Konsep Cinta dari Pandangan Prototaip

Beverly Fehr
University of Winnipeg Winnipeg, Manitoba, Canada

James A. Russell
University of British Columbia Vancouver, British Columbia, Canada

Meskipun konsep-konsep superordinat (seperti buah-buahan, kenderaan, sukan) diatur secara prototipikal, konsep-konsep tahap-asas (seperti epal, trak, hoki) boleh jadi dijelaskan secara klasikal dari segi ciri-ciri keperluan individu dan sama-sama mencukupi. Satu siri 6 kajian telah mengkaji 1 konsep tahap–asas dalam domain emosi, cinta, dan mendapati bahawa ianya lebih difahami dari sudut pandangan prototaip berbanding klasikal. Bahasa biasa/lazim konsep cinta mempunyai struktur dalaman dan sempadan kabur. Cinta keibuan, cinta romantik, kasih sayang, cintakan kerja, cintakan diri, tergilagila, dan subjenis cinta yang lain dengan pasti boleh disusun dari contoh-contoh cinta yang lebih baik ke contoh-contoh cinta yang lemah. Maka kebaikan setiap sub-jenis sebagai satu contoh cinta (prototipikaliti) didapati meramalkan pelbagai indeks proses kognitif. Implikasi-implikasi unutk definisi saintifik dan kajian pelbagai jenis cinta dibincangkan.

Teori prototaip telah memberi wawasan kepada konsep-konsep yang utama kepada psikologi, termasuk tindakan kelakuan (Buss & Craik,1983, sifat keperibadian (Cantor & Mischel, 1979), kecerdasan (Neisser, 1979), situasi sosial (Cantor, Mischel, & Schwartz, 1982) dan latarbelakang persekitaran (Tversky & Hemenway, 1983). Teori ini mengilhamkan pendekatan-pendekatan baru kepada diagnosis psikiatri (Cantor , Smith, French, & Mezziah, 1980) dan penilaian keperibadian (Broughton, 1984). Kajian-kajian yang dilaporkan dalam artikel ini adalah sebahagian daripada projek yang lebih besar yang direka untuk meninjau keterterapan teori prototaip kepada domain konsep-konsep emosi. Kami mempunyai dua tujuan berkaitan. Yang pertama ialah untuk menggunakan alat-alat teori prototaip untuk menerangkan konsep cinta, yang sukar difahami. Kami akan memperkatakan tentang definisi dan pelbagai jenis cinta. Matlamat kedua adalah berkenaan teori prototaip itu sendiri. Pembuktian-pembuktian sebelumnya mengenai struktur prototaip dalam konsep-konsep bertumpu kepada konsep-konsep superordinat, seperti, buah-buahan, kenderaan, atau emosi. Kami menanyakan, apakah hasil yang sama akan berlaku, kepada konsep-konsep tahap-asas, seperti epal, trak, atau cinta? Kami mulakan dengan isu kedua.

Pendekatan Prototaip
Mengikut tradisi, istilah am satu bahasa difikir melambangkan kategori-kategori objek atu kejadian, setiap ahli/anggota yang memiliki ciri-ciri yang perlu dan sama-sama mencukupi untuk menakrifkan keahlian/keanggotaan dalam kategori itu. Menurut pandangan klasikal ini, untuk mengetahui makna satu istilah am (contoh, mempunyai konsep yang berhubung dengannya) adalah untuk mengetahui sekurang-kurangnya makna tersirat ciri-ciri perlu dan mencukupi ini. Maka definisi boleh dirumuskan dengan perbincangan falsafah atau-oleh sebab ciri-ciri jelas itu juga ada di dalam objek atu kejadian-dengan kajian empirik. Walaupun beberapa penulis terus mempertahankan pandangan klasikal ini (Armstrong, Gleitman, & Gleitman, 1983; Harnad, 1987; Osherson & Smith, 1981) banyak kajian psikologikal mengukuhkan sikap ragu-ragu yang berkembang tentang adakah ianya munasabah/boleh dipercayai sebagai laporan yang cukup untuk kebanyakan knosep yang digunakan dalam pertuturan dan pemikiran harian (Medin, 1989; Mervis & Rosch, 1981; Smith & Medin, 1981). Cadangan Rosch (1975, 1977, 1978) yang menganjurkan laporan prototaip

Beberapa bahagian daripada kajian ini telah dikemukakan dalam Konvensyen Tahunan Pertubuhan Psikologikal Kanada, Montreal, Quebec, Canada, June 1998. Kajian ini disokong oleh satu bantuan peruntukan University of Winnipeg Group II (4100-000) yang diberi kepada Beverly Fehr dan peruntukan dari Majlis Penyelidikan Sain Sosial dan Kemanusiaan kepada James A. Russell. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pat Keelan dan Sandra Wolfram atas bantuan mereka mengkodkan data dan Jim Averill, Michael Mascolo, dan Phil Shaver untuk komen-komen yang membina/membantu dalam draf artikel ini. Surat menyurat mengenai artikel ini hendaklah dialamat kepada Dominic J. Parrott, Department of Psychology, Georgia State University, P.O. Box 5010, Atlanta GA 30302-5010. E-mail: parrott@gsu.edu

sebagai satu alternatif kepada pandangan klasikal diikuti oleh banyak laporan bukan klasikal (Kahneman & Miller, 1986; Lakoff, 1987; Medin, 1989; Neisser, 1987; Smith & Medin, 1981). Malah, dalam satu laporan, konsep-konsep tidak hanya difikir salah tafsir tetapi juga berbeza dari seorang ke orang yang lain, dan, untuk orang yang sama, dari satu masa ke masa yang lain (Barsalou, 1987). Dalam artikel ini kami tidak cuba untuk membezakan di dalam laporan-laporan kumpulan bukan klasikal ini. Malahan, tujuan kami ialah untuk terus menentukan sifat-sifat konsep emosi melalui kaedah empirik. Dalam kajian sebelum ini, kami membandingkan pandangan klasikal dengan prototaip dalam domain emosi (Fehr, 1982, 1988; Fehr & Russell, 1984; Fehr, Russell, & Ward, 1982; Russell, 1991; Russell & Bullock, 1986), tetapi kami bukan berseorangan dalam hal ini. Malah penulis-penulis lama seperti William James (1890/1950, 1902/1929) melihat konsep-konsep emosi dalam cara yang lebih serasi dengan sudut pandangan prototaip berbanding klasikal. Averill (1980, 1982) kuat menegaskan bahawa tiada satu ciri pun yang jelas bila melihat emosi sebagai sindrom/tanda. Averill dan Boothroyd (1977) menjelaskan kes unggul atau paradigma cinta romantik dan mengukur tahap mana kes-kes sebenar menyerupainya. Davis dan Todd (1982, 1985) mendapat idea prototaip apabila memperkembangkan kes-kes paradigma persahabatan dan perhubungan cinta. Pengkaji-pengkaji lain tentang cinta juga mengambil idea dari teori prototaip (Conway & Bekerian, 1987; Mascolo & Mancuso, 1990; Shaver, Schwartz, Kirson, & O’Connor, 1987; Tiller & Harris, 1984). Analisis prototaip yang akan dikemukakan di sini dengan itu mempunyai keserupaan/kesamaan dengan analisisanalisis domain emosi yang lain. Dalam menggunakan pandangan prototaip ke atas kategori-kategori domain emosi, adalah membantu jika kita bermula dengan menggambarkan domain itu sebagai satu hierarki pemasukan. Pada tahap yang paling atas, atau superordinat, ialah perkataan emosi. Di tahap tengah, emosi terbahagi kepada ketakutan, cinta, kebahagiaan, dan lain-lain emosi prototipikal dan kurang prototipikal dari kemarahan ke keterujaan. Tahap ini mungkin dasar kepada pertimbangan Rosch. Bilangan kategori pada tahap ini tidak terbatas kerana prototaip bergerak beransur-ansur ke dalam bukan-prototaip, yang kemudian bergerak beransur-ansur ke dalam bukan-emosi di mana tiada sempadan yang jelas. Banyak daripda kategori tahap-tengah mungkin boleh dibahagi-bahagikan, membentuk satu tahap subordinat. Dengan itu, kemarahan dibahagi kepada kemurkaan, keberangan/meradang, kejengkelan/gemas, dan seterusnya. Cinta dibahagi kepada cinta romantik, cinta kepada ibubapa, dan seterusnya. Sekali lagi, sub-kategori cinta tidak terbatas. Kategori tahap-tengah, atau peristiwa tertentu, adalah ahli/anggota konsep superordinat, emosi, bukan kerana memiliki semua set ciri-ciri jelas, tetapi kerana adanya keserupaan yang cukup dengan kes-kesi emosi prototipikal atau contoh-contoh. Dalam beberapa laporan, kes-kes ini secara mental mewakili individu, pengalamanpengalaman sebenar, dalam kejadian-kejadian lain, mereka mewakili/merupakan skema lebih am. Namun, tunjang kepada pandangan prototaip ialah tanggapan keserupaan. Kerana keserupaan merupakan hal/perkara tahap, bilangan kategori di tahap tengah tidak tentu/tetap: Kejadian-kejadian adalah pelbagai/berbeza dalam takat di mana ianya adalah emosi-emosi dan tiada sempadan jelas yang memisahkan emosi daripada bukanemosi. Ahli-ahli menyerupai satu sama lain dalam cara bertindan dan silang-menyilang yang berbeza jenis dan bilangan.

Bukti yang ada menyoking pemikiran ini. Seperti yang dihipotesiskan, kategori superordinat emosi didapati mempunyai, apa yang dipanggil Rosch, satu struktur dalaman-peringkat dalam keahlian-yang meramalkan pelbagai indeks/tanda kognitif pemprosesan melibatkan konsep-konsep emosi. Tambahan lagi, sempadan-sempadan konsep emosi didapati kabur: Subjek-subjek tidak pasti samada ahli-ahli kurang utama yang tertentu, seperti harga diri dan hormat, adalah contoh-contoh emosi sebenar. Bukti terkumpul setakat ini berkaitan dengan konsep superordinat, emosi. Malah, setahu kami, hampir semua kajian setakat ini yang memberi sokongan kepada teori prototaip melibatkan konsep-konsep di tahap superordinat. Pengecualian penting adalah kajian Labov (1973) tentang cawan dan kajian awal Rosch (contoh, 1973) tentang tumpuan-tumpuan utama kategori-kategori warna. Kajian kemudian Rosch (contoh, 1975) berkisar tentang buah-buahan, kenderaan, perabot, sayuran, dan istilah-istilah lain yang sangat am. Ironiknya, Rosch dan sekutu-sekutunyalah yang menarik perhatian kepada kepentingan psikologikal prototaip dan tahap-asas (Rosch, Mervis, Gray, Johnson, & Boyes-Braem, 1976), dan masih tidak terdapat bukti cukup yang menunjukkan samada konsep-konsep tahap-asas diatur secara prototipikal atau klasikal. Bukti struktur prototaip yang berada di satu tahap hierarki tidak menunjukkan bahawa konsep di tahap-tahap lain di hierarki yang sama distruktur begitu. Bahawa buah-buahan disusun di sekitar prototaip dan mempunyai sempadan kabur tidak menunjukkan bahawa epal dan oren disusun begitu. Newport dan Bellugi (1978) mengkaji bahasa isyarat Amerika, yang jelas membezakan kategori-kategori tahap -superordinat, -asas, dan –subordinat. Analisis mereka menyarankan bahawa hanya konsep-konsep superordinat kekurangan ciri-ciri biasa yang dikongsi oleh semua ahli. Pada tahap-asas, ciri-ciri dikongsi oleh semua atau kebanyakan ahli. Di tahapsubordinat, ciri-ciri juga dikongsi oleh semua atau kebanyakan ahli, tetapi ciri-ciri sama ini juga dikongsi dengan ahli-ahli dari kategori bertentangan. Lysak, Rule, dan Dobbs (1989) memberi hipotesis lain yang mana sifat konsepkonsep berbeza dengan tahap hierarki. Mereka menegaskan bahawa tahap-asas konsep keagresifan adalah lebih konsisten dengan konsepsi klasikal berbanding prototaip. Dari segi lain, pada tahap-subordinat, jenis prototaip mungkin merupakan prototipik. Sebagai contoh, bergaduh dengan isteri atau bergaduh dalam perlawanan hoki mungkin setiap satunya menunjukkan struktur dalaman dan sempadan-sempadan kabur.1 Dengan demikian, satu matlamat kajian kami ini ialah mula mengkaji secara empirik samada kategori-kategori tahap-asas mempunyai struktur dalaman dan sempadan-sempadan kabur. Sebentar tadi, kami membuat hipotesis bahawa perkara ini benar-seperti ekoran melihat kemarahan, takut, dan cinta sebagai skrip (Fehr & Russell, 1984), untuk tanggapan bahawa skrip menjadi episod tanggapan prototaip. Lebih amnya, kami berharap untuk memberi bukti yang mengajukan kepentingan merekamereka yang terus mempertahankan pandangan klasikal dalam domain emosi (JohnsonLaird & Oatley, 1989); Ortony, Clore, & Foss, 1987).

Konsep Cinta
Cinta boleh dikaji sebagai satu perhubungan, sebagai satu sikap, sebagai satu pengalaman, dan seterusnya. Dalam artikel ini, kami bertumpu kepada cinta sebagai
1

Lysak, Rule, dan Dobbs (1989) menganggap keagresifan satu konsep superordinat, bergaduh dengan isteri satu konsep tahap-asas, dan mencabar seseorang untuk bergaduh satu konsep tahap-subordinat. Kami mengesyaki oleh kerana namanya yang panjang, bergaduh dengan isteri lebih berkemungkinan satu kategori tahap-subordinat, dana bahawa mencabar seseorang untuk bergadung lebih berkemungkinan satu cirri berbanding tahap kategori yang lain. Dalam manamana kes, apa yang penting di sini bukanlah tahap mana yang betul dalam hierarki tetapi idea bahawa konsep-konsep pada tahap-tahap berbeza di hierarki boleh jadi tidak distruktur dalam cara prototipik.

satu emosi. Malah, cinta adalah emosi prototipikal-ia menerima pengkadaran prototipikaliti mana-mana emosi yang paling tinggi dalam kajian Fehr dan Russell (1984). Cinta adalah satu emosi penting-walaupun kadangkala dilupakan-ianya tidak dimasukkan dalam senarai-senarai emosi beberapa pakar psikologi (Ekman, 1972; Izard, 1977, Tomkins, 1984). Dalam artikel ini, kami tidak mengkaji kes-kes cinta, tapi bahasa biasa/lazim konsep cinta. Cinta telah ditakrifkan dalam pelbagai cara. Seperti komen Brehm (1985, ms.90):
Saintis-saintis sosial menghadapi masalah dalam mendefinis cinta seperti juga ahli falsafah dan penyair. Kita mempunyai buku-buku tentang cinta, teori-teori tentang cinta, dan kajian tentang cinta. Namun tiada seorang pun yang mempunyai definisi tunggal dan ringkas yang diterima luas oleh para saintis sosial ini.

Penulis-penulis berbeza telah menunjuk kepada ciri-ciri cinta berbeza sebagai: keinginan/hasrat yang gagal (Freud, 1922/1951), ransangan sensitif (Watson, 1924), interaksi-interaksi yang memberi kepuasan (Centers, 1975), dan tingkahlaku-tingkahlaku yang mencapai kejayaan pembiakan (Buss, 1988). Rubin (1970) menakrifkan cinta sebagai satu sikap yang dipegangn seseorang terhadap yang lain, melibatkan kecenderungan untuk berfikir, merasa, dan berkelakuan dalam cara tertentu terhadap orang tersebut. Skolmick (1978) mendefinisikan cinta sebagai “gagasan pengalaman yang dibina dengan perasaan-perasaan, idea-idea, dan simbol-simbol kebudayaan (ms. 104). Definisi cinta oleh Swensen (1972) memfokus kepada tingkahlaku-tingkahlaku seperti perkongsian aktiviti-aktiviti, memperlihatkan kemesraan, dan seterusnya. Begitu juga, pakar-pakar psikologi masih belum sepakat tentang kajian jenis-jenis cinta. Cinta dikatakan terdiri dari dua (Hatfield & Walster, 1978; Maslow (1955), tiga (Kelley, 1983), tujuh (Kemper, 1978), atau lapan (Sternberg, 1986) subjenis. Kegagalan untuk mencapai persetujuan tentang definisi atau kajian jenis-jenis cinta membayangkan bahawa pakar-pakar psikologi tidak pasti apa yang hendak dimasukkan di bawah tajuk cinta. Dari pandangan prototaip, ketidakmampuan untuk mencapai kata sepakat boleh difahami: mungkin tiada set ciri-ciri kriteria kecil dipunyai oleh semua dan cuma contoh-contoh cinta. Boleh jadi tiada bilangan subjenis yang ditetapkan di mana cinta boleh dibahagikan. Satu tujuan kajian kami ialah untuk meninjau pemikiran secara empirik. Selepas menerangkan kajian tersebut, kami akan membincangkan perhubungan penemuan-penemuan kami kepada definisi saintifik dan tipologi cinta.

Gambaran Keseluruhan
Enam kajian telah dijalankan, dengan matlamat untuk membuktikan bahawa subkategori cinta berbeza-beza tahap keahlian mereka dalam cinta, bahawa tahap keahlian meramal tanda-tanda pemprosesan kognitif ahli-ahli, bahawa tiada sempadan jelas yang membeza/mengasingkan ahli-ahli daripada bukan ahli, dan bahawa ahli-ahli berkongsi keserupaan dengan yang lain. Dalam kajian pertama, subjek-subjek telah diminta menyenaraikan apa-apa saja subjenis cinta yang boleh mereka fikirkan. Dengan cara ini, subjek-subjek menghasilkan satu bahagian yang lebih rendah seterusnya, atau subordinat, tahap di hierarki emosi. Mudahnya memikirkan subkategori cinta juga memberi satu ukuruan tahap keahlian mereka dalam kategori cinta. 20 daripada kategori ini dipilih untuk analisis ini dalam kajian-kajian selebihnya. Kajian-kajian ini memeriksa dengan teliti lain-lain akibat keahlian yang digred yang diramal: pengkadaran langsung tahap mana setiap subkategori adalah contoh cinta (Kajian 2), tempoh reaksi untuk mengesahkan ayat-ayat mengenai keahliannya dalam kategori cinta (Kajian 3), kebarangkalian pemasukannya dalam kategori cinta (Kajian 4), pengkadaran subjektif tentang bagaimana lazim/biasa atau pelik bunyinya dalam ayat-ayat tentang cinta (Kajian 5), dan keserupaan corak ciriciri yang disenaraikan untuk jenis-jenis cinta (Kajian 6). Semuanya sekali, enam kajian

ini menghasilkan lapan cara berbeza pemetaan struktur dalaman konsep cinta. Oleh sebab struktur dalaman ini paling sesuai ditunjukkan melalaui pertemuan/pertumpuan operasi-operasi ini, perbandingan satu dengan yang lain ditangguhkan sehingga bahagian terakhir. Subjek-subjek dalam kajian-kajian ini terdiri dari pelajar-pelajar di University of Winnipeg yang ikut serta secara sukarela. Dari satu sampel, kami menganggarkan purata umur mereka adalah 20.6 tahun, dengan julat dari 17 hingga 47. Dalam setiap kajian, secara kasarnya, separuh daripadanya adalah lelaki, separuh lagi wanita.

Kajian 1: Penyenaraian Bebas Subjenis Cinta
Konsep cinta ditunjukkan kepada subjek-subjek dan mereka diminta untuk menyenaraikan seberapa banyak subjenis yang boleh mereka fikirkan. Kaedah
Subjek (N = 84) membaca arahan berikut (diambil dari Fehr & Russell, 1984, Kajian 1): Soal-selidik ini adalah sebahagian daripada projek lebih besar tentang jenis-jenis perkara yang kita fikirkan apabila kita mendengar dan menggunakan sesuatu perkataan. Dalam kajian ini, kami berminat dengan jenis-jenis dalam kategori am. Contohnya, jika ditanya untuk menyenaraikan jenisjenis kategori KERUSI, anda mungkin menulis: kerusi ayunan, kerusi laman, kerusi dapur, bangku, kerusi ‘bean bag’, dan seterusnya. Kami berminat dengan kategori CINTA. Senaraikan sebanyak yang boleh jenis-jenis CINTA yang dapat anda fikirkan. Berhenti selepas beberapa minit atau 20 item. Ingat, tiada jawapan yang betul atau salah-cuma berikan pendapat anda.

Hasil Keputusan dan Perbincangan Subjek-subjek menghasilkan anggaran 8.69 respons setiap satu. Dalam meringkaskan respons-respons ini, kami menganggap/menyifatkan varian sintaksis (contoh, cinta anak-ibubapa, cinta keluarga, cinta kekeluargaan) sebagai responsrespons serupa. Pengelompokan ini memberi sejumlah 216 item berbeza. Daripada jumlah ini, 123 disebut oleh hanya seorang subjek dan 93 oleh lebih dari seorang. 93 item ini ditunjukkan dalam Jadual 1, bersama kekerapan ianya disebut. Seperti yang boleh dilihat, subjenis cinta yang terhasil berbeza dengan meluas dalam bagaimana mudah ianya datang dalam fikiran. Di satu ekstrem ialah persahabatan yang disenaraikan oleh 60% daripada jumlah subjek. Di satu ekstrem lain, terdapat 123 item yang disenaraikan oleh hanya seorang subjek. Antara ekstrem-ekstrem ini tiada penerangan jelas antara yang ada dan yang tiada dlam memori. Perubahan beransuransur dalam kebolehsediaan adalah konsisten dengan idea struktur dalaman-bahawa ahli-ahli prototipikal bergerak beransur-ansur ke dalam ahli-ahli bukan- prototipikal dan kemudian ke dalam bukan-ahli dengan tiada sempadan jelas yang ditemui. 20 subjenis cinta sasaran telah dipilih dari Jadual 1 untuk analisis seterusnya dalam kajian-kajian selanjutnya. Ianya adalah 10 istilah-istilah yang paling kerap disenaraikan, bersama dengan 10 yang lain yang dipilih dari julat kekerapan bertentangan; 20 item itu yang disenaraikan dalam Jadual 2.

Kajian 2: Pengkadaran Prototipikaliti
Dalam kajian ini, subjek-subjek secara langsung mengkadarkan contoh-contoh kebaikan setiap satu daripada 20 subjenis cinta sasaran yang dipilih dalam Kajian 1. Kaedah

Subjek (N = 84) arahan berikut (diambil dari Fehr & Russell, 1984, Kajian 3): Soal-selidik ini berkenaan apa yang kita fikirkan apabila kita mendengar dan menggunakan sesuatu perkataan. Pertimbangkan perkataan “merah.” Tutup mata anda dan bayangkan warna merah yang betul. Sekarang bayangkan warna merah yang sedikit oren. Bayangkan merah yang keunguan. Walaupun anda masih menamakan merah-oren atau merah-ungu itu dengan istilah “merah,” ianya bukanlah contoh-contoh yang baik bagi “merah” (bukan kes yang jelas sebagaimana dirujuk sebagai merah) sebagai merah yang betul dan jelas. Malah oren dan ungu adalah contoh-contoh buruk bgi “merah,” mungkin tidak merah sama sekali. Perhatikan bahawa menilai bagaimana baik sesuatu contoh tidak berkaitan dengan sebanyak mana anda sukakannya. Anda mungkin lebih suka merah-ungu atau ungu berbanding merah yang betul, tetapi masih tahu yang mana menjadi contoh “merah” yang lebih baik. Kami berminat dengan perkataan CINTA. Di mukasurat seterusnya adalah satu senarai jenisjenis cinta berbeza. Anda akan ditanya sebaik mana satu contoh cinta pelbagai jenis atau kejadian cinta. Jangan risau kenapa anda fikirkan sesuatu itu satu contoh baik atau tidak. Cuma berikan pendapat anda.

Subjek-subjek mengkadarkan setiap satu daripada 20 subjenis cinta sasaran (tersenarai dalam Jadual 2) dengan skala berjulat dari 1 (contoh cinta paling buruk) hingga 6 (contoh cinta paling baik). Untuk separuh daripada subjek, 20 istilah disenaraikan dalam turutan berlawanan. Hasil Keputusan dan Perbincangan Pengkadaran prototipikaliti purata untuk 20 subjenis sasaran cinta ada di dalam Jadual 2. Dua tanda menunjukkan kebolehpercayaan purata-purata ini: (a) Purata-purata berasingan yang dikira untuk dua aturan penyampaian sangat berhubungkait, r = .95, dan (b) Koefisen korelasi dalam kelas (yang berkenaan dengan purata kesemua koefisen kebolehpercayaan terbahagi-dua yang mungkin) adalah .98. Tentunya, pengkadaran prototipikaliti individu tidak sebegitu utuh/dipercayai sebagaimana agregat/kumpulan ini (Barsalou, 1987). Purata korelasi dua pengkadar merentasi 20 istilah ini adalah .35.

Jadual 1 Penyenaraian Bebas Jenis-Jenis Cinta
Berapa Kali Dinyatak an 51 25 23 22 22 20 19 19 18 18 17 14 13 10 10 10 9 9 9 9 8 Berapa Kali Dinyatak an 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Item Persahabatan Seksual Ibubapa Adik-Abang Adik-Beradik Keibuan Ghairah Romantik Kekeluargaan Monyet Kebapaan Nafsu Tergila-gila Haiwan Peliharaan Fizikal Sejati Mengikut Perasaan Sahabat Hormat Adik-Kakak Kekal Abadi

Item Saling/Sama-sama Sukan Terlopong (terkejut) Seni Biasa Belas Kasihan Bergantung Makanan Kawan Perempuan Nenek-Datuk Heteroseksual Kemanusiaan Jangka Panjang Wang Pekerjaan Diri Sendiri Permukaan Percaya Tidak Pentingkan diri Estetik Cita-cita

Kehidupan Perkahwinan Alam Semulajadi Keterlaluan Patriotik Tidak Dibalas Kasih Sayang Haiwan Erotik Kemesraan Pentingkan Diri Bersyarat Pertama Kali Kuat Cemburu Rohaniah Tidak Terbatas Kekaguman Buta Mengabdikan Diri Dalam Memberi Tuhan Homoseksual Kejujuran Kebendaan

8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kecantikan Buku Persaudaraan Dorongan Kuat Khayalan Bebas Antara kawan sama jantina Membantu Putus Asa Melukakan Sumbang Muhrim Dalaman Kekeluargaan Cinta-Benci Cinta-30 (tenis) Semulajadi Dibalas Serius Cetek/Dangkal Berkongsi Spontan Sementara Bertimbang Rasa Kerja Muda

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nota. N = 84. Item-item yang disenarai oleh hanya seorang subjek tidak dimasukkan.

“Simone de Beauvoir pernah menulis bahawa lelaki dan wanita mempunyai konsep cinta yang berbeza, dan kerana itulah mereka gagal memahami antara satu sama lain. Saya tidak meragui kebenaran kenyataan ini” (Solomon, 1988, ms. 69). Konsisten dengan idea ini, kajian-kajian sebelum ini mendapati perbezaan seks dalam kepercayaan dan perasaan tentang cinta. Misalnya, wanita lebih cenderung menyokong kepercayaan pragmatik mengenai cinta, manakala lelaki lebih menyokong jenis romantik (Peplan, 1983). Wanita lebih cenderung berbanding lelaki untuk menunjukkan tanda-tanda emosi cinta, seperti merasa sangat gembira, susah untuk memberi penumpuan, atau merasa bagai terawang-awang (Dion & Dion, 1976; Hendrick, Hendrick, Foote, & Slapion-Foote, 1984). Dan wanita menyintai pasangan mereka lebih atas dasar teman-hidup bersama, manakala lelaki lebih kepada dasar keinginan/keghairahan (Traupmann & Hatfield, 1981). Akan tetapi, dalam data kami, perbezaan antara lelaki dan wanita tidak ketara (α = .05) di mana mereka mengkadar subjenis cinta sebagai contoh cinta yang lebih baik atau kurang baik. Malah, pengkadaran prototipikaliti lelaki dan wanita sangat berhubungkait, r = .94. Dalam penemuan yang berkaitan, pengkadaran lelaki dan wanita ke atas prototipikaliti pelbagai ciri cinta juga tinggi hubungkaitnya (Fehr, 1988). Oleh itu, walaupun kepercayaan lelaki dan wanita tentang cinta atau pengalaman cinta mereka berbeza, mereka nampaknya mempunyai konsep yang sama tentang cinta. Untuk kajian-kajian selebihnya, satu keputusan diperlukan untuk menentukan subjenis cinta yang mana perlu dianggap utama dan yang mana dianggap kurang utama. Pemisahan median pengkadaran prototipikaliti Kajian 2 menghasilkan 10 subjenis (contoh, cinta keibuan) dengan pengkadaran tinggi daripada 4.45 pada skala 6-mata; ini dikira sebagai utama. Yang menerima pengkadaran lebih rendah daripada 4.45 (contoh, cinta patriotik) dikira sebagai kurang utama. Titik pemutus yang kami gunakan untuk memisahkan/mengagihkan emosi-emosi utama dan kurang utama adalah sama, 4.55 pada skala 6-mata yanga sama (Fehr & Russell, 1984).
Jadual 2

Pengkadaran Prototipikaliti, Tempoh Reaksi, dan Kesilapan-Kesilapan dalam Pengesahan 20 Jenis Cinta
Jenis-jenis cinta Cinta keibuan Cinta keibubapaan Persahabatan Cinta adikkakak Cinta romantik Cinta adikabang Cinta kekeluargaan Cinta adikberadik Kasih Sayang Cinta terikat Cinta kemanusiaan Cinta rohaniah Cinta ghairah Cinta sahabat Cinta diri Cinta seksual Cinta patriotik Cinta pada kerja Cinta monyet Tergila-gila Prototipika liti 5.39 5.22 4.96 4.84 4.76 4.74 4.74 4.73 4.60 4.47 4.42 4.27 4.00 3.98 3.79 3.76 3.21 3.14 2.98 2.42 Purata masa reaksi 1.53 1.55 1.55 1.46 1.53 1.49 1.51 1.57 1.47 1.39 1.61 1.47 1.62 1.57 1.81 1.34 1.64 1.78 1.65 1.63 Bilangan kesilapan 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2

Nota. Pengkadaran prototipikaliti dibuat dengan skala berjulat dari 1 (contoh cinta paling buruk) hingga 6 (contoh cinta paling baik). Tempoh/masa reaksi dilapor dalam saat. Bilangan kesilapan merujuk kepada bilangan subjek menjawab "palsu" kepada kenyataan "X ialah satu jenis cinta" apabila X adalah jenis yang disenaraikan. Bilangan kesilapan maksima yang mungkin ialah 20.

Kajian 3: Tempoh Reaksi untuk Mengesahkan Keahlian Kategori
Rosch (1973) mendapati bahawa bukan sahaja boleh dipercayai untuk mengkadar betapa baiknya contoh konsep burung adalah burung robin, helang, ayam, dan penguin, tetapi juga pengkadaran prototipikaliti ini meramalkan berapa lama masa yang diambil subjek untuk mengesahkan bahawa ianya adalah burung. Ahli-ahli utama ditentukan dengan lebih cepat berbanding ahli-ahli kurang utama. Begitu juga Fehr et al. (19840 mendapati bahawa pengkadaran prototipikaliti pelbagai emosi meramalkan lama masa yang diambil subjek utnuk mengesahkan bahawa ianya adalah emosi. Matlamat kajian ini ialah untuk menguji ramalan ini bagi perhubungan di antara pengkategorian tahap-asas dan subordinat. Subjek-subjek telah diramal untuk mengesahkan kenyataan seperti “cinta ibu ialah satu jenis cinta” dengan lebih pantas berbanding kenyataan seperti “cinta patriotik ialah satu jenis cinta.” Kaedah
Subjek (N = 27) diminta menjawab “benar” atau “palsu” kepada 80 kenyataan dalam bentuk “X ialah satu jenis Y Kategori am berkenaan (Y) ialah cinta dan buah-buahan. Jenis-jenis cinta ada 10 yang utama .” dan 10 lagi kurang utama seperti yang ditetapkan dalam Kajian 2. 20 jenis buah-buahan ini diambil dari Rosch (1975) dan dimasukkan untuk mereplikakan penemuan-penemuannya tentang tempoh reaksi dan memberi item-item pengisi untuk tugas ini. 80 ayat diperlukan supaya pembahagian kenyataan-kenyataan benar dan palsu adalah seimbang.

Himpunan kenyataan ini terdiri dari (a) 10 kenyataan benar mengenai jenis-jenis prototipikal cinta, seperti “Cinta keibuan ialah satu jenis cinta”; (b) 10 kenyataan benar mengenai jenis cinta kurang utama, seperti “Cinta patriotik ialah satu jenis cinta”; (c) 10 kenyataan palsu mengenai jenis-jenis prototipikal cinta, seperti “Cinta romantik ialah satu jenis bot”; (d) 10 kenyataan palsu mengenai jenis-jenis cinta kurang utama, seperti “Cinta seksual ialah satu jenis keju”; (e) 10 kenyataan benar mengenai prototipikal buahbuahan, seperti “ Epal ialah satu jenis buah-buahan”; (f) 10 kenyataan benar mengenai buah-buahan kurang utama, seperti “Tomato ialah satu jenis buah-buahan”; (g) 10 kenyataan palsu mengenai prototipikal buahbuahan, seperti “Pir ialah satu jenis kenderaan”; dan (h) 10 kenyataan palsu mengenai buah-buahan kurang utama, seperti “Zaitun ialah satu jenis tarian.” 80 kenyataan dikemukakan di skrin komputer dalam turutan rawak untuk setiap subjek. Arahan berikutnya diambil dari Fehr et al. (1982) tertera di skrin: Ini adalah kajian ringkas tentang “kepunyaan” item-item di dalam kategori-kategori. Anda akan diberi satu siri kenyataan dalam bentuk “X ialah satu jenis Y.” Tugas anda ialah menjawab Benar atau Palsu kepada setiap kenyataan sepantas yang boleh. Jadi, sebagai contoh, jika kenyataan “kereta ialah satu jenis kenderaan” tertera di skrin, anda perlu tekan butang “1” untuk BENAR. Jika kenyataan “kereta ialah satu jenis sayuran” tertera, anda perlu tekan butang “2” untuk PALSU. Cuba jawab sepantas dan setepat yang anda boleh. Permulaannya subjek diberi empat kenyataan latihan (dua benar dan dua palsu) untuk membiasakan mereka dengan tugas ini (contoh, “Hoki ialah satu jenis permainan” dan “Bolasepak ialah satu jenis buku”). Tempoh-tempoh reaksi item-item latihan tidak direkodkan. Kemudian diikuti dengan 80 kenyataan. Subjek diberi masa kira-kira 10 minit untuk tugasan ini.

Hasil Keputusan dan Perbincangan Tempoh-tempok reaksi dianalisa hanya untuk jawapan-jawapan yang betul. Jawapan dianggap betul sekiranya subjek menjawab “benar” kepada kenyataan benar atau “palsu” kepada kenyataan palsu, samada prototipikal atau kurang utama. Kenyataan-kenyataan yang diberi keutamaan adalah 20 kenyataan mengenai cinta. Purata tempoh reaksi dan bilangan kesilapan untuk setiap subjenis ditunjukkan dalam Jadual 2. Lebih daripad 90% subjek menjawab setiap kenyataan dengan betul, walaupun boleh dilihat percanggahan di bahagian awal untuk subjenis cinta kurang utama. Lebih daripada separuh daripada kesilapan-kesilapan berlaku dalam jawapan kepada empat subjenis yang paling kurang utama. Ujian-ujian t sampel bergantung menunjukkan perbezaan ketara untuk tempoh reaksi kepada kenyataan benar cinta, t(26) = 2.30, p < .05, yang mana keahlian kategori bagi contoh-contoh prototipikal ditentusahkan lebih cepat daripada contoh-contoh kurang utama (1.51 lwn 1.62 saat). Perbezaan dalam tempoh reaksi di antara kenyataan palsu cinta prototipikal dan kurang utama tidak ketara, t(26) = .19, p < .10 (1.64 lwn 1.65 saat). Tiada perbezaan ketara dalam tempoh reaksi kepada kenyatan benar buah-buahan, t(26) = 4.68, p < .001, yang mana keahlian kategori bagi contoh-contoh prototipikal ditentusahkan lebih cepat daripada contoh-contoh kurang utama (1.38 lwn 1.57 saat). Perbezaan dalam tempoh reaksi di antara kenyataan palsu buah-buahan prototipikal dan kurang utama (1.52 lwn 1.60 saat) tidak ketara t(26) = 1.94, p < .07.

Kajian 4: Sempadan-sempadan Kabur
Struktur dalaman dan definisi klasikal tidaklah saling eksklusif. Amstrong et al. (1983) menunjukkan bahawa kes-kes paradigma konsep-konsep yang boleh ditakrifkan secara klasikal, seperti nombol ganji dan ukiran geometrik kapalterbang, mempunyai struktur dalaman. Demonstrasi ini nampaknya tidak meninggalkan apa-apa kaedah

untuk membezakan konsep-konsep yang boleh ditakrif secara klasikal daripada yang tidak boleh. Fehr dan Russell (1984) mencadangkan satu kaedah. Konsep-konsep yang boleh ditakrif secara klasikal mempunyai sempadan-sempadan tepat, manakala emosi, buahbuahan, dan sepertinya tidak. Maka cabaran/tentangan langsung kepada pandangan klasikal ini adalah demonstrasi bahawa keahlian bersifat barangkali/mungkin berbanding semua atau tiada langsung. Dengan itu kami memberi bukti menunjukkan bahawa subjek-subjek boleh bersetuju tentang kes-kes yang mana nombol ganjil dan yang mana bukan tetapi tidak boleh bersetuju bagi emosi, buah-buahan, atau kenderaan. Kajian ini menangani soalan samada cinta mempunyai sempadan-sempadan tepat atau kabur. Kajian 3 memberi daat mengenai soalan berkisar tentang samada sempadan cinta adalah tepat atau kabur, tetapi hasil keputusannya tidak jelas. Dalam satu hal, terdapat percanggahan yang dijangka dalam kes-kes kurang utama. Dalam hal yang lain, sekurang-kurangnya 90% daripada subjek setuju bahawa setiap satu daripada 20 subjenis sasaran adalah satu jenis cinta. Darjah kesepakatan ini mungkin berlaku kerana subjek-subjek telah diminta untuk membuat pertimbangan pantas dalam satu konteks di mana tiada jawapan yang tidak masuk akal kepada item-item pengisian seperti “ Adakah tergila-gila satu jenis buah-buahan?” Dalam konteks ini “Adakah tergila-gila satu jenis cinta?” mungkin nampak lebih munasabah dari sebaliknya. Kajian ini meneliti aneka subjenis berpotensi yang lebih meluas. Subjek-subjek diberi 30 subjenis dan selama mana yang diperlukan untuk menjawab setiap soalan. Satu kumpulan subjek berasingan memberi pengkadaran prototipikaliti untuk 30 subjenis ini. Tiada pengisian tidak masuk akal ditunjukkan. Kaedah
Pengkadaran keahlian. Subjek (N = 118) membaca arahan seperti berikut: Kadangkala apabila kita menggunakan satu perkataan, kita tidak bermaksud sedemikian. Di masa lain, sebaliknya pula. Sebagai contoh ekstrem, metafora tidak sepatutnya diterjemah secara harfiah. Seperti dalam: “Sally ialah seorang yang berhati batu” atau “Tom ialah sebuah gunung berapi.” Sally tidak mempunyai hati batu sebenar, begitu juga Tom bukan sebuah gunung berapi sebenar. Kita tahu beruang koala bukanlah beruang sebenar. Epal jalanan bukan epal sebenar. Bird-of-paradise bukan bunga sebenar. Namun, penguin, walaupun ia tidak boleh terbang, adalah burung sebenar. Sesetengah benda boleh menjadi kes sebenar, walau bagaimana luarbiasa atau atipikal. Bayangkan seekor harimau: harimau kuning berbelang-belang, berkaki empat, bermata tajam. Tetapi kita tahu bahawa seekor anak harimau albino, berkaki tiga, buta tetap harimau sebenar. Dalam kajian ini, kami inginkan pendapat anda tentang kes-kes cinta apa yang sebenar dan yang bukan. Di mukasurat seterusnya adalah satu senarai kes-kes yang berkemungkinan. Pertimbangan satu per satu, dan nilaikan samada ianya kes cinta yang sebenar atau tidak. Jangan risau tentang mengapa anda merasa sedemikian atau tidak. Anda mungkin merasakan semuanya adalah kes cinta sebenar. Atau merasa tidak satupun yang sebenar. Cuma berikan pendapat anda. Seterusnya diikuti dengan senarai 30 jenis cinta yang mungkin. 15 diambil dari rumpun subjenis cinta Shaver et al. (1987). 15 yang selebihnya dipilih daripada jawapan-jawapan diambil dalam Kajian 1 dengan cara mana untuk memasukkan aneka jenis kebolehsediaan tetapi memberi penekanan kepada item-item yang kurang kebolehsediaannya dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah sampel kes-kes pinggiran/atas sempadan berpotensi yang baik. Oleh itu, setiap satu dari 30 item ini berhak menjadi hal cinta yang sebenar, tetapi sampel ini tidak terlebih mewakili kes-kes prototipikal, seperti yang terjadi dalam sampel sasaran yang digunakan dalam Kajian 3. Pengkadaran Prototipikaliti. Subjek-subjek (N = 21) yang tidak termasuk dalam penerangan tadi mengkadarkan semua 30 item dalam turutan rawak yang sama, selepas prosedur yang serupa dalam Kajian 2.

Hasil Keputusan dan Perbincangan Majoriti subjek menilai bahawa cinta romantik ialah sejenis cinta-cuma 2% tidak bersetuju dengan keputusan majoriti. Kebanyakannya menilai bahawa nafsu bukanlah sejenis cinta-hanya 13% tidak bersetuju dengan keputusan majoriti. Tetapi kebanyakan kes/hal berada di antara kedua-dua ekstrem ini. Peratusan subjek yang menafikan setiap item adalah hal sebenar cinta ditunjukkan dalam Jadual 3. Peratusan median adalah 55. Untuk 15 daripada 30 calon, sekurang-kurangnya satu per tiga bertentangan dengan majority. Hasil keputusan Jadual 3 menunjukkan bahawa satu sampel yang terdiri dari orang tempatan berpendidikan kolej tidak bersetuju di kalangan mereka mengenai apa yang termasuk dalam kategori cinta dan apa yang tidak. Penemuan ini membayangkan bahawa gambaran berasaskan kandungan mengantara/membantu penilaian mereka berbanding dengan kategori-kategori berstruktur logik.

Kajian 5: Kebolehgantian untuk Nama Kategori
Bila diminta memberi satu ayat mengenai emosi, seorang subjek menulis: “Kadangkala emosi susah dikawal.” Mengganti perkataan emosi sejenis emosi prototipikal menghasilkan satu ayat yang berbunyi lazim/biasa (Fehr & Russell, 1984)contohnya, “Kadangkala kemarahan susah dikawal.” Akan tetapi, mengganti satu emosi kurang utama menghasilkan satu ayat yang selalunya pelik-contohnya, “Kadangkala rasa hormat sukar dikawal.” Kesan-kesan sebegini telah dijangka kerana lebih prototipikal sesuatu ahli/anggota itu akan menjadi lebih mewakili/merujuk kepada, dan lebih dekat dengan maksud nama kategori superordinat itu. Terdahulu Rosch (1977) mendapati hasil keputusan serupa untuk ayat-ayat mengenai buah-buahan, kenderaan, dan kategori superordinat lagi. Dalam kajian ini, kami menanyakan samada hal yang sama akan berlaku dengan ayat-ayat berkenaan kategori-kategori tahap asas, khususnya ayat mengenai cinta. Satu kumpulan subjek memberi 10 ayat, dan kami mengambil 10 lagi daripada buku teks psikologi. Kemudiannya, satu kumpulan subjek yang lain diminta untuk menilai betapa pelik atau biasa/lazim ayat-ayat tersebut apabila 20 istilah sasaran telah diganti untuk perkataan cinta. Kaedah
Fasa 1. Subjek-subjek (N = 37) diminta membuat ayat-ayat yang mengandungi perkataan cinta. 10 daripada ayat-ayat ini telah dipilih untuk digunakan dalam kajian ini. (Ayat 1 hingga 10 dalam Jadual 4). 10 ayat tambahan diambil dari buku-buku teks yang diterbitkan baru-baru ini untuk kursus-kursus pengenalan atau psikologi sosial (Ayat 11 hingga 20 dalam Jadual 4). Fasa 2. Subjek-subjek (N = 400) membaca arahan-arahan berikut (diambil dari Fehr & Russell, 1984, Kajian 4): Soal selidik ini adalah sebahagian dari projek besar tentang perkara-perkara yang bermain di fikiran apabila kita mendengar dan menggunakan perkataan. Dalam kajian ini, kami berminat untuk mengetahui betapa pelik atau betapa lazim/biasa satu-satu ayat itu. Sebagai contoh, ayat “Semangkuk epal merupakan satu perhiasan tengah meja yang cantik” mungkin berbunyi agak lazim/biasa kepada kebanyakan orang. Dalam hal yang lain, ayat seperti “Semangkuk tembikai merupakan satu perhiasan tengah meja yang cantik” berbunyi agak pelik. Dalam kajian ini, kami tidak berminat dalam ayat-ayat berkenaan buah-buahan. Minat kami adalah dalam ayat-ayat tentang CINTA. Di bawah adalah satu siri ayat-sebahagiannya masuk akal, yang lain agak munasabah, dan sebahagian lagi tidak munasabah langsung. Tugas anda ialah membaca setiap ayat dan mengkadarkan betapa lazim/biasa atau pelik bunyinya ayat tersebut. Jangan bazirkan masa anda berfikir samada jawapan anda betul atau salah. Tiada jawapan betul atau salah di sini. Jadi, berikan jawapan anda berdasarkan tanggapan pertama yang datang dari membaca ayat tersebut. Subjek-subjek kemudiannya mengkadar setiap satu daripada 20 ayat itu dengan skala berjulat dari 1 (sangat pelik) hingga 6 (sangat biasa/lazim). 20 ayat-ayat ini diambil dari serumpun 400 ayat yang dibentuk

dengan menggantikan perkataan cinta 20 subjenis cinta yang tersenarai dalam Jadual 4. 20 ayat dibuat untuk setiap subjek dengan cara mana setiap subjenis cinta dan setiap rangka ayat tertera hanya sekali.

Jadual 3 Peratusan Subjek yang Menafikan Keahlian dalam Kategori Cinta
Item Cinta romantik Cinta seorang ibu Penyayang Cinta seorang abang Persahabatan Kelembutan Belas Kasihan Kasih Sayang Cinta kemanusiaan Cinta diri Keghairahan Teringin Rasa sayang Menyukai Cinta kepada negara Keinginan/hasrat Cinta pandang pertama Sifat sentimental Daya penarik Memuja Cinta monyet Rangsangan Cinta pada kerja Kekaguman Cinta pada sukan Cinta pada buku Cinta pada makanan Cinta pada wang Tergila-gila Nafsu % 2 6 8 11 14 24 24 27 35 36 36 44 52 53 58 59 60 63 63 65 66 68 68 75 75 76 77 80 82 87 Prototipikaliti 4.86 5.48 5.33 4.86 4.95 4.90 4.43 4.86 4.43 4.43 3.86 4.05 3.86 3.48 3.57 3.29 3.14 3.33 3.62 3.52 3.57 3.14 3.29 3.38 2.95 2.90 2.76 2.62 2.81 2.15

Nota. N = 118 untuk peratusan; N = 21 untuk pengkadaran prototipikaliti

Hasil Keputusan dan Perbincangan Lihat ayat berikut: “Cinta hendaklah diusaha dan dijuangkan untuk ianya betul-betul tercapai.” Penggantian menghasilkan sebahagian ayat-ayat yang berbunyi biasa/lazim dan sebahagian lain berbunyi pelik (contoh, “Persahabatan hendaklah diusaha dan dijuangkan untuk ianya betul-betul tercapai” dan “Kegila-gilaan hendaklah diusaha dan dijuangkan untuk ianya betul-betul tercapai). Kelaziman ayat yang terhasil dijangka bergantung kepada betapa prototipikal subjenis cinta itu digantikan. Dalam contoh di atas, penggantian satu subjenis prototipikal, persahabatan, menghasilkan satu ayat yang difikirkan biasa/lazim oleh subjek (M = 4.45), manakala penggantian subjenis kurang utama, kegila-gilaan,

menghasilkan satu ayat yang pelik bunyinya (M = 1.95). Korelasi di antara pengkadaran kelaziman purata untuk subjenis cinta dan pengkadaran prototipikalitinya yang didapati dalam Kajian 2 ditunjukkan untuk setiap satu daripada 20 rangka ayat dalam Jadual 4. Korelasi-korelasi yang terhasil secara amnya berada dalam arah positif yang telah dijangkakan, tetapi lebih kuat untuk beberapa ayat berbanding dengan yang lain. Ayatayat yang dibina oleh pelajar-pelajar menghasilkan korelasi-korelasi di antara kelaziman/kebiasaan dan prototipikaliti yang secara amnya tinggi, purata r = .61. Jurang korelasi-korelasi didapati serupa sebagaimana yang diperolehi dalam tugas yang sama untuk konsep-konsep lain (contoh, Fehr & Russell, 1984). Bertentangan dengan ayatayat yang diambil dari buku teks psikologi, menunjukkan hubungan yang sedikit kalaupun ada di antara kebiasaan dan prototipikaliti, purata r = .10. Malah, empat daripada ayat dari buku teks itu menghasilkan korelasi-korelasi negatif. Pertimbangkan “Cinta hanyalah sekadar perasaan suka yang mendalam.” Menggantikan jenis cinta yang kurang utama menghasilkan ayat yang lebih munasabah berbanding menggantikan jenis prototipikal: Cinta monyet, jenis cinta paling tidak prototipikal yang kami masukkan, mendapat pengkadaran kebiasaan purata paling tinggi (5.10), manakala cinta keibuan, jenis cinta paling prototipikal, mendapat paling rendah (2.20). Jika kebolehgantian dilihat sebagai satu tanda maksud teras/utama konsep tersebut, maka kenyataan-kenyataan mengenai cinta yang ditemui pelajar dalam buku-buku teks mereka jauh berbeza dari konsepsi mereka tentang cinta.
Jadual 4 Korelasi-Korelasi Antara Sifat Bersahaja yang Dikadarkan dan Prototipikaliti
Ayat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. Cinta adalah satu proses memberi, memahami orang lain itu, dan sedar akan kesalahannya. Komitmen dan menyayang adalah komponen cinta yang penting. Cinta hendaklah diusaha dan dijuangkan untuk ia benar-benar dicapai. Cinta adalah satu keadaan gembira, selalunya. Cinta berbeza dengan seseorang dan dengan perhubungan itu. Cinta adalah lembut dan lemah(mudah terjejas) tak kira siapa yang mengongsikannya. Cinta adalah suatu yang dikongsi dengan dalam oleh dua orang. Cinta adalah perasaan yang dirasa dalam perhubungan istimewa dengan seseorang. Cinta sangat menyakitkan jika tidak dibalas. Cinta mungkin gembira dan sedih, baik dan buruk. Cinta adalah satu daripada emosi terpenting manusia, namun tidak difahami. Dalam budaya kami, kami belajar tentang cinta dari kecil lagi. Walaupun cinta penting dalam menganjur kebahagiaan dan menjadikan dunia ceria, adalah menghairankan bahawa hanya baru-baru ini sahaja para psikologi memulakan kajian sistematik mengenai topik ini. Fenomena cinta tidak mudah dimengerti secara saintifik. Selalunya cinta tidak melibatkan reaksi kuat fizikal. Malah, ia boleh dilihat sebagai satu sikap tertentu seseorang terhadap orang lain. Cinta adalah emosi, dan seperti emosi lain, mungkin dilihat sebagai mempunyai komponen fisiologi dan psikologi. Emosi yang mengiringi cinta adalah kompleks dan masih tidak difahami dengan jelas. Satu daripada masalah dalam membincangkan cinta ialah ia memberi banyak maksud kepada ramai orang. Jika anda menonton wayang, mendengar rekod, atau membaca novel, anda berterusan terdedah kepada pandangan orang tentang cinta. Cinta hanyalah sekadar satu bentuk kesukaan yang kuat. Korelasi .81*** .79*** .61** .48* .45* .42 .31 .17 .13 -.04 .70*** .60** .33 .14 .05 .03 -.13 -.17 -.36 -.45*

Nota. 10 ayat yang pertama ditulis oleh mahasiswa dan mahasiswi. 10 ayat yang seterusnya diambil dari buku-buku teks psikologi. * p < .05. ** p < .01 *** p < .001.

Untuk memperoleh satu indeks struktur dalaman daripada data-data ini, satu markah “kebolehgantian” telah dikira dengan menghitung-panjang/purata merentasi 20 ayat-ayat, pengkadaran kebiasaan/kelaziman yang diterima oleh setiap subjenis cinta. Markah-markah ini ditunjukkan dalam Jadual 5.

Kajian 6: Keserupaan/kesamaan
Mengapakah beberapa ahli/anggota dalam satu kategori dianggap lebih prototipikal berbanding yang lain? Rosch dand Mervis (1975) menghujahkan bahawa idea keserupaan Wittgenstein (1953) memberi satu jawapan. Walaupun tiada satupun ciri tunggal yang dikongsi oleh semua, ahli-ahli satu kategori dihubungkan melalui satu corak ciri-ciri/sifat-sifat kompleks yang silang-menyilang dan bertindan. Wittgenstein menggunakan istilah keserupaan keluarga untuk merujuk kepada tahap satu-satu ahli itu menyerupai corak keseluruhannya. Dalam kajian mereka tentang perhubungan tahapasas kepada kategori-kategori tahap-superordinat, Rosch dan Mervis (1975) mendapati bahawa lebih banyak ahli prototipikal berkongsi lebih banyak ciri/sifat dengan satu sama lain, dan mempunyai sedikit ciri/sifat yang sama dengan ahli dari kategori berdekatan. Corak ini diperolehi dengan mengira indeks keserupaan sebagai kiraan berat ciri-ciri yang dikongsi, dengan berat diambil sebagai bilangan ahli yang berkongsi ciri/sifat tersebut.
Jadual 5 Markah Kebolehgantian, Keserupaan, dan CiriCiri Sama untuk 20 Jenis Cinta
Jenis cinta Cinta keibuan Cinta keibubapaan Persahabatan Cinta adikkakak Cinta romantik Cinta adikabang Cinta kekeluargaan Cinta adikberadik Cinta kasih sayang Cinta terikat Cinta kemanusiaan Cinta rohaniah Cinta ghairah Cinta sahabat Cinta diri Cinta seksual Cinta patriotik Cinta pada kerja Cinta monyet Tergila-gila Kebolehgant ian 3.94 3.94 4.63 3.69 4.53 3.90 4.08 3.95 4.48 4.40 4.06 3.89 4.35 3.99 3.62 4.13 3.36 3.53 3.91 3.68 Keserupaan 135 144 145 122 109 143 121 129 101 124 61 67 85 100 49 65 74 61 41 41 Ciri-ciri sama 13 17 17 12 12 18 12 13 10 17 6 7 10 11 7 10 7 8 3 5

Nota. Pengkadaran kebolehgantian dibuat dengan skala berjulat dari 1 (sangat pelik) hingga 6 (bunyinya sangat biasa); markahmarkah tersebut adalah purata-purata yang dikira merentasi 20 ayat. Ciri-ciri sama merujuk kepada bilangan ciri subkategori cinta yang dikongsi dengan cinta; ciri-ciri cinta diambil dari senarai Fehr (1988). Keserupaan disukat purata ciri-ciri yang dikongsi dengan subkategori-subkategori lain.

Indeks keserupaan ini berhubungkait dengan tinggi dengan pengukuran struktur dalaman yang lain (Rosch & Mervis, 1975), dengan korelasi berjulat dari .84 hingga .94 untuk pelbagai ukuran struktur dalaman dan untuk pelbagai kategori objek biasa. Walaupun hasil yang sama diperolehi di dalam domain emosi (Fehr & Russell, 1984), korelasi-korelasinya lebih rendah, berjulat dari .34 hingga .85 untuk pelbagai ukuran struktur dalaman. Tidak diketahui sebab kenapa orelasi-korelasi di dalam domain emosi ini lebih rendah. Markah-markah keserupaan untuk emosi diasaskan dengan apa yang disenaraikan oleh subjek sebagai keadaan emosian/penuh perasaan, ciri-ciri yang mungkin lebih susah dijelaskan berbanding ciri-ciri objek harian. Namun, kebarangkalian tetap ada bahawa struktur dalaman emosi bergantung kepada faktor-faktor yang selain daripada keserupaan. Barsalou (1987) mendapati bahawa keserupaan tidak meramal tipikaliti konsep-konsep berasal dari matlamat, dan Medin dan Smith (1984) memberi amaran bahawa “kesan-kesan tipikaliti setanding dalam dua domain tidak menandakan penentu-penentu lazim tipikaliti (ms. 130). Tiller dan Harris (1984) mencadangkan tiga penentu alternatif tipikaliti di dalam domain emosi. Pertama, prototipikaliti emosi boleh jadi adalah keamatannya. Idea ini dibincangkan baru-baru ini oleh Mascolo dan Mancuso (1990). Kedua, prototipikaliti emosi berkemungkinan adalah penonjolan reaksi berkaitan anggota badan, ekspresi muka, atau postur. Ketiga, prototipikaliti mungkin berkaitan dengan valensi (sifat-sifat baik daya penarik). Kajian 6 direka untuk mengumpul prototipikaliti kepada keserupaan. bukti seterusnya tentang perhubungan

Kaedah
Subjek-subjek (N = 40) membaca arahan-arahan berikut (diambil dari Fehr & Russell, 1984, Kajian 6): Ini adalah kajian mengenai ciri-ciri dan sifat-sifat yang orang kaitkan dengan jenis-jenis emosi yang berbeza. Sebagai contoh, sekiranya anda diminta menyenaraikan ciri-ciri seseorang yang mengalami ketakutan, seperti perasaan gentar, anda mungkin menulis: Bahaya yang mungkin berlaku (mungkin benar berlaku, seperti seekor beruang; mungkin khayalan/rekaan, seperti hantu) Jantung berdegup kuat Mata terbeliak Tapak tangan dan kaki basah berpeluh Fikiran yang bermain di minda seseorang Perasaan kurang menyenangkan dialami Seseorang berlari sepantas yang boleh Tangan menggeletar Kelegaan dirasa selepas beberapa minit Di sini kami tidak berminat dengan jenis-jenis ketakutan berbeza, tetapi dengan jenis-jenis cinta. Apabila berfikir tentang setiap jenis cinta, anda mungkin bertanya pada diri anda: Apa penyataan yang ada mengenainya? Apa yang anda fikirkan tentangnya? Bagaimana anda menunjukkannya? Dalam keadaan apa yang sesuai bagi anda untuk berjaga-jaga tentangnya? Ianya boleh membantu jika anda membayangkan anda menerangkan maksud setiap jenis cinta kepada orang asing atau seseorang yang tidak pernah mengalaminya. Jadi masukkan yang jelas dan nyata. Beritahu bagaimana ia datang dan apa yang berlaku selepas itu. Tetapi beri penekanan kepada gambaran bagaimana seseorang merasa and berkelakuan. Cuba jangan melibatkan nama orang sewenang-wenang. Jika satu jenis cinta tertentu membuatkan anda teringatkan seseorang yang anda kenal, jangan tulis nama orang tersebut. Kami berminat dalam apa yang biasa/lazim kepada contoh-contoh cinta.

Kemudian, subjek-subjek diberi selama mana masa yang mereka perlukan untuk menyenaraikan sifatsifat setiap satu 10 subjenis cinta yang dalam turutan rawak. 10 yang mana daripada 20 subjenis sasaran berbeza dari satu subjek dengan yang lain dengan mana setiap subjenis cinta digambarkan oleh 20 subjek.

Hasil Keputusan dan Perbincangan Jumlah bilangan jawapan adalah 2,333. Mewujudkan markah-markah keserupaan memerlukan keputusan mengenai jawapan-jawapan mana yang mewakili/merupakan sifat sama dan mana yang mewakili sifat-sifat berbeza. 3 hakim mengkodkan jawapanjawapan itu. Kriteria yang dipakai adalah prosedur konservatif yang digunakan oleh Fehr (1988), di mana hanya jawapan-jawapan yang serupa atau sinonim digabungkan. Kemudian, untuk setiap subjenis sasaran, sifat-sifat yang disebut hanya oleh seorang subjek disingkirkan. Pengkodan sifat-sifat selebihnya menghasilkan satu senarai muktamad yang terdiri daripada 205 sifat-sifat tersendiri/berbeza, sekurang-kurangnya satu subjenis. Setiap satu daripada 205 sifat ini kemudiannya disukat dengan bilangan subjenis yang disenaraikan. Sebagai contoh, sukatan 14 diberi kepada “penyayang” kerana ia disenaraikan sebagai sifat untuk 14 daripada 20 subjenis. Malah ini adalah sukatan tertinggi yang diperolehi. Sifat yang biasa/lazim seterusnya dengan sukatannya adalah menolong (12), ikatan (11), berkongsi (10), bebas bercakap tentang apa saja (9), bertimbang rasa (9), hormat (8), dan kekariban (7). Sukatan 1 diberikan kepada sifat yang disenaraikan (oleh dua atau lebih subjek) untuk hanya satu subjenis cinta: “perangai kebudak-budakan,” disenarai untuk cinta monyet sahaa; “gaduh main-main,” disenarai untuk cinta adik-abang sahaja; dan “merisaukan” disenarai untuk cinta keibuan. Akhirnya, untuk setiap jenis cinta satu markah keserupaan dikira sebagai jumlah markah sifat-sifat yang disukat yang disenarai untuk jenis cinta tersebut. Markahmarkah ini tertera dalam Jadual 5. Markah-markah keserupaan untuk subjenis prototipikal adalah lebih tinggi untuk cinta berbanding subjenis kurang utama, t(18) = 8.31, p < .001. Kami juga menjangkakan lebih banyak subjenis prototipikal mempunyai keserupaan dengan kategori am cinta. Dalam kata lain, cinta keibuan akan mempunyai lebih banyak ciri-ciri yang sama dengan cinta berbanding dengan cinta monyet. Kita dapat menguji ramalan ini kerana Fehr (1988) telah meminta subjek-subjek untuk menyenaraikan ciriciri cinta, dan ciri-ciri yang yang telah dikodkan sebelum ini menggunakan prosedur sama di sini. Kami menjadualkan bilangan ciri-ciri setiap 20 jenis cinta yang serupa dengan ciri-ciri yang telah disenaraikan untuk cinta. Keputusannya juga ditunjukkan dalam Jadual 5. Seperti yang dijangkakan, subjenis prototipikal mempunyai lebih banyak ciri yang serupa dengan cinta berbanding subjenis kurang utama, t(18) = 5.63, p < .001.

Pertemuan/Pertumpuan Ukuran-Ukuran Struktur Dalaman
Siri kajian-kajian ini menghasilkan 8 operasi yang difikirkan berhubungkait dengan struktur dalaman: (a) kekerapan dalam tugas penyenaraian bebas (Kajian1), (b) pengkadaran langsung prototipikaliti (Kajian 2), (c) tempoh reaksi untuk mengesahkan keahlian (dihipotesis untuk berhubungkait secara negatif dengan struktur dalaman) (Kajian 3), (d) kebarangkalian keahlian (Kajian 3), (e) kebarangkalian keahlian (Kajian 4), (f) kebolehgantian dalam ayat-ayat mengenai cinta (Kajian 5), (g) markah keserupaan (Kajian 6), dan (h) bilangan ciri-ciri yang dikongsi dengan cinta (Kajian 6). Setiap pembolehubah ini dipengaruhi oleh fator-faktor yang selain daripada struktur dalaman, dan oleh itu struktur dalaman plaing sesuai ditunjukkan dengan pertemuan operasi-operasi ini. Korelasi-korelasi antara 8 operasi ini, yang dikira merentasi jenisjenis cinta, ditunjukkan dalam Jadual 6. Semua nilai berada dalam arah yang diramalkan paling boleh dipercaya/dipakai. Malahan, semua operasi kecuali kekerapan penyenaraian bebas sangat berhubungkait antaranya.

Korelasi-korelasi melibatkan kekerapan penyenaraian bebas, walaupun rendah, adalah sama dengan yang diperolehi dalam kajian-kajian lain. Contohnya, prototipikaliti yang dikadarkan dan kekerapan penyenaraian bebas berhubungkait .35 untuk emosi (Fehr & Russell, 1984), .35 untuk ciri-ciri cinta (Fehr, 1986), dan .19 untuk ciri-ciri seseorang dalam pekerjaan berbeza (Dahlgren, 1985). Fehr dan Russell (1984) mendapati bahawa markah keserupaan merupakan hubungkait paling lemah struktur dalaman emosi. Berbeza dengan dalam kajian ini, keserupaan merupakan yang paling kuat. Keserupaan sebagai pengantara kesan-kesan tipikaliti dalam domain emosi belum boleh disahkan. Corak hasil keputusan yang didapati di sini adalah yang diramalkan dari teori prototaip. Tahap-asas konsep cinta mempunyai struktur dalaman: Subjenis cinta dapat diatur dengan pasti contoh-contoh cinta dari yang lebih baik ke yang lebih buruk. Hasilnya, taraf/pangkat subjenis dalam struktur dalaman ini meramalkan kebolehsediaan dalam tugas penyenaraian bebas, kepantasan dengan mana ianya ditentusahkan sebagai satu jenis cinta, kesediaannya diganti dalam ayat-ayat tentang cinta tanpa berbunyi pelik, tahap mana ia menyerupai jenis-jenis cinta yang lain, dan kebarangkalian ia dilihat sebagai satu jenis cinta sebenar. Penemuan terakhir khususnya penting dalam membuat kesimpulan bahawa konsep cinta kekurangan sempadan-sempadan tepat dan oleh itu dengan tegas menentang/mencabar hipotesis yang mendefinisi cinta secara klasikal. Lebih amnya, hasil keputusan ini memberikan satu cara alternatif bagaimana seseorang boleh menggunakan dan memahami konsep cinta tanpa mengetahui ciri-ciri yang perlu dan mencukupi. Dengan itu hasil keputusan ini gagal untuk menyokong saranan bahawa kategori-kategori tahap-asas adalah didefinisi secara klasikal.
Jadual 6 Korelasi-Korelasi Antara Ukuran-Ukuran Struktur Dalaman
Ukuran 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kekerapan penyenaraian .35* -.24* .32* .42* .47 .50 .55 bebas 2. Pengkadaran prototipikaliti -.48 .70 .97 .49 .86 .76 3. Tempoh reaksi -.44 -.64 -.50 -.48 -.49 4. Persetujuan tentang .85 .47 .56 .63 keahlian 5. Kebarangkalian keahlian dalam cinta .63 .86 .79 6. Kebolehgantian .41 .45 7. Keserupaan .93 8. Ciri-ciri dikongsi dengan cinta Nota. Semua korelasi, kecuali yang melibatkan tempoh reaksi (No. 3), dihipotesiskan positif. Korelasi-korelasi dikira merentasi 20 jenis cinta sasaran yang disenaraikan dalam Jadual 2, kecuali yang melibatkan persetujuan keahlian dari Kajian 4, yang mana dikira merentasi 11 jenis. * Tidak ketara pada α = .05.

Definisi Saintifik dan Jenis-Jenis Cinta
Pertentangan Konsep Rakyat/Tradisional dan Konsep Saintifik Pakar-pakar psikologi telah menawarkan pelbagai definisi dan tipologi dalam usaha untuk menentukan apa yang dimasukkan di bawah istilah cinta. Tawaran pakar-pakar ini nampak berkonflik dengan hasil keputusan sekarang ini. Pertama kami gariskan perbezaan-perbezaan itu dan kemudian, dalam bahagian terakhir, kami bincangkan perhubungan apa yang sepatutnya ada di antara konsep-konsep tradisional dan saintifik. Pakar-pakar psikologi telah berusaha untuk menetapkan satu atau dua ciri-ciri perlu dan cukup untuk cinta. Pertimbangkan satu contoh, Johnson-Laird dan Oatley (1989) baru-baru ini menegaskan bahawa cinta boleh ditakrifkan seperti berikut: untuk mencintai ialah “untuk merasa kebahagiaan dalaman dalam hubungan dengan sesuatu objek, atau seseorang, yang boleh jadi objek keinginan seksual” (ms. 60). Dari

pandangan prototaip, berkemungkinan kebahagiaan merupakan hanya satu daripada banyak ciri-ciri yang menyifatkan cinta. Subjek-subjek kami tidak menyenaraikan kebahagiaan sebagai satu daripada ciri-ciri kebanyakan jenis cinta. Sifat-sifat yang dikongsi oleh kebanyakan tapi bukan semua jenis cinta adalah penyayang, menolong, membina ikatan, berkongsi, bebas bercakap, bertimbang rasa, hormat, dan kekariban. Dengan itu, ayat-ayat mengenai cinta berbunyi pelik bila definisi Johnson-Laird dan Oatley digantikan: Perintah “cintai jiran kamu” akan diterjemah sebagai “alami kebahagiaan dalaman dalam perhubungan dengan jiran kami.” Definisi Johnson-Laird dan Oatley membayangkan bahawa kebahagiaan dalam dalam perhubungan dengan satu objek atau seseorang dirasai, maka, secara definisi, cinta dialami. Dalam perkataan lain, perhubungan tanpa cinta tetap bahagia, seperti dalam contohnya, hubungan perniagaan yang baik, akan bercanggah dalam istilah. Definisi Johnson-Laird dan Oatley juga membayangkan bahawa sekiranya cinta dialami, maka kebahagiaan juga mesti dialami. Dalam kata lain, satu perhubungan cinta yang tidak bahagia, seperti dalam contohnya, cinta tidak berbalas, akan bercanggah dalam istilah. Pendek kata, Definisi Johnson-Laird dan Oatley gagal mendapatkan bahasa biasa konsep cinta. Sama juga, tipologi-tipologi cinta yang disokong oleh pakar-pakar psikologi nampaknya berkonflik dengan hasil keputusan kami. Pertama, ianya berbeza dalam bilangan. Para saintis kebiasaanya menyenaraikan satu bilangan jenis cinta yang kecil. Dua jenis cinta, teman hidup dan gairah/berahi, diterima oleh ramai pakar psikologi sosial (Hatfield & Walster, 1978). Dua jenis juga diterangkan oleh Maslow (1955): cinta-D (kekurangan cinta), dan cinta-B (wujud cinta). Cinta-D berdasarkan keperluan dan pengalaman, manakala cinta-B berdasarkan autonomi dan memberi diri kepada orang lain. Tiga jenis cinta diterangkan oleh Kelley (1983): gairah, pragmatik, dan altruistik (sikap/prinsip lebih mengutamakan kepentingan kebahagiaan orang lain dari diri sendiri). Tiga jenis disenaraikan oleh Shaver et al. (1987): kasih sayang, nafsu, dan teringin. 2 Lima jenis cinta diterangkan oleh Fromm (1956): cinta adik-abang, cinta ibu, cinta erotik, cinta diri, dan cinta Tuhan. Enam gaya cinta diterangkan oleh Lee (1977): erotik (cinta ghairah), lucu/tidak munasabah (cinta main-permainan), storgik (cinta teman hidup), manik (cinta cemburu, bergantung), pragmatik (cinta praktikal, logikal), dan agapik (cinta altruisik). Tujuh jenis cinta diterangkan oleh Kemper (1978), berdasarkan samada seseorang mempunyai kuasa dan status yang tinggi atau rendah: cinta romantik, cinta adik-abang, cinta karismatik atau pengikut, kecurangan, kegila-gilaan, penyanjungan dari peminat, dan cinta ibubapa-bayi. Lapan jenis cinta diterangkan oleh Sternberg (1986), berdasarkan kewujudan atau ketiadaan setiap satu daripada tiga komponen: kemesraan, ghairah, dan komitmen. Jenis-jenis cinta yang terhasil adalah menyukai (wujud kemesraan), kegila-gilaan (wujud ghairah), kosong (wujud komitment), romantik (kemesraan campur ghairah), teman-hidup (kemesraan campur komitment), bodoh (ghairah campur komitment), bersatu (kemesraan campur ghairah campur komitmen), dan bukan cinta (ketiadaan komponen-komponen). Berbanding dengan, subjek-subjek kami menyenaraikan banyak sekali jenis-jenis cinta yang berbeza (seperti juga orang biasa menyenaraikan lebih banyak ciri-ciri cinta berbanding para saintis, Fehr, 1988). Tentunya, orang akan mempersoalkan samada kebanyakan jenis cinta yang tersenarai dalam Jadual 1 adalah memang jenis-jenis cinta berbeza. Orang boleh mempertikaikan, contohnya, bahawa senarai dalam Jadual 1 boleh tertakluk kepada analisis kelompok dan oleh itu disusun dalam bilangan kelompok yang lebih kecil. Dan, tentunya, ia boleh. Tetapi dengan berbuat demikian mungkin mengenakan turutan dan sempadan-sempadan yang tidak wujud sebelum ini. Bilangan
2

Shaver, Schwartz, Kirson, dan O’Connor (1987) melaporkan satu analisis rumpun hierarki istilahistilah 135 emosi yang menghasilkan tiga jenis cinta: kasih saying, nafsu, dan teringin. Kelompok kasih sayang terdiri dari memuja, kasih sayang, cinta, menyayangi, menyukai, daya penarik, penyayang, kelembutan, belas kasihan, dan sikap sentimental. Kelompok ini menyerupai pandangan Hatfield dan Walster tentang cinta teman hidup. Kelompok nafsu terdiri dari rangsangan, keinginan, nafsu, ghairah, dan kegila-gilaan dan menyerupai cinta ghairah. Kelompok teringin cuma terdiri dari satu perkataan iaitu teringin. Shaver et al. mengambil hasil keputusan ini sebagai satu model tipologi biasa cinta, tetapi ini tidak mungkin kerana subjeksubjek telah diberikan, berbanding dengan dibenarkan untuk menghasilkan, jenis-jenis cinta.

kelompok-kelompok nampaknya sembarangan (satu tanggapan yang konsisten dengan bilangan jenis cinta berpelbagaian yang dipercayai digariskan oleh para psikologi). Pertimbangkan hanya enam item dari senarai kami: kegila-gilaan, cinta monyet, cinta pandang pertama, nafsu, cinta ghairah, dan cinta romantik. Bagaimana ingin mengelompokkan item-item ini? Tidak satupun yang serupa, dan oleh itu enam jenis boleh dicipta. Tetapi beberapa lebih serupa berbanding yang lain, dan dengan demikian beberapa kelompok boleh dicipta dalam set ini. Semua bercanggah dengan cinta teman-hidup, dan oleh itu mereka semua boleh dimasukkan dalam satu kelompok. Oleh yang demikian, satu, dua, tiga, empat, lima, atau enam kelompok munasabah untuk dibentuk. Setiap pengelompokkan sedemikian akan mengumpul beberapa yang lain, tetapi tiada satu pengelompokkan tunggal akan mengumpul semua, ciri-ciri keserupaan yang bertindan dan silang-menyilang dalam domain cinta. Tanpa ragu-ragu, tipologi cinta tradisional lebih teratur dari yang diandaikan oleh satu senarai. Kami cadangkan bahawa cinta disusun di sekeliling beberapa prototaip: cinta ibubapa kepada anak, cinta antara pasangan romantik, cinta antara kawan lama, cinta antara adik-beradik. Subjenis cinta yang lain akan menyerupai prototaip-prototaip pada tahap-tahap berbeza. Contohnya, cinta kepada Tuhan selalu difikirkan dalam bentuk cinta ibubapa, dan cinta kepada kemanusiaan dalam bentuk cinta kepada abang. Tetapi prototaip-prototaip cinta tidak setara dengan satu tipologi yang mempunyai bilangan jenis yang tetap. Prototipikaliti digredkan, dan lebih banyak prototaip akan ditambahkan dengan pertambahan kes-kes yang dipertimbangkan. Tipologi-tipologi para psikologi boleh dibahagikan kepada dua jenis: yang mana bahagian-bahagian ditentukan oleh ciri-ciri abstrak dan yang mana bahagian-bahagian ditentukan oleh jenis objek cinta. Contoh bagi jenis pertama ialah oleh Sternberg, di mana jenis-jenis cinta adalah berasakan kewujudan atau ketiadaan tiga komponen teori tiga-seginya: kemesraan, ghairah, dan keputusan/komitmen. Contoh bagi jenis kedua ialah oleh Fromm, di mana lima objek cinta ditetapkan: abang, ibu, pasangan seks, diri, dan Tuhan. Berbanding dengan tipologi tradisional nampaknya dengan bebas mencampurkan dua bentuk ini. Beberapa respons subjek adalah objek cinta, tapi respons-respons lain boleh digambarkan dengan tepat sebagai ciri-ciri cinta. Contohnya, berkongsi, memberi, kemesraan, kejujuran, dan kepercayaan, semua yang diberi di sini sebagai jenis cinta, juga diberi sebagai ciri-ciri cinta (Fehr, 1988). Konsep cinta rakyat/tradisional juga berbeza dari konsep-konsep para psikologi yang difokus. Para psikologi amnya hanya memikirkan cinta antara dua manusia, khususnya pelbagai cinta lelaki-perempuan. Dalam banyak kajian tentang cinta, subjek-subjek diminta menjawab dengan merujuk kepada pasangan romantik. Contohnya, Hendrick dan Hendrick (1986) mereka skala-skala untuk mengukur pelbagai gaya cinta Lee (1977) dalam mana subjek-subjek diarahkan untuk melengkapkan skala itu dengan memikirkan tentang pasangan mereka atau kawan temujanji mereka (pasangan dahulu sekiranya mereka tiada pasangan sekarang). (Lee [1988] melihat gaya-gaya cintanya sesuai juga untuk perhubungan homoseksual.) Gambaran Kelley (1983) tentang cinta ghairah, pragmatik, dan altruisik dirangka dalam bentuk perhubungan heteroseksual dewasa, seperti kebanyakan jenis-jenis cinta Sternberg (1986). Subjek-subjek kami memasukkan banyak jenis cinta yang tidak dikongsi bersama di antara dua manusia: cinta binatang peliharaan, cinta kehidupan, cinta alam semulajadi, cinta patriotik, cinta rohaniah, cintakan Tuhan, cintakan sukan, cintakan seni, cintakan makanan, cinta kemanusiaan, cintakan wang, cintakan kecantikan, dan seterusnya. Walaupun beberapa pakar psikologi telah menulis mengenai beberapa jenis cinta iniFromm, contohnya, memasukkan cinta diri dan cintakan Tuhan-kebanyakan tipologi saintifik tidak memasukkannya. Tambahan lagi, walau dalam cinta antara dua manusia, penekanannya berbeza. Subjek-subjek kami, tentulah, menyebut pelbagai bentuk cinta romantik, tetapi keseluruhannya kurang memberi penekanan ke atasnya. Cinta teman (persahabatan) merupakan jenis yang lebih kerap disebut dan dikadarkan sebagai lebih

prototipikal berbanding cinta ghairah. (Ciri-ciri yang dihubungkan dengan cinta teman dikadarkan sebagai lebih cinta prototipikal berbanding ciri-ciri yang dihubungkan dengan cinta ghairah [Fehr, 1988]). Subjek-subjek kami juga memberi penekanan lebih kepada cinta kekeluargaan berbanding cinta romantik. Subjek-subjek menyenaraikan cinta keibuan, keibubapaan, adik-kakak, dan adik-abang dan cinta nenek-datuk. Banyak daripada ini kerap disenaraikan dan juga menerima pengkadaran prototipikality tertinggi. Para psikologi sosial telah mengabaikan cinta kekeluargaan, walaupun beberapa menyebut cinta keibuan (Fromm, 1956) dan cinta ibubapa-bayi (Kemper, 1978) dalam tipologi mereka. Fromm dan Kemper juga mengandaikan cinta adik-abang sebagai satu jenis cinta, walaupun tidak berapa dalam ertikata kekeluargaan, tapi maksud cinta kepada sesama manusia. Sebaliknya, beberapa jenis cinta yang digambarkan oleh para saintis sosial tidak disebut oleh subjek kami: cinta kekurangan dan cinta wujud oleh Maslow (1955); cinta lucu/tidak munasabah (cinta main-permainan) dan cinta pragmatik oleh Lee (1977); cinta pengikut, kecurangan dan penyanjungan dari peminat oleh Kemper (1978); dan cinta kosong, cinta bodoh, cinta bersatu/penyatuan, dan bukan cinta. Walaupun semua ini mungkin mewakili kes-kes yang dianggap berada di luar domain oleh orang biasa, kebanyakannya boleh jadi merupakan jenis-jenis cinta kurang utama yang tidak datang ke fikiran dengan mudah. Kesimpulannya, manakala para psikologi telah mencari satu atau dua ciri-ciri yang melambangkan cinta, definisi cinta rakyat/tradisional adalah kompleks dan tidak memberi sempadan jelas antara cinta dan pengalaman berkaitan yang lain. Tipologi cinta rakyat/traditional lebih merangkumi berbanding kebanyakan tipologi-tipologi pakar. Sementara pakar-pakar menumpu kepada cinta antara heteroseksual dewasa, orang biasa memfokus kepada bentuk-bentuk cinta yang kurang romantik, termasuk cinta antara ahli keluarga, dan banyak jenis cinta yang bukan antara perseorangan. Walaupun beberapa pakar telah menyebut jenis-jenis cinta yang tidak disebut oleh orang kebanyakan, ianya jarang berlaku. Para saintis yang menjalankan kajian tentang cinta barangkali mengambilkira konsep cinta dalam sudut yang lebih sempit berbanding subjek-subjek mereka. Bukti lain konsisten dengan hipotesis ini. Ingat kembali 10 ayat tentang cinta (Jadual 4) yang diambil dari buku-buku teks psikologi. Walaupun 10 ayat ini bukannya sampel sistematik, ianya mengandaikan bahawa para psikologi, dalam penggunaan perkataan cinta mereka, telah terpesong jauh dari penggunaan biasa. Sebagai contoh, Ayat 16 menegaskan bahawa cinta mempunyai “kedua-dua komponen fisiologikal dan psikologi.” Subjek-subjek mendapati ayat ini munasabah untuk cinta romantik tetapi tidak masuk akal untuk kes-kes cinta yang lain, walaupun prototipikal: cinta keibubapaan, anakibubapa, dan adik-beradik. Psikologi Cinta Hubungan apakah yang sepatutnya ada antara konsep cinta biasa dan definisi para saintis dan tipologi-tipologi cinta? Jawapan-jawapan berbeza kepada soalan ini boleh dicadangkan. Di satu ekstrem, kedudukan di mana sains tidak perlu mempedulikan konsep-konsep bahasa biasa sama sekali. (Dari pandangan ini, percanggahan antara tanggapan saintifik dan orang biasa adalah tidak berkaitan dengan sains). Di satu ekstrem yang lain, kedudukan di mana konsep cinta seharian adalah perlu kepada pengalaman cinta, dan, oleh itu, kajian saintifik cinta ialah kajian konsep cinta. (Dari sudut pandang ini, percanggahan di antara tanggapan saintifik dan orang biasa menunjukkan kelemahan-kelemahan serius dalam laporan saintifik). Di kedudukan tengah antara dua ekstrem ini menyatakan analisis saintifik dengan betul bergantung kepada konsep-konsep harian, yang merupakan cetusan dari pendapat/pandangan terkumpul tetapi konsep-konsep ini boleh dikemaskan, disusun, dan diperbaiki. (Dari pandangan ini, percanggahan boleh ditoleransi, tapi para saintis tidak boleh

menyimpang jauh). Dalam bahagian ini, kami berharap untuk menyumbang kepada pemahaman isu-isu ini. Kami percaya tidak satupun daripada kedudukan ini yang mencukupi. Daripada melihat kedudukan-kedudukan ini sebagai alternatif bersaing, kami cuba untuk menyepadukan mereka dari pandangan lebih luas. Secara am definisi-definisi saintifik dan tipologi-tipologi cinta bertujuan mencapai dua matlamat sekaligus: (a) untuk mendapatkan erti cinta sebagaimana yang difahami semua orang dan (b) untuk memberi rangkakerja konsepsi kepada kajian saintifik fenomena tersebut yang dirujuk dengan perkataan cinta. Dari pandangan klasik, dua matlamat ini boleh dicapai sekaligus. Konsep cinta harian sudahpun ada ciri-ciri sempadan jelas dan ciri-ciri biasa yang diingini secara saintifik. Anggapan ini dicabar oleh teori prototaip dan oleh penemuan-penemuan empirik, seperti yang dilaporkan dalam kajian ini, diilhamikan olehnya. Jika konsep cinta yang biasa difahami kekurangan sempadan jelas, maka status saintifiknya mesti dikaji semula. Dua matlamat ini mungkin memerlukan analisis-analisis tersendiri. Pertama, satu analisis deskriptif (gambaran), bertujuan untuk menerangkan konsepsi cinta harian. Cinta, sebagai satu konsep, adalha topik yang wajar dan sah dalam psikologi kognitif sosial. Analisis prototaip yang diberi dalam artikel ini adalah analisi deskriptif konsep cinta harian. Analisis kedua, preskriptif, bertujuan untuk menetapkan satu pengkonsepsian fenomena-fenomena yang dirujuk dengan perkataan cinta. Fenomenafenomena ini adalah topik wajar dan sah di dalam psikologi emosi. Analisis deskriptif adalah berkenaan dengan konsep, bukan peristiwa, tentang cinta: Seorang ibu bimbang sekiranya dia benar-benar cukup mencintai anak-anaknya, seorang lelaki tertanya-tanya adakah pasangannya mencintai dia, seorang budak remaja tertanya-tanya jika apa yang dirasainya adalah cinta sebenar atau sekadar minat sementara. Ramai yang percaya bahawa anak yang tidak dicintai bernasib malangmahkamah-mahkamah dengan itu telah mengisytiharkan bahawa “tidak dicintai adalah seperti penyakit yang melemahkan tidak ada seorang pun yang mengalaminya sepatutnya dikehendaki untuk menggunakan pengetahuan segajat bahawa perbuatan jahat adalah salah dan keupayaan manusia untuk mengawal niat jahat” (Kagan, 1989, ms. 11). Kebimbangan dan tertanya-tanya dan kepercayaan ini terikat kepada konsep cinta harian. Bahasa biasa konsep cinta membimbing interpretasi rasmi dan tidak rasmi tentang beberapa peristiwa kehidupan besar dan kecil, dan konsep itu mesti difahami dalam keadaan begitu. Perbandingan/analogi di sini ialah kepada konsep ahli sihir dan syaitan, yang memainkan peranan penting dalam kehidupand dan kematian manusia di abad ke-17. Analisis deskriptif ahli sihir dan syaitan akan menjelaskan peranan mereka dalam pemikiran masa itu. Cubaan-cubaan untuk merapi atau memperbaiki konsep-konsep ini tidak sesuai. Sama juga, satu analisis deskriptif cinta dan emosi bertujuan menjelaskan peranan mereka dalam pemikiran hari ini. Usaha untuk merapi dan memperbaiki konsep cinta akan menggagalkan matlamat analisis deskriptif. Teori prototaip juga sebagaimana sesuai kepada konsep ahli sihir atau syaitan dan unikorn atau sentora begitu juga kepada emosi, kenderaan, atau cinta, kerana semua ini adalah sama dalam status mereka sebagai konsep, apa jua kelebihan dan kelemahan mereka dari pandangan saintifik. Analisis preskriptif mengambil berat tentang peristiwa-peristiwa yang dirujuk dengan perkataan cinta: Seorang ibu cintakan anaknya, seorang suami menyintai isterinya, dan seorang pelokek (bakhil) cintakan duitnya. Analisis preskriptif cuba memahami fenomena sedemikian. Oleh kerana teori prototaip mengambil berat tentang konsep-konsep bukan peristiwa, ia tidak mempunyai kaitan langsung kepada analisis preskriptif. Psikologi saintifik tidak lagi boleh bergantung kepada psikologi rakyat/tradisional berbanding dengan fizik saintifik atau kimia bergantung kepada fizik tradisional dan kimia tradisional. Namun demikian, teori prototaip boleh memain peranan tidak langsung.

Pertama, satu kemungkinan adalah konsep cinta biasa memain peranan bersebab dalam peristiwa cinta. Jika betul, maka analisis preskriptif memerlukan satu analisis deskriptif yang mencukupi. Walau bagaimanapun, perbezaan antara konsep-konsep dan peristiwa-peristiwa tidak boleh hilang, kerana konsep akan merupakan satu sebab/akibat sebelum peristiwa itu. Kedua, konsep dan kepercayaan rakyat/tradisional boleh memberi hipotesishipotesis untuk diuji. Dalam kes ini, para saintis tidak boleh menganggap kebenaran atau kepalsuan pengkonsepsian rakyat. Ketiga, analisi konsep cinta dapat membantu membebaskan para saintis dari anggapan dan kekeliruan tersembunyi. Contohnya, dalam menyatakan topik analisis preskriptif kami menganggap bahawa fenomena yang ingin dianalisa hanyalah yang dirujuk dengan perkataan cinta, tapi anggapan ini mungkin hanya akan menghalang kemajuan saintifik. Analisis saintifik boleh memilih untuk membuat sempadansempadan lain(berbeza). Terdapat kecenderungan untuk menganggap bahawa semua kes yang dipanggil dengan nama yang sama, cinta, berkongsi ciri-ciri penting tertentu. Mengikut teori klasikal mereka berkongsi, dan tentunya mereka mungkin. Akan tetapi, teori prototaip menyarankan bahawa kes-kes ini tidak ada keserupaan antara satu sama lain. Seperti yang dinyatakan oleh Medin (1989), “Di sebalik bukti yang banyak menentang pandangan klasikal. . .orang menggunakan essentialist heuristik (swakaji), contohnya, hipotesis bahawa benda yang kelihatan serupa cenderung berkongsi ciri-ciri lebih dalam (ms. 1476-1477). Maknanya, para saintis dan bukan saintis sama-sama memandang remeh pandangan klasikal. Mengapakah semua pengalaman ini dipanggil dengan nama yang sama-cinta? Teori prototaip meminta kita mempertimbangkan satu alternatif kepada jawapan klasikal bahawa mereka semua berkongsi intipati yang sama. Set pengalaman-pengalaman berbeza ini dipanggil cinta oleh satu proses sejarah. Vygotsky (1962) menggambarkan beberapa konsep sebagai rantaian, di mana setiap elemen berkongsi beberapa ciri dengan jirannya, tetapi tiada pendirian sama mencirikan keseluruhan set. Evolusi sejarah konsep cinta mungkin umpama rantai. Maka, kita mesti dengan hati-hati mempertimbangkan pemerhatian Solomon (1977) tentang ketentuan sejarah tentang konsep cinta: “Orang Perancis, misalnya, mempunyai perbezaan-perbezaan di antara pelbagai bentuk kemesraan yang menampakkan kita sebagai lebih kejam. Orang Aglican cemerkap dalam menyimpulkan konsep ‘cinta’ dan ‘suka’ yang jelas tidak mencukupi” (ms. 281). Maka kami mencadangkan untuk melihat definisi klasikal dan tipologi-tipologi yang diberikand oleh ramai ahli teori, sebagai preskriptif. Tidak ada definisi klasikal atau taksonomi kaku yang akan memberi satu analisis deskriptif yang tepat; dengan itu, abaikan persoalan samada satu-satu definisi atau tipologi itu berbetulan dengan konsep cinta harian. Sebaliknya, terima definisi sebagai sebenarnya membatasi satu bidang fenomena yang mungkin boleh diterangkan oleh satu set hipotesis-hipotesis saintifik. Kemudian uji hipotesis-hipotesis itu melalui cara empirik. Untuk menerangkan, kita kembali kepada definisi Johnson-Laird dan Oatley-“untuk merasai kebahagiaan dalaman dalam hubungan dengan satu objek atau seseorang.” Untuk matlamat-matlamat analisis preskriptif, adalah tidak berkaitan bahawa definisi ini gagal menangkap konsep cinta harian. Jadi, abaikan persoalan samada semua dan hanya pengalaman-pengalaman sedemikian betul-betul dilabel sebagai cinta, tapi fokus kepada set pengalaman-pengalaman ini. Kemudian, pertimbangkan definisi cinta Freud iaitu keinginan/hasrat yang gagal/tidak tercapai. Abaikan persoalan samada semua dan hanya pengalaman-pengalaman sedemikian betul-betul dilabel sebagai cinta, atau

samada mereka berbetulan dengan kes-kes yang dipilih oleh Johnson-Laird dan Oatley. Maka ditafsirkan, setiap definisi mungkin merupakan satu langkah permulaan dalam analisis saintifik berguna tentang satu set fenomena yang berkongsi ciri-ciri sama yang mencukupi supaya mereka boleh dianalisis bersama.