hubungan antara aras sesuatu kemahiran yang disesuaikan dengan teknik mengajar. perlakuan guru itu sendiri serta kemahiran yang ada padanya. syarahan. soal jawab dan bercerita. tunjuk cara . Pemilihan teknik yang sesuai juga berkait rapat dengan tahap atau aras kemahiran objektif pelajaran. banyak lagi jenis teknik yang baik dan sesuai diguna pakai untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa arab seperti hafazan dan latih tubi. dalam kaedah bercerita. Aras Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis kemahiran Latih tubi Teknik dan mengajar hafazan Syarahan Tunjuk cara atau demonstrasi Penyoalan Perbincangan . Konsep Teknik Teknik pula adalah unit-unit kecil yang terkandung di dalam kaedah atau tingkah laku guru tersebut. Selain itu. Sesuatu teknik dapat dikenal pasti melalui 3 aspek tingkahlaku guru iaitu aktiviti yang dijalankan. alat-alat bantu pengajaran. kaedah sokratik dan kaedah projek.terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi strategi sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran iaitu kelas yang terlibat. Konsep Kaedah Kaedah merupakan satu tindakan atau beberapa jenis tindakan yang bersistem. Terdapat banyak kaedah yang popular diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya untuk pembelajaran bahasa seperti kaedah penyelidikan.

Oleh yang demikian. Persoalan kesesuaian kaedah pembelajaran moden serta susun atur fizikal sesebuah kelas pendidikan bahasa Arab era hari ini juga harus dikupas dengan jelas. tidak semua kaedah adalah sesuai dalam konteks pendidikan bahasa arab yang amat berkait rapat dengan nilai tarbiah Islam. sebaliknya pembangunan nilai sahsiah dalam diri dan aplikasi moral terhadap persekitaran mengikut acuan pendidikan Islam juga menjadi kriteria terhadap pencapaian seseorang pelajar. .Walaubagaimanapun . pertengahan mahupun di peringkat tinggi.Begitu juga dengan persoalan setakat mana tahap istiqamah. Persoalan apakah kaedah yang digunapakai oleh para ulama salaf tidak relevan dengan suasana sekarang harus diteliti secara saksama dan jujur. konsistensi dan konsentrasi pelajar dalam mempelajari bahasa Arab samada di peringkat awal. pencapaian sesorang murid itu bukan hanya diukur berdasarkan keupayaan menguasai maklumat dan isi pelajaran yang terkandung dalam sukatan pembelajaran sahaja. hubungkait antara pendekatan . kaedah dan aktiviti dapat dilihat berdasarkan rajah berikut : Kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. beberapa aspek penting perlu diambil kira dalam proses pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan bahasa arab. Aspek sejarah metodologi pengajaran dan penyebaran ilmu dalam Islam juga perlu diambil kira. Secara kesimpulannya. Ini kerana dalam falsafah pendidikan Islam. Antaranya ialah kesesuaian aktiviti yang terkandung di dalamnya serta penerapan aspek nilai. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini bahawa terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan dengan sistematik bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.Penilaian Konsep Sumbangsaran Aktiviti Aktiviti pula adalah gabungan gerak kerja atau tindakan guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif yang ditentukan.strategi.

kaedah ini berkait rapat dengan ijtihad para ulama. dalam minggu pembelajaran tersebut.kaeddah ini berlaku sesudah kertas dan tulisan dihasilkan. Antara beberapa kaedah yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 1. Tempoh itu seiap mazhab hanya bersandar kepada bahan bacaan dan rujukan mazhab masing-masing atau melakukan ilhaq berdasakan kefahaman dan pandangan mazhab mereka. perbualan bersama keluarga dan sebagainya. maqal (penulisan) atau muthola’ah. Para ulama meyampaikan pandangan dan ijtihad mereka dan disalin oleh murid-masing-masing. Arab (Tariqah Al ialah : Maudu’iyah) Kaedah tematik bermaksud proses sesuatu pengajaran itu adalah berasaskan satu idea besar sebagai tema sebelum dikembangkan kepada beberapa langkah kecil. Dalam sejarah Islam. Dalam satu slot pengajaran .Berdasarkan kaedah ini. Kaedah Mengeja (Tariqah Al Imla’iyah) Kaedah ejaan atau imla’i ini berdasarkan catatan sejarah adalah bentuk penyebaran ilmu yang paling penting.Contohnya. Kaedah bahasa Tematik.Salah satu elemen yang penting untuk menguasai sesuatu bahasa itu ialah kemampuan bagaimana untuk berfikir dalam bahasa tersebut. semua cabang pembelajaran Bahasa Arab boleh dipraktikkan melaluinya samada dari segi nahu (tatabahasa).Harus difahami bahawa mempelajari bahasa Arab jauh sekali perbezaannya dengan mempelajari bahasa Inggeris. Proses ini agak merosot menjelang abad ke-4 hijrah disebabkan merosotnya gerakan ijtihad para ulama. 2. murid akan menulis setiap kalimah dan ayat yang diungkapkan oleh guru mereka. Di samping itu ia juga boleh dikaitkan dengan kaedah-kaedah lain seperti perbualan dalam situasi keluarga atau rakan sebaya di sekolah. aktiviti keluarga. ia boleh dipelbagaikan seperti nama anggota keluarga.Bagi satu tajuk seperti keluarga ini. .Ia merupakan kaedah kedua selepas kaedah hafalan yang dia amalkan dalam perkembangan ilmu dalam sejarah umat Islam. tema utama yang dipilih ialah berkaitan keluarga.

Walau bagaimanapun .Di dalam Islam. Kaedah Perbandingan (al Qiyasiyah) Kaedah ini dimulakan dengan memperkenalkan prinsip asas dan umum sebelum di huaraikan dengan contoh-contoh serta perincian yang mendalam. setiap murid perlu memahami maksud setiap frasa bagi menyesuaikan dengan konteks perbualan dan kesesuaian penggunaannya.Menjelang abad ke 9 hijrah Imam Ibnu Hajar kembali mengembangkan kaedah ini dengan mengadakan muhadarat atau kuliah beliau dalam hampir 1000 majlis dan seterusnya diikuti oleh Imam As Suyuthi dan Syeikh Murtadha al Zubaidy 3. Kaedah pembelajaran al Quran secara tradisional lazimnya menggunakan kaedah ini sejak zaman berzaman dan ia amat berkesan untuk jangka masa yang panjang di samping mengukuhkan penguiasaan tajwid dan dalam kontek bahasa Arab ia penting dalam menjelaskan aspek nahu secara terperinci mengikut tahap pembelajaran. 5. terima kasih. Frasa-frasa ringkas ini mudah untuk diingat dan sesuai untuk dipraktikkan di luar bilik darjah sebagai pengayaan. bertanya nama atau bertanya khabar. Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam pengajaran berbentuk latih tubi ini. 4. Kaedah Latih Tubi (Tariqah al Mulazamah) Kaedah latih tubi ini juga adalah bersesuaian dengan bentuk pembelajaran bahasa kerana kemahiran berbahasa perlu kepada proses mengulangi apa yang diperlajari. Bermula dengan penyediaan teks perbualan yang mudah seperti ucapan aluan. Kaedah soal jawab (Tariqah Al Munazharah) Kaedah soal jawab ini amat sesuai dan praktikal dalam konteks pembelajaran bahasa. Kaedah ini adalah . Ini kerana dalan kaedah ini proses pembelajaran berlangsung dengan semua pihak memainkan peranan termasuk guru dan murid. disebut atau ditulis. kaedah ini antara bentuk pengajaran yang awal di mana Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan mengulangi kalimah Iqra beberapa kali sehinggalah Nabi Muhammad dapat menyebutnya. Ia amat baik terutamanya bagu tujuan meningkatkan kemahiran lisan dan kemahiran membaca .

kaedah lazim yang diguna pakai dalam sistem pembelajaran moden. Melalui kaedah ini . Rumusan Kesimpulannya . BIBLIOGRAFI . strategi. menganalisa. Kaedah Induktif Kaedah adalah berlawanan dengan kaedah perbandingan. Sebagai seorang guru yang mengajar bahasa asing . dan berlatih membina kesimpulan dan prinsip Contohnya dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. merenung. Kaedah ini dapat mengalakkan murid untuk membuat kesimpulan dan rumusan sendiri sebelum dibandingkan dengan kesimpulan umum yang ditetapkan oleh guru. maka guru akan memberikan contoh tambahan untuk memudahkan murid dalam menghadapi latihan susulan. Setelah diberikan contoh yang banyak dan murid membuat rumusan daripada apa yang boleh difaham berdasarkan contoh. Guru akan menjelaskan tajuk pelajaran dan kaedah seperti hukum Jamak Taksir. para pelajar didedahkan dengan pelbagai contoh dan situasi serta penghuraian sebelum pergi menuju konklusi dan kesimpulan atau merujuk sesuatu hukum. Sesudah memberi penjelasan berkenaan sifat jamak taksir dan bagaimana mengenalnya berdasarkan beberapa contoh. Kaedah ini banyak membantu murid untuk berfikir. Sebagai contoh kaedah ini boleh diterapkan dalam pengajaran kaedah tatabahasa. persediaan amat penting untuk berhadapan dengan pelajar terutamanya bagaimana untuk melatih mereka berfikir dan bekerjasama atau interaksi dalam bahasa tersebut. teknik dan pendekatan yang dipilih adalah penting dan menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai. 6. dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran itu. kaedah ini turut sesuai dipraktikkan dalam pengajaran qawaid atau tatabahasa. langkah pemilihan kaedah.

Kumpulan Budiman Sdn Bhd.Pelaksanaan Pengajaran. _________________.ً‫اىزطجٍق‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫رؼشٌف‬ ‫شئْب‬ ‫اىزي‬ ‫اىفشؽ‬ ‫ٕزا‬ ٌ‫ػي‬ ٕ٘ ‫اىيغخ‬ . Falsafah. . Pendidikan Islam. Kuala Lumpur 1996. Pendididkan Islam Dan Moral. ‫ٌٗشَو‬ ‫اىفٍَّ٘بد‬ ً‫. Pedagogi ll Pelaksanaan Pengajaran . Jab. Ee Ah Meng. Fajar Bakti Sdn. Pedagogi 2 . Kem.اىزبسٌخ‬ ‫اىيغخ‬ ٌ‫ػي‬ ‫.. 1991 Mok Soon Sang. Pendedahan Kurikulum Semakan BAK & BAT . Salleh . Fajar Bakti Sdn. Mok Soon Sang & Lee Shok Mee. Bahagian A . 1997 . Bhd. lampiran 1 ‫اىيغخ‬ ٍِ‫فشػ‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫اىى‬ ٌ‫ٌْقغ‬ ‫األص٘اد‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫أألجْجٍخ‬ ‫اىيغبد‬ ‫اىيغخ‬ ‫ثبءٌجبص‬ ‫رؼشٌفٖب‬ ٕ٘ٗ ٌ‫ػي‬ . Kumpulan Budiman Sdn Bhd.ٗاىزشجَخ‬ ‫ٗارا‬ ً‫األجزَبػ‬ ً‫ٌي‬ ‫مَب‬ : .‫اىْظشي‬ ٌ‫ػي‬ ‫اىيغخ‬ ٌ‫ػي‬ ُ‫:ا‬ ٌ‫ػي‬ 1. Bhd.Ahmad Mohd. Unit Bahasa Arab Bahagaian Kurikulum Pendididkan Islam Dan Moral. ‫اىيغخ‬ ٘‫اىْح‬ 2. Shah Alam . Pendidikan Malaysia. Shah Alam . Pedagogi dan Methodologi.Pengajaran dan Persediaan Mengajar. 1997. ‫ٍْٖب‬ ً‫اىصشف‬ ‫رذسٌظ‬ ‫ٍْٖب‬ ٌ‫ٗػي‬ ِ‫اىََن‬ َِ‫ف‬ ، ً٘‫ػي‬ ‫اىيغخ‬ ً٘‫ػي‬ ‫ٌذسط‬ ‫ػذح‬ ٌ‫ٗػي‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫ػذح‬ ً‫اىْفغ‬ ‫اىغبثقخ‬ ً٘‫اىؼي‬ ‫اىفشؽ‬ ًّ‫اىَؼب‬ ‫ٕزا‬ ‫اىيغخ‬ ٍِ ٌ‫ػي‬ ‫مو‬ ‫ٌٗشَو‬ ٌ‫ٗػي‬ . Kuala Lumpur. Pedagogi 3 .

ٌٗذػى ػيَبء اىصشف ٗاّح٘ ٍؼب .ثجؼض‬ ‫ػيٌ‬ ‫حٍش‬ ‫ػيٌ اىيغخ األجزَبػً.‬ ‫اىَؼبًّ. ٗاىَ٘سفٌٍ ٕ٘ أصغش ٗحذٓ ىغٌ٘خ راد ٍؼْى .3‬ ‫األً‬ ‫.‬ ‫ٕزا‬ ‫ٌذسط‬ ‫ٗاىزأصٍشاد‬ ‫ٕزا‬ ‫ٌجحش‬ ‫حٍش‬ ‫اىْفغً.2‬ ‫ىيغخ‬ ‫اىيغبد‬ ‫ٗرصٍْفٖب‬ ‫اىفٍَّ٘بد. ٌجحش ٕزا اىؼيٌ فً رشرٍت اىنيَبد ضَِ اىجَيخ.2‬ ‫ع٘اء‬ ‫. ٌذسط ٕزا اىؼيٌ اىيغخ مظبٕشح اجزَبػٍخ ٍِ حٍش اىيٖجبد اىجغشفٍخ ٗاىيٖجبد األجزَبػٍخ ٗاىذٗس .1‬ ‫ىَخبسط‬ ‫ثٍِ‬ ‫األً‬ ‫.ػيٌ‬ ‫ػيٌ‬ ‫. ٌجحش ٕزا اىؼيٌ فً رط٘س اىيغخ غٍش اىؼص٘س اىزبسٌخٍخ اىَخزيفخ ٍٗبطشأ ػيٍٖب ٍِ رغٍشاد ٗرأصشاد .4‬ .8‬ ‫األجزَبػً‬ ‫.3‬ ‫.7‬ ‫ٗثؼذٓ‬ ‫اىغٍبعٍخ‬ ‫اىيغخ‬ ‫ٍِ‬ ‫ثؼضٖب‬ ‫ػيٌ‬ ‫ػقيً‬ ‫ٗأصْبءٓ‬ ‫اىَفشداد‬ ‫اىيغخ‬ ‫ّفغً‬ ‫اىنالً‬ ‫ٗػالقخ‬ ‫اىؼيَبء‬ ‫عي٘ك‬ ‫قجو‬ ‫اىَؼْى‬ ‫ثؼض‬ ‫مظبٕشح‬ ‫رحذس‬ ‫اىيغخ‬ ‫اىزً‬ ‫ٗاالّؼنبعبد‬ ‫ػِ‬ ‫طجٍؼخ‬ ‫فً‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىْفغٍخ‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىَؼْى.‬ ‫األص٘اد‬ ‫ٌَٗنِ‬ ‫ػيٌ‬ ‫اىْطقً‬ ‫فٍَّ٘بد‬ ‫األص٘اد‬ ‫اىى‬ ‫اىفؼيً‬ ‫ادسامٖبص‬ ‫ػيٌ‬ ‫.‫.ػيٌ اىصشف .مَب . ٌجحش ٕزا اىؼيٌ فً اىَ٘سفٍَبد ٗر٘صٌؼٖب.6‬ ‫اىذالىخ‬ ‫.1‬ ‫ٗػيٌ‬ ‫ٗفً‬ ‫اّزقبىٖب‬ ‫ٗفً‬ ‫اىيغٌ٘خ‬ ‫:ػيٌ‬ ‫األص٘اد‬ ‫فشٗع‬ ‫األص٘اد‬ ‫ّطق‬ ‫صالصخ‬ ‫ٗظبئف‬ ‫فً‬ ‫ٍِ‬ ‫فً‬ ‫اىى‬ ‫فً‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫ٕزا‬ ‫ٕزا‬ ‫ٕزا‬ ‫ٌجحش‬ ‫رقغٌٍ‬ ‫ٌجحش‬ ‫.5‬ ‫األجْجٍخ‬ ‫اىيغخ‬ ‫ىزذسٌظ‬ ‫أفضو‬ ‫ػِ‬ ‫ٍفٍذح‬ ‫ٍؼيٍ٘بد‬ ‫األعبىٍت‬ ‫ػيٌ‬ ‫ىْب‬ ‫ٌقذً‬ ‫حذ‬ ‫اىنيَبد‬ ‫ٗاالخزالف‬ ‫اىيغخ‬ ‫اى٘حذاد‬ ‫ػيى‬ ‫ٗصفب‬ ‫اىزشبثٔ‬ ‫فً‬ ‫ٗر٘صٌغ‬ ‫اىَْش٘دح‬ ‫ّٗظبً‬ ‫ٗاىيغخ‬ ‫اىنيَخ‬ ‫ٗاىيغخ‬ ‫اىجَيخ‬ ‫ٍ٘اضغ‬ ‫ّٗظٍشٓ‬ ‫ىزشمٍت‬ ‫األً‬ ‫ىزشمٍت‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫ٍؼشفخ‬ ‫ٍفٍذا‬ ‫اىيغخ‬ ‫ٍفٍذا‬ ‫اىَْش٘دح‬ ‫فً‬ ‫ٌَنِ‬ ‫اىَْش٘دح‬ ‫ٗصفب‬ ‫،‬ ‫ٗصفب‬ ‫ٕزا‬ ‫.4‬ ‫ػيٌ اىْح٘.رؼيَٖب‬ ‫. ٌٗجحش مو ػيٌ ٍْٖب فى ّطق األص٘اد ٗاّزقبىٖب ٗادسامٖب ػيى اىز٘اه‬ ‫.ٗثزاىل‬ ‫ىيغخ‬ ‫اىصشف‬ ‫اىَ٘سفٍَبد‬ ‫اىْح٘‬ ‫اىيغخ‬ ‫ىْب‬ ‫األً‬ ‫ػيٌ‬ ‫أي‬ ‫ػيٌ‬ ‫،‬ ‫ىْب‬ ‫اىيغخ‬ ‫ىْب‬ ‫اىص٘رً‬ ‫ٌقذًّ‬ ‫أص٘اد‬ ‫.ٗر٘صٌغ‬ ‫.‬ ‫األعزخذاً‬ ‫اىفٍَّ٘بد‬ ‫ٕزٓ‬ ‫ػيٌ اىيغخ اىزبسٌخً .اىْبجَخ‬ ‫: ٗإٌٔ فبئذح ىؼيٌ اىيغخ ىذٍّب فً ٕزا اىَقبً ٕ٘ االعزفبدح ٍْٔ فً رذسٌظ اىيغبد األجْجٍخ ػيى اىْح٘ اَرً‬ ‫ٌقذًّ ىْب ػيٌ األص٘اد اىْطً ٗصفب جٍذا ىَخبسط أص٘اد اىيغخ اىَْش٘دح ، أي اىيغخ اىزً ّشٌذ رؼيٍَٖب ميغخ أجْجٍخ.اىْظبً‬ ‫ٌقذً‬ ‫.ثغ٘إب‬ ‫األص٘اد اىفٍضٌبئً ٗػيٌ األص٘اد اىغَؼً. ٌٗذػ٘ٓ اىجؼض ػيٌ اىْظٌ.5‬ ‫اىق٘اػذ‬ ‫.اىصشفٍخ‬ ‫ٌقذً‬ ‫.فً‬ ‫ٌقذً ىْب ػيٌ اىيغخ اىْفغً ٍؼيٍ٘بد ٍفٍذح ػِ اىؼ٘اٍو اىْفغٍخ اىزً رؤصش فً رذسٌظ اىيغخ األجْجٍخ ٗاىزً رؤصش فً .‬ ‫ٍِ‬ ‫اىيغخ‬ ‫اىَْ٘اىيغ٘ي‬ ‫ٌٗذػ٘ٓ‬ ‫.

ٍغ‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫األرٍخ‬ ‫اىقشءاُ‬ ‫اىششػٍخ‬ ‫. sekolah rendah. dari peringkat tadika.الصحبثٖب‬ ‫.1‬ ‫اقزصبدٌب‬ ‫ٗاىغٍبعٍخ‬ ‫.2‬ ‫ٍغيٌ‬ ‫. sekolah menengah. Al-Qur'an telah‬‬ ‫‪menegaskan bahwa bahasanya adalah mudah untuk dipelajari.‬ ‫اُ‬ ‫ميغخ‬ ‫رزنيٌ‬ ‫اىؼشثٍخ.5‬ ‫ٌؼًْ‬ ‫اىذٗه‬ ‫السرجبط‬ ‫اىشؼ٘‬ ‫ٗػششٌِ‬ ‫ٕٗزا‬ ‫شؼ٘ة‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫ٗرشحت،‬ ‫االعزؼذاد‬ ‫‪"PENDEKATAN BELAJAR BAHASA ARAB SECARA BERKESAN‬‬ ‫‪PENDEKATAN BELAJAR BAHASA ARAB SECARA BERKESAN‬‬ ‫.اىزي‬ ‫. dan seterusnya Universiti. Berapa ramai yang telah belajar BA selama bertahun‬‬‫‪tahun. ٗرشجغ إٍَخ‬ ‫ىغخ اىقشءاُ اىنشٌٌ.‬ ‫ٍِ‬ ‫مضٍشا‬ ‫اىيغخ‬ ‫ٕزٓ‬ ‫فً‬ ‫اقزصبدٌب‬ ‫ٌجؼو‬ ‫اىيغخ‬ ‫اٗىى‬ ‫اىذٗه‬ ‫اُ‬ ‫ثزؼيٌ‬ ‫ٍِ‬ ‫مَب‬ ‫ٌَُْ٘‬ ‫ٍَب‬ ‫إٍَخ‬ ‫ميغخ‬ ‫مضٍش‬ ‫اٗىى.فٍصجح‬ ‫.ىغخ‬ ‫. مَب أُ إٍَٔخ ٕزٓ اىيغخ رضٌذ ٌٍ٘ب ثؼذ ًٌ٘ فً ػصشّب اىحبضش. Bahasa Arab (BA) adalah bahasa al-Qur'an al-Karim.‬ ‫ٗرغزخذً‬ ‫اىؼبىٌ‬ ‫اىيغخ‬ ‫دُٗ‬ ‫ىذٌٖب‬ ‫ٍغيٌ‬ ‫ٍْٔ‬ ‫مو‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫رؼيٌ‬ ‫اىششٌف.4‬ ‫عشٌغ‬ ‫ٗصّب‬ ‫ثشنو‬ ‫ىٌٖ‬ ‫االقزصبدٌخ‬ ‫اصْزٍِ‬ ‫االعالٍٍخ.3‬ ‫ٌؼشف‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫. Tetapi kita lihat pembelajaran BA‬‬ ‫‪tidak membuahkan hasil yang dicita-citakan.‫رؼيًَ‬ ‫ٍشدٗد‬ ‫افضو‬ ‫ٗاػطبء‬ ‫ٗاىجٖذ‬ ‫اى٘قذ‬ ‫اخزصبس‬ ‫. ًٕٗ ثزىل اىيغخ اىزً ٌحزبجٖب مو ٍغيٌ ىٍقشأ . اُ اىيغخ اىؼشثٍخ ًٕ اىيغخ اىزً ّضه ثٖب اىقشءاُ اىنشٌٌ.‬ ‫ٍِ‬ ‫عٍبعٍبٍ٘اصٌب.‪Bahasa Arab adalah Bahasa Internasional yang tidak asing lagi seantero dunia‬‬ ‫‪Assalamu'alaikum.‬ ‫مو‬ ‫اىحذٌش‬ ‫فبُ‬ ‫اُ‬ ‫ٌغزَذ‬ ‫.اىيغخ‬ ‫االقزصبدٌخ‬ ‫ىذٌٌٖ‬ ‫ٍب‬ ‫ٗٗصّب‬ ‫ٍزنيًَ‬ ‫ػشثٍخ‬ ‫عجغ‬ ‫اىَنبّخ‬ ‫ثفضو‬ ‫مجٍشا‬ ‫ػذد‬ ‫دٗىخ‬ ‫اُ‬ ‫ٕزٓ‬ ‫االعالٍٍخ‬ ‫اُ اىيغخ اىؼشثٍخ ٍنبّخ خبصخ ثٍِ ىغبد اىؼيٌ.‬ ‫فبُ‬ ‫اىصالح‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫إٍَٔخ‬ ‫:اىيغخ‬ ‫أٗ‬ ‫. Tidak‬‬ .‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫اُ‬ ‫ثبىؼشثٍخ‬ ‫االعالً‬ ‫ٗاألحنبً‬ ‫ٌؤدٌٖب‬ ‫أسمبُ‬ ‫مو‬ ‫اىيغخ‬ ‫ػئٍ‬ ‫اُ‬ ‫ٍِ‬ ‫ػيى‬ ‫ًٕ‬ ‫اىنشٌٌ‬ ‫ٗاعزؼٍبثٖب‬ ‫ٗاىًْٕ٘‬ ‫ػئٍ‬ ‫اىصالح‬ ‫اعبعً‬ ‫ٗاججب‬ ‫اىشع٘ه‬ ‫األحبدٌش‬ ‫اعجبة‬ ‫اىيغخ‬ ‫اىى‬ ‫ٌفٌٖ‬ ‫األٗاٍش‬ ‫ٌؤدي‬ ‫ثشمِ‬ ‫ثزىل‬ ‫احبدٌش‬ ‫ٕزٓ‬ ‫االُ‬ ‫ٍٗؼذٌخ،‬ ‫قشاءح‬ ‫اىؼشة‬ ‫ّفطٍخ‬ ‫ٗرز٘امج٘ا‬ ‫ٍغزخذٍخ‬ ‫فً‬ ‫ىغخ‬ ‫ثو‬ ‫ثذٌبىخ‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫صبٍّخ‬ ‫اىؼشٌخ‬ ‫اىْفغً،‬ ‫ىغخ‬ ‫ٌشٌذ‬ ‫اُ‬ ‫صشٗاد‬ ‫أُ‬ ‫اىَغيٌ‬ ‫ٌشٌذ‬ ‫ٍشرجطخ‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫اُ‬ ‫ٍغيٌ‬ ‫ىيؼشة.ٗىزىل‬ ‫.ىغخ‬ ‫ٗىزىل‬ ‫.

Cara ini sebenarnya adalah pengaruh daripada pengajaran teks agama seperti fiqh. Dalam hal ini penterjemahan ke dalam bahasa kedua adalah penting kerana tujuan asas pengajaran teks-teks agama adalah pemahaman yang mendalam terhadap iasi kandungan yang disampaikan. malah dia hanya akan menggunakan bahasa sasaran. Secara saikoloji. Ia juga menghampiri proses pembelajaran bahasa ibunda di kalangan kanak-kanak. tetapi memahami kaedah nahu sahaja tidak bermakna seseorang menguasai sesuatu bahasa. Di samping cara di atas. menulis dan membaca. Cara yang paling biasa digunakan ialah mengajar kaedah Nahu Arab sejak daripada tahap pertama dengan anggapan bahawa dengan mengetahui kaedah-kaedah ini pelajar akan mahir dalam BA. sebaliknya memberikan tumpuan kepada terjemahan dalam bahasa kedua. Tidak memberi penekanan kepada kemahiran bahasa. . tafsir. Bagaimanapun. Namun. hadith dan lain-lain. Keadaan amat berbeza dalam hal pengajaran bahasa. di antara method yang paling berkesan pada pendapat saya ialah Kaedah Terus (Direct Methode). tetapi tidak mahir dalam bercakap. Penggunaan bahasa sasaran secara langsung bertujuan melatih minda pelajar supaya berfikir dalam bahasa yang dipelajari. Keadaan ini disebabkan oleh dua faktor penting. Pada asasnya guru tidak akan menggunakan kaedah terjemahan. Ini kerana pendekatan ini memberi pendedahan secara langsung kepada penggunaan bahasa sasaran. lisan untuk menutur. bahasa adalah suatu media yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Komunikasi ini akan melibatkan pancaindera telinga untuk mendengar. Ia seolah diajar tanpa mempunyai tujuan. Oleh kerana itu. 2. ramai orang yang telah hafal kaedah-kaedah nahu. Tidak dinafikan bahawa kaedah nahu adalah penting dalam pembelajaran bahasa. Kerap BA diajar tanpa mengetahui method yang betul. guru berperanan sebagai contoh utama dalam menggunakan bahasa sasaran. methode ini juga kadang-kadang disebut juga sebagai Kaedah Semulajadi (Natural Methode). Satu Cadangan Terdapat banyak sekali method pengajaran bahasa yang dibahaskan oleh pakar-pakar pendidikan. mata untuk membaca dan tangan untuk menulis. Kebolehan seseorang menggunakan beberapa atau semua pancaindera dalam komunikasinya itu dinamakan sebagai kemahiran bahasa. ramai yang tidak memahami bahawa kaedah bahasa berbeza daripada bahasa itu sendiri. Berdasarkan ini. kerana tujuan asasi daripadanya ialah bagaimana pelajar dapat mencapai suatu tahap kemahiran dalam penggunaan bahasa. untuk mencapai tahap komunikasi yang berkesan. Tidak memahami konsep pengajaran/pembelajaran. Nampaknya inilah yang amat kekurangan dalam pengajaran BA di Malaysia khususnya.kurang yang menyambung pelajaran ke luar negara. terutama di Timur Tengah. Sebagai contoh. iaitu: 1. Pada asasnya. Cara ini sekaligus memalingkan pelajar daripada memberi tumpuan kepada bahasa asal. cara yang popular juga dalam pebgajaran BA ialah penterjemahan. Namun. tahap penguasaan BA amat mengecewakan. latihan terhadap kemahiran ini harus diberikan penekanan sejak dari peringkat awal lagi.

Tujuannya ialah supaya minda pelajar tidak dikongkong oleh kaedah-kaedah . Ia tidak mengajar kaedah-kaedah nahu dan saraf secara langsung. 2. persis cara kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda di peringkat permulaan. malah perkataan dan bagaimana ia digunakan di dalam ayat. Kebolehan berbual adalah satu petanda kepada kebolehan bertindak balas terhadap apa yang didengar. Ia menekankan kepada penggunakan bahasa yang paling kerap di dalam kehidupan seharian. Ia memberi fokus kepada perbualan yang berlaku sehari-hari. pelajar tidak mencatat perkataan itu sahaja.Perkara ini juga selari dengan proses pembelajaran kanak-kanak. Ia memberi penekanan kepada kemahiran bahasa. perkataan-perkataan dan tajuk-tajuk yang mempunyai makna yang abstrak dielakkan. Seperti yang disebutkan di atas. 3. di sekolah dan lainlain. maka semakin mantap kemahiran yang dikuasai. Proses mendengar mungkin berjalan selama setahun atau lebih. Untuk peringkat permulaan. 6. setengah pakar mengesyorkan bahawa pada tahap permulaan. kanak-kanak terus belajar bahasa ibundanya daripada persekitaran. Latihan mendengar juga bertujuan membantu pelajar menguasai penyebutan huruf yang betul. di pasar. Sejak lahir.Ini kerana kedua kemahiran ini adalah asas penting untuk melancarkan proses pembelajaran yang seterusnya. 5. di rumah. 4. Pada tahap ini. Oleh kerana itu perbendaharaan kata tidak diajar secara individu. patut dikhususkan suatu period (6 bulan misalnya) hanya untuk melatih tubi kemahiran mendengar. Sebaliknya seorang yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. pancaindera yang terlibat hanyalah pendengaran. ia akan menjadi penghalang baginya daripada meneruskan proses pembelajaran. Apabila seseorang berjaya sampai ke tahap ini. method ini cuba mendekati proses pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak di mana pengulangan adalah satu daripada elemen yang sangat penting. Kadang-kadang kaedah-kaedah nahu yang asas diterangkan secara ringkas. Ciri-ciri penting Kaedah Terus ialah: 1. Boleh dikatakan bahawa kemantapan kemahiran bertutur bergantung sepenuhnya kepada kemahiran mendengar. Begitulah hendaknya seseorang yang belajar BA mesti mendengar dan berlatih bertutur sekerap yang mungkin. Pada peringkat permulaan.semakin hampir pendekatan kita kepada proses kanak-kanak belajar bahasa ibunda. Selama mana pengulangan berlangsung. Malah. Ia mementingkan penggunaan bahasa. sebanyak itulah kemantapan yang dicapai oleh pelajar. Ketika mencatat perkataan yang baru misalnya. tidak kompleks. Kemungkinan besar dia akan merasa hampa dan putus asa. melatih pelajar memahami ciri-ciri bahasa melalui pemerhatiannya ketika menggunakannya. kemahiran mendengar dan bercakap diberi perhatian yang lebih. Ia mementingkan pengulangan atau latih-tubi. sebaliknya. ia akan menjadi suatu pendorong yang berguna untuk mengembangkan penguasaan yang lebih bermakna dalam bahasa yang dipelajarinya. Tahap ini diikuti oleh latihan bercakap yang juga mengambil masa yang agak lama di samping kemahiran mendengar yang berterusan. perkara-perkara yang wujud secara fizikal. tetapi bukan dalam bentuk suatu teori yang mendalam. Ia menekankan penggunaan bahasa yang mudah.

begitu juga dengan pendapatan ibubapa yang mempunyai taraf hidup yang rendah. bahasa akan dipelajari secara berperingkat-peringkat. Kita akan kaji mengapa masih ramai pelajar belum dapat menguasai bahasa kedua terutama sekali dari segi sebutannya kerana mereka masih lagi dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka masing – masing.Ianya semakin popular Kaedah Penyelidikan Bahasa 1. Mereka hanya perlu didedahkan kepada bahasa ibunda mereka dan secara tidak disedari mereka akan pandai dengan sendirinya menggunakan bahasa itu. Belajar melalui kesalahan adalah suatu proses yang tabi'i dan bersahaja. Mejoritinya mempunyai bahasa ibunda masing – masing. Penyelidikan ini berkisar di beberapa buah sekolah di Bahagian Sarikei di mana pelajarnya terdiri daripada pelbagai etnik. Pada tahap ini. tetapi akan meninggalkan kesan yang mendalam. Seperti mana yang kita ketahui bahawa bayi belajar secara tidak formal Mereka dapat menguasai bahasa itu dengan cara „memperoleh‟ bukan melalui proses pembelajaran. Justeru. termasuk radio dan televisyen. pengajaran bahasa kedua hendaklah dirancang dan dilaksanakan secara semulajadi dan tidak terlalu formal. Dalam kajian ini kita akan penyelidik dan cadangan tentang senario kelemahan murid sekolah rendah dalam menguasai bahasa kedua dalam proses pembelajaran. Berbeza dengan pembelajaran bahasa kedua. kemudahan pasarana seperti telefon. Oleh itu. dimana ini akan melambatkan proses pembelajaran kerana penekanan kepada kaedah nahu/saraf secara lansung pada peringkat permulaan biasanya boleh menyebabkan bahawa BA adalah sukar. bahasa mestilah dipelajari secara formal dan hanya .0 PENDAHULUAN Latar Belakang Kajian Lazimnya kita mengetahui bahawa penguasaan bahasa pertama berlaku secara semulajadi semenjak kecil lagi. latar belakang geografinya. Ia juga menimbulkan perasaan takut melakukan kesalahan. dalam proses pembelajaran.nahu/saraf. Mereka mengangga bahawa pelajaran itu tidak penting bagi golongan ini. Beberapa faktor telah diambil kira seperti minat terhadap mempelajari bahsa kedua. gangguan daripada bahasa ibu sering terjadi. Selain daripada itu kebanyakkan daripada ibu bapa masih lagi hidup dalam kehidupan yamg serba daif. Penyataan Masalah Mempelajari bahasa kedua merupakan satu proses mempelajari lakuan baru.

Tambahan pula mempelajari bahasa kedua merupakan salah satu daripada proses pembelajaran di setiap sekolah di Malaysia.berkembang melalui latihan dan pengukuhan Oleh itu. untuk persediaan para guru – guru disekolah rendah tentang persediaan kanak – kanak tentang . Justeru. Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah seperti berikut : i. Adalah jelas. gangguan daripada bahasa ibu sering terjadi. mempelajari bahasa kedua merupakan satu proses mempelajari lakuan baru. pengajaran bahasa kedua hendaklah dirancang dan dilaksanakan secara semulajadi dan tidak terlalu formal. Penekanan sebaiknya dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup yang membolehkan bahasa tersebut sering didengar dan dituturkan. pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada pelajar Melayu sendiri tidak banyak menimbulkan masalah tetapi mengajarnya sebagai bahasa kedua kepada pelajar bukan penutur jati memerlukan perhatian yang lebih teliti. Para pelajar mesti bekerja keras untuk mempelajari bahasa kedua ini. dalam proses pembelajaran. Oleh itu. dorongan yang kuat dan sikap yang baik adalah perlu untuk belajar. Penekanan sebaiknya dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup yang membolehkan bahasa tersebut sering didengar dan dituturkan. sehingga murid-murid terpaksa mempelajari suatu dialek yang berlainan yang tidak boleh mereka tuturkan di luar kelas. Masalah yang dihadapi oleh murid zaman kini ialah mereka mempunyai pandangan yang negative Dalam konteks pengajaran bahasa Melayu. Lingkungan kebudayaan dan linguistik di kalangan pelajar sering mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua mereka. Untuk mempelajari Bahasa Kedua ini pelajar hendaklah perlu banyak membaca. bahasa Melayu yang diajar itu amat formal dan tidak ada kegunaan atau persamaannya dengan bahasa yang digunakan hari-hari. Pelajar perlu melalui rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti yang tersusun dengan kaedah-kaedah tertentu. Bahasa kedua menjadi salah satu daripada mata pelajaran yang mesti diajar walaupun sukar bagi pelajar untuk mempelajarinya. Mungkin salah satu masalah yang besar ialah.

Mengetahui tentang perbezaan diantara penguasaan Bahasa Pertama dan pembelajaran bahasa kedua dan mempelajari penggunaan bahasa. Untuk mengetahui tentang pembelajaran bahasa kedua bagi kanak – kanak. Kajian Kes di SK Budu. iii. ii.pembelajaran bahasa dan penguasaannya. Sarawak Objektif Kajian Teori Kajian Persempalan Tempat Kajian Kaedah Kajian . Saratok. Rangka Konsepsual Tajuk Cadangan Mempelajari Bahasa Kedua adalah di kalangan pelajar sekolah rendah masa kini.

Boas. Golongan ini beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan lakuan.B Watson.Kerangka Teori Teori Skema yang telah dikemukakan Rumelhart ( 1981 ) yang berkaitan dengan pengetahuan individu atau struktur data yang bagi mengambarkan konsep umum yang ada dalam ingatan manusia. Skema merupakan pengetahuan seseorang tentang semua konsep objek. Dalam konteks . peristiwa. Menurut Abd. Teori mekanis cuba menghuraikan pertalian antara psikologi dengan bahasa melalui pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung atau secara fizikal.r. situasi.F Skinner. Sapir. dan daripadanya timbul gerak balas terhadap orang lain untuk melahirkan pertuturan dan sebutan daripada simbol.P. edward L. Fries dan Brooks. Pavlov dan B. Sarjana – sarjana psikologi menyertai aliran ini ialah J. Mereka yang sealiran dengan teori ini terdiri daripada ahli – ahli bahasa seperti Bloomfield. Objek yang dimaksudkan mempunyai kaitan dengan pengatahuan. Tondike. Ini bermakna penguasaan bahasa adalah satu proses mekanis melalui latihan dan pengulangan.Guthrie. pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang digambarkan dalam satu uni kotak yang dinamakan “skemata ”. I. E. tingkah laku dan urutan – urutan perlakuan dalam unit tersebut. Rahman ( 1997 ). Mengikut teori skema. Rangsangan yang datang kepada seseorang adalah dari dalam dirinya.

Sekolah ini dipilih berdasarkan lokasinya yang jauh dari bandar dan latar belakang status sosioekonomi keluarga pelajar kebanyakanya terdiri daripada golongan sederhana. dimana mejoriti ibu bapa atau penjaga bekerja sebagai petani dan . Ketidaksesuaiannya perlu diubah dan diganti dengan kaedah baru yang mungkin mampu memberi penyelesaian yang lebih baik. yang terletak berhampiran dengan Pekan Kecil Daerah Saratok. Skop Kajian Kajian ini akan meliputi beberapa orang guru dan pelajar telah sebuah sekolah di kawasan luar bandar Sarawak. Bagaimana cara hendak menbaiki itu terpulanh pada kretiviti seseorang guru tersebut Organisasi ini perlu merancang kurikulum khas bagi pelajar yang terbabit. kefahaman bacaan di samping kefasihan dan kelicinan sintaksis. Guru dan ibu bapa dapat menentukan bentuk keperluan dan penyediaan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran bagi melaksanakan program pemulihan khas bagi mereka yang lemah. kemahiran perbendaharaan kata.pengajaan dan pembelajaran bahasa teori mekanis menegaskan latihan dan latih tubi pola bertujuan untuk membentuk satu kebiasaan baru bagi pelajar. Kajian cadangan ini penting untuk membaiki tahap pancapaian akademik secara menyeluruh. Kepentingan Kajian / Kesinifikanan Hasil daripada cadangan kajian ini nanti bolehlah dimanfaatkan oleh guru – guru sekolah rendah yang mengajar bahasa kedua kepada pelajar yang masih lagi mempunyai kepekatan diksi dalam bahasa ibunda mereka. Kesemua kemahiran ini perlu diberi awal dalam pembelajaran yang berterusan di sekolah. Teori mekanis juga menekan kemahiran lain seperti pertuturan lisan dan kemahiran mendengar kerana kedua – dua kemahiran ini mempunayai hubungan yang rapat dan mudah untuk dikuasai berbanding dengan aktiviti membaca dan menulis. Ujian kloz pula bertujuan untuk menentukan tahap kebolehan individu yang dikaitkan dengan beberapa kemahiran lain. disamping itu juga ianya boleh digunakan oleh pihak Pusat Perkembang Kurikulum untuk merobak huraian sukatan pelajaran dan di semak semula supaya ianya lebih berkesan untuk dgunakan oleh warga pendidik. tatabahasa. Pihak yang berwajib dalam organisasi pendidik di Malaysia ( KPM ) perlu menyedari masalah pembelajaran bahasa kedua bagi murid – murid yang tinggal jauh dipedalaman. iaitu kemahiran berfikir.

Menurut kajian Mohd Azmi ( 2001 ). yang bermula pada usia 16 hingga 17 tahun. iaitu 6 tahun di sekolah rendah yang bermula pada usia kanak – kanak 7 hingga 12 tahun . 3 taun sekolah menegah rendah. Kaedah kajian yang menggunakan Ujian Kloz dan soal selidik kepada 10 orang responden ( pelajar ) sebagai sampel akan turut mengambil kira maklum balas guru bagi mencapai objektif kajian.universiti. Pelajar Perkataan pelajar adalah pelaku kepada perbuatan belajar. atau menimba ilmu dari seseorang atau institusi pendidikan. ~ atas golongan. yang bermula pada usia pelajar 13 hingga 15 tahun. dan 2 tahun dalam tingkatan 6 di peringkat pra. Skop ujian dan soal selidik yang akan dijalankan adalah tertakluk kepada keperluan objektf kajian Definisi Istilah Definisi istilah yang digunakan dalam tajuk kajian cadangan ini adalah seperti berikut : Mempelajari Perkataan“ mempelajari ”adalah berasal dari kata dasar pelajar .” Dikalangan Menurut Kamus Dewan perkataan kalangan bermaksud lingkungan. iaitu individu yang sedang dalam jangka masa proses belajar. Husin (1998) : “Bahasa pertama ialah bahasa yang mula-mula sekali dikuasai oleh seseorang sejak dia masih kanan – kanak iaitu iaitu sebelum dia mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua. Bahasa pertama ini sering juga disebut bahasa kandung atau bahasa ibunda. 2 tahun di sekolah menegah atas. Bahasa Pertama Menurut Kamarudin Hj. . Pendidikan di Malaysia menggunakan sistem 6-3-2-2. Sekolah rendah adalah satu institusi pendidikan di Malaysia yang mengendali kumpulan pelajar dalam lingkungan umur 7 hingga 12 tahun berdasarkan syarat – syarat tertentu. golongan : di ~ orang Melayu:di ~ mahasiswa . bahasa ~ bahasa ( kata – kata ) yang biasa dipakai dalam sesuatu golongan tertentu.penoreh getah. Mempelajari merujuk kepada proses menimba ilmu dari seseorang ataupun institusi pendidikan.

Manakala perkataan Masa pula menurut Kamus Dewan ( 1996 ) kini bermaksud sekarang ini. Walaupun begitu dalam menguasai bahasa pertama atau bahasa ibunda beberapa proses dilalui oleh kanak-kanak. Beberapa kemahiran asas lain yang harus diberi penekanan sama rata bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi ialah mendengar.Menurut Kamus Dewan ( 1996 ) masa bermaksud waktu atau ketika ini. Sorotan Kajian Beberapa Kemahiran Asas Bahasa Penguasaan bahasa untuk tujuan komunikasi merupakan matlamat pengajaran bahasa di sekolah. memerhati kebiasaan. waktu ini. Bahasa dikuasai secara keseluruhan dan tidak sekerat-sekerat atau terpisah dalam bentuk berasingan. Dalam hal ini. Masa Kini Masa kini pula membawa pengertian waktu sekarang. Pembelajaran yang diperolehi adalah secara tidak langsung tanpa sebarang kaedah. Semua kemahiran berbahsa dan komunikasi memerlukan proses yang kompleks Penguasaan Bahasa Pertama Dan Pembelajaran Bahasa Kedua Ahli-ahli psikolinguistik berpendapat bahawa proses mempelajari bahasa pertama adalah secara terus tanpa sebarang aktiviti terjemahan daripada bahasa lain. Setelah beberapa lama melalui proses mendengar. Dalam hal ini. Seratok. Kamarudin (1988) membahagikan proses tersebut seperti berikut : . Kesimpulan Definisi Istilah Kesimpulan defini istilah yang digunakan oleh penyelidik ialah bagaimana hendak mempelajari dan menguasai Bahasa Kedua di kalangan pelajar dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun di Sekolah Kebangsaan Budu Seratok. Sarawak. Waktu berlaku sesuatu peristiwa. barulah mereka dapat bertukar mengikut kebiasaan bahasa itu. Sekolah Kebangsaan yang dimaksudkan dalam kertas cadangan ini ialah SK Budu. Sarawak.Dapatlah kita katakan di sini bahawa pengertian pelajar sekolah rendah bermakna individu yang dalam lingkungan usia 7 hingga 12 tahun dan masih belajar atau bersekolah di sekolah Kebangsaan di negara ini. kanak-kanak hanya menguasai pertuturan sahaja secara sebarangan.Bagaimana cara hendak menguasai bahasa kedua tersebut. kemahiran menulis dan kemahiran bertutur.

Kanak-kanak mempelajari menggunakan bahasa tetapi tidak mengenainya Prinsip ini menerangkan bahawa kanak-kanak tidak cuba mengkaji jalan bahasa dalam proses menguasai bahasa tersebut. iii. Sebagaimana yang diketahui. Kanak-kanak memerhati dan menangkap sebarang kemahiran bahasa itu daripada penutur-penutur lain. Mulamula mereka mengeluarkan bunyi-bunyi. bahasa mempunyai banyak rumus dan peraturan dan semuanya ini dikuasai secara serentak. Proses kefahaman boleh wujud lebih awal daripada proses melahirkan ucapan. Peringkat fonologi Peringkat mengeluarkan bunyi-bunyi dan membiasakan diri dengan bunyi. perkataan. Prinsip-prinsip Pengajaran Bahasa Pertama i. pengimbuhan. Kanak-kanak umpamanya dapat menguasai bunyi. dan penggunaannya dalam ayat secara sekaligus. iii. ii. makna. Lamakelamaan mereka akan menjadi mahir dengan sendirinya. Peringkat sintaksis Peringkat menggabungkan morfem-morfem menjadi ungkapan-ungkapan atau ayat-ayat yang bermakna. Peringkat morfologi Peringkat menggabungkan unit-unit bunyi menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. kemudian mencantumkan unit-unit bunyi itu menjadi perkataan dan selepas itu mencantumkan pula perkataan-perkataan itu menjadi ungkapan atau ayat.bunyi yang didengar ii. Mereka belajar menggunakannya. Dalam aspek .i. Banyak aspek bahasa dikuasai sekaligus Lazimnya setiap kemahiran bahasa dikuasai dengan cara yang perlahan dan ini membolehkan beberapa aspek bahasa itu dapat dikuasai secara sekaligus. Kanak-kanak tidak diminta menjelaskan kenapa sesuatu ayat itu betul atau salah tetapi mereka perlu tahu betul salahnya. Kemahiran bahasa dikuasai secara beransur-ansur Penguasaan sesuatu kemahiran bahasa di kalangan kanak-kanak berlaku secara beransur-ansur.

Proses pembelajaran menetapkan jika sekali berjaya dilakukan dengan baik maka ia akan dapat diulangkan untuk seterusnya secara . Kebiasaan ini mungkin kebiasaan seseorang individu atau kelompok penutur. Kanak-kanak menggunakan bahasa mengikut konteks makna Kanak-kanak belajar menggunakan bahasa itu dengan memerhati atau mendengar dan kemudiannya menggunakan unsur yang sama dalam keadaan yang serupa bagi memberikan maknanya. Kanak-kanak mempunyai kebiasaan sendiri mempelajari bahasa dan pertuturan Kanak-kanak mempelajari pertuturan menurut kebiasaan tertentu. Mereka menggunakan sesuatu perkataan itu dalam konteks makna.M (1964) yang menyatakan pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah merupakan satu proses mekanikal yang membentuk tabiat Oleh itu. Jadi kanak-kanak tidak perlu dihalang mengembangkan kebolehan mereka berbahasa secara tersendiri.tatabahasa misalnya. Mereka mempunyai kumpulan sendiri dan mempunyai habit dalam cara bertutur yang tersendiri. v. menekankan banyak latihan dan pengulangan hingga membentuk satu tabiat. berenang. Semasa mengajar. kanak-kanak tidak diminta mengkaji rumus-rumusnya tetapi cukup sekadar menggunakannya dalam ayat-ayat yang betul. iv. tetapi mereka amat mengetahui hubungan perkataan dengan perkataan dalam ayat dan antara ayat dengan ayat yang lain. Di mana pembelajaran tersebut adalah bersifat formal. dan lain-lain. Ini dijelaskan oleh Rivers W. Walaupun tidak memahami sistem tatabahasa. Bahasa kedua diperolehi dan dikuasai melalui pembelajaran. cara penguasaannya adalah sama dengan proses pembentukan tabiat yang lain seperti belajar menaip. memamndu. Pembelajaran Bahasa Kedua Pengajaran bahasa kedua berbeza dengan penguasaan bahasa pertama. guru perlulah mencari konteks makna bagi menjelaskan makna perlatan itu. Pelajar diberi latihan dan latih tubi pemakaian perkataan yang betul. bukannya dalam konteks tatabahasa.

daripada kenyataan tersebut dapatlah diandaikan tabiat adalah disebabkan melalui peneguhan dan tabiat berbahasa kedua pula boleh dibentuk dengan berkesan bukan dengan membuat kesilapan-kesilapan tetapi mempelajari apa yang betul. Kesenangan mempelajari bahasa tersebut akan dapat berkembang secara mudah sekiranya murid-murid mempunyai penguasaan kognitif terhadap struktur-struktur bahasa tersebut. Oleh itu.appear to operate from the solid foundation of the first language and thus manifest more interference. a. berkemungkinan besar dia akan melalui proses-proses yang sama dengan proses penguasaan bahasa pertama. Prinsip-prinsi Pengajaran Bahasa Kedua i. Latihan-latihan yang diteguhkan dilakukan untuk membina habit bahasa yang . Analogi memberi asas yang lebih kukuh terhadap pembelajaran bahasa asing daripada analisa. Latih tubi memainkan peranan yang penting bagi menggalakkan kebolehan ini berfungsi.” Seterusnya Rivers melalui teori pendekatan mengajar bahasa iaitu „pendekatan dengar sebut‟ menyatakan bahawa : a. iaitu lakuan kemahiran bahasa. sementara proses penguasaan bahasa kedua selepas peringkat awal kanak-kanak akan melalui tahap dan cara yang agak berbeza dengan proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. mempelajari bahasa ialah satu proses menguasai dengan cara sedar akan pola-pola fonologi. Jika proses penguasaan di peringkat awal seorang kanak-kanak. Teori ini menekankan kepentingan pemahaman murid akan struktur bahasa asing. more cognitively secure. Menurut pendekatan kognitif (Chomsky). sintaksis dan leksikal satu-satu bahasa itu. Hal ini pernah ditegaskan oleh Brown (1980) : “Adult. Pembelajaran bahasa asing pada asasnya adalah merupakan satu proses yang mekanikal membentuk tabiat.automatik. b. Pembelajaran bahasa kedua ialah satu proses mekanis Pembelajaran bahasa kedua adalah merupakan satu proses mekanis yang membentuk lakuan baru. b.

Misalnya makna perkataan perlulah di ajar dalam konteks kebudayaan yang penuh. dimana beberapa bentuk ujian dilakukan iaitu Ujian Kloz yang diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada 1953 untuk menentukan tahap kebolehanbacaan pelajar ( Khadijah Rohani. Ini adalah cara yang difikirkan berkesan dalam memberikan makna. iii. Pelajar belajar secara membuat analogi Pembelajaran cara ini membolehkan pelajar-pelajar menerima pelajaran dengan cara melihat persamaan dan perkaitan di antara bentuk-bentuk yang diajar. Ini bermakna aktiviti pengajaran harus bermula daripada kemahiran mendengar. . Mereka dilatihtubi dalam pola-pola yang diajar. vi. Analogi digunakan untuk menghasilkan penguasaan struktur bahasa tanpa menghabiskan masa dan tenaga untuk menjelaskan konsep-konsep tatabahasa.dipelajari itu. Bentuk bahasa pertuturan hendaklah dipelajari dahulu Pengajaran bahasa kedua mestilah didahulukan dengan aktiviti lisan. METODOLOGI Reka Bentuk Kertas Cadangan Kaedah Kajian Kertas cadangan ini dilakukan untuk mengenalpasti pembelajaran bahasa kedua menjadi lebih senang untuk mempelajari bahasa tersebut akan dapat berkembang secara mudah sekiranya murid-murid mempunyai penguasaan kognitif terhadap struktur-struktur bahasa tersebut. Kanak-kanak diajar menyebut sesuatu kata itu dahulu sebelum bentuk-bentuk tulisan diajarkan. Cara ini akan menghasilkan satu pengajaran bahasa kedua yang berkesan.Kaedah kajian yan sesuai digunakan ialah yang berbentuk Kajian Ex Post Facto ( merupakan kajian yang sistematik dan emprikal ). Selain itu kaedah yang sesuai digunakan juga ialah berbentuk tinjaun diskritif. kemudia bertutur dan seterusnya kepada membaca dan menulis. ii.1987 ). Makna dipelajari dalam konteks Makna haruslah dipelajari dalam konteks yang dapat menerangkan makna itu sendiri.

Aziz Abd. Keputusan ujian yang dijalankan akan dapat menentukan tahap kebolehbacaan pelajar yang diuji. Jumlah populasi ialah 10 orang. kefahaman bacaan di samping menentukan tahap kebolehbacaan atau kefasihan dan kelicinan sintaksis semasa membaca. Talib ( 1984 ). Instrumen Kajian/ Cadangan Model Ujian Diagnostik Baka diperkenalkan oleh Abd. Populasi Dan Persampelan Populasi kajian terdiri daripada pelajar – pelajar yang mempunyai masalah penguasaan Bahasa Kedua d Sekolah Kebangsaan Budu. Saratok. Noor Aina Dani ( 2000 ). tatabahasa. Kesemua pelajar berbangsa Iban. Oleh itu. semua 100% populasi telah dipilih sebagai sampe dalam kajian ini. Ujian dibahagikan kepada bahagian yang khusus untuk mengesan kemahiran atau kesukaran tertentu : Ujian Kloz Menurut Khatijah Abdul Hamid ( 1987 ). Sarawak. Menurutr pendapat Ahmad Mahdzan Ayob ( 1991 ). di mana pelat dan tutur kata mereka masih lagi dipegaruhi oleh bahasa Ibunda. rangka persempelan yang paling baik ialah sejumlah sampel yang menyamai populasi.Tempat Kajian Kajian ini dijalankan kepada pelajar – pelajar yang berbangsa Iban. semua populasi bolehdipilih menjadi sampel. Sekolah Kebangsaan Budu menjadi lokasi kajian kerana di sini merupakan sebuah sekolah luar bandar ian terletak kira – kira 45 kilometer dari pekan kecil Seratok. pula mengemukakan bahawa jumlah sampel yang dipilih hebdaklah munasabah dan jika populasi adalah sedikit.Pelajar – pelajar sukar untuk mempelajari bahasa kedua. Ujian kloz diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada 1953 untuk menentukan kecekapan berbahasa dari segi perbendaharaan kata ( makna. Ini bertujuan untuk memastikan kesemua ahli dalam populasi dapat diuji sebagai subjek kajian dengan hasil yang lebih relevan. . struktur dan imbuhan ).

seperti pepatah Melayu ada menyebut “ berat mata memandang. Maka adalah dikesalkan jika orang Islam meninggalkan bahasa Arab yang juga dikenali sebagai Bahasa Syurga dan lebih menyedihkan mengangap bahasa Arab tidak relevan didalam kehidupan seseorang muslim. Kebanyakan insan yang mempelajari bahasa Arab adalah didorong oleh perasaan ingin tahu jauhar Bahasa Arab secara intensif dengan menghadiri pelbagai kursus dan mempelajari pelbagai method yang sering dipertingkatkan demi mamajukan keupayaan menguasai bahasa Arab dan kefahaman secara global. Namun begitu. dikalangan intelektual dan orang awam bukan sahaja untuk tujuan pertuturan bahkan lebih dari itu adalah sarana untuk menimba ilmu pengetahuan agama. iaitu „ tahap bebas‟ atau „ tahap bersendirian ‟. Untuk tujuan ini tidaklah semudah yang kita perkatakan. disamping kesuntukan masa yang terhad dan kesukaran untuk mendapatkan matlumat untuk dianalisa. peratus pencapaian yang diperolehi akan dapat menentukan kebolehbacaan pada tiga tahap berdxasarkan skala likert. Tetapi apa yang dapat dikongsi bersama dalam usaha mencari elemen-elemen pemangkin dan mampan untuk merealisasikan keberkesanan mempelajari Bahasa Arab ini adalah satu tanggungjawab yang murni kerana ia akan menyumbang kepada prasarana perkembangan bahasa tersebut disamping menanam sikap dan budaya mempejari bahasa-bahasa yang lain. „ tahap bimbingan ‟ dan „ tahap kecewa ‟.Penskoran Ujian Baka Dan Ujian Kloz Kaedah pemeringkatan peratus akan digunakan dalam Ujian Kloz. Ini menunjukkan bahasa Arab ini adalah suatu bahasa yang amat sukar berbanding dengan bahasa yang lain. sejauh manakah keberkesanan yang dicapai oleh mereka melalui sistem atau kaedah yang sedia ada telah diguna pakai? Sungguh sukar untuk menjawab soalan yang abstrak ini. Menurut Abd. disebabkan kesukaran bangsa lain menyebut huruf tersebut yang . secara individu atau keseluruhan responden . berat lagi bahu yang memikul”. Aziz Abd Talib ( 2000 ). Ini sememangnya diakui sehingga ia dikenali dengan bahasa “dha”.

Mendengar dan Visual. Pemakaian method-method ini. Pembacaan . e. b . Menulis. Dalam perbincangan ini. c . Sosial intensif ( Aktiviti Luar ). Menulis. Menulis. beberapa method yang diakui meningkatkan potensi keberkesanan mempelajari bahasa Arab dengan mudah dan cepat kerana melalui beberapa modul sahaja mereka bukan sahaja sekadar boleh bertutur bahkan melalui proses yang sama mereka juga bijak menggunakan ( maharah) kemahiran dan ( khibrah) pengalaman untuk mengkaji dan mutala’ah buku-buku dalam bahasa Arab secara ( mutala’ah zatiah) bersendirian. Bertutur. Bertutur. d Bertutur.tidak terdapat dalam mana-mana huruf konsonan yang dituturkan oleh sesuatu bangsa yang lain di atas muka bumi ini. Mendengar dan Visual. Pembacaan. Pembacaan. c. e. c . Mendengar dan Visual. d. . 2 – Method Pengukuhan ( al-Qae’dah al-Mukathafah ) : a . Sosial Intensif ( Aktiviti Luar ). b. 3 – Method Pemantapan ( al-Qae’dah ad-Dhabtiyyah) : a . b . boleh kita klasifikasikan kepada tiga method utama seperti di bawah ini : 1 – Method Asasi ( al-Qae’dah al-Asasiyyah ) : a . d .

Kepelbagaian method yang . Pendekatan Method Asas Peringkat Pertama a. menulis dan bertutur.Insya Allah. Pembacaan ( Qira`ah ). melibatkan penontonan filem dokumentari dan diikuti ulasan oleh fasilitator yang bertanggungjawab. melalui huraian terperinci setiap method-method ini dan peringkat perlaksanaan akan menjelaskan proses perkembangan luaran dan dalaman pengimplimentasian Bahasa Arab yang baik. b. kaedah sebutan ( kaedah Iqra` ) dan lafaz dialek Arab. Pemakaian method dari perspektif pembacaan ( Qira`ah ) adalah bermula dari pembelajaran awal pengenalan dan perbezaan mengenai huruf-huruf Bahasa Arab. Bagaimana method pembacaan dapat merealisasikan pembelajaran Bahasa Arab dengan mudah dan berkesan? Perlaksanaan method ini. Method ini merangkumi pendengaran menggunakan alat bantuan seperti kaset dialog dan perbualan harian. Mendengar ( Istima`) Pemakaian method ini. Di dalam method ini juga. mendengar. adalah merupakan satu peringkat asas yang amat penting merangkumi pembacaan. adalah pemangkin urutan yang pertama. Pemakaian method ini perlu diulangi sehingga kesilapan dapat dibetulkan dan dalam masa yang sama jika perlu mencatit kesilapan yang telah dilakukan. seharusnya dijalankan secara berperingkat yang mana method yang sepatutnya didahulukan adalah diutamakan demi kelancaran dari segi kualiti dan mutu penguasaan yang baik. Proses ini dapat memberi peluang mengenalpasti sebutan dan lafaz yang betul semasa mengungkapkan perkataan ( kalimah ) dan menghindarkankan sebutan yang songsang dan tidak tepat. Method di peringkat ini.

Sosial Intensif ( Mukatthaf al-Ijtima’i ). c. Pemakaian method ini.dicerakinkan akan menambahkan minat audien dan ini akan menimbulkan tindakbalas yang positif. inisiatif daripada audien sendiri dalam mengusai Bahasa Arab. Menulis (Kitabah ). Pendekatan Method Pengukuhan Peringkat Kedua a. Pembacaan ( Qira’ah ) Pemakaian method ini adalah sama tidak berbeza. cuma ianya terdapat perubahn dan penambahan dari perspektif silibus atau kandungan modul. e. Pada peringkat ini juga. . Namun begitu. Pemakaian method ini. Penulisan yang dimaksudkan melibatkan skop yang menjadi modul pembelajaran yang diambil. perlu disemaikan semangat mencintai bahasa kedua terutamanya Bahasa Arab. adalah untuk merealisasikan setiap apa yang telah dipelajari dan menambahkan lagi kemahiran dengan cuba menyelami gaya sebutan dan lafaz asal Arab. Proses method ini. kelab Bahasa Arab dan melakukan aktiviti yang membabitkan penggunaan bahasa Arab seperti mengadakan lawatan serta mententatifkan minggu Bahasa Arab. merupakan peringkat kelancaran setelah melalui urutan-urutan method yang sedia ada. Ini bertujuan menyerapkan audien melalui proses pengukuhan yang sebenar. Pemakaian method ini adalah satu perancangan susulan. penambahan bahan luaran juga digalakkan untuk mengembangkan lagi reputasi dan potensi Bahasa Arab aidien. Bertutur ( Muhadathah ). Proses pemakaian method ini akan melancarkan perkembangan pembelajaran Bahasa Arab. d. adalah pemangkin yang memanpankan lagi urutan yang kedua di atas. Ini termasuk dengan program social. Ini perlu ditekankan untuk menjamin keselarasan dengan proses urutan yang telah ditetapkan.

Pendekatan Method Pemantapan Peringkat Ketiga a. Pembacaan lebih ditekankan kepada gaya tatabahasa ( Nahu ) dan pendekatan perubahan kalimah ( Sorof ). Bertutur ( Muhadathah ) Pemakaian method ini seterusnya difokuskan kepada aktiviti-aktiviti di dalam kelas sesama audien dan dibantu oleh fasilitator bagi memastikan penggunaan perkataan semasa berdialog dan berkomunikasi yang memberi impak yang baik dengan mengambil kira kekerapan pertuturan mereka. untuk memberitahu audien perubahan sentiasa berlaku. c. Peringkat pengukuhan ini perlu kepada pemantauan oleh fasilitator bagi mengemaskinikan kelancaran dan keberkesanan pembelajaran. lebih menjuruskan kepada cara menjawab latihan karangan dan juga menulis esei ( Insy’ ) pendek dan mudah. penambahan dari segi struktur dan konteks ayat agar audien dapat mengikuti pelajaran dengan mudah dan baik disamping menghindarkan kekeliruan. b. d. Ini bertujuan merangsangkan lagi keupayaan mengesan dan mengarahkan proses pembelajaran Bahasa Arab. Pembacaan ( Qira’ah ) Pemakaian method ini.Peringkat ini. Ini amat penting. Manakala pemakaian Method Sosial Intensif pada peringkat ini mengikut keperluan kerana ia juga masih menyumbang kearah pengukuhan pembelajaran Bahasa Arab seterusnya. akan menditilkan dari segi kepelbagaian buku-buku rujukan agar audien tidak begitu terikat dengan satu gaya bahasa yang menarik . Proses ini bertujuan mendedahkan kepada audien mengenalpasti penggunaan dari segi perkataan disamping mengintegritikan pemakaian tatabahasa ( Nahu ) yang tepat dan betul. Menulis ( Kitabah ) Pemakaian method ini. Mendengar ( istima’ ) Pemakaian method ini seterusnya menggabungkan kemahiran mendengar kaset dan mencatit keperluan tertentu semasa menonton filem dokumentari yang diarahkan oleh fasilitator. Ini bermakna bertutur dengan menggunakan Bahasa Arab diwajibkan semasa berada di dalam kelas atau kursus.

. c.minat dan penambahan baru seperti pembelajaran ilmu retorika ( balaghah) termasuk badi’. Program beramah mesra dengan tenaga pengajar IPTS samada tempatan mauhupun luar negara dan seumpamanya dapat memberi peluang kepada mereka yang berminat mengembangkan lagi penggunaan Bahasa Arab . dan filem. Ini akan memberi kekuatan ingatan dan keupayaan berfikir menggunakan perkataan yang sesuai dan tidak lari dari maksud yang diperlukan. Bertutur ( Muhadathah ) Sekalipun pemakaian method ini penting dan berkesan terhadap audien. pengkaiaan bahasaArab di dalam al-Quran juga akan ditekan memandangkan ia memberikan keistimewaan dalam memperkatakan kehebatan mukjizat al-Quran yang diturunkan dalam Bahasa Arab. kaset. Mendengar ( Istima’ ) Pemakaian method ini perlu dikekal dan diteruskan dengan memperkenalkan system mendengar dan menulis dari unkapan yang diucapkan samada dari fasilitator. Method Sosial Intensif juga dilihat kepada keperluan. namun pada peringkat ini juga perlu bertutur sambil menekankan pengimplimentasian tatabasa dan juga perlu membaiki gaya pembawaan pertuturan agar ia lebih mudah difahami dan jelas. b. hasil dari program tersebut. Seterusnya. bagi membuka minda audien supaya lebih teles dan berkeyakinan dengan pertuturan mereka. qasidah dan seumpamanya. Tambahan dari itu. Menulis ( Kitabah ) Pemakaian method ini lebih menekankan penulisan karangan dan surat berserta dengan jumlah perkataan yang sesuai agar dapat dianalisa kemahiran dan keupayaan dalam tempoh masa yang telah ditentukan oleh fasilitator kepada setiap audien. d. Sesuatu yang lebih menarik juga pada peringkat ini. Ini termasuk mendengar pada jangka masa tertentu dan menjawab soalan secara terus. bayan dan juga pembelajaran berkaitan dengan syair.

Namun begitu langkah atau pendekatan dari segi modul dan fasilitator yang menyeliakan program perlu peka agar dapat memberi nafas baru yang lebih berkesan dan dapat dijiwai kehebatannya.progran di radio dan telivisyen juga dapat menghubungkan audien dengan dunia Bahasa Arab. Pendekata. kebanyakan rakyat Malaysia sudah lama menjiwai bahasa Arab bahkan Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri telah mewajibkan di sekolah-sekolah subjek Bahasa Arab. Penutup Pembelajaran dan pendekatan yang berkesan Bahasa Arab Moden pada hari ini sering diperkata dan dibincangkan setiap masa oleh mereka yang prihatin dan cintakan budaya dan peradaban bahasa tersebut. Saya percaya. sekiranya ia berjaya dilaksanakan hasil integriti antara teori dan praktikal akan melahirkan kredibiliti dan abiliti yang akan mereformasikan lagi tesaurus perbendaharaan Bahasa Arab Moden. Bertitik tolak dari ungkapan ini. tercetuslah buah fikiran untuk merealisasikan pembelajaran dan penghayatan Bahasa Arab yang berkesan melalui pendekatan method-method seperti yang telah dihuraikan di atas. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->