1

ABSTRAK
Ilmu Ekonomi baik Konvensional mahupun Islam memandang tenaga kerja sebagai sebuah salah
satu roda penggerak ekonomi negara. Tenaga kerja dianggap sebagai pengguna yang berpotensi
kerana sebahagian besar produk negara dikuasai oleh tenaga kerja dan tanggungannya.
Perubahan pada upah akan sangat berpengaruh pada tingkat pengambilan, daya beli dan taraf
hidup mereka. Malahan sekiranya penetapan upah tidak dilakukan dalam konteks yang wajar dan
adil, ianya akan memberi pengaruh kepada keseluruhan ekonomi. Prinsip penentuan upah supaya
upah setimpal dengan bidang kerja dan kualiti buruh tidak mempunyai sokongan kuat dalam
Islam. Sebaliknya, Islam mengutamakan prinsip musyawarah yang boleh difahami sebagai
proses tawar-menawar antara majikan dan pekerja. Prinsip bahawa upah perlu memenuhi
keperluan asas pekerja adalah konsisten dan boleh dilaksanakan secara berintegrasi dalam sistem
tenaga kerja. Walaubagaimanapun, pelaksanaan prinsip ini mungkin berbeza daripada yang
diamalkan oleh negara kapitalis.

PENDAHULUAN
Dalam perjalanan hidup ini manusia mempunyai dwi fungsi kehidupan iaitu fungsi sebagai
hamba (‘abdun) dan khalifah di muka bumi ini. Manusia harus mengimbangi dua fungsi tersebut
secara seiring tanpa melebihkan salah satu daripadanya, dan kaitannya dengan fungsi yang kedua
ini manusia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia dan alam semesta dengan baik, antara
sesama manusia misalnya, harus berhubungan dengan baik, saling tolong menolong agar mampu
mencukupi keperluannya. Tanpa orang lain manusia tidak akan mampu memenuhi keperluan
sendiri, maka dari itu hubungan antara manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk saling
membantu agar semua dapat memenuhi fitrah dan keperluannya. Sebagaimana yang difirmankan
oleh Allah seperti berikut :
W-O+^4ÒE¬·>4Ò OÞ>4N )´O´¯^¯-
¯O4O^³+-¯-4Ò W ºº4Ò W-O+^4ÒE¬·> OÞ>4N
´¦^¦e"- ÷p4Ò;³N¬^¯-4Ò _

2

Maksudnya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan”.
1

Dengan landasan tersebut, maka jelaslah bahawa manusia ditakdirkan hidup berkelompok
untuk saling membantu dan tolong-menolong. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap
individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya sepertimana majikan dengan pekerja-
pekerjanya misalnya dalam bidang pertanian dimana salah satu pihak menjadi buruh tani dan
satu pihak lagi merupakan pemilik sawah. Matlamat utama seseorang itu bekerja adalah untuk
mendapat upah bagi memenuhi keperluan ekonomi dan sosial. Upah merupakan elemen penting
dalam kontrak perkhidmatan. Setiap pekerja menawarkan perkhidmatan dan kemahiran yang ada
untuk mendapatkan upah. Penetapan jumlah upah untuk sesuatu kerja adalah berdasarkan
keperluan asasi, iaitu keperluan kepada makanan, perlindungan, pengangkutan, pendidikan,
perubatan dan keperluan-keperluan lain dengan tidak mengenepikan faktor ekonomi dan politik
sesebuah negara.
Perihal upah ini sangat penting dan kesannya sangat luas. Jika para pekerja tidak
menerima upah yang adil dan segera, bukan sahaja mempengaruhi daya beli yang akhirnya
terkesan pada taraf kehidupan para pekerja serta keluarga mereka, malahan akan mempengaruhi
seluruh masyarakat kerana mereka merangkumi sejumlah besar produksi negara.

PERMASALAHAN KAJIAN
Institutusi ekonomi memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara dan
masyarakat. Dalam konsep ekonomi yang besar ini terdapat aspek upah yang mempunyai
peranannya yang tersendiri. Melihat konteks di Malaysia kini, ekonomi Islam diaplikasikan
secara amnya namun yang demikian ada juga dalam beberapa aspek muamalat Islam itu tidak
diaplikasikan secara keseluruhannya.
Perbincangan mengenai upah merangkumi pelbagai aspek, jenis dan bentuk-bentuknya
yang tersendiri. Islam telah memberikan tunjuk ajar dan teori tentang bagaimana, mengapa dan
untuk apa konsep upah itu harus dilaksanakan. Persoalannya disini, apakah konsep upah dan

1
Al Maidah 5:2
3

bagaimana ia dilaksanakan pada masa kini dan sejauh mana upah menurut Islam ini ditetapkan
dalam ekonomi dan masyarakat khususnya di Malaysia.
Persoalan yang timbul dalam kajian ini merangkumi keselarasan upah yang terdapat di
Malaysia dengan yang disyariatkan dalam Islam dan bagaimana sesuatu itu dapat dikategorikan
sebagai upah serta penentuan dalam menentukan bayaran berdasarkan kepada faktor-faktornya
yang tertentu. Oleh yang demikian, kita dapat melihat sejauh mana aplikasi sistem upah yang
digunapakai di Malaysia hari ini selaras dan selari dengan kehendak Syarak.

1.1 DEFINISI
Untuk memahami kajian ini, perlu difahami tentang definisi tajuk secara terperinci. Teori
bermaksud pendapat iaitu bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan dengan kukuhnya
yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara dan lain-lain, banyak dikemukakan
mengenai kehidupan pada masa prasejarah. Teori juga merujuk pada prinsip-prinsip am atau
asas-asas kasar yang menjadi dasar pembentukan atau perkembangan sesuatu pengetahuan dan
ekonomi. Teori juga merupakan asas, dasar atau bukan amalan atau apa yang biasanya berlaku
padanya. Contohnya seperti raja yang memerintah negeri itu, tetapi sebenarnya baginda menurut
nasihat jemaah penasihatnya. Teori juga boleh dianggap sebagai andaian yang dihuraikan untuk
menerangkan sesuatu perkara seperti linguistik dan ekonomi atau dua prinsip yang terbukti
kebenarannya dan dijadikan sebagai dasar perkembangan sesuatu ilmu, contohnya teori graviti
dan kinetik.
2

Manakala, Upah pula menurut takrifan Kamus Dewan ialah wang dan lain-lain yang
diberikan kepada orang yang disuruh mengerjakan sesuatu iaitu bayaran sebagai membalas jasa
atau ganjaran untuk tenaga orang yang telah digunakan. Contohnya: “aku sering diberi kerja
mengangkat beg.”
3

Dalam konteks semasa di Malaysia, upah dan gaji mempunyai makna yang hampir sama
iaitu gaji bermaksud upah yang tetap, bayaran yang tetap untuk pekerjaan.
4


2
Kamus Dewan Edisi Ketiga. 1994. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan pustaka. Hlm 1423
3
Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka
4
ibid. Hlm. 362
4


Upah juga disebut ijarah. Secara literalnya bermaksud iwadh yang merujuk kepada
bayaran upah sewaan (ujrah). Ia juga bermaksud ganjaran kepada sesuatu perbuatan yang baik
sama ada berbentuk keduniaan atau keagamaan.
5
Manakala menurut fiqah Islam ia boleh
dirumuskan sebagai pemilikan manfaat dengan bayaran pertukaran (iwadh) di mana iwadh
tersebut dalam bentuk, ayn (aset ketara), dayn (hutang) atau manfaat.
6

Benham dalam Afzalurrahman (1991), menyatakan: “Upah dapat didefinisikan sebagai
sejumlah wang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pemilik usaha
pada seorang pekerja kerana jasa yang ia berikan”. Upah adalah ganjaran yang diterima
seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan kebendaan di dunia (adil dan layak) dan
dalam bentuk ganjaran pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).
7

Menurut definisi yang diberikan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan di Jakarta,
Indonesia, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk wang sebagai
ganjaran dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja tersebut yang telah ditetapkan dan
dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau
akan dilakukan.
Pekerja menerima upah daripada pemberi kerja (majikan) adalah merupakan hak pekerja
yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan dilindungi undang-undang. Setiap pekerja berhak
untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi keperluan hidup semasa yang munasabah.
8


1.2 HUKUM DAN DALIL PENSYARIATAN :
Jumhur fuqaha‟ telah bersepakat bahawa hukum upah adalah harus. Ini kerana para fuqaha‟
berpegang kepada banyak dalil al-Qur‟an, al-sunah dan ijma.
9
Dalil-dalil tersebut ialah:

5
Al-Mu‟jam al-Wasit, Dar al-Dakwah, Istanbul 1989, Hlm. 7
6
Nazih Hammad, Mukjam al-Mustalahat al-Iqtisadiyah fi Lughah al-Fuqaha‟. Virgina. 1993. Hlm.26.
7
Mansor Jusoh & Nor Ghani Md. Nor. 2005. Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam:Satu Pandangan
Alternatif. Selangor. Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlm 3
8
Edytus Adisu. 2008. Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung. Jakarta. Forum sahabat. Hlm.2
5

1) Al-Qur‟an
i. Al-talaq, 65: 6
_up)¯·· =}u¬=¯¯OÒ¡ ¯7¯·¯ O}¬-O¬>4*··
O}¬-4OON_q¡ W
Maksudnya: kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka
berikanlah kepada mereka upahnya.
Ayat ini jelas membuktikan bahawa upah adalah harus kerana terdapat perintah Allah
SWT agar diberi upah kepada perempuan yang menyusukan anak orang lain. Jika perbuatan itu
tidak harus, maka sudah tentulah Allah SWT tidak akan memerintahkannya.
10


ii. Al-Qasas, 28:26-27
;e·¯·~ E©÷_.E³uÞ)³ ge4Ò^4C
+Þ¯O´×^*4-¯c- W ·])³ 4O¯OE= ^}4`
=ª¯OE×^*4-¯c- OO÷O·³^¯- ÷×-g`·- ^gg÷
4··~ EO)E+)³ ÷³CjOq¡
upÒ¡ ElE·´¯^q¡ OE³uÞ)³ O/4®4L¯- ÷×u-4-E-
-OÞ>4N pÒ¡ O)+4ON_··> =/j_E©Ò¦ ´gE×gO W
Maksudnya: Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: "Wahai
ayah, ambilah dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita),
sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat,
lagi amanah". Bapa perempuan itu berkata (kepada Musa): "Aku hendak
mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini, dengan
syarat bahawa engkau bekerja denganku selama lapan tahun.

9
Sharifah Faigah Syed Alwi. 2006. Pembiayaan Hutang dalam Perbankan Islam. Selangor. Pusat
Penerbitan Universiti (UPENA). Hlm 38
10
Ibid. Hlm 39
6

Manakala ayat ini pula membuktikan bahawa upah telah menjadi amalan para nabi dan
para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut mengkhabarkan kepada kita bahawa
Nabi Musa as pernah menjadi orang upahan untuk mengembala kambing dengan mengambil
upahnya.
11

Melalui kitab tafsirnya, al-Qurtubi menyatakan bahawa ayat ini membuktikan amalan al-
ijarah telah wujud pada zaman nabi Allah Syu‟ayb as lagi. Pekerjaan Nabi Musa yang diberi
upah itu adalah sebagai penggembala kambing.
12


2) Al-Sunnah
i . ملسو ويلع لا ىلص بنلا رجأتساو :تلاق ةرجلا بخ ف اهنع لا ىضر ةشئاع ثيدح نم لجر ركب وباو
لايل ثلث دعب روث راغ هدعاوو امهيتلحار ويلا اهعفدف شيرق رافك نيد ىلع وىو اقيط ايداى ليدلا نب
.ثلث حبص امهيتلحارب اهماناف
Maksudnya: hadis daripada Aishah R.A ketika mengkhabarkan hijrah telah
berkata: nabi saw dan abu bakar telah mengupah seorang lelaki dari Bani Dail
sebagai penunjuk jalan, lelaki tersebut beragama kafir Quraisy. Maka telah
dibayar upah kepadanya akan kenderaan kedua-duanya (nabi saw dan Abu Bakar).
Dan mereka berjanji akan bertemu di Gua Thur selepas tiga malam. Lelaki itu
datang kepada nabi dan abu bakar dengan dua kenderaan pada pagi hari ketiga
(seperti yang dijanjikan).
Hadis ini menjadi dalil di atas keharusan upah. Ini kerana Rasulullah SAW telah
mengupah seorang lelaki penunjuk jalan untuk membawa baginda dan Abu Bakar ke Madinah
al-Munawwarah.
13


11
Suzana Binti Jumani. 2002. Al-Ijarah: Amalannya di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Selangor.
Fakulti Pengajian Islam. Hlm 6
12
Sharifah Faigah Syed Alwi. 2006. Pembiayaan Hutang dalam Perbankan Islam. Selangor. Pusat
Penerbitan Universiti (UPENA). Hlm 38
13
Suzana Binti Jumani. 2002. Al-Ijarah: Amalannya di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Selangor.
Fakulti Pengajian Islam. Hlm 6
7

ii . لاق :لاق ملسو ويلع لا ىلص بنلا نع ونع لا ىضر ةريرى بأ نع انأ ةثلث :لاعت لا
لجر :ةميقلا موي مهمصخ رجاتسا لجرو ونث لكأف ارح عاب لجرو ,رذغ ث ب ىطعأ
.هرجأ وطعيلو ونم فوتساف يجأ
Maksudnya: daripada Abi Hurairah r.a. daripada nabi saw telah bersabda: allah
telah berkata: tiga golongan aku akan dakwa pada hari akhirat nanti, iaitu lelaki
yang menerima amanahku lalu ia belot (tidak amanah), dan lelaki yang menjual
orang yang merdeka lalu di makan harganya dan lelaki yang mengupah atau
menyewa seorang pekerja lalu tidak diberi upah atau sewanya.
Hadis ini merupakan satu peringatan dan amaran daripada Allah swt kepada orang yang
enggan membayar upah kepada orang yang diupahnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan.
14

iii . هقرع فجي نأ لبق هرجأ ريجلا اوطعأ
Maksudnya: berilah upah kepada orang yang mengambil upah sebelum kering
peluhnya.
15


3) Ijmak ulamak
Menurut ijmak dari kalangan sahabat, tabi‟in, semua fuqaha‟ pada zaman awal Islam serta
kalangan fuqaha‟ mutakhir seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Shafi‟i dan Ahmad bin Hanbal
kontrak upah adalah harus. Ini kerana golongan tersebut telah berijmak mengharuskan sewa atau
upah kerana manusia memerlukan “manfaat” sama seperti mereka memerlukan sesuatu barang.
Oleh itu apabila kontrak diharuskan maka demikian jugalah kontrak sewa atau upah ke atas
manfaat.
Namun demikian, terdapat juga sebahagian golongan mutakhir seperti Abi Bakar Al-
Asam dan Ibn „Aliyyah yang berpendapat sebaliknya. Tetapi itu hanyalah keraguan mereka

14
Ibid. Hlm 7
15
Abdul Rahman Rukaini. 2001. Mu’amalat Teras Pembangunan Sosio-ekonomi. Johor. Synergymate Sdn
Bhd. Hlm 106
8

sahaja, bukan dihukum sebagai tidak boleh langsung beramal dengannya. Walau bagaimanapun,
perselisihan ini tidak dianggap sebagai ijtihad yang sahih kerana ia bertentangan dengan nas
yang sahih dan jelas dari al-Qur‟an dan al-Sunah.
16


1.3 RUKUN DAN SYARAT UPAH
Seperti kontrak-kontrak lain, upah juga mempunyai rukun dan syarat yang mesti dipenuhi oleh
pelakunya. Menurut jumhur ulamak, rukun-rukun upah terdiri daripada dua pihak yang
berkontrak iaitu pengambil upah dan pemberi upah, perkhidmatan, bayaran upah serta sighah.
17

Namun menurut ulama Hanafi, rukunnya adalah sighah sahaja, iaitu tawaran dan penerimaan.
18

Syarat bagi pengambil upah dan pemberi upah adalah seorang yang baligh dan berakal.
19

Oleh itu tidak sah kontrak yang dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak yang belum
mumaiyiz. Syarat ini adalah sama seperti kontrak jual beli. Ulama Mazhab Hanafi tidak
mensyaratkan baligh bagi oarang yang berakad. Akad akan berlaku sekiranya kanak-kanak
mendapat izin daripada walinya. Ulama Mazhab Maliki pula mensyaratkan mumayyiz dalam
pelaksanaan kontrak. Ulama Mazhab Shafi‟i dan Hanbali pula mensyaratkan orang yang
berkontrak itu baligh dan berakal. Selain itu, kedua-dua pihak yang berakad perlu mempunyai
kebebasan memilih. Kontrak yang berlaku dangan paksaan adalah tidak sah. Syarat lain ialah
kedua-dua pihak mestilah beragama Islam.
20

Dalam upah, terdapat dua jenis orang yang mengambil upah iaitu pengambil upah khas
dan pengambil upah bersekutu. Pengambil upah khas ialah orang yang bekerja hanya dengan
orang atau pihak tertentu. Mereka dibayar upah mengikut masa yang ditetapkan dengan syarat ia
hadir ke tempat bekerja tanpa mengambil kira dia melakukan kerja tersebut atau tidak.

16
Suzana Binti Jumani. 2002. Al-Ijarah: Amalannya di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Selangor.
Fakulti Pengajian Islam. Hlm 7
17
Mohd. Bakir Haji Mansor. 1998. Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam. Kuala Lumpur. BIMB
Institute of Research and Training (BIRT). Hlm 58
18
Suzana Binti Jumani. 2002. Al-Ijarah: Amalannya di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Selangor. .
Hlm 9
19
Abdul Rahman Rukaini. 2001. Mu’amalat Teras Pembangunan Sosio-ekonomi. Johor. Synergymate Sdn
Bhd. Hlm 106
20
Suzana Binti Jumani. 2002. Al-Ijarah: Amalannya di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Hlm 13
9

Pengambil upah bersekutu pula ialah orang yang bekerja dengan beberapa orang. Upah mereka
dibayar mengikut kerja-kerja yang dijalankan.
Syarat bagi perkhidmatan pula merangkumi perkhidmatan atau kerja tersebut hendaklah
boleh dinilai dengan wang. Ian juga bukanlah ibadat yang mewajibkan niat seperti sembahyang
dan puasa, kecuali upah dalam haji. Para ulamak fiqh membolehkan pengambilan upah ke atas
kerja-kerja berupa perkhidmatan seperti broker saham, juru lelong dan menulis surat. Dalam
membuat atau memproses sesuatu barang, barang pengupah yang ada di tangan pengambil upah
adalah amanah. Tetapi jika barang itu rosak disebabkan kecuaian atau perbuatannya secara
sengaja, maka ia wajib menggantikannya.
21

Perkhidmatan yang diupah tidak boleh terhadap perkara yang tidak dihalalkan syarak
seperti upah untuk mengajar ilmu sihir dan mengupah orang untuk membunuh. Perkhidmatan
yang diupah kepada orang lain untuk dilakukan bukanlah sesuatu pekerjaan yang menjadi
kewajipan kepada pengupah. Contohnya ialah mengupah seseorang yang lain untuk mendirikan
solat bagi diri pengupah.
Bayaran upah pula disyaratkan jelas kadar yang tertentu dan merupakan sesuatu yang
bernilai. Oleh itu para fuqaha sepakat mengatakan bahawa arak dan babi tidak boleh menjadi
upah dalam kontrak al-ijarah kerana kedua-duanya tidak diiktiraf sebagai harta yang bernilai
dalam Islam.
22

Sighah atau akad pula disyaratkan hendaklah mengandungi semua rukun secara maklum
iaitu tertentu, jelas dan tepat.
23

1.3.1 SYARAT UPAH
i. Hendaklah upah itu bernilai dari segi syarak
ii. Hendaklah kadar upah ditentukan dalam akad
iii. Hendaklah upah diketahui dan tertentu

21
Mohd. Bakir Haji Mansor. 1998. Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam. Kuala Lumpur. Hlm
63
22
Sharifah Faigah Syed Alwi. 2006. Pembiayaan Hutang dalam Perbankan Islam. Selangor. Pusat
Penerbitan Universiti (UPENA). Hlm 41
23
Mohd. Bakir Haji Mansor. 1998. Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam. Hlm. 63
10

iv. Upah hendaklah sesuatu yang suci. Oleh itu tidak sah upah dalam bentuk
najis seperti bangkai atau susu rosak.
v. Hendaklah mengetahui upah dan mengetahui bila pembayaran upah akan
dibuat.
24

1.3.2 GUGURNYA UPAH
Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang di
tangannya rosak. Menurut ulama Syafi‟iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki
oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya,
ia tidak mendapat upah. Pendapat tersebut sama dengan pendapat ulama Hanabilah.
Pendapat Ulama Hanafiyah juga hampir sama dengan pendapat diatas. Beliau
menghuraikan secara terperinci bahawa jika benda ada di tangan ajir, jika ada bekas
pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut. Selain itu, jika
tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjannya sampai
akhir. Secara keseluruhannya, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.
25


1.4 JENIS-JENIS PENGAMBIL UPAH
Upah ke atas pekerjaan atau perkhidmatan tertentu seperti membuat bangunan, menjahit pakaian
dan kasut, menjadi guru, doktor atau kerani yang mana ia melibatkan penggunaan tenaga dan
kepakaran seseorang. Dalam konteks ini, upah dibayar ke atas perkhidmatan yang diberikan.
Oleh itu, kategori ini dinamakan kontrak upah di mana orang yang mengambil upah terdiri
daripada dua jenis iaitu:
i. Pengambil upah khas (al-ajr al-khas) iaitu orang yang bekerja hanya kepada pihak
tertentu atau majikannya sahaja dalam tempoh yang tertentu. Contohnya seperti
pembantu rumah yang bekerja di sebuah rumah sahaja.

24
Isa Dhoifullah al Mansur. 2007. Nazhoriah al irbah fil Masorif al Islamiah. Darl Nafais. Hlm.129-131
25
Ibn Qudamah, Al-Mughni, Mesir: Mathba‟ah Al-Imam. Hlm. 487
11

ii. Pengambil upah bersekutu (al-ajr al-musytarak) iaitu orang yang mengambil upah
tidak khusus kepada seseorang majikan sahaja tetapi ia bekerja untuk sesiapa sahaja
yang memerlukan perkhidmatannya. Contohnya seperti tukang baiki kasut, buruh
binaan dan tukang jahit.
26


1.5 BEZA UPAH, SEWA DAN GAJI
Upah adalah wang dan lain-lain yang diberikan kepada orang yang disuruh mengerjakan sesuatu,
bayaran sebagai pembalas jasa, ganjaran untuk tenaga orang yang telah digunakan, contohnya
aku diberi seringgit untuk mengangkat beg.
Gaji pula ialah menggunakan wang sebagai upah dan ganjaran bekerja yang dibayar
dalam tempoh yang ditetapkan. Gaji ini melibatkan masa yang ditetapkan dalam melakukan
kerja seperti seminggu, sebulan atau setahun. Gaji juga ditetapkan mengikut kontrak atau
persetujuan asal dan akan dinaik dan diturunkan mengikut pada syarat-syarat yang ditetapkan.
Manakala upah dan sewa pula walaupun ianya adalah sama iaitu kedua-duanya termasuk di
bawah al-ijarah, namun kedua-duanya mempunyai beberapa perbezaan. Perbezaannya dapat
dilihat dari segi perkara yang diakadkan dalam upah ialah kerja atau perkhidmatan. Kerja yang
hendak dilakukan atau perkhidmatan yang hendak diberi juga belum wujud semasa akad. Selain
itu, dalam upah disyaratkan penentuan kerja atau pekhidmatan atau jangka masa.
Manakala perkara yang diakadkan dalam sewa pula merangkumi manfaat atau kegunaan.
Harta yang disewa boleh terdiri daripada rumah atau jentera sebagai alat yang memberi
kegunaan sudah wujud, tetapi kegunaannya belum wujud. Selain itu, dalam sewa disyaratkan
penentuan tempoh masa penggunaan.
27

Oleh yang demikian, boleh kita simpulkan disini ialah gaji dan upah merupakan dua entiti
yang berbeza tetapi mempunyai matlamat yang sama iaitu memberi ganjaran terhadap sesuatu

26
Sharifah Faigah Syed Alwi. 2006. Pembiayaan Hutang dalam Perbankan Islam. Selangor. Hlm 40
27
Mohd. Bakir Haji Mansor. 1998. Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam. Kuala Lumpur. Hlm
64
12

tugas atau kerja yang telah dilakukan manakala sewa adalah perkara yang berlainan dari
keduanya.

2.1 TEORI-TEORI UPAH
Upah menurut pengertian Barat berkait dengan pemberian ganjaran kepada pekerja tidak
tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja
bangunan yang dibayar mingguan ataupun harian. Allah menegaskan tentang upah ini dalam
Qur‟an :

÷¬~4Ò W-O¬UE©;N- O4O=O=O·· +.- ¯7¯ÞU4·E×
N¡¬.O÷c4O4Ò 4pONLg`u·÷©^¯-4Ò W
¬]Ò·14O7¨Ec4Ò _OÞ¯)³ ´¦)U4N ´U^O4¯^¯-
jEE³OgO´¯-4Ò 7¯N©)Ol4[NO··
E©) u®7+L7 4pO¬UE©u¬·> ^¯´)÷
Maksudnya: “Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mu‟min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu
diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”
28


;}4` ºg©4N w·)U= }g)` Oº±·O uÒÒ¡ _/·6^q¡
4O¬-4Ò E}g`u·N` +OEL4OjO¯·NLÞU·· LE_O4OEO
LO4:j´1·C W ¯¦÷_E44C@O;×4L·¯4Ò ª¬-4O;_Ò¡
^}=O;OÒ) 4` W-O+^º± 4pO¬UE©u¬4C ^__÷
Maksudnya:“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan.”
2928
At Taubah: 105
29
An Nahl: 97
13

Tafsir dari balasan dalam keterangan di atas adalah balasan di dunia dan di akhirat. Ayat
ini menegaskan bahawa balasan atau ganjaran bagi mereka yang beramal soleh adalah imbalan
dunia dan ganjaran akhirat.

Menurut definisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari , maka seorang yang bekerja pada
suatu badan usaha seperti organisasi atau jabatan dapat dikategorikan sebagai amal soleh, dengan
syarat jabatan tersebut tidak menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan
demikian, maka seorang pekerja yang bekerja dengan benar, akan menerima dua ganjaran, iaitu
ganjaran di dunia dan di akhirat.

Ep)³ ¬-¯g~-.- W-ONL4`-47 W-O¬Ug©4N4Ò
geE·)UO¯- ^^)³ ºº ÷7O´_+^ 4O;_Ò¡ ;}4`
=}=O;OÒ¡ EE©4N ^@´÷

Maksudnya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh tentulah
Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan
amalan(nya) dengan baik.”
30Berdasarkan tiga ayat di atas, iaitu at-Taubah :105, an-Nahl :97 dan al-Kahfi :30, maka
ganjaran dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, iaitu dunia dan akhirat. Surah at-
Taubah ayat 105 menjelaskan bahawa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti
membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Dalam ayat ini juga Allah swt menegaskan
bahawa motivasi atau niat bekerja itu mestilah betul. Ini kerana jika motivasi bekerja tidak benar,
Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka
Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

Surah An-Nahl ayat 97 menjelaskan bahawa tidak mengira perbezaan jantina dalam
menerima upah atau balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah
dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Sementara itu, Surah al-Kahfi : 30

30
Al Kahfi: 30
14

menegaskan bahawa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah akan
membalasnya dengan balasan yang adil.

2.2 BENTUK-BENTUK UPAH
Upah terbahagi kepada dua bentuk iaitu upah yang ditetapkan dan upah setimpal. Upah yang
telah ditetapkan ini bermaksud, upah yang telah diselaraskan bagi setiap pekerjaan tertentu oleh
suatu Qadhi atau pemerintah atau dalam konteks semasa adalah pihak kerajaan. Upah adalah
permanfaatan terhadap sesuatu barang atau jasa sama ada yang mempunyai perjanjian atau tidak.
Upah bagi pekerja adalah ganjaran terhadap tenaga kerja yang dilakukanya. Perkara ini difahami
seperti pekerja-pekerja kerajaan seperti guru, polis, doktor dan sebagainya yang diberi gaji pada
setiap bulan yang telah diselaraskan jumlahnya mengikut jenis pekerjaan dan jawatannya. Di
dalam memberi upah, hendaklah ada penentuan pekerjaan, jangka masa, upah dan tenaga serta
hendaklah diketahui jenis pekerjaanya kerana sekiranya tidak diketahui maka kontrak upah
(ijarah) menjadi fasad begitu juga dengan upah kerja dan pembatasan tenaga yang perlu
diusahakan. Para pekerja tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali yang mereka mampu.
31
Firman
Allah SWT :
ºº ÷-^U·¯¬> R·^¼4^ ·º)³ E_E¬¯cNÒ _
Maksudnya: “ Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam kemampuanya”
32

Atas dasar ini, ketika membolehkan menggunakan manfaat tenaga pekerja, syariah menggariskan
adanya penentuan pekerjaanya berdasarkan jenis, jangka masa upah dan tenaga. Upah wajar
dimiliki oleh pekerja atau orang yang memberi khidmat tertentu kerana tenaga yang telah
dikerahkanya itu. Manakala bentuk yang kedua adalah upah setimpal yang mana boleh difahami
sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan dan mendapat upah setelah diselesaikan pekerjaan
tersebut.

2.3 HUKUM HAKAM BERKAITAN UPAH

31
Yusuf as Sabatin.2009. Bisnes Islam dan Kritik atas Praktis ala Kapitalis. al Azhar Press.Hlm. 336
32
Al-Baqarah : 233
15

2.3.1 Upah Mengajar Al Quran
Para ulama berselisih pendapat tentang boleh atau tidak mengambil upah dari mengajar Al-
Quran. Sebahagian ulama berpendapat boleh mengambil upah dari mengajarkan Al Quran
berdasarkan dalam sahih Bukhari:
“Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah mengajar Kitab Allah”
Dan ada yang mengatakan: jika ditentukan jumlahnya, maka tidak boleh. Pendapat ini
dipilih oleh al Halimi. Abu Laits berkata dalam kitab “al Bustan” Mengajar dilakukan dengan
tiga bentuk: Pertama, dengan tujuan untuk beribadah saja, dan tidak mengambil upah. Kedua,
mengajar dengan mengambil upah dan Ketiga, mengajar tanpa syarat, dan jika ia diberikan
hadiah ia menerimanya.
Bentuk yang pertama mendapatkan pahala dari Allah SWT, kerena itu adalah amal para
Nabi a.s. Bentuk yang kedua diperselisihkan. Sebahagian ulama mengatakan tidak boleh,
dengan dalil sabda Rasulullah SAW:
“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” .
Sementara sebahagian ulama lain membolehkan. Mereka berkata yang paling utama bagi
seorang pengajar adalah tidak menentukan bayaran untuk menghafaz dan mengajar, dan
walaupun ia menentukan bayaran itu maka aku harapkan agar tidak dilarang, kerana ia
memerlukanya (kemaslahatan).Sedangkan yang ketiga: dibolehkan oleh seluruh ulama kerana
Nabi SAW adalah pengajar manusia, dan beliau menerima hadiah mereka. Dan dengan dalil
tentang seseorang yang disengat haiwan berbisa, kemudian dibacakan surah Al Fatihah oleh
sebahagian sahabat, dan orang itu selanjutnya memberikan hadiah beberapa ekor kambing atas
perbuatan sahabat itu, dan setelah mengetahui itu Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Berikanlah aku bahagian dari hadiah itu.”
Dalam hadith lain Rasulullah SAW membolehkan pengajaran itu dijadikan sebagai mas
kahwin bagi seorang wanita. Iaitu saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat itu untuk
mencari sesuatu yang dapat dijadikan mas kahwin bagi sahabat itu, hingga sebentuk cincin dari
besi sekalipun. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan surah apa yang ia boleh dibaca. Ia
16

memberitahukan beberapa surah yang ia hafaz. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda kepada
sahabat itu:
“Pergilah, aku telah sahkan perkawinanmu dengan mas kawin mengajar Al Quran
yang engkau hafaz” Ertinya dengan pengajaran Al Quran yang engkau lakukan
kepada wanita itu.
Ini semua adalah dalam masalah pengajaran Al Quran. Sedangkan membacanya tidak
boleh menarik upah, kerana hukum asal dalam membacanya adalah ibadah, dan dasar bagi
seorang yang beribadah adalah agar ia beribadah bagi dirinya, maka bagaimana mungkin ia
kemudian mengambil upah kepada orang lain dari ibadah yang ia lakukan kepada Rabb-nya,
sementara ia mengerjakan itu semata untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Walaubagaimanapun, jika pembaca Al Quran diberikan sesuatu sedeqah, atau pemberian, maka
tidak mengapa jika ia menerimanya.
33

Penulis lebih cenderung kepada pendapat kedua dan ketiga kerana ini merujuk semua
pengambilan upah seperti mengajar al-Quran, Ilmu agama, Imam, Muazzin dan sebagainya. Ini
berdasarkan apa yang difatwakan oleh “Majma’ al-Fiqh al-Islami ” iaitu jika tidak mengambil
upah, nescaya meraka tidak akan mempunyai sumber untuk menyara kehidupan mereka. Jika
perkara itu berlaku, agama Islam akan semakin dilupakan. Oleh itu, untuk menjaga
kesinambungan agama Islam, para ulama Mazhab Hanafi telah membenarkan golongan ini
mengambil upah. Para ulamak dari pada pelbagai mazhab juga telah mengambil pendapat ini
demi menjaga kemaslahatan agama.
Berkaitan dengan perkara ini, seseorang boleh mempekerjakan seorang pengajar untuk
mengajar anak-anaknya atau orang yang dikehendaki mendapat pengajaran. Pengajaran ini
menupakan manfaat atau jasa yang diharuskan jadi mengambil upah diatas khidmat pengajaran
itu adalah dibolehkan bahkan mengambil upah atas pengajaran agama adalah sesuatu yang utama.
Hadith-hadith Nabi SAW semuanya difahami sebagai larangan untuk mengambil upah atas
pengajaran al Quran bukanya larangan mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan al Quran.
34

2.3.2 Upah Buruh

33
http://al-ahkam.net/forum09(19/04/2012)
34
Yusuf as Sabatin.2009. Bisnes Islam dan Kritik atas Praktis ala Kapitalis. Hlm.330-331
17

Buruh adalah keupayaan fizikal dan mental yang manusia sumbangkan kepada proses
pengeluaran. Tenaga buruh adalah satu komponen sumber manusia yang menjadi input dalam
mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Sebagai ganjaran kepada sumbangan itu, buruh dibayar
upah yang boleh berbentuk wang, barang-barang atau sebagainya. Bagi majoriti penduduk
terutama golongan miskin, upah adalah sumber utama pendapatan mereka dan bagi negara
membangun termasuk negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, pendapatan upah
adalah komponen terbesar sumber pendapatan penduduk negara itu. Penentuan kuantiti dan
kualiti buruh serta kadar upah di sesebuah Negara bukan sahaja dipengaruhi oleh sistem ekonomi
yang dipilih tetapi juga oleh sistem nilai yang wujud dalam masyarakat serta pengalaman sejarah
yang dilalui oleh negara tersebut. Kebanyakan negara kini cenderung untuk mengiktiraf dan
bergantung kepada institusi pasaran bagi mengatur penggunaan buruh dan kaedah pemberian
ganjaran. Namun, sistem nilai masyarakat dan pengalaman sejarah masing-masing telah
membezakan bentuk dan struktur pasar buruh di negara-negara tersebut.
35


Surtahman Kastin dan Abd. Ghafar (2001), mengupas konsep buruh dan persoalan
penentuan upah mengikut pandangan Islam. Kita tidak harus sepenuhnya merujuk kepada konsep
ilmu ekonomi konvensional apabila menganalisis isu buruh dan penentuan upah. Sehubungan itu,
penulis mendakwa bahawa mengkategorikan buruh sebagai input pengeluaran mungkin
bercanggah dengan konsep manusia sebagai khalifah Allah. Penulis juga juga mempersoalkan
kewujudan masalah lebihan penduduk dan lebihan buruh yang bagi mereka, kedua-dua konsep
ini dianggap sama. Oleh sebab setiap manusia diberi dan ditetapkan rezekinya maka masalah
lebihan penduduk dan lebihan buruh tidak mungkin timbul di sebuah negara yang mengamalkan
sistem ekonomi Islam. Konsep ini didapati berbeza daripada konsep yang lazim dipakai dalam
analisis ilmu ekonomi konvensional.
36


Tambahnya lagi, Isu yang lebih penting yang dibincangkan olehnya adalah berkenaan
prinsip penentuan upah. Menurut mereka, Islam menghendaki supaya upah dibayar setimpal

35
Mansor Jusoh &Nor Ghani Md. Nor .(2005). Islamiyyat 27(1) . Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam:
Satu Pandangan Alternatif. UKM. Hlm.67-79

36
Surtahman Kastin Hassan dan Abd. Ghafar Ismail. 2001. Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam. Jurnal
Islamiyyat 22: 3.12.

18

dengan bidang kerja dan berasaskan kualiti buruh serta perlu melebihi keperluan bagi
menampung perbelanjaan kehidupan diri dan ahli keluarga.
37


3.1 PENETAPAN KADAR UPAH
Upah adalah satu elemen yang penting dalam sesebuah kontrak perkhidmatan. Pembayaran upah
merupakan hasil daripada hubungan kontraktual antara majikan dengan pekerja. Upah dibayar
oleh majikan kepada pekerja kerana wujudnya hubungan kontrak tersebut. Kedua-dua pihak
majikan dan pekerja bebas menetapkan jumlah upah yang harus dibayar oleh majikan dan cara
pembayaran upah itu dibuat. Jika terdapatnya perjanjian kolektif antara kesatuan majikan atau
majikan dengan kesatuan sekerja berhubung dengan perkara-perkara berkait dengan upah, maka
biasanya majikan dan pekerja akan mematuhi perjanjian tersebut.
Akta Pekerjaan di Malaysia, tidak menetapkan jumlah minima atau maksima upah. Ia
hanya memperuntukkan definisi, cara pembayaran, potongan, sistem trak dan keutamaan upah
sahaja. Akta Pekerjaan hanya menetapkan syarat-syarat minima yang perlu dipatuhi oleh
majikan. Ini bermakna majikan bebas untuk menetapkan syarat-syarat lain dalam kontrak
perkhidmatan. Asalkan syarat-syarat itu tidak melanggar peruntukan akta tersebut, dan
menguntungkan pekerja.
38

Upah boleh dibayar oleh majikan kepada pekerja berdasarkan jam, hari, mingguan atau
bulanan. Ini terpulanglah kepada persetujuan antara majikan dengan pekerja. Selain itu, upah
juga dibayar mengikut jumlah kerja yang dilakukan kadar ikut butir (piece-rate work). Upah
dibayar kepada pekerja kerana wujudnya hubungan kontrak majikan pekerja. Ini bermakna jika
majikan tidak dapat menyediakan apa-apa kerja atau tugas untuk dilakukan oleh pekerja, majikan
tetap bertanggungjawab untuk membayar upah kepada pekerjanya. Segala syarat yang ditetapkan
dalam akta ini hanya terpakai kepada pekerja yang dilindungi oleh akta ini (iaitu seperti yang

37
Ibid.
38
http://sarjana.tripod.com/undang1.html (5/5/2012)
19

berkenaan). Bagi pekerja yang tidak diliputi oleh akta ini, syarat berhubung dengan upah adalah
bergantung kepada terma perjanjian yang dimasuki dengan majikan.
39

Majikan tidak sewajarnya membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan
sekiranya majikan tidak mampu membayar sesuai sepertimana ditentukan, maka majikan
haruslah membuat penangguhan, dan hendaklah mematuhi had minimum upah yang telah
ditetapkan kerajaan. Majikan itu juga tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap pembayaran
upah mengikut perbezaan gender iaitu sama ada pekerja lelaki atau perempuan untuk jenis
pekerjaan yang sama.
40

Terdapat pelbagai jenis upah dan antaranya ialah upah harian, upah yang tetap dan upah
tidak tetap. Upah harian adalah upah yang dibayar oleh pemberi kerja kepada pekerja yamg telah
melakukaan pekerjaan yang dihitung secara harian atau berdasarkan kehadiranya. Upah harian
dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah secara
harian. Manakala upah tetap pula adalah upah yang diterima pekerja secara tetap atas sesuatu
pekerjaan yang dilakukanya secara konsisten. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak
dikaitkan dengan upah-upah sampingan lain seperti bonus, atau lain-lain.
Secara umumnya, upah tetap adalah bagi seseorang yang bekerja secara tetap. Upah tidak
tetap pula adalah upah yang diterima pekerja secara tidak sama atas suatu pekerjaan. Tidak tetap
ini adalah disebabkan pekerjaan yang dilakukan itu mungkin tidak sama kadar khidmatnya yang
mana sekiranya pekerja itu bekerja lebih masa, maka upahnya akan menjadi bertambah daripada
biasa. Walaubagaimanapun, jenis upah tidak mempengaruhi kadar upah minimum yang telah
ditetapkan.
41

3.2 UPAH MINIMUM DAN UPAH MAKSIMUM DI MALAYSIA
Dalam konteks semasa di Malaysia, upah juga dikenali sebagai gaji yang mana gaji dibayar
kepada semua pekerja yang telah menggunakan tenaga dan kepakaran mereka dalam melakukan
sesuatu pekerjaan untuk memenuhi kehendak dan keperluan majikan mereka.

39
Ibid.
40
Edytus Adisu. 2008. Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung. Jakarta. Forumsahabat. Hlm.3
41
Ibid., Hlm.4
20

Gaji minimum mengikut definisi International Labour Organization (ILO) ialah upah
minimum yang patut dibayar kepada pekerja untuk kerja atau perkhidmatan yang dilakukan
dalam tempoh tertentu, sama ada dikira berdasarkan masa atau output, yang tidak boleh
dikurangkan sama ada oleh individu atau menerusi perjanjian kolektif, dijamin oleh undang-
undang dan ditetapkan bertujuan untuk menampung keperluan minimum kehidupan pekerja dan
keluarganya berasaskan keadaan sosio-ekonomi sesebuah negara.
Gaji minimum kebangsaan adalah ditetapkan oleh Kerajaan atau pihak tripartite (wakil
kerajaan, wakil majikan dan wakil pekerja). Ia merupakan model yang paling banyak digunakan
di seluruh dunia dan terbahagi kepada 2 kategori iaitu satu kadar seragam gaji minimum
kebangsaan untuk seluruh negara, atau kadar gaji minimum berbeza mengikut sektor / wilayah.
42

Gaji minimum dan maksimum telah ditetapkan oleh Majlis Perundingan Gaji Negara
yang diluluskan pada 30 Jun 2011. Majlis ini bertanggungjawab menjalankan kajian mengenai
semua perkara berkenaan pelaksanaan gaji minimum. Ia termasuk membuat syor kepada
kerajaan supaya membuat perintah gaji minimum mengikut sektor, jenis pekerjaan dan wilayah
serta untuk megadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Majikan
yang gagal mematuhi undang-undang itu boleh dikenakan penalti maksimum sebanyak
RM10,000 bagi setiap kesalahan.
43
Mengikut Akta Perundingan Gaji Negara 2011 ini juga,
majikan yang gagal untuk mematuhi Perintah Gaji Minimum boleh dikenakan denda maksimum
RM10,000 setiap pekerja bagi kesalahan pertama, jika terus ingkar, denda RM1,000 setiap
pekerja sehari, manakala bagi kesalahan kedua dan seterusnya denda maksimum RM20,000 atau
penjara maksimum lima tahun atau kedua-duanya.
44

Tujuan gaji minimum adalah untuk memastikan pekerja mempunyai pendapatan terjamin
mencukupi bagi membiayai keperluan asas mereka dan ahli keluarga selain sebagai perlindungan
sosial atau jaminan pendapatan kepada yang bergaji rendah. Asas utama menetapkan gaji
minimum adalah kadar yang tidak terlalu tinggi supaya tidak menjejaskan perniagaan atau
perusahaan yang boleh menyebabkan peniaga terpaksa tutup perniagaan atau membuang pekerja.

42
Blog Rasmi Kementerian Sumber Manusia (6/5/2012)
43
http://www.mohr.gov.my/majlis-perundingan-gaji-negara-dilulus (7/5/2012)
44
Berita Harian online 1/5/2012- Soal jawab Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr S Subramaniam
(6/5/2012)

21

Tidak terlalu rendah pula bermaksud jumlah berkenaan hendaklah dapat memenuhi objektif gaji
minimum, iaitu mencukupi untuk membiayai keperluan asas pekerja dan keluarga.
45

Di sini akan membincangkan mengenai dasar gaji minimum pekerja swasta. Ia
sebenarnya sudah wujud sejak tahun 1949, tapi kadarnya masih terlalu rendah tetapi terus diguna
pakai dalam kehidupan masa kini. Dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) telah
berjuang untuk menuntut dasar gaji minima pekerja swasta yang lebih adil. MTUC dalam
tuntutannya menuntut RM1200 untuk gaji minimum sektor swasta di Malaysia.
1. Kajian Guna Tenaga Kebangsaan oleh Kementerian Sumber Manusia pada 2009
mendapati bahawa 33.8% pekerja bergaji di bawah RM700 sebulan yakni di
bawah paras kemiskinan kebangsaan, RM800 sebulan pada masa ini.
2. Kajian oleh Bank Dunia pula menunjukkan bahawa sejak 10 tahun yang lepas,
kadar gaji di Malaysia hanya meningkat secara purata sebanyak 2.6% setahun,
walaupun kadar produktiviti buruh (real labour productivity) meningkat sebanyak
6.7% setahun.
3. Ini menunjukkan bahawa terdapat herotan dalam pasaran buruh yang mengekang
peningkatan kadar gaji sedangkan produktiviti dan kos sara hidup meningkat
dengan cepat.
Antara butiran pengumuman gaji minimum (gaji minima) pekerja sektor swasta 2012:
1) Gaji minimum akan meliputi pekerja dalam semua sektor ekonomi di seluruh
negara, kecuali perkhidmatan domestik, yakni pembantu rumah, tukang kebun
dan sebagainya.
 Majikan juga dibenarkan dan diberikan kelonggaran untuk menyerapkan
sebahagian elaun atau bayaran tunai tetap dalam perkiraan gaji minimum.
 Maknanya di sini bukan semestinya RM900 adalah gaji pokok, tetapi majikan
boleh menawarkan RM900 (gaji pokok + elaun)


45
Ibid.
22

2) Kadar gaji minimum bagi Semenanjung Malaysia ditetapkan pada kadar RM900
sebulan atau RM4.33 sejam, sementara bagi Sarawak, Sabah dan Wilayah
Persekutuan Labuan sebanyak RM800 sebulan atau RM3.85 sejam. Kadar gaji
minimum berbeza bagi Semenanjung dan Sabah serta Sarawak kerana perbezaan
ketara kadar gaji penengah (Median Wage) di kedua-dua wilayah. Di
Semenanjung, kadar semasa ialah RM1,131, manakala di Sabah dan Sarawak
ialah RM577. Gaji penengah ialah kadar yang mampu dibayar oleh majikan
mengikut kajian. Gaji minimum tidak boleh terlalu berbeza kerana akan timbul
masalah migrasi antara wilayah dan sektor.
46

3) Tarikh mula kuat kuasa pelaksanaan gaji minimum ialah 6 bulan daripada tarikh
Perintah Gaji Minimum diwartakan:
 Tetapi ada sedikit kelonggaran di sini, di mana majikan kecil atau “micro
enterprises” diberikan tempoh kuat kuasa yang lebih lama iaitu selama 12 bulan
daripada tarikh Perintah Gaji Minimum diwartakan bagi kelompok ini membuat
persediaan sepenuhnya agar peniagaan mereka tidak terjejas
 Pengecualian tempoh 12 bulan ini tidak meliputi kepada firma profesional seperti
klinik-klinik pergigian dan perubatan, firma guaman, firma arkitek, firma juru
perunding dan sebagainya, walaupun mereka mempunyai bilangan pekerja 5
orang atau kurang. Mereka mesti mematuhi gaji minima ini dalam masa 6 bulan
 Jika ada kalangan majikan yang benar-benar tidak dapat melaksanakan gaji
minimum boleh memohon pelanjutan tempoh peralihan.
4) Kadar gaji minima ini tidak akan bersifat statik dan akan sentiasa dikaji dari
semasa ke semasa. Ia bergantung kepada tingkat kemakmuran negara, daya saing
nasional dan produktiviti syarikat bagi memastikan gaji minimum akan sentiasa
berada di atas garis kemiskinan negara.
5) Perbezaan Gaji Minimum di Semenanjung Malaysia dengan Sabah, Sarawak,
Labuan.

46
Berita Harian online 1/5/2012- Soal jawab Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr S Subramaniam (6/5/2012)
23

 Kadar gaji minimum yang berbeza antara Semenanjung dengan Sabah, Sarawak
dan Wilayah Persekutuan Labuan kerana perbezaan struktur upah dan kos sara
hidup yang ketara.
 Walaubagaimanapun begitu, untuk tempoh dua atau tiga tahun akan datang,
kerajaan berharap kadar gaji minimum bagi negeri-negeri Sabah, Sarawak dan
Wilayah Persekutuan Labuan dapat diselaraskan dengan kadar gaji minimum bagi
Semenanjung.
 Akhirnya hanya ada satu kadar gaji minimum untuk seluruh negara kelak.
47


3.3 CONTOH UPAH DI MALAYSIA
Contoh upah yang terdapat di Malaysia boleh dikategorikan sebagai upah menjahit, upah haji,
upah tukang kayu, upah mengerjakan kebun, upah menjaga haiwan ternakan, dan lain-lain. Upah
dalam konteks di Malaysia meliputi pada pekerjaan yang tidak diikat secara rasmi atau tidak
berkontrak. Upah ini juga kadang kala mengikut kepada persetujuan antara kedua belah pihak
ataupun mengikut kepada harga semasa dan harga setempat. Kebiasaannya kadar upah di bandar
adalah lebih tinggi berbanding kadar upah di luar bandar berikutan kos hidup di bandar lebih
tinggi. Contohnya kadar upah menjahit baju di bandar serendah RM40 sepasang manakala kadar
upah di luar bandar serendah RM20 sepasang.
Jika diteliti Surah al-Talaq ayat 6 maka boleh difahami bahawa upah seharusnya ditentu
secara musyawarah antara majikan dan pekerja. Musyawarah dalam konteks ini boleh ditafsirkan
sebagai proses perbincangan atau tawar menawar untuk menentukan kadar upah yang boleh
diterima oleh kedua-dua pihak iaitu majikan dan pekerja. Ayat ini ditujukan khas kepada
penentuan upah bagi kerja penyusuan bayi, namun konsep musyawarah dalam Islam adalah
bersifat umum. Oleh itu satu prinsip umum penentuan upah boleh diperoleh daripada maksud
ayat tersebut. Justeru disini boleh dihuraikan bahawa prinsip musyawarah yang melibatkan
proses tawar menawar secara baik antara majikan dan pekerja dalam menentukan upah adalah
lebih sesuai dan adil seperti yang dituntut oleh Islam.

47
http://beritasemasa.com/gaji-minimum-pekerja-swasta (6/5/2012)
24

4.1 UPAH MENURUT UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA
Di Malaysia, undang-undang buruh mula diperkenalkan sedikit demi sedikit. Hubungan majikan
dan buruh dikawal oleh undang-undang buruh walaupun mereka masih bebas memasuki kontrak
dan menyetujui terma-terma tertentu. Setiap terma kontrak perkhidmatan mereka mestilah tidak
bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang telah menjamin perkara-perkara seperti
upah, tempoh masa bekerja, cuti dan sebagainya.
Hubungan antara majikan dan pekerja dikawal oleh undang-undang buruh.
Perkembangan undang-undang buruh di Malaysia bermula apabila ramai buruh Cina dan India
dibawa masuk ke Tanah Melayu untuk bekerja di lombong bijih dan ladang getah. Pertumbuhan
dan perkembangan pesat lombong bijih dan ladang getah di Tanah Melayu meningkat dari
semasa ke semasa, dan jumlah buruh tersebut juga turut meningkat. Buruh Cina dan India itu
dibawa masuk oleh orang Inggeris yang merupakan pengusaha lombong bijih dan ladang getah
melalui ejen tertentu.
48

Pada peringkat permulaanya, buruh Cina mengikat kontrak untuk bekerja di lombong
bijih bagi sesuatu tempoh tertentu, dan selepas itu, mereka dibebaskan untuk mencari pekerjaan
lain. Sebahagian daripada upah mereka dipotong bagi membayar balik perbelanjaan membawa
mereka masuk ke Tanah Melayu. Keadaan bekerja pada masa itu sangat buruk dan mereka telah
ditindas. Begitu juga dengan buruh India yang dibawa masuk ke Tanah Melayu. Kebanyakan
mereka adalah dari India Selatan dan mereka bekerja di Tanah Melayu di ladang kopi tebu dan
ladang getah. Mereka juga terikat di bawah satu sistem perjanjian untuk bekerja di ladang-ladang
tersebut bagi tempoh dua atau tiga tahun. Sebahagian daripada mereka terus kekal bekerja di
ladang-ladang tersebut dan sebahagian lagi bekerja di pelbagai sektor terutamanya dengan
kerajaan. Tidak ada satu undang-undang yang khusus bagi melindungi buruh-buruh tersebut.
Cara yang digunakan oleh saudagar-saudagar Inggeris ialah dengan melantik seorang ketua
daripada kaum itu sendiri bagi menguruskan hal-ehwal mereka.
49

Kini di Malaysia, terdapat statut-statut buruh yang menjadi garis panduan dan
memelihara hak-hak pekerja seperti Akta Pekerjaan, 1955 (Semakan 1981). (Pindaan 1989),

48
http://sarjana.tripod.com/undang1.html (5/5/2012)
49
Ibid.
25

Akta Kesatuan Sekerja, 1959 (semakan 1981), (Pindaan 1989), Akta Perhubungan Perusahaan,
1957 (pindaan 1980, 1989), Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969, Akta Kilang dan Jentera,
1967, Akta (pekerjaan) Kanak-kanak dan Orang Muda, 1966.
50

Menurut Seksyen 2(1) Akta Kerja 1955, upah ertinya upah pokok semua pembayaran lain
dengan wang tunai kepada seorang pekerja bagi kerja yang dibuat mengenai kontrak
perkhidmatanya tidak termasuk;
a) Nilai mana-mana rumah tempat tinggal atau bekalan apa-apa makanan, minyak,
lampu atau air atau rawatan perubatan atau mana-mana kemudahan atau
erkhidmatan yang diluluskan;
b) Apa-apa caruman yang dibayar oleh majikan sendiri kepada mana-mana
kumpulan wang pencen, kumpulan wang simpanan, skim pemberhentian kerja,
mengurangkan pekerja, penamatan, rentikerja sementara atau skim persaraan,
skim jimat-cermat atau mana-mana kumpulan wang lain atau skim yang
ditubuhkan untuk faedah dan kebajikan pekerja;
c) Apa-apa elaun perjalanan atau nilai apa-apa konsesi perjalanan;
d) Apa-apa jumlah yang kena dibayar atas pemberhentian atau persaraan atau;
e) Apa-apa bonus tahunan atau mana-mana bahagian dari apa-apa bonus tahunan.
Secara ringkasnya dapatlah disimpulkan bahawa upah adalah upah pokok beserta dengan semua
bayaran lain secara tunai yang diterima oleh seorang pekerja bagi perkhidmatan yang diberikan
tetapi tidak termasuk perkara yang dinyatakan dalam (a) hingga (f).
51

Di samping itu, terdapat bentuk-bentuk lain yang berkait rapat dengan upah antaranya ialah:
52

a) Elaun Makan Kerja lebih Masa : Elaun makan yang diberikan kepada pekerja yang
melakukan kerja lebih masa merupakan sebahagian daripada upah kerana elaun ini
dibayar secara tunai.

50
Kamal Halili Hasan.1990. Siri Perkembangan Undang-Undang Pekerjaan di Malaysia. Kuala Lumpur.
Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm.3
51
Hapriza Ashari.2004. Undang-Undang Pekerjaan: Huraian dan Panduan terhadap Akta Kerja 1995.
Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Mara(UTM,Skudai) Hlm. 17-18
52
Ibid. Hlm.19-21
26

b) Caj Perkhidmatan : Caj Perkhidmatan bukan berupa upah kerana caj tersebut dibayar oleh
pelanggan kepada pekerja bukannya majikan. Sebagaimana ditegaskan dalam
peruntukkan di bawah Seksyen 2, Akta Kerja 1955, definisi upah bermaksud bayaran
daripada majikan kepada pekerja. Tiada pihak lain selain majikan boleh membayar upah
kepada pekerja.
c) Caruman oleh Majikan: Apa-apa caruman yang dibayar oleh majikan untuk faedah dan
kebajikan pekerja. Sebagai contoh, caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerj
(KWSP) dan pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) tidak dianggap upah.
d) Elaun Perjalanan : Ianya bukan merupakan sebahagian daripada upah walaupun dibayar
secara tunai kepada pekerja yang diarahkan bekerja di luar kawasan. Justeru itu, tuntutan
oleh pekerja yang bekerja di luar kawasan tidak boleh dikira sebagai upah. Begitu juga,
nilai apa-apa komisen perjalanan bukan upah. Sebagai contoh, jika majikan membeli tiket
kapal terbang, keretapi atau bas untuk pekerja yang bekerja di luar kawasan maka nilai
tiket tersebut tidak boleh dianggap sebagai upah.
e) Perbelanjaan Khas: Ianya merupakan perbelanjaan yang terpaksa ditanggung oleh
seorang pekerja dalam melaksanakan tugas. Contohnya, seorang pemandu lori di
Cameron Higlands diarahkan menghantar sayur-sayuran ke Johor Bahru. Setibanya di
Melaka, tayar lori berkenaan meletup. Pemandu lori terpaksa menggunakan wang
sakunya sendiri untuk membeli tayar baru sebagai ganti. Sekembalinya ke Cameron
Highlands, beliau boleh menuntut daripada majikan perbelanjaan khas yang terpaksa
ditanggung untuk membeli tayar baru. Walaupun majikan membayar tuntutan
perbelanjaan khas dalam bentuk tunai, ia tidak dianggap sebagai upah kerana ia jatuh di
bawah pengecualian (d).
f) Ganjaran: Wang ganjaran bukan upah walaupun dibayar dalam bentuk tunai oleh
majikan kepada pekerja atas sebab perberhentian perkhidmatan atau persaraan.
g) Bonus: Wang bonus yang kebiasaanya diberikan kepada pekerja pada akhir tahun
bukanlah upah walaupun dibayar dalam bentuk tunai. Contohnya, seseorang menerima
upah sebanyak RM1000 setiap bulan. Pada akhir tahun, beliau diberi bonus sebanyak dua
bulan upah kerana prestasi beliau yang cemerlang. Upah beliau tetaap RM 1000
walaupun pada akhir bulan Disember, beliau akan menerima RM3000 tunai kerana wang
bonus jatuh di bawah pengecualian (f).
27

h) Elaun Gangguan/ Elaun Pindah: Ianya juga tidak dianggap sebagai upah kerana elaun
tersebut dibayar kepada pekerja bukan atas „ kerja yang dilakukan mengenai kontrak
perkhidmatanya” sebaliknya dibayar kepada pekerja dan keluarga apabila mereka
ditukarkan ke tempat lain.
Oleh kerana upah merupakan pendorong utama pekerja memasuki kontrak perkhidmatan, maka
undang-undang memastikan pekerja mendapat hak mereka terhadap upah dan majikan
melaksanakan tanggungjawab membayar upah di samping mematuhi peraturan-peraturan
berkenaan upah yang telah ditetapkan.

4.2 TEMPOH UPAH
Sek 18 Akta Kerja 1955 menetapkan tempoh upah mestilah tidak melebihi satu bulan. Jika
mana-mana kontrak perkhidmatan tiada tempoh upah yang ditetapkan, maka tempoh upah
hendaklah bagi maksud kontrak tersebut dianggap satu bulan. Ini bermakna tempoh upah boleh
mengikut jam, hari, minggu dan maksimum adalah satu bulan. Kiraan bulan adalah mengikut
calendar masihi. Peruntukan seksyen 18 hanya membenarkan satu tempoh upah sahaja yang
perlu disebutkan dalam kontrak perkhidmatan. Amalan menetapkan tempoh upah yang berbeza
untuk bayaran upah pokok dan kerja lebih masa tidak boleh dibenarkan.
Di samping itu, seksyen 19 menetapkan upah mesti dibayar dalam tempoh tujuh hari
selepas berakhirnya tempoh upah. Misalnya, jika tempoh upah seseorang pekerja adalah
mengikut bulan, maka upah bagi bulan Januari mestilah dibayar selewat-lewatnya 7 hari bulan
Februari. Sebaliknya jika tempoh upah seseorang pekerja tersebut mengikut minggu, maka upah
pekerja tersebut dibayar selewat-lewatnya pada 14 hari bulan. Walaubagaimanapun, majikan
boleh memohon melanjutkan pembayaran upah atau membayar lewat dalam keadaan tertentu
selepas mendapat kelulusan daripada ketua pengarah buruh.
53
53
Ibid., Hlm.21-22
28

PENUTUP
Secara Kesimpulanya, kajian ini membincangkan teori upah dalam Islam. Segala hukum, rukun,
syaratnya telah digariskan oleh syarak yang menepati kehendak kemanusiaan. Manakala, dari
segi konsep penentuannya dalam ekonomi lebih cenderung menerima prinsip musyawarah antara
majikan dan pekerja dalam menentukan upah. Prinsip ini boleh difahamkan sebagai proses
tawar- menawar dalam pasaran buruh. Berdasarkan prinsip ini, kaedah penentuan upah dalam
Islam boleh berasaskan mekanisme atau institusi pasaran semasa. Satu lagi prinsip iaitu upah
perlu mencukupi keperluan asas, konsisten dan boleh dilaksanakan secara Integrasi dalam sistem
pasaran buruh. Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tahap minimum yang ditetapkan
mengikut keperluan utama kumpulan pekerja, tetapi Islam juga tidak membiarkan adanya
kenaikan upah melebihi peringkat tertentu yang ditentukan mengikut sumbangannya terhadap
pengeluaran atau terhadap sesuatu kerja yang dilakukan.

Konsep upah menurut Islam secara amnya ada dilaksanakan dalam sistem ekonomi di
Malaysia. Hal ini kerana upah yang diberikan setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan serta
meliputi bentuk, jenis serta faktor-faktor yang mendorong ke arah upah yang ditentukan. Hasil
daripada perbincangan ini, dapatlah difahami bahawa keadaan ekonomi yang berubah
mengakibatkan perubahan dalam hal penjualan dan tentunya akan mengakibatkan perubahan
dalam hal pendapatan termasuk diantaranya pekerja. Di samping teori upah yang perlu di penuhi,
setiap manusia itu secara Sunnatullah mempunyai keperluan utama yang harus dipenuhi dan
perkara yang perlu ditanggung. Ini bermakna seseorang itu berusaha untuk bekerja bukanlah
semata-mata untuk mengisi masa lapang atau kerana tuntutan fitrah, akan tetapi bermatlamat
untuk mendapatkan upah bagi menjalani kehidupan sehari-harian bukan sahaja untuk keselesaan
diri sendiri tetapi turut melibatkan keluarga yang di bawah tanggungannya. Oleh itu, jika
seseorang pekerja yang mendapatkan upah, maka upah tersebut mestilah memenuhi keperluan
asas iaitu makan dan pakaian, juga perbelanjaan seharian dan rumah untuk tempat tinggal bagi
keluarganya.29

RUJUKAN
Al Quranul Karim
Al-Mu‟jam al-Wasit, Dar al-Dakwah, Istanbul 1989.
Kamus Dewan Edisi Ketiga. 1994. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka
Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka
Abdul Rahman Rukaini. 2001. Mu’amalat Teras Pembangunan Sosio-ekonomi. Johor.
Synergymate Sdn Bhd.
Afzal-Ur-Rahman. 1994. Doktrin Ekonomi Islam Jilid III. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Edytus Adisu. 2008. Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung. Jakarta. Forumsahabat.
Hapriza Ashari.2004. Undang-Undang Pekerjaan: Huraian dan Panduan terhadap Akta Kerja
1995. Kuala Lumpur. Universiti Teknologi Mara(UTM,Skudai)
Ibn Qudamah, Al-Mughni, Mesir: Mathba‟ah Al-Imam.
Isa Dhoifullah al Mansur . 2007. Nazhoriah al irbah fil Masorif al Islamiah. Darl Nafais.
Kamal Halili Hasan. 1990. Siri Perkembangan Undang-Undang Pekerjaan di Malaysia. Kuala
Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mansor Jusoh & Nor Ghani Md. Nor. 2005. Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam:Satu
Pandangan Alternatif. Selangor. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd. Bakir Haji Mansor. 1998. Konsep Syariah dalam Sistem Perbankan Islam. Kuala Lumpur.
BIMB Institute of Research and Training (BIRT).
Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara.2012. Khiyal & Makharij: Ke Arah Ktelusan
Operasi Perbankan Islam. Putrajaya International Convention Centre.ISRA. (10-11 Nov. 2010).
Nazih Hammad, Mukjam al-Mustalahat al-Iqtisadiyah fi Lughah al-Fuqaha‟. Virgina. 1993.
30

Sharifah Faigah Syed Alwi. 2006. Pembiayaan Hutang dalam Perbankan Islam. Selangor. Pusat
Penerbitan Universiti (UPENA).
Surtahman Kastin Hassan dan Abd. Ghafar Ismail. 2001. Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam.
Jurnal Islamiyyat 22
Suzana Binti Jumani. 2002. Al-Ijarah: Amalannya di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).
Selangor. Fakulti Pengajian Islam.
Yusuf as Sabatin.2009. Bisnes Islam dan Kritik atas Praktis ala Kapitalis.al Azhar Press.
Berita Harian online 1/5/2012- Soal jawab Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr S Subramaniam
http://www.mohr.gov.my/majlis-perundingan-gaji-negara-dilulus
http://beritasemasa.com/gaji-minimum-pekerja-swasta
blog.mohr.gov.my
http://sarjana.tripod.com/undang1.html
http://al-ahkam.net/forum09(19/04/2012)