SYARAT-SYARAT KECAKAPAN UMUM
(Golongan Penegak)

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA II. Medan Merdeka Timur No ..6 Jakarta JO 110

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GEAAKAN PRAMUKA NOMOR : 198 TAHUN 2011 TENTANG FE'TUNJTJ.K PENVELENGGARAAN SYARAT KECAKAPAN UMUM

LAMPIRAN III
GOLONGAN PENEGAK

No. lsbn : 978-979-8318-38-2 Diterbitkan oleh : Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 11.Medan Merdeka Tlmur No, 6 Jakarta to 110

" ) .SKU INI MILIK NAMA AGAMA GUDEP NO KWARRAN KWARCAB KWA'RDA ALAMAT GUDEP NAMA ORANG TUA : --------------------- ALAMAT Mengetahui. Ketua Gugus Depan (.

.

...PANCASILA 1. 3. 2. iii . 4.. Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adll dan be ra d ab Persatuan Indonesia Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan Keadilan soslal bagl seluruh rakvat Indonesia 5.

.

Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. 7. Patriot yang sopan dan kesatrta 4.. Bertanggungjawab dan dapat dipercava 10.. 1.. berani dansetla 9.. Suei dalam pikiran. SATYA Demf kenormatanku sungguh: aku berjanji akan bersungguh- Menjalankan kewajlbanku terhadap Tuhan.TRI.. perkataan dan perbuatan v .. Negara Kesatuan Re. Hernat cerrnat dan bersahaja 8. Cinta alam dan kasih sayang sesarna rnanusia 3. Rajin terampil dan gemblra. Rela menolong dan tabah 6.. Patuh dan suka bertnusyawarah 5.publik Indonesia dan mengamalkan Pancasila Menolong membangun Menepati sesama hidup masyarakat Dasa Darrna dan ikut serta DASADARMA Pramuka Itu . Disiplin.

.

. .DOl pat m enJel as ka n makna Rukun lrnan dan Rukun Jslarn.Dapat menghafal minimal sebuah hadlst dan rnenjelaskan hadist tersebut.Tahu rata cara merawat atau mengurus [enazah (Tajhizul Jenazah).Dapat rnarnbaca doaljab Qobul Zakat. . .No PlONEGAK BANTARA Tanggal Paraf 1. . Islam .Marnpu rnenjelaskan rnakna Sholat berjarnaah dan dapat mendirikan Sholat surrah secara lndlvldu. .Marnpu menjelaskan makna berpuasa serta macam-rnacam Puasa.

rn a a n Hindu. Hindu .ANTARA Tanggal Paraf Katofik .Dapat me nje l a skan sejarah perkemoangan agama Hindu di Indonesia. B.No PENEGAK. . paharn rnakna dan arti Gereja Katolik.Dapat memtmpln doa dan membangun serta membuat gerakan cinta kasih pada kebetagaman agama di luar Gereja Katolik Protestan . 2 . .Mendalami Hukum Kasih dan mengamalkannva dalarn kehidupan seharlhari.Tahu dan.Dapat menjelaskan rnakna dan hakikat dari tujuan melaksanakan p e rs e m b a h v a n g a n seharl-hari dan hari besar ke ag a.

Da p at menjelaskan maksud dan tuju a n kelahiran menjadi rnanusla menurutagama Hindu.Dapat rnendeskripsikan struktur .Saddha: Mengungkapkan Buddha Dharma sebagal salah satu agarna. 3 .Dapat m en le l a ska n m akna dan' hakekat ajaran Tri Hlta Karana dengan pelestariarr alam lingkungan.No PENEGAK BANTARA Tanggal Paraf . .Oapat mempraktikkan bentuk gerakan Asanas dari Haria Yoga . . . fungsl dan sejarah pura dalam cakupan Sad Kahyangan Buddha .Dapat melafalkan dan mengkidungkan salah satu bentuk Dharma Glta.

No PENEGAK. 4 . 3.Merumuskan dasardasar keyakinan dan.lisan kitab suel trlpltaka.i pertemuan AmbaJ"an sekurangkurangnva 2 kali satlap bulan. B. Dapat sallng me.Menjelaskan Tiratana se b a g a i peli ndung.cara mengembangkannya. 5.ANTARA Tanggal Paraf 2.MenjeJaskan klsah-kisah sejarah penu. . Dapat mengikuti jalannya diskusi dengan balk.nghormati dan toleransi datarn bakti antar umat baragarna. . 4. Me n g l kut. .Menjelaskan sejarah Buddha Gotama . Berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama ternan.

Setia membayar luran kep~da gugus depan. 5 . 10. 8. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaula n seharihari. 11.No PENEGAK BANTARA Tanggal Paraf 6. Tel a h m e mba n t u menge lola kegiata n dl Ambalan. Dapat menjelaskan sejarah Kepra:ml:lkaan Indonesia dan dunta. 0 a pat me n amp j I k an kesenian daerah dl depan urnurn minimal satu kali. 9. Telah ikut aktif kerja bakti dl masyarakat minimal 2 kali. 12. mengerti dan memahami lsi AD & ART Gerakan Pramuka. 7. d an g'a n u a n g yang dip er ole h da ri usaha sendiri. Mengenal..

ANTARA Tanggal Paraf 13. 0 a pat men era p k an pengetahuannya tentang tali temali dan pionering dalarn kehidupan seharl- hari. 14. Dapat menggunakan jam. Dapat rriendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. 17. rnarnpu melakukan o l a hr ag a renang gaya hebas dan menguasai 1 (satu) cabang olahraga tim. Dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. 19. I? Dapat rnenjelaskan tentang organlsasl ASEAN dan PBS. Dapat menjelaskan bentuk pengarnalan Pancaaila dalam kehidupan saharihari. kornpas. 18.No PENEGAK. B. tanda jejak dan tanda-tanda alam lainnya dalam pangernbaraan. Selalu berolahraga. 6 . 16.

Dapat rne nv e bu t ka n beberapa penyakit infeksl. I k u t s e r tad a Ia m perkemahan selama 3 hari bsrturut-turut. 22. Dapat memimpi.n barisberbaris dan rnenjelaskan peraturannya kepada anggota sangganva.. 21.No PENEGAK BANTARA Tanggal Paraf 20. 7 . degeneratif dan penyakit yangdisebabkan perilaku tldak sehat. 23. Dapat me nj el a skan perkembangan flslk laki-lakl dan perempuan .

8 .

DILANTIK. Yang melantlk Nama labatan No.GAK BANTARA L Hari/ tanggal 2.SHB Cap dan tanda tangan ( ) 9 . MENJADI PENE. Ternpat 3 ...

10 .

dari alquran dan mampu menjelaskannya.Dapat menj'elaskan rukun sholat dan dapat mendirikan sholatsunah.I?ernah menjadi zakat.at /m e n gu rus jenazah. ami I .DOl pat m enJel as ka n makna Rukun lrnan dan Rukun Islam d] rnuka Pasukan Penggalang atau Ambalan Pe n e g a k . Islam . .Oapat menghafal avat tematik.No PlONEGAK LAKSANA Tanggal Paraf 1. . . . 11 .Memahami tata carOl me raw.Dapat menjelaskan rukun puasa serta dapat melakukan salah satu IJuasasunah.

No PENEGAK.Menghayati dan dapat menceritakan rlwavat salah satu Santo /.Mema. .Telah rilengikuti pengajaran Agama (Katekisasi). -D Protestan a pat memberi kasaksf an di depan [erna at atau teman sebaya.Santa.s 10 Perintah Allah.Dapat berpartlsipasi aktif dalam pelavanan Gereja s e s u a i bakat dan kemampuannya.Membaha.nami dan mendalarnl 7 sakramen. . 12 . dllengkapl dengan contoh kehidupan seharihart. LAKSAr'JA Tanggal Paraf Katolik . . .

serta manfaat darl setiap gerakan Yoga Asanas. .Oa pat rn e nj e Ia ska n sejarah kerajaan /candicandi agama Hindu di Indonesia.Dapat m enj e la ska n konsep Ajaran Asta Brata.at melafalkan dan bertindak sebagai pemimpin persembahyangan Panca Sembah. .Oap.Oapat menjelaskan Samsara/ Punarbawa atau rainkarnasi sebagai bent uk untuk penyempurnaan kelahiran berikutnva.Oapat rn e l a k uka n gerakan dan rnenjelaskan fungsi. . .No PENEGAK LAKSANA Tanggal Paraf Hindu . 13 .

Dapat rnelafalkan dan mengkldungkan lepih dari satu bentuk Dharma Gita. 14 .Dapat me njetaskan bentuk dan fungsl dari seni sakral keagamaan Hindu.Dapat mernlmpin dan mengorganisir kebaktian (pagi dan sore) serta perayaan hart-han besar Agama Buddha. . Kathina..Menjelaskan makna dan manfaat puja serta doa.No PENEGAK LAKSAr'JA Tanggal Paraf . .Saddha: Mehdiskti'psikan ruanglingkup dan lntlsarl Trlpltaka. .harl Waisak" Asaoha. MaggapuJa. . Buddha .Mendiskripsikan stla sebagai bagian dari jalan mulia berunsur delapan.

Menjelaskan kabenaran yang tardapat dalam tripltaka. 5. sopan dan santun ke pada orang-orang di sekltarnva.No PENEGAK LAKSANA Tanggal Paraf . serta berani mengeluarkan pendapatnya dengan tertrb. 4. Mengikuti pertemuan Arnb l ku ran gkurangnva 3 kali setiap bulan. Dapat menerlrna kritik orang lain. Dapat menjadi penengah (member! solusl}. jika terjadl ketidaksepahaman dalam kelompoknya. a an s e 3. Dapat mengikuti atau m e tn irn p in d t sku s i Ambalan dan marnpu mengambil keputusan. 15 . 2.

. rn e m j rn pin d al am menampilkan salah satu jenis kesenian daerah. 9. 7. Pernah memimpin keglatao di tingkat .No PENEGAK LAKSAr'JA Tanggal Paraf 6..tl di masyarakat minimal 2 kah. Dapat memimpin rapat dan rnernbuat risalah dengan baik . lJapat menjelaskan isi AD & ART Gerakan Prarnu ka kepada Arnbalan. serta membantu Arnbalan dalam mengelola admin istrasi keua nga n. 8. Setia membayar luran kepada gugus dapannva. 16 .Ambalan. Pernah rnernlmp!n kerja bak. 0 a pat kel o rn p o k 11. den ga n uang yang diperoleh dari us aha sendlrl. 10.

17 . Dapat menjeiaskan sejarah. 14. 13. 15. Dapat rnenjelaskan ASEAN Indonesia dalam organisasl dan PBB . Dapat menJelaskan di rnuka umum tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia.PENEGAK LAKSANA Tanggal Paraf 12.g d a pat menghastlkan uang. Tel a h m e m IIIk[ keterampi Ian kewiraus a hOI a n ya n. artl. tatacara penggunaan dan klasan Sang Merah peran Putih. :17. 16.. D a pat mel a ku k a n pengembaraan selama 3 hari dan atau kehidupan rnengatur selama perkemahan minimal 3 hari. Dapat membuat salah satu jenis peralatan taknologl tepat gurra.

18 .k an penyebab d a n cara pencegahan penyakit infeksl.. degeneratlf dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. 20. Selalu berolahraga. 19. 21. renang selain gaya be bas dan menguasai 1 (satul cabang olahraga la. Dapat m e nv e hu t. Dapst memperslapkan dan malaksana-kan upacara umum minimal 3 kali. 22.innya. Dapat mel a ku k a no I a h raga. Secara berkelompokdapat mambuat struktur dari keterampilan tali tarnal! dan pianering. Dapat memahami dan me nj el aska n tenta ng kesehatan reproduksi.PENEGAK LAKSAr'JA Tanggal Paraf 18. yang dapat dlgunakan rnasvarakat.

SHB Cap dan tanda tangan ( ) 19 . Yang melantlk Nama labatan No. Ternpat 3 . MENJADI PENEGAK LAK.DILANTIK.SANA L Hari/ tanggal 2...

CATATAN KEGIATAN 20 .

ISBN 978-979-8318-38-2 911~!1~~~~1I~1\1~ ~I~ II ~ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful