P. 1
Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2

|Views: 868|Likes:
Published by AlFateh

More info:

Published by: AlFateh on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . MAKA kami.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vii . berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. masyarakat dan negara.

dinamik. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix . pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

.

membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Biologi dan Sains Tambahan. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Bagi mencapai hasrat ini. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Kimia. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. kita perlu membentuk warganegara kritis. 1 . Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. kemahiran saintifik. sikap saintifik dan nilai murni. emosi dan jasmani. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. memandang jauh ke hadapan. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. rohani. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi.

Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. dinamik dan berdaya maju dengan 8. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 3. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 5. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 10. 7. 6.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. 4. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. bentuk. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. isipadu. Mengelaskan Melalui pemerhatian. saiz . Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. 3 . arah.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. sentuhan. pendengaran. Contohnya lokasi. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. graf. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul.Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. mengumpulkan data. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Melakar spesimen. bahan dan peralatan sains dengan tepat. 4 . Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat.

5 . berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. masa. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Membuat urutan Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. sifat. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. sifat. Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bentuk atau bilangan. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling.

berdasarkan bukti atau dalil yang sah. 6 . Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. hipotesis.Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. konsep. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

rasional. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. lukisan dan artifak. adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. Membuat keputusan Pernyataan membuktikan kesahihannya.

strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. 1999). KBSB diperkenalkan. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 4. 2. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 3.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 . 5. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir.

Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 .Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains. analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif.

hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir 10 . guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Dalam Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis kurikulum ini.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Dalam pengajaran dan pembelajaran.

• Luwes dan berfikiran terbuka. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Yakin dan berdikari. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.membezakan. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Sistematik. bekerjasama dan jujur. • Berfikir secara rasional. 11 . Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. Sebagai contoh. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Berani mencuba. alam sekeliling. • Adil dan saksama. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Bersifat objektif. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Bekerjasama. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Berfikiran kritikal dan analitis. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati.

Sebagai contoh.4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. sekitar. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. 12 . sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid.

Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Namun demikian. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Sains. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Murid berpeluang bekerjasama. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip 13 . Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. konstruktivisme. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Teknologi dan Masyarakat (STM). sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. simulasi. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. projek dan lawatan.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Dalam kurikulum ini. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. perbincangan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya.

adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Dalam main peranan. 15 . Contoh simulasi yang utama ialah main peranan.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Secara kebiasaan. eksperimen mereka. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. permainan dan penggunaan model.

Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. menyeronokkan dan bermakna. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. video. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. pembelajaran lebih berkesan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. ia mesti dirancang secara rapi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. paya bakau dan kilang. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. pusat sains. muzium. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . komputer dan internet. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. institut penyelidikan. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. radio. Hasil projek dalam bentuk laporan.

Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. menghargai. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. mendalami dan mengamalkan. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. menganalisis. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. mensyukuri. menyayangi. menghayati. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. setiap bidang Walaubagaimanapun. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. mengaplikasi. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Guru boleh mengetahui. memahami. mensintesis dan menilai. mengagumi. Secara am. 17 . sains. mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Peringkat dalam domain kognitif adalah Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Pada masa yang sama. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks.

 menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan.1 Memahami organ deria dan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria. sakit. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. b) menggunakan Braille.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. 1. Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. organ deria dan rangsangan.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.2 Memahami deria sentuhan. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. haba. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.

4 Memahami deria rasa.3 Memahami deria bau. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.  memerihalkan bagaimana kita mendengar. carta. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.5 Memahami deria pendengaran. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 .  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.  menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian. Astigmatisme. density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 . Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.  memerihalkan bagaimana kita melihat.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Memahami deria penglihatan.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Sudut tuju. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. ilusi optik.  mengenal pasti struktur mata manusia.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.7 Memahami cahaya dan penglihatan.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. titik buta. Nota Perbendaharaan Kata 1.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Membincangkan bagaimana kita melihat. sudut pantulan. Hasil Pembelajaran Murid boleh. Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).

Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. 21 . teleskop.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. kanta pembesar. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. alat pengesan ultrabunyi. periskop patut dinyatakan. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. binokular. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. b) titik buta. sinar-X.

22 . b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran.8 Memahami bunyi dan pendengaran. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi.  menyatakan had pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. c) pantulan dan penyerapan bunyi. keupayaan pendengaran. digunakan untuk mengatasi had pendengaran.  menerangkan kecacatan pendengaran. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop.  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

geotropisme. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Nota Gerak balas termasuk fototropisme. tigmotropisme. hidrotropisme.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. Perbendaharaan Kata 23 .  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. gerakan nastik.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.

iklim. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). B.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. keadaan kesihatan. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. mineral. Notes Hanya vitamin utama (A. saiz.  menguji kanji. glukosa (larutan Benedict). Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. protein. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. D.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. vitamin. besi. fosforus dan kalium) diperlukan. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. iodin. B2 dan dsb. E dan K) dan mineral (kalsium. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . pekerjaan. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. jantina. 2. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. lemak.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. glukosa. natrium. protein dan lemak. C.

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan. Enzim hanya perlu melibatkan amilase.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. protein dan lemak. protease dan lipase. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.3 Memahami sistem pencernaan manusia. Notes Perbendaharaan Kata 2.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. makan tengahari dan makan malam).  merancang satu gizi seimbang.

Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 .  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.  menerangkan penyahtinjaan.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. protein dan lemak.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan. Struktur vilus tidak diperlukan.

b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).

TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan. ikan.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. burung. . Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. tumbuhan tidak berbunga. dikotiledon. Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya.  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. vertebrata. monokotiledon.1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya . amfibia.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. reptilia. BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup. . Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. . 28 . mamalia.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga.Haiwan: invertebrata.

BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. populasi. populasi dan komuniti. 2. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 29 . habitat. komuniti dalam suatu ekosistem.

 menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. c) persaingan. cacing pita dan manusia). Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. alga dan kulat. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. mutualisme. b) simbiosis: komensalisme. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 .

membina piramid nombor daripada rantai makanan. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. . Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina.3 Mensintesis siratan makanan. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. pengguna dan pengurai. pengguna. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. 31 . pengguna dan pengurai. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. mengenal pasti pengeluar. pengurai dan piramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar.

4 Menganalisa fotosintesis. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. 32 .Objektif pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. cahaya dan klorofil).  menyatakan hasil fotosintesis.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. air. Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle . Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan.

 menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap. 33 . Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.

penebangan hutan. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. produktif dan seimbang. penangkapan ikan tidak terkawal. kepupusan spesis. pencemaran udara. tanah dan air.  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 . kehilangan tanah lembap. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. kemusnahan habitat. penggunaan tanah yang tidak terkawal.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. pengurusan sisa pepejal.

 menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.  memerihalkan ciri fizikal air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. 35 . Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.  menyatakan maksud takat didih air. takat didih air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan. Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik.1 Menganalisa ciri fizikal air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air.

2 Menganalisa komposisi air. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai. Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 . Nisbah gas diperlukan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air.

 membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. suhu persekitaran. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian.3 Menganalisa proses penyejatan air. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. luas permukaan dan pergerakan udara. 37 .  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.

menerangkan maksud bahan terampai. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. larutan pekat dan larutan tepu. pelarut dan larutan. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. membanding dan membezakan antara larutan cair. menerangkan faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut di dalam air.  suhu pelarut.4 Menganalisa larutan dan keterlarutan. menerangkan maksud keterlarutan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut  jenis pelarut.  jenis zat terlarut. larutan pekat dan larutan tepu. 38 . Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. larutan pekat dan larutan tepu. pelarut dan larutan. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat terlarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – keterlarutan solute – zat terlarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.

 kadar kacauan. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian.  saiz zat terlarut. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut.

kesan ke atas kertas litmus. menerangkan maksud peneutralan. kesan ke atas kertas litmus. mengkakis.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.5 Menganalisa asid dan alkali. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. sifat mengkakis. 40 . Gunakan hanya asid dan alkali cair. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid. rasa. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. sifat alkali dari aspek nilai pH. mengenal pasti sifat alkali. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. rasa.

Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. dan meneutralkan sengatan serangga). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 . Membincangkan maksud peneutralan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.1 Memahami tekanan udara. 45 . Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.

menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. 46 . sifon. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. pam penyembur dan penyedut minuman. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

1.  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. kedudukan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.  mengukur magnitud daya. menerangkan kesan daya. kelajuan dan arah). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya.1 Memahami daya. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan pelbagai jenis daya.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1. daya elektrostatik dan daya magnetik). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran.2 Memahami pengukuran daya. Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya. daya graviti. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 .

. 48 . menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. menerangkan cara mengurangkan geseran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut.3 Mengaplikasi daya geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. b) mengurangkan geseran. menerangkan cara meningkatkan geseran.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. menyatakan unit untuk kerja. power – kuasa 1. menyatakan unit untuk kuasa.5 Mengaplikasi kuasa. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.4 Mengaplikasi kerja. menentukan kerja yang dilakukan. Membincangkan dengan contoh. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. sketch – lakaran 49 . Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa.

Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. duri. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. perkenalkan rangka luar. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik. 50 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. ruang udara dalam tumbuhan akuatik. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. rangka dalam dan rangka hidrostatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. 2. Nota Bagi haiwan invertebrata.BIDANG PEMBELAJARAN: 2.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 .3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup. b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan.

1. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. 52 . STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. b) luas tapak.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1.

Nota Perbendaharaan Kata 53 . Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.2 Menghargai kepentingan kestabilan. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.Objektif pembelajaran 1.

kedua dan ketiga. daya dan fulkrum. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas. menerangkan maksud momen daya. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. mengelaskan tuas. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.  54 . Mengenal pasti beban. mengenal pasti beban. daya dan fulkrum dalam tuas.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2.1 Menganalisa tuas. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas.BIDANG PEMBELAJARAN: 2.

design – reka innovative – inovatif 55 .2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.

Teluk Intan. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Julaihi Hj. Perak Editor 56 . Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->