SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

JABATAN PELAJARAN SARAWAK
KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2/2012
CONTOH JAWAPAN
BAHAGIAN A
Kaedah I : (Janjang Geometri )

Jumlah pada akhir bulan
(tempoh bulanan)

Bank A

Bank B

Bank C

a = 50129.17
r=

a = 50125
r=

a = 50125
r=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jumlah pada hujung
bulan
(tempoh 3 bulan)
3
6
9
12
Jumlah pada hujung
bulan
(tempoh enam bulan )
6
12

50129.17
50258.67
50388.50
50518.67
50649.18
50780.02
50911.20
51042.72
51174.59
51306.79
51439.33
51572.21

50125
50250.31
50375.94
50501.88
50628.13
50754.7
50881.59
51008.79
51136.32
51264.16
51392.32
51520.8

50125
50250.31
50375.94
50501.88
50628.13
50754.7
50881.59
51008.79
51136.32
51264.16
51392.32
51520.8

a = 50393.75

a = 50381.25

a = 50381.25

r=

r=

r=

50393.75
50790.60
51190.58
51593.70
a = 50800
r=

50381.25
50765.41
51152.49
51542.53
a = 50775
r=

50800
51612.80

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

50775
51562.01

50381.25
50765.41
51152.49
51542.53
a = 50775
r=
50775
51562.01

KPMT 2012

1

Jumlah pada hujung
bulan
(tempoh setahun )
12

3.25%

3.15%

3.20%

51625.00

51575.00

51600.00

Kaedah 2 :
Menggunakan Excel

Jumlah pada hujung
bulan (tempoh sebulan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah pada hujung
bulan (tempoh 3 bulan)

3
6
9
12
Jumlah pada hujung
bulan (tempoh 6 bulan)
6
12
Jumlah pada hujung
bulan ( tempoh setahun)
12

Bank A
3.1%
50129.17
50258.67
50388.50
50518.67
50649.18
50780.02
50911.20
51042.72
51174.59
51306.79
51439.33
51572.21

Bank A
3.15%

Bank B
3.00%
50125
50250.31
50375.94
50501.88
50628.13
50754.7
50881.59
51008.79
51136.32
51264.16
51392.32
51520.8

Bank C
3.00%
50125
50250.31
50375.94
50501.88
50628.13
50754.7
50881.59
51008.79
51136.32
51264.16
51392.32
51520.8

Bank B
Bank C
3.05%
3.05%

50393.75
50790.60
51190.58
51593.70

50381.25
50765.41
51152.49
51542.53

50381.25
50765.41
51152.49
51542.53

Bank A
3.20%
50800
51612.80

Bank B
3.10%
50775
51562.01

Bank C
3.10%
50775
51562.01

Bank A
3.25%
51625.00

Bank B
Bank C
3.15%
3.20%
51575.00 51600.00

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

KPMT 2012

2

Kaedah 3 : Pengiraan faedah
Bank A
i. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan satu bulan
Faedah
Bulan pertama

Jumlah pada akhir bulan
50 000 +129.17 =50 129.17

= 129.17

Bulan kedua

=129.50

50 129.17+129.50= 50 258.67

Bulan ketiga

= 129.83

50 388.50

Bulan keempat

= 130.17

50 518.67

Bulan kelima

50 649.18

Bulan keenam

50 780.02

Bulan ketujuh

50 911.20

= 131.18

Bulan kelapan

51 042.72

Bulan kesembilan

51 174.58

Bulan kesepuluh

51 306.78

Bulan kesebelas

51 439.32

Bulan keduabelas

51 572.20

ii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tiga bulan
Faedah
Bulan ketiga

Jumlah pada akhir bulan
50 393.75

= 393.75

Bulan keenam

= 396.85

50 790.60

Bulan kesembilan

= 399.98

51 190.58

Bulan keduabelas

= 403.13

51 593.71

iii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan enam bulan
Faedah
Bulan keenam

= 800

Jumlah pada akhir bulan
50 800

Bulan keduabelas

= 812.8

51 612.80

iv. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tempoh setahun
50 000 +

= 51 625.00

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

KPMT 2012

3

Bank B
i. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan satu bulan
Faedah
Bulan pertama

= 125.00

Jumlah pada akhir bulan
50 000 + 125.00 =50 125.00

Bulan kedua

= 125.31

50 125.00+125.31 = 50 250.31

Bulan ketiga

= 125.63

50 375.94

Bulan keempat

= 125.94

50 501.88

Bulan kelima

= 126.25

50 628.13

Bulan keenam

= 126.57

50 754.70

Bulan ketujuh

= 126.89

50 881.59

Bulan kelapan

= 127.20

51 008.79

Bulan kesembilan

= 127.52

51 136.31

Bulan kesepuluh

= 127.84

51 264.15

Bulan kesebelas

=128.16

51 392.31

Bulan keduabelas

= 128.48

51 520.79

ii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tiga bulan
Faedah
Bulan ketiga

Jumlah pada akhir bulan
50 381.25

= 381.25

Bulan keenam

= 384.16

50 765.41

Bulan kesembilan

= 387.09

51 152.50

Bulan keduabelas

51 542.54

= 390.04

iii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan enam bulan
Faedah
Bulan keenam

= 775

Jumlah pada akhir bulan
50 775

Bulan keduabelas

= 787.01

51 562.01

iv. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tempoh setahun
50 000 +

= 51 575.00

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

KPMT 2012

4

Bank C
i. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan satu bulan
Faedah
Bulan pertama

= 125.00

Jumlah pada akhir bulan
50 000 + 125.00 =50 125.00

Bulan kedua

= 125.31

50 125.00 + 125.31 = 50 250.31

Bulan ketiga

50 375.94

= 125.63

Bulan keempat

= 125.94

50 501.88

Bulan kelima

= 126.25

50 628.13

Bulan keenam

= 126.57

50 754.70

Bulan ketujuh

= 126.89

50 881.59

Bulan kelapan

= 127.20

51 008.79

Bulan kesembilan

= 127.52

51 136.31

Bulan kesepuluh

= 127.84

51 264.15

Bulan kesebelas

=128.16

51 392.31

Bulan keduabelas

= 128.48

51 520.79

ii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tiga bulan
Faedah
Bulan ketiga

Jumlah pada akhir bulan
50 381.25

= 381.25

Bulan keenam

= 384.16

50 765.41

Bulan kesembilan

= 387.09

51 152.50

Bulan keduabelas

51 542.54

= 390.04

iii. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan enam bulan
Faedah
Bulan keenam

= 775

Jumlah pada akhir bulan
50 775

Bulan keduabelas

= 787.01

51 562.01

iv. Jumlah simpanan pada akhir tahun untuk simpanan tempoh setahun
50 000 +

= 51 600

Pihak koperasi akan memilih bank A untuk tempoh simpanan setahun, kerana faedah yang diperoleh
lebih tinggi berbanding dengan bank lain dan tempoh yang lain.
Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

KPMT 2012

5

BAHAGIAN B
(a) (i) Kos yang diperlukan
RM480 + RM80 + RM200 (RM10 x 20 rim) = RM760
Kos untuk fotostat sehelai kertas = RM760 ÷10 000
= RM 0.076 @ 7.6 sen
(ii) Jika koperasi mengenakan RM0.10 sehelai, jumlah yang diperolehi ialah
RM0.10 ×10 000 = RM1 000.
Maka keuntungan yang akan diperolehi ialah RM 1000 – RM 760 = RM 240

(b) (i) Kaedah 1 : Pengiraan
Kos pada tahun 2013 = RM500 + RM100 + RM240
= RM 840
Peratus kenaikan kos = (RM840 – RM760)/760 × 100
= 110.53
Maka peratus kenaikan kos ialah 10.53%

Kaedah 2
Dengan menggunakan nombor indeks

500
100 = 104.167
480
100
100 = 125
I tonner =
80
240
100 = 120
I kertas =
200
_
(104.167  480)  (125  80)  (120  200)
I
480  125  120
I sewa =

= 110.53
Maka kenaikan kos fotostat ialah 10.53%

(ii) Untuk mendapat keuntungan yang sama iaitu RM240, hasil fotostat mesti sebanyak
=

240
(0.10  0.084)

=

240
0.016

= 15 000 helai

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

KPMT 2012

6

(iii)

Keuntungan untuk memfotostat sehelai kertas selepas kenaikan harga
= RM0.10 – RM0.084
= RM0.016
Jika 10 000 helai difotostat dalam sebulan, maka
Keuntungan yang diperolehi ialah 10 000 × RM0.016 = RM 160

Bahagian C
Konjektor
Menyimpan RM150 000 dalam akaun simpanan tetap bagi tempoh setahun dengan kadar 6% setahun
dan membuat pinjaman RM150 000 dengan membayar ansuran selama 10 tahun dengan kadar 4.8%
setahun lebih baik bagi koperasi berbanding membuat pembayaran secara tunai sebanyak RM150 000.
ATAU
Membayar RM150 000 secara tunai lebih baik dari membuat pinjaman bank sebanyak RM150 000
dengan bayaran secara ansuran selama 10 tahun pada kadar 4.8% setahun.

BULA
N

BAKI
SIMPANAN

JUMLA
H
BAYAR
AN
YANG
DIBUAT

BULA
N

BAKI
SIMPANA
N

JUMLAH
BAYARA
N YANG
DIBUAT

BULA
N

BAKI
SIMPANA
N

JUMLAH
BAYARA
N YANG
DIBUAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

148150
147040.75
145925.95
144805.58
143679.61
142548.01
141410.75
140267.80
139119.14
137964.74
136804.56
135638.58
134466.78
133289.11
132105.56
130916.08
129720.67
128519.27
127311.86
126098.42
124878.92
123653.31
122421.58
121183.69

1850
3700
5550
7400
9250
11100
12950
14800
16650
18500
20350
22200
24050
25900
27750
29600
31450
33300
35150
37000
38850
40700
42550
44400

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

99166.80
97812.63
96451.70
95083.95
93709.37
92327.92
90939.56
89544.26
88141.98
86732.69
85316.35
83892.93
82462.40
81024.71
79579.83
78127.73
76668.37
75201.71
73727.72
72246.36
70757.59
69261.38
67757.69
66246.48

75850
77700
79550
81400
83250
85100
86950
88800
90650
92500
94350
96200
98050
99900
101750
103600
105450
107300
109150
111000
112850
114700
116550
118400

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

39368.39
37715.23
36053.81
34384.08
32706.00
31019.53
29324.62
27621.25
25909.35
24188.90
22459.84
20722.14
18975.75
17220.63
15456.74
13684.02
11902.44
10111.95
8312.51
6504.07
4686.60
2860.03
1024.33

149850
151700
153550
155400
157250
159100
160950
162800
164650
166500
168350
170200
172050
173900
175750
177600
179450
181300
183150
185000
186850
188700
190550
192400

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

KPMT 2012

7

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

119939.60
118689.30
117432.75
116169.91
114900.76
113625.27
112343.39
111055.11
109760.38
108459.19
107151.48
105837.24
104516.43
103189.01
101854.95
100514.23

46250
48100
49950
51800
53650
55500
57350
59200
61050
62900
64750
66600
68450
70300
72150
74000

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

64727.71
63201.35
61667.35
60125.69
58576.32
57019.20
55454.30
53881.57
52300.98
50712.48
49116.04
47511.62
45899.18
44278.68
42650.07
41013.32

120250
122100
123950
125800
127650
129500
131350
133200
135050
136900
138750
140600
142450
144300
146150
148000

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

194250
196100
197950
199800
201650
203500
205350
207200
209050
210900
212750
214600
216450
218300
220150
222000
223850

Kesimpulan
Bayar secara tunai sebanyak RM 150000 lebih baik jika dibandingkan membuat pinjaman dari bank
dan membayar secara ansuran. Selepas bulan ke 103, baki wang simpanan dalam bank sudah habis.
Ini bermakna bayaran ansuran untuk baki lebih kurang 17 bulan perlu dibayar dari sumber lain.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

KPMT 2012

8

Bahagian D
Faedah Majmuk (compound interest)
Faedah yang dikira bukan hanya pada simpanan permulaan dan juga keatas faedah yang terkumpul
pada faedah sebelumnya. ( Interest which is calculate not only the intial principal but also the
accumulated interest of prior periods. Compound interest differs from simple interest in that sample
interest is calculated solely as a percentage of the principal sum.
Faedah Mudah ( simple interest)
Faedah yang dikira keatas simpanan permulaan tidak di kira untuk faedah bagi bulan yang berikutnya.
(The interest calculate on principle sum, not compounded on earned interest.)

Tahun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Faedah Majmuk (compound
interest) 3.5% setahun
51750
53561.25
55435.89
57376.15
59384.31
61462.76
63613.96
65840.44
68144.86
70529.93
72998.48
75553.43
78197.80
809347.00
83767.43
86699.29
89733.76
92874.45
96125.05
99489.40
102971.56
106575.56

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

Faedah Mudah (simple
interest) 5 %
52500
55000
57500
60000
62500
65000
67500
70000
72500
75000
77000
80000
82500
85000
87500
90000
92500
95000
97500
100000
102500
105000

KPMT 2012

9

Terima jawapan pelajar yang menggunakan janjang.
Kesimpulan

Terima apa sahaja jawapan yang diberi oleh pelajar, berdasarkan kepada alasan dan sebab yang
munasabah.
Untuk faedah mudah menguntungkan bagi jangka masa pendek iaitu 20 tahun dan ke bawah,
manakala faedah majmuk memberi keuntungan jika jangkamasa panjang iaitu 21 tahun dan ke atas.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

KPMT 2012

10

Guna GSP

Soalan Lanjutan.
a = 5000 r = 1.08

( Janjang Geometri )

Tn > 50000
5000 (1.08)n -1 > 50000
(1.08)n – 1 > 10

Cara alternatif menggunakan jadual excel
dan menggunakan saintifik kalkulator

(n – 1) log10 1.08 > log10 10

n–1 >

log10 10
log10 1.08

n – 1 > 29.92
n > 30.92
maka , n = 31
Iaitu bila dia berumur 30.

Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Sarawak

KPMT 2012

11