LAMPIRAN B

SENARAI SEMAK KONTRAKTOR BAGI PERMOHONAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN & TARAF BUMIPUTERA/ TARAF BUMIPUTERA Sila tanda ( / ) bagi dokumen yang disertakan.
DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN A Borang Pembaharuan 002/08 hendaklah diisi dengan lengkap (termasuk Lampiran 2 hingga 6). (Lampiran 2 hanya diisi sekiranya terdapat lantikan baru bagi Ahli Lembaga Pengarah/ Pemegang Saham/ Rakan Kongsi/ kakitangan teknikal/kakitangan kompeten/ pemegang sijil kecekapan) DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN:SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD/BERHAD Borang 'Annual Return of a Company Having a Share Capital' yang terbaru dan disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Setiausaha Syarikat di setiap mukasurat ATAU salinan asal komputer butiran syarikat (computer print-out) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia berdasarkan tahun kewangan terkini. 2. Jika saham syarikat dipegang oleh syarikat / syarikat-syarikat lain secara langsung atau tidak langsung, sila kemukakan Borang 'Annual Return of a Company Having a Share Capital' yang terbaru bagi syarikat berkenaan dan disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Setiausaha Syarikat di setiap mukasurat tahun kewangan terkini. 3. Borang 24 (F24) 'Return of Allotment of Share' dan disahkan oleh SSM / Setiausaha Syarikat di setiap mukasurat sekiranya berlaku tambahan saham selepas tarikh Annual Return yang terbaru. Borang 49 (F49) 'Return Giving Particulars in Registration of Directors, Managers and Secretaries and Changes of Particulars' yang terkini dan disahkan oleh SSM/ Setiausaha Syarikat di setiap mukasurat sekiranya berlaku perubahan Ahli Lembaga Pengarah selepas tarikh Annual Return yang terbaru. 5. Borang 32A (F32A) pindah milik saham yang dimeteri setem dan disahkan oleh SSM / Setiausaha Syarikat, sekiranya berlaku pindah milik saham selepas tarikh Annual Return yang terbaru. 6. Lantikan Ahli Lembaga Pengarah/ Pemegang Saham (individu) baru:a. Salinan Kad Pengenalan dan disahkan**. b. Salinan Surat Beranak / Sijil Kelahiran disahkan** c. Salinan Surat Akuan Mahkamah Anak Negeri dari negeri Sabah dan Sarawak dan disahkan** (bagi teknikal dari Sabah dan Sarawak) 7 Borang 13 (F13) 'Certificate of Incorporation on Changes of Name of Company' jika berlakunya perubahan nama syarikat dan disahkan oleh SSM /Setiausaha Syarikat. 8 9 Borang 44 (F44) jika berlakunya perubahan alamat berdaftar syarikat dan disahkan oleh SSM / Setiausaha Syarikat. Salinan Resolusi Lembaga Pengarah bagi penandatangan cek jika ada perubahan untuk semua akaun syarikat dan disahkan oleh Setiausaha Syarikat. Penama pada resolusi hendaklah sama dengan penama di Lampiran 4.

B B1 1.

4

Nota: Dikemaskini pada 13 Februari 2012

1/4

3. Lantikan kakitangan baru (jika caruman KWSP tidak cukup 3 bulan): a.Perakuan Pendaftaran Perniagaan yang masih berkuatkuasa daripada SSM dan disahkan oleh SSM ATAU salinan asal cetakan komputer (computer print-out) yang dikeluarkan oleh SSM. 2. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN SYARIKAT PERSEORANGAN/PERKONGSIAN Salinan Borang D / E . Salinan Kad Pengenalan dan disahkan**. Salinan Sijil / Diploma / Ijazah bagi semua pegawai teknikal dari Institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan dan disahkan**. Sijil Simpanan Tetap. 4. Salinan baucer gaji terbaru bagi kakitangan syarikat yang berumur lebih 55 tahun bagi 3 bulan terkini dan disahkan**. Salinan Penyata Akaun Semasa syarikat untuk 3 bulan yang terakhir. Salinan Surat Akuan Mahkamah Anak Negeri dari negeri Sabah dan Sarawak dan disahkan** (bagi teknikal dari Sabah dan Sarawak) Nota: Dikemaskini pada 13 Februari 2012 2/4 .LAMPIRAN B B2 1. (Perjanjian tersebut mestilah menyatakan peratus saham yang dipegang antara rakan kongsi) 3. Buku akaun simpanan. Laporan Penilaian Harta yang bebas dari cagaran oleh Penilai / Penaksir Berlesen yang dimeteri setem dan disahkan** (Pastikan bukti modal adalah mencukupi dengan kelas yang didaftarkan) B3 1. Permohonan dari Negeri Sarawak Salinan Borang I . 4. Salinan Surat Beranak / Sijil Kelahiran disahkan** e. Salinan Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai / Penjaga Jentera / Jurutera Kompeten / Penyelia Elektrik dan disahkan** c. 2. 2. b. Salinan dokumen pemilikan / penyewaan premis atau ruang pejabat syarikat yang masih berkuatkuasa beserta resit bayaran 3 bulan terkini dan disahkan**. B4 1. d. Buku atau Sijil Pelaburan ASN/ASB. KOPERASI/ PERTUBUHAN/ KONSORTIUM Salinan Laporan Penyata Tahunan dan Kewangan terkini untuk pertubuhan Koperasi dan Konsortium dan disahkan** Salinan Daftar ahli bagi tahun kewangan terkini untuk pertubuhan Koperasi dan Konsortium dan disahkan** SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD/ BERHAD/PERSEORANGAN/ PERKONGSIAN/ KOPERASI/PERTUBUHAN/KONSORTIUM Salinan penyata caruman KWSP (borang A) dan resit bayaran bagi 3 bulan terkini dan disahkan**. 5.Pendaftaran Perniagaan yang masih berkuatkuasa dan disahkan ** Permohonan dari Negeri Sabah Salinan lesen perniagaan yang masih berkuatkuasa dan disahkan** Salinan perjanjian kongsi diantara rakan kongsi yang dimeteri setem dan disahkan**.

Borang KE1 atau KE2A . JKKP. KONTRAKTOR YANG MEMPUNYAI KEPALA/SUB-KEPALA BERKAITAN Kepala/sub-kepala VII/ 1(a). 5 dan 6 dari negeri Sarawak) B7 1. 2(a). Kem. Kepala/sub-kepala II/8(a) dan III/3 Salinan lesen Sanitary Plumbing/ plumbing yang dikeluarkan oleh SPAN/Jabatan Bekalan Air/ Majlis dan disahkan** 1.5. Kepala/sub-kepala I/4 Salinan lesen "Dredge Master" yang dikeluarkan oleh Jabatan Kilang & Jentera. Kepala/sub-kepala III/1 Salinan sijil kursus kerja pemasangan sistem pencegahan kebakaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan disahkan** (Hanya kursus dianjurkan bersama oleh PKK dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diiktiraf untuk sub-kepala tersebut) 3. 2(b) Surat perakuan daripada Certifying Agency oleh Telekom Malaysia Berhad yang masih berkuatkuasa dan disahkan** (Surat perakuan tersebut mestilah menyatakan sub-kepala yang layak diperakukan untuk syarikat) 2. 2. (bagi permohonan Kepala/Sub-kepala VII/1. DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN Salinan Surat Lantikan dan Penerimaan Jawatan dan disahkan** g. B6 1. pengarah atau eksekutif syarikat yang berdaftar sebagai jurutera/ juruukur bahan profesional di salah satu badan tersebut) B5 SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD/ BERHAD/SYARIKAT INDUK YANG DISENARAIKAN DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR (BSKL) Salinan surat pengesahan MITI bahawa syarikat adalah layak diberikan Taraf Bumiputra Controlled PLC dan disahkan** KONTRAKTOR ELEKTRIK Borang Q .Salinan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik dari Suruhanjaya Tenaga (ST) yang masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh pembaharuan lesen PKK dikemukakan dan disahkan**. 2.Salinan surat Perakuan Pendaftaran / Pembahruan Pekerja Kompeten dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) yang masih berkuatkuasa bagi Pendawai/ Penjaga Jentera syarikat dan disahkan** (hanya untuk permohonan kepala/subkepala VII / 1. Nota: Dikemaskini pada 13 Februari 2012 3/4 . 1(b). pengarah atau eksekutif dan disahkan** (Sekiranya terdapat pemegang saham.6) Salinan ‘Certificate Of Registration as An Electrical Installation Contractor’ yang dikeluarkan oleh ‘Chief Electrical Inspector’ yang masih sahlaku. 5. 1(c).2. Surat Akuan Sumpah Berkanun Akta 1960 menjelaskan tidak terlibat dengan mana-mana syarikat lain yang berdaftar dengan PKK. Sumber Manusia dan disahkan** 4.LAMPIRAN B f. Salinan Surat Kebenaran dari Lembaga Jurutera Malaysia/ Lembaga Juruukur Bahan Malaysia untuk terlibat dalam syarikat pembinaan sebagai pemegang saham. 3.

4. Permohonan yang lengkap akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja (tidak termasuk hari Sabtu.nama dan jawatan). 12(b). DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN Kepala/sub-kepala III/3 bagi negeri Sarawak Salinan lesen Jurugegas Paip yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Air Negeri Kerajaan Negeri Sarawak dan disahkan** Kepala/sub-kepala IV/6(b) bagi negeri Sarawak Salinan lesen Penyambung/ Pemasang Paip yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Air Negeri Kerajaan Negeri Sarawak dan disahkan** 6.17 (d). Sila pastikan salinan-salinan dokumen mempunyai cop dan tandatangan asal pihak yang mengesahkan. 12(a). 4. 3. 17 (f) dan IV/6(b) Salinan surat perakuan JKKP dan disahkan** SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD/ BERHAD/PERSEORANGAN/ PERKONGSIAN/ KOPERASI/PERTUBUHAN/KONSORTIUM Carta organisasi syarikat terkini (nyatakan secara ringkas sahaja . Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima untuk didaftarkan. Pelan lokasi pejabat atau premis beroperasi (pastikan sama dengan alamat surat menyurat). 7. 2. 9. 8. Salinan minit mesyuarat tapak (3 bilangan minit terakhir) bagi semua-projek yang DALAM PEMBINAAN atau yang baru disiapkan dan disahkan**. Sila pastikan salinan-salinan dokumen yang bertanda ** hendaklah disahkan oleh pihak asal yang mengesahkan iaitu samada Pegawai Kerajaan Kumpulan A. 17(c). Penghulu atau Jaksa Pendamai ATAU akuan bersumpah bahawa dokumen tersebut adalah daripada salinan asal yang sah melalui Akuan Berkanun 1960 oleh Pesuruhjaya Sumpah.LAMPIRAN B 5. 7. Salinan dokumen sokongan yang disahkan** Perjanjian subkontrak yang dimeteri setem/ Surat Perlantikan & Penerimaan Jawatan/ Penyata caruman KWSP atau dokumen-dokumen lain yang dapat menjelaskan keperluan kehadiran penama tersebut dalam mesyuarat tapak Nota:1. 5. 8. B8 1. 9. 3. Kepala/sub-kepala V/1 Salinan lesen pecahan batu daripada Jabatan Galian dan Mineral dan disahkan** Kepala/sub-kepala V/2 Salinan lesen letupan daripada PDRM dan disahkan** Kepala/sub-kepala III/2. Salinan Surat Perakuan Siap Kerja (CPC) bagi projek yang baru disiapkan dalam tempoh 3 tahun terakhir dan disahkan** Sekiranya terdapat penama yang tiada kaitan dalam syarikat menghadiri mesyuarat tapak bagi projek dalam pembinaan:a. 2. Ahad dan Cuti Umum) Nota: Dikemaskini pada 13 Februari 2012 4/4 . 12(c). Beri penjelasan tentang keperluan penama tersebut menghadiri mesyuarat tapak bagi pihak syarikat b.