Permainan Bahasa Dalam Pengajaran Di Sekolah PENGENALAN

Sesuatu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik jika guru itu bermotivasi, kreatif dan inovatif dalam menjayakan pengajaran agar ianya dapat mencapai objektif-objektif yang hendak dicapai.

Antara kaedah-kaedah dan pendekatan yang boleh digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kaedah penerangan, sumbang saran, soal jawab, simulasi, lakonan, nyanyian, nasyid dan sebagainya. Ianya bergantung kepada jenis objektif yang hendak dicapai. Oleh kerana tajuk perbincangan kerja kusus Pengenalan Bahasa Arab adalah berkaitan dengan aplikasi permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab komunikasi sekolah kebangsaan, maka perbincangan mengenai tajuk ini akan menjurus kepada pendekatan permainan bahasa sebagai wadah untuk mencapai matlamat dan objektif bahasa Arab komuniksi sekolah kebangsaan.

1.1

Konsep

dan

maksud

Permainan

Bahasa

Permainan bahasa berkonsepkan belajar sambil bermain (study and fun). Iaitu murid-murid didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka. Jelasnya bahan bantu mengajar (BBM) yang berbentuk permainan lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikan dalam pengajaran. Pendekatan ini diharap akan dapat membantu muridmurid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keinterlektual mereka. Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa, guru akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya bersedia menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu.

Michael berman (1981), dalam bukunya Playing And Working With Words menerangkan bahawa pelbagai aktiviti permainan bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran dapat merangsang suasana pembelajaran.[1] Ini akan mengekalkan tumpuan dan minat murid kepada proses pembelajaran yang sedang berlaku.

Terdapat beberapa pandangan positif, yang berkaitan dengan permainan bahasa yang telah dilontarkan oleh pakar-pakar bahasa seperti Sterling G. Callahan (1971), Midred Mc Closky (1971), Michael A. Lorter (1971), Herbert (1971), Herbert (1968), mereka banyak membicarakan tentang permainan bahasa. Mereka berpendapat, bahawa kesesuaian bahan permainan bahasa itu dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan melatih pelajar secara praktikal dalam latihan membina stuktur perkataan, ayat, perbendaharan kata dan sebagainya[2]. Natijahnya murid akan dapat memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka.

Matlamat Seperti pendekatan-pendekatan atau kaedah yang lain, kaedah permainan bahasa juga mempunyai beberapa matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh setahun atau tiga tahun, selepas kaedah tersebut dipraktikkan. Iaitu sejauhmanakah keberkesanan kaedah ini dapat mempertingkatkan prestasi penguasaan bahasa Arab dikalangan murid sekolah kebangsaan. Kaedah permainan bahasa merupakan salah satu instrument yang penting dalam menggarap matlamat pendidikan diantara tujuan permainan bahasa diadaptasikan dalam pengajaran dan pembelajarn adalah seperti berikut ;[3]

(a) Mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada Pengajaran dan pembelajaran biasa. (b) Murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. (c ) Memberi peluang kepada murid untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata mereka. (d) Mewujudkan suasana pembelajaran yang efisyen. Iaitu Murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa rasa malu atau segan dan menimbulkan minat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan atau pasukan di dalam mana-mana aktiviti yang akan dijalankan.

(e) Guru mempelbagaikan teknik-teknik di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa supaya ia lebih menarik dan berkesan.

(f) Naluri ingin tahu dan bermain adalah sesuatu yang bersifat ( natural) semulajadi di kalangan murid. Jesteru itu, dengan pendekatan permainan bahasa diharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan menyenangkan murid.

(g) Aktiviti bahasa akan dapat mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada murid mengapliksikannya di dalam situasi yang pelbagai.

(h) Guru dapat membentuk sikap positif yang sihat di klangan murid. Contohnya sikap hormatmenghormati, bantu-membantu, saling bekerjasama, patuh kepada arahan dan peraturan, berani mencuba sesuatu yang baru, mengakui kesilapan diri, menerima kenyataan (sama ada kalah atau menang) secara terbuka dan sebagainya.

(i) Aktiviti permainan merupakan salah satu contoh kepada guru untuk membentuk suasana pengajaran yang lebih mencabar.

(k) Membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan (knowledge) melalui pelbagai instument seperti melalui proses pemerhatian, perbandingan dan pembinaan.

(l) Kaedah permainan bahasa juga dapat memudahkan tugas guru disamping tidak mengabaikan konsep pembelajaran Murid akan mempunyai daya kreatif, dan daya saing yang sihat disamping inisiatif yang kuat untuk belajar dan menguasai sesuatu permainan.

Objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan ini juga mempunyai beberapa (a) objektifnya yang tersendiri. Antara objektif tersebut ialah ; [4] Murid

Merangsang

Interaksi

Verbal

Di dalam permainan yang telah dipilih, murid akan diminta bercakap atau mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu. Disamping itu, mereka juga diminta memberi kerjasama kepada guru di dalam menjayakan permainan bahasa yang akan dilaksanakan dalam Pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, semua pelajar perlulah terlibat secara aktif. Guru perlu memberi rangsangan dan dorongan kepada murid sehingga mereka terasa sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di dalam kumpulan. Mereka juga akan bersedia apabila diminta bercakap mengenai sesuatu tajuk. Semua murid akan mengambil bahagian dan saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kumpulan. Keadaan sedemikian akan menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada murid. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan mengawal disiplin bilik darjah supaya proses pembelajaran

berjalan

dengan

lancar

dan

berkesan.

(b) Jenis

Menambah permainan yang dipilih

Kefasihan seharusnya mempunyai

dan matlamat dan

Kefahaman objektif iaitu

mempertingkatkan kelancaran dan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Bahasa yang digunakan di dalam sesuatu permainan itu tidak seharusnya terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja, bahkan fungsi berbahasa juga boleh dijalankan dalam berbagai peringkat kerumitan berbahasa. Permainan yang mengandungi kegiatan-kegiatan yang memberi arahan misalnya boleh dimainkan kepada semua peringkat bergantung kepada pengetahuan berbahasa dan kefasihan tertentu murid. Murid biasanya akan menjadi lebih seronok apabila berhadapan dengan kaedah permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. Pada waktu yang sama, guru peranan sebagai pemberi maklumat bahasa.

(c)

Bertindak

sebagai

alat

mengikis

bosan

Perasaan bosan atau jemu adalah salah satu sifat yang normal bagi seorang guru. Begitu juga kepada murid. Mereka akan menjadi lekas bosan, jemu, mengantuk dan lapar apabila menjelangnya waktu tengahari. Apabila berada dalam situasi sebegini seorang guru yang cuba menyampaikan maklumat atau info terutamanya yang berkaitan dengan pengetahuan tatabahasa ataupun aspek berbahasa yang lain akan menghadapi masalah. Ini kerana suasana pada waktu itu amat menjemukan dan membosankan murid. Oleh yang demikian sebagai langkah altenatif kepada permasalahan ini, satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk permainan amat sesuai sekali digunakan sebagai satu teknik pengajaran yang berkesan dan reliven pada waktu itu.

(d)

Alat

Pemulihan,

Pengukuhan

dan

Pengayaan

Pendekatan permainan amat sesuai sebagai instrument pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. Jika dilihat kepada ciri-cirinya, pemainan bahasa dapat membantu kumpulan murid yang lemah dari aspek Intelligent Quality (IQ) untuk memahami pendekatan proses pembelajaran. Kumpulan murid yang bermasalah di dalam akademik juga boleh diatasi dengan pendekatan permainan bahasa. Mereka mungkin menghadapi masalah pengamatan, pendengaran, penangkulan atau

Sebaliknya bagi murid-murid yang lemah IQ ianya merupakan satu teknik pemulihan untuk membantu mereka memahami proses pembelajaran. (ii) Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa tertentu mengikut keupayaan mereka. amanah. perbualan berdisiplin. membaca dan menulis. Guru tersebut mestilah terlebih dahulu mengetahui tahap IQ dan EQ ( Emosional Quality ) murid yang akan diajarnya. Antaranya . Hal ini amat penting supaya set permainan bahasa yang bakal diajar nanti tidak membosankan atau menjemukan murid. bertutur. (v) Untuk berinteraksi secara tidak formal melalui aktiviti-aktiviti yang telah disediakan sama ada (vi) melalui Memupuk perbicangan sikap bekerjasama. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Rancangan Kurikulum Sekolah Menengah KBSM (1998)[5] juga telah menyenaraikan beberapa objektif permainan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri Permainan Bahasa. semasa sabar dan bermain. Ini kerana tahap pemikiran dan penerimaan murid adalah berbeza antara satu sama lain. atau toleransi. Bagi murid yang mempunyai tahap pemikiran cerdas dan pintar. (iii) Untuk mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada pelajar menggunakan bahasa yang diajar. (iv) Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang bahasa.recall review dan hafazan akan dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang bercorak permainan. (jenius) pemainan bahasa ini lebih merupakan proses pengukuhan dan pengayaan. Pastikan permainan bahasa ini dilaksanakan sebaik sahaja guru sudah memperkenalkan semua . 2. Sebelum seseorang guru itu melaksanakan pendekatan permainan bahasa ini. (i) Untuk mengukuhkan lagi kecekapan berbahasa dan kemahiran mendengar.

Beri peluang kepadanya sebagai (f) Pastikan pemerhati permainan untuk itu jangkamasa objektif yag yang hendak tertentu.1. pelajar dengan (d) (e) (f) Dapat guru dan tindak pelajar secara arahan balas bertidak aktif sama dan balas ada pelajar secara dalam peraturan dengan aktif kumpulan yang dan atau bahan. (d) Jika permainan itu mengunakan kad.[6] Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti berikut. merangsang pelajar Melibatkan Mempunyai (g) Mencabar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara rasional dan kritis. menarik. jelas.perkataan-perkataan yang telah dipelajari oleh murid. sila pastikan ia senang dan mudah dikendalikan. (c) Pelajar yang pandai dan berkebolehan akan membantu guru membaca arahan-arahan permainan. dicapai. . dan perkataan yang tertulis hendaklah terang dan mudah difahami dan dibaca. kelas. positif. membaca yang dan menulis. Apa yang penting alat-alat tersebut memenuhi fungsi dan mencapai matlamat. (a) (b) Gambar-gambar Arahan dan untuk peraturan Ciri-ciri permainan permainan hendaklah hendaklah terang jelas dan dan senang dapat umum difahami. ( h) Hentikan permainan anda ketika pelajar masih lagi terasa seronok dengan permainan itu. 2. (e) Beri perhatian kepada pelajar yang sentiasa tewas dalam permainan.2 Ciri-ciri Khusus (a) Dapat mengukuh dan meningkatkan penggunan bahasa seperti penguasaan empat kemahiran berbahasa (b) iaitu Mempunyai kemahiran mendengar. 2. Ia mesti dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ingatan dan memupuk minat murid terhadap pembelajaran tersebut. dipatuhi. rangsangan bahan (c) Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. Ini penting supaya pelajar tidak jemu untuk permainan seterusnya. dan bertutur. mempunyai (g) Sebaiknya alat BBM (Bahan Bantu Mengajar) disediakan sendiri oleh guru terbabit.

viii) Kekurangan tempat untuk menyimpan alat permainan dengan selamat. iv) Empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. Murid akan membuat bising dan mengganggu proses pembelajaran di bilik sebelah. i) ii) Murid Lebih lebih Kesan bermotivasi menyeronokkan untuk dan Positif mengikuti topik yang lebih . KESIMPULAN .2. membaca dan menulis dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat. i) Permainan memakan masa yang panjang. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. bertutur. pembelajaran iii) Murid mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan berani mencuba sesuatu yang baru. vii) Alat BBM yang dibina hanya sesuai untuk satu permainan sahaja.. Guru sukar untuk melaksanakannya kerana peruntukan masa yang terhad. 3. Pertama kesan positif dan kedua kesan negatif.(h) Permainan bahasa menyediakan aktiviti ke arah memupuk sikap-sikap positif seperti bekerjasama. iii) Sukar mengawal kelas. ceria.berdisiplin. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. 3. ii) Murid terlalu leka dengan permainan dan pertandingan sehingga objektif tidak mencapai sasaran sepenuhnya. v) Sukar mendapat alat BBM yang menarik di pasaran kalau ada pun harga terlalu mahal. berdisiplin. Iv) Set permainan adakalanya tidak bersesuaian dengan tahap IQ murid. Kesan negatif. Kesan-kesan pengunaan kaedah Permainan Bahasa Kesan-kesan pengunaan kaedah permainan bahasa ke atas murid sekolah kebangsaan dilihat dari dua aspek. vi) Masalah kewangan untuk membeli bahan atau alat permainan yang siap di pasaran. v) Dapat memupuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif seperti bekerjsama. 3. 5.1. diajar.

& Zainuddin Ismail • © Unit Bahasa Arab. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kaedah permainan ini akan sentiasa dinanti-nantikan oleh murid kerana ia amat menyeronokkan dan menghilangkan kejemuan terutamanya di dalam penggajaran yang berbentuk penggunaan tatabahasa atau aspek berbahasa yang lain. Ghani. (b) Komunikasi dalam Bahasa Arab Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12) • disunting oleh: Mohd Shukari Hamzah. Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN). Hal ini kerana ia akan menjadikan proses pembelajaran di sekolah lebih menarik dan praktikal.ukm. Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Bagi guru yang inovatif dan kreatif ia akan mempelbagaikan proses pembelajaran supaya lebih nampak menarik dan menyeronokkan. Email ThisBlogThis Bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran. Dapatlah dirumuskan bahawa pendekatan permainan bahasa merupakan satu teknik yang baik.my/uba/sebar2012/prosiding. Walaupun demikian. Dengan kaedah yang digunakan ini akan dapat memberi motivasi kepada murid-murid yang lemah untuk memudahkan mereka mengingati tajuk yang telah diajar oleh guru. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Moktar Hussain.2 samada secara lisan atau tulisan adalah sesuatu yang biasa dan lumrah bagi pelajar dan guru dan (c) Bahasa Arab dijadikan kunci utama untuk meneroka pelbagai ilmu pengetahuan termasuklah sains. Fakulti Pengajian Islam. komunikasi dan lain-lain.Sebagai kesimpulannya. Sekolah Berasrama Penuh (SBP). . sejarah. Bangi • ISBN 978-9675478-49-9 • http://www. Hakim Zainal.htm. Sekolah Menengah Kebangsaan Aliran Agama (SMK KAA). Institut Pendidikan Guru (IPG) dan universiti. Antaranya ialah Maahad Tahfiz. geografi. matematik. Hal yang sepatutnya ialah (a) Pencapaian Bahasa Arab yang cemerlang menjadi kelebihan utama berbanding sekolahsekolah lain yang tidak menawarkan subjek tersebut. Ahmad. Sekolah Kebangsaan (SK). Khazri Osman. bahasa al-Hadis dan bahasa antara bangsa kini banyak diperkenalkan di pelbagai jenis institusi pendidikan. Suhaila Zailani @ Hj. Salamiah Ab. Sekolah Agama Rakyat (SAR). sekolah-sekolah swasta. kehadiran mata pelajaran tersebut seolah-olah begitu asing dan tidak mendapat tempat seperti mana yang dikehendaki.

Jamaah Nazir Jaminan Kualiti. Pada akhir sesi P&P. Ini menyukarkan mereka • Pendekatan pengajaran yang lebih menyeluruh dan berkesan perlulah dilaksanakan. tersebut. Keadaan kelas yang selesa membantu sesi P&P berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. majalah (bulanan) dan buku motivasi (tahunan) dan memberikan khidmat bimbingan berbentuk bengkel secara percuma selama empat jam di pelbagai jenis institusi pendidikan. Misalnya pada waktu tengah hari perlu lebih banyakkan aktiviti dengan para • pelajar Pelajar bagi menarik tidak para Keadaan konsep-konsep strategi/kaedah perhatian mereka dan mengelakkan perhatian mengenai yang ditekankan bagi dalam mengatasi mereka semasa topik tidak topik masalah tidur sewaktu guru sesi P&P. penyelidik universiti tempatan dan beberapa orang pengkaji persendirian mendapati bahawa antara punca masalah ialah pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab yang kurang sesuai dan kurang berkesan. iaitu rancangan harian yang lebih teliti dan tersusun agar segala matlamat dan objektif pengajaran dapat disampaikan dan diterapkan ke dalam diri setiap pelajar. Lakukan latihan mengajar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas bagi memastikan segala rancangan pengajaran dapat dilaksanakan. mereka digalakkan atau dikehendaki membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. misalnya membosankan. Aktiviti-aktiviti permainan kecil atau penghasilan model yang menggunakan peralatan-peralatan atau bahan-bahan yang selamat dan mudah didapati. Ini dipengaruhi oleh sikap pelajar dan keadaan persekitaran kelas. • Guru perlu memastikan agar suasana pembelajaran sentiasa menyeronokkan. • Kaedah penyampaian yang kurang berkesan. memberikan pelajar persekitaran yang pengajaran mengajar. Cadangan • Pelajar tidak melakukan bacaan awal mengenai tajuk yang dibincangkan pada hari itu. pengkaji telah membuat percubaan dengan membina tiga bahan berwarna-warni berbentuk akhbar (mingguan). • Menjalankan suatu aktiviti yang dapat melibatkan pengibatan mereka secara menyeluruh. Sehubungan itu. Guru lebih menumpukan untuk menghabiskan sukatan mata pelajaran berbanding pemahaman • memahami 2. • Tiada pengurusan masa yang efisien. . Gambarajah dan animasi video boleh dipaparkan semasa sesi P&P. tersebut. Berikan contoh-contoh yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut seterusnya menjadi suatu hikmah dalam kehidupan mereka. Suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan.Berdasarkan beberapa kajian yang telah dijalankan samada oleh Bahagian Pendidikan Islam. tersebut. Dengan membahagikan para pelajar kepada beberapa buah kumpulan kecil. Kementerian Pelajaran. Refleksi ke atas masalah/penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaitkan topik baru yang hendak diajar dengan topik yang telah dipelajari. (Abd Razak Abu Chik 2009) . • Guru haruslah melakukan rancangan pengajaran. kondusif. tidak menarik dan kurang bersesuaian dengan tahap pemikiran pelajar dan keadaan persekitaran.

Teori-teori tersebut yang didokong dan diamalkan secara berterusan akan menjadi . beberapa teori asas dalam pendididkan diguna pakai khususnya yang berkaitan dengan psikologi serta sifat semulajadi seseorang pelajar. Dalam konteks pengajaran. Ini dapat dilakukan melalui sesi ujian bertulis dan soal jawab dengan para pelajar. pendekatan lebih menjurus kepada pencapaian objektif jangka panjang sesuatu pelajaran itu. ini juga bagi memastikan para pelajar dapat mengusai objektif pengajaran yang ditetapkan. Konsep Pendekatan. KAEDAH OLEH: KAMARUDIN KANDUNGAN MENGAJAR BIN BAHASA ARAB JAFFAR Pengenalan Di dalam mengkaji dan menganalisis pelbagai dimensi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berdasarkan rujukan-rujukan. bukan dinilai dari segi sukatan mata pelajaran yang dapat dihabiskan.• Pemantauan dan penilaian perlulah dilakukan agar rancangan pengajaran tidak menyimpang jauh daripada matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan merujuk kepada cara bagaimana untuk medekati sesuatu. strategi dan aktiviti. Selain itu. Pemahaman terhadap setiap unsur tersebut adalah amat penting bagi memastikan seseorang guru itu mengetahui dan memahami apa yang dilakukannya dan bagaimana untuk mencapai objektif sesuatu pengajaran dan seterusnya mencapai matlamat pendidikan yang dirancang. kaedah. • Akhir sekali. Daripada sudut ini. Antaranya ialah istilah pendekatan. Ini dapat dinilai dari segi penguasaan para pelajar mengenai objektif pengajaran pada hari tersebut. teknik. guru perlu melakukan refleksi kendiri bagi menilai sejauh mana keberkesanan kaedah pengajaran yang dilaksanakan. beberapa istilah khusus banyak diguna pakai bagi tujuan pemahaman kepada unsur-unsur dan proses pelaksnaan pengajaran tersebut.

Dalam konteks pendidikan . Gestalt dan lain-lain lagi. Pavlov. Pendekatan dalam pendidikan Islam haruslah mencerminkan satu pandangan tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Model ini. Sementara itu juga.intrepetasi data serta aplikasi prinsip. maka pelbagai strategi pengajaran diperlukan termasuk kaedah yang diguna pakai. . Pendekatan Induktif dalam pengajaran adalah berdasarkan Model Pemikiran Induktif yang dicetuskan oleh Hilda Taba.Beliau juga merumuskan pendekatan harus berlandaskan model. teknik dan aktiviti yang dirancang. Skinner. prinsip atau teori pembelajaran tertentu. Pendek kata .Ia juga tidak bergantung kepada pembuktian yang mutlak. pendekatan dalam bidang pendidikan merujuk kepada satu set teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya.Ia menghuraikan sifat sesuatu mata pelajaran itu sendiri.. Maslow . Bagi tujuan mencapai objektif jangka panjang berdasarkan pendekatan tertentu inilah. Contohnya. Di dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam .pegangan para guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. konsep pendekatan menurut Edward M. Pendekatan-pendekatan yang digunakan ini adalah lazimnya berdasar kepada teori-teori pendidikan yang dipelopori oleh tokoh tertentu dalam bidang psikologi dan pendidikan seperti Thorndike. pendapat dan interpetasi terhadap falsafah pendidikan Islam. selain pandangan. sesuatu pendekatan itu wujud berasakan tanggapan-tanggapan dan pandangan yang berasaskan kepada falsafah pendidikan Islam itu sendiri. Konsep Strategi Strategi merujuk kepada kemampuan dan kebijaksanaan dalam memilih pendekatan serta perancangan teknik untuk mencapai sesuatu objektif. Anthony boleh dirumus kepada satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik iaitu kenyataanya adalah dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. sesuatu pendekatan yang digunakan adalah bersifat aksiomatik atau dianggap betul sekalipun tanpa bukti tambahan sokongan. Justeru itu. umpamanya memberi penekanan kepada pembentukan konsep .

Pemilihan teknik yang sesuai juga berkait rapat dengan tahap atau aras kemahiran objektif pelajaran. Selain itu. pengetahuan sedia ada murid serta kepakaran guru terbabit. kaedah sokratik dan kaedah projek. alat-alat bantu pengajaran. Jadual berikut menunjukkan hubungan antara aras sesuatu kemahiran yang disesuaikan dengan teknik mengajar. Konsep Kaedah Kaedah merupakan satu tindakan atau beberapa jenis tindakan yang bersistem. soal jawab dan bercerita. tersusun dan spesifik untuk mencapai sesuatu objektif jangka masa pendek. perlakuan guru itu sendiri serta kemahiran yang ada padanya. Konsep Teknik Teknik pula adalah unit-unit kecil yang terkandung di dalam kaedah atau tingkah laku guru tersebut. banyak lagi jenis teknik yang baik dan sesuai diguna pakai untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa arab seperti hafazan dan latih tubi. Sesuatu teknik dapat dikenal pasti melalui 3 aspek tingkahlaku guru iaitu aktiviti yang dijalankan. Aras Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis kemahiran Latih tubi Teknik dan mengajar hafazan Syarahan Tunjuk cara atau demonstrasi Penyoalan Perbincangan . seseorang guru itu mungkin menggunakan teknik menimbulkan minat sebagai motivasi dan daya tarikan terhadap isi pelajaran atau teknik menyoal yang sering digunakan dalam aspek kefahaman. Terdapat banyak kaedah yang popular diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya untuk pembelajaran bahasa seperti kaedah penyelidikan.terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi strategi sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran iaitu kelas yang terlibat. syarahan. dalam kaedah bercerita. kaedah yang diguna pakai oleh guru. tunjuk cara . Sebagai contoh.

Penilaian Konsep Sumbangsaran Aktiviti Aktiviti pula adalah gabungan gerak kerja atau tindakan guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif yang ditentukan. kaedah dan aktiviti dapat dilihat berdasarkan rajah berikut : Kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab.Begitu juga dengan persoalan setakat mana tahap istiqamah. konsistensi dan konsentrasi pelajar dalam mempelajari bahasa Arab samada di peringkat awal. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini bahawa terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan dengan sistematik bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. beberapa aspek penting perlu diambil kira dalam proses pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan bahasa arab. Oleh yang demikian. pencapaian sesorang murid itu bukan hanya diukur berdasarkan keupayaan menguasai maklumat dan isi pelajaran yang terkandung dalam sukatan pembelajaran sahaja. Persoalan apakah kaedah yang digunapakai oleh para ulama salaf tidak relevan dengan suasana sekarang harus diteliti secara saksama dan jujur. pertengahan mahupun di peringkat tinggi. tidak semua kaedah adalah sesuai dalam konteks pendidikan bahasa arab yang amat berkait rapat dengan nilai tarbiah Islam. Aspek sejarah metodologi pengajaran dan penyebaran ilmu dalam Islam juga perlu diambil kira. sebaliknya pembangunan nilai sahsiah dalam diri dan aplikasi moral terhadap persekitaran mengikut acuan pendidikan Islam juga menjadi kriteria terhadap pencapaian seseorang pelajar.strategi.Walaubagaimanapun . Persoalan kesesuaian kaedah pembelajaran moden serta susun atur fizikal sesebuah kelas pendidikan bahasa Arab era hari ini juga harus dikupas dengan jelas. hubungkait antara pendekatan . Ini kerana dalam falsafah pendidikan Islam. Antaranya ialah kesesuaian aktiviti yang terkandung di dalamnya serta penerapan aspek nilai. Secara kesimpulannya. .

Harus difahami bahawa mempelajari bahasa Arab jauh sekali perbezaannya dengan mempelajari bahasa Inggeris. semua cabang pembelajaran Bahasa Arab boleh dipraktikkan melaluinya samada dari segi nahu (tatabahasa). tema utama yang dipilih ialah berkaitan keluarga.Ia merupakan kaedah kedua selepas kaedah hafalan yang dia amalkan dalam perkembangan ilmu dalam sejarah umat Islam. perbualan bersama keluarga dan sebagainya.Contohnya.Berdasarkan kaedah ini. Proses ini agak merosot menjelang abad ke-4 hijrah disebabkan merosotnya gerakan ijtihad para ulama. Di samping itu ia juga boleh dikaitkan dengan kaedah-kaedah lain seperti perbualan dalam situasi keluarga atau rakan sebaya di sekolah.kaeddah ini berlaku sesudah kertas dan tulisan dihasilkan. murid akan menulis setiap kalimah dan ayat yang diungkapkan oleh guru mereka. ia boleh dipelbagaikan seperti nama anggota keluarga.Salah satu elemen yang penting untuk menguasai sesuatu bahasa itu ialah kemampuan bagaimana untuk berfikir dalam bahasa tersebut. Kaedah Mengeja (Tariqah Al Imla’iyah) Kaedah ejaan atau imla’i ini berdasarkan catatan sejarah adalah bentuk penyebaran ilmu yang paling penting. Para ulama meyampaikan pandangan dan ijtihad mereka dan disalin oleh murid-masing-masing. Dalam satu slot pengajaran . Dalam sejarah Islam. Tempoh itu seiap mazhab hanya bersandar kepada bahan bacaan dan rujukan mazhab masing-masing atau melakukan ilhaq berdasakan kefahaman dan pandangan mazhab mereka.Bagi satu tajuk seperti keluarga ini. Arab (Tariqah Al ialah : Maudu’iyah) Kaedah tematik bermaksud proses sesuatu pengajaran itu adalah berasaskan satu idea besar sebagai tema sebelum dikembangkan kepada beberapa langkah kecil. Kaedah bahasa Tematik. maqal (penulisan) atau muthola’ah. kaedah ini berkait rapat dengan ijtihad para ulama. . dalam minggu pembelajaran tersebut. aktiviti keluarga. Antara beberapa kaedah yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 1. 2.

Ini kerana dalan kaedah ini proses pembelajaran berlangsung dengan semua pihak memainkan peranan termasuk guru dan murid. Kaedah ini adalah . 4. Kaedah soal jawab (Tariqah Al Munazharah) Kaedah soal jawab ini amat sesuai dan praktikal dalam konteks pembelajaran bahasa. Ia amat baik terutamanya bagu tujuan meningkatkan kemahiran lisan dan kemahiran membaca . terima kasih. disebut atau ditulis. kaedah ini antara bentuk pengajaran yang awal di mana Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan mengulangi kalimah Iqra beberapa kali sehinggalah Nabi Muhammad dapat menyebutnya.Di dalam Islam. 5. bertanya nama atau bertanya khabar. Kaedah Perbandingan (al Qiyasiyah) Kaedah ini dimulakan dengan memperkenalkan prinsip asas dan umum sebelum di huaraikan dengan contoh-contoh serta perincian yang mendalam. setiap murid perlu memahami maksud setiap frasa bagi menyesuaikan dengan konteks perbualan dan kesesuaian penggunaannya. Frasa-frasa ringkas ini mudah untuk diingat dan sesuai untuk dipraktikkan di luar bilik darjah sebagai pengayaan. Bermula dengan penyediaan teks perbualan yang mudah seperti ucapan aluan. Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam pengajaran berbentuk latih tubi ini.Menjelang abad ke 9 hijrah Imam Ibnu Hajar kembali mengembangkan kaedah ini dengan mengadakan muhadarat atau kuliah beliau dalam hampir 1000 majlis dan seterusnya diikuti oleh Imam As Suyuthi dan Syeikh Murtadha al Zubaidy 3. Kaedah Latih Tubi (Tariqah al Mulazamah) Kaedah latih tubi ini juga adalah bersesuaian dengan bentuk pembelajaran bahasa kerana kemahiran berbahasa perlu kepada proses mengulangi apa yang diperlajari. Walau bagaimanapun . Kaedah pembelajaran al Quran secara tradisional lazimnya menggunakan kaedah ini sejak zaman berzaman dan ia amat berkesan untuk jangka masa yang panjang di samping mengukuhkan penguiasaan tajwid dan dalam kontek bahasa Arab ia penting dalam menjelaskan aspek nahu secara terperinci mengikut tahap pembelajaran.

kaedah lazim yang diguna pakai dalam sistem pembelajaran moden. Kaedah ini dapat mengalakkan murid untuk membuat kesimpulan dan rumusan sendiri sebelum dibandingkan dengan kesimpulan umum yang ditetapkan oleh guru. 6. strategi. Sesudah memberi penjelasan berkenaan sifat jamak taksir dan bagaimana mengenalnya berdasarkan beberapa contoh. langkah pemilihan kaedah. dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran itu. Setelah diberikan contoh yang banyak dan murid membuat rumusan daripada apa yang boleh difaham berdasarkan contoh. Kaedah Induktif Kaedah adalah berlawanan dengan kaedah perbandingan. persediaan amat penting untuk berhadapan dengan pelajar terutamanya bagaimana untuk melatih mereka berfikir dan bekerjasama atau interaksi dalam bahasa tersebut. BIBLIOGRAFI . merenung. Kaedah ini banyak membantu murid untuk berfikir. menganalisa. dan berlatih membina kesimpulan dan prinsip Contohnya dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Melalui kaedah ini . kaedah ini turut sesuai dipraktikkan dalam pengajaran qawaid atau tatabahasa. teknik dan pendekatan yang dipilih adalah penting dan menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai. Guru akan menjelaskan tajuk pelajaran dan kaedah seperti hukum Jamak Taksir. maka guru akan memberikan contoh tambahan untuk memudahkan murid dalam menghadapi latihan susulan. Sebagai contoh kaedah ini boleh diterapkan dalam pengajaran kaedah tatabahasa. Sebagai seorang guru yang mengajar bahasa asing . para pelajar didedahkan dengan pelbagai contoh dan situasi serta penghuraian sebelum pergi menuju konklusi dan kesimpulan atau merujuk sesuatu hukum. Rumusan Kesimpulannya .

Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Salleh . Falsafah. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Pedagogi ll Pelaksanaan Pengajaran . Kuala Lumpur 1996. Kuala Lumpur.ٗاىزشجَخ‬ ‫ٗارا‬ ً‫األجزَبػ‬ ً‫ٌي‬ ‫مَب‬ : . Pendidikan Islam. Fajar Bakti Sdn. Pedagogi 3 .Ahmad Mohd. Bhd. Shah Alam . Pedagogi 2 . Kem. 1997. Bahagian A . Pendidikan Malaysia.Pelaksanaan Pengajaran.. Jab.اىزبسٌخ‬ ‫اىيغخ‬ ٌ‫ػي‬ ‫.‫اىْظشي‬ ٌ‫ػي‬ ‫اىيغخ‬ ٌ‫ػي‬ ُ‫:ا‬ ٌ‫ػي‬ 1.Pengajaran dan Persediaan Mengajar. 1997 . lampiran 1 ‫اىيغخ‬ ٍِ‫فشػ‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫اىى‬ ٌ‫ٌْقغ‬ ‫األص٘اد‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫أألجْجٍخ‬ ‫اىيغبد‬ ‫اىيغخ‬ ‫ثبءٌجبص‬ ‫رؼشٌفٖب‬ ٕ٘ٗ ٌ‫ػي‬ . Pendedahan Kurikulum Semakan BAK & BAT . 1991 Mok Soon Sang. Bhd. . Fajar Bakti Sdn. Unit Bahasa Arab Bahagaian Kurikulum Pendididkan Islam Dan Moral. Pendididkan Islam Dan Moral. Pedagogi dan Methodologi. ‫اىيغخ‬ ٘‫اىْح‬ 2. Shah Alam . ‫ٌٗشَو‬ ‫اىفٍَّ٘بد‬ ً‫.ً‫اىزطجٍق‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫رؼشٌف‬ ‫شئْب‬ ‫اىزي‬ ‫اىفشؽ‬ ‫ٕزا‬ ٌ‫ػي‬ ٕ٘ ‫اىيغخ‬ . _________________. Ee Ah Meng. ‫ٍْٖب‬ ً‫اىصشف‬ ‫رذسٌظ‬ ‫ٍْٖب‬ ٌ‫ٗػي‬ ِ‫اىََن‬ َِ‫ف‬ ، ً٘‫ػي‬ ‫اىيغخ‬ ً٘‫ػي‬ ‫ٌذسط‬ ‫ػذح‬ ٌ‫ٗػي‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫ػذح‬ ً‫اىْفغ‬ ‫اىغبثقخ‬ ً٘‫اىؼي‬ ‫اىفشؽ‬ ًّ‫اىَؼب‬ ‫ٕزا‬ ‫اىيغخ‬ ٍِ ٌ‫ػي‬ ‫مو‬ ‫ٌٗشَو‬ ٌ‫ٗػي‬ . Mok Soon Sang & Lee Shok Mee.

5‬ ‫اىق٘اػذ‬ ‫. ٗاىَ٘سفٌٍ ٕ٘ أصغش ٗحذٓ ىغٌ٘خ راد ٍؼْى .3‬ ‫األً‬ ‫.فً‬ ‫ٌقذً ىْب ػيٌ اىيغخ اىْفغً ٍؼيٍ٘بد ٍفٍذح ػِ اىؼ٘اٍو اىْفغٍخ اىزً رؤصش فً رذسٌظ اىيغخ األجْجٍخ ٗاىزً رؤصش فً .ػيٌ اىصشف . ٌٗذػ٘ٓ اىجؼض ػيٌ اىْظٌ.اىْظبً‬ ‫ٌقذً‬ ‫. ٌٗجحش مو ػيٌ ٍْٖب فى ّطق األص٘اد ٗاّزقبىٖب ٗادسامٖب ػيى اىز٘اه‬ ‫.‬ ‫األص٘اد‬ ‫ٌَٗنِ‬ ‫ػيٌ‬ ‫اىْطقً‬ ‫فٍَّ٘بد‬ ‫األص٘اد‬ ‫اىى‬ ‫اىفؼيً‬ ‫ادسامٖبص‬ ‫ػيٌ‬ ‫.ثغ٘إب‬ ‫األص٘اد اىفٍضٌبئً ٗػيٌ األص٘اد اىغَؼً.4‬ .‫.اىصشفٍخ‬ ‫ٌقذً‬ ‫. ٌجحش ٕزا اىؼيٌ فً رط٘س اىيغخ غٍش اىؼص٘س اىزبسٌخٍخ اىَخزيفخ ٍٗبطشأ ػيٍٖب ٍِ رغٍشاد ٗرأصشاد .5‬ ‫األجْجٍخ‬ ‫اىيغخ‬ ‫ىزذسٌظ‬ ‫أفضو‬ ‫ػِ‬ ‫ٍفٍذح‬ ‫ٍؼيٍ٘بد‬ ‫األعبىٍت‬ ‫ػيٌ‬ ‫ىْب‬ ‫ٌقذً‬ ‫حذ‬ ‫اىنيَبد‬ ‫ٗاالخزالف‬ ‫اىيغخ‬ ‫اى٘حذاد‬ ‫ػيى‬ ‫ٗصفب‬ ‫اىزشبثٔ‬ ‫فً‬ ‫ٗر٘صٌغ‬ ‫اىَْش٘دح‬ ‫ّٗظبً‬ ‫ٗاىيغخ‬ ‫اىنيَخ‬ ‫ٗاىيغخ‬ ‫اىجَيخ‬ ‫ٍ٘اضغ‬ ‫ّٗظٍشٓ‬ ‫ىزشمٍت‬ ‫األً‬ ‫ىزشمٍت‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫ٍؼشفخ‬ ‫ٍفٍذا‬ ‫اىيغخ‬ ‫ٍفٍذا‬ ‫اىَْش٘دح‬ ‫فً‬ ‫ٌَنِ‬ ‫اىَْش٘دح‬ ‫ٗصفب‬ ‫،‬ ‫ٗصفب‬ ‫ٕزا‬ ‫.3‬ ‫.1‬ ‫ىَخبسط‬ ‫ثٍِ‬ ‫األً‬ ‫.ثجؼض‬ ‫ػيٌ‬ ‫حٍش‬ ‫ػيٌ اىيغخ األجزَبػً.ٗثزاىل‬ ‫ىيغخ‬ ‫اىصشف‬ ‫اىَ٘سفٍَبد‬ ‫اىْح٘‬ ‫اىيغخ‬ ‫ىْب‬ ‫األً‬ ‫ػيٌ‬ ‫أي‬ ‫ػيٌ‬ ‫،‬ ‫ىْب‬ ‫اىيغخ‬ ‫ىْب‬ ‫اىص٘رً‬ ‫ٌقذًّ‬ ‫أص٘اد‬ ‫.1‬ ‫ٗػيٌ‬ ‫ٗفً‬ ‫اّزقبىٖب‬ ‫ٗفً‬ ‫اىيغٌ٘خ‬ ‫:ػيٌ‬ ‫األص٘اد‬ ‫فشٗع‬ ‫األص٘اد‬ ‫ّطق‬ ‫صالصخ‬ ‫ٗظبئف‬ ‫فً‬ ‫ٍِ‬ ‫فً‬ ‫اىى‬ ‫فً‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫ٕزا‬ ‫ٕزا‬ ‫ٕزا‬ ‫ٌجحش‬ ‫رقغٌٍ‬ ‫ٌجحش‬ ‫.4‬ ‫ػيٌ اىْح٘. ٌذسط ٕزا اىؼيٌ اىيغخ مظبٕشح اجزَبػٍخ ٍِ حٍش اىيٖجبد اىجغشفٍخ ٗاىيٖجبد األجزَبػٍخ ٗاىذٗس .مَب .رؼيَٖب‬ ‫.2‬ ‫ىيغخ‬ ‫اىيغبد‬ ‫ٗرصٍْفٖب‬ ‫اىفٍَّ٘بد.‬ ‫األعزخذاً‬ ‫اىفٍَّ٘بد‬ ‫ٕزٓ‬ ‫ػيٌ اىيغخ اىزبسٌخً .‬ ‫ٍِ‬ ‫اىيغخ‬ ‫اىَْ٘اىيغ٘ي‬ ‫ٌٗذػ٘ٓ‬ ‫. ٌٗذػى ػيَبء اىصشف ٗاّح٘ ٍؼب .8‬ ‫األجزَبػً‬ ‫.ػيٌ‬ ‫ػيٌ‬ ‫.7‬ ‫ٗثؼذٓ‬ ‫اىغٍبعٍخ‬ ‫اىيغخ‬ ‫ٍِ‬ ‫ثؼضٖب‬ ‫ػيٌ‬ ‫ػقيً‬ ‫ٗأصْبءٓ‬ ‫اىَفشداد‬ ‫اىيغخ‬ ‫ّفغً‬ ‫اىنالً‬ ‫ٗػالقخ‬ ‫اىؼيَبء‬ ‫عي٘ك‬ ‫قجو‬ ‫اىَؼْى‬ ‫ثؼض‬ ‫مظبٕشح‬ ‫رحذس‬ ‫اىيغخ‬ ‫اىزً‬ ‫ٗاالّؼنبعبد‬ ‫ػِ‬ ‫طجٍؼخ‬ ‫فً‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىْفغٍخ‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىَؼْى. ٌجحش ٕزا اىؼيٌ فً رشرٍت اىنيَبد ضَِ اىجَيخ.‬ ‫اىَؼبًّ.6‬ ‫اىذالىخ‬ ‫. ٌجحش ٕزا اىؼيٌ فً اىَ٘سفٍَبد ٗر٘صٌؼٖب.‬ ‫ٕزا‬ ‫ٌذسط‬ ‫ٗاىزأصٍشاد‬ ‫ٕزا‬ ‫ٌجحش‬ ‫حٍش‬ ‫اىْفغً.2‬ ‫ع٘اء‬ ‫.اىْبجَخ‬ ‫: ٗإٌٔ فبئذح ىؼيٌ اىيغخ ىذٍّب فً ٕزا اىَقبً ٕ٘ االعزفبدح ٍْٔ فً رذسٌظ اىيغبد األجْجٍخ ػيى اىْح٘ اَرً‬ ‫ٌقذًّ ىْب ػيٌ األص٘اد اىْطً ٗصفب جٍذا ىَخبسط أص٘اد اىيغخ اىَْش٘دح ، أي اىيغخ اىزً ّشٌذ رؼيٍَٖب ميغخ أجْجٍخ.ٗر٘صٌغ‬ ‫.

‬ ‫ٍِ‬ ‫مضٍشا‬ ‫اىيغخ‬ ‫ٕزٓ‬ ‫فً‬ ‫اقزصبدٌب‬ ‫ٌجؼو‬ ‫اىيغخ‬ ‫اٗىى‬ ‫اىذٗه‬ ‫اُ‬ ‫ثزؼيٌ‬ ‫ٍِ‬ ‫مَب‬ ‫ٌَُْ٘‬ ‫ٍَب‬ ‫إٍَخ‬ ‫ميغخ‬ ‫مضٍش‬ ‫اٗىى. اُ اىيغخ اىؼشثٍخ ًٕ اىيغخ اىزً ّضه ثٖب اىقشءاُ اىنشٌٌ. Berapa ramai yang telah belajar BA selama bertahun‬‬‫‪tahun. dan seterusnya Universiti.‬ ‫اُ‬ ‫ميغخ‬ ‫رزنيٌ‬ ‫اىؼشثٍخ.‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫اُ‬ ‫ثبىؼشثٍخ‬ ‫االعالً‬ ‫ٗاألحنبً‬ ‫ٌؤدٌٖب‬ ‫أسمبُ‬ ‫مو‬ ‫اىيغخ‬ ‫ػئٍ‬ ‫اُ‬ ‫ٍِ‬ ‫ػيى‬ ‫ًٕ‬ ‫اىنشٌٌ‬ ‫ٗاعزؼٍبثٖب‬ ‫ٗاىًْٕ٘‬ ‫ػئٍ‬ ‫اىصالح‬ ‫اعبعً‬ ‫ٗاججب‬ ‫اىشع٘ه‬ ‫األحبدٌش‬ ‫اعجبة‬ ‫اىيغخ‬ ‫اىى‬ ‫ٌفٌٖ‬ ‫األٗاٍش‬ ‫ٌؤدي‬ ‫ثشمِ‬ ‫ثزىل‬ ‫احبدٌش‬ ‫ٕزٓ‬ ‫االُ‬ ‫ٍٗؼذٌخ،‬ ‫قشاءح‬ ‫اىؼشة‬ ‫ّفطٍخ‬ ‫ٗرز٘امج٘ا‬ ‫ٍغزخذٍخ‬ ‫فً‬ ‫ىغخ‬ ‫ثو‬ ‫ثذٌبىخ‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫صبٍّخ‬ ‫اىؼشٌخ‬ ‫اىْفغً،‬ ‫ىغخ‬ ‫ٌشٌذ‬ ‫اُ‬ ‫صشٗاد‬ ‫أُ‬ ‫اىَغيٌ‬ ‫ٌشٌذ‬ ‫ٍشرجطخ‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫اُ‬ ‫ٍغيٌ‬ ‫ىيؼشة.3‬ ‫ٌؼشف‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫.الصحبثٖب‬ ‫. Tetapi kita lihat pembelajaran BA‬‬ ‫‪tidak membuahkan hasil yang dicita-citakan.‫رؼيًَ‬ ‫ٍشدٗد‬ ‫افضو‬ ‫ٗاػطبء‬ ‫ٗاىجٖذ‬ ‫اى٘قذ‬ ‫اخزصبس‬ ‫.2‬ ‫ٍغيٌ‬ ‫.‬ ‫فبُ‬ ‫اىصالح‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫إٍَٔخ‬ ‫:اىيغخ‬ ‫أٗ‬ ‫. Al-Qur'an telah‬‬ ‫‪menegaskan bahwa bahasanya adalah mudah untuk dipelajari. dari peringkat tadika. ٗرشجغ إٍَخ‬ ‫ىغخ اىقشءاُ اىنشٌٌ.اىيغخ‬ ‫االقزصبدٌخ‬ ‫ىذٌٌٖ‬ ‫ٍب‬ ‫ٗٗصّب‬ ‫ٍزنيًَ‬ ‫ػشثٍخ‬ ‫عجغ‬ ‫اىَنبّخ‬ ‫ثفضو‬ ‫مجٍشا‬ ‫ػذد‬ ‫دٗىخ‬ ‫اُ‬ ‫ٕزٓ‬ ‫االعالٍٍخ‬ ‫اُ اىيغخ اىؼشثٍخ ٍنبّخ خبصخ ثٍِ ىغبد اىؼيٌ.‬ ‫ٍِ‬ ‫عٍبعٍبٍ٘اصٌب. sekolah menengah. مَب أُ إٍَٔخ ٕزٓ اىيغخ رضٌذ ٌٍ٘ب ثؼذ ًٌ٘ فً ػصشّب اىحبضش. sekolah rendah.‬ ‫ٗرغزخذً‬ ‫اىؼبىٌ‬ ‫اىيغخ‬ ‫دُٗ‬ ‫ىذٌٖب‬ ‫ٍغيٌ‬ ‫ٍْٔ‬ ‫مو‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫رؼيٌ‬ ‫اىششٌف.‬ ‫مو‬ ‫اىحذٌش‬ ‫فبُ‬ ‫اُ‬ ‫ٌغزَذ‬ ‫.ىغخ‬ ‫. Bahasa Arab (BA) adalah bahasa al-Qur'an al-Karim.اىزي‬ ‫.ىغخ‬ ‫ٗىزىل‬ ‫.‪Bahasa Arab adalah Bahasa Internasional yang tidak asing lagi seantero dunia‬‬ ‫‪Assalamu'alaikum.ٍغ‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫األرٍخ‬ ‫اىقشءاُ‬ ‫اىششػٍخ‬ ‫.5‬ ‫ٌؼًْ‬ ‫اىذٗه‬ ‫السرجبط‬ ‫اىشؼ٘‬ ‫ٗػششٌِ‬ ‫ٕٗزا‬ ‫شؼ٘ة‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫ٗرشحت،‬ ‫االعزؼذاد‬ ‫‪"PENDEKATAN BELAJAR BAHASA ARAB SECARA BERKESAN‬‬ ‫‪PENDEKATAN BELAJAR BAHASA ARAB SECARA BERKESAN‬‬ ‫.1‬ ‫اقزصبدٌب‬ ‫ٗاىغٍبعٍخ‬ ‫.فٍصجح‬ ‫.ٗىزىل‬ ‫. ًٕٗ ثزىل اىيغخ اىزً ٌحزبجٖب مو ٍغيٌ ىٍقشأ . Tidak‬‬ .4‬ ‫عشٌغ‬ ‫ٗصّب‬ ‫ثشنو‬ ‫ىٌٖ‬ ‫االقزصبدٌخ‬ ‫اصْزٍِ‬ ‫االعالٍٍخ.

bahasa adalah suatu media yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Ini kerana pendekatan ini memberi pendedahan secara langsung kepada penggunaan bahasa sasaran. tafsir. Keadaan amat berbeza dalam hal pengajaran bahasa. Kerap BA diajar tanpa mengetahui method yang betul. lisan untuk menutur. Cara ini sekaligus memalingkan pelajar daripada memberi tumpuan kepada bahasa asal. Kebolehan seseorang menggunakan beberapa atau semua pancaindera dalam komunikasinya itu dinamakan sebagai kemahiran bahasa. Komunikasi ini akan melibatkan pancaindera telinga untuk mendengar. tahap penguasaan BA amat mengecewakan. untuk mencapai tahap komunikasi yang berkesan. Dalam hal ini penterjemahan ke dalam bahasa kedua adalah penting kerana tujuan asas pengajaran teks-teks agama adalah pemahaman yang mendalam terhadap iasi kandungan yang disampaikan.kurang yang menyambung pelajaran ke luar negara. Cara yang paling biasa digunakan ialah mengajar kaedah Nahu Arab sejak daripada tahap pertama dengan anggapan bahawa dengan mengetahui kaedah-kaedah ini pelajar akan mahir dalam BA. tetapi tidak mahir dalam bercakap. Cara ini sebenarnya adalah pengaruh daripada pengajaran teks agama seperti fiqh. cara yang popular juga dalam pebgajaran BA ialah penterjemahan. Ia juga menghampiri proses pembelajaran bahasa ibunda di kalangan kanak-kanak. latihan terhadap kemahiran ini harus diberikan penekanan sejak dari peringkat awal lagi. Nampaknya inilah yang amat kekurangan dalam pengajaran BA di Malaysia khususnya. kerana tujuan asasi daripadanya ialah bagaimana pelajar dapat mencapai suatu tahap kemahiran dalam penggunaan bahasa. Satu Cadangan Terdapat banyak sekali method pengajaran bahasa yang dibahaskan oleh pakar-pakar pendidikan. hadith dan lain-lain. tetapi memahami kaedah nahu sahaja tidak bermakna seseorang menguasai sesuatu bahasa. ramai yang tidak memahami bahawa kaedah bahasa berbeza daripada bahasa itu sendiri. Pada asasnya guru tidak akan menggunakan kaedah terjemahan. terutama di Timur Tengah. Tidak memahami konsep pengajaran/pembelajaran. 2. Di samping cara di atas. Pada asasnya. iaitu: 1. menulis dan membaca. Ia seolah diajar tanpa mempunyai tujuan. Berdasarkan ini. guru berperanan sebagai contoh utama dalam menggunakan bahasa sasaran. sebaliknya memberikan tumpuan kepada terjemahan dalam bahasa kedua. methode ini juga kadang-kadang disebut juga sebagai Kaedah Semulajadi (Natural Methode). ramai orang yang telah hafal kaedah-kaedah nahu. Bagaimanapun. malah dia hanya akan menggunakan bahasa sasaran. Sebagai contoh. . Secara saikoloji. mata untuk membaca dan tangan untuk menulis. Keadaan ini disebabkan oleh dua faktor penting. Tidak memberi penekanan kepada kemahiran bahasa. Namun. Oleh kerana itu. di antara method yang paling berkesan pada pendapat saya ialah Kaedah Terus (Direct Methode). Penggunaan bahasa sasaran secara langsung bertujuan melatih minda pelajar supaya berfikir dalam bahasa yang dipelajari. Namun. Tidak dinafikan bahawa kaedah nahu adalah penting dalam pembelajaran bahasa.

di pasar. 2.semakin hampir pendekatan kita kepada proses kanak-kanak belajar bahasa ibunda. pancaindera yang terlibat hanyalah pendengaran. 6. Ciri-ciri penting Kaedah Terus ialah: 1.Perkara ini juga selari dengan proses pembelajaran kanak-kanak. ia akan menjadi penghalang baginya daripada meneruskan proses pembelajaran. 3. tidak kompleks. Ia mementingkan pengulangan atau latih-tubi. Proses mendengar mungkin berjalan selama setahun atau lebih. 4. Tujuannya ialah supaya minda pelajar tidak dikongkong oleh kaedah-kaedah . Kadang-kadang kaedah-kaedah nahu yang asas diterangkan secara ringkas. 5. Pada peringkat permulaan. sebanyak itulah kemantapan yang dicapai oleh pelajar. perkataan-perkataan dan tajuk-tajuk yang mempunyai makna yang abstrak dielakkan. malah perkataan dan bagaimana ia digunakan di dalam ayat. setengah pakar mengesyorkan bahawa pada tahap permulaan. Sebaliknya seorang yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. Ia memberi penekanan kepada kemahiran bahasa. Apabila seseorang berjaya sampai ke tahap ini. Untuk peringkat permulaan. Malah. Latihan mendengar juga bertujuan membantu pelajar menguasai penyebutan huruf yang betul. Oleh kerana itu perbendaharaan kata tidak diajar secara individu. persis cara kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda di peringkat permulaan. Tahap ini diikuti oleh latihan bercakap yang juga mengambil masa yang agak lama di samping kemahiran mendengar yang berterusan. Boleh dikatakan bahawa kemantapan kemahiran bertutur bergantung sepenuhnya kepada kemahiran mendengar. Begitulah hendaknya seseorang yang belajar BA mesti mendengar dan berlatih bertutur sekerap yang mungkin. sebaliknya. kemahiran mendengar dan bercakap diberi perhatian yang lebih. maka semakin mantap kemahiran yang dikuasai. tetapi bukan dalam bentuk suatu teori yang mendalam. di sekolah dan lainlain. method ini cuba mendekati proses pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak di mana pengulangan adalah satu daripada elemen yang sangat penting. melatih pelajar memahami ciri-ciri bahasa melalui pemerhatiannya ketika menggunakannya. di rumah.Ini kerana kedua kemahiran ini adalah asas penting untuk melancarkan proses pembelajaran yang seterusnya. Ia tidak mengajar kaedah-kaedah nahu dan saraf secara langsung. Ia mementingkan penggunaan bahasa. Selama mana pengulangan berlangsung. Kebolehan berbual adalah satu petanda kepada kebolehan bertindak balas terhadap apa yang didengar. perkara-perkara yang wujud secara fizikal. Kemungkinan besar dia akan merasa hampa dan putus asa. patut dikhususkan suatu period (6 bulan misalnya) hanya untuk melatih tubi kemahiran mendengar. Ia menekankan kepada penggunakan bahasa yang paling kerap di dalam kehidupan seharian. Ia menekankan penggunaan bahasa yang mudah. kanak-kanak terus belajar bahasa ibundanya daripada persekitaran. pelajar tidak mencatat perkataan itu sahaja. Seperti yang disebutkan di atas. Pada tahap ini. ia akan menjadi suatu pendorong yang berguna untuk mengembangkan penguasaan yang lebih bermakna dalam bahasa yang dipelajarinya. Ketika mencatat perkataan yang baru misalnya. Ia memberi fokus kepada perbualan yang berlaku sehari-hari. Sejak lahir.

tetapi akan meninggalkan kesan yang mendalam. begitu juga dengan pendapatan ibubapa yang mempunyai taraf hidup yang rendah. dimana ini akan melambatkan proses pembelajaran kerana penekanan kepada kaedah nahu/saraf secara lansung pada peringkat permulaan biasanya boleh menyebabkan bahawa BA adalah sukar.Ianya semakin popular Kaedah Penyelidikan Bahasa 1. Penyelidikan ini berkisar di beberapa buah sekolah di Bahagian Sarikei di mana pelajarnya terdiri daripada pelbagai etnik. bahasa akan dipelajari secara berperingkat-peringkat. Seperti mana yang kita ketahui bahawa bayi belajar secara tidak formal Mereka dapat menguasai bahasa itu dengan cara „memperoleh‟ bukan melalui proses pembelajaran.0 PENDAHULUAN Latar Belakang Kajian Lazimnya kita mengetahui bahawa penguasaan bahasa pertama berlaku secara semulajadi semenjak kecil lagi.nahu/saraf. Pada tahap ini. Dalam kajian ini kita akan penyelidik dan cadangan tentang senario kelemahan murid sekolah rendah dalam menguasai bahasa kedua dalam proses pembelajaran. Selain daripada itu kebanyakkan daripada ibu bapa masih lagi hidup dalam kehidupan yamg serba daif. Belajar melalui kesalahan adalah suatu proses yang tabi'i dan bersahaja. Mereka mengangga bahawa pelajaran itu tidak penting bagi golongan ini. Beberapa faktor telah diambil kira seperti minat terhadap mempelajari bahsa kedua. Penyataan Masalah Mempelajari bahasa kedua merupakan satu proses mempelajari lakuan baru. kemudahan pasarana seperti telefon. gangguan daripada bahasa ibu sering terjadi. latar belakang geografinya. bahasa mestilah dipelajari secara formal dan hanya . Mereka hanya perlu didedahkan kepada bahasa ibunda mereka dan secara tidak disedari mereka akan pandai dengan sendirinya menggunakan bahasa itu. Berbeza dengan pembelajaran bahasa kedua. Justeru. Oleh itu. pengajaran bahasa kedua hendaklah dirancang dan dilaksanakan secara semulajadi dan tidak terlalu formal. dalam proses pembelajaran. Kita akan kaji mengapa masih ramai pelajar belum dapat menguasai bahasa kedua terutama sekali dari segi sebutannya kerana mereka masih lagi dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka masing – masing. Ia juga menimbulkan perasaan takut melakukan kesalahan. Mejoritinya mempunyai bahasa ibunda masing – masing. termasuk radio dan televisyen.

Lingkungan kebudayaan dan linguistik di kalangan pelajar sering mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua mereka. Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah seperti berikut : i. Tambahan pula mempelajari bahasa kedua merupakan salah satu daripada proses pembelajaran di setiap sekolah di Malaysia. Adalah jelas. Mungkin salah satu masalah yang besar ialah. dorongan yang kuat dan sikap yang baik adalah perlu untuk belajar. Masalah yang dihadapi oleh murid zaman kini ialah mereka mempunyai pandangan yang negative Dalam konteks pengajaran bahasa Melayu. pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada pelajar Melayu sendiri tidak banyak menimbulkan masalah tetapi mengajarnya sebagai bahasa kedua kepada pelajar bukan penutur jati memerlukan perhatian yang lebih teliti.berkembang melalui latihan dan pengukuhan Oleh itu. dalam proses pembelajaran. mempelajari bahasa kedua merupakan satu proses mempelajari lakuan baru. pengajaran bahasa kedua hendaklah dirancang dan dilaksanakan secara semulajadi dan tidak terlalu formal. Penekanan sebaiknya dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup yang membolehkan bahasa tersebut sering didengar dan dituturkan. Justeru. Oleh itu. Penekanan sebaiknya dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup yang membolehkan bahasa tersebut sering didengar dan dituturkan. Pelajar perlu melalui rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti yang tersusun dengan kaedah-kaedah tertentu. untuk persediaan para guru – guru disekolah rendah tentang persediaan kanak – kanak tentang . Untuk mempelajari Bahasa Kedua ini pelajar hendaklah perlu banyak membaca. gangguan daripada bahasa ibu sering terjadi. Para pelajar mesti bekerja keras untuk mempelajari bahasa kedua ini. Bahasa kedua menjadi salah satu daripada mata pelajaran yang mesti diajar walaupun sukar bagi pelajar untuk mempelajarinya. sehingga murid-murid terpaksa mempelajari suatu dialek yang berlainan yang tidak boleh mereka tuturkan di luar kelas. bahasa Melayu yang diajar itu amat formal dan tidak ada kegunaan atau persamaannya dengan bahasa yang digunakan hari-hari.

iii. Mengetahui tentang perbezaan diantara penguasaan Bahasa Pertama dan pembelajaran bahasa kedua dan mempelajari penggunaan bahasa. Untuk mengetahui tentang pembelajaran bahasa kedua bagi kanak – kanak.pembelajaran bahasa dan penguasaannya. Rangka Konsepsual Tajuk Cadangan Mempelajari Bahasa Kedua adalah di kalangan pelajar sekolah rendah masa kini. ii. Sarawak Objektif Kajian Teori Kajian Persempalan Tempat Kajian Kaedah Kajian . Kajian Kes di SK Budu. Saratok.

Guthrie.B Watson. Skema merupakan pengetahuan seseorang tentang semua konsep objek. Mengikut teori skema.r. dan daripadanya timbul gerak balas terhadap orang lain untuk melahirkan pertuturan dan sebutan daripada simbol. Dalam konteks . Teori mekanis cuba menghuraikan pertalian antara psikologi dengan bahasa melalui pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung atau secara fizikal. E. peristiwa. Rangsangan yang datang kepada seseorang adalah dari dalam dirinya. Objek yang dimaksudkan mempunyai kaitan dengan pengatahuan. Tondike.Kerangka Teori Teori Skema yang telah dikemukakan Rumelhart ( 1981 ) yang berkaitan dengan pengetahuan individu atau struktur data yang bagi mengambarkan konsep umum yang ada dalam ingatan manusia. situasi. Ini bermakna penguasaan bahasa adalah satu proses mekanis melalui latihan dan pengulangan. Rahman ( 1997 ).F Skinner. Sapir. tingkah laku dan urutan – urutan perlakuan dalam unit tersebut.P. Boas. pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang digambarkan dalam satu uni kotak yang dinamakan “skemata ”. Sarjana – sarjana psikologi menyertai aliran ini ialah J. Mereka yang sealiran dengan teori ini terdiri daripada ahli – ahli bahasa seperti Bloomfield. Golongan ini beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan lakuan. Menurut Abd. edward L. I. Pavlov dan B. Fries dan Brooks.

pengajaan dan pembelajaran bahasa teori mekanis menegaskan latihan dan latih tubi pola bertujuan untuk membentuk satu kebiasaan baru bagi pelajar. iaitu kemahiran berfikir. Bagaimana cara hendak menbaiki itu terpulanh pada kretiviti seseorang guru tersebut Organisasi ini perlu merancang kurikulum khas bagi pelajar yang terbabit. yang terletak berhampiran dengan Pekan Kecil Daerah Saratok. kefahaman bacaan di samping kefasihan dan kelicinan sintaksis. dimana mejoriti ibu bapa atau penjaga bekerja sebagai petani dan . tatabahasa. disamping itu juga ianya boleh digunakan oleh pihak Pusat Perkembang Kurikulum untuk merobak huraian sukatan pelajaran dan di semak semula supaya ianya lebih berkesan untuk dgunakan oleh warga pendidik. Pihak yang berwajib dalam organisasi pendidik di Malaysia ( KPM ) perlu menyedari masalah pembelajaran bahasa kedua bagi murid – murid yang tinggal jauh dipedalaman. Sekolah ini dipilih berdasarkan lokasinya yang jauh dari bandar dan latar belakang status sosioekonomi keluarga pelajar kebanyakanya terdiri daripada golongan sederhana. Teori mekanis juga menekan kemahiran lain seperti pertuturan lisan dan kemahiran mendengar kerana kedua – dua kemahiran ini mempunayai hubungan yang rapat dan mudah untuk dikuasai berbanding dengan aktiviti membaca dan menulis. Kepentingan Kajian / Kesinifikanan Hasil daripada cadangan kajian ini nanti bolehlah dimanfaatkan oleh guru – guru sekolah rendah yang mengajar bahasa kedua kepada pelajar yang masih lagi mempunyai kepekatan diksi dalam bahasa ibunda mereka. Kesemua kemahiran ini perlu diberi awal dalam pembelajaran yang berterusan di sekolah. Ketidaksesuaiannya perlu diubah dan diganti dengan kaedah baru yang mungkin mampu memberi penyelesaian yang lebih baik. kemahiran perbendaharaan kata. Guru dan ibu bapa dapat menentukan bentuk keperluan dan penyediaan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran bagi melaksanakan program pemulihan khas bagi mereka yang lemah. Skop Kajian Kajian ini akan meliputi beberapa orang guru dan pelajar telah sebuah sekolah di kawasan luar bandar Sarawak. Ujian kloz pula bertujuan untuk menentukan tahap kebolehan individu yang dikaitkan dengan beberapa kemahiran lain. Kajian cadangan ini penting untuk membaiki tahap pancapaian akademik secara menyeluruh.

Husin (1998) : “Bahasa pertama ialah bahasa yang mula-mula sekali dikuasai oleh seseorang sejak dia masih kanan – kanak iaitu iaitu sebelum dia mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua. Bahasa Pertama Menurut Kamarudin Hj. atau menimba ilmu dari seseorang atau institusi pendidikan. iaitu 6 tahun di sekolah rendah yang bermula pada usia kanak – kanak 7 hingga 12 tahun . Mempelajari merujuk kepada proses menimba ilmu dari seseorang ataupun institusi pendidikan. Skop ujian dan soal selidik yang akan dijalankan adalah tertakluk kepada keperluan objektf kajian Definisi Istilah Definisi istilah yang digunakan dalam tajuk kajian cadangan ini adalah seperti berikut : Mempelajari Perkataan“ mempelajari ”adalah berasal dari kata dasar pelajar . 3 taun sekolah menegah rendah. Pelajar Perkataan pelajar adalah pelaku kepada perbuatan belajar.” Dikalangan Menurut Kamus Dewan perkataan kalangan bermaksud lingkungan. Pendidikan di Malaysia menggunakan sistem 6-3-2-2. 2 tahun di sekolah menegah atas.universiti. Menurut kajian Mohd Azmi ( 2001 ). iaitu individu yang sedang dalam jangka masa proses belajar.penoreh getah. yang bermula pada usia pelajar 13 hingga 15 tahun. Sekolah rendah adalah satu institusi pendidikan di Malaysia yang mengendali kumpulan pelajar dalam lingkungan umur 7 hingga 12 tahun berdasarkan syarat – syarat tertentu. . dan 2 tahun dalam tingkatan 6 di peringkat pra. golongan : di ~ orang Melayu:di ~ mahasiswa . bahasa ~ bahasa ( kata – kata ) yang biasa dipakai dalam sesuatu golongan tertentu. yang bermula pada usia 16 hingga 17 tahun. Bahasa pertama ini sering juga disebut bahasa kandung atau bahasa ibunda. ~ atas golongan. Kaedah kajian yang menggunakan Ujian Kloz dan soal selidik kepada 10 orang responden ( pelajar ) sebagai sampel akan turut mengambil kira maklum balas guru bagi mencapai objektif kajian.

Sorotan Kajian Beberapa Kemahiran Asas Bahasa Penguasaan bahasa untuk tujuan komunikasi merupakan matlamat pengajaran bahasa di sekolah. kanak-kanak hanya menguasai pertuturan sahaja secara sebarangan. Dalam hal ini. Seratok. Setelah beberapa lama melalui proses mendengar. Walaupun begitu dalam menguasai bahasa pertama atau bahasa ibunda beberapa proses dilalui oleh kanak-kanak.Menurut Kamus Dewan ( 1996 ) masa bermaksud waktu atau ketika ini. Sekolah Kebangsaan yang dimaksudkan dalam kertas cadangan ini ialah SK Budu. waktu ini.Dapatlah kita katakan di sini bahawa pengertian pelajar sekolah rendah bermakna individu yang dalam lingkungan usia 7 hingga 12 tahun dan masih belajar atau bersekolah di sekolah Kebangsaan di negara ini. Dalam hal ini. memerhati kebiasaan. Sarawak. Kamarudin (1988) membahagikan proses tersebut seperti berikut : . kemahiran menulis dan kemahiran bertutur. Manakala perkataan Masa pula menurut Kamus Dewan ( 1996 ) kini bermaksud sekarang ini. Masa Kini Masa kini pula membawa pengertian waktu sekarang. barulah mereka dapat bertukar mengikut kebiasaan bahasa itu. Waktu berlaku sesuatu peristiwa.Bagaimana cara hendak menguasai bahasa kedua tersebut. Semua kemahiran berbahsa dan komunikasi memerlukan proses yang kompleks Penguasaan Bahasa Pertama Dan Pembelajaran Bahasa Kedua Ahli-ahli psikolinguistik berpendapat bahawa proses mempelajari bahasa pertama adalah secara terus tanpa sebarang aktiviti terjemahan daripada bahasa lain. Beberapa kemahiran asas lain yang harus diberi penekanan sama rata bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi ialah mendengar. Kesimpulan Definisi Istilah Kesimpulan defini istilah yang digunakan oleh penyelidik ialah bagaimana hendak mempelajari dan menguasai Bahasa Kedua di kalangan pelajar dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun di Sekolah Kebangsaan Budu Seratok. Pembelajaran yang diperolehi adalah secara tidak langsung tanpa sebarang kaedah. Bahasa dikuasai secara keseluruhan dan tidak sekerat-sekerat atau terpisah dalam bentuk berasingan. Sarawak.

kemudian mencantumkan unit-unit bunyi itu menjadi perkataan dan selepas itu mencantumkan pula perkataan-perkataan itu menjadi ungkapan atau ayat. Mulamula mereka mengeluarkan bunyi-bunyi. Peringkat fonologi Peringkat mengeluarkan bunyi-bunyi dan membiasakan diri dengan bunyi. Peringkat morfologi Peringkat menggabungkan unit-unit bunyi menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Mereka belajar menggunakannya. dan penggunaannya dalam ayat secara sekaligus. Peringkat sintaksis Peringkat menggabungkan morfem-morfem menjadi ungkapan-ungkapan atau ayat-ayat yang bermakna. Sebagaimana yang diketahui. Kemahiran bahasa dikuasai secara beransur-ansur Penguasaan sesuatu kemahiran bahasa di kalangan kanak-kanak berlaku secara beransur-ansur. perkataan. bahasa mempunyai banyak rumus dan peraturan dan semuanya ini dikuasai secara serentak. iii. Banyak aspek bahasa dikuasai sekaligus Lazimnya setiap kemahiran bahasa dikuasai dengan cara yang perlahan dan ini membolehkan beberapa aspek bahasa itu dapat dikuasai secara sekaligus. Kanak-kanak tidak diminta menjelaskan kenapa sesuatu ayat itu betul atau salah tetapi mereka perlu tahu betul salahnya.i. Dalam aspek . Kanak-kanak memerhati dan menangkap sebarang kemahiran bahasa itu daripada penutur-penutur lain. ii. Proses kefahaman boleh wujud lebih awal daripada proses melahirkan ucapan. Lamakelamaan mereka akan menjadi mahir dengan sendirinya. Kanak-kanak mempelajari menggunakan bahasa tetapi tidak mengenainya Prinsip ini menerangkan bahawa kanak-kanak tidak cuba mengkaji jalan bahasa dalam proses menguasai bahasa tersebut. Prinsip-prinsip Pengajaran Bahasa Pertama i. Kanak-kanak umpamanya dapat menguasai bunyi. iii. pengimbuhan. makna.bunyi yang didengar ii.

Kanak-kanak mempunyai kebiasaan sendiri mempelajari bahasa dan pertuturan Kanak-kanak mempelajari pertuturan menurut kebiasaan tertentu.M (1964) yang menyatakan pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah merupakan satu proses mekanikal yang membentuk tabiat Oleh itu. memamndu. Kebiasaan ini mungkin kebiasaan seseorang individu atau kelompok penutur. Semasa mengajar. Di mana pembelajaran tersebut adalah bersifat formal. menekankan banyak latihan dan pengulangan hingga membentuk satu tabiat. bukannya dalam konteks tatabahasa. v. cara penguasaannya adalah sama dengan proses pembentukan tabiat yang lain seperti belajar menaip. Walaupun tidak memahami sistem tatabahasa. Pembelajaran Bahasa Kedua Pengajaran bahasa kedua berbeza dengan penguasaan bahasa pertama. Kanak-kanak menggunakan bahasa mengikut konteks makna Kanak-kanak belajar menggunakan bahasa itu dengan memerhati atau mendengar dan kemudiannya menggunakan unsur yang sama dalam keadaan yang serupa bagi memberikan maknanya. berenang. Proses pembelajaran menetapkan jika sekali berjaya dilakukan dengan baik maka ia akan dapat diulangkan untuk seterusnya secara . kanak-kanak tidak diminta mengkaji rumus-rumusnya tetapi cukup sekadar menggunakannya dalam ayat-ayat yang betul. Pelajar diberi latihan dan latih tubi pemakaian perkataan yang betul. Bahasa kedua diperolehi dan dikuasai melalui pembelajaran. Mereka mempunyai kumpulan sendiri dan mempunyai habit dalam cara bertutur yang tersendiri. Mereka menggunakan sesuatu perkataan itu dalam konteks makna.tatabahasa misalnya. Jadi kanak-kanak tidak perlu dihalang mengembangkan kebolehan mereka berbahasa secara tersendiri. dan lain-lain. guru perlulah mencari konteks makna bagi menjelaskan makna perlatan itu. tetapi mereka amat mengetahui hubungan perkataan dengan perkataan dalam ayat dan antara ayat dengan ayat yang lain. Ini dijelaskan oleh Rivers W. iv.

sementara proses penguasaan bahasa kedua selepas peringkat awal kanak-kanak akan melalui tahap dan cara yang agak berbeza dengan proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Hal ini pernah ditegaskan oleh Brown (1980) : “Adult. iaitu lakuan kemahiran bahasa. Analogi memberi asas yang lebih kukuh terhadap pembelajaran bahasa asing daripada analisa. Pembelajaran bahasa kedua ialah satu proses mekanis Pembelajaran bahasa kedua adalah merupakan satu proses mekanis yang membentuk lakuan baru. b. Prinsip-prinsi Pengajaran Bahasa Kedua i. sintaksis dan leksikal satu-satu bahasa itu. Teori ini menekankan kepentingan pemahaman murid akan struktur bahasa asing. more cognitively secure. b.automatik. Pembelajaran bahasa asing pada asasnya adalah merupakan satu proses yang mekanikal membentuk tabiat. Latih tubi memainkan peranan yang penting bagi menggalakkan kebolehan ini berfungsi.appear to operate from the solid foundation of the first language and thus manifest more interference. a. Kesenangan mempelajari bahasa tersebut akan dapat berkembang secara mudah sekiranya murid-murid mempunyai penguasaan kognitif terhadap struktur-struktur bahasa tersebut. Latihan-latihan yang diteguhkan dilakukan untuk membina habit bahasa yang . Jika proses penguasaan di peringkat awal seorang kanak-kanak. Menurut pendekatan kognitif (Chomsky). berkemungkinan besar dia akan melalui proses-proses yang sama dengan proses penguasaan bahasa pertama. mempelajari bahasa ialah satu proses menguasai dengan cara sedar akan pola-pola fonologi. daripada kenyataan tersebut dapatlah diandaikan tabiat adalah disebabkan melalui peneguhan dan tabiat berbahasa kedua pula boleh dibentuk dengan berkesan bukan dengan membuat kesilapan-kesilapan tetapi mempelajari apa yang betul. Oleh itu.” Seterusnya Rivers melalui teori pendekatan mengajar bahasa iaitu „pendekatan dengar sebut‟ menyatakan bahawa : a.

Bentuk bahasa pertuturan hendaklah dipelajari dahulu Pengajaran bahasa kedua mestilah didahulukan dengan aktiviti lisan. .dipelajari itu. METODOLOGI Reka Bentuk Kertas Cadangan Kaedah Kajian Kertas cadangan ini dilakukan untuk mengenalpasti pembelajaran bahasa kedua menjadi lebih senang untuk mempelajari bahasa tersebut akan dapat berkembang secara mudah sekiranya murid-murid mempunyai penguasaan kognitif terhadap struktur-struktur bahasa tersebut.Kaedah kajian yan sesuai digunakan ialah yang berbentuk Kajian Ex Post Facto ( merupakan kajian yang sistematik dan emprikal ).1987 ). Misalnya makna perkataan perlulah di ajar dalam konteks kebudayaan yang penuh. dimana beberapa bentuk ujian dilakukan iaitu Ujian Kloz yang diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada 1953 untuk menentukan tahap kebolehanbacaan pelajar ( Khadijah Rohani. Kanak-kanak diajar menyebut sesuatu kata itu dahulu sebelum bentuk-bentuk tulisan diajarkan. Selain itu kaedah yang sesuai digunakan juga ialah berbentuk tinjaun diskritif. vi. kemudia bertutur dan seterusnya kepada membaca dan menulis. Cara ini akan menghasilkan satu pengajaran bahasa kedua yang berkesan. Ini bermakna aktiviti pengajaran harus bermula daripada kemahiran mendengar. ii. Analogi digunakan untuk menghasilkan penguasaan struktur bahasa tanpa menghabiskan masa dan tenaga untuk menjelaskan konsep-konsep tatabahasa. Mereka dilatihtubi dalam pola-pola yang diajar. iii. Ini adalah cara yang difikirkan berkesan dalam memberikan makna. Pelajar belajar secara membuat analogi Pembelajaran cara ini membolehkan pelajar-pelajar menerima pelajaran dengan cara melihat persamaan dan perkaitan di antara bentuk-bentuk yang diajar. Makna dipelajari dalam konteks Makna haruslah dipelajari dalam konteks yang dapat menerangkan makna itu sendiri.

Ini bertujuan untuk memastikan kesemua ahli dalam populasi dapat diuji sebagai subjek kajian dengan hasil yang lebih relevan. Oleh itu. Kesemua pelajar berbangsa Iban. semua 100% populasi telah dipilih sebagai sampe dalam kajian ini. semua populasi bolehdipilih menjadi sampel. Saratok. Sarawak. Jumlah populasi ialah 10 orang. Menurutr pendapat Ahmad Mahdzan Ayob ( 1991 ). Ujian dibahagikan kepada bahagian yang khusus untuk mengesan kemahiran atau kesukaran tertentu : Ujian Kloz Menurut Khatijah Abdul Hamid ( 1987 ). Sekolah Kebangsaan Budu menjadi lokasi kajian kerana di sini merupakan sebuah sekolah luar bandar ian terletak kira – kira 45 kilometer dari pekan kecil Seratok. pula mengemukakan bahawa jumlah sampel yang dipilih hebdaklah munasabah dan jika populasi adalah sedikit. kefahaman bacaan di samping menentukan tahap kebolehbacaan atau kefasihan dan kelicinan sintaksis semasa membaca. rangka persempelan yang paling baik ialah sejumlah sampel yang menyamai populasi. Ujian kloz diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada 1953 untuk menentukan kecekapan berbahasa dari segi perbendaharaan kata ( makna.Tempat Kajian Kajian ini dijalankan kepada pelajar – pelajar yang berbangsa Iban. struktur dan imbuhan ). Populasi Dan Persampelan Populasi kajian terdiri daripada pelajar – pelajar yang mempunyai masalah penguasaan Bahasa Kedua d Sekolah Kebangsaan Budu. Instrumen Kajian/ Cadangan Model Ujian Diagnostik Baka diperkenalkan oleh Abd. Talib ( 1984 ). di mana pelat dan tutur kata mereka masih lagi dipegaruhi oleh bahasa Ibunda. . Keputusan ujian yang dijalankan akan dapat menentukan tahap kebolehbacaan pelajar yang diuji. Aziz Abd. tatabahasa. Noor Aina Dani ( 2000 ).Pelajar – pelajar sukar untuk mempelajari bahasa kedua.

Kebanyakan insan yang mempelajari bahasa Arab adalah didorong oleh perasaan ingin tahu jauhar Bahasa Arab secara intensif dengan menghadiri pelbagai kursus dan mempelajari pelbagai method yang sering dipertingkatkan demi mamajukan keupayaan menguasai bahasa Arab dan kefahaman secara global. sejauh manakah keberkesanan yang dicapai oleh mereka melalui sistem atau kaedah yang sedia ada telah diguna pakai? Sungguh sukar untuk menjawab soalan yang abstrak ini. Ini sememangnya diakui sehingga ia dikenali dengan bahasa “dha”. „ tahap bimbingan ‟ dan „ tahap kecewa ‟. Untuk tujuan ini tidaklah semudah yang kita perkatakan. iaitu „ tahap bebas‟ atau „ tahap bersendirian ‟. disebabkan kesukaran bangsa lain menyebut huruf tersebut yang . seperti pepatah Melayu ada menyebut “ berat mata memandang. Ini menunjukkan bahasa Arab ini adalah suatu bahasa yang amat sukar berbanding dengan bahasa yang lain. Menurut Abd. Aziz Abd Talib ( 2000 ).Penskoran Ujian Baka Dan Ujian Kloz Kaedah pemeringkatan peratus akan digunakan dalam Ujian Kloz. disamping kesuntukan masa yang terhad dan kesukaran untuk mendapatkan matlumat untuk dianalisa. berat lagi bahu yang memikul”. Tetapi apa yang dapat dikongsi bersama dalam usaha mencari elemen-elemen pemangkin dan mampan untuk merealisasikan keberkesanan mempelajari Bahasa Arab ini adalah satu tanggungjawab yang murni kerana ia akan menyumbang kepada prasarana perkembangan bahasa tersebut disamping menanam sikap dan budaya mempejari bahasa-bahasa yang lain. secara individu atau keseluruhan responden . Namun begitu. dikalangan intelektual dan orang awam bukan sahaja untuk tujuan pertuturan bahkan lebih dari itu adalah sarana untuk menimba ilmu pengetahuan agama. Maka adalah dikesalkan jika orang Islam meninggalkan bahasa Arab yang juga dikenali sebagai Bahasa Syurga dan lebih menyedihkan mengangap bahasa Arab tidak relevan didalam kehidupan seseorang muslim. peratus pencapaian yang diperolehi akan dapat menentukan kebolehbacaan pada tiga tahap berdxasarkan skala likert.

boleh kita klasifikasikan kepada tiga method utama seperti di bawah ini : 1 – Method Asasi ( al-Qae’dah al-Asasiyyah ) : a . Bertutur. Pembacaan . d. Sosial intensif ( Aktiviti Luar ). Dalam perbincangan ini. Mendengar dan Visual. c . d Bertutur. b. Menulis. Menulis. d . e. 3 – Method Pemantapan ( al-Qae’dah ad-Dhabtiyyah) : a . . b . Pembacaan.tidak terdapat dalam mana-mana huruf konsonan yang dituturkan oleh sesuatu bangsa yang lain di atas muka bumi ini. e. c . Bertutur. Menulis. c. b . Mendengar dan Visual. Sosial Intensif ( Aktiviti Luar ). Pembacaan. Pemakaian method-method ini. Mendengar dan Visual. 2 – Method Pengukuhan ( al-Qae’dah al-Mukathafah ) : a . beberapa method yang diakui meningkatkan potensi keberkesanan mempelajari bahasa Arab dengan mudah dan cepat kerana melalui beberapa modul sahaja mereka bukan sahaja sekadar boleh bertutur bahkan melalui proses yang sama mereka juga bijak menggunakan ( maharah) kemahiran dan ( khibrah) pengalaman untuk mengkaji dan mutala’ah buku-buku dalam bahasa Arab secara ( mutala’ah zatiah) bersendirian.

Bagaimana method pembacaan dapat merealisasikan pembelajaran Bahasa Arab dengan mudah dan berkesan? Perlaksanaan method ini. seharusnya dijalankan secara berperingkat yang mana method yang sepatutnya didahulukan adalah diutamakan demi kelancaran dari segi kualiti dan mutu penguasaan yang baik. Kepelbagaian method yang . melalui huraian terperinci setiap method-method ini dan peringkat perlaksanaan akan menjelaskan proses perkembangan luaran dan dalaman pengimplimentasian Bahasa Arab yang baik. Mendengar ( Istima`) Pemakaian method ini. adalah pemangkin urutan yang pertama. Method di peringkat ini. menulis dan bertutur. adalah merupakan satu peringkat asas yang amat penting merangkumi pembacaan. Pembacaan ( Qira`ah ). Pemakaian method ini perlu diulangi sehingga kesilapan dapat dibetulkan dan dalam masa yang sama jika perlu mencatit kesilapan yang telah dilakukan. Proses ini dapat memberi peluang mengenalpasti sebutan dan lafaz yang betul semasa mengungkapkan perkataan ( kalimah ) dan menghindarkankan sebutan yang songsang dan tidak tepat. Pemakaian method dari perspektif pembacaan ( Qira`ah ) adalah bermula dari pembelajaran awal pengenalan dan perbezaan mengenai huruf-huruf Bahasa Arab. b. melibatkan penontonan filem dokumentari dan diikuti ulasan oleh fasilitator yang bertanggungjawab. mendengar. Di dalam method ini juga. Pendekatan Method Asas Peringkat Pertama a. Method ini merangkumi pendengaran menggunakan alat bantuan seperti kaset dialog dan perbualan harian. kaedah sebutan ( kaedah Iqra` ) dan lafaz dialek Arab.Insya Allah.

penambahan bahan luaran juga digalakkan untuk mengembangkan lagi reputasi dan potensi Bahasa Arab aidien. Proses pemakaian method ini akan melancarkan perkembangan pembelajaran Bahasa Arab. Menulis (Kitabah ). Namun begitu. adalah pemangkin yang memanpankan lagi urutan yang kedua di atas. . merupakan peringkat kelancaran setelah melalui urutan-urutan method yang sedia ada. d. Pemakaian method ini adalah satu perancangan susulan. Pendekatan Method Pengukuhan Peringkat Kedua a. cuma ianya terdapat perubahn dan penambahan dari perspektif silibus atau kandungan modul. Bertutur ( Muhadathah ). Pemakaian method ini. Ini perlu ditekankan untuk menjamin keselarasan dengan proses urutan yang telah ditetapkan. Ini bertujuan menyerapkan audien melalui proses pengukuhan yang sebenar. Proses method ini. Pemakaian method ini. Sosial Intensif ( Mukatthaf al-Ijtima’i ).dicerakinkan akan menambahkan minat audien dan ini akan menimbulkan tindakbalas yang positif. perlu disemaikan semangat mencintai bahasa kedua terutamanya Bahasa Arab. Pada peringkat ini juga. kelab Bahasa Arab dan melakukan aktiviti yang membabitkan penggunaan bahasa Arab seperti mengadakan lawatan serta mententatifkan minggu Bahasa Arab. inisiatif daripada audien sendiri dalam mengusai Bahasa Arab. adalah untuk merealisasikan setiap apa yang telah dipelajari dan menambahkan lagi kemahiran dengan cuba menyelami gaya sebutan dan lafaz asal Arab. Pembacaan ( Qira’ah ) Pemakaian method ini adalah sama tidak berbeza. Penulisan yang dimaksudkan melibatkan skop yang menjadi modul pembelajaran yang diambil. c. Ini termasuk dengan program social. e.

Peringkat ini. penambahan dari segi struktur dan konteks ayat agar audien dapat mengikuti pelajaran dengan mudah dan baik disamping menghindarkan kekeliruan. Mendengar ( istima’ ) Pemakaian method ini seterusnya menggabungkan kemahiran mendengar kaset dan mencatit keperluan tertentu semasa menonton filem dokumentari yang diarahkan oleh fasilitator. d. Ini bermakna bertutur dengan menggunakan Bahasa Arab diwajibkan semasa berada di dalam kelas atau kursus. Pendekatan Method Pemantapan Peringkat Ketiga a. Proses ini bertujuan mendedahkan kepada audien mengenalpasti penggunaan dari segi perkataan disamping mengintegritikan pemakaian tatabahasa ( Nahu ) yang tepat dan betul. lebih menjuruskan kepada cara menjawab latihan karangan dan juga menulis esei ( Insy’ ) pendek dan mudah. Bertutur ( Muhadathah ) Pemakaian method ini seterusnya difokuskan kepada aktiviti-aktiviti di dalam kelas sesama audien dan dibantu oleh fasilitator bagi memastikan penggunaan perkataan semasa berdialog dan berkomunikasi yang memberi impak yang baik dengan mengambil kira kekerapan pertuturan mereka. Pembacaan lebih ditekankan kepada gaya tatabahasa ( Nahu ) dan pendekatan perubahan kalimah ( Sorof ). akan menditilkan dari segi kepelbagaian buku-buku rujukan agar audien tidak begitu terikat dengan satu gaya bahasa yang menarik . Pembacaan ( Qira’ah ) Pemakaian method ini. Manakala pemakaian Method Sosial Intensif pada peringkat ini mengikut keperluan kerana ia juga masih menyumbang kearah pengukuhan pembelajaran Bahasa Arab seterusnya. untuk memberitahu audien perubahan sentiasa berlaku. Peringkat pengukuhan ini perlu kepada pemantauan oleh fasilitator bagi mengemaskinikan kelancaran dan keberkesanan pembelajaran. Menulis ( Kitabah ) Pemakaian method ini. Ini amat penting. c. Ini bertujuan merangsangkan lagi keupayaan mengesan dan mengarahkan proses pembelajaran Bahasa Arab. b.

Tambahan dari itu. namun pada peringkat ini juga perlu bertutur sambil menekankan pengimplimentasian tatabasa dan juga perlu membaiki gaya pembawaan pertuturan agar ia lebih mudah difahami dan jelas. bayan dan juga pembelajaran berkaitan dengan syair. d. . Ini akan memberi kekuatan ingatan dan keupayaan berfikir menggunakan perkataan yang sesuai dan tidak lari dari maksud yang diperlukan. Ini termasuk mendengar pada jangka masa tertentu dan menjawab soalan secara terus. qasidah dan seumpamanya. dan filem. Sesuatu yang lebih menarik juga pada peringkat ini. bagi membuka minda audien supaya lebih teles dan berkeyakinan dengan pertuturan mereka. Program beramah mesra dengan tenaga pengajar IPTS samada tempatan mauhupun luar negara dan seumpamanya dapat memberi peluang kepada mereka yang berminat mengembangkan lagi penggunaan Bahasa Arab . hasil dari program tersebut. Method Sosial Intensif juga dilihat kepada keperluan. b. Mendengar ( Istima’ ) Pemakaian method ini perlu dikekal dan diteruskan dengan memperkenalkan system mendengar dan menulis dari unkapan yang diucapkan samada dari fasilitator.minat dan penambahan baru seperti pembelajaran ilmu retorika ( balaghah) termasuk badi’. Menulis ( Kitabah ) Pemakaian method ini lebih menekankan penulisan karangan dan surat berserta dengan jumlah perkataan yang sesuai agar dapat dianalisa kemahiran dan keupayaan dalam tempoh masa yang telah ditentukan oleh fasilitator kepada setiap audien. Bertutur ( Muhadathah ) Sekalipun pemakaian method ini penting dan berkesan terhadap audien. pengkaiaan bahasaArab di dalam al-Quran juga akan ditekan memandangkan ia memberikan keistimewaan dalam memperkatakan kehebatan mukjizat al-Quran yang diturunkan dalam Bahasa Arab. kaset. Seterusnya. c.

sekiranya ia berjaya dilaksanakan hasil integriti antara teori dan praktikal akan melahirkan kredibiliti dan abiliti yang akan mereformasikan lagi tesaurus perbendaharaan Bahasa Arab Moden. Namun begitu langkah atau pendekatan dari segi modul dan fasilitator yang menyeliakan program perlu peka agar dapat memberi nafas baru yang lebih berkesan dan dapat dijiwai kehebatannya. Saya percaya.progran di radio dan telivisyen juga dapat menghubungkan audien dengan dunia Bahasa Arab. Bertitik tolak dari ungkapan ini. Pendekata. Penutup Pembelajaran dan pendekatan yang berkesan Bahasa Arab Moden pada hari ini sering diperkata dan dibincangkan setiap masa oleh mereka yang prihatin dan cintakan budaya dan peradaban bahasa tersebut. . kebanyakan rakyat Malaysia sudah lama menjiwai bahasa Arab bahkan Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri telah mewajibkan di sekolah-sekolah subjek Bahasa Arab. tercetuslah buah fikiran untuk merealisasikan pembelajaran dan penghayatan Bahasa Arab yang berkesan melalui pendekatan method-method seperti yang telah dihuraikan di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful