KONSEP PENDIDIKAN

Click to edit Master subtitle style CHAI YEW JUN HO SII SII NGU TIEN TIEN YONG LI YAN

7/17/12

Merupakan usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia .
7/17/12

DEFINISI PENDIDIKAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat
Pendidikan bermaksud Perihal mendidik

1.

2. Didikan, ajaran, latihan

7/17/12

Menurut Kant…
Pendidikan boleh digunakan untuk membentuk keperibadian manusia melalui petunjukpetunjuk atau pun prinsipprinsip untuk aktiviti manusia.

7/17/12

Menurut Langford… Pendididkan adalah satu aktiviti yang mempunyai matlamat praktikal dan berbeza daripada yang lain yang mempunyai matlamat teoritikal 7/17/12 .

Definisi Falsafah Pendidikan 7/17/12 .

Definisi Falsafah Pendidikan Islam 7/17/12 .

Falsafah Pendidikan Timur Click to edit Master subtitle style 7/17/12 .

7/17/12 .

Konfusianisme • Pengasas: Konfusious/ KungFu‘Tze(551– 479SM). • Kepentingan: mengubah tingkahlaku 7/17/12 manusia- menjadi warga yang memiliki . • Prinsip utama: Pendidikan adalah pemikiran berfokus. menegakkan kebenaran.dan mempercayai kebaikan(jen).

Taoisme • Aliran falsafah penting di Cina selepas Konfusianisme. Menolak hedonisme material yang bermaharajalela pada zamannya. • • Menaruh perhatian besar terhadap persoalan metafisika dan persatuan mistikal antara manusia dengan alam. • Bentuk ajarannya: LaoTze dan YangChu. • 7/17/12 Merupakan sistem falsafah yang mengajarkan .

7/17/12 . termasuk fizikal.Nasionalisme dan Internasionalisme Rabindranath Tagore(1861–1941) • Proses untuk menghasilkan individu dengan penaakulan sempurna yang berupaya mencapai semua aspek. moral dan rohani serta yang ada hubung kait dengan pengalaman hidup amali. intelek.

situasi sebenar dan tuntutan negara pada masa itu (masalah nasional. . pencapaian. geografi. • Pendidikan internasionalisme harus cuba 7/17/12 memupuk hubungan baik. • Harus berdasarkan pengetahuan sejarah. persaudaraan. kegagalan dan kejayaan). kesusasteraan.• Bermatlamat untuk menyemai ideal dan tradisi sesebuah negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT • FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT • FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 7/17/12 .

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT • Perenialisme Realisme Idealisme Esensialisme 7/17/12 • • • .

PERENIALISME • Berasal daripada perkataan realisme. Bermaksud tidak berubah Ahli perenialisme berpendapat bahawa ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial 7/17/12 • • .

Pengetahuan ialah kebenaran. Sepatutnya pendidikan adalah sama di mana-mana.” 7/17/12 .PANDANGAN TOKOH • ROBERT MAYNARD : “ Pendidikan mengandungi pengajaran. Kebenaran adalah sama di mana-mana jua pun. Pengajaran mengandungi pengetahuan.

Berpecah kepada dua kumpulan iaitu realisme rational dan realisme natural.REALISME • Mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. • 7/17/12 .

FAHAMAN REALISME RATIONAL • Realisme klasik • Realisme agama 7/17/12 .

7/17/12 • . Fahaman realisme natural pula berkembang di Eropah sejak bidang sains di negara ini berkembang iaitu dalam kurun ke-15 dan kurun ke-16 dahulu.• Dalam realisme rational. pengaruh agama masih terkandung di dalamnya dan antara tokoh-tokohnya ialah Robert Hutchins dan Mortimer Adler.

Dasar pendidikannya dikemukakan dalam bukunya yang berjudul “Didactica Magna”. 7/17/12 .PANDANGAN TOKOH • John Amos Comenius .

Dasar Pendidikannya : • menarik perhatian kanak-kanak supaya meminati dan suka kepada pelajaran yang diberikan. • 7/17/12 . aktiviti murid-murid hendaklah menyelidiki dan mengalami sesuatu perkara itu dengan sendirinya.

menjalankan pengajaran secara klasikal -murid membaca secara bergilir-gilir sementara murid-murid lain menyemak memperbetulkan kesilapan jika ada mengkehendaki supaya kelas berbentuk demonstrasi .• merasakan atau mengamalkan apa yang dipelajari.terdiri 7/17/12 daripada seorang ketua yang dipilih • • .

keadaan dunia yang nyata dan yang tidak nyata. roh. • 7/17/12 . akal. Banyak mengkaji tentang idea.IDEALISME •  sistem falsafah yang tertua sekali dalam masyarakat kebudayaan Barat.

M) . 7/17/12 .PANDANGAN TOKOH • PLATO ( 427 – 347 S.Mengikut beliau manusia mempunyai pengetahuan yang sifatnya harus dibezakan iaitu pengetahuan yang berlaku khas dan pengetahuan yang berlaku umum.

segi tiga yang sempurna dengan sifat kesegitigaannya. sebab itulah sifat-sifatnya tidak sempurna.• Dunia idea ialah dunia yang sempurna dengan ideaideanya. Dunia pengamatan hanya bayangan dari yang sempurna. 7/17/12 • .Contoh.

Perubahan dari semasa ke semasa boleh berlaku terhadapperkaraperkara asas itu.ESENSIALISME • Falsafah esensialisme menumpukan kepada perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang agar dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif. 7/17/12 • .

PANDANGAN TOKOH THOMAS BRIGGS • Falsafah essensialisme mengamalkan 3 prinsip dasar seperti berikut : Prinsip 1 .pembelajaran melibatkan kerja bersungguh-sungguh dan penggunaan. 7/17/12 .

daya usaha dalam pendidikan adalah bergantungkepada guru daripada bergantung kepada murid.pemusatan proses pendidikan ialah penyerapan bahan pengajaran yang ditentukan.Prinsip 2 . 7/17/12 . Prinsip 3 .

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT • Progresivisme Eksistentialisme Pragmatisme Rekonstruktivisme 7/17/12 • • • .

PROGRESIVISME • Ahli falsafah progresivisme berpendapat bahawa ilmu itu bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini sahaja dan tidak dianggap benar buat selamalamanya. Berdasarkan itu. individu yang berpendidikan ditakrifkan sebagai 7/17/12 seorang yang celik akal bagi • .

ROUSSEAU .PANDANGAN TOKOH • JEAN J.menekankan hasil pembelajaran seseorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekelilingnya. .Untuk membentuk manusia yang ideal. 7/17/12 . kita harus melaksanakan pendidikan bercorak naturalisme.

Kedudukan orang dewasa dengan kanak-kanak adalah berlainan. di dalam aspek pendidikan..Oleh itu. kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan. 7/17/12 .

EKSISTENTIALISME • Berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia. Ahli ekstentialisme melihat realiti sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan hanya boleh 7/17/12 • • . Manusia dianggap sebagai lahir tanpa sebarang tujuan.

• Seseorang individu seharusnya bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat. Seseorang individu sepatutnya membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang auditori luar. 7/17/12 • .

7/17/12 kita akan membuat tindakan Jadi • . Mengikut teori pragmatisme.PRAGMATISME • satu kaedah untuk menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek. aktiviti intelek dan cara kita berfalsafah adalah bertujuan untuk menghapuskan kesusahan yang timbul dalam mencuba pengalaman.

Schilier . 7/17/12 .Falsafah pragmatisme ialah humanisme dan menegaskan bahawa manusia ialah ukuran semua benda. .S.PANDANGAN TOKOH • Ferdinand C.Seorang ahli falsafah Inggeris yang terkenal.

7/17/12 • .REKONSTRUKTIVISME • Menurut ahli rekonstruktivisme. sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untukmeningkatkankeadaan hidup manusia. Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk.

Pengalaman ialah hasil interaksi antara manusia organisme dengan material dan sosial persekitaran.Pendidikan yang bercorak progressive lebih mementingkan kaedah-kaedah dalam pendidikan 7/17/12 daripada matlamat yang hendak .PANDANGAN TOKOH • George Counts . .

jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. bertanggungjawab. emosi. Melahirkan rakyat – berilmu. berkeupayaan mencapai . rohani. 1987: • Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. berakhlak • • 7/17/12 mulia. Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis – intelek. berketerampilan.Definisi Falsafah Pendidikan Negara Kementerian Pendidikan.

7/17/12 Matlamat Pendidik an .

Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciriciri berikut : 7/17/12 .

. masyarakat.Percaya dan patuh kepada Tuhan Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum MATLAMAT Berilmu pengetahuan berakhlak mulia Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu 7/17/12 Bertanggungjawa b kepada diri. agama dan Negara.

rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Matlamat Pendidikan Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 7/17/12 .

7/17/12 . masyarakat dan negara.Matlamat Pendidikan Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketrampilan.

7/17/12 .Matlamat Pendidikan Melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar.

Memelihara tradisi. 3.Dimaksudkan Kepada Individu Matlamat 1. 2. . Memahami asas hidup bermasyarakat. Menyatakan sesuatu secara objektif. Kebudayaan 1. Bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Menentukan matlamat objektifnya sendiri. Masyarakat 1. 2. Memberi sumbangan kepada pembinaan semula masyarakat. 3. Memperkaya serta halusi kebudayaan. 7/17/12 Mendapatkan penguasaan persekitarannya. 2.

scribd.com/doc/47306896/FA Asas Pendidikan. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 1981.scribd. 7/17/12 • .BIBLIOGRAFI • http://www. suntingan W.F.Connell.com/doc/18034019/-KO • http://www.

SEKIAN. TERIMA KASIH 7/17/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful