Tajuk: Nyatakan bagaimana guru boleh berperanan dalam melaksanakan strategi-strategi untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

(FPK) agar dapat diaplikasikan di dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, falsafah bermaksud pengetahuan tentang ilmu yang tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaituphilos (bermakna kecintaan) dansophia (bermakna kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan atau mencintai ilmu. Menurut Akta Pendidikan tahun 1996, Falsafah Pendidikan Negara tahun 1988, telah digantikan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1996 (Kementerian Pendidikan, 1999). Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 1996, berbunyi: “Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Hal ini bermakna, semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK ini. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca, memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual yang sering disebut oleh guru-guru sebagai JERI. Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara keempat- empat unsur tersebut, yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau sebaliknya Salah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama. Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek

diri manusia secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu dan berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang sekali gus menjadi ciri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat dan warganegara yang baik dan terdidik. Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu, nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu, tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. Pendidikan ialah satu proses dan aktiviti sepanjang hayat dan manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan perluasan, pendalaman dan pengesahan kepada ilmu yang ada. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada pada manusia. FPK juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan

kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti. [Mok, 2008]. Berpandukan kepada pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan di atas, pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahun, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab, berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara. Seiringan dengan itu, Falsafah Pendidikan Guru telah digubal untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK.

Secara dasar, FPG menjelaskan jenis guru yang diperlukan oleh negara kita. Ia berbunyi seperti di bawah: “Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan

kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.(Mok, 2008) Berdasarkan kepada FPG di atas, maka matlamat pendidikan guru ialah menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial dan amalan tingkah laku; menguasai ilmu, kemahiran dan amalan nilai-nilai keguruan, serta berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan Wawasan Pendidikan dalam abad ke-21. [Choong, 2008] FPG digubal bertujuan untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK. Ia sebenarnya menjelaskan jenis guru yang dihasratkan oleh negara kita. Justeru, guru mempunyai akautabiliti yang tinggi terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara bagi memastikan sistem penyampaian ilmu, kemahiran dan nilai yang berkesan. Guru juga disifatkan sebagai rol model dan teladan bagi golongan murid. Sehubungan itu, guru hendaklah mempunyai sahsiah yang baik. Dengan adanya FPG yang telah digubal untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK, maka jelaslah bahawa para pendidik memainkan peranan utama dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Berikut merupakan beberapa cara bagaimana seorang guru dapat merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru dalam profesionnya untuk diaplikasikan dalam KBSR.

1.

Pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang dapat berjaya memperkembang

potensi pelajar dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial secara keseluruhan dan bersepadu Salah satu strategi merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah pembangunan insan iaitu memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Salah satu perkara yang diberi penekanan dalam strategi pembangunan insan pula ialah penyediaan kurikulum yang relevan dengan mengubahsuai kandungannya mengikut keperluan semasa. Dalam buku Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979), kurikulum ditakrifkan sebagai segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan. Kandungan kurikulum sekolah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu:

. Peranan kurikulum dalam pendidikan di Malaysia adalah untuk mengembangkan potensi murid-murid dari segi intelek. guru harus mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran pengkhususannya serta mempunyai kemahiran mengajar termasuk menghubungkan pengetahuan. kelab dan unit beruniform. permainan. melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum serta menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai. guru harus mengetahui peranannya di peringkat sekolah iaitu meliputi tugas-tugas seperti menganalisis objektif kurikulum dan isi kandungannya. struktur dan organisasi kurikulum serta sukatan pelajarannya untuk memastikan suatu kurikulum dapat dilaksanakan dengan jayanya. dan (ii) Aktiviti kokurikulum seperti sukan. jasmani. membina sifat-sifat yang boleh membawa ke arah perpaduan negara serta menghasilkan tenaga rakyat yang mahir dan terlatih untuk keperluan negara. Dalam pelaksanaan dan kejayaan kurikulum. merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut saranan kurikulum serta membuat penilaian untuk mengenal pasti kelemahan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan dalam pelaksanaan kurikulum dengan membuat pengubahsuaian dalam rancangan mengajar. guru haruslah terlebih dahulu memahami dan menghayati falsafah dan matlamat kurikulum. rohani. intelek dan sosial secara keseluruhan dan bersepadu. kemahiran dan nilai di antara satu sama lain. mengendalikan pengajaran bagi pelajar-pelajar pelbagai kebolehan. serta mempunyai ciri-ciri keguruan yang positif dan kreatif untuk melaksanakan dan manjayakan kurikulum yang terbentuk. Di samping itu. Setiap tugas dan peranan guru yang telah dinyatakan diatas adalah bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kurikulum oleh guru adalah seiring dengan kurikulum yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan seterusnya memperkembang potensi pelajar dari aspek jasmani. emosi. rohani dan sosial dengan seimbang dan menyeluruh. guru juga boleh memilih bahanbahan tambahan seperti buku kerja yang sesuai untuk murid-muridnya. Pada masa yang sama.(i) Sukatan Pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. menentukan keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahan-bahan pelajaran.

secara menyeluruh dan seimbang. perubahan organisasi sekolah ke arah mewujudkan situasi yang sesuai untuk melahirkan pelajar-pelajar mengikut tujuan dan cita FPK adalah dengan menyediakan kemudahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar-pelajar mendapat peluang untuk mengembangkan potensi mereka dari segi intelek. seronok dan bermakna. seorang guru harus melaksanakan peranannya sebagai seorang pengurus. disiplin kelas yang baik dan keadaan bilik darjah yang kondusif dan sesuai untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. sistem teknologi yang canggih seperti ICT telah diperkenalkan bagi penyediaan sistem penyampaian yang berkesan. dan mengurus bahan-bahan pengajaran supaya dapat digunakan dengan lebih berkesan. teratur dan sistematik. serta dalam keadaan yang baik dan selamat di dalam salah satu strategi untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu pembangunan insan. sosial dan jasmani. mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas seperti membersihkan bilik darjah dan menyusun meja-kerusi. mengurus murid-murid supaya mematuhi segala peraturan bilik darjah. Oleh itu. Antara tugas guru sebagai pengurus ialah mengurus rutin bilik darjah. untuk merealisasikan hasrat FPK dan FPG. emosi. seorang guru perlu mengetahui dan memahami elemen-elemen pengurusan bilik darjah serta berusaha untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan bilik darjah. bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. keberkesanan interaksi murid dengan bahan serta aktiviti pembelajaran akan dapat dipertingkatkan. untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan. rohani.2. Sekiranya sumber pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah diorganisasikan dengan baik. mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. . Justeru dengan itu. Organisasi sumber pengajaran-pembelajaran adalah amat penting untuk aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. Kecekapan guru menjalankan tugas sebagai pengurus akan mewujudkan suasana sosioemosi yang selesa. Pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran dengan penyelenggaraan prasarana supaya kemudahan atau sumber pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan secara licin dan optimum. Manakalah penyediaan bahanbahan rujukan. Sebagai contoh.

3. Bekas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia di dalam kertas kerjanya yang bertajuk “Pengukuhan dan Peningkatan Kualiti Pendidikan Dan Profesionalisme Keguruan” menyatakan: “Hubungan tiga dimensi iaitu sekolah. Permuafakatan dan kerjasama sekaligus akan menunjukkan keprihatinan mereka terhadap usaha membentuk dan mendidik generasi pada masa akan datang. bahan atau peralatan serta wang ringgit. Matlamat yang berkaitan dengan konsep ini adalah: (i) mewujudkan permuafakatan dan perkongsian pintar yang mantap dan akrab antara pihak sekolah. [Epstein. saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain. [Mohd. Hubungan tiga dimensi yang disebut oleh beliau menerangkan bahawa permuafakatan dan perkongsian bijak penting untuk membawa kejayaan kepada sesebuah sistem pendidikan pada masa kini. dan (iii) masyarakat dapat menjayakan hasrat murni ini melalui sumbangan idea. (ii) penglibatan masyarakat amat penting dalam membentuk dan mendidik generasi masa depan. mereka cenderung untuk melihat keluarga dan komuniti sebagai . tenaga. rumah dan komuniti perlu diberi penekanan. 2004] Dalam usaha mencapaicita-cita sekolah dan negara. Namun suatu hakikat yang tidak dapat dielakkan bahawa pelaksanaan konsep ini hanya akan berjaya jika pihak sekolah yang memainkan peranan sebagai pencetus atau penggerak ke arah permuafakatan dan perkongsian pintar. Ketiga-tiga entiti ini perlu ada hubungan yang mantap dan akrab kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauh mana ketiga-tiga elemen ini dapat berfungsi. baik dalam sumber kewangan mahupun tenaga yang diperlukan Mengikut Yang Berbahagia Dato Hj. Pelaksanaan perhubungan dengan masyarakat dengan mewujudkan perkongsian pintar (smart partnership) di antara sekolah dengan masyarakat supaya melahirkan semangat kerjasama demi dapat membantu pembangunan sekolah. rumah dan komuniti supaya sistem pendidikan mencapai kejayaan. konsep perkongsian dalam pendidikan cuba mencapai matlamat supaya masyarakat dapat mengambil berat terhadap anak-anak mereka di sekolah. 1995] Jika pendidik melihat murid-murid sebagai seorang anak. “ Saranan beliau itu amat jelas menyatakan bahawa sesebuah institusi pendidikan tidak boleh wujud bersendirian. Abdul Rafie Bin Mahat.

rakan kongsi dengan sekolah dalam perkembangan dan pendidikan kanakkanak.Rakan kongsi mengenalpasti minat dan tanggungjawab yang sama terhadap kanak- kanak, dan mereka bekerjasama untuk mewujudkan program serta peluang yang lebih baik kepada murid-murid ini. Apabila ibu bapa, guru-guru, pelajar dan masyarakat lain melihat di antara satu sama lain sebagai rakan kongsi di dalam pendidikan, wujud suatu komuniti yang mengambil berat. perlumelaksanakan perhubungan dengan masyarakat Oleh itu, guru mewujudkan

dengan

perkongsian pintar (smart partnership) di antara sekolah dengan masyarakat supaya melahirkan semangat kerjasama demi dapat membantu pembangunan sekolah, baik dalam sumber kewangan mahupun tenaga yang diperlukan. Sebagai seorang pendidik, guru perlu mewujudkan hubungan komunikasi yang baik dengan para ibubapa. Guru mestilah menghormati para ibu bapa kepada murid-muridnya serta berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga tanpa mengira kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Guru juga perlu membina kepercayaan ibu bapa terhadap para guru dengan tidak memberikan maklumat keadaan keluarga atau murid (yang diberikan oleh ibu bapa) kepada orang yang tidak berhak. Selain itu, guru juga perlu menghormati masyarakat setempat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Guru juga perlu menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Masyarakat, terutamanya ibu bapa pelajar, sepatutnya dijemput untuk menyertai sebarang aktiviti-aktiviti sekolah supaya dapat meningkatkan kesedaran masyarkat, khasnya ibu bapa mengenai peranan mereka dalam menjayakan hasrat FPK.

4.Melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran, serta pengetahuan ikhtisas keguruan. Untuk menyampaikan pelajaran dengan yakin dan menyebarkan ilmu yang lengkap, guru harus memperoleh ilmu pengetahuan yang luas serta mendalam tidak kira dalam mata pelajaran yang diajar maupun pengetahuan am. Objektif ini hanya boleh dicapai apabila guru sentiasa membaca buku ilmiah serta peka terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling melalui suratkhabar, radio, televisyen dan internet. Selain pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran, seorang guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan ikhtisas keguruan.

Ikhtisas ialah suatu pekerjaan yang biasanya memerlukan latihan dan pendidikan yang mendalam. Mengajar pula ialah sesuatu pekerjaan yang melibatkan intelek dan tindakan yang cekap. Guru perlu sentiasa belajar, berfikir, merancang dan menilai murid-muridnya. Di samping itu, beliau mesti mempunyai pengetahuan yang luas, kemahiran dan kaedah penyampaian yang cekap serta mempunyai sahsiah yang elok dan bersikap dedikasi dalam pekerjaan mengajar. elbagai jenis ilmu pengetahuan seperti ilmu psikologi kanak-kanak, ilmu kaedah mengajar, ilmu kurikulum, dan sebagainya dapat diperolehi dalam meningkatkan pengetahuan ikhtisas keguruan. Selain membaca buku ilmiah, pengetahuan ini dapat diperolehi dengan menyertai seminar pendidikan dan menghadiri Kursus Dalam Perkhidmatan. Pengetahuan ini dapat meningkatkan prestasi guru dalam aktiviti pengajaran dan seterusnya menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam memenuhi hasrat FPG dan FPK.

5. Menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan FPG Konsep nilai dalam konteks pendidikan adalah berkait dengan moral, prinsip atau kelakuan orang, khasnya pelajar-pelajar di sekolah. Salah satu cara untuk membentuk nilai moral yang baik, wajar dan diingini ialah melalui contoh teladan. Guru perlu memainkan peranan sebagai ibu bapa kepada murid-muridnya dalam membentuk sahsiah dan kelakuan mereka sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Tingkah laku guru adalah contoh teladan kepada murid-murid. Oleh itu, guru haruslah mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh menjadi teladan kepada murid-murid untuk dicontohi. Sebagai contoh, guru haruslah sentiasa berpakaian kemas, berkelakuan baik, bersopan santun, berbudi bahasa, sentiasa menepati masa, rajin dan mempunyai sikap positif terhadap tugastugasnya. Sehubungan dengan ini, guru haruslah berusaha menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri sendiri terlebih dahulu.

6. Menyempurnakan tanggungjawab dan akauntabiliti sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan Mengikut Kamus Dwibahasa, perkataan “akauntabiliti” dihuraikan sebagai bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu.

Di

bawah

konteks

keguruan,

akauntabiliti

boleh

dirumuskan

sebagai

bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggungjawab untuk sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. Ilmu pengetahuan merupakan alat yang utama dan mengandungi nilai yang berharga kepada manusia kerana ilmu dapat mengubah diri manusia daripada jahil kepada berpengetahuan, bebal kepada cerdik, mundur kepada maju dan derita kepada bahagia. Seorang guru yang berilmu pengetahuan bukan saja memperolehi pengetahuan, kebenaran dan keyakinan, tetapi sanggup untuk menggunakan ilmunya demi menegakkan kebenaran dan keadilan serta memberi sumbangan yang bermakna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Salah satu matlamat pendidikan mengikut FPK ialah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Oleh itu, guru yang mengamalkan ilmu akan sentiasa memberi sumbangan yang bermakna bagi memastikan matlamat FPK dapat dicapai.

7. Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat FPG, khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu patu, demokratik, progresif dan berdisiplin. selain daripada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang, FPK juga diharapkan dapat mencapai matlamat pendidikan untuk melahirkan rakyat yang bersatu patu, demokratik, progresif dan berdisiplin melalui KBSR. Dengan kata lain, melahirkan rakyat yang memiliki sikap kenegaraan. Sebagaimana yang telah diketahui, unsur-unsur kenegaraan telah tersisip dalam semua mata pelajaran sama ada di bawah rancangan KBSR. Peneguhan pembentukan sikap kenegaraan boleh dilaksanakan secara langsung apabila guru mengajar dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Moral, Sejarah, Bahasa Melayu dan sebagainya. Guru sebagai patriot memainkan peranan yang penting dalam membina satu budaya yang berteraskan perpaduan. Oleh itu, guru harus menekankan unsur perpaduan (patuh kepada ideologi Rukun Negara) dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk aktiviti kokurikulum.

KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________ 1.0 PENGENALAN .

perakaunan dan lain-lain.B. „profesion‟ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang. Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati seterusnya dapat merealisasikan Misi Nasional seperti yang digariskan oleh Y. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat.2 Maksud Etika Profesional Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti. Mengikut Kamus Dewan. Dari persepktif Islam. 1. 1994) 3. Perdana Menteri Malaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-9. peranan guru menjadi semakin kompleks dan mencabar. perubatan. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. Dari kedua-dua pengertian tersebut. Satu sistem dasar akhlak. 1995) 2.Profesion Keguruan Dalam Pembinaan Negara Bangsa 1. senibina. . produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan .1 Definisi dan Konsep keguruan Profesion perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. ia memberi makna bahawa profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah.A. masyarakat dan negara. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. „keguruan‟ pula membawa maksud tugas dan tanggungjawab ( kerjaya) sebagai guru. jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi gurunya dalam pembinaan negara bangsa itu sendiri. Di sini maksud Etika membawa maksud : 1. 4.

– Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. Dalam Islam. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan.3 Etika Perguruan Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. 1. 4. 3. – Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. Kod Etika dalam bentuk dokumen. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-hal yang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta. Kod etika dianggap penting kerana: 1. pelajar. Atau dengan perkataan lain etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang menekankan dua amanah penting iaitu konsep ibadah dan pembangunan insan. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. . etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya. 2. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. peranan nilai. Skop Etika Profesional 1. 2. menanam bunga dan lain-lain. Kepentingan Etika Guru Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan.memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban.

guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Menerusi kod etika. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN. – Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. – Pengamalan etika dapat mengekal. Oleh yang demikian. guru tidak terkecuali merasai tempiasnya. Peranan dan tanggungjawab yang digalas oleh guru semakin mencabar seiring kehendak kerajaan dan PIPP nya yang kita sedia maklum. FPK ( Falsafah Pendidikan Kebangsaan ). Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. 1991). dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. Peranan dan tanggungjawab guru sememangnya memberi impak yang besar dan mendalam dalam diri setiap individu itu. Rukun Negara.5. semuanya menekankan faktor kepercayaan kepada Tuhan atau dengan kata lain pendekatan dari segi agama haruslah menjadi perkara yang „ first and foremost‟ dalam diri seorang individu yang bergelar guru itu. adalah penting setiap guru di Malaysia wajib memahami kod etika perguruan sebagai landasan dan arah pandu dalam membangunkan negara bangsa. Wawasan 2020.0 Peranan dan tangungjawab guru membina negara berlandaskan etika agama dan nilai. semua itu adalah hasil ajaran dan didikan guru di sekolah. dunia hari ini semakin maju dan bergerak pantas seiring dengan era ledakan maklumat ini. KPLI-KDC-PEM K2______________________________________________________ 2. 6. PIPP ( Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ) dan Misi Nasionalnya. Ibu bapa mengharapkan sekolah dan guru . pun begitu. Dari kecil hinggalah menjawat jawatan yang hebat.

kemahiran dan kemampuan seseorang dalam sesuatu aktiviti • Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam era globalisasi pada masa kini menjadikan dunia pendidikan memberi penekanan terhadap penggunaan teknologi yang selaras dengan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 4. CABARAN PROFESION KEGURUAN Sekolah Berkualiti Pengurusan perubahan Perubahan dalam pendidikan . Perkara ini menjadi lebih dan kritikal dalam kehidupan pada era globalisasi. Cabaran Profesion Keguruan . kehidupan yang terlalu bersifat materialistik. Cabaran Profesion Perguruan 2. masalah sekolah juga semakin . Cabaran Profesion Keguruan • Perkembangan bidang sains dan Teknologi pada masa kini menjadikan kegiatan Pendidikan semakin mencabar dan lebih canggih. PENGENALAN • Perkembangan bidang sains dan Teknologi pada masa kini menjadikan kegiatan Pendidikan semakin mencabar dan lebih canggih • Cabaran didefinisikan sebagai sesuatu yang menguji kekuatan. Pembinaan kekuatan dalaman ini mudah dilaksanakan jika guru menjalankan tugasnya sebagai ibadah dengan matlamat membangunkan insan.kemewahan dan hiburan boleh menjejaskan keinginan manusia kepada Tuhan. 7. Dalam keadaan kekosongan inilah guru boleh membina kekuatan dalaman iaitu kerohanian menerusi aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Keharmonian dan keseimbangan potensi rohani. • Keadaan ini seterusnya menyebabkan pengurusan di sekolah menjadi semakin kompleks. teknologi. Maksudnya.Pembestarian pendidikan Globalisasi pendidikan 3. emosi yang stabil dan jasmani yang sejahtera. Kerohanian yang mantap dan suci akan membina intelek yang sihat. emosi dan jasmani akan menyubur dan meningkatkan kepercayaan pelajar kepada Tuhan. Tambahan pula.dapat meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan dalam diri pelajar.Presentation Transcript 1. intelek.

rohani dan emosi. melalui pendekatan strategik berikut: • Penyediaan kurikulum yang relevan supaya pelajar dapat memperolehi ilmu pengetahuan yang terkinidan memperkembang sosial serta menguasai kemahiran yang bernilai dari segi kekonomi. • Empowerment. kreatif dan asertif. • Budaya cemerlang dalam budaya kerja. Moral supaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja untuk pencapaian taraf negara maju. Misi Kementerian Pendidikan Malaysia 1. 5. budaya berwacana. guru. . • Budaya ilmu yang boleh melahirkan pelajar supaya mencintakan ilmu melalui budaya membaca. Ia adalah untuk melahirkan insan yang boleh memberi sumbangan untuk mencapai matlamat 2020. budaya berfikir. • Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seseorang guru berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam sistem pendidikan yang sering berubah. • Penyediaan kurikulum yang menekankan kepada sains dan Teknologi. iaitu berkongsi kuasa dengan anggota-anggota sekolah untuk melaksanakan program sekolah melalui kaedah reflektif. supaya melahirkan pelajar yang mempunyai semangat bangga sebagai rakyat Malaysia. • Perkhidmatan penyayang yang mengutamakan penghargaan nilai-nilai kemurnian. budaya menulis dan budaya berkarya. jasmani. disamping memastikan nilai-nilai baik dapat diamalkan dikalangan pelajar dalam semua aspek kehidupan. Memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek. Di antara intisari Wawasan Pendidikan ini ialah: • Perpaduan di antara pelajar. sekolah dan pembelajaran mereka sehingga displin dikurangkan ke tahap zero defect dan sekolah pun menjadi tempat sebagai ”sekolahku.bertambah apabila bilangan murid bertambah di dalam bilik darjah. • Penyediaan sistem penyampaian yang berkesan supaya pelajar memperolehi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). • Pemupukan patriotisme melalui penerapan dalam semua mata pelajaran serta aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. inovatif. Sekolah Berkualiti Reformasi pendidikan merupakan langkah yang konkrit untuk mencapai matlamat dan wawasan 2020. budaya belajar. kakitangan dan ibu bapa • Pengurusan dan kepimpinan yang berkualiti dan mengandungi sifat untuk mencuba dan memikul risiko. • Sekolah penyayang yang mengiktiraf harga diri manusia supaya pelajar mencintai guru. budaya ilmu. akhlak dan sahsiah peribadi. rumahku”. 6. Pendidikan Agama.

10. lengkap dan terkini untuk semua peringkat sekolah. membuat refleksi kendiri. • Mengikut J. jujur. menarik. bertimbang rasa. memupuk budaya ilmu. Pembangunan sumber pendidikan seperti guru dan prasarana untuk sekolah melalui pendekatan strategik berikut: – Penyediaan input pendidikan yang mencukupi. bertanggungjawab. 9. demokratik. Pengajaran yang efektif dalam sekolah berkualiti • Beberapa definisi pengajaran efektif yang berbeza telah dikemukakan oleh tokoh pendidikan dari berbagai sudut yang berlainan.Cooper dalam bukunya Classroom Teaching Skill. Ini kerana keberkesanan pengajaran bergantung semata-mata kepada kecekapan guru dalam merancang dan melaksanakan sesuatu pelajaran. pengajaran yang efektif ialah hasil pembelajaran terakhir yang berjaya dicapai mengikut objektifnya. cergas. • Memperolehi . – Peningkatan keberkesanan proses pengajaran dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualiti serta iklim persekolahan yang kondusif supaya bahan pelajaran bukan sahaja diperolehi daripada buku teks. tetapi juga daripada Internet dan Multimedia. • Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan. • David Ryans berpendapat guru yang berkesan ialah guru yang mempunyai sifat adil. – Pelaksanaan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan Rancangan Malaysia akan tercapai. • J. Samb. Samb. responsif. pelaksanaan penyelidikan tindakan kobolarasi. pengajaran-pembelajaran dan penguasaan adalah supaya mencapai matlamat untuk merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan. menambah ilmu dan kemahiran melalui e. stabil. 1. guru haruslah sentiasa berusaha meningkatkan taraf profesional melalui latihan dalam perkhidmatan. tenang dan berkeyakinan. • Pengajaran efektif sering dikaitkan dengan guru yang berkesan.M.7.pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. baik hati. khasnya dalam bidang kurikulum.M. • Khasnya meningkatkan kualiti sekolah.Cooper pula berpendapat guru yang berkesan ialah guru yang dapat: • Menguasai ilmu pengetahuan dalam teori pembelajaran dan psikologi manusia • Menunjukkan sikap jujur yang dapat menggalakkan pembelajaran serta mewujudkan interaksi yang positif dalam pelbagai hala. 8.

• Suasana pembelajaran adalah positif dan menggalakkansupaya murid. manakala murid yang lambat dibimbing dengan aktiviti pemulihan. penggunaan ilmu pengetahuan serta kemahiran. • Menggunakan kaedah dan teknik mengajar yang memudahkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. . • Displin arahan diri dan displin arahan kerja di kalangan murid dapat diperlihatkan dalam segala proses pengajaran dan pembelajaran. guru berjaya memotivasikan murid-murid dan menarik perhatian mereka supaya bersedia mengikut pengajaran guru dengan penuh minat. • Guru menggunakan ABM dengan cekap untuk menyampaikan sesuatu konsep.murid menyertai aktiviti pembelajaran mereka secara aktif dan diberi peluang berinteraksi di dalam kumpulan mereka untuk mengemukakan idea dan pendapat dalam aktiviti perbincangan. langkah demi langkah. Murid-murid boleh menggunakan ABM untuk menjalankan aktivti pembelajaran yang berkesan. • Aktiviti peneguhan dalam peringkat penutup adalah sesuai dan membawa perasaan kejayaan kepada murid-murid. Samb. Samb. • Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan adalah sesuai dan yang cerdas diberikan aktiviti pengayaan. 11. • Di dalam peringkat permulaan. Perlakuan mengajar Mempunyai sifat –sifat mengajar yang positif perancangan GURU YANG Pengajaran BERKESAN efektif Berilmu pengetahuan pelaksanaan Terlatih dalam pelbagai bidang pendidikan penilaian 12. • Aktiviti pengukuhan dapat membantu murid membuat rumusan dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam situasi yang baru. iaitu daripada peringkat permulaan diikuti dengan peringkat perkembangan konsep. • Konsep dan kemahiran baru dapat diperkembangkan daripada yang mudah kepada yang susah daripada yang konkrit kepada abstrak. 13.dan diakhiri dengan aktiviti peneguhan dan pengukuhan.ilmu pengetahuan yang lengkap dalam matapelajaran yang diajar. Mereka dapat mendisplinkan diri dan bekerja bersama-sama dengan rakan sedarjah tanpa kawalan daripada guru. Ciri-ciri Pengajaran Efektif Dari Segi Pelaksanaan • Aktiviti pengajaran dapat dilaksanakan secara sistematik. • Isi pelajaran dapat disampaikan langkah demi langkah dengan lancar dan sistematik serta mengikut masa yang ditentukan.

• Keselamatan anggota sekolah dilindungi dengan peraturan sekolah. • Isi pelajaran dalam rancangan mengajar telah disusun daripada mudah kepada kompleks. • Fungsi utama sekolah ialah untuk memberi pendidikan dan latihan. 17. sekolah adalah dipandang sebagai sesuatu institusi yang memainkan peranan dalam pengekalan budaya masyarakat. relevan serta menarik. • . aspek sosial. • Strategi dan kaedah mengajar yang dipilih boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri Pengajaran Efektif Dari Segi Penilaian • Aktiviti soal jawab sering digunakan untuk membuat penilaian. • Hasil penilaian pula dapat membantu guru mengesan pencapaian objektif pelajaran serta membaiki pengajaran guru pada masa hadapan. • Aspek fizikal merangkumi perkara-perkara seperti: • Kebersihan bilik darjah. alatan dan kemudahan. Hubungan Konsep Budaya dengan Sekolah Berkualiti • Ahli fungsionalisme melihat fungsi sekolah sebagai proses sosialisasi untuk mendidik kanak-kanak mengikut kehendak masyarakat mereka. • Pendidikan dianggap sebagai proses membentuk manusia yang berfikir kritis dan mempunyai daya kreatif. Budaya dan Iklim Sekolah Berkualiti • Ia dikenali sebagai iklim sekolah. • Pendekatan pengajaran berpusat kepada murid adalah diutamakan. aspek perkembangan intelek dan aspek penggunaan bahasa. mengandungi empat aspek utama.murid. Latihan pula bertujuan memberi kemahiran teknikal dan kegiatan psikomotor. Ini bermakna rancangan mengajar menekankan aktiviti pembelajaran murid. perkembangan dan penutup yang lengkap. 16. • Sehubungan ini.14. • Rancangan mengajar meliputi penggunaan pelbagai alat bantu mengajar. • Kemudahan sekolah cukup dan lengkap serta digunakan dengan baik dan cermat. iaitu aspek fizikal. Ciri-ciri Pengajaran Efektif dari Segi Perancangan • Pengajaran efektif mempunyai objektif pelajaran eksplisit yang ditentukan berdasarkan sukatan pelajaran serta kebolehan murid. • Rancangan mengajar mempunyai langkah-langkah mengajar yang lengkap permulaan. tandas. 15. kantin dan kawasan sekolah serta anggota sekolah. • Guru boleh menggunakan hasil penilaian untuk membantu murid membetulkan kesalahan yang berlaku dengan serta-merta. bermakna. keselamatan yang lengkap termasuk mengadakan perkhidmatan keselamatan seperti pertolongan cemas dan kawalan keselamatan lalu lintas.

• Aspek penggunaan bahasa meliputi penggunaannya secara betul dan jitu didalam dan di luar bilik darjah. bunga. badan unit beruniform semasa menganjur aktiviti Meningkatkan prestasi dalam aspek budaya ilmu seperti: – Menyebarkan matlamat KBSR atau KBSM sama ada di dalam perhimpunan atau dipamerkan dalam papan kenyataan – Menganjurkan aktiviti yang boleh meningkatkan penguasaan ilmu – Melengkapkan dengan . • Aspek sosial merangkumi perkara-perkara seperti: • Hormatmenghormati diantara anggota sekolah serta mematuhi peraturan sekolah. pokok serta perhiasan yang memberansangkan suasana keselesaan. • Rasa tanggungjawab terhadap diri. Program Meningkatkan Prestasi Budaya Sekolah • Ia biasanya dirancang dan dilaksanakan oleh Jawatankuasa Budaya Sekolah. • Kemesraan dimenifestasikan daripada pergaulan dan keriangan dalam aktiviti sosial di sekolah. anggota sekolah lain serta sekolahnya. Meningkatkan prestasi dalam aspek sosial seperti: – Menganjurkan aktiviti sosial yang melibatkan penyertaan pelbagai kaum – Menggubal dan melaksanaaan peraturan sekolah dengan adil – Mengagihkan kuasa dengan memberi tugas kepada pemimpin kelab. Samb. 19. layanan sama serta pengagihan kerja dan tugas yang adil. persatuan. bersedia untuk membantu dan rela menjalankan tugas masing-masing tanpa rungutan. • Perpaduan dimenifestasikan daripada integrasi pelbagai kaum dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum. • Berkerjasama diantara anggota sekolah. • Aspek perkembangan intelek merangkumi aspek budaya ilmu seperti semangat ingin belajar. dan • Keadilan dimenifestasikan dalam hukuman dan ganjaran yang mengikut peraturan. 20. peredaran udara segar yang membawa suasana tenang dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran: dan • Keindahan sekolah dengan tumbuh-tumbuhan.Keselesaan seperti ruang untuk bergerak yang mencukupi. Samb. Di antara aktiviti yang meliputi semua aspek budaya sekolah adalah dibincangkan seperti berikut: • Meningkatkan prestasi dalam aspek fizikal seperti: – Menanam pokok bunga di kawasan sekolah – Melukis mural sebagai perhiasan sekolah – Mengadakan latihan kecermasan untuk keselamatan – Membaiki perabot yang rosak seperti meja dan kerusi murid – Mengadakan pertandingan kebersihan kelas dan perhiasan bilik darjah 21. 18. Samb. sama ada dalam bilik darjah atau di perpustakaan sekolah.

Iklim persekolahan yang dikatakan baik mengandungi beberapa siri utama seperti: • Perhubungan yng saling hormat-menghormati di antara kakitangan akademik dengan muridnya • Kesukarelaan murid menerima aspirasi dan peraturan sekolah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah • Kewujudan satu keadaan yang setiap murid melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan. tiada masalah keceriaan sekolah dan sebagainya. 25. Sesungguhnya. iaitu tiada masalah pengajaran-pembelajaran. teratur dan tenteram • Kewujudan displin yang baik. dengan zero defect dalam semua sktiviti pendidikan. Jenis Aktiviti Budaya Sekolah • Aktiviti budaya sekolah merangkumi aktiviti seperti: • Menyanyi lagu kebangsaan. syarahan. lagu sekolah dan lagu patriotik seperti ”Malaysia Berjaya” dalam perhimpunan sekolah • Membaca ikrar dalam upacara rasmi seperti Hari Sukan. perbahasan. Meningkatkan prestasi dalam aspek penggunaan bahasa seperti: – Menganjurkan aktiviti pertandingan. tiada konflik. Samb. iklim persekolahan adalah berhubung rapat dengan displin dan peraturan sekolah yang sedia ada serta perasaan kekitaan murid. Samb. perhimpunan Pengakap dan sebagainya • Mengibarkan bendera kebangsaan pada setiap hari persekolahan dan perhimpunan sekolah • Menjalankan kempen kebersihan sekolah • Melaksanakan program Minggu Bahasa Melayu 24. tiada perlanggaran displin. dan pidato sebagai galakan penggunaan bahasa – Mengadakan peraturan yang boleh menghalang murid menggunakan bahasa dialek di kawasan sekolah 23.memperbanyakkan buku ilmiah dalam perpustakaan sekolah – Melengkapkan alat bantu mengajar dan mengalakkan guru menggunakannya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran – Menjalankan pencerapan dan penyeliaan untuk meninkatkan prestasi guru dalam aktiviti pengajaran – Mengadakan latihan dalaman untuk meningkatkan kemahiran guru dalam aktiviti pengajaran mereka 22.murid dan kakitangan dalam sekolah mereka. termasuk usaha menggunakan bahasa sengan betul dan sesuai • Kewujudan iklim persekitaran yang bersih. Ciri-Ciri Sekolah Berkualiti: Ciri-Ciri Iklim Persekolahan Iklim sekolah yang baik dan buruk bergantung kepada gaya pentadbiran seseorang Guru Besar / Pengetua. • Iklim persekolahan yang dikatakan negatif atau tertutup mengandungi beberapa ciri utama seperti berikut: • Anggota sekolah sering menghadapi .

28. teguh dan terbentuk jiwanya c) Cabaran 3 . murid-murid juga mesti mempunyai nilai yang tinggi dalam pasaran kerja tempatan dan antarabangsa. serta masalah displin sekolah • Perasaan kekitaan dan semangat kerjasma diantara anggota sekolah tidak dapat diperlihatkan • Keceriaan sekolah adalah kurang memuaskan • Keterlibatan dalam dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum adalah sekadar minimum sahaja • Interaksi sosial di antara anggota sekolah diperlihatkan pasif • Kepimpinan Guru Besar / pengetua bercorak autokratik. PENGURUSAN PERUBAHAN • Dalam pengurusan perubahan. • Kementerian Pendidikan telah melancarkan satu reformasi pendidikan dengan mmperkenalkan KBSR pada tahun 1982/1983 diikuti dengan pelaksanaan KBSM pada tahun 1988/1989 dan pelaksanaan konsep sekolah bestari pada tahun 2000 berlandaskan matlamat dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020. Tambahnya lagi. Wawasan 2020 • Diperkenalkan oleh YAB Dato Seri Dr Mahathir Mohamad bekas Perdana Menteri Malaysia pada 28 Febuari 1991. Organisasi Sekolah Berkualiti dan Iklim Persekolahan Indeks organisasi sekolah yang sihat boleh dikenalpasti seperti ciri-ciri berikut: • Mempunyai pusat sasaran untuk pencapaian matlamat sekolah • Kesesuaian menyebar kebudayaan dan ilmu pengetahuan • Berkongsi kuasa autoriti dalam pengurusan sekolah • Keberkesanan dalam penggunaan sumber • Mempunyai semangat perpaduan dikalangan anggota sekolah • Anggota sekolah mempunyai kesedaran terhadap keperluan reformasi pendidikan untuk kemajuan sekolah • Mempunyai suatu sistem kawalan automatik yang dapat menangani gangguan dari luar • Mempunyai daya penyesuaian yang berupaya mengubahsuai dan menangani konflik di antara aspirasi sekolahdengan organisasi luar • Mempunyai organisasi yang baik serta sistem pengurusan yang rapi untuk menangani konflik dalaman 27. pihak sekolah perlulah menghasilkan murid yang cemerlang dalam aspek akhlak dan akademik. Sembilan cabaran utama ialah: a) Cabaran 1 . manakala guru bersikap acuh tak acuh dan kurang semangat mengajar 26.membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu serta menyanjung masa depan yang dikongsi bersama b) Cabaran 2 melahirkan masyarakat yang bebas.ancaman tekanan dan konflik keperibadian.membentuk dan memperkembangkan sebuah masyarakat demokrasi yang .

memiliki pengetahuan meluas tentang mata pelajaran yang diajar .guru perlulah bersedia dengan cabaran globalisasi pendidikan 32.membentuk sebuah masyarakat matang yang bersifat liberal dan toleransi f) Cabaran 6 .membentuk sebuah masyarakat yang bersifat sains dan progresif serta berdaya cipta g) Cabaran 7 .Perubahan yang paling penting ialah membaiki kelemahan dalam penguasaan bahasa Inggeris 31. pelajaran adalah menjurus kepada pelajar dan komputer • Guru . pelajaran sekolah adalah bersifatkan kepada guru dan buku • Sekarang.memiliki sifat yang penyayang serta bersabar .tahun 2008.memiliki sifat yang penyayang serta bersabar .guru akan ditambah .tahu teknik pengajarannya .sedar perubahan yang berlaku • Berfikiran positif.membina tahap keyakinan diri • Beriltizam. bangsa dan negara • Sifat-sifat . Inovasi Kurikulum dan Reformasi Pendidikan • Inovasi Kurikulum atau reformasi kurikulum ialah pembaruan. ada sifat kepimpinan dan memahirkan diri menggunakan komputer • . • Guru .role model kepada masyarakat.membentuk masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya e) Cabaran 5 . Ciri-ciri Kurikulum Masa Depan • Pendidikan Pra Sekolah .kanak-kanak berumur 6-11 tahun untuk mendapatkan pendidikan • Pendidikan Sekolah Menengah . bersikap fleksibel. tempoh pendidikan sekolah menengah dikurangkan dari 7 tahun menjadi 6 tahun . Perubahan KBSR dan KBSM • Membaiki segala kelemahan tahun 1980an • Reformasi pendidikan telah dilaksanakan: a) memperkenalkan komputer b) sistem peperiksaan juga diubah c) sekolah bestari 30. berwawasan.matang d) Cabaran 4 . pengubahsuaian atau pemulihan terhadap kurikulum yang sedia ada • 3 faktor utama: a) perkembangan sains dan teknologi b) keperluan masyarakat c) perkembangan falsafah dan teori pendidikan • Penerapan nilai-nilai moral • Kemahiran asas dikuasai guru • Amalan perdagangan diserap dalam pengajaran dan pembelajaran • Penubuhan Sekolah Bestari .membentuk masyarakat yang berbudi bahasa dan berbudaya penyayang h) Cabaran 8 menjamin terbentuknya sebuah masyarakat yand adil ekonomi i) Cabaran 9 membentuk masyarakat yang makmur 29.sistem monitor juga dibuat . Ciri-ciri Guru Dalam Alaf Baru • Dahulu. 33. berpandangan global dan senantiasa berorientasikan maklumat. perbaikan. Samb.kecerdasan emosi dan kekuatan fizikal serta rohani .

kata guru dengan perilakunya yang sebenar. • Akhlak seorang pendidik sesuai dengan ajaran dan pengetahuan yang diajar kepada pelajarnya.melatih pelajar guna teknologi dalam pembelajaran • Dr Ragbir Kaur a/p Joginder Singh (2005).projek daripada Tujuh Flagship Applications dalam Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Koridor.belajar mengikut keperluan. MSC) • 4 MP utama . pula “berpendapat bahawa pembestarian pendidikan ialah untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan persekolahan yang lebih bermakna dan berkesan di mana guru bukan lagi sebagai pendeta di atas pentas tetapi sebagai pendidik dan pembimbing kepada kepada murid-murid” • Komputer dan buku teks – alat bantu mengajar 35.Guru bestari . berpengetahuan.melahirkan pakar IT dan teknokrat-teknokrat • Aplikasikan pengetahuan yang ada di dalam bilik darjah 34. Keperibadian Guru • Mempunyai nilai moral dan akhlak yang terpuji Sewajarnya perlu ada kesesuaian di antara kata. Sains dan Matematik Matlamat Sekolah Bestari • Budaya berfikir • Pengurusan yang efektif • Kaedah dan teknik pengajaran dpt ditonjolkan • Belajar secara pasukan terarah kendiri 36.Bahasa Melayu. PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN Pembestarian Pendidikan • Bestari maksud cerdas. • Penubuhan Sekolah Bestari . berpendidikan serta mempunyai budi pekerti yang mulia • Sekolah bestari .sekolah yang bakal melahirkan pelajar cerdas dan pintar • Objektif . Tanggungjawab dan Peranan Guru Bestari • Fasilitator • Mengurus rutin harian bilik darjah • Merancang dan melaksana pembelajaran melalui prasarana IT • Kemahiran dan penggunaan alat teknologi 39. kebolehan dan gaya pembelajaran individu • Penilaian pembelajaran – on line 38. . Prasarana IT (Teknologi Maklumat) dalam Sekolah Bestari • Makmal komputer • Pusat media • Bilik khidmat • Studio • Pejabat pentadbiran • Prasarana bilik darjah 37.mengadaptasikan kurikulum kebangsaan berdasarkan keperluan. Ciri-ciri Sekolah Bestari • Pelajar . Bahasa Inggeris. kebolehan dan gaya pembelajaran itu sendiri • Guru . • Memahami proses perkembangan remaja masa kini yang mudah terikut-ikut kepada unsur dan budaya negatif tetapi sukar untuk menerima teguran dan nasihat yang membina.

40. • GURU berhadapan & menangani akhlak tidak sihat (negatif) murid. • GURU mempraktikkan teknik & strategi pengajaran yang berkesan dan merangsang murid. Program Diploma . • Yazid Abdul Manap (2001) menggariskan beberapa strategi yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha mereka memartabatkan profesion di samping menjadikan profesion ini sebagai pilihan utama bagi bekas lulusan graduan. • Hadapi kekangan dengan baik. Alat Bantu Mengajar (ABM) TIADA peruntukan Keperluan ABM yang TINGGI Pemilihan ABM yang TEPAT dan BERSESUAIAN. Pencapaian Pengajaran • Berjaya – Guru perlu mengekalkan Prestasi – dihargai oleh penduduk sekitar. • GURU mementingkan maruah pendidikan negara. • GURU pembentuk akhlak murid. guru cuba memainkan peranan sebagai agen pewarisan budaya yang penting bagi sesuatu masyarakat • Proses pembelajaran ini mungkin berlaku secara spontan dan personaliti berubah secara tidak disedari. Perlaksanaan • Wujud organisasi Pelaksana. Cabaran Profesion Perguruan AKHLAK ILMU TEKNIK & STRATEGI MENGAJAR STAFF DAN KAKITANGAN SEKOLAH ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) PERLAKSANAAN PENCAPAIAN PENGAJARAN 41. Teknik & Strategi Mengajar • Guru sebagai penyalur kemahiran dan ketrampilan. • GURU menjaga akhlak dan maruah diri. (Berdasarkan pembentukan Model Tret ) • Guru berperanan sebagai agen penyalur budaya dan ilmu selain peranan institusi keluarga. 44. Pendapat / penerimaan Emosi Kebolehanpercayaan & pentafsiran. – Penduduk sekitar hilang kepercayaan terhadap profesion Perguruan. AKHLAK • GURU berakhlak mulia. 47. Pentadbiran Kerjasama. 45. Antara usaha yang telah dilakukan oleh KPM ialah: A). ILMU • Guru sebagai penyalur budaya dan ilmu. 43. Dalam konteks ini. 46. Staf & Kakitangan sekolah • GURU mesti bersedia dengan karenah staf & kakitangan sekolah. • Perlaksanaan mengikut TERTIB.(Berdasarkan pembentukan Model Humanistik) • GURU mesti mencari alternatif terbaik dalam teknik pengajaran . Usaha Memartabatkan Profesion Keguruan 48. Meningkatkan Tahap Profesionalime 1. • Tidak berjaya – Guru WAJIB meningkatkan prestasi. 42.

Program Berkembar IAB Dengan Pihak Universiti • Bidang pendidikan kini sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman. Oleh yang demikian dasar pendidikan juga berubah walaupun matlamat utama tidak berubah iaitu berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 50. Dengan perubahan tersebut. B) Ganjaran & Kenaikan Pangkat Selain dari meningkatkan diri dengan penambahbaikkan dalam bidang ilmu.Perguruan Khas Diperkenal pada tahun 1996 bertujuan untuk menjamin kualiti di peringkat menengah dengan menyediakan guru siswazah bagi semua sekolah menengah menjelang tahun 2005. Antara latihan dan progam yang disediakan ialah program kembar sarjana antara Institut Aminuddin Baki dengan universiti-universiti di Britian. 4. Kementerian Pendiidikan Malaysia sentiasa berusaha memastikan mutu pendidikan akan terus dikawal dan sentiasa berada pada paras yang maksimum telah menjalankan beberapa program khas untuk memastikan ianya terus berkembang. Mary Wong Siew Lian Maktab Perguruan Batu Lintang . Banyak dasar yang dibuat dahulu ada yang tidak sesuai lagi pada alaf ini. 2. para pendidik juga ditawarkan dengan ganjaran-ganjaran dan kenaikan pangkat bagi mereka yang benar-benar layak seperti: •Pengetua Cemerlang •Guru Cemerlang •Jawatan Naik Pangkat •Skim Gred Diploma 51. Program Pensiswazahan Guru Kursus-kursus seperti Program Khas Pensisiwazahan Guru (PKPG) yang dimulakan pada Jun 1999 telah menambahkan bilangan guru siswazah di samping kursus-kursus yang diadakan secara usaha sama dengan Universiti Terbuka Malaysia (Open University) untuk guru-guru bukan siswazah serta Institut Aminuddin Baki untuk guru besar. Program Diploma Perguruan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggantikan Sijil Perguruan Asas (SPA) kepada Diploma Perguruan Malaysia (DPM) demi untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita selaras dengan cabaran dalam dunia pendidikan hari ini. 49. 3. • Latihan pendidikan yang dijalankan dengan usaha sama Institut Aminuddin baki dalam bidang pengurusan dan kempimpinan pendidikan harus dipuji. Amerika Syarikat dan Australia.

temu bual. Henry Ford. Inkuiri penemuan. bukan berseorangan Mengguna pelbagai sumber IT / bukan IT Merentasi pelbagai bidang ilmu Dapat memberi gambaran menyeluruh Menjana pengetahuan/pemahaman baru 57. Harvard University Two guiding beliefs in their Smart School Research (Harvard Project Zero): • Learning is a consequence of thinking. MEMPUNYAI KREATIVITI UNTUK MENCIPTA PRODUK BARU UNTUK PASARAN DUNIA 55. which involves the flexible. Pembentangan. and good thinking is learnable by all students • Learning should include deep understanding. . KUASA MINDA menjadi modal. Steven Spielberg. CEKAP. Oppenheimer. Bill Gates. dll Aktiviti kolaborasi melalui emel /‟chat‟ Akses maklumat dari internet/TV Dengan IT CD-ROM/video/rakaman audio Aplikasi sofwer utk laporan. INTERACTION . Tumpuan Asas Sekolah Bestari Apakah Pembelajaran Bestari? JenisJenis Pembelajaran & Strategi P-P Bestari Penerapan Unsur-Unsur Bestari Dalam P-P Sains 53. .52. penyelesaian masalah Kolaborasi dgn. Projek. dll 58. David Perkins & colleagues. Tanpa IT kerja lapangan. . perbincangan. rakan. Sekolah Bestari Pekerja Berilmu SEKOLAH BESTARI MENYEDIAKAN TENAGA Perkembangan PEKERJA BERILMU UTK Industri/R&D INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI 54. POSITIVE TEACHER-STUDENT STUDENT-STUDENT SEKOLAH BESTARI . dan lain-lain … 56. active use of knowledge 59. eksperimen. Pembelajaran di Sekolah Bestari harus dapat mencungkil bakat dan minat pelajar supaya mereka boleh mencipta produk-produk baru atau mempelopori proses-proses kerja atau perkhidmatan baru … seperti Wright brothers. BUKAN wang/tanah/pekerja MSC – PUSAT UNTUK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TEMPATAN BERCORAK TEKNOLOGI TINGGI SEKOLAH BESTARI PERLU MENGHASILKAN PELAJAR YG BERFIKIRAN KRITIS. . kajian. . Akio Morita. SMART SCHOOL CLASSROOM CHARACTERISTICS AN ATMOSPHERE OF RESPECT & RAPPORT .

mendapatkan sokongan rakan sebaya & guru .60. minum. ketabahan. • Guru sebagai fasilitator • Aktiviti p-p dirancang untuk melibatkan pelajar secara aktif dalam proses p-p • Pelajar diberi lebih banyak peluang utk: memilih tugasan & strategi pembelajaran . cahaya.STUDENT LEARNING STYLES . unsur-unsur yg disukainya di bawah lima perangsang: Perangsang Unsur Alam Sekitar Bunyi. waktu. MULTIPLE INTELLIGENCES VERBAL-LINGUISTIC LOGICALMATHEMATICAL VISUAL-SPATIAL BODILY-KINESTHETIC MUSICAL-RHYTHMIC INTERPERSONAL INTRAPERSONAL NATURALIST 66. struktur Sosiologi Sendiri. impulsif/reflektif 65. tanggungjawab.MULTIPLE INTELLIGENCES 63. pasukan. Model Gaya Pembelajaran (Dunn & Dunn.menguruskan masa . MANAGING STUDENT BEHAVIOUR CLEAR STANDARDS OF CONDUCT (GROUND RULES) UNOBSTRUSIVE MONITORING OF STUDENT BEHAVIOUR SENSITIVITY TO STUDENTS‟ NEEDS 61. pelbagai cara Fizikal Makan. Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Pembelajaran Bersifat Individu Pembelajaran Berdaya Fikir Pembelajaran Berbantukan Teknologi 67.membuat penilaian kendiri . STUDENT LEARNING STYLES Motivational interest or pattern that is preferred when processing new information or experience (Kenneth & Dunn. 1984) -gaya pembelajaran seseorang pelajar bergantung kpd. suhu Emosi Motivasi. ESTABLISHING A CULTURE FOR LEARNING IMPORTANCE OF A BALANCE BETWEEN PROCESS & CONTENT STUDENT PRIDE IN WORK (OWNERSHIP OF LEARNING) SELF-REGULATION OF LEARNING 62. 2000) 64. RESPECT FOR STUDENT DIFFERENCES PROVIDING CLASSROOM ENVIRONMENTS WHICH CAN CATER FOR DIFFERENT STUDENT CHARACTERISTICS: . 1984) Four Modalities: Visual Verbal learners Visual Nonverbal learners Auditory learners Kinesthetic/tactile learners (Learning Styles Survey by Miller. gerakan Psikologi Global/analitik. otak kiri/kanan. pasangan.

seperti menghadiri seminar.Berkait rapat dengan pembelajaran berpusatkan pelajar .menyusun maklumat . STRATEGI DIREKTIF Murid diarah mematuhi langkah-langkah pembelajaran yg diberi oleh guru STRATEGI PEMERHATIAN Pelajar membuat pemerhatian terhadap perlakuan orang lain atau penerangan tentang sesuatu kemahiran 72. buletin board. Mengguna pelbagai jenis teknologi dalam proses p-p: .komputer (CD-Rom. filem) .alat audio visual (TV. kamera) . soalan yg terbuka 73. dll yg berkaitan dengan kandungan pelajaran 74.membuat penilaian kendiri & rakan sebaya .alat audio (radio. APPROACH TEACHER MENTOR FACILITA STUDENT STRATEGY CENTRED -TOR -CENTRED DIRECTIVE OBSERVATIONAL MEDIATIVE PE M E AK NG NA TI LI MB F D BA A GENERATIVE LM TA HK . membina senario. modul interaktif. dsbgnya 75. proses inovasi sosial.alat visual (OHP. menggunakan dialog dalam membimbing pemikiran pelajar kearah memahami konsep atau pengetahuan STRATEGI GENERATIF Menggalakkan pelajar supaya kreatif melalui aktiviti sumbangsaran.Mementingkan perbezaan individu pelajar • Pembelajaran Masteri • Pembelajaran Kadar Kendiri • Pembelajaran Akses Kendiri • Pembelajaran Terarah Kendiri 69. Melakukan temu bual. ramalan. bengkel. internet. STRATEGI METAKOGNITIF Mementingkan pelajar berfikir tentang apa yg difikir/melakukan refleksi. mewujudkan iklim bilik darjah yg menggalakkan pelajar berfikir MEMPROSES MAKLUMAT SECARA KOGNITIF . slaid. A N S AN KT . inkuiri-penemuan. video. & memikirkan tindakan selanjutnya STRATEGI KAJIAN MASA DEPAN Mendidik pelajar supaya bersedia menghadapi cabaran & perubahan (konsep KMD) Melibatkan pengumpulan maklumat. analisis trenda.berfikir dengan kritis & kreatif . emel. STRATEGI MEDIATIF Guru tidak terus memberitahu sesuatu Guru berperanan sebagai „mediator‟.Proses p-p yg memberi penekanan kpd.mengenalpasti isi-isi yg penting memilih maklumat . STRATEGI KOPERATIF & KOLABORATIF Satu proses pembelajaran yg membantu pelajar berinteraksi dlm atau antara kumpulan kecil utk mencapai satu matlamat khusus STRATEGI KONTEKS LUAR Pelajar melakukan aktiviti di luar bilik darjah. lawatan sambil belajar. dll) untuk menjadikan p-p lebih menarik dan berkesan 71. rakaman kaset) . . strategi mengatasi cabaran. menilai diri sendiri.melakukan refleksi 70. .68. imaginasi.

TV. SURAT KHABAR.APLIKASI IDEA TUJUAN AKTIVITI P-P Mengukuhkan kuiz. MODUL PEMBELAJARAN. AKTIVITI & SUMBER P-P PELBAGAI AKTIVITI P-P: • STESEN DINAMIK / STATIK • PERBINCANGAN KUMPULAN • PROJEK • EKSPERIMEN • KAJIAN LAPANGAN • KUIZ SAINS • LAWATAN • MEMBINA LAMAN WEB • PORTFOLIO 82. PENERAPAN UNSUR BESTARI DALAM P-P SAINS SEKUEN PENGAJARAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVIST (Scott.PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA TUJUAN AKTIVITI P-P Menimbulkan perbincangan. dll 78. . „HANDS-ON & MINDS-ON‟ PELAJAR BUKAN SAHAJA TERLIBAT SECARA AKTIF DARI SEGI FIZIKAL TETAPI DARI SEGI MENTAL / KOGNITIF JUGA PEMBELAJARAN YG BERMAKNA 85. pengetahuan pembentangan sedia ada pelajar 79. 1987) 77. TUJUAN AKTIVITI P-P Menguji. . INTERNET. FASA 3 . baru dan sumber lain Perubahan konseptual . soal-jawab.PENCETUSAN IDEA TUJUAN AKTIVITI P-P Mengenal soal-jawab. FASA 2 . majalah. buku rujukan. pelajaran teka-teki. AKTIVITI YG MELIBATKAN PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF METAKOGNISI (refleksi. ENSAIKLOPEDIA. penilaian kendiri) JANGAN DILUPAKAN . pemerhatian. CARTA. petikan tajuk surat khabar. 80. kuiz. kesedaran eksperimen. terhadap perbualan. melalui penyelesaian aplikasi dlm masalah situasi baru / seharian . FASA 1 . mengesan maklumat dari CD. EMEL 83. baru / konflik pembelajaran kognitif kendiri. FASA 4 . minat pelajar ilustrasi. SPESIMEN • BAHAN BERCETAK .ORIENTASI TUJUAN AKTIVITI P-P Menimbulkan demonstrasi. lembaran idea baru kerja. SLAID. input tentang idea guru.MODEL. OHP • OBJEK 3D . DLL • MEDIA KOMPUTER – CD-ROM. catatan jurnal. RADIO. PITA RAKAMAN.MAJALAH. mengkaji idea internet. KASET. PELBAGAI SUMBER P-P: • AUDIO/VISUAL . pasti perbincangan. BUKU. KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN MANIPULATIF 84. soal-jawab.penerimaan idea baru 81. VIDEO.EC COOPERATIVE/ IV A R COLLABORATIVE IT A IP -P OUTSIDECONTEXT METACOGNITIVE KAJIAN MASA DEPAN 76.

1982 – KBSR dilaksanakan secara percubaan di 305 bKERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( MTT2353 ) PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU PROSES PENGAJARAN . SEKIAN TERIMA KASIH 92. KESIMPULAN • Perkembangan yang begitu pesat dalam ilmu pengetahuan hampir sampai ke tahap meledak • Guru mestilah sentiasa bersedia menyesuaikan diri dengan bidang yang semakin kompleks dan canggih ini tidak kira di mana mereka berada • Mengejar ilmu pengetahuan melalui Kursus Peningkatan Keilmuan Profesionalisme Keguruan • Menguasai kemahiran inovasi • Jayakan program pendidikan dalam era teknologi maklumat dan komunikasi yang kian mencabar • Sesungguhnya.mendapat maklumat dan dikumpul dan disebar dengan pantas dan meluas • Interaksi antara murid dan guru serta orang ramai 88. FASA 5 . berkongsi dipelajari dengan kawan. Guru dan Cabaran Dalam Globalisasi Pendidikan • Peka kepada persekitaran sekolah • Kenalpasti setiap perubahan yang berlaku • Menghadiri kursus • Memupuk nilai budaya ilmu pelajar • Meningkatkan hubungan interpersonal • Merebut peluang Pendidikan a) Pendidikan Terbuka b) Pendidikan Jarak Jauh 89. Globalisasi Pendidikan • Bermaksud merentasi sempadan atau media memdapatkan maklumat melalui internet Kepentingan Globalisasi Dalam Pendidikan • Pelajar . proses pendidikan seseorang tidak berhenti dari semasa ke semasa tetapi terus beroperasi seumur hidup 91. Pekerja Ilmu • Tugas guru adalah amat mecabar menjelang tahun 2010 • Mengintergrasikan teknologi maklumat • Meningkatkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di kalangan murid-murid • Melahirkan pekerja ilmu untuk pembangunan negara 90.86.REFLEKSI TUJUAN AKTIVITI P-P Merenung menulis jurnal / tentang idea membuat catatan baru yg telah refleksi. jawab lembaran kerja 87.

sosial dan rohani manusia. (Al-Isra' : 28) .0 PENGENALAN Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut dengan ketuanya atau seumpamanya. tempat tinggal. (Al-Baqarah: 263) "Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya. media massa. pekerjaan dan tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya. Rahman Abu Bakar. Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan maha penyantun". Oleh kerana pendidikan adalah suatu proses penerimaan dan penyebaran maklumat. Pendidikan juga merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia dengan persekitarannya seperti sekolah. 1992).1. maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati".t. seorang guru dengan murid-muridnya atau seumpamanya. maka ilmu dan budaya yang tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan fizikal. Al Quran telah memberi beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang berkesan di antara seseorang dengan seseorang insan yang lain.)(Ab.w. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang lain seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya atau dengan rakan sebaya. Di antara ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang perkara di atas ialah : "Perkataan yang baik dan perbuatan memaafkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada memberi sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan) menyakitkan hati. Proses ini berlaku sehingga manusia mencapai keserasian dalam kehidupannya yang perlu berinteraksi dengan individu dan masyarakat serta alam dan dalam keperluan perhubungan beribadah kepada Tuhan (Allah s.

Melalui interaksi. seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain.. bekerjasama. 1997). tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". Didapati bahawa kegagalan mereka dalam kemahiran berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi pergaulan. Manakala sifat-sifat keras dan kasar serta kata-kata yang menyakitkan adalah dilarang. salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat ke atas tingkah laku seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep . Individu yang mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. 2. lemah lembut dan percakapan dan bahasa yang baik adalah menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi berkesan di antara sesama insan. Ekoran dari faktor ini. 1997). (Al-'Imran : 159) "Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaikbaiknya….0 RASIONAL PEMILIHAN TAJUK ISU 1 Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd. Rahman." (An-Nahl : 125) Petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al Quran di atas telah menggariskan bahawa hikmah kebijaksanaan."Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. Dalam proses komunikasi. Rahman. (Rosli Abd. Dewasa ini kebanyakan majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah merupakan faktor penyebab pihak majikan berhati-hati mengambil mereka bekerja dalam firma swasta. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konflik. sebilangan besar siswazah gagal dalam temuduga pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta.

Daripada dua isu yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahawa usaha ke arah mengutamakan aspek kemahiran dan keupayaan berkomunukasi perlu dipertingkatkan untuk kepentingan pelajar menyesuaikan diri di dalam masyarakat pada masa akan datang. berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai sinonim. ISU 2 Pembinaan minda merentas kurikulum yang diajar di sekolah rendah dan menengah diperhebatkan lagi dengan pelancaran Program Gerak Gempur Minda 1997 bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran berfikir secara lebih kritis dan kreatif. Brooks dan Emmert (1976). secara umumnya.kendirinya. aspek tersebut masih kurang menonjol walaupun ia merupakan matlamat yang perlu ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Oleh itu kami telah memilih tajuk ini dengan membincangkan dari beberapa aspek seperti : kepentingan komunikasi bilik darjah ciri-ciri komunikasi guru yang positif dan negatif . Jelas di sini. Tan Sri Dr. Hamachek (1990). Menurut beliau. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin berkata. menyatakan konsep kendiri ialah suatu faktor penting dalam komunikasi interpersonal. Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait rapat dengan persepsi diri. Ketua Pengarah Pendidikan. Kelemahan ini tidak sewajarnya berlaku dalam bidang pendidikan yang kegiatan utamanya memerlukan aspek kemahiran berfikir serta pengembangan minda selain penekanan yang diberikan kepadanya di dalam KBSM dan KBSR. individu yang mempunyai konsep kendiri positif biasanya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik. Kurang kemahiran berkomunikasi dan konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar sukar membuat penyesuaian diri dan sukar menyelesaikan masalah. 95 % proses pengajaran dan pembelajaran sekarang masih berpusat kepada guru dan hanya 5 % membabitkan interaksi pelajar.

sekolah bukan merupakan institusi setakat untuk menyediakan individu itu bagi sesuatu latihan dan memperolehi pekerjaan tetapi membuat persediaan untuk mereka membangunkan masyarakat. Ia berlaku di mana ada masa dan ruang yang ditetapkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Menurut Dewey. Sekolah memberikan pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas diri seseorang pelajar itu. 3. 4.0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL Mengikut kamus Oxford (1969) menyatakan bahawa sekolah merupakan institusi untuk memberi pendidikan kepada para pelajar. Ini adalah kerana guruguru berinteraksi dengan pelajar secara individu hampir setiap hari. 1988). Bilik darjah merupakan unit interaksi sosial yang paling berpengaruh di sekolah (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. pendidikan harus berpusatkan kepada pelajar sebagai individu untuk melengkapkan dirinya dengan ciri-ciri insan yang sempurna pada keseluruhannya.1 Kepentingannya . 1988).0 INTERAKSI ANTARA GURU DAN MURID DI DALAM BILIK DARJAH 4. Dalam keadaan persekolahan sekarang ini. kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran mencorakkan tingkah laku dan perbendaharaan kata pelajar (Syarifah Alawiah AlSagoff.ciri-ciri komunikasi yang disukai oleh murid ciri komunikasi guru yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan halangan-halangan komunikasi bilik darjah cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi cadangan dari aspek kesedaran dan kesediaan guru. Interaksi sosial pelajar dalam sistem pendidikan formal di sekolah berlaku dalam bilik darjah dan aktiviti ko-kurikulum. Pendidikan yang didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang individu.

serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. idea. Dalam situasi berkenaan. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-murid. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid menjadi kecewa. khususnya dalam bilik darjah.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. Dalam konteks bilik darjah. samada lisan atau bertulis. Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat . Sebagai seorang guru. 4. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. 1994). komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. Oleh kerana itu. kekaburan dan salah faham. maklumat.("Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes". maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. ilmu pengetahuan. apabila berhadapan dengan murid-murid. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. bijaksana. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu.Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. tetapi mesti sabar. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir.

Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. mengenakan denda dan sebagainya. Semasa waktu mengajar. berbincang. iaitu jenis dominatif dan intergratif. memberi penjelasan. mengarah. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. Anderson dan Brewer's. menghampiri dan mendampingi murid. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. memberi arahan dan mengkritik. Flanders. 1996). meneguh dan menegur. 1970 (Edward dan Westergate. memberi isyarat. menyoal soalan-soalan. Guru-guru yang bersifat dominatif menunjukkan ciri-ciri berkomunikasi dengan murid-murid seperti berikut : Menentukan secara terperinci segala gerak geri murid Enggan menerima langsung cadangan dari murid Mengatur aktiviti murid tanpa mengkaji hubungan sesama mereka atau di antara murid dengan persekitaran bilik darjah Suka menengking dan memarahi murid Selalu memberi amaran Gagal menyediakan kemudahan kepada murid . 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. 1986) dalam kajiannya menunjukkan bahawa terdapat dua jenis tingkah laku guru apabila berinteraksi dengan murid-murid sewaktu mengajar dalam bilik darjah.penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. 1946 (Dalam Amir Sharifudin. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan.(Ee Ah Meng.

1990). Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor. 1962 dan Hollis. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid.Guru-guru yang bersifat intergratif pula mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut : Sentiasa bersetuju dengan cadangan murid Menerima perbezaan pendapat dari murid Memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna Mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah Bersimpati dengan masalah murid Memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. bersikap adil. 1990) telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah : Baik hati. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru . peramah dan baik hati. 1975 (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. mesra. Evan. peramah dan sabar sewaktu mengajar Menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran Membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. 1962.

perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. Gunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. Antaranya ialah : Menggunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna.(Wlodkowski. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983.(Mok Soon Sang. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka.sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. 1994). Gunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. antaranya : . 1984) (dalam Classroom Life. diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. terutama dalam tahun-tahun 1980-an.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. 4. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan. 1996).

Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur Sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. Dr. penyayang serta suka akan murid-muridnya. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid Menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid Sentiasa mengulang isi-isi penting Sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran . Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan Air muka. antaranya ialah : Mempunyai sifat penyabar. 1990 (Prof.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan.Guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid Pandai menghargai dan memuji murid-murid. antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan Menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri Memberi arahan secara lebih positif Menggunakan penghargaan. ganjaran atau pengukuhan positif Abdul Hamid Mahmood.

Di antara hadis-hadis Rasulullah (Nabi Muhammad s.Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas Hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dan berkesan boleh dihasilkan apabila perhubungan atau komunikasi bilik darjah berlaku secara berkesan.) yang menegaskan mengenai kesimpulan di atas ialah : "Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang lebih tua maka ia bukan dari golongan kami" (Riwayat Al-Bakhari) "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua hal" (Riwayat Al-Bakhari) "Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya" (Riwayat Al-Tabrani) 5. sabar dan berdisiplin.a. dinding bilik dan kecacatan tubuh badan . Perhubungan atau komunikasi boleh berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra. lemah lembut. terdapat juga halangan-halangan yang menyebabkan interaksi bilik darjah tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan iaitu : Faktor fizikal Seperti bangunan.0 HALANGAN-HALANGAN DALAM INTERAKSI BILIK DARJAH Menurut Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986).w. kasih sayang. hormat menghormati.

Rata-rata kebanyakan sekolah terpaksa menempatkan dalam lingkungan 40 orang murid dalam satu darjah. ragu-ragu. kumpulan dan individu dalam bentuk lembaran kerja.0 CADANGAN DARI ASPEK KESEDARAN DAN KESEDIAAN GURU . 7. Sistem KBSR telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai garis panduan bagi mengatasi masalah tersebut.Faktor bukan fizikal Seperti peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan faktor dalaman diri seseorang atau faktor psikologi seperti rasa takut. terutamanya terhadap faktor dalaman diri atau faktor psikologi yang mendatangkan kesan yang sangat negatif terhadap pembelajaran murid serta juga pengajaran guru. Walaubagaimanapun. seperti pengecilan jumlah murid dalam satu bilik darjah. menurut Ab. antaranya ialah : Melalui sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid dalam satu kelas Memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan Pendekatan individu Menggalakkan penggunaan sumber sebagai media dan aktiviti-aktiviti gerakerja kelas. Rahman Abu Bakar (1992). eksperimen dan sebagainya. marah. 6. ternyata bahawa saranan-saranan tersebut ada yang terlalu ideal dan sehingga sekarang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana kekangan infrastruktur dan tenaga guru.0 MENGATASI HALANGAN BERINTERAKSI Persoalan utama kita ialah bagaimanakah halangan-halangan tersebut dapat diatasi. malu dan sebagainya serta faktor masa.

berintonasi serta suara yang menarik lebih cepat menerima respon . 1992). (Wlodkowski. Sebagai contoh.(Ab. Rahman Abu Bakar. Di dalam Islam. ketegangan dapat dikendurkan dan kebuntuan dapat diatasi. 1991) (dalam Rosli Abd. Kajian oleh Theodore Coladarci (1991) juga menunjukkan bahawa faktor percakapan dan panggilan murid juga memudahkan berlaku jalinan hubungan dan interaksi guru murid dalam bilik darjah. (Ab. sebutan yang tepat.1997). Murid-murid dalam kelas terus memberi perhatian dan mula membuat tanggapan yang tersendiri serta membina sikap tertentu terhadap guru melalui sifat dan perawakan zahir yang diperlihatkan. Rahman. 1994) mendapati permulaan sesuatu sesi pengajaran adalah detik yang paling penting dalam mencorak situasi pembelajaran seterusnya. Dengan senyuman. Sebenarnya permulaan bagi sesuatu sesi pengajaran itu berlaku sebaik-baik sahaja guru mula melangkah masuk ke dalam bilik darjah. saling memberi dan menjawab salam merupakan satu aspek ibadah yang menjadi faktor kepada hubungan kasih sayang. kesefahaman dan kemesraan di antara sesama insan kerana salam adalah doa dan harapan yang dirujuk kepada Allah (swt). Rahman Abu Bakar. apabila salam atau ucap selamat dilafazkan. 1992). Guru yang bercakap dengan penuh bertenaga. dari permulaan hingga penutup. manakala doa adalah pendidikan. ketenangan dan penguatan rohaniah yang berkait mesra dengan fitrah insan itu sendiri (Uthman Muhammady. dengan sendirinya tabir yang menghalang interaksi guru dengan murid mula tersingkap dan seterusnya mencorak situasi perhubungan guru murid dalam proses pengajaran pembelajaran yang selanjutnya. 1984)(dalam Classroom Life. lebih-lebih lagi apabila disusuli dengan sapaan yang bermakna seperti salam atau ucap selamat. 1994). 1984 (classroom Life. Dalam sesuatu sesi pengajaran. hasil kajian Wlodkowski.Apa yang penting kepada kita ialah untuk meroboh halangan tersebut dengan memberi perhatian kepada situasi dalam setiap episod sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru yang masuk ke kelas dengan penuh ceria dan senyum . jelas. dengan mudah mendapat respon yang positif daripada murid.

yang diselit dengan unsur-unsur berseloroh serta mesra dapat memurnikan lagi suasana interaksi bilik darjah. Rahman Abu Bakar (1992) faktor-faktor umum yang lain seperti motivasi. guru dan pelajar perlu mengetahui peranan yang sebenarnya yang perlu dimainkan oleh setiap individu. Rahman Abu Bakar. aktiviti kumpulan dan lain-lain juga merangsang ke arah mewujudkan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 'kamu'. 8. pelajar . penggunaan sumber. lebih-lebih lagi apabila diucap dengan tata bahasa yang betul dan tersusun. Namun demikian. Ini kerana dalam usaha menyesuaikan diri dalam masyarakat. seminar. Menurut Ab. Untuk mewujudkan suasana interaksi sosial yang baik. 'anda' dan sebagainya.daripada murid. mengikuti kursus. Begitu juga dengan menyebut nama atau singkatan nama atau panggilan khusus yang selalu diucap oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid lebih bermakna daripada penggunaan ungkapan panggilan umum seperti 'awak'.(Ab. satu perkara yang tidak kurang pentingnya bagi mencapai matlamat yang dibincangkan ialah dari aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa perkara yang disarankan di bawah : Guru benar-benar mengenali serta faham akan masalah setiap orang murid secara individu Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dan kemahiran kendirinya melalui pembacaan. 1992). peningkatan taraf akedemik dan profesional dengan melanjutkan pelajaran. bengkel dan seumpamanya. Dialog-dialog bilik darjah yang kemas dan teratur.0 KESIMPULAN Maka jelaslah di sini bahawa interaksi antara pelajar dan guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik.

Jurnal Dewan Bahasa. A. KPM: Bahagian Agama Islam. Rosli Abd. Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep Kendiri Pelajar Di Sebuah sekolah Menengah. Abdul Hamid Mahmood (Okt. Kuala Lumpur. DBP. Kearah Melahirkan Pengajaran Berkesan. BIBLIOGRAFI Abdullah Yusuf Ali (1991).D. Ab... Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. KL. Komunikasi Berkesan Asas Pendidikan Bermutu. Rahman (1997). Sekolah sebagai institusi sosial bertanggungjawab mewujudkan interaksi sosial dan pembentukan sikap kepimpinan di kalangan pelajar dengan menekankan keberkesanan interaksi di dalam bilik darjah. Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). sekolah. Pendidikan Di Malaysia 1. Pendidikan Di Malaysia. and Westergate (1987).dipengaruhi oleh berbagai-bagai egen sosialisasi termasuk keluarga. Terjemahan Uthman El-Muhammady. Investigating Classroom Talk. Kuala Lumpur. Terjemahan Dan Huraian Maksud. Kertas Kerja Ikhtisas Guru-Guru agama Islam. Guru dan Perguruan. KL. (1996). London and Philadepia: The Falmer Press. 4 April 1997. Edward. Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1990). Al Quranul Karim. Tan Sri Dr. DBP. Pengurusan Bilik darjah: Interaksi Guru-Murid Dalam Bilik darjah. Bhd. Gerak Gempur Minda Lahir Pelajar Kritis. Jurnal Dewan Bahasa. .. Mok Soon Sang. KL. Ee Ah Meng (1996). Kumpulan Budiman Sdn Bhd. DBP. DBP. Jurnal Pendidikan Malaysia.1990). Utusan Melayu. Rahman Abu Bakar (1992). Penerbitan Fajar Bakti Sdn. . rakan sebaya dan media massa.

Mendidik manusia berilmu bukan perkara mudah kerana memerlukan usaha yang berterusan.html_. _ HYPERLINK http://barco. Golongan ilmuan adalah aset sangat berharga kepada negara.art. University of Maine. tugas guru ialah mendidik dan membentuk manusia yang mempunyai perbezaan daripada segi kebolehan kognitif. kebolehan fizikal dan kesediaan emosi (Esah Sulaiman. 1994. Guru hendaklah mendidik murid dengan penuh semangat dan kesungguhan. perniagaan dan lain-lain.edu/arted/clclife. Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes. Dengan itu.html __http://barco.art.edu/arted/clclife. Teachers' Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. Journal of Experimental Education.uiuc. mereka mudah memahami dan menerima segala pelajaran yang dipelajari (Berita Harian. kejuruteraan. BAB 1 PENDAHULUAN 1. 23 Mei 2005). Ini bermakna pelajar yang diajar oleh guru adalah berbeza-beza kebolehan intelek.uiuc. Peranan mereka menjadi tanggungjawab penting bagi memenuhi hasrat kerajaan dan rakyat negara untuk melahirkan generasi berilmu dan berdaya saing. afektif dan psikomotor. Pelaksanaan pendekatan pembelajaran secara . 2003). 2 Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan sesuatu proses yang sangat dititikberatkan dalam pendidikan. Mereka juga perlu mengemaskinikan teknik pengajaran dan cara penyampaian ilmu yang berkesan semoga apa yang diajarkan akan meresap ke dalam jiwa dan sanubari murid.1 Pengenalan Profesion perguruan agak berbeza dan lebih kompleks jika hendak dibandingkan dengan profesion dalam bidang perubatan.Theodore Coladarci (1991). Dalam bidang pendidikan.

pendekatan pembelajaran kontekstual membolehkan pelajar menghayati kerelevanan pembelajaran Sains dan Matemtik dengan kehidupannya sendiri. Kegiatan penyiasatan dan penemuan sains secara kontekstual dapat menggalakkan pelajar mengaplikasikan teori sains secara bermakna. 1997).kontekstual di sekolah menengah teknik adalah bertujuan untuk menangani masalah kemerosoton minat pelajar dalam matapelajaran Matematik.2 Latar Belakang Masalah Guru perlu menjadikan pendidik cemerlang sebagai model dalam menangani . Di mana dalam pelan jangka pendek Jabatan Teknikal telah merancang untuk melaksanakan pendekatan secara kontekstual bagi mata pelajaran seperti Matematik. Kaedah pembelajaran secara kontekstual telah dilaksanakan secara perantis di semua sekolah menengah teknik pada tahun 1998. 3 1. Sejarah perkembangan sistem pendidikan secara kontekstual di Malaysia adalah bermula pada tahun 1995. Kimia dan Biologi (Wan Absah Wan Kadir. konsep sains perlu dikaitkan dengan kehidupan harian pelajar secara eksplisit. Sains dan Teknologi. 1997). Razak. Matematik Tambahan. hanya 20 peratus sahaja pelajar-pelajar yang mengambil aliran sains dan teknikal walaupun dasar pendidikan menetapkan kadar penyertaan pelajar pada 60 peratus Sains dan 40 peratus Sastera (Najib Tun Abd. Fizik. Sains dan Teknologi selain dari menarik minat pelajar dalam mata pelajaran ini (Hull dalam Nor Azizah. Sains dan Teknologi. Oleh itu. Texas di Amerika Syarikat untuk menjalani kursus bagi mendalami sistem pembelajaran secara kontekstual. Sejak 10 tahun kebelakangan ini. Oleh itu. Pada tahun 1995 dan 1996 Jabatan Pendidikan Teknikal telah menghantar sekumpulan pegawai ke Center Occupational Research and Development (CORD) Waco. Konsep pendekatan pembelajaran secara kontekstual dalam pembelajaran sains yang bermakna ianya haruslah berdasarkan konteks kegiatan dan kejadian harian. 2002). Kementerian Pelajaran berharap agar pelaksanaan pendekatan pembelajaran ini akan menarik minat lebih ramai pelajar terhadap mata pelajaran Matematik. Pendekatan pembelajaran secara kontekstual juga bertujuan untuk membina asas yang kukuh dalam mata pelajaran Matematik.

latih tubi. Jika kita amati pelajar yang gagal dalam peperiksaan bukanlah terdiri daripada pelajar yang lemah tetapi pelajar yang tahap kepintarannya yang berada di tahap sederhana. pemerhatian dan perbincangan. Mereka boleh menjadikan ciri-ciri guru cemerlang sebagai panduan untuk berhadapan dengan tingkah laku. tidak kreatif mahupun inovatif dan akhirnya harapan negara untuk melahirkan masyarakat berpengetahuan tidak akan tercapai. `observational' dan `mediative' sahaja iaitu secara arahan. Kementerian Pendidikan mendapati guru cemerlang memiliki sikap prihatin terhadap gaya pembelajaran sehingga berjaya mencerakinkan tahap kebolehan dan pencapaian pelajar (Hapidah Mohamad. penggunaan alat bantuan mengajar dan pendekatan pengajaran mereka. sistem pendidikan yang berpusatkan guru serta mengutamakan pencapaian peperiksaan boleh menimbulkan beberapa gejala yang kurang sihat seperti kebosanan. Kajian yang dilakukan oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Pada masa kini.cabaran kerjaya masa depan. Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) guru perlu bersedia dalam memahami lebih jelas mengenai konsep bersepadu dan objektif mata pelajaran. 4 Sebagaimana yang diketahui. Di sekolah menengah teknik ramai pelajar yang gagal dalam mata pelajaran berbentuk Sains dan Kejuruteraan. salah satu faktor yang menyebabkan kemerosotan peratusan pelajar sains tulen ialah Sains sukar dipelajari . ramai pelajar yang kurang berminat untuk mengikuti kursus yang berasaskan aliran Matematik dan Sains. 2002). Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) dan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Ini adalah kerana guru-guru terlalu tertekan dengan kehendak peperiksaan. prestasi dan pencapaian akademik pelajar yang berbeza. masalah disiplin dan sebagainya. Menurut Ng Kim Choy (1999). Guru-guru perlu memperbaiki dan meningkatkan teknik pengajaran. Mengikut Laporan Kementerian Pendidikan (1993). begitu ramai di kalangan guru-guru mengamalkan strategi pembelajaran `directive'. Jika proses pembelajaran ini berterusan implikasinya pelajar-pelajar tidak dapat berfikir secara kritikal.

Tugas guru bukan sekadar membantu pelajar mengetahui objektif spesifik sesuatu unit matapelajaran. dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. ada hubungan atau kaitan langsung. Mereka haruslah memahami proses pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat menghubungkaitkan pembelajaran dengan kehidupan seharian pelajar. masyarakat dan alam pekerjaan. kontekstual jika diambil daripada ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris (asal bahasa Latin con = with + textum=woven) bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. releven. Pembelajaran secara kontekstual merupakan alternatif bagi menarik lebih minat para pelajar untuk mengikuti aliran sains tulen terutamanya daripada golongan yang berprestasi sederhana. 5 Menurut Hull (1997). situasi dan kejadian. Menurut Dr. Konteks pula membawa maksud keadaan. Pembelajaran kontekstual ialah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu. mengikut konteks. Zolazlan Hamidin (2001). kontekstual membawa pengertian: 1. Secara umum. yang mana kaedah ini menekankan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku secara dua hala iaitu di antara guru dan pelajar dan guru bertindak sebagai fasilitator. Dahulu peranan seorang guru hanyalah sebagai . 2. Yang berkenaan. tujuan pembelajaran secara kontekstual ialah untuk membina asas yang kukuh dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri. Yang membawa maksud. Oleh itu. Jadi kaedah pembelajaran secara kontekstual anjuran Jabatan Pendidikan Teknikal telah diperkenalkan. makna dan kepentingan (meaningful). seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Kumpulan sasaran utama bagi konsep pendekatan pembelajaran secara kontekstual ini ialah pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian sederhana.dan membosankan. selain menggalakkan pelajar meminati mata pelajaran tersebut dan sekaligus mempertingkatkan prestasi keputusan peperiksaan mata pelajaran berkenaan di sekolah-sekolah menengah teknik.

Mahathir Mohamad (Utusan Malaysia. Modul-modul pengajaran ini membantu para pelajar mendapat pendidikan secara mantap dan kontekstual dan ini seterusnya membantu serta memotivasikan pelajar mencapai kejayaan. Pembelajaran kontekstual adalah kaedah menggabungkan pengetahuan secara teoritikal dan praktikal. Tun Dr. Konsep yang disampaikan dalam situasi berkonteks yang spesifik di mana pelajar dapat mengalami dan membuatnya sendiri dan ini menjadikan pelajaran Sains dan Matematik lebih menarik dan mudah difahami oleh mereka. berjaya meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. 2001).3 Pernyataan Masalah Pendekatan pembelajaran kontekstual yang diperkenalkan pada tahun 1997 di sekolah menengah teknik (SMT). 6 Komponen utama yang boleh dilihat dalam pembelajaran kontekstual ialah aktiviti hands on dalam konteks yang relevan pada pelajar. Tetapi sekarang peranan guru lebih kepada pemudah cara atau fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah untuk membantu perkembangan potensi pelajar yang maksimum (Mohd Hanafi Kamal. 27 April 1999). Jadi di sini penyelidik ingin mengetahui adakah guru-guru yang mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik memahami konsep pendekatan pembelajaran secara kontekstual dan melaksanakannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran 1. pendekatan pembelajaran kontekstual adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik seperti Fizik. peningkatan yang dicatatkan . penilaian berasaskan sekolah mendapati prestasi pelajar dalam mata pelajaran Sains meningkat 20 peratus dan bagi mata pelajaran Matematik pula. Biologi.penyampai ilmu pengetahuan kepada pelajar melalui pengajarannya. Matematik dan Matematik Tambahan kerana ianya menggunakan situasi dan kaedah yang paling berkesan dan bermakna kepada pelajar. Menurut bekas Perdana Menteri. Oleh itu. Sains dan Matematik yang menggunakan kaedah konteks adalah suatu set bahan-bahan pengajaran yang berkaitan terus kepada dunia pekerjaan dan kehidupan seharian. Kimia.

SK diharap dapat dijadikan tempat untuk generasi muda hidup bermasyarakat. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti pelaksanaan pendekatan pembelajaran secara kontekstual dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru Sains dan Matematik di sekolah menengah teknik di daerah 1. Semenjak sebelum merdeka. berasaskan persamaan hak dan keadilan" 7. Perpaduan rakyat menjadi satu cabaran utama yang dihadapi oleh Kerajaan Malaysia. saling bekerjasama antara satu sama lain serta melahirkan rakyat yang setia dan menyumbang kepada kesejahteraan Negara. Bagaimanakah anda sebagai seorang pendidik mentafsir hasrat tersebut 4. terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi supaya SK menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. 2. berintegrasi di peringkat Wilayah dan antara kaum. 5. Selain itu. 3. Oleh itu pendekatan pembelajaran secara kontekstual ini adalah sesuai untuk memenuhi kehendak perlaksanaan kurikulum (KBSR) dan (KBSM). Sehingga kini. Sekolah-sekolah ini ditubuhkan sebagai sekolah aliran perdana bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia. terutama di kawasan pedalaman. SK merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah harian yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. dalam mewujudkan perpaduan antara kaum dan memperkasakan sekolah. Johor Bahru. terdapat anggapan masyarakat bahawa pencapaian akademik di SK adalah . Pendidikan telah dijadikan wahana untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum sebagaimana jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 dan menjadi cabaran negara dalam usaha untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. Walau bagaimanapun. Isu perpaduan adalah utama dari sembilan cabaran untuk mencapai matlamat Wawasan 2020 yang berbunyi "Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat yang serupa dan boleh dikongsi bersama. Manakala hasrat penubuhan Sekolah Kebangsaan (SK) telah diilhamkan oleh para pemimpin negara sebagai wahana untuk perpaduan rakyat pelbagai kaum. 8.ialah 22 peratus. Pengenalan 6. masih terdapat SK yang mempunyai prasarana kurang memuaskan.

peleburan. pendidikan bermaksud sesuatu proses belajar dan juga mengajar. Perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Menurut Kamus Dewan 1994. definisi perpaduan menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd mentakrifkan sebagai penggabungan. Adalah menjadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia melalui setiap pendidiknya untuk mewujudkan perpaduan antara kaum dan memperkasakan sekolah dengan : CIRI-CIRI SEKOLAH PERKASA * INFRASTRUKTUR LENGKAP DAN BERKUALITI * PEMIMPIN DAN GURU CEKAP. sebagainya. sepakat dan 12. 13. Di samping itu juga. 9. Definisi 11. TERLATIH DAN BERKUALITI * IKLIM DAN BUDAYA SEKOLAH SIHAT * SEMUA PELAJAR MENGUASAI 3M * PENAWARAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM BERASASKAN PELANGGAN * PENAWARAN DAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM YANG BERKESAN * MENAWARKAN BAHASA CINA DAN BAHASA TAMIL * PENCAPAIAN AKADEMIK CEMERLANG * PENCAPAIAN SAHSIAH PELAJAR CEMERLANG * SISTEM SOKONGAN YANG KUAT DAN MENCUKUPI * BERASPIRASI NASIONAL 10.lebih rendah berbanding sekolah rendah aliran Cina. Dalam kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan Negara. Wawasan 2020 Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang amat mencabar bagi rakyat . Masyarakat bukan Bumiputera mempunyai tanggapan bahawa SK juga terlalu bercirikan Islam manakala masyarakat Islam pula menyatakan sebaliknya. kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu. persesuaian. Manakala maksud bagi perkataan memperkasakan adalah memantapkan atau mengukuhkan sesuatu.

iaitu satu gagasan pembinaan masa depan masyarakat Malaysia yang bertunjangkan kepada Sembilan Cabaran utama. mampu berdikari. * Pembentukan Masyarakat yang Toleran * Pembangunan Masyarakat Saintifik dan Maju * Pembinaan Masyarakat Penyayang * Pembentukan Masyarakat Keadilan Ekonomi-Sosial * Pembentukan Masyarakat Daya Saing dan Makmur 15.Zaman Kemaskini * Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca. akademik dan vokasional .Zaman Pengukuhan * Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan * Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama * Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia * Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 . SEMBILAN CABARAN WAWASAN 2020 * Pembentukan Masyarakat yang Bersatu padu * Pembentukan Masyarakat yang Bebas. menulis dan mengira * Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur 16. Merdeka dan Cemerlang * Pembentukan Masyarakat Demokratik yang Matang * Pembinaan Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Utuh. 14. khasnya golongan pelajar. Wawasan 2020 meletakkan matlamat menjelang tahun 2020. Wawasan 2020 ini dikemukakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 hb Februari 1991 (Mok Soon Sang.Malaysia. Malaysia sebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara benar-benar maju. disiplin yang diingini * Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia * Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. m/s 105). Imbasan Perkembangan Pendidikan di Malaysia Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 . Objektif ini hanya dicapai jika rakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan atau rintangan yang dianggap sebagai cabaran. progresif dan makmur. Peranan pendidikan dalam proses pembinaan bangsa Malaysia perlu diasaskan kepada Wawasan 2020.

* Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun * Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran 17. 1956) 25." 23. * Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia * Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. (Penyata Razak. walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Atas rasa kesedaran .Sistem persekolahan yang berbeza mempunyai haluan masing-masing dan tidak dapat melahirkan satu identiti bangsa. . "Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Rang Undang Undang Pendidikan 1995 * Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara * Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan * Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun * Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem Pendidikan kebangsaan * Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan * Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta 19. perkembangan sistem pendidikan kebangsaan menyatakan: 22. keseluruhan Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979 * Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca. Bagaimana Penyata Razak Dapat Mewujudkan Penyatuan Kaum 20. menulis dan mengira * Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin. perenggan 24. akademik dan vokasional * Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun * Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran 18. 12. Penyata Razak 1956 boleh dianggap sebagai batu asas bagi 21.

kaum Cina tinggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah. rohani. bertanggungjawab dan berkemampuan 30. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. muncul pula laporan26. Dasar Pendidikan Kebangsaan 28. Tidak dapat dinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan warga negara dan rakyat yang bersatu padu. keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara" 32. "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Bagaimana Dasar dan Rangka Kerja Dapat Mewujudkan Perpaduan dan Pembangunan Negara. tetapi secara praktikalnya. mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 31. Secara tidak langsung dasar ini dapat melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum yang . 27. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. berakhlak mulia. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sememangnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa: 29. sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai. Akta Pelajaran 1961 telah dirangka berasaskan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 yang menekankan penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa perpaduan. laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976.kebangsaan menerusi pendidikan sebagai alat untuk mencapai perpaduan bangsa. Pendidikan menjadi tunjang kepada perpaduan negara. maka satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada.Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960.

Pada 16 Januari 2007 PIPP ini bertujuan melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah dan mengangkat imej sistem pendidikan negara di mata dunia. TERAS STRATEGIK PIPP * Membina Negara Bangsa * Membangunkan Modal Insan * Memperkasakan Sekolah Kebangsaan * Merapatkan Jurang Pendidikan * Memartabatkan Profesion Keguruan * Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan 36. 33. 35.ega ngamenanam sifat-sifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 34. produktif dan kreatif ke arah membentuk Misi Nasional menjadikan Malaysia sebuah negara maju.A. Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah pun melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. penggunaan bahasa pengantar dan sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan pelajar. Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja. bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah. Pendidikan Syariah Islamiah. Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. menanam sifat-sifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia. Perdana Menteri Y.bersepadu. keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. Membina Negara Bangsa . Mata pelajaran Pendidikan Islam. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan menggariskan enam teras strategik bagi melahirkan modal insan yang cemerlang.

berilmu.37. berakhlak mulia. 38. bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan ICT. Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti. meningkatkan disiplin pelajar. * Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia Hasrat murni kerajaan itu dapat dicapai sepenuhnya melalui: Penubuhan Sekolah Wawasan . KPM berhasrat pembinaan Negara Bangsa melalui pendidikan akan membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. Sekolah juga akan udibekalkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Sehubungan itu. * Melahirkan insan yang beriman. Misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia di samping memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan 39. * Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Teras pertama iaitu Membina Negara Bangsa menjadi fokus utama bagi tujuan perpaduan kaum dan merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020. menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. berketerampilan dan sejahtera. Matlamat KPM ialah * Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Teras Ketiga iaitu Memperkasakan Sekolah Kebangsaan (rendah dan menengah) supaya sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan utama masyarakat.

Parit Buntar. Rancangan ini . Perak * Kompleks Sekolah Wawasan Taman Aman. Perlaksanaan sekolah wawasan akan mewujudkan persekitaran yang memberi peluang yang lebih luas kepada murid daripada pelbagai kaum untuk bergaul dan berinteraksi secara langsung dalam pelbagai aktiviti.Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Kedah * Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai. Selangor * Kompleks Sekolah Wawasan Pundut. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way). Pulau Pinang * Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15. dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan bahasa pengantar dan pentadbiran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan asas seperti padang permainan. Subang Jaya. Seri Manjung. adalah rancangan lima tahun pertama daripada tiga rancangan lima tahun yang akan memacu Misi Nasional (2006-2010) ke arah mencapai Wawasan 2020. Alor Setar. Di bawah konsep ini. Perak RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN. dewan dan kantin. Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan * Untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagaibagai bangsa dan latar belakang * Untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran * Untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu * Untuk menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah * Untuk menjayakan dan merealisasikan Wawasan Pada masa ini terdapat 5 buah Kompleks Sekolah Wawasan yang telah beroperasi dengan jayanya iaitu : * Kompleks Sekolah Wawasan Pekan Baru. (RMK9) 2006-2010 Rancangan Malaysia Kesembilan.

Hasrat kita adalah untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan kita sendiri. jurang di antara yang miskin dengan yang kaya. berpekerti mulia. Kedua. Kebangsaan. yang merangkumi jurang di antara bandar dengan luar bandar. Isu dan Cabaran Perpaduan Kaum 43. agar generasi yang dilahirkan nanti mampu bersaing dalam persaingan sengit era globalisasi. Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan masih tidak menyeluruh.merupakan kesinambungan perancangan Kerajaan membentuk sebuah negara yang maju ekonominya. berbudaya. memiliki warga yang bersatu padu. merapatkan jurang pendidikan. Sesungguhnya. sepanjang tempoh RMK9 empat agenda utama yang perlu diberi tumpuan oleh semua pihak ialah pertama. agar ia menjadi pilihan rakyat. seimbang pembangunan sosialnya. Selain daripada empat agenda utama tersebut kita perlu sentiasa ingat bahawa tidak sampai empat belas tahun lagi kita akan melangkah ke tahun 2020. bagi melaksanakan Rancangan Malaysia Kesembilan. Dalam usaha untuk meningkatkan akses. Keempat. memperkasakan Sekolah 40. Cabaran KPM adalah untuk memantapkan program kokurikulum dan sukan supaya menarik penyertaan pelajar serta memperluas pilihan aktiviti kokurikulum dan sukan pada semua peringkat pendidikan. 42. Hanya 80 peratus pelajar di sekolah menengah dan sekolah rendah yang menyertai aktiviti ini. Ketiga. ianya telah dijadikan syarat kemasukan ke IPTA mulai tahun 2006. mempertabatkan profesion keguruan. agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus pembangunan negara. Malaysia ketika itu harus menjadi sebuah negara yang bersatu dengan masyarakat Bangsa Malaysia. . berkemahiran. membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. berfikiran maju dan berpandangan jauh. ekuiti dan kualiti sistem pendidikan. 41. kita perlu melipatgandakan usaha menggarap kejayaan lebih unggul demi Membina Tamadun dan Menjulang Martabat Negara. Bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.

perpaduan rakyat sangat penting. boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan.44. Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam jiwa pelajar-pelajar semasa berada dibangku sekolah. Yang Amat Berhormat Dato' Seri Abdullah Bin Hají Ahmad Badawi selaku Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. dijalankan di peringkat sekolah bagi mewujudkan perpaduan kaum dan seterusnya memperkasakan sekolah. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk. Pemisahan kaum antara pelajar-pelajar. Dengan tertubuhnya Kelab Rukun Negara di sekolah-sekolah maka pengetahuan. Strategi Pelaksanaan Bagi Mewujudkan Perpaduan Kaum dan Memperkasakan 47. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan masalah polarisasi kaum terutamanya dalam kalangan pelajar. 45. 46. SekolahPelbagai program sebagai strategi pelaksanaan yang boleh 48. Menyedari hakikat ini. . Para pelajar tentu sukar bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran mereka seolah-olah mengutamakan bangsa masing-masing sahaja. Semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka. Sesungguhnya. Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan. Hal ini akan menimbulkan pula prasangka dan salah faham yang pasti merenggangkan hubungan pelajar. Antara faktor yang menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak hidup disamping mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan. Para pelajar perlu digalakkan untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa. tembok yang memisahkan pelajar-pelajar dapat dirobohkan. telah menyarankan supaya Kelab Rukun Negara ditubuhkan di sekolah. Penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah 49. Oleh yang demikian. langkahlangkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan pelajar yang berbilang bangsa dan dalam pada masa yang sama untuk memperkasakan sekolah. gejala ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa hadapan negara. Keteguhan sesebuah negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya.

solat hajat. cinta dan bangga kepada negara dan raja yang menjadi lambang perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Sekolah juga mewujudkan program pemuwafakatan dengan masyarakat setempat melalui program-program ilmiah seperti ceramah agama. Amalan ini dilaksanakan pada setiap perhimpunan resmi sekolah. majlis-majlis dan permainan tertentu. gotong royong membersih tanah perkuburan dan sebagainya. Sekolah juga memberi kerjasama kepada penduduk dan masyarakat setempat apabila mereka memohon kerjasama dari pihak sekolah untuk menggunakan kemudahan padang dan dewan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti. Biasanya sebagai sebuah sekolah berasrama penuh yang majoriti pelajarnya terdiri dari pelajar Melayu. Program RIMUP secara kelompok turut diadakan di mana pelajar-pelajar dari sekolah ini terlibat dengan program yang dirancang bersama dengan . antaranya berasal dari daerah dan negeri yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak. Nyanyian Lagu Negaraku dan lagu Negeri 51. Pemuafakatan Sekolah dan Masyarakat 53. Ma'al Hijrah. Pelaksanaan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 54. Semua warga sekolah bingkas bangun dengan sendirinya apabila dimaklumkan oleh pengacara majlis dan menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan penuh semangat. Satu program yang dilaksanakan di sekolah dengan menekankan konsep "Sekolahku Syurgaku" dan "Yang Tua Dihormati. Yang Muda Disayangi" dengan penyertaan bersama ibubapa pelajar melalui Persatuan Ibubapa dan Guru.50. berbudi pekerti mulia. pemahaman. serta menimbulkan perasaan kasih sayang dan hubungan mesra antara warga sekolah dan sesama ibubapa para pelajar. Program ini dapat mewujudkan golongan pelajar yang cinta kepada sekolah. Amalan ini dapat membina perasaan setia. membentuk peribadi pelajar yang suka menolong dan menghormati orang lain. Sekolah Penyayang 52. penghayatan warga sekolah terutamanya golongan pelajar terhadap prinsip-prinsip Rukun Negara ke arah menjana semangat perpaduan yang lebih jitu dapat dipertingkat dan diperkukuhkan. sambutan Maulidur Rasul.

Persatuan Sejarah adan Persatuan-persatuan pelajar. mempunyai pelajar berbilang kaum. pameran. Pemilihan ahli jawatankuasa dilakukan secara demokrasi dengan bimbingan guru penasihat dan jurulatih dari pelbagai agensi. Kesan penglibatan pelajar dan warga sekolah dalam program ini adalah sangat baik. Penyertaan aktif dalam kokurikulum dan pembabitan mereka dalam perkhemahan. Mereka dapat berinteraksi secara sihat serta mematuhi peraturan dan disiplin yang ditentukan. hiasan bilik darjah dan asrama. permainan dan pakaian seragam. pembacaan sajak.sekolah-sekolah lain yang. Agensi dan Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan dalam aktiviti yang dilaksanakan. kibaran "Jalur Gemilang". Jawatankuasa sambutan peringkat sekolah ditubuhkan dengan kerjasama Kelab Rukun Negara. persembahan dan pertandingan di pelbagai peringkat akan mendedahkan mereka kepada situasi yang berlainan dan beragam. perbarisan dan perarakan serta sambutan detik kemerdekaan. Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan 56. Ia membolehkan mereka berinteraksi dan bergaul secara lebih erat dan mesra seterusnya menyumbang kepada perpaduan. derma darah. pidato. tokoh-tokoh dan sejarawan. Terdapat peraturan dan disiplin tertentu semasa mengikuti program-program yang dijalankan. Sekolah juga turut melibatkan penyertaan PIBG. berharmoni dan bersatu padu. Kelab Guru dan Kakitangan. Setiap tahun sekolah mengadakan pelbagai program sempena memperingati hari ulangtahun kemerdekaan negara. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. pentomen. Pelajar juga terlibat dengan program sambutan yang dianjurkan oleh pihak lain di peringkat . Hasil dari penglibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti yang dilaksanakan adalah sangat memuaskan terutama dalam usaha untuk membentuk dan membina kehidupan masa depan pelajar dan sebuah masyarakat yang berdisiplin. Jawatankuasa RIMUP peringkat sekolah dan kelompok dianggotai kaum yang pelbagai. tayangan gambar berbentuk patriotik. Acara yang dilaksanakan ialah seperti ceramah kemerdekaan. Penyertaan Dalam Kokurikulum 55. Semua pelajar diwajibkan mengambil bahagian dalam persatuan. forum. sketsa. melukis potret tokoh negara. penulisan esei.

menggunakan budi bicara yang sepatutnya dan bertujuan untuk mendidik serta mengambil kira situasi dan masa depan pelajar terbabit. Memorial. Pelajar diberi peringatan. Rumah-rumah kebajikan. asrama orang kurang upaya. Pelajar selalu diingatkan supaya mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan mengikut pekeliling yang dibenarkan. Bandaraya Melaka. Tindakan dan hukuman yang dikenakan ke atas pelajar yang bermasalah mestilah adil. negeri dan kebangsaan. Muzium Negara. Peraturan sekolah dimaklumkan kepada semua pelajar dan dipamerkan di setiap lokasi penting seperti bilik darjah. amaran dan nasihat supaya berkelakuan baik sepanjang persekolahan. bersifat patriotisme yang tinggi dan cintakan kehidupan bersatupadu dan kestabilan negara. Tugu Negara. asrama anak-anak Yatim dan miskin. Setiap kes kesalahan diambil perhatian dan segala tindakan adalah mengikut prosedur yang dibenarkan. papan-papan kenyataan sekolah dan asrama. universiti dan sebagainya. Keadaan ini menjadikan suasana sekolah berada dalam keadaan .daerah. Kesan dari program Lawatan Sambil Belajar ini sangat bermakna dan memberi kesedaran kepada pelajar peri pentingnya berbudi bahasa. Pelbagai acara diadakan semasa Lawatan Sambil Belajar tersebut seperti perbincangan. gotong royong. Putrajaya. Telus dan Adil Jawatankuasa Disiplin dan Lembaga Disiplin sekolah diwujudkan. Rumah perlindungan kanak-kanak. Parlimen. mengamalkan toleransi dan perhubungan baik sesama rakyat berbilang kaum dan keturunan. persembahan kesenian dan kebudayaan. Penyertaan pelbagai pihak dalam menjayakan program ini dapat membina keyakinan semua warga sekolah berkaitan pembinaan bangsa Malaysia yang merdeka dan bertanggungjawab. Penjara. Pelajar didedahkan berkenaan pengurusan disiplin dan peraturan sekolah dan asrama sejak hari pendaftaran atau hari pertama persekolahan bermula. Lawatan Sambil Belajar Sekolah menggalakan para pelajar membuat program lawatan ke tempat-tempat bersejarah. pertukaran maklumat dan sebagainya. sekolah. Pengurusan Disiplin Secara Kolektif.

keteguhan perpaduan dan perasaan kasih sayang dalam kalangan seluruh warga sekolah. berzanji dan lain-lain lagi yang disertai oleh pelajar. Bomba. ikhtiar hidup. dikir barat. kakitangan dan beberapa orang pelajar boleh diadakan. Pelajar menikmati suasana kondusif di sekolah dan di asrama di mana budaya "Sekolahku Syurgaku" dapat diwujudkan. marhaban. tata susila dan perlembagaan di sesebuah institusi dan masyarakat serta menyedari tanggungjawab semua pihak agar sentiasa menghormati dan mematuhinya. kembara. kerohanian. mereka dapat merasai keindahan alam Malaysia. peraturan. gemilang dan terbilang. Selain dari mendapat maklumat dan kemahiran baru. Acara-acara yang dijalankan ialah seperti ceramah motivasi. nikmat . kakitangan dan guru sekolah. Perkhemahan Bina Insan Program ini melibatkan semua pelajar dan guru-guru serta sebahagian kakitangan sokongan sekolah. Suasana perkhemahan yang dijalankan di luar kawasan sekolah sangat menyeronokkan para pelajar. Selain dapat berhibur. program ini dapat membina persefahaman. Polis dan sebagainya. Selain dapat menghilangkan perasaan tertekan dengan bebanan tugas. Penyertaan dari pelbagai kaum harus digalakkan. etika. Acara kebudayaan dan kesenian-Pelbagai acara berbentuk kebudayaan dan kesenian rakyat boleh diadakan seperti permainan tradisi. nasyid. kewarganegaraan dan riadah.semua yang terlibat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang digariskan. Hari Keluarga dan Sukaneka Program yang melibatkan seluruh warga pendidik. Pelbagai acara dijalankan melibatkan semua peserta.tenteram dan harmoni sesuai sebagai tempat mulia untuk mereka menimba pengalaman dan ilmu pengetahuan seterusnya menjadi pelajar yang cemerlang. Kerjasama diperolehi dari pelbagai pihak seperti Kerajaan Negeri. pembinaan jati diri. Mereka dapat merasakan kepentingan undang-undang.

Perarakan Sambutan Maulidur Rasul dan Ma'al Hijrah. Sumbangan yang diperolehi dari pelbagai pihak disampaikan kepada mereka yang kurang berkemampuan. mencari harta karun. disambut dengan penuh kemesraan dan dapat membentuk perasaan kasih sayang dan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam dunia sekolah yang kecil. Larian Merdeka dan sebagainya. sekolah mengatur program yang melibatkan seluruh warga sekolah. Sistem Rumah Pelajar sekolah dari daerah yang berlainan termasuk dari Sabah dan Sarawak ditempatkan dalam satu rumah supaya mereka dapat berinteraksi dan berkongsi hidup dalam kehidupan sebagai pelajar sekolah berasrama penuh. Perlaksanaan sistem ini berjaya mewujudkan suasana kediaman yang aman dan sihat yang memberi semangat kepada pelajar mengikuti proses persekolahan mereka dalam situasi yang terbaik dan kondusif. Setiap rumah dibimbing dan dipantau oleh para warden dan guru-guru dari pelbagai kaum. Antara aktiviti yang disertai pelajar ialah senamrobik. Aktiviti Riadah di luar sekolah Sekolah menggalakkan pelajar mengambil bahagian dalam pelbagai program yang dianjur pelbagai pihak seperti Majlis Daerah. Pelajar dapat berinteraksi dengan peserta dari pelbagai kaum dan lapisan masyarakat. Ucapan selamat yang diberikan. Majlis Sambutan Hari Raya dan Tahun Baru Cina Setiap kali menjelang hari perayaan. Mereka dapat memahami dengan lebih mendalam erti perpaduan dan perasaan hormat menghormati sesama masyarakat. Jabatan Kesihatan dan sebagainya. Beraneka jenis makanan yang dihidang dinikmati bersama. Majlis Belia Malaysia.kehidupan dalam sebuah negara yang aman dan damai. Hasilnya kehidupan yang harmoni dan berdisiplin dalam kalangan ahli rumah sebagai sebuah komuniti sekolah yang mempunyai semangat bersatu padu. Tabung kebajikan - .

Kesimpulan Hasrat. kasih mengasihi. kematian atau kemalangan dan sebagainya. Pendidikan adalah merupakan satu kaedah terpenting. melanjutkan pelajaran. Sumbangan ini diagihkan kepada pelajar yang terdiri dari keluarga yang kurang berada untuk membayar yuran sekolah. Amalan sebegini dapat menyemai perasaan simpati. para dermawan dan orang perseorangan. kakitangan dan juga pelajar. Kesan dari tinggalan penjajahan British dahulu amat payah untuk kita selesaikan. sumbangan juga diperolehi dari pihak luar seperti PIBG. Alumni. Menyedari betapa pentingnya tujuan untuk memastikan sistem pendidikan negara menjadi wadah berkesan ke arah memenuhi aspirasi . Walaupun tidak sepenuhnya. Pusat Zakat. Koperasi. wang saku. Yayasan-yayasan Negeri. perancangan dan strategi reformasi pendidikan yang terjelma melalui Penyata Razak 1956 dulu telah menampakkan kejayaan. Selain dari kutipan yuran. menyebabkan pemimpin-pemimpin negara sampai sekarang terpaksa memikirkan jalan tebaik untuk mencapai perpaduan. derma kilat. Untuk mewujudkan proses pemasyarakatan ini. budaya dan fahaman "Cultural pluralism" tentunya perkara yang berkaitan dengan perpaduan nasional perlu diambil perhatian dari semasa ke semasa.Sekolah mengadakan tabung kebajikan guru. Dalam suasana masyarakat majmuk yang mempunyai "ethno-centristic" yang masyarakatnya mempunyai pelbagai agama. zakat. peperiksaan. adalah amat wajar bahasa Melayu telah dipilih untuk menjadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. Institusi Kewangan. Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bahasa dan kaum. Dasar pecah dan perintah yang dijalankan itu. pakaian. perubatan. mengukuhkan ikatan muhibbah dan perpaduan seperti yang dihasrat dan dicita-citakan dalam Wawasan 2020. kerana masyarakat Tanah Melayu pada waktu itu dibentuk dengan sengaja oleh British untuk kepentingan politik mereka.

dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. kokurikulum dan pembinaan sahsiah yang cemerlang dan seterusnya memperkasakan sekolah. biarpun berasal dari wilayah yang berlainan. . Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sokongan dan dorongan kepada usahausaha murni dan program-program yang sistematik. selaras dengan usaha untuk melahirkan generasi yang bersatu padu. yang bakal mengganti pemimpin dan pembina negara pada masa akan datang. semua pendidik harus meletakkan kepentingan nasional dan negara pada kedudukan paling utama daripada kepentingan masing-masing. membina kemajuan dan kesejahteraan diri serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran Negara. Di pihak anak didik selaku pelajar hari ini. Kesemua ini adalah bertujuan memupuk dan mengukuhkan hubungan antara kaum yang terdapat di Malaysia tanpa melupakan matlamat dan aspirasi negara dalam menuju Wawasan 2020 iaitu menjadi negara maju mengikut acuan sendiri. menjadi ahli dalam komuniti sebuah sekolah yang terdiri dari para guru dan kakitangan sokongan yang berbilang kaum sepatutnya menjadikan alam persekolahan dan mungkin kehidupan di asrama medan terbaik untuk melatih komuniti kecil masyarakat Malaysia peri pentingnya perpaduan ke arah pencapaian akademik.negara.

Tahun berikut – pelaksanaan penuh dikuatkuasa di 59. h sekolah seluruh Malaysia. Tindakan untuk menterjemahkan perkara tersebut telah menjelma dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah seperti yang ternyata dalam huraian matlamat pendidikan sekolah rendah di bawah: . 60. 62. 58. serius kepada pembangunan kemanusiaan. semua sekolah rendah.57. Jawatankuasa kabinet telah memberi perhatian yang 61.