P. 1
KPPP2214 Teknik Siasatan

KPPP2214 Teknik Siasatan

|Views: 653|Likes:
Published by Mazlan Mansor

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mazlan Mansor on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2015

pdf

text

original

BEBERAPA pegawai kesihatan membuat pemeriksaan di

pusat asuhan yang dipercayai lokasi kejadian dua bayi
lelaki maut di Taman Permata, Ampang,
Pada hujung sesi ini anda dapat:
1 !enerangkan de"nisi penyiasatan
# !enerangkan jenis penyiasatan
jenayah
$ !enerangkan tujuan siasatan
% !enerangkan prinsip siasatan
& !enerangkan proses siasatan
' !enerangkan dokumen yang perlu
disediakan
( !enerangkan cara siasatan yang
dijalankan

)iasatan * proses memungut maklumat * mencapai
beberapa matlamat

Penyiasatan jenayah cari petunjuk dan bukti
menentukan samada jenayah berlaku

)ekira berlaku, penyiasatan jenayah meneliti latar
belakang tertuduh dan cuba mendedahkan siapa
yang melakukan jenayah

Pegawai penyiasat mungkin menjalankan tugas
seorang diri atau meminta agensi penguatkuasaan
lain, pakar perubatan atau pegawai*pegawai lain

Agensi polis dan penguatkuasa undang*undang
terikat kepada pelbagai penyiasatan jenayah

Ramai indi+idu mula melakukan penyiasatan
jenayah dengan bantuan penyiasat pro,esional

-engkap, rapi dan adil

.ukup keterangan untuk
mensabitkan pesalah
Bagi menghasilkan satu /ertas )iasatan
yang lengkap, rapi dan adil, seseorang
pegawai penyiasat perlu:

)0/AP yang positi,

1ujur, adil, disiplin, inisiati,, minat,
in2uisiti+e, imaginati+e, obser+ant,
meticulous

Pengetahuan undang*undang

3ndang*undang jenayah 4 ingredients

/eterangan 4 admissibility, rele+ancy

/uasa 4 semua tindakan mestilah berpandukan
peruntukan undang*undang5prosedur

/anun Prosedur 1enayah

Pengetahuan lain

)ainti"k, 6uman beha+iour, .riminology,
Pengetahuan am, Perakaunan, Perniagaan, etc

.ommon sense

Resource,ul

Perhubungan awam

7rang ramai

Rakan sekerja5anggota bawahan

1abatan5organisasi lain 4 networking

Banyak sumber maklumat 4 in,ormants

Teknik soal*siasat

Teknologi moden, cth 0.T
Penyiasatan jenayah * proses memungut
maklumat atau bukti tentang sesuatu
jenayah supaya dapat:
1 !enentukan sekiranya sesuatu jenayah
telah berlaku8
# !engenalpasti orang yang melakukan8
$ !enangkap orang yang melakukan8 dan
% !emberi bukti untuk menyokong
mensabitkan orang yang dituduh di
mahkamah

Penyiasatan jenayah juga ibarat sesuatu
9jigsaw pu::le;, di mana pegawai
penyiasat mempunyai bebarapa keping
9jigsaw; dan tiada gambar untuk menunjuk
kepada mereka di mana sesuatu kepingan itu
dimiliki

Pegawai penyiasatan dikehendaki mencari
punca untuk mengumpul seberapa banyak
kepingan yang boleh supaya dapat
meletakkannya untuk membentuk
9gambar; jenayah yang lengkap

Penyiasatan jenayah biasanya dilakukan oleh
pihak polis

Terdapat agensi lain yang mempunyai kuasa
untuk menjalankan penyiasatan dan
melancarkan pertuduhan jenayah

<i negara kita, ini termasuk jabatan kesihatan,
jabatan kastam, jabatan imigrsen dan lain*lain

Polis dan pegawai lain mungkin menggunakan
pelbagai cara untuk menjalankan penyiasatan
jenayah

Teknik sainti"k mungkin digunakan semasa
penyiasatan jenayah

Pengetahuan undang*undang
prosedur

/anun Prosedur 1enayah

)ebarang tindakan yang tidak sah di
sisi undang*undang mungkin “back-
fre”, keterangan yang diperolehi
mungkin juga tidak boleh diterima
!ahkamah
1enis penyiasatan jenayah termasuk
8
1Penyiasatan penipuan,
#Penyiasatan merogol,
$Penyiasatan jenayah seksual,
%Penyiasatan pencurian,
&Penyiasatan menculik,
'Penyiasatan serangan,
(Penyiasatan pembunuhan dan lain*lain
Penyiasatan boleh diklasi"kasi kepada8

9Proacti+e; =intelligence*dri+en> atau

9reacti+e; =complaint*dri+en> dan

)ebagai rahsia =co+ert> atau

Terbuka =o+ert> 
Penyiasatan 9proacti+e; adalah operasi rahsia
dan satu umpan =polis bertindak sebagai mangsa>
atau 9sting’ =polis bertindak sebagai pembeli atau
penjual> 
Penyiasatan 9reacti+e; biasanya berdasarkan
pengaduan seseorang penduduk, dan melibatkan
penyiasatan pendahuluan dan susulan =atau latent>

3ntuk menentukan sekiranya sesuatu
jenayah telah dilakukan
=committed>

!endapat maklumat dan bukti secara
sah untuk mengenalpasti orang yang
tanggungjawab

Tangkap suspek

!empersembahkan kes paling baik
kepada pendakwa (Present the best
possible case to the prosecutor)

)iasatan menentukan rantaian
keterangan tidak terputus
sepanjang proses pembicaraan
semasa pendakwaan

Bahan bukti rele+an akan
dikemukakan ke mahkamah
melalui saksi*saksi semasa
perbicaraan
)emua undang*undang jenayah, samada negeri atau
persekutuan mengandungi elemen*elemen tertentu yang mesti
dibuktikan dan dikemukakan di mahkamah supaya menyabitkan
seseorang atau sesuatu entiti keatas sesuatu kesalahan
.ontoh, untuk menuduh pembunuhan darjah pertama (frst
degree murder>, mesti buktikan orang yang melakukannya
menyebabkan kematian seseorang =elemen pertama>
samada dengan niat atau pengetahuan bahawa tindakan beliau
boleh menyebabkan kematian =elemen kedua>

!enurut satu turutan yang logik

)emua bukti ":ikal diperolehi secara sah

)aksi ditemuramah dengan e,ekti,

)emua suspek disoal secara sah dan
e,ekti,

)emua penunjuk (leads) dibentuk secara
mendalam =are thoroughly de+eloped>

)emua perincian (details) direkod dan
dilapurkan dengan tepat
1 Membentuk rancangan penyiasatan.
a> Tugas asas pegawai penyiasat
* mengumpul bukti dan membuat
keputusan tentang ,akta dan cadangan
sesuai kepada pihak atasan )ebelum
mendapat maklumat * harus membentuk
rancangan penyiasatan yang mengandungi8
=1> /e,ahaman ,akta yang diperlukan
untuk mencapai kesimpulan,
=#> )uatu strategi untuk mendapat bukti
b Pegawai penyiasat harus
bermula penyiasatan dengan
mengenalpasti maklumat
yang sudah ada dan
menentukan maklumat
tambahan yang diperlukan
sebelum keputusan dan
cadangan boleh dibuat kepada
pihak atasan

)umber maklumat mungkin dari 8

<okumen,

Barang kes atau

!anusia

)umber dokumen termasuk apa jua jenis kertas
atau sumber elektronik seperti lesen, rekod,
dokumen kewangan dan sebagainya

)umber barang kes adalah barangan yang
terdapat di tempat kejadian atau tempat lain

)umber manusia adalah sumber maklumat yang
berharga untuk pegawai penyiasat

Biasanya maklumat yang diberi adalah maklumat
latar belakang

Perkara terpenting yang dipertimbangkan tentang
maklumat sumber manusia ialah boleh dipercayai
Bab @ :
Akta /eterangan menyebut tentang
keterangan dokumen

Aota

Bambar

-akaran

Pemerhatian dan huraian

Barang kes atau eksibit
)eksyen 0C Akta /eterangan
menyebut tentang saksi

Temuramah

!enyoal =0nterogate>

Pemeriksaan poligra,

) 111511# /P1

)ebarang orang yang dirasai tahu
tentang ,akta 5 keadaan kes

<ikesan dan ditemubual,

1ika perlu, rakamkan percakapan

“Speed is the essence of war” 4 )un
T:u

Persediaan keputusan dan cadangan

)elepas semua keterangan telah diambil,
pegawai penyiasat akan mengkaji semula
dan membuat keputusan

Pegawai penyiasat mesti
mempertimbangkan

Bukti secara mendalam dan adil,

!embuat keputusan tentang ,akta,

.adangan yang disokong oleh ,akta,

!ematuhi arahan pihak atasan

Tanggungjawab pegawai penyiasat utama
untuk memastikan segala tindakan berjaga*
jaga diambil untuk memelihara keterangan
dalam keadaan asal sehingga ia
disusunkan

!elindungi keterangan dan kurangkan
potensi untuk menukar

Penting untuk memakai sarung tangan dan
memegang keterangan dengan cermat,
menggunakan bekas bersih dan pastikan tidak
berlaku pencemaran silang atau tertukar

Apabila keterangan telah diambil dengan teliti,
pegawai penyiasat hendaklah menjaga rantaian
bukti dan simpan keterangan dengan teliti di
persekitaran yang sesuai
1. Diari siasatan

)atu dokumen yang merekodkan akti+iti
harian yang dijalankan oleh seorang
pegawai yang terlibat dalam kes yang
disiasat

0a merangkumi perkara*perkara berikut:  

Pegawai yang terlibat termasuk:

Aama, Ao kad pengenalan, nama jawatan
dan pejabat bertugas

!asa dan tarikh siasatan dijalankan

Ao butir siasatan

Butir*butir siasatan yang dijalankan

Tandatangan pegawai yang mencatat

Perkara*perkara yang perlu dicatitkan dalam
0<:

Tarikh dan masa arahan 5 siasatan

Tempat dilawati

Butir*butir siasatan

Pendapat 5 hasil siasatan

/eterangan mengenai perkara 5 barang yang
dijumpai dan butir*butirnya

Pergerakan 5 serah*menyerah barang kes

Pengendalian barang kes * bungkus, label, hantar,
da,tar, simpan dsb

Arahan yang diberi * eg ambil gambar, kesan cap
jari

1ika pegawai 5 anggota lain jalan siasatan,
misalnya jumpa barang kes, ⇒ dapatkan 0<

s 11D /P1 4 butir*butir penyiasatan

Re,reshing memory 4 kadang*kadang
perbicaraan diadakan bertahun*tahun
selepas penyiasatan 4 butir*butir telah
dilupa

)11D /P1 * 0< ditulis setiap hari ⇒
maka ditandatangani setiap hari

Buku catitan

Eakta ringkas kes (rief facts of the case)
dikemukakan setelah pengakuan salah tertuduh
direkodkan oleh !ahkamah

Eakta kes ini perlulah diakui oleh tertuduh yang
mana kemudiannya !aahkamah akan merekodkan
pengakuan terhadap ,akta tersebut

Adalah menjadi tanggungjawab pegawai pendakwa
untuk memastikan bahawa ,akta kes yang
dikemukakan olehnya dan kemudiannya diakui oleh
tertuduh menyokong dan membuktikan setiap
intipati pertuduhan yang dihadapi oleh
tertuduh

)ekiranya tertuduh mengaku salah, pihak pendakwa
hendaklah mengemukakan ,akta*,akta kes

Tertuduh mesti ditanya sama ada dia mengaku akan ,akta4
,akta kes

)ekiranya tertuduh mengaku terhadap ,akta kes tersebut
dan juga barang kes yang dikemukakan8 !ahkamah
seterusnya akan merekod sabitan terhadap tertuduh (fnding
of guilt> tertuduh dan kemudiannya akan mendengar rayuan
tertuduh terhadap hukuman

)ekiranya tertuduh tidak mengakui atau
mempersoalkan ,akta tersebut samada keseluruhannya
atau sebahagiannya8 Mahkamah akan menolak
pengakuan salah tertuduh dan menetapkan kes
tersebut untuk dibicarakan

Begitu juga sekiranya !ahkamah berpendapat bahawa ,akta
kes tersebut tidak membuktikan kesalahan yang dituduh
1 )ekiranya kesalahan yang dilakukan oleh
tertuduh adalah suatu kesalahan yang mudah
dan jelas, ,akta adalah seperti di dalam
pertuduhan
# Eakta kes tersebut perlulah mengandungi
kesemua intipati kesalahan yang perlu
dibuktikan oleh pegawai pendakwa
$ Eakta kes tidak semestinya panjang akan
tetapi ianya perlulah ringkas dan padat

Eakta kes hendaklah menunjukkan
kesalahan seperti dalam pertuduhan

Eakta kes mesti mengandungi semua intipati
kesalahan

6endaklah megandungi ,akta yang boleh
dibuktikan oleh pendakwaan dan yang
diperlukan dalam pertuduhan

Tidak perlu suatu cerita yang panjang lebar

Panjang sesuatu ,akta kes bergantung
kepada jenis kes, intipati kes dan pertuduhan
1. Penyiasatan permulaan.

Tiba tempat kejadian 4 tentukan jenis kesalahan,
tarikh dan masa kejadian

!encari bukti5keterangan mengenai suspek

!engukur, mengambil gambar, merakam +ideo dan
melukis empat kejadian jenayah

!engenalpasti dan mengutip, memeriksa dan
memproses bukti "sikal

!enyoal mangsa

!erakamkan semua pernyataan dan pemerhatian
dalam nota

!embuat penyelidikan rapi

!embuat kesimpulan cara mana prosedur dilakukan
2.Penyiastan peringkat
pertengahan dan akhir

/aji semula siasatan &F 16

<apatkan satu kesimpulan
bagaimana kejadian berlaku:

1enis kesalahan

Bagaimana berlaku

Bila berlaku

<imana dilakukan

)iapa yang melakukan

/enapa berlaku

/aji keterangan daripada pendapat
pakar, ahli kimia dll

<apat rekod polis untuk mencari suspek

<apat nasihat pegawai atasan

/aji senarai suspek

Tangkap dan buat soal periksa

)iapkan dokumen, kertas siasatan

)iapkan kes untuk dibawa ke
mahkamah
Ciri intelektual

/ebolehan mendapat dan
menyimpan maklumat

/ebolehan untuk menggunakan
pengetahuan teknik

Berterusan minda terbuka

Berterusan objekti,

Pengimbangan emosi baik

0ngin tahu

!ensyaki

Tidak sombong

<isiplin diri
Ciri fzikal

)ihat

)esuai secara ":ikal

!empunyai penglihatan dan
pendengaran baik
/esimpulannya G
/esimpulanH

/ejayaan sesuatu penyiasatan tidak
bergantung semata*mata kepada
kecerdikan otak seorang pegawai
penyiasat atau nasib

6asil kerja tungkus rumus
=painstaking and labourious hard
work>, kadang kala juga sedikit nasib

!emerlukan sikap positi, dan
kejujuran
/elemahan 5 kekurangan dalam
penyiasatan boleh membawa
kepada ketidak*adilan

Pendakwaan tidak dapat dilakukan
atau jika dilakukan kes tidak dapat
dibuktikan

/esan, /etidak*adilan kepada
mangsa 5 masyarakat 5 negara

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->