KONSEP PENDIDIKAN

Click to edit Master subtitle style CHAI YEW JUN HO SII SII NGU TIEN TIEN YONG LI YAN

7/17/12

Merupakan usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia .
7/17/12

DEFINISI PENDIDIKAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat
Pendidikan bermaksud Perihal mendidik

1.

2. Didikan, ajaran, latihan

7/17/12

Menurut Kant…
Pendidikan boleh digunakan untuk membentuk keperibadian manusia melalui petunjukpetunjuk atau pun prinsipprinsip untuk aktiviti manusia.

7/17/12

Menurut Langford… Pendididkan adalah satu aktiviti yang mempunyai matlamat praktikal dan berbeza daripada yang lain yang mempunyai matlamat teoritikal 7/17/12 .

Definisi Falsafah Pendidikan 7/17/12 .

Definisi Falsafah Pendidikan Islam 7/17/12 .

Falsafah Pendidikan Timur Click to edit Master subtitle style 7/17/12 .

7/17/12 .

• Prinsip utama: Pendidikan adalah pemikiran berfokus.dan mempercayai kebaikan(jen). menegakkan kebenaran.Konfusianisme • Pengasas: Konfusious/ KungFu‘Tze(551– 479SM). • Kepentingan: mengubah tingkahlaku 7/17/12 manusia- menjadi warga yang memiliki .

• 7/17/12 Merupakan sistem falsafah yang mengajarkan . Menolak hedonisme material yang bermaharajalela pada zamannya. • Bentuk ajarannya: LaoTze dan YangChu.Taoisme • Aliran falsafah penting di Cina selepas Konfusianisme. • • Menaruh perhatian besar terhadap persoalan metafisika dan persatuan mistikal antara manusia dengan alam.

7/17/12 . intelek.Nasionalisme dan Internasionalisme Rabindranath Tagore(1861–1941) • Proses untuk menghasilkan individu dengan penaakulan sempurna yang berupaya mencapai semua aspek. termasuk fizikal. moral dan rohani serta yang ada hubung kait dengan pengalaman hidup amali.

• Bermatlamat untuk menyemai ideal dan tradisi sesebuah negara. geografi. . situasi sebenar dan tuntutan negara pada masa itu (masalah nasional. • Harus berdasarkan pengetahuan sejarah. pencapaian. persaudaraan. kegagalan dan kejayaan). • Pendidikan internasionalisme harus cuba 7/17/12 memupuk hubungan baik. kesusasteraan.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT • FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT • FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 7/17/12 .

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT • Perenialisme Realisme Idealisme Esensialisme 7/17/12 • • • .

PERENIALISME • Berasal daripada perkataan realisme. Bermaksud tidak berubah Ahli perenialisme berpendapat bahawa ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial 7/17/12 • • .

” 7/17/12 .PANDANGAN TOKOH • ROBERT MAYNARD : “ Pendidikan mengandungi pengajaran. Pengajaran mengandungi pengetahuan. Pengetahuan ialah kebenaran. Sepatutnya pendidikan adalah sama di mana-mana. Kebenaran adalah sama di mana-mana jua pun.

REALISME • Mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. Berpecah kepada dua kumpulan iaitu realisme rational dan realisme natural. • 7/17/12 .

FAHAMAN REALISME RATIONAL • Realisme klasik • Realisme agama 7/17/12 .

Fahaman realisme natural pula berkembang di Eropah sejak bidang sains di negara ini berkembang iaitu dalam kurun ke-15 dan kurun ke-16 dahulu. pengaruh agama masih terkandung di dalamnya dan antara tokoh-tokohnya ialah Robert Hutchins dan Mortimer Adler.• Dalam realisme rational. 7/17/12 • .

PANDANGAN TOKOH • John Amos Comenius . 7/17/12 .Dasar pendidikannya dikemukakan dalam bukunya yang berjudul “Didactica Magna”.

aktiviti murid-murid hendaklah menyelidiki dan mengalami sesuatu perkara itu dengan sendirinya. • 7/17/12 .Dasar Pendidikannya : • menarik perhatian kanak-kanak supaya meminati dan suka kepada pelajaran yang diberikan.

terdiri 7/17/12 daripada seorang ketua yang dipilih • • .• merasakan atau mengamalkan apa yang dipelajari. menjalankan pengajaran secara klasikal -murid membaca secara bergilir-gilir sementara murid-murid lain menyemak memperbetulkan kesilapan jika ada mengkehendaki supaya kelas berbentuk demonstrasi .

roh. Banyak mengkaji tentang idea. keadaan dunia yang nyata dan yang tidak nyata. akal. • 7/17/12 .IDEALISME •  sistem falsafah yang tertua sekali dalam masyarakat kebudayaan Barat.

PANDANGAN TOKOH • PLATO ( 427 – 347 S. 7/17/12 .Mengikut beliau manusia mempunyai pengetahuan yang sifatnya harus dibezakan iaitu pengetahuan yang berlaku khas dan pengetahuan yang berlaku umum.M) .

Dunia pengamatan hanya bayangan dari yang sempurna. sebab itulah sifat-sifatnya tidak sempurna.Contoh.• Dunia idea ialah dunia yang sempurna dengan ideaideanya. 7/17/12 • . segi tiga yang sempurna dengan sifat kesegitigaannya.

ESENSIALISME • Falsafah esensialisme menumpukan kepada perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang agar dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif. 7/17/12 • . Perubahan dari semasa ke semasa boleh berlaku terhadapperkaraperkara asas itu.

7/17/12 .PANDANGAN TOKOH THOMAS BRIGGS • Falsafah essensialisme mengamalkan 3 prinsip dasar seperti berikut : Prinsip 1 .pembelajaran melibatkan kerja bersungguh-sungguh dan penggunaan.

daya usaha dalam pendidikan adalah bergantungkepada guru daripada bergantung kepada murid. Prinsip 3 .pemusatan proses pendidikan ialah penyerapan bahan pengajaran yang ditentukan. 7/17/12 .Prinsip 2 .

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT • Progresivisme Eksistentialisme Pragmatisme Rekonstruktivisme 7/17/12 • • • .

PROGRESIVISME • Ahli falsafah progresivisme berpendapat bahawa ilmu itu bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini sahaja dan tidak dianggap benar buat selamalamanya. individu yang berpendidikan ditakrifkan sebagai 7/17/12 seorang yang celik akal bagi • . Berdasarkan itu.

PANDANGAN TOKOH • JEAN J. .menekankan hasil pembelajaran seseorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekelilingnya.Untuk membentuk manusia yang ideal. 7/17/12 . ROUSSEAU . kita harus melaksanakan pendidikan bercorak naturalisme.

Kedudukan orang dewasa dengan kanak-kanak adalah berlainan. 7/17/12 ..Oleh itu. di dalam aspek pendidikan. kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan.

Ahli ekstentialisme melihat realiti sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan hanya boleh 7/17/12 • • .EKSISTENTIALISME • Berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. Manusia dianggap sebagai lahir tanpa sebarang tujuan.

• Seseorang individu seharusnya bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat. 7/17/12 • . Seseorang individu sepatutnya membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang auditori luar.

7/17/12 kita akan membuat tindakan Jadi • .PRAGMATISME • satu kaedah untuk menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek. Mengikut teori pragmatisme. aktiviti intelek dan cara kita berfalsafah adalah bertujuan untuk menghapuskan kesusahan yang timbul dalam mencuba pengalaman.

Schilier .Falsafah pragmatisme ialah humanisme dan menegaskan bahawa manusia ialah ukuran semua benda. 7/17/12 .S.PANDANGAN TOKOH • Ferdinand C.Seorang ahli falsafah Inggeris yang terkenal. .

7/17/12 • .REKONSTRUKTIVISME • Menurut ahli rekonstruktivisme. Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untukmeningkatkankeadaan hidup manusia.

.PANDANGAN TOKOH • George Counts .Pendidikan yang bercorak progressive lebih mementingkan kaedah-kaedah dalam pendidikan 7/17/12 daripada matlamat yang hendak .Pengalaman ialah hasil interaksi antara manusia organisme dengan material dan sosial persekitaran.

berakhlak • • 7/17/12 mulia. berkeupayaan mencapai . jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. berketerampilan. bertanggungjawab. Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis – intelek.Definisi Falsafah Pendidikan Negara Kementerian Pendidikan. emosi. Melahirkan rakyat – berilmu. rohani. 1987: • Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.

7/17/12 Matlamat Pendidik an .

Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciriciri berikut : 7/17/12 .

. masyarakat.Percaya dan patuh kepada Tuhan Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum MATLAMAT Berilmu pengetahuan berakhlak mulia Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu 7/17/12 Bertanggungjawa b kepada diri. agama dan Negara.

emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. 7/17/12 .Matlamat Pendidikan Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

7/17/12 . berakhlak mulia. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketrampilan.Matlamat Pendidikan Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

Matlamat Pendidikan Melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar. 7/17/12 .

Memberi sumbangan kepada pembinaan semula masyarakat. Menentukan matlamat objektifnya sendiri. Masyarakat 1. Memperkaya serta halusi kebudayaan. Kebudayaan 1. . Memelihara tradisi.Dimaksudkan Kepada Individu Matlamat 1. 3. 3. 2. 2. 7/17/12 Mendapatkan penguasaan persekitarannya. Memahami asas hidup bermasyarakat. 2. Bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Menyatakan sesuatu secara objektif.

Connell.com/doc/47306896/FA Asas Pendidikan.F.scribd.com/doc/18034019/-KO • http://www. suntingan W.BIBLIOGRAFI • http://www. 7/17/12 • . Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 1981.scribd.

TERIMA KASIH 7/17/12 .SEKIAN.