P. 1
Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2

|Views: 868|Likes:
Published by AlFateh

More info:

Published by: AlFateh on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA kami.

rohani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani. vii . bertanggungjawab. masyarakat dan negara.

dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix . pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. sikap saintifik dan nilai murni. kita perlu membentuk warganegara kritis. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. 1 . kemahiran saintifik. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Bagi mencapai hasrat ini. Biologi dan Sains Tambahan. memandang jauh ke hadapan. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Kimia. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. emosi dan jasmani. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. rohani.

7. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 6. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . 10. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. dinamik dan berdaya maju dengan 8. 4. 5. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 9. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 3.

kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. saiz . Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. pendengaran. isipadu. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. bentuk. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. arah.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. 3 . Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. sentuhan. Contohnya lokasi. graf. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Mengelaskan Melalui pemerhatian. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.

Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. 4 .Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. mengumpulkan data. pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. masa. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. sifat. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. 5 . Membuat urutan Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. sifat. bentuk atau bilangan.

Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. konsep. 6 . Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. hipotesis. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea.

Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . Membuat keputusan Pernyataan membuktikan kesahihannya. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. adil dan saksama. lukisan dan artifak. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. rasional. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang.

         Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 . 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 4. 5. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. KBSB diperkenalkan.strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 2. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 1999). KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir.

kreatif. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir 10 . Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Dalam Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis kurikulum ini.

Sebagai contoh. • Adil dan saksama. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Berfikiran kritikal dan analitis. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi.membezakan. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. bekerjasama dan jujur. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Bekerjasama. • Berani mencuba. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Bersifat objektif. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. 11 . • Luwes dan berfikiran terbuka. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. alam sekeliling. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Berfikir secara rasional. • Yakin dan berdikari. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Sistematik.

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. sekitar.4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Sebagai contoh. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1. 12 . Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1.

Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Namun demikian. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. konstruktivisme. Murid berpeluang bekerjasama. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip 13 . Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Sains. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.

kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Teknologi dan Masyarakat (STM). perbincangan. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Dalam kurikulum ini. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. projek dan lawatan. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. simulasi. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya.

murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. permainan dan penggunaan model. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Dalam main peranan. 15 . Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Secara kebiasaan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. eksperimen mereka.

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. radio. video. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. institut penyelidikan. pusat sains. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. komputer dan internet. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. ia mesti dirancang secara rapi. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. pembelajaran lebih berkesan. menyeronokkan dan bermakna. Hasil projek dalam bentuk laporan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. muzium. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. paya bakau dan kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah.

dalam proses pengajaran dan pembelajaran. setiap bidang Walaubagaimanapun. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. mensintesis dan menilai. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Pada masa yang sama. menyayangi. 17 .ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Secara am. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. menghargai. menghayati. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. memahami. mendalami dan mengamalkan. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. menganalisis. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Peringkat dalam domain kognitif adalah Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. mengaplikasi. mensyukuri. Guru boleh mengetahui. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mengagumi. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. sains.

b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. organ deria dan rangsangan. sakit.1 Memahami organ deria dan fungsinya. 1.2 Memahami deria sentuhan. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. haba.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

4 Memahami deria rasa. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. carta.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan mekanisme pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1.3 Memahami deria bau. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.  menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.5 Memahami deria pendengaran. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 . Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung.  memerihalkan bagaimana kita mendengar. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

 menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.7 Memahami cahaya dan penglihatan. Membincangkan bagaimana kita melihat. Sudut tuju. Astigmatisme.  memerihalkan bagaimana kita melihat.6 Memahami deria penglihatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. ilusi optik. sudut pantulan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 . Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. titik buta.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Nota Perbendaharaan Kata 1. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian.  mengenal pasti struktur mata manusia. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Hasil Pembelajaran Murid boleh.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. sinar-X. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. kanta pembesar. alat pengesan ultrabunyi. periskop patut dinyatakan. b) titik buta. 21 . teleskop. binokular. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya.

 menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi.  menyatakan had pendengaran. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi. digunakan untuk mengatasi had pendengaran. 22 . Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. c) pantulan dan penyerapan bunyi.8 Memahami bunyi dan pendengaran. keupayaan pendengaran. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop.  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran.  menerangkan kecacatan pendengaran. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran.

 mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. hidrotropisme. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Nota Gerak balas termasuk fototropisme. tigmotropisme.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. gerakan nastik.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. Perbendaharaan Kata 23 . Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. geotropisme.

B2 dan dsb. besi. lemak. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 .  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. fosforus dan kalium) diperlukan. pekerjaan.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. 2. Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. protein.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. vitamin. glukosa (larutan Benedict). protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. iklim. C. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. protein dan lemak. Notes Hanya vitamin utama (A. E dan K) dan mineral (kalsium.  menguji kanji.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. mineral. saiz.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan. D. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. iodin. jantina. natrium. keadaan kesihatan.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. glukosa. B.

 memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.  merancang satu gizi seimbang. protein dan lemak. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 . Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. makan tengahari dan makan malam). Notes Perbendaharaan Kata 2. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan.3 Memahami sistem pencernaan manusia.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. Enzim hanya perlu melibatkan amilase. protease dan lipase. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.

Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat.  menerangkan penyahtinjaan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2. Struktur vilus tidak diperlukan. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. protein dan lemak.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 .

mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 .

Haiwan: invertebrata. burung.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. . 28 . ikan.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1. dikotiledon. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. mamalia.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara. amfibia. Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga. .1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya .Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup. monokotiledon. vertebrata. reptilia. . Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. tumbuhan tidak berbunga.

komuniti dalam suatu ekosistem.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. 2. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. 29 . populasi dan komuniti. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. populasi. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. habitat. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang. mutualisme. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 .  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. alga dan kulat. c) persaingan. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. cacing pita dan manusia).Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah.2 Menilai interaksi antara organisma hidup.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. b) simbiosis: komensalisme.

pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. 31 . Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. mengenal pasti pengeluar. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. membina piramid nombor daripada rantai makanan. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. pengurai dan piramid nombor. .pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah. pengguna dan pengurai. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut.3 Mensintesis siratan makanan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. pengguna dan pengurai. pengguna.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.

Objektif pembelajaran 2. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle . cahaya dan klorofil).  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan hasil fotosintesis. air. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.4 Menganalisa fotosintesis. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan. 32 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 33 .  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

penebangan hutan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. pencemaran udara. produktif dan seimbang. kepupusan spesis. kehilangan tanah lembap. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni. pengurusan sisa pepejal. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. kemusnahan habitat.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya.  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. penggunaan tanah yang tidak terkawal. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 . tanah dan air. penangkapan ikan tidak terkawal.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air. takat didih air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menyatakan maksud takat didih air.  memerihalkan ciri fizikal air. Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik. Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.1 Menganalisa ciri fizikal air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air.  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. 35 .

Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 . Nisbah gas diperlukan. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.2 Menganalisa komposisi air. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air.

 membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. 37 . Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan.3 Menganalisa proses penyejatan air.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. suhu persekitaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. luas permukaan dan pergerakan udara. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.

Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. pelarut dan larutan.4 Menganalisa larutan dan keterlarutan. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. menerangkan faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut di dalam air. membanding dan membezakan antara larutan cair. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.  jenis zat terlarut. 38 . menerangkan maksud keterlarutan. larutan pekat dan larutan tepu. pelarut dan larutan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.  suhu pelarut. larutan pekat dan larutan tepu. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut. menerangkan maksud bahan terampai. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut  jenis pelarut. larutan pekat dan larutan tepu. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat terlarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – keterlarutan solute – zat terlarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut.  kadar kacauan.  saiz zat terlarut. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .

menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. Gunakan hanya asid dan alkali cair. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. mengenal pasti sifat alkali. kesan ke atas kertas litmus. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid.5 Menganalisa asid dan alkali. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. menerangkan maksud peneutralan. 40 . kesan ke atas kertas litmus.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. rasa. mengkakis. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. rasa. sifat alkali dari aspek nilai pH. sifat mengkakis.

dan meneutralkan sengatan serangga). Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan maksud peneutralan. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 .

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. 45 .1 Memahami tekanan udara. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.BIDANG PEMBELAJARAN: 2.

Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. 46 . Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. pam penyembur dan penyedut minuman. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. sifon.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya. menerangkan kesan daya. daya graviti. daya elektrostatik dan daya magnetik). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk.  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. menerangkan pelbagai jenis daya. kelajuan dan arah). Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya.1 Memahami daya. 1.2 Memahami pengukuran daya. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 .  mengukur magnitud daya. kedudukan.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.3 Mengaplikasi daya geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. menerangkan cara mengurangkan geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. menerangkan cara meningkatkan geseran. 48 . Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. . menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. b) mengurangkan geseran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.4 Mengaplikasi kerja. menentukan kerja yang dilakukan. menyatakan unit untuk kuasa. power – kuasa 1. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1. menyatakan unit untuk kerja. Membincangkan dengan contoh.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.5 Mengaplikasi kuasa. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. sketch – lakaran 49 . Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan.

SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. 50 . perkenalkan rangka luar. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. duri. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Nota Bagi haiwan invertebrata. Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. rangka dalam dan rangka hidrostatik. 2. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. ruang udara dalam tumbuhan akuatik.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik.

b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan. Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 . Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup.

52 . 1. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. b) luas tapak. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. Nota Perbendaharaan Kata 53 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.2 Menghargai kepentingan kestabilan.Objektif pembelajaran 1. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama.1 Menganalisa tuas. mengenal pasti beban. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Mengenal pasti beban. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. menerangkan maksud momen daya. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. daya dan fulkrum. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat.  54 . kedua dan ketiga. daya dan fulkrum dalam tuas. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. mengelaskan tuas.BIDANG PEMBELAJARAN: 2.

2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2. design – reka innovative – inovatif 55 .

Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Teluk Intan. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Editor 56 . Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Julaihi Hj. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->