Objektif Am

Dalam bab ini, anda akan mengetahui
cara-cara untuk penyediaan Kertas
Siasatan
untuk
dikemukakan
ke
mahkamah.
Objektif Khusus
Pada hujung sesi ini anda dapat:
1.Menerangkan maksud Kertas Siasatan.
2.Menerangkan objektif Kertas Siasatan.
3.Menerangkan cara penyediaan Kertas
Siasatan.
4.Menerangkan dokumen-dokumen

yang penting.

Kemenangan/kekalahan dalam sesuatu kes

bergantung pada sejauh mana persediaan
yang dilakukan dan jarang sekali
bergantung pada kemampuan seseorang
pendakwa.
Oleh yang demikian, boleh dianggap
bahawa persediaan yang teliti akan
menentukan kejayaan kes seseorang
pendakwa.
Oleh itu, persediaan kertas siasatan mesti
dibuat dengan baik dan mesti diberikan
kepada pendakwa untuk diteliti lebih awal.

Kertas siasatan merupakan satu laporan

rasmi yang disediakan oleh seorang
pegawai penyiasat di atas penyiasatannya
tentang sesuatu kes untuk dimajukan
kepada pihak atasan untuk tindakan
selanjutnya.
Ia juga digunakan untuk mengumpulkan
keterangan-keterangan dan bahanbahan untuk membuktikan sesuatu
kesalahan telah dilakukan untuk didakwa
di mahkamah.

Siasatan diadakan

secara sistematik dan

Tujuan
kertas elakkan
siasatan
berekod membantu
peninggalan aspek
penting atau material dalam siasatan.
disediakan.

Menyediakan rekod tindakan untuk tujuan
mengelakkan
perkara-perkara
yang
tidak
diingini dan untuk mengenalpasti akauntabiliti
pihak-pihak.

• Memudahkan urusan pendakwaan

dijalankan dengan teratur dan berjaya.
Maklumat yang ada dalam kertas siasatan akan
membantu penyediaan pertuduhan yang

sesuai, fakta kes, merangka strategi,
menyediakan soalan atau ringkasan
keterangan yang dikehendaki dari saksi dan

akhirnya membantu pengdendalian pendakwaan
yang teratur dan lancar.
Siasatan yang lengkap akan memastikan

Seksyen 120 Kanun Prosedur
Jenayah, pegawai penyiasat perlu
meyediakan kertas siasatan dan
menyiapkan siasatannya.

Menurut

Kertas siasatan akan dibuka sekiranya terdapat
pelanggaran undang-undang,
Contoh;
 Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan
1985, Akta Pemusnahan Serangga Pembawa
Penyakit 1975 dan lain-lain. Jenis-jenis
pelanggaran adalah seperti berikut :
Engkar perintah,
Menghalang pegawai menjalankan tugas,
Memberi maklumat yang palsu,
Tidak bekerjasama,
Melakukan kesalahan yang dilarang undangundang,
 Melakukan kesalahan berterusan dan berulangan .
 Undang-undang yang dikuatkuasakan oleh sesebuah jabatan

penguatkuasaan.
 Untuk pejabat kesihatan daerah - Akta Makanan 1983 dan

Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Apakah intipati (elemen atau
ingredient) kesalahan?

Kuasa siasatan atau prosedur yang harus

dipatuhi.
 Perkara ini boleh didapati dalam Kanun Prosedur Jenayah atau akta-akta

jabatan. Apakah yang boleh dan apakah yang tidak boleh dilakukan.

Undang-undang tentang penerimaan keterangan dan

beban pembuktian.
 Penerimaan keterangan dan beban pembuktian boleh

didapati dalam Akta Keterangan 1950. Setengah akta
jabatan juga ada sebutkan perkara ini.

adalah sulit oleh itu
perbincangan cuma boleh dibincang dengan kehadiran
pegawai penyiasat yang dilantik .

 Isi kandungan kertas siasatan

 Pegawai penyiasat perlu mengisi butiran dalam kertas siasatan

sepanjang tempoh siasatan dijalankan.
Kertas minit mesti disediakan untuk setiap satu kertas
siasatan. Biasanya kertas minit dilampirkan dimuka hadapan
dalam fail.
 Tujuan untuk mencatatkan perkara-perkara tertentu seperti
mendapat arahan atau arahan selanjutnya termasuklah arahan
Timbalan Pendakwa Raya (bergantung kepada negeri atau
arahan yang diberi), pendapat atau cadangan terutamanya
berhubung dengan pergerakan fail dan lain-lain.
 Setiap kertas minit diberi nombor siri dan dibuat secara ringkas.
Pegawai penyiasat perlu memberi ulasannya.

Semasa membuat siasatan sekiranya terdapat

perkara yang bertentangan atau percanggahan dari
segi keterangan, pegawai penyiasat dikehendaki

memberitahu pegawai pendakwa.
Sekiranya pegawai penyiasat mempunyai apa jua

cadangan, beliau digalakkan memberitahu pegawai
pendakwa dan jangan merasa ragu atau gentar.
Sekiranya pegawai penyiasat menghadapi apa jua
masalah beliau dinasihatkan untuk mendapat
nasihat dari pegawai atasan.
Pegawai penyiasat mestilah jujur dan menjalankan
tugas dengan pantas, adil dan cekap.

Kertas siasatan

akan dibuka

oleh pegawai penyiasat selepas
arahan diberi oleh pegawai
pendakwa.
Beliau dikehendaki:
mengisi

segala butir-butir dalam

fail kertas siasatan

mengikut prosedur apabila

menyediakan kertas siasatan.

1. Nama pegawai penyiasat
2. Negeri dan Daerah
 Bil. No. kertas siasatan

3. Bil. nombor Timbalan Pendakwa Raya
4. Bil. aduan,
 Tarikh,
 Masa,
 Tempat kejadian,
 Jenis kesalahan,
 Nama dan alamat pengadu

5. Nama mahkamah,
 Tuduhan (sebut seksyen),
 Tarikh dituduh di mahkamah,
 Tangguhan,
 Tarikh perbicaraan
6. Bil. Kes (isikan no.

saman/waran)

7. Orang yang dituduh
 Bangsa,
 Umur,
 Jantina,
 No. Kad pengenalan
 Tarikh ditangkap
 Bil. Cap jari
 Bil. Rekod jenayah (CR)
 Hukuman yang lalu

Keterangan ringkas
 Isi kandungan kertas
siasatan
 Kertas minit
 Kertas cadangan
 Surat Keizinan (Sanksi)

Senarai saksi
 Tentukan Orang kena saman/Orang

kena tuduh (individu/syarikat)
 Tentukan OKS/OKT (kumpulan)
 Tentukan saksi mengikut keutamaan
kes
 Senarai saksi yang akan dipanggil
 Senarai saksi yang akan ditawarkan
kepada pihak pembela

 Nama saksi-saksi
 A AA
 AAA
 A1
- PPKP (PP)
 A2
- PPKP (pembantu)
 A3
- Penyimpan eksibit
 A4
- Juruanalisis
 A5
- Pegawai Kesihatan
 A6
- Saksi-saksi lain yang berkaitan, jika perlu

Surat-surat dan lain-lain
 Semua dokumen yang bertanda

hendaklah dibulatkan
menggunakan dakwat berwarna
merah
 Diari siasatan (ID) pegawai
penyiasat - (C1)
 Diari siasatan pembantu pegawai
penyiasat - (C2)

 Tanda - D1 - seterusnya
 Salinan kad perakuan kuasa
 Borang izin dakwa (sanksi TPR)
 Salinan resit pembelian
 Salinan invois
 Salinan borang seksyen 6 (1) – pemberitahuan
kepada agen atau penjual
 Salinan permohohan permintaan analisis (Borang A)
 Salinan label sampel
 Label makanan (jika perlu)
 Salinan akuan penerimaan sampel oleh juruanalisis

Salinan senarai bongkar (jika perlu)
Rakaman percakapan saksi
Laporan polis (jika perlu)
Salinan pengesahan dokumen

pendaftaran syarikat (SSM)
Salinan pendaftaran syarikat (ROC)
Salinan peta lokasi 1
Salinan pelan lantai
Gambar dan negatif

o Salinan sijil perakuan juruanalisis
o Salinan pengaduan (Borang Mahkamah

143) – salinan
o Salinan pertuduhan (Borang mahkamah
114)
o Salinan saman (Borang mahkamah 111)

o Salinan keizinan

penyempurnaan saman
seksyen 34 (ii) KPJ
o Sapina (jika perlu)
o Afidavit (jika perlu)
o Waran tangkap (jika perlu)

o Notis seksyen 20(ii) AM
o Perdaftaran syarikat (Form 49)
o Sijil pengesahan pengeluaran dokumen

pendaftar syarikat
o Perwartaan juruanalisis (Ahli kimia/PTM)
o Perwartaan makmal
o Salinan surat lantikan pegawai diberi kuasa
seksyen 3
o Salinan borang sanksi TPR
o Surat-menyurat
• Gunakan fail sampul surat berasingan

Salinan

asal semua dokumen

perlu disimpan dalam folder
berasingan.
Salinan fotostat dokumen dalam
kertas siasatan dihantar ke
pejabat TPR.

Senaraikan barang kes
Tanda jabatan
Tanda mahkamah
Bil. Didaftar kes barang-barang kes
Keputusan barang perlu dicatatkan

semasa dan selepas kes sebutan atau
bicara.

Waran
Tarikh waran dikeluarkan
Tarikh waran tangkap

dikeluarkan
Tarikh waran bongkar
dipulangkan ke mahkamah

Keputusan

 Perlu dicatatkan dalam ruangan
 Tarikh
 Mahkamah
 Nama pengadil
 Nama pendakwa
 Nama pembela
 Dihukum di bawah undang-undang
 Tandatangan pendakwa

Ulang perbicaraan
 Dicatatkan oleh Timbalan Pendakwa Raya
Bil.
Mahkamah
Nama hakim
Nama timbalan pendakwa raya
Nama pembela
Tarikh
Keputusan
Tandatangan timbalan pendakwa raya

Pelanggaran menepati huraian

kesalahan
Mengenalpasti punca kesalahan
Mengenalpasti siapa yang melakukan
kesalahan
Mengemukakan keterangan lengkap
Buktikan intipati pertuduhan
Buktikan tertuduh yang melakukan
kesalahan

Semasa menyediakan kertas siasatan, dokumen-dokumen
yang penting mesti disediakan:
• Pengaduan;
• Pertuduhan;
• Saman (dengan butir penyampaian);
• Saman kepada saksi (dengan bukti penyampaian);
• Waran tangkap (sekiranya ada);
• Keizinan bertulis Pendakwa Raya;
• Dokumen rasmi (mesti disahkan betul);
• Laporan pakar (sekiranya ada);
• Senarai barang kes dan carta barang kes;
• Fakta kes;
• Pernyataan saksi (jika ada);
• Senarai/susuna saksi;
• Notis kegunaan laporan pakar;
• Pelan lakar;
• Ringkasan kes;
• Diari siasatan dan
• Gambar foto

Dokumen yang terdapat dalam Kertas
Siasatan
Fakta kes
•Sekiranya tertuduh mengaku salah,
pihak pendakwa hendaklah
mengemukakan fakta -fakta kes
•Tertuduh mesti ditanya sama ada dia
mengaku akan fakta –fakta kes
•Jika tertuduh mengaku fakta kes,
mahkamah akan merekod sabitan terhadap
tertuduh
•Jika tertuduh membantah fakta-fakta itu
mahkamah harus tolak pengakuan bersalah
tertuduh dan menetapkan tarikh bicara

Butir-butir fakta kes
• Fakta kes hendaklah menunjukkan
kesalahan seperti dalam pertuduhan
• Mesti mengandungi semua intipati kesalahan
• Hendaklah megandungi fakta yang boleh

dibuktikan oleh pendakwaan dan yang
diperlukan dalam pertuduhan
• Tidak perlu suatu cerita yang panjang lebar
• Panjang sesuatu fakta kes bergantung kepada

jenis kes, intipati kes dan pertuduhan

isi
g
n
e
a
m
m
a
ar erta an)
c
p da p
h
o
t
t
a
n
Co kasur at ha
r
u
u
s
m ka
u
(M