SKU Penegak

SYARAT-SYARAT KECAKAPAN UMUM
(Golongan Penegak)

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA II. Medan Merdeka Timur No ..6 Jakarta JO 110

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GEAAKAN PRAMUKA NOMOR : 198 TAHUN 2011 TENTANG FE'TUNJTJ.K PENVELENGGARAAN SYARAT KECAKAPAN UMUM

LAMPIRAN III
GOLONGAN PENEGAK

No. lsbn : 978-979-8318-38-2 Diterbitkan oleh : Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 11.Medan Merdeka Tlmur No, 6 Jakarta to 110

" ) . Ketua Gugus Depan (.SKU INI MILIK NAMA AGAMA GUDEP NO KWARRAN KWARCAB KWA'RDA ALAMAT GUDEP NAMA ORANG TUA : --------------------- ALAMAT Mengetahui.

.

2. 4.. iii ..PANCASILA 1. 3.. Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adll dan be ra d ab Persatuan Indonesia Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan Keadilan soslal bagl seluruh rakvat Indonesia 5..

.

7. Patuh dan suka bertnusyawarah 5.. Patriot yang sopan dan kesatrta 4... Disiplin. Negara Kesatuan Re. SATYA Demf kenormatanku sungguh: aku berjanji akan bersungguh- Menjalankan kewajlbanku terhadap Tuhan. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. berani dansetla 9. 1. perkataan dan perbuatan v .. Bertanggungjawab dan dapat dipercava 10. Cinta alam dan kasih sayang sesarna rnanusia 3. Suei dalam pikiran. Rajin terampil dan gemblra.TRI... Hernat cerrnat dan bersahaja 8.publik Indonesia dan mengamalkan Pancasila Menolong membangun Menepati sesama hidup masyarakat Dasa Darrna dan ikut serta DASADARMA Pramuka Itu . Rela menolong dan tabah 6..

.

. .DOl pat m enJel as ka n makna Rukun lrnan dan Rukun Jslarn.Marnpu rnenjelaskan rnakna Sholat berjarnaah dan dapat mendirikan Sholat surrah secara lndlvldu.No PlONEGAK BANTARA Tanggal Paraf 1.Dapat menghafal minimal sebuah hadlst dan rnenjelaskan hadist tersebut.Marnpu menjelaskan makna berpuasa serta macam-rnacam Puasa. Islam . . .Dapat rnarnbaca doaljab Qobul Zakat. .Tahu rata cara merawat atau mengurus [enazah (Tajhizul Jenazah). .

Dapat memtmpln doa dan membangun serta membuat gerakan cinta kasih pada kebetagaman agama di luar Gereja Katolik Protestan .No PENEGAK. . B. 2 . Hindu .Dapat menjelaskan rnakna dan hakikat dari tujuan melaksanakan p e rs e m b a h v a n g a n seharl-hari dan hari besar ke ag a. .Tahu dan.Dapat me nje l a skan sejarah perkemoangan agama Hindu di Indonesia.rn a a n Hindu. paharn rnakna dan arti Gereja Katolik.ANTARA Tanggal Paraf Katofik .Mendalami Hukum Kasih dan mengamalkannva dalarn kehidupan seharlhari.

fungsl dan sejarah pura dalam cakupan Sad Kahyangan Buddha .Oapat mempraktikkan bentuk gerakan Asanas dari Haria Yoga . . 3 .Dapat rnendeskripsikan struktur .Saddha: Mengungkapkan Buddha Dharma sebagal salah satu agarna. .No PENEGAK BANTARA Tanggal Paraf . .Dapat melafalkan dan mengkidungkan salah satu bentuk Dharma Glta.Da p at menjelaskan maksud dan tuju a n kelahiran menjadi rnanusla menurutagama Hindu.Dapat m en le l a ska n m akna dan' hakekat ajaran Tri Hlta Karana dengan pelestariarr alam lingkungan.

Berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama ternan. 4 . Me n g l kut.Menjelaskan sejarah Buddha Gotama . Dapat mengikuti jalannya diskusi dengan balk.cara mengembangkannya. . 5.i pertemuan AmbaJ"an sekurangkurangnva 2 kali satlap bulan. B.lisan kitab suel trlpltaka.Menjelaskan Tiratana se b a g a i peli ndung. .nghormati dan toleransi datarn bakti antar umat baragarna. .Merumuskan dasardasar keyakinan dan.No PENEGAK. 3. Dapat sallng me.MenjeJaskan klsah-kisah sejarah penu.ANTARA Tanggal Paraf 2. 4.

12. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaula n seharihari. 0 a pat me n amp j I k an kesenian daerah dl depan urnurn minimal satu kali. 9. 7. 10. 11. d an g'a n u a n g yang dip er ole h da ri usaha sendiri. Tel a h m e mba n t u menge lola kegiata n dl Ambalan.No PENEGAK BANTARA Tanggal Paraf 6. Setia membayar luran kep~da gugus depan. Telah ikut aktif kerja bakti dl masyarakat minimal 2 kali. Dapat menjelaskan sejarah Kepra:ml:lkaan Indonesia dan dunta. mengerti dan memahami lsi AD & ART Gerakan Pramuka.. 8. Mengenal. 5 .

B. 17. kornpas. 14.ANTARA Tanggal Paraf 13. Dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. tanda jejak dan tanda-tanda alam lainnya dalam pangernbaraan. 6 .No PENEGAK. rnarnpu melakukan o l a hr ag a renang gaya hebas dan menguasai 1 (satu) cabang olahraga tim. Dapat rriendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. 0 a pat men era p k an pengetahuannya tentang tali temali dan pionering dalarn kehidupan seharl- hari. 19. I? Dapat rnenjelaskan tentang organlsasl ASEAN dan PBS. 18. Selalu berolahraga. 16. Dapat menggunakan jam. Dapat menjelaskan bentuk pengarnalan Pancaaila dalam kehidupan saharihari.

21.No PENEGAK BANTARA Tanggal Paraf 20. 7 . I k u t s e r tad a Ia m perkemahan selama 3 hari bsrturut-turut. Dapat me nj el a skan perkembangan flslk laki-lakl dan perempuan . 23.. Dapat rne nv e bu t ka n beberapa penyakit infeksl. degeneratif dan penyakit yangdisebabkan perilaku tldak sehat. 22.n barisberbaris dan rnenjelaskan peraturannya kepada anggota sangganva. Dapat memimpi.

8 .

.GAK BANTARA L Hari/ tanggal 2.SHB Cap dan tanda tangan ( ) 9 . MENJADI PENE.DILANTIK. Ternpat 3 .. Yang melantlk Nama labatan No.

10 .

I?ernah menjadi zakat.Dapat menj'elaskan rukun sholat dan dapat mendirikan sholatsunah.at /m e n gu rus jenazah.Dapat menjelaskan rukun puasa serta dapat melakukan salah satu IJuasasunah.Memahami tata carOl me raw.No PlONEGAK LAKSANA Tanggal Paraf 1.DOl pat m enJel as ka n makna Rukun lrnan dan Rukun Islam d] rnuka Pasukan Penggalang atau Ambalan Pe n e g a k . .Oapat menghafal avat tematik. 11 . Islam . dari alquran dan mampu menjelaskannya. . ami I . . .

LAKSAr'JA Tanggal Paraf Katolik . dllengkapl dengan contoh kehidupan seharihart.Membaha. -D Protestan a pat memberi kasaksf an di depan [erna at atau teman sebaya. .nami dan mendalarnl 7 sakramen.s 10 Perintah Allah. .Santa.No PENEGAK. 12 . . .Menghayati dan dapat menceritakan rlwavat salah satu Santo /.Telah rilengikuti pengajaran Agama (Katekisasi).Dapat berpartlsipasi aktif dalam pelavanan Gereja s e s u a i bakat dan kemampuannya.Mema.

Oapat rn e l a k uka n gerakan dan rnenjelaskan fungsi.Oa pat rn e nj e Ia ska n sejarah kerajaan /candicandi agama Hindu di Indonesia. . .Dapat m enj e la ska n konsep Ajaran Asta Brata. .at melafalkan dan bertindak sebagai pemimpin persembahyangan Panca Sembah. 13 .Oapat menjelaskan Samsara/ Punarbawa atau rainkarnasi sebagai bent uk untuk penyempurnaan kelahiran berikutnva.Oap. .No PENEGAK LAKSANA Tanggal Paraf Hindu . serta manfaat darl setiap gerakan Yoga Asanas.

.harl Waisak" Asaoha. Kathina.Menjelaskan makna dan manfaat puja serta doa. Buddha .Dapat me njetaskan bentuk dan fungsl dari seni sakral keagamaan Hindu. 14 . .Saddha: Mehdiskti'psikan ruanglingkup dan lntlsarl Trlpltaka.Dapat rnelafalkan dan mengkldungkan lepih dari satu bentuk Dharma Gita.Dapat mernlmpin dan mengorganisir kebaktian (pagi dan sore) serta perayaan hart-han besar Agama Buddha. . MaggapuJa.No PENEGAK LAKSAr'JA Tanggal Paraf .. .Mendiskripsikan stla sebagai bagian dari jalan mulia berunsur delapan.

2. Dapat menerlrna kritik orang lain. jika terjadl ketidaksepahaman dalam kelompoknya. a an s e 3.No PENEGAK LAKSANA Tanggal Paraf . 5. Dapat menjadi penengah (member! solusl}.Menjelaskan kabenaran yang tardapat dalam tripltaka. Mengikuti pertemuan Arnb l ku ran gkurangnva 3 kali setiap bulan. Dapat mengikuti atau m e tn irn p in d t sku s i Ambalan dan marnpu mengambil keputusan. sopan dan santun ke pada orang-orang di sekltarnva. 4. 15 . serta berani mengeluarkan pendapatnya dengan tertrb.

serta membantu Arnbalan dalam mengelola admin istrasi keua nga n. 0 a pat kel o rn p o k 11. Pernah rnernlmp!n kerja bak. 7. Pernah memimpin keglatao di tingkat . 10. 8. rn e m j rn pin d al am menampilkan salah satu jenis kesenian daerah. 9. den ga n uang yang diperoleh dari us aha sendlrl.Ambalan. Dapat memimpin rapat dan rnernbuat risalah dengan baik .tl di masyarakat minimal 2 kah. Setia membayar luran kepada gugus dapannva. lJapat menjelaskan isi AD & ART Gerakan Prarnu ka kepada Arnbalan.No PENEGAK LAKSAr'JA Tanggal Paraf 6.. 16 ..

17 . :17. Tel a h m e m IIIk[ keterampi Ian kewiraus a hOI a n ya n. D a pat mel a ku k a n pengembaraan selama 3 hari dan atau kehidupan rnengatur selama perkemahan minimal 3 hari. Dapat menJelaskan di rnuka umum tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. 16..g d a pat menghastlkan uang. artl. Dapat membuat salah satu jenis peralatan taknologl tepat gurra. 15. Dapat rnenjelaskan ASEAN Indonesia dalam organisasl dan PBB . Dapat menjeiaskan sejarah.PENEGAK LAKSANA Tanggal Paraf 12. 14. 13. tatacara penggunaan dan klasan Sang Merah peran Putih.

Selalu berolahraga. 18 . 19. Dapat memahami dan me nj el aska n tenta ng kesehatan reproduksi. Dapat mel a ku k a no I a h raga..innya. degeneratlf dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat.k an penyebab d a n cara pencegahan penyakit infeksl. yang dapat dlgunakan rnasvarakat. 21. Secara berkelompokdapat mambuat struktur dari keterampilan tali tarnal! dan pianering.PENEGAK LAKSAr'JA Tanggal Paraf 18. Dapat m e nv e hu t. Dapst memperslapkan dan malaksana-kan upacara umum minimal 3 kali. 22. renang selain gaya be bas dan menguasai 1 (satul cabang olahraga la. 20.

SANA L Hari/ tanggal 2. MENJADI PENEGAK LAK..DILANTIK.SHB Cap dan tanda tangan ( ) 19 . Ternpat 3 .. Yang melantlk Nama labatan No.

CATATAN KEGIATAN 20 .

ISBN 978-979-8318-38-2 911~!1~~~~1I~1\1~ ~I~ II ~ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful