1. Dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut!

a.
5 6
a a ×
b.
10 15
k k ×
c.
8 2
: a a
d.
30 20
: k k
e.
5 3
( ) x
f.
12 4
( ) y
g.
6
( ) xy
h.
3 2
( ) xy
i.
3 4 5
( ) x y
j.
3 4
(2 ) x
k.
2 3
( 6 ) x ÷
l.
5 3 2
( ) a a a × ×
m.
6 2 4
( ) : a a a ×
n.
9 2 3
( : ) : a a a
o.
4 5 8
( ) : x x
p.
4 2 5 3 2
( ) : ( ) x y xy

2. Tentukan hasil perkalian berikut dalam bentuk yang paling sederhana!
a.
2 3 3 7
p q p q ×
b.
4 2 3
3 3 m n mn ×
c.
2 3 2 2
m pq mp q ×
d.
3 2 4
5 5 u v uv ×
e.
3 2 2 3
6 6 pq p q ×
f.
4 2 3 3 4
( 7) ( ) ( 7) ( ) m n m n ÷ ÷ × ÷ ÷

3. Tentukan hasil pembagian berikut dalam bentuk yang paling sederhana!
a.
7
2
3
3

b.
( )
( )
4
1
2
2
1
2

c.
3 4
3
p r
pr

d.
( )
( )
13
5
8
5
x
x

e.
2 10
7
y t
yt

f.
2 4
2
3
3
m n
mn


4. Nyatakan bentuk-bentuk berikut sehingga dapat diketahui pangkat masing-masing faktor!
a.
4 6
(5 )
b.
2 5
(3 ) p
c.
5 3 6
(4 ) pq
d.
6
4
m
n
| |
| |
|
|
|
\ .
\ .

e.
2 4
( ) m n
f.
6 2 3
(6 ) p q
g.
7 3 4 3
(3 ) x y
h.
4
3
5
p
| |
| |
|
|
|
\ .
\ .LATIHAN
2 3 3 7 2 3 3 7
5 10
p q p q p q
p q
+ +
× =
=
4 2 3 4 1 2 3
5 5
3 3 9
9
m n mn m n
m n
+ +
× =
=
2 3 2 2 2 1 1 2 3 2
3 3 5
m pq mp q m p q
m p q
+ + +
× =
=
3 2 4 1 2 3 1 1 4
3 4 5
4 5
5 5 5
5
125
u v uv u v
u v
u v
+ + +
× =
=
=
3 2 2 3 3 2 1 2 1 3
5 3 4
3 4
6 6 6
6
7776
pq p q p q
p q
p q
+ + +
× =
=
=
4 2 3 3 4
4 3 2 1 3 4
7 3 7
3 7
3 7
( 7) ( ) ( 7) ( )
( 7) ( )
( 7) ( )
823543 ( )
823543
m n m n
m n
m n
m n
m n
+ + +
÷ ÷ × ÷ ÷
= ÷ ÷
= ÷ ÷
= ÷ ÷
=
1. Berdasarkan sifat-sifat bilangan berpangkat, maka:
a.
5 6 5 6 11
a a a a
+
× = =
b.
10 15 10 15 25
k k k k
+
× = =
c.
8 2 8 2 6
: a a a a
÷
= =
d.
30 20 30 20 10
: k k k k
÷
= =
e.
5 3 5.3 15
( ) x x x = =
f.
12 4 12.4 48
( ) y y y = =
g.
6 6 6
( ) xy x y =
h.
3 2 2 3.2 2 6
( ) xy x y x y = =
i.
3 4 5 3.5 4.5 15 20
( ) x y x y x y = =
j.
3 4 4 3.4 12
(2 ) 2 16 x x x = =
k.
2 3 3 2.3 6
( 6 ) ( 6) 216 x x x ÷ = ÷ = ÷
l.
5 3 2 5 3 2 10
( ) a a a a a
+ +
× × = =
m.
6 2 4 6 2 4 4
( ) : a a a a a
+ ÷
× = =
n.
9 2 3 9 2 3 4
( : ) : a a a a a
÷ ÷
= =
o.
4 5 8 (4.5) 8 12
( ) : x x x x
÷
= =
p.
4 2 5 3 2 4.5 2.5 2 3.2
20 10 2 6
20 2 10 6 18 4
( ) : ( ) :
:
x y xy x y x y
x y x y
x y x y
÷ ÷
=
=
= =


2. Hasil perkalian dari:
a. d.b. e.c. f.

3. Hasil Pembagian
a.
7
7 2 5
2
3
3 3
3
÷
= =
b.
( )
( )
( ) ( )
4
1
4 2 2
2
1 1
2 2 2
1
2
÷
= =
c.
3 4
3 1 4 3 2
3
p r
p r p r
pr
÷ ÷
= =
d.
( )
( )
( ) ( )
13
5
13 8 5
5 5
8
5
x
x x
x
÷
= =
e.
2 10
2 1 10 7 3
7
y t
y t yt
yt
÷ ÷
= =
f.
2 4
1 1 2 1 4 2 0 2 2
2
3
3 3
3
m n
m n mn mn
mn
÷ ÷ ÷
= = =

4. Pangkat masing-masing faktor dicari dengan menyederhanakan bentuk2 di bawah
a.
4 6 4.6 24
(5 ) 5 5 = =
b.
2 5 5 2.5 5 10
(3 ) 3 3 p p p = =
c.
5 3 6 5.6 6 3.6 30 6 18
(4 ) 4 4 pq p q p q = =
d.
6
4
4.6 24
4.6 24
m m m
n n n
| |
| |
= = |
|
|
\ .
\ .

e.
2 4 2.4 4 8 4
( ) m n m n m n = =
f.
6 2 3 6.3 2.3 3 18 6 3
(6 ) 6 6 p q p q p q = =
g.
7 3 4 3 7.3 3.3 4.3 21 9 12
(3 ) 3 3 x y x y x y = =
h.
4
3
3.4 12
3.4 12
5 5 5
p p p
| |
| |
| = =
|
|
\ .
\ .


PEMBAHASAN

     4.6  524 e.PEMBAHASAN 1.5  35 p10 c.6  430 p 6 q18 f. ( x5 )3  x5. a8 : a 2  a8 2  a 6 d. 37  37  2  35 2 3 d. b. ( xy )6  x 6 y 6 h. y 2t10  y 21t107  yt 3 7 yt c. (66 p 2 q)3  66.4  16 x12 k. f. ( xy 3 ) 2  x 2 y 3.4 512      3. (3 p 2 )5  35 p 2. (54 )6  54. (45 pq 3 )6  45. Hasil Pembagian a. k 30 : k 20  k 30 20  k 10 e.4 n 4  m8 n 4 b. p3r 4  p 31r 43  p 2 r 3 pr 3m 2 n 4  311 m21n 4 2  30 mn 2  mn 2 2 3mn 4. p 2 q3  p3q 7  p 23q37 3 2 4 1 2 31 1 4 d. (a 9 : a 2 ) : a 3  a 923  a 4 o.  1   1 4 2  1 2 2 2 2 1 2 2 4  5x   5 138  5 5 x x 8  5x  13 e.2  x 2 y 6 j.3  216 x 6 l. (a 5  a 3 )  a 2  a 53 2  a10 m.6  24  n   n n   6   5 3  53.3q3  618 p 6 q3 (37 x3 y 4 )3  37. 3m n  3mn  9m n  53 u 4 v5  125 u 4 v5 e.3 x3.5) 8  x12 p. Pangkat masing-masing faktor dicari dengan menyederhanakan bentuk2 di bawah a.3  x15 f. Hasil perkalian dari: a. 5u v  5 uv  5 u v  p5 q10 4 2 3 4 1 2 3 b. ( y12 ) 4  y12.5 : x 2 y 3. (6 x 2 )3  (6)3 x 2. (a 6  a 2 ) : a 4  a 6 24  a 4 n. (2 x3 ) 4  24 x3.2  x 20 y10 : x 2 y 6  x 20 2 y106  x18 y 4 2. a5  a6  a56  a11 b. g. h. ( x 4 y 2 )5 : ( xy 3 ) 2  x 4. (7) 4 m 2 ( n)3  ( 7)3 m( n) 4  (7) 43 m 21 ( n)3 4  (7)7 m3 (n)7  823543 m3 (n7 )  823543 m3n7  m3 p 3 q 5 3. ( x3 y 4 )5  x3.6 m24 d. ( x 4 )5 : x8  x (4.4  12  p   p p   4 .4  y 48 g. k10  k15  k1015  k 25 c.5 y 2.6 p 6 q 3.3 p 2.3 y 4. m2 pq3  mp 2 q 2  m21 p1 2 q 3 2 f. Berdasarkan sifat-sifat bilangan berpangkat. maka: i.5  x15 y 20 a.5 y 4. (m 2 n) 4  m 2.3  321 x9 y12   m 4  m4. 63 pq  62 p 2 q 3  63 2 p1 2 q13  65 p 3 q 4  7776 p 3 q 4  9 m5 n 5 c.