GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL

)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR 1. Berikut adalah ciri-ciri orang yang beriman  Bersembahyang seperti yang dituntut oleh agamanya  Tidak mudah tergoda sehingga menjejaskan maruah diri. (a) Nyatakan dua nilai yang ditunjukkan oleh cirri-ciri di atas. ( 2 markah)

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) Jelaskan definisi untuk dua nilai di atas. ( 4 markah)

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (c) Berikan dua ciri individu yang mematuhi suruhan Tuhan. ( 2 markah)

……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..……………………………………………. (d) Berikan dua sebab manusia perlu berbuat baik terhadap semua hidupan. (2 markah)

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SOALAN ESEI 1. Pada zaman moden ini,kebanyakan ibu bapa sibuk bekerja dan tidak mempunyai masa untuk memberikan perhatian kepada anak mereka.Anak mereka berasa terabai dan terasing dalam kehidupan. Bincangkan peranan ibu bapa untuk memastikananak mereka hidup bahagia dan penuh kasih sayang. (10 markah)

SKEMA JAWAPAN GERAK GEMPUR BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN Soalan Strukrur. (a) (b) Nilai kepercayaan kepada Tuhan Nilai Harga diri Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. - Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan (c) - Bersyukur di atas pemberian Tuhan. Mengakui bahawa Tuhan sebagai pencipta alam. Menjalankan amanah Tuhan dengan sepenuh hati. (d) - Setiap manusia mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan - Manusia diamanahkan untuk menguruskan alam dengan baik. - Berbuat baik dibalas baik. Soalan Esei Nilai Kepercayaan kepada Tuhan Penerangan + Contoh  Mematuhi suruhan Tuhan untuk membesarkan anak dengan penuh kasih sayang.+ cth.  Yakin wujudnya Tuhan dengan mensyukuri anugerah Tuhan.+ cth  Melaksanakan kewajipan sebagai ibu bapa untuk mengekalkan suasana kehidupan yang berkualiti.+ cth.  Berusaha untuk meningkatkan imej keluarga dengan hubungan rapat.+ cth  Ibu bapa perlu memikul tugas mengurus dan merancang masa den gan keluarga. + cth.  Melaksanakan kewajipan dengan sempurna. + cth.

Tanggung jawab terhadap keluarga

Bertanggungjawab

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : AMANAH Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR. 1. Isu politik wang merupakan isu yang hangat dibicarakan di mana-mana. Terdapat segelintir ahli politik memggunakan wang untuk mendapatkan kedudukan politik dan kuasa. (a) Huraikan satu nilai yang patut diamalkan oleh segelintir ahli politik tersebut.(2 m) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… (b) Terangkan definisi nilai yang terdapat dalam soalan 1 (a) (2 m) ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. (c ) Jelaskan dua tujuan kerajaan melancarkan slogan “Bersih, Cekap dan Amanah”(2 m) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. (d) Nyatakan empat contoh kerajaan mempraktikkan slogan BCA dalam sistem pentadbiran awam.. (4 m) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. SOALAN ESEI 1. Pemimpin negara terutamanya Perdana Menteri Datuk Sri Abdullah Ahmad Badawi amat menekankan tentang prinsip “Kepimpinan Melalui Teladan” dengan cara mengamalkan pegangan hidup yang kukuh, berperibadi mulia dan tidak melibatkan diri dalam gejala rasuah. Bincangkan nilai-nilai yang dapat dihayati berdasarkan pernyataan di atas. (10 m)

SKEMA JAWAPAN GERAK GEMPUR BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : AMANAH Soalan Strukrur. 1. (a) – Nilai amanah – menjalankan sikap ber tanggungjawab yang diberikan supaya dipercayai orang lain (b) - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain (c ) – Supaya semua pihak memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing. - Melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan, bersih dan amanah. (d) - Manual prosuder kerja - Kad perakam waktu - Pemakaian tanda nama - Kumpulan meningkatkan mutu kerja. - Anugerah khidmat cemerlang Soalan Esei Nilai Amanah Penerangan + Contoh  Sikap bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas supaya dipercayai orang lain. +cth.  Melaksanakan tugas supaya orang laian yakin kepada kita. + cth  Beradab sopan agar disanjung tinggi. + cth  Berbudi pekerti mulia agar menjadi ikutan orang lain. + cth.  Keupayaan dan keyakinan untuk memuliakan diri. + cth.  Menjaga maruah diri + cth.

Hemah tinggi

Harga diri

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : HARGA DIRI Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR. 1. Akhbar tempatan telah memaparkan berita-berita yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak bermoral yang dilakaukan oleh remaja seperti terlibat dengan kegiatan pelacuran dan jenayah berat yang lain. (a) Terangkan tiga nilai yang patut diamalkan oleh golongan remaja tersebut. (6 m) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) Huraikan empat cara remaja dapat memelihara maruah diri mereka. (4 m)

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SOALAN ESEI 1. Ada sesetengah wanita yang sanggup menawarkan perkhidmatan seks untuk menampung kehidupan mewahya. Adakah tindakan wanita tersebut wajar? (10 m)

SKEMA JAWAPAN GERAK GEMPUR BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : HARGA DIRI Soalan Strukrur. 1. (a) Harga diri - Keupayaan dan keyakinan diri untuk menjaga maruah diri untuk menjauhkan perbuatan yang tidak bermoral + cth. Rasional - Mengambil tindakan berasaskan perimbangan wajar agar tidak terjebak dengan gejala tidak bermoral. + cth. Mematuhi peraturan dan undang-undang - Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan seperti larangan ibu bapa agar tidak terjebak dengan gejala tidak bermoral.+ cth.

(b) - Mematuhi arahan dan nasihat ibu bapa dan guru. - Memilih kawan yang bermoral. - Berpegang teguh kepada ajaran agama. - Melibatkan diri secara aktif dalam kokurikulum dan kurikulum. - Rajin belajar untuk mendapatkan ilmu - Mempunyai matlamat hidup - Tidak melakukan aktiviti-aktiviti sumbang. Soalan Esei Nilai Harga diri Penerangan + Contoh  Berkeyakinan untuk menjaga maruah diri. + Isu + cth  Berupaya memuliakan diri + isu + cth  Menerima undang-undang yang melarang kegiatan perkhidmatan seks. + cth.  Mematuhi peraturan dan undangundang negara yang melarang kegiatan pelacuran. + cth  Boleh berfikir bahawa tindakan tersebut memberi kesan negative. + cth.  Boleh membuat tindakan lain untuk hidup mewah dengan pertimbangan yang wajar. + cth.

Mematuhi peraturan dan undang-undang

Rasional

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : BERTANGGUNGJAWAB Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR. 1. Chin Fatt telah menyediakan satu jadual waktu aktiviti sehariannya supaya dia dapat mengimbangkan masa untuk belajar, kegiatan kokurikulum dan hobinya. (a) Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh Chin Fatt. (4 m) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) Huraikan empat kepentingan mengurus masa secara bijaksana. (4 m)

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (c ) Terangkan dua cara anda menguruskan masa dengan bijaksana. (2 m)

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SOALAN ESEI 1. Gopal berazam untuk bekerja kuat dan mengukuhkan kedududkan kewangannya sebelum dia berumahtangga kerana dia tidak mahu keluarganya menghadapi masalah kewangan dan menjadi kucar-kacir disebabkan masalah kewangan itu. Bincangkan nilai-nilai yang ada pada Gopal (10 m)

SKEMA JAWAPAN GERAK GEMPUR BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : BERTANGGUNGJAWAB Soalan Strukrur. 1. (a) Nilai bertanggungjawab - Melaksanakan tugasnya sebagai pelajar dengan membuat jadual waktu untuk menguruskan masa dengan bijaksana. Nilai Kesederhanaan - Tidak keterlaluan dalam mengurus masa untuk belajar, kokurikulum dan hobi seperti mana yang dituntut oleh agama. (b) (c) Aktiviti dapat dijalankan dengan teratur Kerja tidak tertangguh Masa diisi dengan aktiviti berfaedah Elakkan pembaziran masa Dapat mendisiplinkan diri Meningkatkan produktiviti Memupuk sikap bertanggungjawab Membuat jadual waktu Menyenaraikan kerja ikut keutamaan Memastikan kerja yang dirancang dapat dilaksanakan. Tidak menangguhkan kerja

Soalan Esei Nilai Bertanggungjawab Penerangan + Contoh  Kesanggupan melaksanakan kewajipan dengan sempurna sebelum berumahtangga . + cth  Memikul tugas dan kewajipan demi masa depan. + cth.  Kewajipan untuk melahirkan keluarga yang bahagia. + cth  Melaksanakan taanggungjawab terhadap keluarga untuk kesejahteraan keluarga. + cth  Keupayaan memuliakan diri dan keluarga dengan kewangan yang kukuh. + cth.  Berkeyakinan untuk menjaga maruah diri dalam kehidupan dengan memastikan kewangan kukuh sebelum berumahtangga.+ cth.

Tanggungjawab terhadap keluarga

Harga diri

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : HEMAH TINGGI Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR. 1. Mahatma Ghandi memimpin gerakan kebangsaan di India untuk menuntut kemerdekaan daripada kerajaan British dengan cara tanpa keganasan dan pertumpahan darah. Beliau juga menasihati rakyat India yang terdiri daripada pelbagai agama supaya bersatu,bersopan dan menghormati amalan keagamaan yang menganggap setiap rakyat sebagai saudaranya. (a) Berikan dua nilai yang dapat diterapkan melalui ketokohan Mahatma Ghandi itu. (2 m) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) Jelaskan maksud dua nilai di atas. (4 m) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (c ) Huraikan empat sifat yang boleh dicontohi daripada Mahatma Ghandi. (4 m) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SOALAN ESEI 1. Pemimpin yang beradab sopan dan berbudi pekerti
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam pergaulannya berazam untuk membanteras rasuah di sektor awam dan menjamin pentadbiran kerajaan yang adil dan cekap

Terangkan nilai-nilai yang ada pada Y.A.B Perdana Menteri kita, Datuk Seri Abduulah Ahmad Badawi. (10 m)

SKEMA JAWAPAN GERAK GEMPUR BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : HEMAH TINGGI Soalan Strukrur. 1. (a) Nilai hemah tinggi Nilai toleransi Nilai kebebasan beragama (b) - Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. - Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisishan faham demi kesejahteraan hidup. - Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. (c) - Sifat sabar dan tidak berputus asa ketika menjalankan tugas. - Berpengetahuan luas dan bijaksana - Sentiasa merendah diri - Sikap pemaaf amalan mulia - Berbudi bahasa dan mempunyai pekerti mulia - Tidak suka kekerasan. Soalan Esei Nilai Hemah tinggi Penerangan + Contoh  Sikap beradab sopan beliau menjadi ikutan dan disanjung tinggi. + cth  Berbudi pekerti mulia dalam pergaulan sebagai pemimpin. + cth.  Melaksanakan tugas dan kewajipan untuk membanteras rasuah. + cth.  Menimbulkan kepercayaan dan keyakina orang lain menerusi kepimpinannya. + cth.  Tindakan yang saksama dalam pentadbiran. + cth.  Membuat keputusan yang tidak berat sebelah dalam pentadbiran. + cth.

Amanah

Keadilan

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : TOLERANSI Definisi : Kata Kunci: 1. 2. 3.

SOALAN STRUKTUR. 1. Walaupun wujud perbezaan dalam system kepercayaan, agama , cara hidup dan adat resam, masyarakat Malaysia masih dapat hidup dalam suasana aman dan harmoni. (a) Jelaskan tiga nilai yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. (6 m) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (b) Huraikan empat cara masyarakat majmuk Malaysia menjaga keharmonian antara kaum dalam negara. (4 m) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SOALAN ESEI 1. Kerajaan Malaysia banyak melaksanakan dasar-dasar negara seperti Dasar Pembangunan Negara (DPN) dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) untuk rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Bincangkan nilai-nilai yang perlu ada pada rakyat untuk menjayakan dasar-dasar tersebut. (10 m)

SKEMA JAWAPAN GERAK GEMPUR BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : TOLERANSI Soalan Strukrur. 1. (a) Nilai toleransi - Bertolak ansur serta menghormati amalan hidup pelbagai kau untuk mewujudkan perpaduan dalam masyarakat. Nilai kebebasan beragama. – Menghormati kebebasan individu mengamalkan agama masing-masing. Nilai hidup bersama secara aman – Peranan pelbagai pihak dalam masyarakat untuk menyatupadukan rakyat supaya hidup berbaik-baik dalam keharmonian. Nilai saling membantu dan bekerja sama – Usaha baik dan membina rakyat dalam merealisasikan matlamat ngara aman dan harmoni. (b) - Mengambil kira kepercayaan, adat resam dan cara hidup masing-masing. - Tidak menimbulkan isu-isu konflik. - Menghormati cara hidup satu sama lain. - Kunjung- mengunjungi antara kaum. Soalan Esei Nilai Toleransi Penerangan + Contoh  Bertolak ansur dan mnerima Dasar Kebudayaan Negara untuk hidup yang aman. + cth.  Dapat mengelakkan persengketaan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. + cth.  Perasaan bangga dengan kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat Malaysia. + cth.  Meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri untuk kesejahteraan bersama. + cth.  Bersedia menerima dasar tersebut untuk kebaikan negara. + cth.  Dasar tersebut selaras dengan norma msyarakat yang terdiri daripada pelbagai agama, budaya dan adat resam. + cth.

Cinta akan negara

Sikap keterbukaan

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : BERDIKARI Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR. 1. Semasa kegawatan ekonomi, kerajaan Malaysia telah menolak bantuan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) dan mengamalkan dasar sendiri untuk mengatasi masalah kewangan dan ekonomi negara. (a) Nyatakan dua nilai yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia dalam menangani krisis kemelesetan ekonomi. (2 m) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... (b) Terangkan maksud dua nilai di atas. (4 m) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………....... (c ) Berikan dua langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah kegawatan ekonomi. (2 m) …………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………… (d) Jelaskan dua kesan sekiranya kerajaan Malaysia menrima bantuan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) (2 m) …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. SOALAN ESEI 1. Banyak syarikat tempatan telah mewujudkan perhubungan perdagangan dengan negaranegara lain. Kini, bnayak syarikat di Malaysia telah mendirikan kilang atau pejabat perniagaan dan pembinaan di merata dunia untuk memajukan ekonomi Malaysia. Terangkan nilai yang ditunjukkan oleh syarikat-syarikat di Malaysia ini. 10 m)

SKEMA JAWAPAN GERAK GEMPUR BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : BERDIKARI Soalan Strukrur. 1. (a) Nilai berdikari Nilai bertanggungjawab (b) – (c) – Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Menggalakkan rakyat melancong dalam negara. Menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan Setiap Menyekat aliran keluar wang tunai melebihi RM 10,000.00 Menetapkan kadar pertukaran mata wang setiap U.S Dollar kepada RM 3.80

(d) – Terpaksa membayar hutang yang lebih tinggi. – Melembapkan perkembangan ekonomi negara. Soalan Esei Nilai Berdikari Penerangan + Contoh  Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu dengan memperluaskan perhubungan perdagangan. + cth.  Melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain untuk berjaya.+ cth.  Melakukan usaha yang baik dan membina dengan bekerjasama dengan negara lain.+ cth.  Usaha yang dilakukan bersama-sama untuk menjayakan hubungan ekonomi demi kebaikan bersama. + cth.

Saling membantu dan bekerjasama

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : KERAJINAN Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR.  M. Mahendran dan N. Mohanadas berjaya menjejakkan kaki di puncak Gunung Everest.  Datuk Azhar Mansor berjaya mengelilingi dunia secara solo.  Datuk Abd. Malik Maidin berjaya berenang menyeberangi Selat Inggeris. 1.(a) Huraikan satu nilai yang diamalkan oleh ketiga-tiga tokoh di atas. (2 m)

…….……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… (b ) Jelaskan maksud nilai yang terdapat dalam soalan 1 (a) (2 m) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… (c ) Berikan dua contoh bagi setiap pihak berikut yang telah berjaya dalam impian masingmasing. (6 m) Nama tokoh i. ii. iii. Bidang penemuan Bidang penjelajahan Bidang reka cipta Kejayaan

SOALAN ESEI 1. Chong Beng pakar dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Dia bertungkus lumus untuk mencipta pengisian komputer yang baru. Berkat kecekalan dan keyakinannya, dia berjaya mencipta satu pengisian komputer yang unik dan canggih. Bincangkan nilai yang diamalkan oleh Chong Beng. (10 m)

SKEMA JAWAPAN GERAK GEMPUR BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : KERAJINAN Soalan Strukrur. 1. (a) Nilai kerajinan – Usaha yang berterusan dengan cekal dan yakin dalam menghadapi segala rintangan untuk menghasilkan kejayaan. (b) – Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara (c) Joseph Lister (antiseptic) Louis Pasteur (kuman dan vaksin) Bartholomew Diaz ( menjumpai Tanjung Harapan di Afrika Selatan) Vasco da Gama ( menjumpai Kalikat , India) Thomas Edison ( lampu elektrik) Alexander Graham Bell (telefon) Soalan Esei Nilai Kerajinan Penerangan + Contoh  Usaha yang berterusan menghadapi pelbagai rintangan + cth.  Berdaya maju dan tabah dengan bekerja bertungkus lumus untuk berjaya. +cth.  Boleh dan sanggup bertungkus lumus untuk mencapai kejayaan. + cth.  Berusaha sendiri tanpa bergantung kepada orang lain sehingga berjaya. + cth.

Berdikari

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : KEADILAN Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR. 1. SUHAKAM (a) Jelaskan peranan Suhakam.

SALURAN UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN (2 m)

……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. (b) Huraikan dua kejayaan SUHAKAM di negara ini. (4 m) …………………………………………………………………..…………………….. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. (c ) Bagaimanakah dua car organisasi NGO yang lain dapat memainkan peranan penting dalam membantu menegakkan keadilan di negara ini? ( 2 m) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. (d ) Jelaskan dua cara bagaimana anda ingin menyampaikan maklumat berkaitan SUHAKAM kepada rakan-rakan anda disekolah anda. (2 m) ……………………………………………………………………………………… …... ……………………………………………………………………………………………

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : RASIONAL

Definisi :

Kata Kunci: 1. 2. ALONG HARAM DAN CETI HARAM

SOALAN STRUKTUR. 1. INDIVIDU

WANG $$$$$$

Kegiatan “Along” dan ceti haram telah membawa pelbagai kesan negative kepada masyarakat kita. (a) Jelaskan dua nilai yang patut diamalkan oleh individu yang meminjam wang daripada “Along” (4 m) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. (b) Jelaskan dua nilai yang patut diamalkan oleh pihak berkuasa terhadap kegiatan “Along”. (4 m) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… (c ) Terangkan dua kesan jika operasi “Along” ini dibiarkan berlanjutan. (2 m) …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………… …..................................

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG PERKEMBANGAN DIRI : KESEDERHANAAN Definisi : Kata Kunci: 1. 2. PANDUAN UNTUK GAYA HIDUP SIHAT  Pemakanan seimbang  Bersenam secara kerap dan berterusan  Berfikiran positif  Rehat yang mencukupi

SOALAN ESEI 1.

Berdasrkan ciri-ciri di atas, bincangkan cara untuk mengekalkan kesihatan yang baik berdasarkan nilaiGERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL) (10 m) nilai moral. BIDANG KEKELUARGAAN : KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN ESEI. “Yang tua dihormati,yang muda disayangi” 1. Berdasarkan slogan di atas, huraikan nilai-nilai murni untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia. (10 m)

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG KEKELUARGAAN : HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR 1. Jonathan mengakui kesalahannya. Dia telah meminta maaf kepada ibu bapanya. Dia menghormati sikap ibu bapanya dalam menyelesaikan masalah keluarga. Dia akan taat dan mengikuti nasihat ibu bapanya.. (a) Nyatakan satu nilai yang berkaitan dengan pernyataan di atas dan maksudnya. (2 m)

……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..………….. ……………………………………………………………………………………………… (b) Nyatakan dua ciri nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga. (2 m) i. ………………………………………………………………………………………

ii.

…………………………………………………………………………………… … (3 m)

(c ) Nyatakan tiga cara menghukum anak dengan baik. i. ii. iii.

……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. (3 m)

(d ) Nyatakan tiga cara mendidik anak dengan baik. i. ii. iii.

……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG KEKELUARGAAN : MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRKTUR. Bangsa Melayu Cina India Suku Semai Amalan Berkhatan Tung Zhi Pottu Sewang (3 m)

   

   

(a) Huraikan satu nilai berdasarkan jadual di atas.

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. (b) Berikan tiga sebab mengapa kita perlu mengekalkan warisan turun temurun. (3 m)

i. ii. iii.

………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… …

(c ) Jelaskan peranan badan-badan berikut :i. Muzium Negara (2 m)

…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ii. Arkib Negara (2 m) …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG KEKELUARGAAN : TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN ESEI. PUAN NORMA Seorang balu Menjual nasi lemak dan kuih muih untuk menanggung enam orang anak. Tidak membenarkan orang lain mengambil anak-anaknya sebagai anak angkat. Memastikan anak-anaknya mendapat pendidikan yang sempurna.

1. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan nilai-nilai yang diamalkan oleh Puan Norma.

(10 m)

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG ALAM SEKITAR : MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR. 1. Bumi kita kaya dengan pelbagai sumber yang penting bagi kehidupan manusia. Sekiranya kita tidak menggunakan sumber ini dengan bijak, lama-kelamaan sumber ini akan berkurangan. (a) Huraikan satu nilai murni yang berkaitan dengan alam sekitar berdasarkan pernyataan di atas. (2 m) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (b) Nyatakan dia ciri nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. (2 m) ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. (c ) Nyatakan tiga peranan Jabatan PERHILITAN. (3 m) i. ii. iii. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. (3 m)

(d ) Nyatakan tiga peranan Jabatan Perikanan. i. ii.

…………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………

iii.

………………………………………………………………………………………

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG ALAM SEKITAR : KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN ESEI. Ali Chandra Ali : Saya lihat kamu sangat gemar minum air minuman dalam tin. Di manakah kamu biasa membuang tin minuman tersebut? : Di tepi pokok tu! : Kamu tak tahukah tin aluminium boleh dikitar semula. Kamu boleh jual semula atau memasukkan ke dalam tong kitar semula. Saya rasa dengan cara ini kita dapat menjimatkan tenaga, wang dan sumber asli. 1. Berdasarkan dialog di atas, huraikan nilai-nilai yang ingin dipupuk oleh Ali. (10 m)

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG ALAM SEKITAR : KEMAPANAN ALAM SEKITAR Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN ESEI.

KEMPEN KITAR SEMULA Botol Suarat khabar Tin

1. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan nilai-nilai yang sepatutnya diamalkan oleh setiap orang melalui kempen ini. (10 m)

GERAK GEMPUR (PENDIDIKAN MORAL)
BIDANG ALAM SEKITAR : PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR Definisi : Kata Kunci: 1. 2.

SOALAN STRUKTUR. 1. Peranan kerajaan melalui Jabatan Alam sekitar dalam usaha membendung dan mengatasi pencemaran di negara ini amat dikagumi. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dapat menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat mengenai kepentingan memelihara alam sekitar. (a) Berikan dua nilai yang diamalkan oleh Jabatan Alam Sekitar dalam usaha memelihara alam sekitar di negara kita. (2 m) ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. (b) Huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh masyarakat masa kini supaya dapat mewariskan khazanah alam yang bersih dan sihat kepada generasi akan datang. (6 m) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (c ) Berikan dua kesan negative kepada generasi akan datang jika alam sekitar tidak dipelihara. (2 m)

…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

SKEMA JAWAPAN BIDANG KEKELUARGAAN SOALAN ESEI : KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA -Perasaan cinta yang mendalam terhadap  Kasih sayang terhadap keluarga keluarga + isu + cth. -Perasaan kasih dan sayang yang berkekalan terhadap keluarga. +isu + cth.  Kasih sayang -Kepekaan dan perasaan cinta kepada keluarga + isu +cth. -Ikhlas menyayangi orang yang lebih tua.+isu +cth. -Memuliakan anggota keluarga + isu +cth. -Memberi layanan secara bersopan .+ isu + cth. -Beradab sopan + isu + cth. -Berbudi pekerti mulia + isu + cth -Bertolak ansur + isu + cth -Mengawal diri. + isu + cth.

 Hormat dan taat kepada anggota keluarga

 Hemah tinggi  Toleransi

SOALAN STRUKTUR : HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA (a) Hormat dan taat kepada anggota keluarga ~ Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. (b) i. Memuliakan setiap anggota keluarga ii.Memberi layanan sopan kepada semua anggota keluarga (c) i. Memberi nasihat dengan penuh kasih sayang ii. Tidak mendatangkan kecederaan fizikal iii.Dapat memberi kesedaran terhadap kesalahan yang dilakukan (d) i. Mendidik dengan kasih sayang ii.Tegas tetapi mesra

iii.Memastikan pendidikan dan rohani diimbangi

SKEMA JAWAPAN BIDANG KEKELUARGAAN SOALAN STRUKTUR : MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN (a) Mengekalkan tradisi kekeluargaan – Menerima / menghormati / mengamalkan sesuatu adat atau amalan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga + cth. (b) i. Supaya tidak pupus ii.Generasi muda tahu tentang amalan tradisi iii.Tradisi lama perlu dikekalkan. (c) i. Muzium Negara – Tempat menyimpan barang-barang sejarah Mempamerkan bahan-bahan sejarah ii. Arkib Negara - Menyimpan rekod penting khazanah negara Memelihara bhan-nahan untuk rujukan

SOALAN ESEI : TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA • • Berdikari Kasih sayang terhadap keluarga -Kesanggupan memelihara anak + isu + cth -Tidak bergantung kepad orang lain + isu + cth -Perasaan cinta yang mendalam terhadap keluarga + isu + cth -Perasaan kasih sayang yang berkekalan terhadap keluarga + isu + cth -Melaksanakan kewajipan terhadap keluarga + isu + cth -Melahirkan keluarga yang bahagia + isu + cth -Usaha yang berterusan + isu + cth -Semangat kecekalan / dedikasi / kegigihan / ketekunan + isu + cth

Tanggungjawab terhadap keluarga

Kerajinan