1. Gariska leka jaku pengawa intransitif dalam ayat di baruh tu: a. Igat tinduk di atas padung iya. b.

Iya duduk dedugau. c. Sida sebilik bemalam di langkau kebun. 2. Gariska leka jaku pengawa transitif dalam ayat di baruh tu: a. Bika nyait baju iya. b. Kera nya makai buah pisang. c. Ginti Aman bulih ikan. 3. Gariska aku penerang pengawa (adverb) dalam ayat di baruh tu: a. Imba bejalai beguai- guai. b. Ugan ngantuk lentuk- lentuk. c. Berita nya ditaburka ari radio pagi nya. 4. Gariska leka jaku adjektif dalam ayat di baruh tu: a. Perau nya linggar. b. Buah sibau nyin lebat amat. c. Cherita nya manah amai. 5. Gariska leka jaku ganti nama adap dalam ayat di baruh tu: a. Kitu nuan Endun. b. Jugah nadai kala nemuai kia. c. Lagi kin bala kita 6. Gariska rambai jaku penempat dalam ayat di baruh tu: a. Sida sebilik ke kebun getah. b. Pesan tu ari apai Budin. c. Temuai nya ari menua Jipun. 7. Gariska leka jaku penguat dalam ayat di baruh tu: a. Malam tu bulan terang bendar. b. Pemeri orang nya ngagai sida semenua agi apas amat. c. Kelambi ti dikena Beji naka iya pemesai.. 8. Gariska rambai jaku adjektif dalam ayat di baruh tu: a. Ancheh nyau berebah rimpai mulaika diri ngagai bilik sida iya ketegal ti kelalu bendar ngirup. b. Jalai alun nuju rumah panjai sida Bada belingkuk liuk nyau baka ular kena palu. c. Nembiak nya pengabis pandai dalam kelas sida iya. 9. Gariska leka jaku tauka rambai jaku penyambung dalam ayat di baruh tu: a. Jawai deka ngulai kupi tang nadai gula. b. Hari ujan mesi- mesi taja pia iya majak nangkal getah. c. Iya ukai semina tuai bulu pala aja tang mega mayuh penemu. 10. Gariska leka jaku bantu aspek dalam ayat di baruh tu: a. Bala nembiak sekula udah pulai ke rumah. b. Kami apin makai lemai tu. c. Apai Jang benung berubat di hospital 11. Tulis siti ayat di baruh tu: a. Ayat asuh b. Ayat tagang c. Ayat pengelalu d. Ayat pinta e. Ayat tanya f. Ayat tekenyit. 12. Kalihka ayat lurus di baruh tu ngagai ayat tunsang: a. Nembiak nya meli kasut. b. Sida menyanak datai ari Miri. c. Anak mit nya udah tinduk. 13. Kalihka ayat aktif di baruh tu ngagai ayat pasif: a. Anak mayau nya nangkap tichak. b. Anak chauk nya nusu ba indai iya.

c. Ajang nyipat buah empelam. d. Kabut biau balai numbangka pun tapang nya. 14. Kalihka ayat pasif di baruh tu ngagai ayat aktif: a. Barang nya deka diambi Minggat lusa. b. Pagar chapi nya udah diseruri sida ensanus. c. Ai ba perau nya udah ditimba kua ngena gayung. d. Engkayu dalam bisin nya udah dilulun Unggat ngena ruas. 15. Tukar ayat jaku sebut di baruh tu ngagai ayat berita (ayat jaku tusui): a. “Bungai rian di kebun kitai abis rarah laban kulit iya udah ditengkalung orang”, ku Lagan nusika apai iya. b. “ Anang medis ati aku nuan, Jabing,” ku Jawai . c. “Akai! Pedis amat jari aku digetil nuan, Igat” ku Jang,” ku Wasly

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.