KONSEP PENDIDIKAN

Click to edit Master subtitle style CHAI YEW JUN HO SII SII NGU TIEN TIEN YONG LI YAN

7/17/12

Merupakan usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia .
7/17/12

DEFINISI PENDIDIKAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat
Pendidikan bermaksud Perihal mendidik

1.

2. Didikan, ajaran, latihan

7/17/12

Menurut Kant…
Pendidikan boleh digunakan untuk membentuk keperibadian manusia melalui petunjukpetunjuk atau pun prinsipprinsip untuk aktiviti manusia.

7/17/12

Menurut Langford… Pendididkan adalah satu aktiviti yang mempunyai matlamat praktikal dan berbeza daripada yang lain yang mempunyai matlamat teoritikal 7/17/12 .

Definisi Falsafah Pendidikan 7/17/12 .

Definisi Falsafah Pendidikan Islam 7/17/12 .

Falsafah Pendidikan Timur Click to edit Master subtitle style 7/17/12 .

7/17/12 .

dan mempercayai kebaikan(jen). • Prinsip utama: Pendidikan adalah pemikiran berfokus. • Kepentingan: mengubah tingkahlaku 7/17/12 manusia- menjadi warga yang memiliki .Konfusianisme • Pengasas: Konfusious/ KungFu‘Tze(551– 479SM). menegakkan kebenaran.

• Bentuk ajarannya: LaoTze dan YangChu.Taoisme • Aliran falsafah penting di Cina selepas Konfusianisme. • • Menaruh perhatian besar terhadap persoalan metafisika dan persatuan mistikal antara manusia dengan alam. • 7/17/12 Merupakan sistem falsafah yang mengajarkan . Menolak hedonisme material yang bermaharajalela pada zamannya.

moral dan rohani serta yang ada hubung kait dengan pengalaman hidup amali. 7/17/12 . termasuk fizikal.Nasionalisme dan Internasionalisme Rabindranath Tagore(1861–1941) • Proses untuk menghasilkan individu dengan penaakulan sempurna yang berupaya mencapai semua aspek. intelek.

persaudaraan. kegagalan dan kejayaan).• Bermatlamat untuk menyemai ideal dan tradisi sesebuah negara. geografi. . • Pendidikan internasionalisme harus cuba 7/17/12 memupuk hubungan baik. kesusasteraan. situasi sebenar dan tuntutan negara pada masa itu (masalah nasional. • Harus berdasarkan pengetahuan sejarah. pencapaian.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT • FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT • FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT 7/17/12 .

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT • Perenialisme Realisme Idealisme Esensialisme 7/17/12 • • • .

Bermaksud tidak berubah Ahli perenialisme berpendapat bahawa ketelusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial 7/17/12 • • .PERENIALISME • Berasal daripada perkataan realisme.

PANDANGAN TOKOH • ROBERT MAYNARD : “ Pendidikan mengandungi pengajaran.” 7/17/12 . Kebenaran adalah sama di mana-mana jua pun. Sepatutnya pendidikan adalah sama di mana-mana. Pengajaran mengandungi pengetahuan. Pengetahuan ialah kebenaran.

• 7/17/12 .REALISME • Mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. Berpecah kepada dua kumpulan iaitu realisme rational dan realisme natural.

FAHAMAN REALISME RATIONAL • Realisme klasik • Realisme agama 7/17/12 .

• Dalam realisme rational. Fahaman realisme natural pula berkembang di Eropah sejak bidang sains di negara ini berkembang iaitu dalam kurun ke-15 dan kurun ke-16 dahulu. 7/17/12 • . pengaruh agama masih terkandung di dalamnya dan antara tokoh-tokohnya ialah Robert Hutchins dan Mortimer Adler.

Dasar pendidikannya dikemukakan dalam bukunya yang berjudul “Didactica Magna”.PANDANGAN TOKOH • John Amos Comenius . 7/17/12 .

Dasar Pendidikannya : • menarik perhatian kanak-kanak supaya meminati dan suka kepada pelajaran yang diberikan. aktiviti murid-murid hendaklah menyelidiki dan mengalami sesuatu perkara itu dengan sendirinya. • 7/17/12 .

menjalankan pengajaran secara klasikal -murid membaca secara bergilir-gilir sementara murid-murid lain menyemak memperbetulkan kesilapan jika ada mengkehendaki supaya kelas berbentuk demonstrasi .• merasakan atau mengamalkan apa yang dipelajari.terdiri 7/17/12 daripada seorang ketua yang dipilih • • .

IDEALISME •  sistem falsafah yang tertua sekali dalam masyarakat kebudayaan Barat. akal. roh. Banyak mengkaji tentang idea. • 7/17/12 . keadaan dunia yang nyata dan yang tidak nyata.

M) .Mengikut beliau manusia mempunyai pengetahuan yang sifatnya harus dibezakan iaitu pengetahuan yang berlaku khas dan pengetahuan yang berlaku umum.PANDANGAN TOKOH • PLATO ( 427 – 347 S. 7/17/12 .

Dunia pengamatan hanya bayangan dari yang sempurna.Contoh. segi tiga yang sempurna dengan sifat kesegitigaannya. sebab itulah sifat-sifatnya tidak sempurna. 7/17/12 • .• Dunia idea ialah dunia yang sempurna dengan ideaideanya.

7/17/12 • . Perubahan dari semasa ke semasa boleh berlaku terhadapperkaraperkara asas itu.ESENSIALISME • Falsafah esensialisme menumpukan kepada perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang agar dapat menjadi ahli masyarakat yang produktif.

pembelajaran melibatkan kerja bersungguh-sungguh dan penggunaan.PANDANGAN TOKOH THOMAS BRIGGS • Falsafah essensialisme mengamalkan 3 prinsip dasar seperti berikut : Prinsip 1 . 7/17/12 .

Prinsip 2 . 7/17/12 . Prinsip 3 .pemusatan proses pendidikan ialah penyerapan bahan pengajaran yang ditentukan.daya usaha dalam pendidikan adalah bergantungkepada guru daripada bergantung kepada murid.

FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT • Progresivisme Eksistentialisme Pragmatisme Rekonstruktivisme 7/17/12 • • • .

PROGRESIVISME • Ahli falsafah progresivisme berpendapat bahawa ilmu itu bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini sahaja dan tidak dianggap benar buat selamalamanya. individu yang berpendidikan ditakrifkan sebagai 7/17/12 seorang yang celik akal bagi • . Berdasarkan itu.

.menekankan hasil pembelajaran seseorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekelilingnya. ROUSSEAU . 7/17/12 .Untuk membentuk manusia yang ideal.PANDANGAN TOKOH • JEAN J. kita harus melaksanakan pendidikan bercorak naturalisme.

. di dalam aspek pendidikan. kedua-dua kumpulan mereka hendaklah dipandang berlainan.Oleh itu. 7/17/12 .Kedudukan orang dewasa dengan kanak-kanak adalah berlainan.

Ahli ekstentialisme melihat realiti sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan hanya boleh 7/17/12 • • . Manusia dianggap sebagai lahir tanpa sebarang tujuan.EKSISTENTIALISME • Berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia.

7/17/12 • . Seseorang individu sepatutnya membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang auditori luar.• Seseorang individu seharusnya bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat.

7/17/12 kita akan membuat tindakan Jadi • . aktiviti intelek dan cara kita berfalsafah adalah bertujuan untuk menghapuskan kesusahan yang timbul dalam mencuba pengalaman. Mengikut teori pragmatisme.PRAGMATISME • satu kaedah untuk menyelesaikan dan menilai sesuatu masalah yang bersifat intelek.

Schilier .PANDANGAN TOKOH • Ferdinand C. . 7/17/12 .S.Seorang ahli falsafah Inggeris yang terkenal.Falsafah pragmatisme ialah humanisme dan menegaskan bahawa manusia ialah ukuran semua benda.

7/17/12 • . Sekolah merupakan satu landasan yang amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. sekolah dianggap sebagai pemangkin utama untukmeningkatkankeadaan hidup manusia.REKONSTRUKTIVISME • Menurut ahli rekonstruktivisme.

PANDANGAN TOKOH • George Counts .Pengalaman ialah hasil interaksi antara manusia organisme dengan material dan sosial persekitaran.Pendidikan yang bercorak progressive lebih mementingkan kaedah-kaedah dalam pendidikan 7/17/12 daripada matlamat yang hendak . .

berakhlak • • 7/17/12 mulia. emosi. Melahirkan rakyat – berilmu. berketerampilan. rohani. bertanggungjawab. 1987: • Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. berkeupayaan mencapai . Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis – intelek.Definisi Falsafah Pendidikan Negara Kementerian Pendidikan. jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

7/17/12 Matlamat Pendidik an .

Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciriciri berikut : 7/17/12 .

agama dan Negara.Percaya dan patuh kepada Tuhan Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum MATLAMAT Berilmu pengetahuan berakhlak mulia Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu 7/17/12 Bertanggungjawa b kepada diri. . masyarakat.

emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 7/17/12 .Matlamat Pendidikan Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani.

Matlamat Pendidikan Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. 7/17/12 . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketrampilan.

Matlamat Pendidikan Melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar. 7/17/12 .

Memahami asas hidup bermasyarakat. Masyarakat 1. 2. Memberi sumbangan kepada pembinaan semula masyarakat.Dimaksudkan Kepada Individu Matlamat 1. 3. Menyatakan sesuatu secara objektif. . Menentukan matlamat objektifnya sendiri. 7/17/12 Mendapatkan penguasaan persekitarannya. Kebudayaan 1. Memelihara tradisi. 2. 2. Bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. 3. Memperkaya serta halusi kebudayaan.

Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 1981.F. suntingan W. 7/17/12 • .scribd.BIBLIOGRAFI • http://www.scribd.com/doc/18034019/-KO • http://www.Connell.com/doc/47306896/FA Asas Pendidikan.

SEKIAN. TERIMA KASIH 7/17/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful