P. 1
Hsp Gabung Dsp Sains Ting 1

Hsp Gabung Dsp Sains Ting 1

|Views: 1,551|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Siti Mas Aida Mesrah on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

KEMAHIRAN SAINTIFIK
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam penting kaedah proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.

Mengukur menggunakan nombor

dan

Membuat

pemerhatian nombor

secara dan alat

kuantitatif dengan berunit piawai.

menggunakan

Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Menggunakan pengumpulan lalu untuk data dan kesimpulan dan

Membuat inferens

pengalaman

membuat

menerangkan sesuatu peristiwa. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang

Meramalkan

berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang boleh dipercayai.

Menggunakan perkataan atau simbol Berkomunikasi grafik seperti jadual, graf, rajah atau model untuk menerangkan tindakan, peristiwa. Memperihalkan perubahan parameter dengan Menggunakan perhubungan ruang dan masa dan jisim. masa. objek atau

Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz , isipadu, berat

Mengelaskan

Melalui pmemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan.

Mentafsir data

Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mendefinasi secara operasi

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal pemboleh ubah

Mengenalpasti dimanipulasikan, Dalam

pemboleh

ubah

pemboleh ubah bergerak penyiasatan dimanipulasikan satu untuk

balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. sesuatu pembolehubah

memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang

bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Kemahiran Manipulatif

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi

KEMAHIRAN BERFIKIR
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.

mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

sifat. sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan kriteria seperti ciri. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib Menyusun mengikut keutamaan berdasarkan kepentingan atau keutamaan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. . Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut : Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membuat kesimpulan Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. bentuk atau bilangan. masa. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat.Kemahiran Berfikir Kritis Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat jangkaan tentang sesuatu Membuat hipotesis pernyataan.. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan Membuat gambaran mental sesuatu peristiwa atau pemerhatian.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu gambaran menyeluruh bentukseperti keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. konsep. Menganalogikan konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Menghasilkan sesuatu yang baru atau Membuat tanggapan atau Mereka cipta melakukan pengubahsuaian kepada membayangkan sesuatu idea. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. lukisan dan artifak. Membentuk kefahaman tentang sesuatu Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat inferens Meramalkan Mengitlakkan Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. .

KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. 3. 1999). Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. KBSB diperkenalkan. konsep atau model saksama. rasional. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. Membuat keputusan Memilih satu berdasarkan alternatif kriteria penyelesaian tertentu bagi yang terbaik daripada beberapa alternatif mencapai matlamat yang ditetapkan. 4. 2. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. adil dan . Menyelesaikan masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains. kreatif.Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menaaku l Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains . Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara. analitis dan sistematik. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.

Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menilai Mendefini secara operasi Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Meramalkan Membuat inferes Menghubungkaitkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Mengawal pemboleh ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen Berkomunikasi .

Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Mem buat hipot esis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir .

Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. . Dalam pengajaran dan pembelajaran. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Dalam kurikulum ini. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan membezakan. alam sekeliling.hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam Membandingkan dan membezakan. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah.

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. • Adil dan saksama. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran Tingkatan Empat 1. • Berani mencuba. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran 1. • Baik hati dan penyayang. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Yakin dan berdikari. • Bekerjasama. Sebagai contoh.• Berfikiran kritikal dan analitis. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Bersifat objektif. • Luwes dan berfikiran terbuka. dan nilai murni sebelum memulakan .4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. bekerjasama dan jujur. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • Sistematik. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Berfikir secara rasional.

Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri. Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat tayangan video atau simulasi komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Sebagai contoh. Soalan atau Sikap saintifik dan nilai murni Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Menghargai keseimbangan alam sekitar . orang lain dan alam sekitar. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Penerapan Unsur Patriotisme Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. konstruktivisme. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Sains. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui . Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami proses konsep sains Namun melalui demikian. pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Teknologi dan Masyarakat. bahawa prinsip Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa inkuiri ini. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.  Murid berpeluang bekerjasama. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Beberapa inkuiri terbimbing. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:    Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. hasil perlu konsep inkuiri diingat dan tersebut. Teknologi dan Masyarakat (STM). Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

perbincangan. . cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. simulasi. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Dalam kurikulum ini. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. projek dan lawatan. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid.Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan pembelajaran. Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. sebahagian daripada proses pengajaran dan Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains.

permainan dan penggunaan model. Murid dapat membayangkan . Secara kebiasaan. kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Dalam main peranan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:    Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data       Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

muzium. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. institut penyelidikan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projekdapat membantu pengajaran dan eksperimen masalah. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. paya bakau dan kilang. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran Perbincangan selepas pembelajaran sains berkesan. setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. ia mesti dirancang secara rapi. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Hasil projek dalam bentuk laporan. menyeronokkan dan bermakna. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. lawatan perlu diadakan. artifak atau lainlain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain.situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. . komputer dan internet. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. video. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. pusat sains. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian sains. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. radio. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran.

mendalami dan mengamalkan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. mensyukuri. Secara am. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. mengagumi. mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian secara spontan dan semulajadi. mensintesis dan menilai. menghayati. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. menganalisis. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang sains. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba sukatan pelajaran. menyayangi. Pada masa yang sama.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran . Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. menghargai. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Walaubagaimanapun. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. mengaplikasi. memahami. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan.

TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1. Folio.gambar penerangan Lisan.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. B3D1E1 Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan B4D2E1 Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik Lembaran Kerja. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Lembaran Kerja Evidens Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 1. Susunan ikut urutan Aktiviti: ayunan bandul . Lembaran Kerja 1. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains Lisan. Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik. Pengenalan kepada Sains Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.

kaedah mengumpul dan menganalisa data. g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan). d) menjalankan eksperimen. e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data). h) menulis Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen . c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis). menentukan prosedur menjalankan eksperimen. f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data). menentukan radas dan bahan yang diperlukan.

senti. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. Evidens Instrumen Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran . mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.I. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. B3D2E1 Menyenaraikan lima kuantiti fizik B3D2E2 Menulis unit S. suhu dan arus elektrik.3 Mengetahu i kuantiti fizik dan unitnya. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. masa. apa yang diubah. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik.I.dan kilo-. jisim. suhu dan arus elektrik). 1. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. senti-. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. jisim. menyatakan unit S. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. masa. dan mili-. dan simbolnya B3D2E3 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E4 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja .

menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. benang dan angkup. garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris. Evidens Instrumen B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair B4D4E1 Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah Lembaran Kerja aktiviti mengukur Lembaran Kerja Aktiviti. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. pipet dan buret. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.4 Memahami penggunaa n alat pengukuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Mengukur suhu badan dan suhu air. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang.guna kertas graf Gabungan Lembaran Kerja menggunakan alatan mengukur .Objektif Pembelajaran 1. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran.

Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. menerangkan konsep jisim.Objektif Pembelajaran 1. Evidens Instrumen B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti Aktiviti dengan Lembaran Kerja (paparan) B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas Aktiviti dengan Lembaran Kerja .5 Memahami konsep jisim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menentukan berat suatu objek. menerangkan konsep berat. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. menentukan jisim suatu objek.

batu.Objektif Pembelajaran 1. kati. tahil. kilometer). ela. meter.6 Menyedari kepentinga n unit piawai dalam kehidupa n harian Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki. gram. Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. unit untuk berat (paun. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. auns. B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi Perbahasan . rantai. kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar.

Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Evidens B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B4D6E1 Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul Lisan / Lembaran Kerja Aktiviti / lembaran kerja Aktiviti / lembaran kerja Ujian bertulis Buku skrap B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. menggunakan mikroskop dengan betul. Sel sebagai unit kehidupan Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 2. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara ke dua sel . menyatakan fungsi setiap struktur sel. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 1.

2 Memaham i organisma unisel dan multisel. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.3 Memahami sel membentuk tisu. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Evidens Instrumen B2D2E1 Memberikan maksud organism unisel dan multisel B3D5E1 Memberi contoh organism unisel dan multisel Folio Folio 2. organ. organ dan sistem dalam badan manusia. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.Objektif Pembelajaran 2. Menyediakan murid dengan kad gambar. B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi sel (7 sel) B3D6E1 Menyusun organism sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks Lisan Buku Skrap / Lembaran kerja Lisan / Lembaran kerja . Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. memberi contoh organisma unisel dan multisel. tisu. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. kad nama. sistem dan organisma.

Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedar i manusia adalah organism a yang kompleks.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu  organ  sistem  organisma organisma sistem orga n tisu sel Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 2. B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organism yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan Penulisan – artikel / Perbentangan . Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

menghubungkaitkan benda dan jirim. b) tiga keadaan jirim. B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim Lembaran kerja B4D8E1 Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim Aktiviti & lembaran kerja . Menyenaraikan contoh jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM 1. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Jirim Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. B1D3E1 Menyenaraikan benda-benada yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. air. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. air. udara. B2D3E2 Memberi maksud jirim B3D7E1 Mengkelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B4D7E1 Menunjukkan udara. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Membincangkan maksud jirim. air.1 Memahami jirim mempunya i jisim dan memenuhi ruang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam Evidens Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 3. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Aktiviti dan lembaran kerja 3. b) pergerakan zarah-zarah.2 Memahami tiga keadaan jirim. menerangkan maksud jirim. tanah dan benda hidup mempunyai Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. menyatakan tiga keadaan jirim.

3 Memahami konsep ketumpata n Mengingat kembali definisi ketumpatan. menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan Lembaran kerja Eksperimen & laporan 3. Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.4 Menghargai penggunaa n ciri-ciri jirim dalam kehidupa n harian Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip Model . Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. B6D3E1 Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim. Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 3. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair. b) pelbagai cecair. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan.

Evidens Instrumen Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran 4. Kepelbagaian Sumber di Bumi Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. mineral.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. B2D4E2 Menyatakan kegunaan sumbersumber bumi dalam kehidupan seharian. Lembaran kerja . B2D4E1 Lembaran kerja Menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. udara.1 Mengetahui kepelbagaia n sumber di Bumi 2. Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. pelampung dsb. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. tanah. bahanapi fosil dan benda hidup.

kekonduksian haba dan elektrik. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud unsur.2 Memaham i unsur. memberi contoh unsur. kekerasan. campuran. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran. b) campuran pasir dan garam. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. sebatian dan campuran B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam.Objektif Pembelajaran 4. Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur. sebatian dan campuran. Evidens B2D5E1 Memberi maksud unsur B2D5E2 Memberi maksud sebatian B2D5E3 Memberi maksud campuran B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur. . memberi contoh logam dan bukan logam. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. sebatian. B5D4E1 Mengasingkan komponen dalam campuran: • besi dan sulfur • pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut Instrumen Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Peta minda Aktiviti Aktiviti . mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. logam dan bukan logam. menyatakan perbezaan antara unsur. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran.

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. udara. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.3 Menghargai kepentinga n kepelbagaia n sumber Bumi kepada manusi a . guna semula dan kitar semula bahan. tanah. mengamalkan penggunaan. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. mineral. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. Evidens Instrumen B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : • maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar • amalan guna semula dan kitar semula bahan Pembentangan . memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.Objektif Pembelajaran 4. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan.

Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 5. mikroorganisma dan habuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara. . Mengenal pasti ujian yang sesuai memilih ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciriuntuk oksigen dan cirinya melalui aktiviti karbon dioksida. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. karbon dioksida dan gas nadir dalam B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara. Aktiviti 5. b) udara mengandungi wap air.6 (Buku Teks . Instrumen Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Lembaran kerja Aktiviti 5. b) peratusan nitrogen. mikroorganisma dan Murid boleh: Evidens B2D6E1 Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen. oksigen. karbon dioksida B4D11E2 ms:127-130) berdasarkan ciri-cirinya.2 (Buku teks.ms:123-124) Aktiviti 5.ms: 124-125) 5. melalui aktiviti mengenal pasti oksigen dan Aktiviti 5. ms:127 -130) menyenaraikan ciri-ciri oksigen untuk oksigen dan ciri-cirinya dan karbon dioksida.3 & 5. Udara di sekeliling kita Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. b) udara mengandungi wap air.1 Memahami komponen dalam udara 3. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air.4 (Buku Teks. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. menyatakan peratusan nitrogen. oksigen and karbon dioksida dalam udara.6 B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai (Buku Teks. b) tindak balas dengan natrium hidroksida.

1 & 5.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. benda hidup: (a) menggunakan oksigen.2 (Buku Teks ms:134 -136) Eks. 5. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. Murid boleh: menyatakan tenaga. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. air kapur dan penunjuk bikarbonat. Inkuiri 5. kertas litmus. Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 5.7 (Buku Skil Proses Sains –Longman ms:66) . tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen Eks.

eksperimen menyenaraikan hasil pembakaran. • langkah-langkah untuk memerihalkan kesan menghalang dan pencemaran udara.3 (Buku Teks.4 Memaham i bahawa oksigen diperluka n untuk pembakara n Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. menyenaraikan menyatakan maksud hasil pembakaran. ms:149-150) . Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran Hasil Pembelajaran Murid boleh: Evidens Instrumen Eksperimen 5.Objektif Pembelajaran 5. menyatakan oksigen diperlukan pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui untuk pembakaran.12 (Buku Teks. B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran. c) sumber bahan cemar udara. e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. b) contoh bahan cemar udara. mengawal menerangkan langkah-langkah • cara mengekalkan udara yang perlu diambil untuk supaya bersih dan menghalang dan mengawal • mempraktikkan amalan pencemaran udara. yang mengekalkan udara Pembentangan Power Point Persembahan Peta Minda Eksperimen 5. dan sumber menyenaraikan sumber bahan • kesan pencemaran udara cemar udara. 5. Murid boleh: B6D5E1 Membuat pembentangan dalam menerangkan maksud pelbagai bentuk mengenai : pencemaran udara. b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran. • pencemaran udara menyenaraikan contoh bahan • contoh bahan cemar udara cemar udara. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. ms:138) .5 Menganalis a kesan pencemaran udara Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalka n udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. b) kesan pencemaran udara. Hasil Pembelajaran Evidens Instrumen 5. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. . Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.

mengenal pasti perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objektif Pembelajaran 6. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.1 Memaham i pelbagai bentuk dan sumber tenaga 1. Sumber Tenaga Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Lembaran Kerja Lembaran Kerja B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga Aktiviti 6. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.2 kinetik kepada tenaga keupayaan ( Buku Teks) melalui aktiviti . Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun). dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan). Evidens B2D7E1 Menamakan jenis-jenis tenaga B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga Instrumen Lembaran Kerja Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.

Hasil Pembelajaran Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. Evidens B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu Instrumen Lembaran Kerja (Definisi) Lembaran Kerja (Pengelasan) B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : • mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Penulisan Kreatif (Rencana / Sajak) . c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. • cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : • mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.Objektif Pembelajaran 6.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharu i Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. b) penggunaan tenaga solar. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. • cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap • kepentingan memulihara 6. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.

Haba Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. Eksperimen . c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). b) cara menghasilkan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.Bidang pembelajaran : Objektif Pembelajaran 7. c) maksud suhu. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan maksud suhu.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga 2. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. d) perbezaan antara suhu dengan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan sumber lain bagi haba. B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba B4D13E2 Menyatakan maksud suhu B4D13E3 Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu Eksperimen Evidens Instrumen Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. memberi contoh pelbagai kegunaan haba.

bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. c) maksud konduktor haba. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). perolakan dan sinaran. Menjalankan eksperimen untuk Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. perolakan dan sinaran). memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. cecair dan gas. d) maksud penebat haba. B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen Instrumen Eksperimen Aktiviti / Eksperimen Perbincangan Eksperimen Perbincangan/ Folio Eksperimen . e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat Evidens B4D14E1 Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal.Objektif Pembelajaran 7. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menyatakan maksud penebat haba.2 Memaham i pengaliran haba dan kesanny a Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. cecair. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti. dan gas melalui aktiviti. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. menyatakan maksud konduktor haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk.

d) penggolek pada jambatan keluli. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Evidens B4D15E1 Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti B4D15E3 Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim Instrumen Eksperimen Lembaran Kerja Lembaran Kerja 7. c) ruang pada landasan keretapi. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim. (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.4 Mengaplikas i prinsip pengemban g an dan pengecutan jirim Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal.3 Menganalis a kesan haba ke atas jirim Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal.Objektif Pembelajaran 7. Persembahan . b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran.

Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. Evidens Instrumen B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui ksperimen Eksperimen B5D8E2 Eksperimen Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen 7.5 Memaham i bahawa permukaa n objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaska n haba denga lebih baik Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. .Objektif Pembelajaran 7. b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Mengharga i faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->