P. 1
KPPP2214 PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN

KPPP2214 PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN

|Views: 2,751|Likes:
Published by Mazlan Mansor

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mazlan Mansor on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2015

pdf

text

original

Objektif Am

Dalam bab ini, anda akan mengetahui
cara-cara untuk penyediaan Kertas
Siasatan untuk dikemukakan ke
mahkamah.
Objektif Khusus
Pada hujung sesi ini anda dapat:
1.Menerangkan maksud Kertas Siasatan.
2.Menerangkan bjekti! Kertas Siasatan.
".Menerangkan cara penyediaan Kertas
Siasatan.
#.Menerangkan dkumen-dkumen
yang penting.

Kemenangan$kekalahan dalam sesuatu kes
bergantung pada sejauh mana persediaan
yang dilakukan dan jarang sekali
bergantung pada kemampuan seserang
pendak%a.

&leh yang demikian, bleh dianggap
baha%a persediaan yang teliti akan
menentukan kejayaan kes seserang
pendak%a.

&leh itu, persediaan kertas siasatan mesti
dibuat dengan baik dan mesti diberikan
kepada pendak%a untuk diteliti lebih a%al.

Kertas siasatan merupakan satu lapran
rasmi yang disediakan leh serang
pega%ai penyiasat di atas penyiasatannya

tentang sesuatu kes untuk dimajukan
kepada pihak atasan untuk tindakan
selanjutnya.

'a juga digunakan untuk mengumpulkan
keterangan-keterangan dan bahan-
bahan untuk membuktikan sesuatu
kesalahan telah dilakukan untuk didak%a
di mahkamah.

Siasatan diadakan secara sistematik dan
berekd membantu elakkan peninggalan aspek
penting atau material dalam siasatan.

Menyediakan rekd tindakan untuk tujuan
mengelakkan perkara-perkara yang tidak
diingini dan untuk mengenalpasti akauntabiliti
pihak-pihak.

Memudahkan urusan pendak%aan
dijalankan dengan teratur dan berjaya.

Maklumat yang ada dalam kertas siasatan akan
membantu penyediaan pertuduhan yang
sesuai, !akta kes, merangka strategi,
menyediakan salan atau ringkasan
keterangan yang dikehendaki dari saksi dan
akhirnya membantu pengdendalian pendak%aan
yang teratur dan lancar.

Siasatan yang lengkap akan memastikan
kejayaan pendak%aan di mahkamah.
(ujuan kertas siasatan
disediakan.

Menurut Seksyen 12) Kanun Prsedur
*enayah, pega%ai penyiasat perlu
meyediakan kertas siasatan dan
menyiapkan siasatannya.
Kertas siasatan akan dibuka sekiranya terdapat
pelanggaran undang-undang,
+nth,

-kta Makanan 1./" dan Peraturan Makanan
1./0, -kta Pemusnahan Serangga Pemba%a
Penyakit 1.10 dan lain-lain. *enis-jenis
pelanggaran adalah seperti berikut :

2ngkar perintah,

Menghalang pega%ai menjalankan tugas,

Memberi maklumat yang palsu,

(idak bekerjasama,

Melakukan kesalahan yang dilarang undang-
undang,

Melakukan kesalahan berterusan dan berulangan.

3ndang-undang yang dikuatkuasakan leh sesebuah jabatan
penguatkuasaan.

3ntuk pejabat kesihatan daerah - -kta Makanan 1./" dan
Peraturan-Peraturan Makanan 1./0. -pakah intipati 4elemen atau
ingredient5 kesalahan6

Kuasa siasatan atau prsedur yang harus
dipatuhi.

Perkara ini bleh didapati dalam Kanun Prsedur *enayah atau akta-akta
jabatan. -pakah yang bleh dan apakah yang tidak bleh dilakukan.

3ndang-undang tentang penerimaan keterangan dan
beban pembuktian.

Penerimaan keterangan dan beban pembuktian bleh
didapati dalam -kta Keterangan 1.0). Setengah akta
jabatan juga ada sebutkan perkara ini.

'si kandungan kertas siasatan adalah sulit leh itu
perbincangan cuma bleh dibincang dengan kehadiran
pega%ai penyiasat yang dilantik.

Pega%ai penyiasat perlu mengisi butiran dalam kertas siasatan
sepanjang temph siasatan dijalankan.

Kertas minit mesti disediakan untuk setiap satu kertas
siasatan. 7iasanya kertas minit dilampirkan dimuka hadapan
dalam !ail.

(ujuan untuk mencatatkan perkara-perkara tertentu seperti
mendapat arahan atau arahan selanjutnya termasuklah arahan
(imbalan Pendak%a 8aya 4bergantung kepada negeri atau
arahan yang diberi5, pendapat atau cadangan terutamanya
berhubung dengan pergerakan !ail dan lain-lain.

Setiap kertas minit diberi nmbr siri dan dibuat secara ringkas.
Pega%ai penyiasat perlu memberi ulasannya.

Semasa membuat siasatan sekiranya terdapat
perkara yang bertentangan atau percanggahan dari
segi keterangan, pega%ai penyiasat dikehendaki
memberitahu pega%ai pendak%a.

Sekiranya pega%ai penyiasat mempunyai apa jua
cadangan, beliau digalakkan memberitahu pega%ai
pendak%a dan jangan merasa ragu atau gentar.

Sekiranya pega%ai penyiasat menghadapi apa jua
masalah beliau dinasihatkan untuk mendapat
nasihat dari pega%ai atasan.

Pega%ai penyiasat mestilah jujur dan menjalankan
tugas dengan pantas, adil dan cekap.

Kertas siasatan akan dibuka
leh pega%ai penyiasat selepas
arahan diberi leh pega%ai
pendak%a.

7eliau dikehendaki:

mengisi segala butir-butir dalam
!ail kertas siasatan

mengikut prsedur apabila
menyediakan kertas siasatan.
1. 9ama pega%ai penyiasat
2. 9egeri dan Daerah

7il. 9. kertas siasatan
". 7il. nmbr (imbalan Pendak%a 8aya
#. 7il. aduan,

(arikh,

Masa,

(empat kejadian,

*enis kesalahan,

9ama dan alamat pengadu
0. 9ama mahkamah,

(uduhan 4sebut seksyen5,

(arikh dituduh di mahkamah,

(angguhan,

(arikh perbicaraan
:. 7il. Kes 4isikan n.
saman$%aran5
1. &rang yang dituduh

7angsa,

3mur,

*antina,

9. Kad pengenalan

(arikh ditangkap

7il. +ap jari

7il. 8ekd jenayah 4+85

;ukuman yang lalu
Keterangan ringkas

'si kandungan kertas
siasatan

Kertas minit

Kertas cadangan

Surat Kei<inan 4Sanksi5

Senarai saksi

(entukan &rang kena saman$&rang
kena tuduh 4indi=idu$syarikat5

(entukan &KS$&K( 4kumpulan5

(entukan saksi mengikut keutamaan
kes

Senarai saksi yang akan dipanggil

Senarai saksi yang akan dita%arkan
kepada pihak pembela

9ama saksi-saksi

- -

-- -

--- -

-1 - PPKP 4PP5

-2 - PPKP 4pembantu5

-" - Penyimpan eksibit

-# - *uruanalisis

-0 - Pega%ai Kesihatan

-: - Saksi-saksi lain yang berkaitan, jika perlu

Surat-surat dan lain-lain

Semua dkumen yang bertanda
hendaklah dibulatkan
menggunakan dak%at ber%arna
merah

Diari siasatan 4'D5 pega%ai
penyiasat - 4+15

Diari siasatan pembantu pega%ai
penyiasat - 4+25

(anda - D1 - seterusnya

Salinan kad perakuan kuasa

7rang i<in dak%a 4sanksi (P85

Salinan resit pembelian

Salinan in=is

Salinan brang seksyen : 415 > pemberitahuan
kepada agen atau penjual

Salinan permhhan permintaan analisis 47rang -5

Salinan label sampel

?abel makanan 4jika perlu5

Salinan akuan penerimaan sampel leh juruanalisis

Salinan senarai bngkar 4jika perlu5

8akaman percakapan saksi

?apran plis 4jika perlu5

Salinan pengesahan dkumen
penda!taran syarikat 4SSM5

Salinan penda!taran syarikat 48&+5

Salinan peta lkasi 1

Salinan pelan lantai

@ambar dan negati!
o
Salinan sijil perakuan juruanalisis
o
Salinan pengaduan 47rang Mahkamah
1#"5 > salinan
o
Salinan pertuduhan 47rang mahkamah
11#5
o
Salinan saman 47rang mahkamah 1115
o
Salinan kei<inan
penyempurnaan saman
seksyen "# 4ii5 KP*
o
Sapina 4jika perlu5
o
-Ada=it 4jika perlu5
o
Baran tangkap 4jika perlu5
o
9tis seksyen 2)4ii5 -M
o
Perda!taran syarikat 4Crm #.5
o
Sijil pengesahan pengeluaran dkumen
penda!tar syarikat
o
Per%artaan juruanalisis 4-hli kimia$P(M5
o
Per%artaan makmal
o
Salinan surat lantikan pega%ai diberi kuasa
seksyen "
o
Salinan brang sanksi (P8
o
Surat-menyurat

@unakan !ail sampul surat berasingan

Salinan asal semua dkumen
perlu disimpan dalam !lder
berasingan.

Salinan !tstat dkumen dalam
kertas siasatan dihantar ke
pejabat (P8.

Senaraikan barang kes

(anda jabatan

(anda mahkamah

7il. Dida!tar kes barang-barang kes

Keputusan barang perlu dicatatkan
semasa dan selepas kes sebutan atau
bicara.

Baran

(arikh %aran dikeluarkan

(arikh %aran tangkap
dikeluarkan

(arikh %aran bngkar
dipulangkan ke mahkamah
Keputusan

Perlu dicatatkan dalam ruangan

(arikh

Mahkamah

9ama pengadil

9ama pendak%a

9ama pembela

Dihukum di ba%ah undang-undang

(andatangan pendak%a
Ulang perbicaraan

Dicatatkan leh (imbalan Pendak%a 8aya

7il.

Mahkamah

9ama hakim

9ama timbalan pendak%a raya

9ama pembela

(arikh

Keputusan

(andatangan timbalan pendak%a raya

Pelanggaran menepati huraian
kesalahan

Mengenalpasti punca kesalahan

Mengenalpasti siapa yang melakukan
kesalahan

Mengemukakan keterangan lengkap

7uktikan intipati pertuduhan

7uktikan tertuduh yang melakukan
kesalahan
Semasa menyediakan kertas siasatan, dkumen-dkumen
yang penting mesti disediakan:
• Pengaduan,
• Pertuduhan,
• Saman 4dengan butir penyampaian5,
• Saman kepada saksi 4dengan bukti penyampaian5,
• Baran tangkap 4sekiranya ada5,
• Kei<inan bertulis Pendak%a 8aya,
• Dkumen rasmi 4mesti disahkan betul5,
• ?apran pakar 4sekiranya ada5,
• Senarai barang kes dan carta barang kes,
• Cakta kes,
• Pernyataan saksi 4jika ada5,
• Senarai$susuna saksi,
• 9tis kegunaan lapran pakar,
• Pelan lakar,
• 8ingkasan kes,
• Diari siasatan dan
• @ambar !t
Dokumen yang terdapat dalam Kertas
Siasatan
Fakta kes

Sekiranya tertuduh mengaku salah,
pihak pendak%a hendaklah
mengemukakan !akta -!akta kes

(ertuduh mesti ditanya sama ada dia
mengaku akan !akta >!akta kes

*ika tertuduh mengaku !akta kes,
mahkamah akan merekd sabitan terhadap
tertuduh

*ika tertuduh membantah !akta-!akta itu
mahkamah harus tlak pengakuan bersalah
tertuduh dan menetapkan tarikh bicara
Butir-butir fakta kes
D
Cakta kes hendaklah menunjukkan
kesalahan seperti dalam pertuduhan
D
Mesti mengandungi semua intipati kesalahan
D
;endaklah megandungi !akta yang bleh
dibuktikan leh pendak%aan dan yang
diperlukan dalam pertuduhan
D
(idak perlu suatu cerita yang panjang lebar
D
Panjang sesuatu !akta kes bergantung kepada
jenis kes, intipati kes dan pertuduhan

o
n
t
o
h

c
a
r
a

m
e
n
g
i
s
i

m
u
k
a
s
u
r
a
t

p
e
r
t
a
m
a

!
"
u
k
a
s
u
r
a
t

h
a
d
a
p
a
n
#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->