P. 1
PBS Sejarah Bab 5

PBS Sejarah Bab 5

|Views: 2,663|Likes:
Published by Rafidah Ahmad

More info:

Published by: Rafidah Ahmad on Jul 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

Bab 5 – KEGEMILANGAN MELAKA

B1D2E4
Evidens : Menyenaraikan tokoh pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka
Instrumen: Senaraikan tokoh-tokoh pada Zaman Kesutanan Mea!u Meaka
Jawapan:
__________________________________________________________________
B2D2E4
Evidens : Menelaskan peranan !arameswara dan "un !erak pada Zaman Kesultanan Melaka
Instrumen: Apakah peranan "arames#ara dan $un "erak pada Zaman Kesutanan
Meaka%
Jawapan:
a& "eranan "arames#ara
i#
ii#
b& "eranan $un "erak
i#
ii#
B2D2E$
Evidens: Menelaskan struktur pentad%iran &istem !em%esar Empat 'ipatan
Instrumen: Berdasarkan ra'ah di ba#ah( 'easkan struktur pentadbiran Sistem
"embesar Empat Lipatan)
Jawapan:(
Pembe
sar
Berem
pat
Pembesar
Berlapan
Pembesar Enam Belas
Pembesar Tiga Puluh Dua
B2D2E)
Evidens: Menelaskan *aktor kemauan perda+an+an di Melaka(
Jawapan:
B,D2E4
Evidens: Meneran+kan *a-tor kemauan perda+an+an di Melaka(
Instrumen: Len*kapkan +aktor-+aktor berikut !an* men!ebabkan Meaka ma'u daam
bidan* perda*an*an)
.aktor kemauan Keteran+an
/a# Kedudukan +eo+ra*i • "erletak di ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
• "erlindun+ daripada ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
• Muka %umi %er%ukit0%ukau menadi (((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
/%# !eranan &yah%andar • Men+urus (((((((((((((((((((((((((( dan (((((((((((((((((((((((((
/-# !eranan 'aksamana dan 1ran+
'aut
• Mena+a (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
/d# Ke%erkesanan 2ndan+0undan+
'aut Melaka
• Memastikan (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
/e# Kemudahan di pela%uhan • Menyediakan kemudahan0kemudahan seperti
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
/*# &istem -ukai
((((((((((((((((((((((((((((( dan ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
/+# !en++unaan sistem mata wan+ • memudahkan (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
• diper%uat daripada ((((((((((((((((((( dan ((((((((((((((((
/h# !ela%uhan entrepot • !usat pen+umpulan %aran+an dari (((((((((((((((((((((((((((
• !usat pen+edaran %aran+an dari ((((((((((((((((((((((((((((((
/i# Bahasa Melayu se%a+ai lin+ua
*ran-a
• Di+unakan dalam ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
• Mudah (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
B2D2E3
Evidens: Menelaskan %entuk hu%un+an luar Melaka(
Instrumen: ,easkan bentuk hubun*an uar Meaka)
a# 4u%un+an &erantau
%# 4u%un+an 5ntara%an+sa
Jawapan:
a# 4u%un+an &erantau 0__________________________________________________
%# 4u%un+an 5ntara%an+sa0 _________________________________________________
B2D2E6
Evidens: Menelaskan -ara kedatan+an 7slam ke Melaka(
Instrumen: ,easkan ba*aimana Isam datan* ke Meaka)
Jawapan:
8ara0-ara Kedatan+an 7slam ke Melaka:
i#_______________________________________________________________
ii#_______________________________________________________________
iii#______________________________________________________________
B,D2E3
Evidens:Meneran+kan peranan istana se%a+ai pusat intelektual(
Instrumen: Apakah peranan istana seba*ai pusat inteektua pada -aman Kesutanan
Mea!u Meaka%
Jawapan:
i(
ii(
iii( (
iv(
B2D2E19
Evidens : Menelaskan -ara perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka
Instrumen : Berdasarkan 'adua( 'easkan peruasan kuasa Kesutanan Mea!u Meaka )
8ara !enelasan
!enaklukan /i#
!erkahwinan /ii#
Menadi ne+eri
naun+an Melaka
/iii#
Jawapan :
i#
ii#
iii#
B,D2E,
Evidens: Meneran+kan peranan pem%esar dalam pentad%iran &istem !em%esar Empat 'ipatan(
Instrumen: Berdasarkan 'adua berikut( n!atakan peranan "embesar Berempat daam
sistem pemerintahan Meaka)
!em%esar Berempat !eranan
a# Bendahara i(
ii(
iii(
iv(
%# !en+hulu Bendahari i(
ii(
iii(
iv(
-# "emen++un+ i(
ii(
iii(
iv(
d# 'aksamana i(
ii(
iii(
iv
B,D2E$
Evidens: Meneran+kan kepentin+an hu%un+an luar Melaka
Instrumen: $eran*kan kepentin*an hubun*an uar Meaka
Jawapan :
1( ________________________________
2( _________________________________
,( _________________________________(
B,D2E)
Evidens:Meneran+kan kesan perkem%an+an 7slam di Melaka(
Instrumen: Apakah kesan-kesan perkemban*an Isam di Meaka%
Jawapan:
1(
2(
,(
4(
$(
B,D2E6
Evidens : Melakar dan melorek kawasan aahan empayar Melaka /K!&#
7nstrumens : Berdasarkan peta di ba#ah( orekkan ka#asan 'a'ahan empa!ar Meaka)
Jawapan:
:uuk kepada %uku teks m(s( 61
B,D2E;
Evidens:Meneran+kan -iri kepimpinan yan+ mem%awa kepada ke+emilan+an Kesultanan
Melayu Melaka(
Instrumen: Apakah .iri-.iri kepimpinan .emeran* !an* memba#a kepada
ke*emian*an Kesutanan Mea!u Meaka%
Jawapan :

........................................................................................................................................................................................................................................... Digunakan dalam . Instrumen: Jelaskan bentuk hubungan luar Melaka... • Memastikan .... dan .............................. • Mengurus ........................................ • Muka bumi berbukit-bukau menjadi ................................ Faktor kemajuan (a) Kedudukan geografi Keterangan • Terletak di ......................................... Jawapan: B3D2E4 Evidens: Menerangkan factor kemajuan perdagangan di Melaka.._________________________________________________ ....... Instrumen: Lengkapkan faktor-faktor berikut yang menyebabkan Melaka maju dalam bidang perdagangan..................... a) Hubungan Serantau b) Hubungan Antarabangsa Jawapan: a) Hubungan Serantau -__________________________________________________ b) Hubungan Antarabangsa............................. ............................... dan ........................................... • Menjaga .......... • Terlindung daripada .................................................... dan ..B2D2E6 Evidens: Menjelaskan faktor kemajuan perdagangan di Melaka............. ........................................ Mudah .............. B2D2E7 Evidens: Menjelaskan bentuk hubungan luar Melaka................................... Pusat pengedaran barangan dari ...................................................... ........................................................................... .. diperbuat daripada ................................................................. Pusat pengumpulan barangan dari ...... (b) Peranan Syahbandar (c) Peranan Laksamana dan Orang Laut (d) Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka (e) Kemudahan di pelabuhan (f) Sistem cukai (g) Penggunaan sistem mata wang (h) Pelabuhan entrepot (i) Bahasa Melayu sebagai lingua franca • Menyediakan kemudahan-kemudahan seperti ..... • • • • • • memudahkan .............................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->