P. 1
Hsp Gabung Dsp Sains Ting 1

Hsp Gabung Dsp Sains Ting 1

|Views: 1,551|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Siti Mas Aida Mesrah on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

KEMAHIRAN SAINTIFIK
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam penting kaedah proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.

Mengukur menggunakan nombor

dan

Membuat

pemerhatian nombor

secara dan alat

kuantitatif dengan berunit piawai.

menggunakan

Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Menggunakan pengumpulan lalu untuk data dan kesimpulan dan

Membuat inferens

pengalaman

membuat

menerangkan sesuatu peristiwa. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang

Meramalkan

berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang boleh dipercayai.

Menggunakan perkataan atau simbol Berkomunikasi grafik seperti jadual, graf, rajah atau model untuk menerangkan tindakan, peristiwa. Memperihalkan perubahan parameter dengan Menggunakan perhubungan ruang dan masa dan jisim. masa. objek atau

Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz , isipadu, berat

Mengelaskan

Melalui pmemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan.

Mentafsir data

Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mendefinasi secara operasi

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal pemboleh ubah

Mengenalpasti dimanipulasikan, Dalam

pemboleh

ubah

pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk

balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. sesuatu pembolehubah

memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang

bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Kemahiran Manipulatif

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi

KEMAHIRAN BERFIKIR
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.

mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. masa. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib Menyusun mengikut keutamaan berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. sifat. bentuk atau bilangan.Kemahiran Berfikir Kritis Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. sifat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. . Membuat kesimpulan Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan.

lukisan dan artifak. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan Membuat gambaran mental sesuatu peristiwa atau pemerhatian.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu gambaran menyeluruh bentukseperti keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. konsep. .. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membentuk kefahaman tentang sesuatu Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Menghasilkan sesuatu yang baru atau Membuat tanggapan atau Mereka cipta melakukan pengubahsuaian kepada membayangkan sesuatu idea. Membuat inferens Meramalkan Mengitlakkan Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan. Menganalogikan konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.

Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 3. adil dan . 2. Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. konsep atau model saksama. Membuat keputusan Memilih satu berdasarkan alternatif kriteria penyelesaian tertentu bagi yang terbaik daripada beberapa alternatif mencapai matlamat yang ditetapkan. rasional. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. 1999). 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. KBSB diperkenalkan.

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaaku l Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains . Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif. analitis dan sistematik. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menilai Mendefini secara operasi Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Meramalkan Membuat inferes Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen Berkomunikasi .

Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Mem buat hipot esis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir .

• Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. . Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Dalam kurikulum ini. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Dalam pengajaran dan pembelajaran. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. alam sekeliling.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut.

• Sistematik. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.• Berfikiran kritikal dan analitis. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Adil dan saksama. bekerjasama dan jujur. Sebagai contoh. • Yakin dan berdikari. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. dan nilai murni sebelum memulakan . • Baik hati dan penyayang. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Bersifat objektif. • Luwes dan berfikiran terbuka. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • Berani mencuba. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Berfikir secara rasional.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Bekerjasama.

pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar.Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. orang lain dan alam sekitar. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Sebagai contoh. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. konstruktivisme. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Menghargai keseimbangan alam sekitar . Bertanggungjawab ke atas diri sendiri.

Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. bahawa prinsip Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa inkuiri ini. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. hasil perlu konsep inkuiri diingat dan tersebut. Teknologi dan Masyarakat.  Murid berpeluang bekerjasama. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Beberapa inkuiri terbimbing. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui . Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Teknologi dan Masyarakat (STM). berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami proses konsep sains Namun melalui demikian. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Sains.

Dalam kurikulum ini. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan pembelajaran. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. . kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. perbincangan. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. simulasi. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. projek dan lawatan. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. sebahagian daripada proses pengajaran dan Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran.

Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Secara kebiasaan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Murid dapat membayangkan . Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. permainan dan penggunaan model. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Dalam main peranan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Perbincangan perlu dijalankan sebelum.

ia mesti dirancang secara rapi. pusat sains. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. video. radio. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan. lawatan perlu diadakan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian sains. . setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. komputer dan internet. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. muzium. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. institut penyelidikan. paya bakau dan kilang. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran Perbincangan selepas pembelajaran sains berkesan. artifak atau lainlain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. menyeronokkan dan bermakna. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projekdapat membantu pengajaran dan eksperimen masalah. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data.

Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Pada masa yang sama. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. menghayati. menghargai. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mensintesis dan menilai. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. menganalisis. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran . menyayangi. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang sains. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian secara spontan dan semulajadi. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. mensyukuri. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. mengagumi. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Walaubagaimanapun. Secara am. mengaplikasi.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. mendalami dan mengamalkan. memahami. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari.

2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. B3D1E1 Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan B4D2E1 Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik Lembaran Kerja. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains Lisan.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen.TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains.gambar penerangan Lisan. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Lembaran Kerja Evidens Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Susunan ikut urutan Aktiviti: ayunan bandul . Lembaran Kerja 1. Folio. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. menjalankan satu penyiasatan saintifik.

Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). h) menulis Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen . menentukan prosedur menjalankan eksperimen. menentukan radas dan bahan yang diperlukan. c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah. kaedah mengumpul dan menganalisa data. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). d) menjalankan eksperimen.

mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. senti. jisim. senti-. apa yang diubah. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil.I. dan simbolnya B3D2E3 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E4 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja . Evidens Instrumen Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. B3D2E1 Menyenaraikan lima kuantiti fizik B3D2E2 Menulis unit S. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. jisim. masa. dan mili-. 1.3 Mengetahu i kuantiti fizik dan unitnya. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. masa.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . suhu dan arus elektrik. menyatakan unit S. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. suhu dan arus elektrik).dan kilo-. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk.I.

Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. pipet dan buret. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.4 Memahami penggunaa n alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus.guna kertas graf Gabungan Lembaran Kerja menggunakan alatan mengukur . memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair.Objektif Pembelajaran 1. Evidens Instrumen B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair B4D4E1 Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah Lembaran Kerja aktiviti mengukur Lembaran Kerja Aktiviti. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. benang dan angkup. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Mengukur suhu badan dan suhu air. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.

Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. menentukan jisim suatu objek. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.Objektif Pembelajaran 1. menerangkan konsep berat.5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. menerangkan konsep jisim. Evidens Instrumen B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti Aktiviti dengan Lembaran Kerja (paparan) B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas Aktiviti dengan Lembaran Kerja . mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat.

rantai.Objektif Pembelajaran 1. meter. auns. tahil. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. unit untuk berat (paun. gram. ela. kati. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. kilometer). B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi Perbahasan .6 Menyedari kepentinga n unit piawai dalam kehidupa n harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. batu. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar.

Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. menggunakan mikroskop dengan betul.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1. menyatakan fungsi setiap struktur sel. Sel sebagai unit kehidupan Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara ke dua sel . Evidens B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B4D6E1 Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul Lisan / Lembaran Kerja Aktiviti / lembaran kerja Aktiviti / lembaran kerja Ujian bertulis Buku skrap B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.

Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia.3 Memahami sel membentuk tisu. organ. Menyediakan murid dengan kad gambar. Evidens Instrumen B2D2E1 Memberikan maksud organism unisel dan multisel B3D5E1 Memberi contoh organism unisel dan multisel Folio Folio 2. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop.Objektif Pembelajaran 2. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. memberi contoh organisma unisel dan multisel. tisu. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel.2 Memaham i organisma unisel dan multisel. B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi sel (7 sel) B3D6E1 Menyusun organism sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks Lisan Buku Skrap / Lembaran kerja Lisan / Lembaran kerja . sistem dan organisma. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. organ dan sistem dalam badan manusia. kad nama. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.

Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedar i manusia adalah organism a yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem orga n tisu sel Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 2. Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organism yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan Penulisan – artikel / Perbentangan .

TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. Menyenaraikan contoh jirim. Membincangkan maksud jirim. air. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. menerangkan maksud jirim. tanah dan benda hidup mempunyai Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. B1D3E1 Menyenaraikan benda-benada yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam Evidens Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. b) pergerakan zarah-zarah.2 Memahami tiga keadaan jirim. menyatakan tiga keadaan jirim. b) tiga keadaan jirim. B2D3E2 Memberi maksud jirim B3D7E1 Mengkelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B4D7E1 Menunjukkan udara. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. air. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim Lembaran kerja B4D8E1 Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim Aktiviti & lembaran kerja . udara. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Aktiviti dan lembaran kerja 3. menghubungkaitkan benda dan jirim. air. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah.1 Memahami jirim mempunya i jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku.

menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan Lembaran kerja Eksperimen & laporan 3. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.4 Menghargai penggunaa n ciri-ciri jirim dalam kehidupa n harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.3 Memahami konsep ketumpata n Mengingat kembali definisi ketumpatan. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip Model .Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 3. B6D3E1 Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. b) pelbagai cecair. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.

bahanapi fosil dan benda hidup. B2D4E2 Menyatakan kegunaan sumbersumber bumi dalam kehidupan seharian.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. pelampung dsb. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. B2D4E1 Lembaran kerja Menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Lembaran kerja . mineral. Evidens Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 4. tanah.1 Mengetahui kepelbagaia n sumber di Bumi 2. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. udara.

b) campuran pasir dan garam. . menyatakan perbezaan antara unsur. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur.Objektif Pembelajaran 4. campuran.2 Memaham i unsur. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. memberi contoh logam dan bukan logam. logam dan bukan logam. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. Evidens B2D5E1 Memberi maksud unsur B2D5E2 Memberi maksud sebatian B2D5E3 Memberi maksud campuran B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur. kekerasan. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian dan campuran. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. sebatian dan campuran B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam. B5D4E1 Mengasingkan komponen dalam campuran: • besi dan sulfur • pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut Instrumen Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Peta minda Aktiviti Aktiviti . sebatian. memberi contoh unsur. sebatian dan campuran. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya.

udara. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. mengamalkan penggunaan. mineral. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. tanah.Objektif Pembelajaran 4.3 Menghargai kepentinga n kepelbagaia n sumber Bumi kepada manusi a . penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Evidens Instrumen B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : • maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar • amalan guna semula dan kitar semula bahan Pembentangan . menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. guna semula dan kitar semula bahan. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok.

b) udara mengandungi wap air. oksigen.6 B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai (Buku Teks.2 (Buku teks. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. oksigen and karbon dioksida dalam udara.4 (Buku Teks.ms:123-124) Aktiviti 5.1 Memahami komponen dalam udara 3. Mengenal pasti ujian yang sesuai memilih ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciriuntuk oksigen dan cirinya melalui aktiviti karbon dioksida. melalui aktiviti mengenal pasti oksigen dan Aktiviti 5. mikroorganisma dan habuk. b) peratusan nitrogen. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. ms:127 -130) menyenaraikan ciri-ciri oksigen untuk oksigen dan ciri-cirinya dan karbon dioksida.ms: 124-125) 5. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. karbon dioksida dan gas nadir dalam B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. menyatakan peratusan nitrogen.Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 5. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. Instrumen Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Aktiviti 5. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara.6 (Buku Teks .2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. Aktiviti 5. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. . b) tindak balas dengan natrium hidroksida.3 & 5. b) udara mengandungi wap air. karbon dioksida B4D11E2 ms:127-130) berdasarkan ciri-cirinya. mikroorganisma dan Murid boleh: Evidens B2D6E1 Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen.

karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi.7 (Buku Skil Proses Sains –Longman ms:66) .1 & 5. Murid boleh: menyatakan tenaga. Inkuiri 5.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 5. 5. air kapur dan penunjuk bikarbonat.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.2 (Buku Teks ms:134 -136) Eks. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen Eks. kertas litmus. (b) membebaskan karbon dioksida. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.

5 Menganalis a kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. • pencemaran udara menyenaraikan contoh bahan • contoh bahan cemar udara cemar udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. Murid boleh: B6D5E1 Membuat pembentangan dalam menerangkan maksud pelbagai bentuk mengenai : pencemaran udara. mengawal menerangkan langkah-langkah • cara mengekalkan udara yang perlu diambil untuk supaya bersih dan menghalang dan mengawal • mempraktikkan amalan pencemaran udara. b) contoh bahan cemar udara. c) sumber bahan cemar udara. ms:138) . d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara.12 (Buku Teks.3 (Buku Teks.Objektif Pembelajaran 5. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. eksperimen menyenaraikan hasil pembakaran. dan sumber menyenaraikan sumber bahan • kesan pencemaran udara cemar udara. B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran.4 Memaham i bahawa oksigen diperluka n untuk pembakara n Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. menyenaraikan menyatakan maksud hasil pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui untuk pembakaran. ms:149-150) . Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran Hasil Pembelajaran Murid boleh: Evidens Instrumen Eksperimen 5. • langkah-langkah untuk memerihalkan kesan menghalang dan pencemaran udara. 5. yang mengekalkan udara Pembentangan Power Point Persembahan Peta Minda Eksperimen 5.

6 Menyedari kepentingan untuk mengekalka n udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. . Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. b) kesan pencemaran udara. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 5.

menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.1 Memaham i pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1.2 kinetik kepada tenaga keupayaan ( Buku Teks) melalui aktiviti . Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Lembaran Kerja Lembaran Kerja B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga Aktiviti 6. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). Evidens B2D7E1 Menamakan jenis-jenis tenaga B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga Instrumen Lembaran Kerja Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. mengenal pasti perubahan tenaga.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 6. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.

• cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap • kepentingan memulihara 6. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Evidens B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu Instrumen Lembaran Kerja (Definisi) Lembaran Kerja (Pengelasan) B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : • mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. b) penggunaan tenaga solar.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharu i Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.Objektif Pembelajaran 6. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. Penulisan Kreatif (Rencana / Sajak) .3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. • cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : • mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.

Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 7. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). b) cara menghasilkan haba. Eksperimen . menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. c) maksud suhu. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. d) perbezaan antara suhu dengan haba. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan sumber lain bagi haba. B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba B4D13E2 Menyatakan maksud suhu B4D13E3 Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu Eksperimen Evidens Instrumen Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. menyatakan maksud suhu.

menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. d) maksud penebat haba. B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti. dan gas melalui aktiviti. perolakan dan sinaran. B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen Instrumen Eksperimen Aktiviti / Eksperimen Perbincangan Eksperimen Perbincangan/ Folio Eksperimen . b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. perolakan dan sinaran). cecair dan gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi.2 Memaham i pengaliran haba dan kesanny a Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. c) maksud konduktor haba. menyatakan maksud konduktor haba. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat Evidens B4D14E1 Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). cecair. menyatakan maksud penebat haba.Objektif Pembelajaran 7. Menjalankan eksperimen untuk Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.

Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian.Objektif Pembelajaran 7. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal.4 Mengaplikas i prinsip pengemban g an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.3 Menganalis a kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. c) ruang pada landasan keretapi. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Persembahan . (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Evidens B4D15E1 Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti B4D15E3 Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim Instrumen Eksperimen Lembaran Kerja Lembaran Kerja 7. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. d) penggolek pada jambatan keluli. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.

b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.5 Memaham i bahawa permukaa n objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaska n haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.Objektif Pembelajaran 7. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. Evidens Instrumen B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui ksperimen Eksperimen B5D8E2 Eksperimen Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen 7. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. . menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Mengharga i faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->