Permainan Bahasa Dalam Pengajaran Di Sekolah PENGENALAN

Sesuatu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik jika guru itu bermotivasi, kreatif dan inovatif dalam menjayakan pengajaran agar ianya dapat mencapai objektif-objektif yang hendak dicapai.

Antara kaedah-kaedah dan pendekatan yang boleh digunapakai dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kaedah penerangan, sumbang saran, soal jawab, simulasi, lakonan, nyanyian, nasyid dan sebagainya. Ianya bergantung kepada jenis objektif yang hendak dicapai. Oleh kerana tajuk perbincangan kerja kusus Pengenalan Bahasa Arab adalah berkaitan dengan aplikasi permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab komunikasi sekolah kebangsaan, maka perbincangan mengenai tajuk ini akan menjurus kepada pendekatan permainan bahasa sebagai wadah untuk mencapai matlamat dan objektif bahasa Arab komuniksi sekolah kebangsaan.

1.1

Konsep

dan

maksud

Permainan

Bahasa

Permainan bahasa berkonsepkan belajar sambil bermain (study and fun). Iaitu murid-murid didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka. Jelasnya bahan bantu mengajar (BBM) yang berbentuk permainan lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikan dalam pengajaran. Pendekatan ini diharap akan dapat membantu muridmurid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keinterlektual mereka. Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa, guru akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya bersedia menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu.

Michael berman (1981), dalam bukunya Playing And Working With Words menerangkan bahawa pelbagai aktiviti permainan bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran dapat merangsang suasana pembelajaran.[1] Ini akan mengekalkan tumpuan dan minat murid kepada proses pembelajaran yang sedang berlaku.

Terdapat beberapa pandangan positif, yang berkaitan dengan permainan bahasa yang telah dilontarkan oleh pakar-pakar bahasa seperti Sterling G. Callahan (1971), Midred Mc Closky (1971), Michael A. Lorter (1971), Herbert (1971), Herbert (1968), mereka banyak membicarakan tentang permainan bahasa. Mereka berpendapat, bahawa kesesuaian bahan permainan bahasa itu dapat digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan melatih pelajar secara praktikal dalam latihan membina stuktur perkataan, ayat, perbendaharan kata dan sebagainya[2]. Natijahnya murid akan dapat memperkembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka.

Matlamat Seperti pendekatan-pendekatan atau kaedah yang lain, kaedah permainan bahasa juga mempunyai beberapa matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh setahun atau tiga tahun, selepas kaedah tersebut dipraktikkan. Iaitu sejauhmanakah keberkesanan kaedah ini dapat mempertingkatkan prestasi penguasaan bahasa Arab dikalangan murid sekolah kebangsaan. Kaedah permainan bahasa merupakan salah satu instrument yang penting dalam menggarap matlamat pendidikan diantara tujuan permainan bahasa diadaptasikan dalam pengajaran dan pembelajarn adalah seperti berikut ;[3]

(a) Mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada Pengajaran dan pembelajaran biasa. (b) Murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. (c ) Memberi peluang kepada murid untuk menambahkan lagi perbendaharaan kata mereka. (d) Mewujudkan suasana pembelajaran yang efisyen. Iaitu Murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa rasa malu atau segan dan menimbulkan minat untuk bekerjasama dalam satu kumpulan atau pasukan di dalam mana-mana aktiviti yang akan dijalankan.

(e) Guru mempelbagaikan teknik-teknik di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa supaya ia lebih menarik dan berkesan.

(f) Naluri ingin tahu dan bermain adalah sesuatu yang bersifat ( natural) semulajadi di kalangan murid. Jesteru itu, dengan pendekatan permainan bahasa diharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan menyenangkan murid.

(g) Aktiviti bahasa akan dapat mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada murid mengapliksikannya di dalam situasi yang pelbagai.

(h) Guru dapat membentuk sikap positif yang sihat di klangan murid. Contohnya sikap hormatmenghormati, bantu-membantu, saling bekerjasama, patuh kepada arahan dan peraturan, berani mencuba sesuatu yang baru, mengakui kesilapan diri, menerima kenyataan (sama ada kalah atau menang) secara terbuka dan sebagainya.

(i) Aktiviti permainan merupakan salah satu contoh kepada guru untuk membentuk suasana pengajaran yang lebih mencabar.

(k) Membolehkan murid memperolehi ilmu pengetahuan (knowledge) melalui pelbagai instument seperti melalui proses pemerhatian, perbandingan dan pembinaan.

(l) Kaedah permainan bahasa juga dapat memudahkan tugas guru disamping tidak mengabaikan konsep pembelajaran Murid akan mempunyai daya kreatif, dan daya saing yang sihat disamping inisiatif yang kuat untuk belajar dan menguasai sesuatu permainan.

Objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah permainan ini juga mempunyai beberapa (a) objektifnya yang tersendiri. Antara objektif tersebut ialah ; [4] Murid

Merangsang

Interaksi

Verbal

Di dalam permainan yang telah dipilih, murid akan diminta bercakap atau mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu. Disamping itu, mereka juga diminta memberi kerjasama kepada guru di dalam menjayakan permainan bahasa yang akan dilaksanakan dalam Pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, semua pelajar perlulah terlibat secara aktif. Guru perlu memberi rangsangan dan dorongan kepada murid sehingga mereka terasa sumbangan mereka dihargai dan diperlukan di dalam kumpulan. Mereka juga akan bersedia apabila diminta bercakap mengenai sesuatu tajuk. Semua murid akan mengambil bahagian dan saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam kumpulan. Keadaan sedemikian akan menghasilkan suatu suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada murid. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan mengawal disiplin bilik darjah supaya proses pembelajaran

berjalan

dengan

lancar

dan

berkesan.

(b) Jenis

Menambah permainan yang dipilih

Kefasihan seharusnya mempunyai

dan matlamat dan

Kefahaman objektif iaitu

mempertingkatkan kelancaran dan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Bahasa yang digunakan di dalam sesuatu permainan itu tidak seharusnya terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja, bahkan fungsi berbahasa juga boleh dijalankan dalam berbagai peringkat kerumitan berbahasa. Permainan yang mengandungi kegiatan-kegiatan yang memberi arahan misalnya boleh dimainkan kepada semua peringkat bergantung kepada pengetahuan berbahasa dan kefasihan tertentu murid. Murid biasanya akan menjadi lebih seronok apabila berhadapan dengan kaedah permainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka berbahasa dengan menggunakan bahasa yang telah mereka pelajari. Pada waktu yang sama, guru peranan sebagai pemberi maklumat bahasa.

(c)

Bertindak

sebagai

alat

mengikis

bosan

Perasaan bosan atau jemu adalah salah satu sifat yang normal bagi seorang guru. Begitu juga kepada murid. Mereka akan menjadi lekas bosan, jemu, mengantuk dan lapar apabila menjelangnya waktu tengahari. Apabila berada dalam situasi sebegini seorang guru yang cuba menyampaikan maklumat atau info terutamanya yang berkaitan dengan pengetahuan tatabahasa ataupun aspek berbahasa yang lain akan menghadapi masalah. Ini kerana suasana pada waktu itu amat menjemukan dan membosankan murid. Oleh yang demikian sebagai langkah altenatif kepada permasalahan ini, satu aktiviti pembelajaran yang berbentuk permainan amat sesuai sekali digunakan sebagai satu teknik pengajaran yang berkesan dan reliven pada waktu itu.

(d)

Alat

Pemulihan,

Pengukuhan

dan

Pengayaan

Pendekatan permainan amat sesuai sebagai instrument pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. Jika dilihat kepada ciri-cirinya, pemainan bahasa dapat membantu kumpulan murid yang lemah dari aspek Intelligent Quality (IQ) untuk memahami pendekatan proses pembelajaran. Kumpulan murid yang bermasalah di dalam akademik juga boleh diatasi dengan pendekatan permainan bahasa. Mereka mungkin menghadapi masalah pengamatan, pendengaran, penangkulan atau

Sebaliknya bagi murid-murid yang lemah IQ ianya merupakan satu teknik pemulihan untuk membantu mereka memahami proses pembelajaran. semasa sabar dan bermain. membaca dan menulis. (iv) Untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang bahasa. amanah. Hal ini amat penting supaya set permainan bahasa yang bakal diajar nanti tidak membosankan atau menjemukan murid. 2. Ini kerana tahap pemikiran dan penerimaan murid adalah berbeza antara satu sama lain. (ii) Untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa tertentu mengikut keupayaan mereka. Antaranya . (i) Untuk mengukuhkan lagi kecekapan berbahasa dan kemahiran mendengar. (iii) Untuk mengukuhkan lagi isi pelajaran dan memberi peluang kepada pelajar menggunakan bahasa yang diajar.recall review dan hafazan akan dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka di dalam aktiviti-aktiviti yang bercorak permainan. bertutur. Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Rancangan Kurikulum Sekolah Menengah KBSM (1998)[5] juga telah menyenaraikan beberapa objektif permainan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran. Pastikan permainan bahasa ini dilaksanakan sebaik sahaja guru sudah memperkenalkan semua . (v) Untuk berinteraksi secara tidak formal melalui aktiviti-aktiviti yang telah disediakan sama ada (vi) melalui Memupuk perbicangan sikap bekerjasama. perbualan berdisiplin. Bagi murid yang mempunyai tahap pemikiran cerdas dan pintar. Ciri-ciri Permainan Bahasa. (jenius) pemainan bahasa ini lebih merupakan proses pengukuhan dan pengayaan. Guru tersebut mestilah terlebih dahulu mengetahui tahap IQ dan EQ ( Emosional Quality ) murid yang akan diajarnya. atau toleransi. Sebelum seseorang guru itu melaksanakan pendekatan permainan bahasa ini.

Apa yang penting alat-alat tersebut memenuhi fungsi dan mencapai matlamat. pelajar dengan (d) (e) (f) Dapat guru dan tindak pelajar secara arahan balas bertidak aktif sama dan balas ada pelajar secara dalam peraturan dengan aktif kumpulan yang dan atau bahan. kelas. rangsangan bahan (c) Memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. (d) Jika permainan itu mengunakan kad. (e) Beri perhatian kepada pelajar yang sentiasa tewas dalam permainan. mempunyai (g) Sebaiknya alat BBM (Bahan Bantu Mengajar) disediakan sendiri oleh guru terbabit. (c) Pelajar yang pandai dan berkebolehan akan membantu guru membaca arahan-arahan permainan. Ia mesti dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi ingatan dan memupuk minat murid terhadap pembelajaran tersebut.2 Ciri-ciri Khusus (a) Dapat mengukuh dan meningkatkan penggunan bahasa seperti penguasaan empat kemahiran berbahasa (b) iaitu Mempunyai kemahiran mendengar. . 2. Beri peluang kepadanya sebagai (f) Pastikan pemerhati permainan untuk itu jangkamasa objektif yag yang hendak tertentu.perkataan-perkataan yang telah dipelajari oleh murid. menarik. merangsang pelajar Melibatkan Mempunyai (g) Mencabar dan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara rasional dan kritis. (a) (b) Gambar-gambar Arahan dan untuk peraturan Ciri-ciri permainan permainan hendaklah hendaklah terang jelas dan dan senang dapat umum difahami. dan bertutur. Ini penting supaya pelajar tidak jemu untuk permainan seterusnya. dicapai. dipatuhi.1.[6] Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti berikut. positif. dan perkataan yang tertulis hendaklah terang dan mudah difahami dan dibaca. ( h) Hentikan permainan anda ketika pelajar masih lagi terasa seronok dengan permainan itu. sila pastikan ia senang dan mudah dikendalikan. jelas. membaca yang dan menulis. 2.

1. Iv) Set permainan adakalanya tidak bersesuaian dengan tahap IQ murid. KESIMPULAN . Kesan-kesan pengunaan kaedah Permainan Bahasa Kesan-kesan pengunaan kaedah permainan bahasa ke atas murid sekolah kebangsaan dilihat dari dua aspek. iv) Empat kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar. i) ii) Murid Lebih lebih Kesan bermotivasi menyeronokkan untuk dan Positif mengikuti topik yang lebih . 5. v) Sukar mendapat alat BBM yang menarik di pasaran kalau ada pun harga terlalu mahal. bertutur. i) Permainan memakan masa yang panjang. vii) Alat BBM yang dibina hanya sesuai untuk satu permainan sahaja. v) Dapat memupuk nilai-nilai murni dan sikap-sikap positif seperti bekerjsama. ii) Murid terlalu leka dengan permainan dan pertandingan sehingga objektif tidak mencapai sasaran sepenuhnya. 3. berdisiplin. 3. Kesan negatif. ceria. pembelajaran iii) Murid mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi dan berani mencuba sesuatu yang baru.. Pertama kesan positif dan kedua kesan negatif.berdisiplin. viii) Kekurangan tempat untuk menyimpan alat permainan dengan selamat. iii) Sukar mengawal kelas. diajar. vi) Masalah kewangan untuk membeli bahan atau alat permainan yang siap di pasaran. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. dan berkepimpinan di kalangan pelajar. Guru sukar untuk melaksanakannya kerana peruntukan masa yang terhad. membaca dan menulis dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat.2.(h) Permainan bahasa menyediakan aktiviti ke arah memupuk sikap-sikap positif seperti bekerjasama. Murid akan membuat bising dan mengganggu proses pembelajaran di bilik sebelah. 3.

sejarah. sekolah-sekolah swasta. Sekolah Kebangsaan (SK). Hal ini kerana ia akan menjadikan proses pembelajaran di sekolah lebih menarik dan praktikal. Moktar Hussain. Sekolah Agama Rakyat (SAR).Sebagai kesimpulannya. Suhaila Zailani @ Hj. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Sekolah Berasrama Penuh (SBP).2 samada secara lisan atau tulisan adalah sesuatu yang biasa dan lumrah bagi pelajar dan guru dan (c) Bahasa Arab dijadikan kunci utama untuk meneroka pelbagai ilmu pengetahuan termasuklah sains.ukm. Universiti Kebangsaan Malaysia.my/uba/sebar2012/prosiding. Hakim Zainal. Dapatlah dirumuskan bahawa pendekatan permainan bahasa merupakan satu teknik yang baik. . komunikasi dan lain-lain. Sekolah Menengah Kebangsaan Aliran Agama (SMK KAA). Bangi • ISBN 978-9675478-49-9 • http://www. Antaranya ialah Maahad Tahfiz. Ghani. Institut Pendidikan Guru (IPG) dan universiti. & Zainuddin Ismail • © Unit Bahasa Arab. Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN). Email ThisBlogThis Bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran. bahasa al-Hadis dan bahasa antara bangsa kini banyak diperkenalkan di pelbagai jenis institusi pendidikan. Kaedah permainan ini akan sentiasa dinanti-nantikan oleh murid kerana ia amat menyeronokkan dan menghilangkan kejemuan terutamanya di dalam penggajaran yang berbentuk penggunaan tatabahasa atau aspek berbahasa yang lain. Bagi guru yang inovatif dan kreatif ia akan mempelbagaikan proses pembelajaran supaya lebih nampak menarik dan menyeronokkan. Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Khazri Osman. Ahmad.htm. matematik. (b) Komunikasi dalam Bahasa Arab Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12) • disunting oleh: Mohd Shukari Hamzah. Hal yang sepatutnya ialah (a) Pencapaian Bahasa Arab yang cemerlang menjadi kelebihan utama berbanding sekolahsekolah lain yang tidak menawarkan subjek tersebut. Walaupun demikian. geografi. kehadiran mata pelajaran tersebut seolah-olah begitu asing dan tidak mendapat tempat seperti mana yang dikehendaki. Salamiah Ab. Dengan kaedah yang digunakan ini akan dapat memberi motivasi kepada murid-murid yang lemah untuk memudahkan mereka mengingati tajuk yang telah diajar oleh guru. Fakulti Pengajian Islam.

Aktiviti-aktiviti permainan kecil atau penghasilan model yang menggunakan peralatan-peralatan atau bahan-bahan yang selamat dan mudah didapati. Kementerian Pelajaran. • Guru perlu memastikan agar suasana pembelajaran sentiasa menyeronokkan. Gambarajah dan animasi video boleh dipaparkan semasa sesi P&P. memberikan pelajar persekitaran yang pengajaran mengajar. Ini dipengaruhi oleh sikap pelajar dan keadaan persekitaran kelas. Pada akhir sesi P&P. Misalnya pada waktu tengah hari perlu lebih banyakkan aktiviti dengan para • pelajar Pelajar bagi menarik tidak para Keadaan konsep-konsep strategi/kaedah perhatian mereka dan mengelakkan perhatian mengenai yang ditekankan bagi dalam mengatasi mereka semasa topik tidak topik masalah tidur sewaktu guru sesi P&P. (Abd Razak Abu Chik 2009) . Kaitkan topik baru yang hendak diajar dengan topik yang telah dipelajari. Jamaah Nazir Jaminan Kualiti. tersebut. kondusif. Lakukan latihan mengajar terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas bagi memastikan segala rancangan pengajaran dapat dilaksanakan. Dengan membahagikan para pelajar kepada beberapa buah kumpulan kecil. Guru lebih menumpukan untuk menghabiskan sukatan mata pelajaran berbanding pemahaman • memahami 2. Cadangan • Pelajar tidak melakukan bacaan awal mengenai tajuk yang dibincangkan pada hari itu. tersebut. mereka digalakkan atau dikehendaki membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Ini menyukarkan mereka • Pendekatan pengajaran yang lebih menyeluruh dan berkesan perlulah dilaksanakan. • Menjalankan suatu aktiviti yang dapat melibatkan pengibatan mereka secara menyeluruh. misalnya membosankan. Sehubungan itu. • Guru haruslah melakukan rancangan pengajaran. • Kaedah penyampaian yang kurang berkesan. Refleksi ke atas masalah/penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran. tidak menarik dan kurang bersesuaian dengan tahap pemikiran pelajar dan keadaan persekitaran.Berdasarkan beberapa kajian yang telah dijalankan samada oleh Bahagian Pendidikan Islam. Keadaan kelas yang selesa membantu sesi P&P berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. penyelidik universiti tempatan dan beberapa orang pengkaji persendirian mendapati bahawa antara punca masalah ialah pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab yang kurang sesuai dan kurang berkesan. majalah (bulanan) dan buku motivasi (tahunan) dan memberikan khidmat bimbingan berbentuk bengkel secara percuma selama empat jam di pelbagai jenis institusi pendidikan. Berikan contoh-contoh yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut seterusnya menjadi suatu hikmah dalam kehidupan mereka. iaitu rancangan harian yang lebih teliti dan tersusun agar segala matlamat dan objektif pengajaran dapat disampaikan dan diterapkan ke dalam diri setiap pelajar. . Suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan. • Tiada pengurusan masa yang efisien. tersebut. pengkaji telah membuat percubaan dengan membina tiga bahan berwarna-warni berbentuk akhbar (mingguan).

• Akhir sekali. pendekatan lebih menjurus kepada pencapaian objektif jangka panjang sesuatu pelajaran itu. beberapa teori asas dalam pendididkan diguna pakai khususnya yang berkaitan dengan psikologi serta sifat semulajadi seseorang pelajar. Ini dapat dinilai dari segi penguasaan para pelajar mengenai objektif pengajaran pada hari tersebut. strategi dan aktiviti. ini juga bagi memastikan para pelajar dapat mengusai objektif pengajaran yang ditetapkan. teknik. Dalam konteks pengajaran.• Pemantauan dan penilaian perlulah dilakukan agar rancangan pengajaran tidak menyimpang jauh daripada matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. KAEDAH OLEH: KAMARUDIN KANDUNGAN MENGAJAR BIN BAHASA ARAB JAFFAR Pengenalan Di dalam mengkaji dan menganalisis pelbagai dimensi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berdasarkan rujukan-rujukan. Selain itu. Daripada sudut ini. Pendekatan merujuk kepada cara bagaimana untuk medekati sesuatu. bukan dinilai dari segi sukatan mata pelajaran yang dapat dihabiskan. Antaranya ialah istilah pendekatan. Teori-teori tersebut yang didokong dan diamalkan secara berterusan akan menjadi . Pemahaman terhadap setiap unsur tersebut adalah amat penting bagi memastikan seseorang guru itu mengetahui dan memahami apa yang dilakukannya dan bagaimana untuk mencapai objektif sesuatu pengajaran dan seterusnya mencapai matlamat pendidikan yang dirancang. Ini dapat dilakukan melalui sesi ujian bertulis dan soal jawab dengan para pelajar. kaedah. guru perlu melakukan refleksi kendiri bagi menilai sejauh mana keberkesanan kaedah pengajaran yang dilaksanakan. beberapa istilah khusus banyak diguna pakai bagi tujuan pemahaman kepada unsur-unsur dan proses pelaksnaan pengajaran tersebut. Konsep Pendekatan.

. teknik dan aktiviti yang dirancang. Model ini. konsep pendekatan menurut Edward M. Pendekatan Induktif dalam pengajaran adalah berdasarkan Model Pemikiran Induktif yang dicetuskan oleh Hilda Taba.Ia menghuraikan sifat sesuatu mata pelajaran itu sendiri. Pendek kata . Konsep Strategi Strategi merujuk kepada kemampuan dan kebijaksanaan dalam memilih pendekatan serta perancangan teknik untuk mencapai sesuatu objektif. maka pelbagai strategi pengajaran diperlukan termasuk kaedah yang diguna pakai. selain pandangan. Dalam konteks pendidikan .Ia juga tidak bergantung kepada pembuktian yang mutlak. Maslow . Pendekatan dalam pendidikan Islam haruslah mencerminkan satu pandangan tentang hakikat satu matlamat pelajaran. sesuatu pendekatan yang digunakan adalah bersifat aksiomatik atau dianggap betul sekalipun tanpa bukti tambahan sokongan. Sementara itu juga. sesuatu pendekatan itu wujud berasakan tanggapan-tanggapan dan pandangan yang berasaskan kepada falsafah pendidikan Islam itu sendiri. umpamanya memberi penekanan kepada pembentukan konsep .intrepetasi data serta aplikasi prinsip. Skinner. pendekatan dalam bidang pendidikan merujuk kepada satu set teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan ini adalah lazimnya berdasar kepada teori-teori pendidikan yang dipelopori oleh tokoh tertentu dalam bidang psikologi dan pendidikan seperti Thorndike. Di dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam .pegangan para guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya. Anthony boleh dirumus kepada satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik iaitu kenyataanya adalah dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan.Beliau juga merumuskan pendekatan harus berlandaskan model. Justeru itu.. pendapat dan interpetasi terhadap falsafah pendidikan Islam. Pavlov. prinsip atau teori pembelajaran tertentu. Gestalt dan lain-lain lagi. Bagi tujuan mencapai objektif jangka panjang berdasarkan pendekatan tertentu inilah.

Sesuatu teknik dapat dikenal pasti melalui 3 aspek tingkahlaku guru iaitu aktiviti yang dijalankan. seseorang guru itu mungkin menggunakan teknik menimbulkan minat sebagai motivasi dan daya tarikan terhadap isi pelajaran atau teknik menyoal yang sering digunakan dalam aspek kefahaman. syarahan. Sebagai contoh. Aras Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis kemahiran Latih tubi Teknik dan mengajar hafazan Syarahan Tunjuk cara atau demonstrasi Penyoalan Perbincangan . Jadual berikut menunjukkan hubungan antara aras sesuatu kemahiran yang disesuaikan dengan teknik mengajar. Pemilihan teknik yang sesuai juga berkait rapat dengan tahap atau aras kemahiran objektif pelajaran. Selain itu.terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi strategi sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran iaitu kelas yang terlibat. tersusun dan spesifik untuk mencapai sesuatu objektif jangka masa pendek. Konsep Teknik Teknik pula adalah unit-unit kecil yang terkandung di dalam kaedah atau tingkah laku guru tersebut. banyak lagi jenis teknik yang baik dan sesuai diguna pakai untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa arab seperti hafazan dan latih tubi. alat-alat bantu pengajaran. tunjuk cara . kaedah yang diguna pakai oleh guru. soal jawab dan bercerita. pengetahuan sedia ada murid serta kepakaran guru terbabit. perlakuan guru itu sendiri serta kemahiran yang ada padanya. Konsep Kaedah Kaedah merupakan satu tindakan atau beberapa jenis tindakan yang bersistem. kaedah sokratik dan kaedah projek. dalam kaedah bercerita. Terdapat banyak kaedah yang popular diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya untuk pembelajaran bahasa seperti kaedah penyelidikan.

strategi. pertengahan mahupun di peringkat tinggi. Persoalan apakah kaedah yang digunapakai oleh para ulama salaf tidak relevan dengan suasana sekarang harus diteliti secara saksama dan jujur. Ini kerana dalam falsafah pendidikan Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini bahawa terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan dengan sistematik bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. pencapaian sesorang murid itu bukan hanya diukur berdasarkan keupayaan menguasai maklumat dan isi pelajaran yang terkandung dalam sukatan pembelajaran sahaja. Oleh yang demikian. . sebaliknya pembangunan nilai sahsiah dalam diri dan aplikasi moral terhadap persekitaran mengikut acuan pendidikan Islam juga menjadi kriteria terhadap pencapaian seseorang pelajar. Secara kesimpulannya. tidak semua kaedah adalah sesuai dalam konteks pendidikan bahasa arab yang amat berkait rapat dengan nilai tarbiah Islam. Aspek sejarah metodologi pengajaran dan penyebaran ilmu dalam Islam juga perlu diambil kira. Persoalan kesesuaian kaedah pembelajaran moden serta susun atur fizikal sesebuah kelas pendidikan bahasa Arab era hari ini juga harus dikupas dengan jelas. Antaranya ialah kesesuaian aktiviti yang terkandung di dalamnya serta penerapan aspek nilai. beberapa aspek penting perlu diambil kira dalam proses pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan bahasa arab.Penilaian Konsep Sumbangsaran Aktiviti Aktiviti pula adalah gabungan gerak kerja atau tindakan guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif yang ditentukan. kaedah dan aktiviti dapat dilihat berdasarkan rajah berikut : Kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. konsistensi dan konsentrasi pelajar dalam mempelajari bahasa Arab samada di peringkat awal.Begitu juga dengan persoalan setakat mana tahap istiqamah. hubungkait antara pendekatan .Walaubagaimanapun .

Proses ini agak merosot menjelang abad ke-4 hijrah disebabkan merosotnya gerakan ijtihad para ulama. .Bagi satu tajuk seperti keluarga ini. murid akan menulis setiap kalimah dan ayat yang diungkapkan oleh guru mereka. Arab (Tariqah Al ialah : Maudu’iyah) Kaedah tematik bermaksud proses sesuatu pengajaran itu adalah berasaskan satu idea besar sebagai tema sebelum dikembangkan kepada beberapa langkah kecil. maqal (penulisan) atau muthola’ah. Para ulama meyampaikan pandangan dan ijtihad mereka dan disalin oleh murid-masing-masing.kaeddah ini berlaku sesudah kertas dan tulisan dihasilkan. semua cabang pembelajaran Bahasa Arab boleh dipraktikkan melaluinya samada dari segi nahu (tatabahasa). kaedah ini berkait rapat dengan ijtihad para ulama. Tempoh itu seiap mazhab hanya bersandar kepada bahan bacaan dan rujukan mazhab masing-masing atau melakukan ilhaq berdasakan kefahaman dan pandangan mazhab mereka. perbualan bersama keluarga dan sebagainya. Dalam sejarah Islam. ia boleh dipelbagaikan seperti nama anggota keluarga.Berdasarkan kaedah ini. dalam minggu pembelajaran tersebut.Ia merupakan kaedah kedua selepas kaedah hafalan yang dia amalkan dalam perkembangan ilmu dalam sejarah umat Islam. Kaedah bahasa Tematik. 2. Di samping itu ia juga boleh dikaitkan dengan kaedah-kaedah lain seperti perbualan dalam situasi keluarga atau rakan sebaya di sekolah. tema utama yang dipilih ialah berkaitan keluarga. Antara beberapa kaedah yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 1. Kaedah Mengeja (Tariqah Al Imla’iyah) Kaedah ejaan atau imla’i ini berdasarkan catatan sejarah adalah bentuk penyebaran ilmu yang paling penting. Dalam satu slot pengajaran .Harus difahami bahawa mempelajari bahasa Arab jauh sekali perbezaannya dengan mempelajari bahasa Inggeris.Contohnya. aktiviti keluarga.Salah satu elemen yang penting untuk menguasai sesuatu bahasa itu ialah kemampuan bagaimana untuk berfikir dalam bahasa tersebut.

Kaedah pembelajaran al Quran secara tradisional lazimnya menggunakan kaedah ini sejak zaman berzaman dan ia amat berkesan untuk jangka masa yang panjang di samping mengukuhkan penguiasaan tajwid dan dalam kontek bahasa Arab ia penting dalam menjelaskan aspek nahu secara terperinci mengikut tahap pembelajaran. terima kasih. Frasa-frasa ringkas ini mudah untuk diingat dan sesuai untuk dipraktikkan di luar bilik darjah sebagai pengayaan. Kaedah soal jawab (Tariqah Al Munazharah) Kaedah soal jawab ini amat sesuai dan praktikal dalam konteks pembelajaran bahasa. Kaedah Perbandingan (al Qiyasiyah) Kaedah ini dimulakan dengan memperkenalkan prinsip asas dan umum sebelum di huaraikan dengan contoh-contoh serta perincian yang mendalam. setiap murid perlu memahami maksud setiap frasa bagi menyesuaikan dengan konteks perbualan dan kesesuaian penggunaannya. Ia amat baik terutamanya bagu tujuan meningkatkan kemahiran lisan dan kemahiran membaca .Menjelang abad ke 9 hijrah Imam Ibnu Hajar kembali mengembangkan kaedah ini dengan mengadakan muhadarat atau kuliah beliau dalam hampir 1000 majlis dan seterusnya diikuti oleh Imam As Suyuthi dan Syeikh Murtadha al Zubaidy 3. Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam pengajaran berbentuk latih tubi ini. 4. Kaedah Latih Tubi (Tariqah al Mulazamah) Kaedah latih tubi ini juga adalah bersesuaian dengan bentuk pembelajaran bahasa kerana kemahiran berbahasa perlu kepada proses mengulangi apa yang diperlajari. Ini kerana dalan kaedah ini proses pembelajaran berlangsung dengan semua pihak memainkan peranan termasuk guru dan murid. Kaedah ini adalah .Di dalam Islam. bertanya nama atau bertanya khabar. Bermula dengan penyediaan teks perbualan yang mudah seperti ucapan aluan. Walau bagaimanapun . disebut atau ditulis. 5. kaedah ini antara bentuk pengajaran yang awal di mana Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan mengulangi kalimah Iqra beberapa kali sehinggalah Nabi Muhammad dapat menyebutnya.

dan berlatih membina kesimpulan dan prinsip Contohnya dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Rumusan Kesimpulannya . BIBLIOGRAFI .kaedah lazim yang diguna pakai dalam sistem pembelajaran moden. kaedah ini turut sesuai dipraktikkan dalam pengajaran qawaid atau tatabahasa. Melalui kaedah ini . Kaedah ini banyak membantu murid untuk berfikir. Guru akan menjelaskan tajuk pelajaran dan kaedah seperti hukum Jamak Taksir. Sebagai seorang guru yang mengajar bahasa asing . Kaedah ini dapat mengalakkan murid untuk membuat kesimpulan dan rumusan sendiri sebelum dibandingkan dengan kesimpulan umum yang ditetapkan oleh guru. maka guru akan memberikan contoh tambahan untuk memudahkan murid dalam menghadapi latihan susulan. Sebagai contoh kaedah ini boleh diterapkan dalam pengajaran kaedah tatabahasa. Kaedah Induktif Kaedah adalah berlawanan dengan kaedah perbandingan. 6. persediaan amat penting untuk berhadapan dengan pelajar terutamanya bagaimana untuk melatih mereka berfikir dan bekerjasama atau interaksi dalam bahasa tersebut. Setelah diberikan contoh yang banyak dan murid membuat rumusan daripada apa yang boleh difaham berdasarkan contoh. dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran itu. Sesudah memberi penjelasan berkenaan sifat jamak taksir dan bagaimana mengenalnya berdasarkan beberapa contoh. langkah pemilihan kaedah. para pelajar didedahkan dengan pelbagai contoh dan situasi serta penghuraian sebelum pergi menuju konklusi dan kesimpulan atau merujuk sesuatu hukum. merenung. teknik dan pendekatan yang dipilih adalah penting dan menentukan sejauh mana objektif pengajaran dapat dicapai. strategi. menganalisa.

‫اىْظشي‬ ٌ‫ػي‬ ‫اىيغخ‬ ٌ‫ػي‬ ُ‫:ا‬ ٌ‫ػي‬ 1. 1997 . ‫ٍْٖب‬ ً‫اىصشف‬ ‫رذسٌظ‬ ‫ٍْٖب‬ ٌ‫ٗػي‬ ِ‫اىََن‬ َِ‫ف‬ ، ً٘‫ػي‬ ‫اىيغخ‬ ً٘‫ػي‬ ‫ٌذسط‬ ‫ػذح‬ ٌ‫ٗػي‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫ػذح‬ ً‫اىْفغ‬ ‫اىغبثقخ‬ ً٘‫اىؼي‬ ‫اىفشؽ‬ ًّ‫اىَؼب‬ ‫ٕزا‬ ‫اىيغخ‬ ٍِ ٌ‫ػي‬ ‫مو‬ ‫ٌٗشَو‬ ٌ‫ٗػي‬ . .Pelaksanaan Pengajaran. Ee Ah Meng. Shah Alam . lampiran 1 ‫اىيغخ‬ ٍِ‫فشػ‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫اىى‬ ٌ‫ٌْقغ‬ ‫األص٘اد‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫أألجْجٍخ‬ ‫اىيغبد‬ ‫اىيغخ‬ ‫ثبءٌجبص‬ ‫رؼشٌفٖب‬ ٕ٘ٗ ٌ‫ػي‬ . Falsafah. Unit Bahasa Arab Bahagaian Kurikulum Pendididkan Islam Dan Moral. Bahagian A . Pedagogi ll Pelaksanaan Pengajaran . Bhd. Pendidikan Islam. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. ‫اىيغخ‬ ٘‫اىْح‬ 2. Kem. Bhd. ‫ٌٗشَو‬ ‫اىفٍَّ٘بد‬ ً‫. Pedagogi 3 .ٗاىزشجَخ‬ ‫ٗارا‬ ً‫األجزَبػ‬ ً‫ٌي‬ ‫مَب‬ : . Jab. Pendididkan Islam Dan Moral. Salleh .اىزبسٌخ‬ ‫اىيغخ‬ ٌ‫ػي‬ ‫. 1991 Mok Soon Sang. Shah Alam . 1997. Pendedahan Kurikulum Semakan BAK & BAT . Kuala Lumpur 1996.Pengajaran dan Persediaan Mengajar. _________________. Pedagogi dan Methodologi. Fajar Bakti Sdn.ً‫اىزطجٍق‬ ٌ‫ٗػي‬ ‫رؼشٌف‬ ‫شئْب‬ ‫اىزي‬ ‫اىفشؽ‬ ‫ٕزا‬ ٌ‫ػي‬ ٕ٘ ‫اىيغخ‬ . Fajar Bakti Sdn.Ahmad Mohd. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Mok Soon Sang & Lee Shok Mee. Kuala Lumpur. Pendidikan Malaysia.. Pedagogi 2 .

3‬ ‫.اىصشفٍخ‬ ‫ٌقذً‬ ‫.1‬ ‫ٗػيٌ‬ ‫ٗفً‬ ‫اّزقبىٖب‬ ‫ٗفً‬ ‫اىيغٌ٘خ‬ ‫:ػيٌ‬ ‫األص٘اد‬ ‫فشٗع‬ ‫األص٘اد‬ ‫ّطق‬ ‫صالصخ‬ ‫ٗظبئف‬ ‫فً‬ ‫ٍِ‬ ‫فً‬ ‫اىى‬ ‫فً‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫ٕزا‬ ‫ٕزا‬ ‫ٕزا‬ ‫ٌجحش‬ ‫رقغٌٍ‬ ‫ٌجحش‬ ‫.3‬ ‫األً‬ ‫.5‬ ‫اىق٘اػذ‬ ‫.ثغ٘إب‬ ‫األص٘اد اىفٍضٌبئً ٗػيٌ األص٘اد اىغَؼً.ػيٌ‬ ‫ػيٌ‬ ‫.7‬ ‫ٗثؼذٓ‬ ‫اىغٍبعٍخ‬ ‫اىيغخ‬ ‫ٍِ‬ ‫ثؼضٖب‬ ‫ػيٌ‬ ‫ػقيً‬ ‫ٗأصْبءٓ‬ ‫اىَفشداد‬ ‫اىيغخ‬ ‫ّفغً‬ ‫اىنالً‬ ‫ٗػالقخ‬ ‫اىؼيَبء‬ ‫عي٘ك‬ ‫قجو‬ ‫اىَؼْى‬ ‫ثؼض‬ ‫مظبٕشح‬ ‫رحذس‬ ‫اىيغخ‬ ‫اىزً‬ ‫ٗاالّؼنبعبد‬ ‫ػِ‬ ‫طجٍؼخ‬ ‫فً‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىْفغٍخ‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫اىَؼْى. ٌجحش ٕزا اىؼيٌ فً رط٘س اىيغخ غٍش اىؼص٘س اىزبسٌخٍخ اىَخزيفخ ٍٗبطشأ ػيٍٖب ٍِ رغٍشاد ٗرأصشاد .1‬ ‫ىَخبسط‬ ‫ثٍِ‬ ‫األً‬ ‫.اىْبجَخ‬ ‫: ٗإٌٔ فبئذح ىؼيٌ اىيغخ ىذٍّب فً ٕزا اىَقبً ٕ٘ االعزفبدح ٍْٔ فً رذسٌظ اىيغبد األجْجٍخ ػيى اىْح٘ اَرً‬ ‫ٌقذًّ ىْب ػيٌ األص٘اد اىْطً ٗصفب جٍذا ىَخبسط أص٘اد اىيغخ اىَْش٘دح ، أي اىيغخ اىزً ّشٌذ رؼيٍَٖب ميغخ أجْجٍخ. ٌجحش ٕزا اىؼيٌ فً اىَ٘سفٍَبد ٗر٘صٌؼٖب.‬ ‫األص٘اد‬ ‫ٌَٗنِ‬ ‫ػيٌ‬ ‫اىْطقً‬ ‫فٍَّ٘بد‬ ‫األص٘اد‬ ‫اىى‬ ‫اىفؼيً‬ ‫ادسامٖبص‬ ‫ػيٌ‬ ‫.ثجؼض‬ ‫ػيٌ‬ ‫حٍش‬ ‫ػيٌ اىيغخ األجزَبػً.‬ ‫ٍِ‬ ‫اىيغخ‬ ‫اىَْ٘اىيغ٘ي‬ ‫ٌٗذػ٘ٓ‬ ‫. ٌجحش ٕزا اىؼيٌ فً رشرٍت اىنيَبد ضَِ اىجَيخ.8‬ ‫األجزَبػً‬ ‫. ٌٗذػ٘ٓ اىجؼض ػيٌ اىْظٌ.4‬ .‬ ‫اىَؼبًّ. ٌذسط ٕزا اىؼيٌ اىيغخ مظبٕشح اجزَبػٍخ ٍِ حٍش اىيٖجبد اىجغشفٍخ ٗاىيٖجبد األجزَبػٍخ ٗاىذٗس .2‬ ‫ع٘اء‬ ‫. ٗاىَ٘سفٌٍ ٕ٘ أصغش ٗحذٓ ىغٌ٘خ راد ٍؼْى .‫.‬ ‫األعزخذاً‬ ‫اىفٍَّ٘بد‬ ‫ٕزٓ‬ ‫ػيٌ اىيغخ اىزبسٌخً .ػيٌ اىصشف .4‬ ‫ػيٌ اىْح٘.مَب .‬ ‫ٕزا‬ ‫ٌذسط‬ ‫ٗاىزأصٍشاد‬ ‫ٕزا‬ ‫ٌجحش‬ ‫حٍش‬ ‫اىْفغً.اىْظبً‬ ‫ٌقذً‬ ‫.ٗثزاىل‬ ‫ىيغخ‬ ‫اىصشف‬ ‫اىَ٘سفٍَبد‬ ‫اىْح٘‬ ‫اىيغخ‬ ‫ىْب‬ ‫األً‬ ‫ػيٌ‬ ‫أي‬ ‫ػيٌ‬ ‫،‬ ‫ىْب‬ ‫اىيغخ‬ ‫ىْب‬ ‫اىص٘رً‬ ‫ٌقذًّ‬ ‫أص٘اد‬ ‫.فً‬ ‫ٌقذً ىْب ػيٌ اىيغخ اىْفغً ٍؼيٍ٘بد ٍفٍذح ػِ اىؼ٘اٍو اىْفغٍخ اىزً رؤصش فً رذسٌظ اىيغخ األجْجٍخ ٗاىزً رؤصش فً .رؼيَٖب‬ ‫.ٗر٘صٌغ‬ ‫. ٌٗذػى ػيَبء اىصشف ٗاّح٘ ٍؼب .2‬ ‫ىيغخ‬ ‫اىيغبد‬ ‫ٗرصٍْفٖب‬ ‫اىفٍَّ٘بد. ٌٗجحش مو ػيٌ ٍْٖب فى ّطق األص٘اد ٗاّزقبىٖب ٗادسامٖب ػيى اىز٘اه‬ ‫.5‬ ‫األجْجٍخ‬ ‫اىيغخ‬ ‫ىزذسٌظ‬ ‫أفضو‬ ‫ػِ‬ ‫ٍفٍذح‬ ‫ٍؼيٍ٘بد‬ ‫األعبىٍت‬ ‫ػيٌ‬ ‫ىْب‬ ‫ٌقذً‬ ‫حذ‬ ‫اىنيَبد‬ ‫ٗاالخزالف‬ ‫اىيغخ‬ ‫اى٘حذاد‬ ‫ػيى‬ ‫ٗصفب‬ ‫اىزشبثٔ‬ ‫فً‬ ‫ٗر٘صٌغ‬ ‫اىَْش٘دح‬ ‫ّٗظبً‬ ‫ٗاىيغخ‬ ‫اىنيَخ‬ ‫ٗاىيغخ‬ ‫اىجَيخ‬ ‫ٍ٘اضغ‬ ‫ّٗظٍشٓ‬ ‫ىزشمٍت‬ ‫األً‬ ‫ىزشمٍت‬ ‫اىؼيٌ‬ ‫ٍؼشفخ‬ ‫ٍفٍذا‬ ‫اىيغخ‬ ‫ٍفٍذا‬ ‫اىَْش٘دح‬ ‫فً‬ ‫ٌَنِ‬ ‫اىَْش٘دح‬ ‫ٗصفب‬ ‫،‬ ‫ٗصفب‬ ‫ٕزا‬ ‫.6‬ ‫اىذالىخ‬ ‫.

‫رؼيًَ‬ ‫ٍشدٗد‬ ‫افضو‬ ‫ٗاػطبء‬ ‫ٗاىجٖذ‬ ‫اى٘قذ‬ ‫اخزصبس‬ ‫.ىغخ‬ ‫ٗىزىل‬ ‫.فٍصجح‬ ‫.‬ ‫ٍِ‬ ‫مضٍشا‬ ‫اىيغخ‬ ‫ٕزٓ‬ ‫فً‬ ‫اقزصبدٌب‬ ‫ٌجؼو‬ ‫اىيغخ‬ ‫اٗىى‬ ‫اىذٗه‬ ‫اُ‬ ‫ثزؼيٌ‬ ‫ٍِ‬ ‫مَب‬ ‫ٌَُْ٘‬ ‫ٍَب‬ ‫إٍَخ‬ ‫ميغخ‬ ‫مضٍش‬ ‫اٗىى. dan seterusnya Universiti.‬ ‫فبُ‬ ‫اىصالح‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫إٍَٔخ‬ ‫:اىيغخ‬ ‫أٗ‬ ‫. dari peringkat tadika.‬ ‫ٗرغزخذً‬ ‫اىؼبىٌ‬ ‫اىيغخ‬ ‫دُٗ‬ ‫ىذٌٖب‬ ‫ٍغيٌ‬ ‫ٍْٔ‬ ‫مو‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫رؼيٌ‬ ‫اىششٌف.4‬ ‫عشٌغ‬ ‫ٗصّب‬ ‫ثشنو‬ ‫ىٌٖ‬ ‫االقزصبدٌخ‬ ‫اصْزٍِ‬ ‫االعالٍٍخ.5‬ ‫ٌؼًْ‬ ‫اىذٗه‬ ‫السرجبط‬ ‫اىشؼ٘‬ ‫ٗػششٌِ‬ ‫ٕٗزا‬ ‫شؼ٘ة‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫ٗرشحت،‬ ‫االعزؼذاد‬ ‫‪"PENDEKATAN BELAJAR BAHASA ARAB SECARA BERKESAN‬‬ ‫‪PENDEKATAN BELAJAR BAHASA ARAB SECARA BERKESAN‬‬ ‫.الصحبثٖب‬ ‫.1‬ ‫اقزصبدٌب‬ ‫ٗاىغٍبعٍخ‬ ‫.‬ ‫ٍِ‬ ‫عٍبعٍبٍ٘اصٌب.ٗىزىل‬ ‫. مَب أُ إٍَٔخ ٕزٓ اىيغخ رضٌذ ٌٍ٘ب ثؼذ ًٌ٘ فً ػصشّب اىحبضش.‬ ‫مو‬ ‫اىحذٌش‬ ‫فبُ‬ ‫اُ‬ ‫ٌغزَذ‬ ‫.ٍغ‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫األرٍخ‬ ‫اىقشءاُ‬ ‫اىششػٍخ‬ ‫. sekolah rendah.2‬ ‫ٍغيٌ‬ ‫.‪Bahasa Arab adalah Bahasa Internasional yang tidak asing lagi seantero dunia‬‬ ‫‪Assalamu'alaikum. Al-Qur'an telah‬‬ ‫‪menegaskan bahwa bahasanya adalah mudah untuk dipelajari.اىيغخ‬ ‫االقزصبدٌخ‬ ‫ىذٌٌٖ‬ ‫ٍب‬ ‫ٗٗصّب‬ ‫ٍزنيًَ‬ ‫ػشثٍخ‬ ‫عجغ‬ ‫اىَنبّخ‬ ‫ثفضو‬ ‫مجٍشا‬ ‫ػذد‬ ‫دٗىخ‬ ‫اُ‬ ‫ٕزٓ‬ ‫االعالٍٍخ‬ ‫اُ اىيغخ اىؼشثٍخ ٍنبّخ خبصخ ثٍِ ىغبد اىؼيٌ.ىغخ‬ ‫. Berapa ramai yang telah belajar BA selama bertahun‬‬‫‪tahun. Tetapi kita lihat pembelajaran BA‬‬ ‫‪tidak membuahkan hasil yang dicita-citakan. sekolah menengah.‬ ‫اُ‬ ‫ميغخ‬ ‫رزنيٌ‬ ‫اىؼشثٍخ.‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫اُ‬ ‫ثبىؼشثٍخ‬ ‫االعالً‬ ‫ٗاألحنبً‬ ‫ٌؤدٌٖب‬ ‫أسمبُ‬ ‫مو‬ ‫اىيغخ‬ ‫ػئٍ‬ ‫اُ‬ ‫ٍِ‬ ‫ػيى‬ ‫ًٕ‬ ‫اىنشٌٌ‬ ‫ٗاعزؼٍبثٖب‬ ‫ٗاىًْٕ٘‬ ‫ػئٍ‬ ‫اىصالح‬ ‫اعبعً‬ ‫ٗاججب‬ ‫اىشع٘ه‬ ‫األحبدٌش‬ ‫اعجبة‬ ‫اىيغخ‬ ‫اىى‬ ‫ٌفٌٖ‬ ‫األٗاٍش‬ ‫ٌؤدي‬ ‫ثشمِ‬ ‫ثزىل‬ ‫احبدٌش‬ ‫ٕزٓ‬ ‫االُ‬ ‫ٍٗؼذٌخ،‬ ‫قشاءح‬ ‫اىؼشة‬ ‫ّفطٍخ‬ ‫ٗرز٘امج٘ا‬ ‫ٍغزخذٍخ‬ ‫فً‬ ‫ىغخ‬ ‫ثو‬ ‫ثذٌبىخ‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫صبٍّخ‬ ‫اىؼشٌخ‬ ‫اىْفغً،‬ ‫ىغخ‬ ‫ٌشٌذ‬ ‫اُ‬ ‫صشٗاد‬ ‫أُ‬ ‫اىَغيٌ‬ ‫ٌشٌذ‬ ‫ٍشرجطخ‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫اُ‬ ‫ٍغيٌ‬ ‫ىيؼشة. اُ اىيغخ اىؼشثٍخ ًٕ اىيغخ اىزً ّضه ثٖب اىقشءاُ اىنشٌٌ. Tidak‬‬ . Bahasa Arab (BA) adalah bahasa al-Qur'an al-Karim. ٗرشجغ إٍَخ‬ ‫ىغخ اىقشءاُ اىنشٌٌ.اىزي‬ ‫.3‬ ‫ٌؼشف‬ ‫اىؼشثٍخ‬ ‫. ًٕٗ ثزىل اىيغخ اىزً ٌحزبجٖب مو ٍغيٌ ىٍقشأ .

latihan terhadap kemahiran ini harus diberikan penekanan sejak dari peringkat awal lagi. methode ini juga kadang-kadang disebut juga sebagai Kaedah Semulajadi (Natural Methode). terutama di Timur Tengah. Ini kerana pendekatan ini memberi pendedahan secara langsung kepada penggunaan bahasa sasaran. Pada asasnya. Di samping cara di atas. Namun. Dalam hal ini penterjemahan ke dalam bahasa kedua adalah penting kerana tujuan asas pengajaran teks-teks agama adalah pemahaman yang mendalam terhadap iasi kandungan yang disampaikan. Nampaknya inilah yang amat kekurangan dalam pengajaran BA di Malaysia khususnya. 2. Cara ini sekaligus memalingkan pelajar daripada memberi tumpuan kepada bahasa asal. Namun. ramai orang yang telah hafal kaedah-kaedah nahu. cara yang popular juga dalam pebgajaran BA ialah penterjemahan. Keadaan amat berbeza dalam hal pengajaran bahasa. Secara saikoloji. Sebagai contoh. Tidak dinafikan bahawa kaedah nahu adalah penting dalam pembelajaran bahasa. Penggunaan bahasa sasaran secara langsung bertujuan melatih minda pelajar supaya berfikir dalam bahasa yang dipelajari. mata untuk membaca dan tangan untuk menulis. lisan untuk menutur. Komunikasi ini akan melibatkan pancaindera telinga untuk mendengar. kerana tujuan asasi daripadanya ialah bagaimana pelajar dapat mencapai suatu tahap kemahiran dalam penggunaan bahasa. Keadaan ini disebabkan oleh dua faktor penting. Bagaimanapun. tahap penguasaan BA amat mengecewakan. Cara ini sebenarnya adalah pengaruh daripada pengajaran teks agama seperti fiqh. Kerap BA diajar tanpa mengetahui method yang betul. . Ia seolah diajar tanpa mempunyai tujuan. Tidak memahami konsep pengajaran/pembelajaran. iaitu: 1. tetapi memahami kaedah nahu sahaja tidak bermakna seseorang menguasai sesuatu bahasa. sebaliknya memberikan tumpuan kepada terjemahan dalam bahasa kedua. menulis dan membaca. Pada asasnya guru tidak akan menggunakan kaedah terjemahan.kurang yang menyambung pelajaran ke luar negara. Berdasarkan ini. Kebolehan seseorang menggunakan beberapa atau semua pancaindera dalam komunikasinya itu dinamakan sebagai kemahiran bahasa. Oleh kerana itu. Ia juga menghampiri proses pembelajaran bahasa ibunda di kalangan kanak-kanak. ramai yang tidak memahami bahawa kaedah bahasa berbeza daripada bahasa itu sendiri. bahasa adalah suatu media yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu sama lain. di antara method yang paling berkesan pada pendapat saya ialah Kaedah Terus (Direct Methode). tafsir. Satu Cadangan Terdapat banyak sekali method pengajaran bahasa yang dibahaskan oleh pakar-pakar pendidikan. untuk mencapai tahap komunikasi yang berkesan. tetapi tidak mahir dalam bercakap. malah dia hanya akan menggunakan bahasa sasaran. hadith dan lain-lain. guru berperanan sebagai contoh utama dalam menggunakan bahasa sasaran. Cara yang paling biasa digunakan ialah mengajar kaedah Nahu Arab sejak daripada tahap pertama dengan anggapan bahawa dengan mengetahui kaedah-kaedah ini pelajar akan mahir dalam BA. Tidak memberi penekanan kepada kemahiran bahasa.

Boleh dikatakan bahawa kemantapan kemahiran bertutur bergantung sepenuhnya kepada kemahiran mendengar. kanak-kanak terus belajar bahasa ibundanya daripada persekitaran. Latihan mendengar juga bertujuan membantu pelajar menguasai penyebutan huruf yang betul. Ia tidak mengajar kaedah-kaedah nahu dan saraf secara langsung. Ia menekankan penggunaan bahasa yang mudah. Kemungkinan besar dia akan merasa hampa dan putus asa. ia akan menjadi suatu pendorong yang berguna untuk mengembangkan penguasaan yang lebih bermakna dalam bahasa yang dipelajarinya. perkara-perkara yang wujud secara fizikal. patut dikhususkan suatu period (6 bulan misalnya) hanya untuk melatih tubi kemahiran mendengar. setengah pakar mengesyorkan bahawa pada tahap permulaan. Begitulah hendaknya seseorang yang belajar BA mesti mendengar dan berlatih bertutur sekerap yang mungkin. 6. Ciri-ciri penting Kaedah Terus ialah: 1. 2. malah perkataan dan bagaimana ia digunakan di dalam ayat. pancaindera yang terlibat hanyalah pendengaran. method ini cuba mendekati proses pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak di mana pengulangan adalah satu daripada elemen yang sangat penting. perkataan-perkataan dan tajuk-tajuk yang mempunyai makna yang abstrak dielakkan. Tujuannya ialah supaya minda pelajar tidak dikongkong oleh kaedah-kaedah . Kebolehan berbual adalah satu petanda kepada kebolehan bertindak balas terhadap apa yang didengar. melatih pelajar memahami ciri-ciri bahasa melalui pemerhatiannya ketika menggunakannya. 4. pelajar tidak mencatat perkataan itu sahaja. Ia mementingkan pengulangan atau latih-tubi. Ketika mencatat perkataan yang baru misalnya. Ia menekankan kepada penggunakan bahasa yang paling kerap di dalam kehidupan seharian. Proses mendengar mungkin berjalan selama setahun atau lebih. Seperti yang disebutkan di atas. ia akan menjadi penghalang baginya daripada meneruskan proses pembelajaran. di pasar. Oleh kerana itu perbendaharaan kata tidak diajar secara individu. Kadang-kadang kaedah-kaedah nahu yang asas diterangkan secara ringkas. Ia memberi penekanan kepada kemahiran bahasa. di sekolah dan lainlain. tetapi bukan dalam bentuk suatu teori yang mendalam. tidak kompleks. Sebaliknya seorang yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. kemahiran mendengar dan bercakap diberi perhatian yang lebih. Apabila seseorang berjaya sampai ke tahap ini. Pada peringkat permulaan. Pada tahap ini. persis cara kanak-kanak mempelajari bahasa ibunda di peringkat permulaan. 5. sebanyak itulah kemantapan yang dicapai oleh pelajar.semakin hampir pendekatan kita kepada proses kanak-kanak belajar bahasa ibunda.Perkara ini juga selari dengan proses pembelajaran kanak-kanak. Untuk peringkat permulaan. Tahap ini diikuti oleh latihan bercakap yang juga mengambil masa yang agak lama di samping kemahiran mendengar yang berterusan. Selama mana pengulangan berlangsung. 3. Malah. sebaliknya. Ia mementingkan penggunaan bahasa. di rumah.Ini kerana kedua kemahiran ini adalah asas penting untuk melancarkan proses pembelajaran yang seterusnya. maka semakin mantap kemahiran yang dikuasai. Ia memberi fokus kepada perbualan yang berlaku sehari-hari. Sejak lahir.

bahasa mestilah dipelajari secara formal dan hanya . Pada tahap ini. Mejoritinya mempunyai bahasa ibunda masing – masing. Penyataan Masalah Mempelajari bahasa kedua merupakan satu proses mempelajari lakuan baru. kemudahan pasarana seperti telefon. Mereka hanya perlu didedahkan kepada bahasa ibunda mereka dan secara tidak disedari mereka akan pandai dengan sendirinya menggunakan bahasa itu. begitu juga dengan pendapatan ibubapa yang mempunyai taraf hidup yang rendah. tetapi akan meninggalkan kesan yang mendalam. pengajaran bahasa kedua hendaklah dirancang dan dilaksanakan secara semulajadi dan tidak terlalu formal. gangguan daripada bahasa ibu sering terjadi. Selain daripada itu kebanyakkan daripada ibu bapa masih lagi hidup dalam kehidupan yamg serba daif.nahu/saraf. Beberapa faktor telah diambil kira seperti minat terhadap mempelajari bahsa kedua. Mereka mengangga bahawa pelajaran itu tidak penting bagi golongan ini. Justeru. Belajar melalui kesalahan adalah suatu proses yang tabi'i dan bersahaja. Seperti mana yang kita ketahui bahawa bayi belajar secara tidak formal Mereka dapat menguasai bahasa itu dengan cara „memperoleh‟ bukan melalui proses pembelajaran. Oleh itu. dalam proses pembelajaran. Ia juga menimbulkan perasaan takut melakukan kesalahan.Ianya semakin popular Kaedah Penyelidikan Bahasa 1. latar belakang geografinya. Berbeza dengan pembelajaran bahasa kedua. termasuk radio dan televisyen.0 PENDAHULUAN Latar Belakang Kajian Lazimnya kita mengetahui bahawa penguasaan bahasa pertama berlaku secara semulajadi semenjak kecil lagi. Kita akan kaji mengapa masih ramai pelajar belum dapat menguasai bahasa kedua terutama sekali dari segi sebutannya kerana mereka masih lagi dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka masing – masing. Penyelidikan ini berkisar di beberapa buah sekolah di Bahagian Sarikei di mana pelajarnya terdiri daripada pelbagai etnik. bahasa akan dipelajari secara berperingkat-peringkat. dimana ini akan melambatkan proses pembelajaran kerana penekanan kepada kaedah nahu/saraf secara lansung pada peringkat permulaan biasanya boleh menyebabkan bahawa BA adalah sukar. Dalam kajian ini kita akan penyelidik dan cadangan tentang senario kelemahan murid sekolah rendah dalam menguasai bahasa kedua dalam proses pembelajaran.

berkembang melalui latihan dan pengukuhan Oleh itu. untuk persediaan para guru – guru disekolah rendah tentang persediaan kanak – kanak tentang . Mungkin salah satu masalah yang besar ialah. pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada pelajar Melayu sendiri tidak banyak menimbulkan masalah tetapi mengajarnya sebagai bahasa kedua kepada pelajar bukan penutur jati memerlukan perhatian yang lebih teliti. Para pelajar mesti bekerja keras untuk mempelajari bahasa kedua ini. Adalah jelas. Justeru. sehingga murid-murid terpaksa mempelajari suatu dialek yang berlainan yang tidak boleh mereka tuturkan di luar kelas. Lingkungan kebudayaan dan linguistik di kalangan pelajar sering mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua mereka. Penekanan sebaiknya dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup yang membolehkan bahasa tersebut sering didengar dan dituturkan. dalam proses pembelajaran. Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah seperti berikut : i. Untuk mempelajari Bahasa Kedua ini pelajar hendaklah perlu banyak membaca. Masalah yang dihadapi oleh murid zaman kini ialah mereka mempunyai pandangan yang negative Dalam konteks pengajaran bahasa Melayu. bahasa Melayu yang diajar itu amat formal dan tidak ada kegunaan atau persamaannya dengan bahasa yang digunakan hari-hari. Bahasa kedua menjadi salah satu daripada mata pelajaran yang mesti diajar walaupun sukar bagi pelajar untuk mempelajarinya. dorongan yang kuat dan sikap yang baik adalah perlu untuk belajar. mempelajari bahasa kedua merupakan satu proses mempelajari lakuan baru. Tambahan pula mempelajari bahasa kedua merupakan salah satu daripada proses pembelajaran di setiap sekolah di Malaysia. gangguan daripada bahasa ibu sering terjadi. Oleh itu. Penekanan sebaiknya dilakukan dalam konteks kebudayaan dan sosial yang hidup yang membolehkan bahasa tersebut sering didengar dan dituturkan. pengajaran bahasa kedua hendaklah dirancang dan dilaksanakan secara semulajadi dan tidak terlalu formal. Pelajar perlu melalui rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti yang tersusun dengan kaedah-kaedah tertentu.

iii. Mengetahui tentang perbezaan diantara penguasaan Bahasa Pertama dan pembelajaran bahasa kedua dan mempelajari penggunaan bahasa. Saratok. ii. Sarawak Objektif Kajian Teori Kajian Persempalan Tempat Kajian Kaedah Kajian .pembelajaran bahasa dan penguasaannya. Rangka Konsepsual Tajuk Cadangan Mempelajari Bahasa Kedua adalah di kalangan pelajar sekolah rendah masa kini. Untuk mengetahui tentang pembelajaran bahasa kedua bagi kanak – kanak. Kajian Kes di SK Budu.

F Skinner.B Watson. Dalam konteks . dan daripadanya timbul gerak balas terhadap orang lain untuk melahirkan pertuturan dan sebutan daripada simbol. peristiwa. Sapir. Sarjana – sarjana psikologi menyertai aliran ini ialah J. Teori mekanis cuba menghuraikan pertalian antara psikologi dengan bahasa melalui pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung atau secara fizikal. Rahman ( 1997 ). pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang digambarkan dalam satu uni kotak yang dinamakan “skemata ”. Ini bermakna penguasaan bahasa adalah satu proses mekanis melalui latihan dan pengulangan. Objek yang dimaksudkan mempunyai kaitan dengan pengatahuan. Boas.Kerangka Teori Teori Skema yang telah dikemukakan Rumelhart ( 1981 ) yang berkaitan dengan pengetahuan individu atau struktur data yang bagi mengambarkan konsep umum yang ada dalam ingatan manusia. Pavlov dan B. tingkah laku dan urutan – urutan perlakuan dalam unit tersebut.P. Golongan ini beranggapan bahawa pemerolehan sesuatu lakuan terjadi melalui ulangan lakuan.r. Skema merupakan pengetahuan seseorang tentang semua konsep objek. edward L. Mengikut teori skema. Fries dan Brooks. situasi. Rangsangan yang datang kepada seseorang adalah dari dalam dirinya. I. Tondike. Mereka yang sealiran dengan teori ini terdiri daripada ahli – ahli bahasa seperti Bloomfield. Menurut Abd.Guthrie. E.

disamping itu juga ianya boleh digunakan oleh pihak Pusat Perkembang Kurikulum untuk merobak huraian sukatan pelajaran dan di semak semula supaya ianya lebih berkesan untuk dgunakan oleh warga pendidik. Sekolah ini dipilih berdasarkan lokasinya yang jauh dari bandar dan latar belakang status sosioekonomi keluarga pelajar kebanyakanya terdiri daripada golongan sederhana. Teori mekanis juga menekan kemahiran lain seperti pertuturan lisan dan kemahiran mendengar kerana kedua – dua kemahiran ini mempunayai hubungan yang rapat dan mudah untuk dikuasai berbanding dengan aktiviti membaca dan menulis. Kesemua kemahiran ini perlu diberi awal dalam pembelajaran yang berterusan di sekolah. kefahaman bacaan di samping kefasihan dan kelicinan sintaksis. Ujian kloz pula bertujuan untuk menentukan tahap kebolehan individu yang dikaitkan dengan beberapa kemahiran lain. Skop Kajian Kajian ini akan meliputi beberapa orang guru dan pelajar telah sebuah sekolah di kawasan luar bandar Sarawak.pengajaan dan pembelajaran bahasa teori mekanis menegaskan latihan dan latih tubi pola bertujuan untuk membentuk satu kebiasaan baru bagi pelajar. kemahiran perbendaharaan kata. Pihak yang berwajib dalam organisasi pendidik di Malaysia ( KPM ) perlu menyedari masalah pembelajaran bahasa kedua bagi murid – murid yang tinggal jauh dipedalaman. iaitu kemahiran berfikir. dimana mejoriti ibu bapa atau penjaga bekerja sebagai petani dan . Guru dan ibu bapa dapat menentukan bentuk keperluan dan penyediaan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran bagi melaksanakan program pemulihan khas bagi mereka yang lemah. Bagaimana cara hendak menbaiki itu terpulanh pada kretiviti seseorang guru tersebut Organisasi ini perlu merancang kurikulum khas bagi pelajar yang terbabit. Kepentingan Kajian / Kesinifikanan Hasil daripada cadangan kajian ini nanti bolehlah dimanfaatkan oleh guru – guru sekolah rendah yang mengajar bahasa kedua kepada pelajar yang masih lagi mempunyai kepekatan diksi dalam bahasa ibunda mereka. yang terletak berhampiran dengan Pekan Kecil Daerah Saratok. Kajian cadangan ini penting untuk membaiki tahap pancapaian akademik secara menyeluruh. Ketidaksesuaiannya perlu diubah dan diganti dengan kaedah baru yang mungkin mampu memberi penyelesaian yang lebih baik. tatabahasa.

Pelajar Perkataan pelajar adalah pelaku kepada perbuatan belajar. Kaedah kajian yang menggunakan Ujian Kloz dan soal selidik kepada 10 orang responden ( pelajar ) sebagai sampel akan turut mengambil kira maklum balas guru bagi mencapai objektif kajian. 2 tahun di sekolah menegah atas. Bahasa Pertama Menurut Kamarudin Hj. Pendidikan di Malaysia menggunakan sistem 6-3-2-2. yang bermula pada usia pelajar 13 hingga 15 tahun. golongan : di ~ orang Melayu:di ~ mahasiswa . iaitu individu yang sedang dalam jangka masa proses belajar.penoreh getah.” Dikalangan Menurut Kamus Dewan perkataan kalangan bermaksud lingkungan. iaitu 6 tahun di sekolah rendah yang bermula pada usia kanak – kanak 7 hingga 12 tahun . bahasa ~ bahasa ( kata – kata ) yang biasa dipakai dalam sesuatu golongan tertentu. dan 2 tahun dalam tingkatan 6 di peringkat pra. Bahasa pertama ini sering juga disebut bahasa kandung atau bahasa ibunda. ~ atas golongan. Husin (1998) : “Bahasa pertama ialah bahasa yang mula-mula sekali dikuasai oleh seseorang sejak dia masih kanan – kanak iaitu iaitu sebelum dia mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua.universiti. yang bermula pada usia 16 hingga 17 tahun. Menurut kajian Mohd Azmi ( 2001 ). Mempelajari merujuk kepada proses menimba ilmu dari seseorang ataupun institusi pendidikan. Sekolah rendah adalah satu institusi pendidikan di Malaysia yang mengendali kumpulan pelajar dalam lingkungan umur 7 hingga 12 tahun berdasarkan syarat – syarat tertentu. . Skop ujian dan soal selidik yang akan dijalankan adalah tertakluk kepada keperluan objektf kajian Definisi Istilah Definisi istilah yang digunakan dalam tajuk kajian cadangan ini adalah seperti berikut : Mempelajari Perkataan“ mempelajari ”adalah berasal dari kata dasar pelajar . 3 taun sekolah menegah rendah. atau menimba ilmu dari seseorang atau institusi pendidikan.

Seratok. Dalam hal ini. Semua kemahiran berbahsa dan komunikasi memerlukan proses yang kompleks Penguasaan Bahasa Pertama Dan Pembelajaran Bahasa Kedua Ahli-ahli psikolinguistik berpendapat bahawa proses mempelajari bahasa pertama adalah secara terus tanpa sebarang aktiviti terjemahan daripada bahasa lain. Dalam hal ini. Bahasa dikuasai secara keseluruhan dan tidak sekerat-sekerat atau terpisah dalam bentuk berasingan. Kamarudin (1988) membahagikan proses tersebut seperti berikut : . Sekolah Kebangsaan yang dimaksudkan dalam kertas cadangan ini ialah SK Budu. Waktu berlaku sesuatu peristiwa. Manakala perkataan Masa pula menurut Kamus Dewan ( 1996 ) kini bermaksud sekarang ini. memerhati kebiasaan. kanak-kanak hanya menguasai pertuturan sahaja secara sebarangan.Bagaimana cara hendak menguasai bahasa kedua tersebut. Masa Kini Masa kini pula membawa pengertian waktu sekarang. waktu ini. Beberapa kemahiran asas lain yang harus diberi penekanan sama rata bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi ialah mendengar.Menurut Kamus Dewan ( 1996 ) masa bermaksud waktu atau ketika ini. Kesimpulan Definisi Istilah Kesimpulan defini istilah yang digunakan oleh penyelidik ialah bagaimana hendak mempelajari dan menguasai Bahasa Kedua di kalangan pelajar dalam lingkungan 7 hingga 12 tahun di Sekolah Kebangsaan Budu Seratok.Dapatlah kita katakan di sini bahawa pengertian pelajar sekolah rendah bermakna individu yang dalam lingkungan usia 7 hingga 12 tahun dan masih belajar atau bersekolah di sekolah Kebangsaan di negara ini. Sarawak. Sarawak. Pembelajaran yang diperolehi adalah secara tidak langsung tanpa sebarang kaedah. Setelah beberapa lama melalui proses mendengar. kemahiran menulis dan kemahiran bertutur. Sorotan Kajian Beberapa Kemahiran Asas Bahasa Penguasaan bahasa untuk tujuan komunikasi merupakan matlamat pengajaran bahasa di sekolah. barulah mereka dapat bertukar mengikut kebiasaan bahasa itu. Walaupun begitu dalam menguasai bahasa pertama atau bahasa ibunda beberapa proses dilalui oleh kanak-kanak.

bunyi yang didengar ii. Kanak-kanak umpamanya dapat menguasai bunyi. Kanak-kanak mempelajari menggunakan bahasa tetapi tidak mengenainya Prinsip ini menerangkan bahawa kanak-kanak tidak cuba mengkaji jalan bahasa dalam proses menguasai bahasa tersebut. pengimbuhan. Banyak aspek bahasa dikuasai sekaligus Lazimnya setiap kemahiran bahasa dikuasai dengan cara yang perlahan dan ini membolehkan beberapa aspek bahasa itu dapat dikuasai secara sekaligus. Mulamula mereka mengeluarkan bunyi-bunyi. Peringkat morfologi Peringkat menggabungkan unit-unit bunyi menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Proses kefahaman boleh wujud lebih awal daripada proses melahirkan ucapan. iii. Kanak-kanak memerhati dan menangkap sebarang kemahiran bahasa itu daripada penutur-penutur lain. perkataan. makna. Dalam aspek . Mereka belajar menggunakannya.i. iii. kemudian mencantumkan unit-unit bunyi itu menjadi perkataan dan selepas itu mencantumkan pula perkataan-perkataan itu menjadi ungkapan atau ayat. Prinsip-prinsip Pengajaran Bahasa Pertama i. Kemahiran bahasa dikuasai secara beransur-ansur Penguasaan sesuatu kemahiran bahasa di kalangan kanak-kanak berlaku secara beransur-ansur. Peringkat fonologi Peringkat mengeluarkan bunyi-bunyi dan membiasakan diri dengan bunyi. dan penggunaannya dalam ayat secara sekaligus. bahasa mempunyai banyak rumus dan peraturan dan semuanya ini dikuasai secara serentak. Lamakelamaan mereka akan menjadi mahir dengan sendirinya. ii. Kanak-kanak tidak diminta menjelaskan kenapa sesuatu ayat itu betul atau salah tetapi mereka perlu tahu betul salahnya. Peringkat sintaksis Peringkat menggabungkan morfem-morfem menjadi ungkapan-ungkapan atau ayat-ayat yang bermakna. Sebagaimana yang diketahui.

Walaupun tidak memahami sistem tatabahasa. Ini dijelaskan oleh Rivers W. Pembelajaran Bahasa Kedua Pengajaran bahasa kedua berbeza dengan penguasaan bahasa pertama. Bahasa kedua diperolehi dan dikuasai melalui pembelajaran.tatabahasa misalnya. menekankan banyak latihan dan pengulangan hingga membentuk satu tabiat. tetapi mereka amat mengetahui hubungan perkataan dengan perkataan dalam ayat dan antara ayat dengan ayat yang lain. Pelajar diberi latihan dan latih tubi pemakaian perkataan yang betul.M (1964) yang menyatakan pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah merupakan satu proses mekanikal yang membentuk tabiat Oleh itu. berenang. Kebiasaan ini mungkin kebiasaan seseorang individu atau kelompok penutur. dan lain-lain. Semasa mengajar. memamndu. v. Proses pembelajaran menetapkan jika sekali berjaya dilakukan dengan baik maka ia akan dapat diulangkan untuk seterusnya secara . Kanak-kanak menggunakan bahasa mengikut konteks makna Kanak-kanak belajar menggunakan bahasa itu dengan memerhati atau mendengar dan kemudiannya menggunakan unsur yang sama dalam keadaan yang serupa bagi memberikan maknanya. Jadi kanak-kanak tidak perlu dihalang mengembangkan kebolehan mereka berbahasa secara tersendiri. Mereka mempunyai kumpulan sendiri dan mempunyai habit dalam cara bertutur yang tersendiri. kanak-kanak tidak diminta mengkaji rumus-rumusnya tetapi cukup sekadar menggunakannya dalam ayat-ayat yang betul. Kanak-kanak mempunyai kebiasaan sendiri mempelajari bahasa dan pertuturan Kanak-kanak mempelajari pertuturan menurut kebiasaan tertentu. guru perlulah mencari konteks makna bagi menjelaskan makna perlatan itu. Mereka menggunakan sesuatu perkataan itu dalam konteks makna. cara penguasaannya adalah sama dengan proses pembentukan tabiat yang lain seperti belajar menaip. Di mana pembelajaran tersebut adalah bersifat formal. bukannya dalam konteks tatabahasa. iv.

” Seterusnya Rivers melalui teori pendekatan mengajar bahasa iaitu „pendekatan dengar sebut‟ menyatakan bahawa : a. berkemungkinan besar dia akan melalui proses-proses yang sama dengan proses penguasaan bahasa pertama. daripada kenyataan tersebut dapatlah diandaikan tabiat adalah disebabkan melalui peneguhan dan tabiat berbahasa kedua pula boleh dibentuk dengan berkesan bukan dengan membuat kesilapan-kesilapan tetapi mempelajari apa yang betul. Prinsip-prinsi Pengajaran Bahasa Kedua i. Kesenangan mempelajari bahasa tersebut akan dapat berkembang secara mudah sekiranya murid-murid mempunyai penguasaan kognitif terhadap struktur-struktur bahasa tersebut. Latih tubi memainkan peranan yang penting bagi menggalakkan kebolehan ini berfungsi. b. b.automatik. sintaksis dan leksikal satu-satu bahasa itu. sementara proses penguasaan bahasa kedua selepas peringkat awal kanak-kanak akan melalui tahap dan cara yang agak berbeza dengan proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Latihan-latihan yang diteguhkan dilakukan untuk membina habit bahasa yang .appear to operate from the solid foundation of the first language and thus manifest more interference. Teori ini menekankan kepentingan pemahaman murid akan struktur bahasa asing. more cognitively secure. Hal ini pernah ditegaskan oleh Brown (1980) : “Adult. iaitu lakuan kemahiran bahasa. Oleh itu. Menurut pendekatan kognitif (Chomsky). Pembelajaran bahasa kedua ialah satu proses mekanis Pembelajaran bahasa kedua adalah merupakan satu proses mekanis yang membentuk lakuan baru. Jika proses penguasaan di peringkat awal seorang kanak-kanak. Pembelajaran bahasa asing pada asasnya adalah merupakan satu proses yang mekanikal membentuk tabiat. mempelajari bahasa ialah satu proses menguasai dengan cara sedar akan pola-pola fonologi. Analogi memberi asas yang lebih kukuh terhadap pembelajaran bahasa asing daripada analisa. a.

Bentuk bahasa pertuturan hendaklah dipelajari dahulu Pengajaran bahasa kedua mestilah didahulukan dengan aktiviti lisan. vi. ii. Makna dipelajari dalam konteks Makna haruslah dipelajari dalam konteks yang dapat menerangkan makna itu sendiri. Misalnya makna perkataan perlulah di ajar dalam konteks kebudayaan yang penuh. Mereka dilatihtubi dalam pola-pola yang diajar.Kaedah kajian yan sesuai digunakan ialah yang berbentuk Kajian Ex Post Facto ( merupakan kajian yang sistematik dan emprikal ). Analogi digunakan untuk menghasilkan penguasaan struktur bahasa tanpa menghabiskan masa dan tenaga untuk menjelaskan konsep-konsep tatabahasa. iii. Cara ini akan menghasilkan satu pengajaran bahasa kedua yang berkesan. Selain itu kaedah yang sesuai digunakan juga ialah berbentuk tinjaun diskritif. Ini bermakna aktiviti pengajaran harus bermula daripada kemahiran mendengar.dipelajari itu. Pelajar belajar secara membuat analogi Pembelajaran cara ini membolehkan pelajar-pelajar menerima pelajaran dengan cara melihat persamaan dan perkaitan di antara bentuk-bentuk yang diajar. Kanak-kanak diajar menyebut sesuatu kata itu dahulu sebelum bentuk-bentuk tulisan diajarkan.1987 ). . METODOLOGI Reka Bentuk Kertas Cadangan Kaedah Kajian Kertas cadangan ini dilakukan untuk mengenalpasti pembelajaran bahasa kedua menjadi lebih senang untuk mempelajari bahasa tersebut akan dapat berkembang secara mudah sekiranya murid-murid mempunyai penguasaan kognitif terhadap struktur-struktur bahasa tersebut. Ini adalah cara yang difikirkan berkesan dalam memberikan makna. kemudia bertutur dan seterusnya kepada membaca dan menulis. dimana beberapa bentuk ujian dilakukan iaitu Ujian Kloz yang diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada 1953 untuk menentukan tahap kebolehanbacaan pelajar ( Khadijah Rohani.

. Noor Aina Dani ( 2000 ). Oleh itu. Menurutr pendapat Ahmad Mahdzan Ayob ( 1991 ). di mana pelat dan tutur kata mereka masih lagi dipegaruhi oleh bahasa Ibunda. Ujian kloz diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada 1953 untuk menentukan kecekapan berbahasa dari segi perbendaharaan kata ( makna. semua 100% populasi telah dipilih sebagai sampe dalam kajian ini. Sarawak. kefahaman bacaan di samping menentukan tahap kebolehbacaan atau kefasihan dan kelicinan sintaksis semasa membaca.Tempat Kajian Kajian ini dijalankan kepada pelajar – pelajar yang berbangsa Iban. Keputusan ujian yang dijalankan akan dapat menentukan tahap kebolehbacaan pelajar yang diuji. struktur dan imbuhan ). tatabahasa. Saratok. Talib ( 1984 ). Aziz Abd. Sekolah Kebangsaan Budu menjadi lokasi kajian kerana di sini merupakan sebuah sekolah luar bandar ian terletak kira – kira 45 kilometer dari pekan kecil Seratok. semua populasi bolehdipilih menjadi sampel.Pelajar – pelajar sukar untuk mempelajari bahasa kedua. Populasi Dan Persampelan Populasi kajian terdiri daripada pelajar – pelajar yang mempunyai masalah penguasaan Bahasa Kedua d Sekolah Kebangsaan Budu. Instrumen Kajian/ Cadangan Model Ujian Diagnostik Baka diperkenalkan oleh Abd. Ini bertujuan untuk memastikan kesemua ahli dalam populasi dapat diuji sebagai subjek kajian dengan hasil yang lebih relevan. pula mengemukakan bahawa jumlah sampel yang dipilih hebdaklah munasabah dan jika populasi adalah sedikit. rangka persempelan yang paling baik ialah sejumlah sampel yang menyamai populasi. Kesemua pelajar berbangsa Iban. Jumlah populasi ialah 10 orang. Ujian dibahagikan kepada bahagian yang khusus untuk mengesan kemahiran atau kesukaran tertentu : Ujian Kloz Menurut Khatijah Abdul Hamid ( 1987 ).

iaitu „ tahap bebas‟ atau „ tahap bersendirian ‟. Ini sememangnya diakui sehingga ia dikenali dengan bahasa “dha”. Untuk tujuan ini tidaklah semudah yang kita perkatakan. disebabkan kesukaran bangsa lain menyebut huruf tersebut yang . dikalangan intelektual dan orang awam bukan sahaja untuk tujuan pertuturan bahkan lebih dari itu adalah sarana untuk menimba ilmu pengetahuan agama.Penskoran Ujian Baka Dan Ujian Kloz Kaedah pemeringkatan peratus akan digunakan dalam Ujian Kloz. Ini menunjukkan bahasa Arab ini adalah suatu bahasa yang amat sukar berbanding dengan bahasa yang lain. Tetapi apa yang dapat dikongsi bersama dalam usaha mencari elemen-elemen pemangkin dan mampan untuk merealisasikan keberkesanan mempelajari Bahasa Arab ini adalah satu tanggungjawab yang murni kerana ia akan menyumbang kepada prasarana perkembangan bahasa tersebut disamping menanam sikap dan budaya mempejari bahasa-bahasa yang lain. secara individu atau keseluruhan responden . Aziz Abd Talib ( 2000 ). seperti pepatah Melayu ada menyebut “ berat mata memandang. peratus pencapaian yang diperolehi akan dapat menentukan kebolehbacaan pada tiga tahap berdxasarkan skala likert. berat lagi bahu yang memikul”. disamping kesuntukan masa yang terhad dan kesukaran untuk mendapatkan matlumat untuk dianalisa. Maka adalah dikesalkan jika orang Islam meninggalkan bahasa Arab yang juga dikenali sebagai Bahasa Syurga dan lebih menyedihkan mengangap bahasa Arab tidak relevan didalam kehidupan seseorang muslim. Kebanyakan insan yang mempelajari bahasa Arab adalah didorong oleh perasaan ingin tahu jauhar Bahasa Arab secara intensif dengan menghadiri pelbagai kursus dan mempelajari pelbagai method yang sering dipertingkatkan demi mamajukan keupayaan menguasai bahasa Arab dan kefahaman secara global. „ tahap bimbingan ‟ dan „ tahap kecewa ‟. Namun begitu. sejauh manakah keberkesanan yang dicapai oleh mereka melalui sistem atau kaedah yang sedia ada telah diguna pakai? Sungguh sukar untuk menjawab soalan yang abstrak ini. Menurut Abd.

Mendengar dan Visual. Sosial Intensif ( Aktiviti Luar ). Bertutur. c . d . 2 – Method Pengukuhan ( al-Qae’dah al-Mukathafah ) : a . Menulis. Dalam perbincangan ini. beberapa method yang diakui meningkatkan potensi keberkesanan mempelajari bahasa Arab dengan mudah dan cepat kerana melalui beberapa modul sahaja mereka bukan sahaja sekadar boleh bertutur bahkan melalui proses yang sama mereka juga bijak menggunakan ( maharah) kemahiran dan ( khibrah) pengalaman untuk mengkaji dan mutala’ah buku-buku dalam bahasa Arab secara ( mutala’ah zatiah) bersendirian. e. Bertutur. Pembacaan . Mendengar dan Visual. d. c . Sosial intensif ( Aktiviti Luar ). Pemakaian method-method ini. Pembacaan. boleh kita klasifikasikan kepada tiga method utama seperti di bawah ini : 1 – Method Asasi ( al-Qae’dah al-Asasiyyah ) : a . c. 3 – Method Pemantapan ( al-Qae’dah ad-Dhabtiyyah) : a . b . Menulis. e. Pembacaan. b .tidak terdapat dalam mana-mana huruf konsonan yang dituturkan oleh sesuatu bangsa yang lain di atas muka bumi ini. . Mendengar dan Visual. Menulis. d Bertutur. b.

Pendekatan Method Asas Peringkat Pertama a. Method ini merangkumi pendengaran menggunakan alat bantuan seperti kaset dialog dan perbualan harian. mendengar.Insya Allah. Mendengar ( Istima`) Pemakaian method ini. melalui huraian terperinci setiap method-method ini dan peringkat perlaksanaan akan menjelaskan proses perkembangan luaran dan dalaman pengimplimentasian Bahasa Arab yang baik. adalah pemangkin urutan yang pertama. menulis dan bertutur. Pembacaan ( Qira`ah ). Di dalam method ini juga. kaedah sebutan ( kaedah Iqra` ) dan lafaz dialek Arab. b. Bagaimana method pembacaan dapat merealisasikan pembelajaran Bahasa Arab dengan mudah dan berkesan? Perlaksanaan method ini. Method di peringkat ini. seharusnya dijalankan secara berperingkat yang mana method yang sepatutnya didahulukan adalah diutamakan demi kelancaran dari segi kualiti dan mutu penguasaan yang baik. Pemakaian method ini perlu diulangi sehingga kesilapan dapat dibetulkan dan dalam masa yang sama jika perlu mencatit kesilapan yang telah dilakukan. melibatkan penontonan filem dokumentari dan diikuti ulasan oleh fasilitator yang bertanggungjawab. Pemakaian method dari perspektif pembacaan ( Qira`ah ) adalah bermula dari pembelajaran awal pengenalan dan perbezaan mengenai huruf-huruf Bahasa Arab. Proses ini dapat memberi peluang mengenalpasti sebutan dan lafaz yang betul semasa mengungkapkan perkataan ( kalimah ) dan menghindarkankan sebutan yang songsang dan tidak tepat. adalah merupakan satu peringkat asas yang amat penting merangkumi pembacaan. Kepelbagaian method yang .

d. c. penambahan bahan luaran juga digalakkan untuk mengembangkan lagi reputasi dan potensi Bahasa Arab aidien. Namun begitu. Pemakaian method ini. Proses pemakaian method ini akan melancarkan perkembangan pembelajaran Bahasa Arab. Pemakaian method ini. adalah pemangkin yang memanpankan lagi urutan yang kedua di atas. Bertutur ( Muhadathah ). Menulis (Kitabah ). adalah untuk merealisasikan setiap apa yang telah dipelajari dan menambahkan lagi kemahiran dengan cuba menyelami gaya sebutan dan lafaz asal Arab. Pendekatan Method Pengukuhan Peringkat Kedua a. Pembacaan ( Qira’ah ) Pemakaian method ini adalah sama tidak berbeza. Penulisan yang dimaksudkan melibatkan skop yang menjadi modul pembelajaran yang diambil. e. Proses method ini. Ini perlu ditekankan untuk menjamin keselarasan dengan proses urutan yang telah ditetapkan. Ini termasuk dengan program social. Ini bertujuan menyerapkan audien melalui proses pengukuhan yang sebenar. Pada peringkat ini juga. Pemakaian method ini adalah satu perancangan susulan. cuma ianya terdapat perubahn dan penambahan dari perspektif silibus atau kandungan modul. perlu disemaikan semangat mencintai bahasa kedua terutamanya Bahasa Arab.dicerakinkan akan menambahkan minat audien dan ini akan menimbulkan tindakbalas yang positif. kelab Bahasa Arab dan melakukan aktiviti yang membabitkan penggunaan bahasa Arab seperti mengadakan lawatan serta mententatifkan minggu Bahasa Arab. . inisiatif daripada audien sendiri dalam mengusai Bahasa Arab. Sosial Intensif ( Mukatthaf al-Ijtima’i ). merupakan peringkat kelancaran setelah melalui urutan-urutan method yang sedia ada.

lebih menjuruskan kepada cara menjawab latihan karangan dan juga menulis esei ( Insy’ ) pendek dan mudah. Peringkat pengukuhan ini perlu kepada pemantauan oleh fasilitator bagi mengemaskinikan kelancaran dan keberkesanan pembelajaran. Ini bertujuan merangsangkan lagi keupayaan mengesan dan mengarahkan proses pembelajaran Bahasa Arab.Peringkat ini. c. Mendengar ( istima’ ) Pemakaian method ini seterusnya menggabungkan kemahiran mendengar kaset dan mencatit keperluan tertentu semasa menonton filem dokumentari yang diarahkan oleh fasilitator. Pembacaan lebih ditekankan kepada gaya tatabahasa ( Nahu ) dan pendekatan perubahan kalimah ( Sorof ). b. Pembacaan ( Qira’ah ) Pemakaian method ini. Menulis ( Kitabah ) Pemakaian method ini. Pendekatan Method Pemantapan Peringkat Ketiga a. d. penambahan dari segi struktur dan konteks ayat agar audien dapat mengikuti pelajaran dengan mudah dan baik disamping menghindarkan kekeliruan. Ini amat penting. akan menditilkan dari segi kepelbagaian buku-buku rujukan agar audien tidak begitu terikat dengan satu gaya bahasa yang menarik . Ini bermakna bertutur dengan menggunakan Bahasa Arab diwajibkan semasa berada di dalam kelas atau kursus. Manakala pemakaian Method Sosial Intensif pada peringkat ini mengikut keperluan kerana ia juga masih menyumbang kearah pengukuhan pembelajaran Bahasa Arab seterusnya. Bertutur ( Muhadathah ) Pemakaian method ini seterusnya difokuskan kepada aktiviti-aktiviti di dalam kelas sesama audien dan dibantu oleh fasilitator bagi memastikan penggunaan perkataan semasa berdialog dan berkomunikasi yang memberi impak yang baik dengan mengambil kira kekerapan pertuturan mereka. Proses ini bertujuan mendedahkan kepada audien mengenalpasti penggunaan dari segi perkataan disamping mengintegritikan pemakaian tatabahasa ( Nahu ) yang tepat dan betul. untuk memberitahu audien perubahan sentiasa berlaku.

namun pada peringkat ini juga perlu bertutur sambil menekankan pengimplimentasian tatabasa dan juga perlu membaiki gaya pembawaan pertuturan agar ia lebih mudah difahami dan jelas. kaset. Bertutur ( Muhadathah ) Sekalipun pemakaian method ini penting dan berkesan terhadap audien. qasidah dan seumpamanya. Mendengar ( Istima’ ) Pemakaian method ini perlu dikekal dan diteruskan dengan memperkenalkan system mendengar dan menulis dari unkapan yang diucapkan samada dari fasilitator. Seterusnya. Method Sosial Intensif juga dilihat kepada keperluan. dan filem. hasil dari program tersebut. . d. Tambahan dari itu. Sesuatu yang lebih menarik juga pada peringkat ini. b. Ini termasuk mendengar pada jangka masa tertentu dan menjawab soalan secara terus. Menulis ( Kitabah ) Pemakaian method ini lebih menekankan penulisan karangan dan surat berserta dengan jumlah perkataan yang sesuai agar dapat dianalisa kemahiran dan keupayaan dalam tempoh masa yang telah ditentukan oleh fasilitator kepada setiap audien. bagi membuka minda audien supaya lebih teles dan berkeyakinan dengan pertuturan mereka. Program beramah mesra dengan tenaga pengajar IPTS samada tempatan mauhupun luar negara dan seumpamanya dapat memberi peluang kepada mereka yang berminat mengembangkan lagi penggunaan Bahasa Arab .minat dan penambahan baru seperti pembelajaran ilmu retorika ( balaghah) termasuk badi’. pengkaiaan bahasaArab di dalam al-Quran juga akan ditekan memandangkan ia memberikan keistimewaan dalam memperkatakan kehebatan mukjizat al-Quran yang diturunkan dalam Bahasa Arab. bayan dan juga pembelajaran berkaitan dengan syair. Ini akan memberi kekuatan ingatan dan keupayaan berfikir menggunakan perkataan yang sesuai dan tidak lari dari maksud yang diperlukan. c.

Saya percaya. Bertitik tolak dari ungkapan ini.progran di radio dan telivisyen juga dapat menghubungkan audien dengan dunia Bahasa Arab. sekiranya ia berjaya dilaksanakan hasil integriti antara teori dan praktikal akan melahirkan kredibiliti dan abiliti yang akan mereformasikan lagi tesaurus perbendaharaan Bahasa Arab Moden. kebanyakan rakyat Malaysia sudah lama menjiwai bahasa Arab bahkan Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri telah mewajibkan di sekolah-sekolah subjek Bahasa Arab. tercetuslah buah fikiran untuk merealisasikan pembelajaran dan penghayatan Bahasa Arab yang berkesan melalui pendekatan method-method seperti yang telah dihuraikan di atas. Penutup Pembelajaran dan pendekatan yang berkesan Bahasa Arab Moden pada hari ini sering diperkata dan dibincangkan setiap masa oleh mereka yang prihatin dan cintakan budaya dan peradaban bahasa tersebut. Namun begitu langkah atau pendekatan dari segi modul dan fasilitator yang menyeliakan program perlu peka agar dapat memberi nafas baru yang lebih berkesan dan dapat dijiwai kehebatannya. Pendekata. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful