P. 1
Pbs-Nilai-30[1]

Pbs-Nilai-30[1]

|Views: 255|Likes:
Published by Mona Namon Jamada

More info:

Published by: Mona Namon Jamada on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1

Pendidikan Moral
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 1
NAMA : ________________________ A!"K#:________________
E$"DEN%E (M&!"D) E$"DEN%E (BA#AN) "NS!&MEN
B1D30E1
Boleh 'en(atakan
ke)erl*an ke+e+esan
+ers*ara
Kertas soalan
Kertas ,a-a)an
.&/ian +ert*lis
N(atakan 3 ke)entin0an ke+e+asan +ers*ara
Dilaksanakan oleh: Disahkan oleh:
11111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111
( ) ( )
11
31
21
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1
Pendidikan Moral
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 2
NAMA : ________________________ A!"K#:________________
E$"DEN%E (M&!"D) E$"DEN%E (BA#AN) "NS!&MEN
B2D30E1
Boleh 'en/elaskan se+a+
adan(a +atasan tertent*
dala' ke+e+asan +ers*ara
Kertas soalan
Kertas ,a-a)an
.&/ian +ert*lis
11,elaskan 2 kesan /ika kita 'en00*nakan +ahasa (an0 kasar dan kesat dala' )er0a*lan
Dilaksanakan oleh: Disahkan oleh:
11111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111
( ) ( )
11
21
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1
Pendidikan Moral
21 Berdasarkan 0a'+ar di atas3 /elaskan 'en0a)akah keso)anan it* )entin0 se'asa
+erinteraksi den0an oran0 lain4
a)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

+)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Dilaksanakan oleh: Disahkan oleh:
11111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111
( ) ( )
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1
Pendidikan Moral
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 3
NAMA : ________________________ A!"K#:________________
E$"DEN%E (M&!"D) E$"DEN%E (BA#AN) "NS!&MEN
B3D30E1
Boleh 'en*n/*kkan
)erlak*an 'e'+erikan
)enda)at dan 'el*ahkan
)erasaan 'en0ik*t +atasan
.Boran0 soal selidik
.5a)oran soal selidik
.&/ian soal selidik ( 0*r* 6
rakan sekelas)
Boran0 soal selidik diisi oleh 0*r*1andakan (7) +a0i )ern(ataan (an0 ses*ai den0an
)ela/ar ini1
1 idak set*/*
2 K*ran0 set*/*
3 set*/*
+il A'alan nilai ke+e+asan +ers*ara 1 2 3
1 Adakah )ela/ar ini 'en(ent*h is* )erka*'an se'asa
'en(*arakan )andan0an
2 Adakan )ela/ar ini )ernah 'e'+an0kitkan is* sensiti8
se'asa )6)
3 Adakah )ela/ar ini 'e'+eri )enda)at ses*ka hati tan)a
'e'ikirkan oran0 lain
9 Adakah )ela/ar ini )ernah di'arahi kerana 'en00*nakan
+ahasa (an0 tidak so)an
: Adakah anda )ernah +erasa hati den0an kata;kata )ela/ar ini
< Adakah )ela/ar ini )ernah 'encet*skan )er+alahan dan
)ertelin0kahan kerana tidak 'en/a0a ada+ )ert*t*ran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1
Pendidikan Moral
= Adakah )ela/ar ini )ernah dikenakan tindakan disi)lin
kerana tidak 'en/a0a )ert*t*ran dan tin0kah lak*
> Adakah )ela/ar ini 'en00*nakan +ahasa kasar se'asa
+erinteraksi den0an oran0 lain
? Adakah )ela/ar ini 'en0etah*i +atas terhada) is* (an0
sensiti8 *nt*k di+icarakan di khala(ak *'*'
10 Adakah )ela/ar ini )ernah +erinteraksi secara ter+*ka
tentan0 )erkara (an0 sensiti8
,*'lah skor

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1
Pendidikan Moral
NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 3
NAMA : ________________________ A!"K#:________________
E$"DEN%E (M&!"D) E$"DEN%E (BA#AN) "NS!&MEN
B3D30E1
Boleh 'en*n/*kkan
)erlak*an 'e'+erikan
)enda)at dan 'el*ahkan
)erasaan 'en0ik*t +atasan
.Boran0 soal selidik
.kertas la)oran hasil soal
selidik
.&/ian soal selidik oleh 0*r*
6 rakan kelas
EVIDENCE MURID
Pela/ar ini 'e')*n(ai /*'lah skor 10;1:1 S(a+as kerana +oleh 'en*n/*kkan )erlak*an
'e'+erikan )enda)at dan 'el*ahkan )erasaan 'en0ik*t +atasan1 Kekalkan dan ter*skan
a'alan '*rni ini1
Pela/ar ini 'e')*n(ai /*'lah skor 1<;201 Anda 'asih la0i +oleh 'e')er+aiki )ert*t*ran
dan )erlak*an dala' 'e'+erikan )enda)at dan 'el*ahkan )erasaan 'en0ik*t +atasan1
Pela/ar ini 'e')*n(ai skor 20 dan keatas1 Pela/ar )erl* +er*saha +ers*n00*h;s*n00*h
'en0hor'ati a'alan nilai hak +ers*ara1 Pela/ar /*0a sehar*sn(a 'en0elakkan 'en(ent*h
)erkara;)erkara (an0 sensiti8 serta 'en/a0a tin0kah lak* dan )ert*t*ran se'asa
+erinteraksi
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1
Pendidikan Moral
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 4
NAMA : ________________________ A!"K#:________________
E$"DEN%E (M&!"D) E$"DEN%E (BA#AN) "NS!&MEN
B9D30E1
Boleh 'en0a'alkan
)erlak*an 'e'+erikan
)enda)at dan 'el*ahkan
)erasaan 'en0ik*t +atasan
+erlandaskan )erat*ran
. kertas soalan
.kertas /a-a)an
. &/ian +ert*lis
EVIDENCE MURID
Kebebasan akhbar adalah salah satu saluran
kebebasan bersuara. Kebebasan akhbar
bemakna akhbar bebas menerbit dan
menyiarkan sebarang berita, tetapi kebebasan
ini terikat dengan undang-undang negara. Hal ini
bermakna akbar ini tidak boleh menyiarkan
berita-berita yang sensitif, mencerca orang atau
menghasut orang ramai sesuka hati
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1
Pendidikan Moral
11 %adan0kan +erita;+erita (an0 anda 8ikir tidak )at*t disiarkan oleh akh+ar;akh+ar
te')atan1 Berikan se+a+;se+a+ +erita se)erti ini tidak )at*t disiarkan1
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Dilaksanakan oleh: Disahkan oleh:
11111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111
( ) ( )
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1
Pendidikan Moral
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 5
NAMA : ________________________ A!"K#:________________

E$"DEN%E (M&!"D) E$"DEN%E (BA#AN) "NS!&MEN
B:D30E1
Boleh 'en0a'alkan
)erlak*an 'e'+erikan
)enda)at dan 'el*ahkan
)erasaan 'en0ik*t +atasan
+erlandaskan )erat*ran dan
nor'a 'as(arakat
.kertas la)oran . &/ian )e'erhatian
Bincan0kan secara +erk*')*lan ta/*k ” Ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya
semua orang bebas mengeluarkan pendapat dan perasaan mereka sesuka hati”
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1
Pendidikan Moral
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND 5
NAMA : ________________________ A!"K#:________________
Evidene !"#id :L$%&#$n %e!e#'$(i$n
E$"DEN%E (M&!"D) E$"DEN%E (BA#AN) "NS!&MEN
B:D30E1
Boleh 'en0a'alkan
)erlak*an 'e'+erikan
)enda)at dan 'el*ahkan
)erasaan 'en0ik*t +atasan
+erlandaskan )erat*ran dan
nor'a 'as(arakat
.kertas la)oran . &/ian )e'erhatian
E$"DEN%E M&!"D
5a)oran 0*r* +erdasarkan )e'erhatian
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Kod Evidence: B1D30E1
Pendidikan Moral
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA
BAND )
NAMA : ________________________ A!"K#:________________
E$"DEN%E (M&!"D) E$"DEN%E (BA#AN) "NS!&MEN
B:D30E1
Boleh 'en0a'alkan
)erlak*an 'e'+erikan
)enda)at dan 'el*ahkan
)erasaan 'en0ik*t +atasan
+erlandaskan )erat*ran dan
nor'a 'as(arakat dala'
)el+a0ai sit*asi serta +oleh
diteladani
. s*rat7artikel . r*an0an akh+ar7internet
Pela/ar da)at 'en*lis s*rat7artikel den0an 'en(*arakan )enda)at dan )erasaan 'en0ik*t
+atasan hak +ers*ara1 S*rat (an0 dit*lis hendaklah dihantar 'en00*nakan sal*ran (an0
+et*l ( s*rat kha+ar7internet)

....................... ( ) ( Disahkan oleh: .................... Dilaksanakan oleh: .... ) ..........Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS) Pendidikan Moral Kod Evidence: B1D30E1 PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1 NILAI 30 : KEBEBASAN BERSUARA BAND 2 NAMA : ________________________ EVIDENCE (MURID) B2D30E1 Boleh menjelaskan sebab adanya batasan tertentu dalam kebebasan bersuara TARIKH:________________ INSTRUMEN *Ujian bertulis EVIDENCE (BAHAN) Kertas soalan Kertas Jawapan 1.................... 2..........Jelaskan 2 kesan jika kita menggunakan bahasa yang kasar dan kesat dalam pergaulan 1...........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->