P. 1
pergub 69 2011

pergub 69 2011

|Views: 35|Likes:
Published by Victor Rotciv

More info:

Published by: Victor Rotciv on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

PERAJURAN IGUB,ERNUIR PROVINSm DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JA'KA.RTA iNOMOR 69' TAUUN LO 11

'lIENTANG"
STANOAR 811AYA

IDtENGAN RAHMAT TUHAN YANGI MAHA, ESA GUB:E.RNUR PROVINS:I DAERAH, KHUSUS IBUKOITA JAKARTA

II

Mentm'bang: a. bahw.a dal:am rang'k~ Ipela1ksanaan kegia.t31H1 pada, SKPO~UKP'Df' perhJ (!iatur meng:enai pembenan honorarium telliha,dap peI:abatlpaniUa- pengada,an barangJjasB, pelabaUpernierima hssil peJ.ke!rjaan" p~g,awail yang! me,laksanakan Ilembur dan pegawa~ yang menghadIM kegiatanlrapa:t: serta ba.gi pelgaw(:li atsu IPliofea,ion.al yang menJadi narasumber dan moderator da!,ama:c.afa
sem]narlsOsJ!;;lliisa 9,1: sebagaimana cUmaks'ud d,a'lam humf a
b. bahwa lIJerdas,arkanpertimbangan serta daWam r,aliilgka !3fekUvUas

dan b"!lrlihadministr,as,j pengelola,an kauang311'1 dia,era,h pedu meil1letap'k:an Pelia~.ulran Gubernur 'tel1l9ng!. ~landalf
Biay:Bt: ~

Mel1:g:ingat

: 1.. UndaflQt-Unda:n.gl Nomolf '1\1Tahun 2003 ~en'angKsuangan Ntegara;

:2. Undang~U'n(bm.g Nomor 1 Tahun 2004 ~,en~llilg Perbsndabaraan
3. Undang-Undall1g N(lm,or 1101ahulil l

Negara~ 'Peralurnn

:200:4 ~entang P.embenlukan

Plerundang-'Undangan~ 4. Undang-Undall1lg Nom.or 15 Tanun2004 tenlan:,g Pemeri1k:sasn Pengelolaan

dan 'T~III1g;g'Ung ,a'"waibKeuangan J

Neg,ar:a;

5. Undiangl~Und;ang Nomor 3,2. Tahul1 2004 telll~i3ng P,emenntahan Oaerah seba'galmall'l2 telah bel'Hlll':8!l;)EI kal~diubahterakhlr dengan Undano~Um,!!angl
1

Nomof 1,2 Tahun 200a~ ;6. Und9f11g,-Undang Nom.oli 2'9 T~hull ZQl01 [enf,allg Pemminil~lnQn .,Pro'ii~l:i';: lDaer,ah KII"UJSIlJSIlbukQ~a_.J'ak~da, :~'ebaglai Ibuko'ta Negam Kes~'~I~iI :Republi'k hldonesla:

erat~Ji:an Gub~mur· iN'OIROf 1.mar 100JPiMK.tan dian -Be~aJrl\j~I. '.l1gan dan :K~netia~ns~ansi Pel.2 7.8nstalJSahaan dian Penyusunan ila...ellgiel.mIP8iannya: 16. Daerah sen.~ Nomolr 31 T.ertallg.Bfltang Pedoman iPiengelola."'.erah sebag.an Daerah - Pokok.-po'kok ~ 13 .ar:an Pendapatan dan 'Belanja Oae.!Js lbu'k-ot-a.elolaall'1'Keu. 2010 ~el1tallgl Pengadaar1 9.n Anggi8.ertan.Tlerin. serta lPenya.008 t. Perat!LU"anGubemur INoAtor 83' Jehun 2010 '~entarigPetu'Ilju'k Teknis 1 ata Cam VeliAAasif R.Tanun2006. Daerah: MEMUTUSKAN .o'aan 6...engeluslfa.56 Tahun 2009 te:II'*!Ili"lg Tatal Cara. BAS I KETENTUAN UMUM P'asal1 Dalam Peratura..erah. iP.aoja. TahUIn Anggaran 2011: Pang..02J'2010 ~entang' Siandar B]aya.al'3h -GlIh~m1!J1i" an Perang. "" '" h Y..an JIij'enlerl Dalam Neg:e.an. Jakarta. Peratulran !III • P. ·ernur ad a'.8. Pemeri"ntah 1O:. 'b .ungjalirv:apan Ben(J:aiuna.ah...a.n : 1.ka\ d unsu'i' penyeleng.•. v.1i1gan Daerah.:ul~ah.anAnggaran P..tah. U _ .5.ran Rendapa. Nomor 5 ~ahuf1! . Tahun 2:008 'tenlang.fO\iiIllS:i Daerah Khu5US Ibukota. M 11.an IGubemur M'enetapk(lfi: PERATURAN GUBERNURTENTANG STANOAR BIAYA . .ang 12..endlapatan.garal Pema:ririla~an Oiu:!:rah~ .g.Daer. Peraturan Mente:ri Keual1galll No.ungj.an De. aka rta.2fl07 tem. 10. Penataosahaan Ang:g..sa Pemerintan.. Daerah adal'ah Provii1S~Dae:"ml'il Khu sus UJuko~a..r1: omoli 59 Tahull'l 2001.. J 2..awaj)s'n PeDe'nmaent dan P. I')e·r:aturan Daerah iN'omor 1iO Tahun 20Q8 'tentaF)gl Otg:anisa.sl Pernngka~ Da.ahun 20111 tenta{"lQ Tata Cara 17.era~lJfa:nGubemu:r Nomoii' 129.1P'. 1.81.dan Bel.lturafl"IPmm:rirrutsoh N(nmo:r .o.poran P. Oaell':ah Kttusl.affimana telalh dJubah dengan Peratur. Pera~ur. 14. .gai JallcJarta.Gubemlir in'i yang'dima'ksud denga. Pe~aksana.gg.9d. Plelli. 'P. tentang Pel'apor.j."'p<>'la DaDrah ProVlflsl 'I". iPeratu..an l~e!ll!alr19'. Ke:ua.emenntah Kell!angan iDaen3lh: M Nornoil'" 56 Tahum1 :2005 tental1g P.ran Menteri lDalam iN\ege:ri N~omoJ'13 Tanun ?. G u. Peratuf.. . .mh P. Peratumn Preslden Nomm 54 Tahun BaranglJa.

~a Psraifii\lg.aan s~andar biaya b ~e.. al{uFil~abe' ernrti bahw.si . p.a.panda.f~kebu{lJjhan ib~ay. 9. c.asPO:I<.: 1 a.eng'Quna .sda n n. !bukota disingkat SKPD' ada1ah Jak.aya~ kegiatan SKIPD1UKPO nlemp. 9.a Pojabat ya ng diced k~asa untu:l. luall' jam 'kerjalwaktu ke~BJnormal y.ad.pkanset.4. Pegawa:i adalah Pega.k. dan '~un.tsln dapel di. b.pertang£lunglaW8l'1l<an ba~ik.arta selaku 5. belanj.an Anggaran ~Lmg.lgal~ali1 oleh F'enggunal Anggaran. m. eftsi.an target. dls:lngkat PA _ada'lalh_ Pe~abalt un~iJ'k malakSanakan KPA a:dal~ah Et Ku:a. efektMtas benuti battw.AB I~ Pasal2 (11 P.~a Perangkat Daerah yang sotanJ. lra~15'Pamn ber~uti perencana.sa PenggllJna· Arlggsr.()lehGubemur P:ro~nsi Oa.e~rencana8n. dising.a'ksanssln aill:!.ng me1aklilKan: mendapat 1mbal:an j.an. secara tekJ'ris mauplU n 80m iniSu'alsi.Y.ng' '~.kat. SKP'O. pelilksanaan.gia. Standar :Biaya adal:ah Bl.pa:bm.an.egiatan d~SKPD/UKPD..h !Khu's'Us.a d~5ebl!_l~DPA-. beIi'$U:a\ 'tQrouka:~ dan ..J.a~anBe:kerja di.elaksanakan sebagian _kewenan'gan Pengguna Anggaran da'amr :me1Iaksanakansebagi'an tug!as..ad. Ell::nwllIrohi J:a'k.kalDaEl-rnh yang selafiiutnya Perangkal Pengguna. '1'0.:: e. Ke~a lembur .gguna Daerah Pm·\liinsii O~u:l!mh Khusus Barang'.oKdanrungsll S KPD yaln!) cUplmpinny'a. 'sI6sliJiai dang.s:elanjutny.era. d. Dokumen 'Pelaksana:sn An9g~aran S'KPD 'yang se1Ia.arta.3 pelaksanaan standar bi. Unit Kell'jaata.emerintah 11.an kebut\lhan nyat.p daerah dan ses:ua~ deng. pelaksanaancJ::an pe:rtanggungjiawa'bsn slandar Ibiaya 'kegiatan SKPD:IUKPD di~ilk:ukan berd'asanc:an prinsip sebagai beri'kw..ap..rinsip s6bagai'mana dima.a~Negieri Si:pilya. (2) P..en.a~ b.lakGanaSJl :standar b~aJya kegiai:an mempunya i hasilY21ilgr . lPemegang k~enangan penggllJoa.: dan f.I.at. teruk:u r.. SKP'D' . B_cuan pekerjaan deingan dan P.!Salm~ bi.g..utrliya disi'l1gka:~ UKP'D . yang. d 6.sudJ pad:aay.An~ggaran yangse~anjutnya. tra nspa'ran:.e~: e.fellting~91 ' k. (1) adcdah '..elahdib!itapkan . Anggaran/.u bagiana'tau ~iUbord~nal ari.an.alah. [ertlt! admiml~stm5i.e'la.lnjUltfly.setiap pe..gglaran standar biaya 8KPDI/U'KJPn hams. 1.adal1ah Oakumen· yang memuaf. c.. d. Sa'llJan Ke. efekUvitas.::J:sa bsrupa gall dlanlur1]angan Pro'\'insil O:Slerah IKhusus.a9a~ pemm~unga.a.Sbukota Jlakarta_ B.unya:j kontrlbus~ temada.~9mkur berarti ba'hwa .elreli1lcanaan dan peJ. efistensi oemfti bahwa pe:rencanaaR a~okas.w.P.a dan ~lembiByaan yang digunskan sebag:ai dasar pel.SKPlO. aku ntab. Unit Ke'.ens~. yangl . dan p'e:rtangg:ungjaw81ban s~andar bia.)!'ata.ak6an.~ya. yangl telah dU:el'Clpkan. diteta.

tpel.sufd denaan :keten'tuall pem~u.tlrtu.In RUANG LllNGKUP JenislBentuk PasalS standar bi.gavlal yangl diberilugas.s.ek.aket \2) HOOOJ3rlUm p'etaba~p..a~anan Keg'latanlDatam Kola. (2.a dlberi'kan p.a ang>garan UI1~uk.tlPanf~ia PenQ:adaan 'Barang/J'asa dibeli"lkan 'ke:pada pegavJ31 yang ~nangka:t oleh peliilggunaJkuasa lJ)'enggun.aya mencak. unWk men9nmalmemedksa bar.snglad.albat/Panitia lPengadaan BaraF'lgfJ.a. liang 'lemouli.undangan dan didukung del1gan bukti yang dapat di'pefrtanggungj:awabkan. h. a.8f1'iUa pen.a.ang)j.. b.di\lakuka n sfe._eneri.rl per p8!ke:~aan.sa.n ba:~angljasg 'oilalicsanakan ke:f.ri:ka.j berarti balhwa perencanaaa. sfstelat'J peke~aan pengacl!a.iangi.JIlndangi~u:ndaAgan. .Hono:r.ga HonOlianU.: dan f.m:bllnlga n T'6kni:s.) o.a.g.ayat .asa1 y~n'l!g diseirahk.u(l '.aan dibe.erjaan (1).ksud pada .ranptU'lJiUild\sng.ak:sanaan dan !peT1ali'l_g:gun:gjawab~ n eta ndiali biaya.m PejabaUPenerima Pasal5 Haslt Pe~.em:bur. e" uang Perj.e~. pejabatJpeneujma Ihasi'l ~).: d. barang. uang makan I. dim. . tlPnorariumSeminarrJSoslall:sss:ilB[. BA:B. Bag'ian Keti.an s'€'sua'i dengan p.adaan sekuran~Hk!Uran9ny.arium.(1) pelf paket 1(3) Honorarium Pejaba:lIP'ani'Li~a P..'[ 'tertib adrn'ini:sirns.) P.rarium Pej.aan B:arang1Jas. honorarium Peja'baYPsnerima Has:jJPe:keijaan.entuan pera:~Ulran Ipen. 'c. Bagian KedUa Pas all 4 (1) Honorarium Pejaba.e~ejrjaan. meiaksanakan p emUilla n pell'llY€ldlla tl'anlng/jasa. 3 (Uga.lliIa hQsi1 pe'k.e~aan diberikan ke:pada pe.jas31 sebagaim an a.

5: i(ernpat p~~t1h lima.1.gllilhkan ssrta ti:dak dEbi:aya.Il'aliillg 'cepa~ pUlkiu'l 2.embur: da.daM pukum s3.ng makan yangl di:t)enk:an pada eaat pegawB. (2) lKe.3. I:embyr pada han kefja ~ 1.rja (.ana. !Iamour pada han Sab.a'lau 2" ~emblllfdi alas ~UkUI19.as dis.:'i. Lembur dilaksanakalil deng81:l ke:tentuan :sebagai be:nkut: a.set'Jagai beriikut : 81.I'embur dOlo Hang makai!J lembuf dU.puilya.a~ln:gl larna '2 (dua:) han.00 hanya diberi:k"an d meniit diberikan uang ud'llg ts'mbur: '.nl tug'as lem:bur: 'c.~ lembur 5'ebagatm~na.l:ibur: 1" ~em:bUir IP'a~ing 1.00 s.akan kompsns. Pasa'·8 I"amberian uang'.an 1 {s-atu). I . sete]ah selesat ke..a.ulhari.sl panting atau me.ahcl'i'teh~:p.allemtiul' pada Jt!im tB.mbat dad p.lUang llembur dan Uangl Ma:kan Lembur F"asal6 (1) lUangl ~embur merup.00 samp1ai dengan .mbuf mengiisii 'dofta]1T h~tnl'.a 1:~mbiJl(berdasarrkan surat perin:tah ."'.a..drmaksud pada ~)'at(1) adalah befite'rja d'i luar j31m kerjalw. maken llembur meropa'klln u.9sl bag~ pegaw81i yangl melak~Jkaln lkerj. dillal!ciukan ul1iwk !pekeJija. ~embur paUfl!g lamba:t d.rtentu.r1a~embur.rnpeten:si uiIi"Itu..ksanaks.):Kerja fembursebai{J.ebJJltkan lko. ns.Ot)l 1 'I:embur..~•.aktlllk!e~a k.ampall deng(ln pu'kul:19 .ng pelak:$.ripuku' 08.engan. honorarium kegialafli. kal~ uang rnakan I:embur. ll Pas. kel1Q. -'ugas sehari-hari atau mem.kanl o~en Gu[bemur. atau 3.dan P'AJ1KPA.8imbat .al: '1 IUang.akukan .. .awa' yang d.~uga'5kan I'emhur haNs se~mal d. b.i mel'a'~Ld~cUl :ke~.an yang si'f8ltny. fp!8:filObih lembur di'tetapkarv dengall'l Surat Tugas PM(PA~ b.me~apl)rkan ha~U 'Iembur kapada.i':lilmana d'imaksud pada ayat (2) hairiya.nnya tidak -dap-at dlmalilg.uKul 08. .00 di:beri'itan ~ang lembum' dan 3.s'puku~ 16. pe\u9'as le.00 s.) membur ds n 1UaJng· rnakan tembur.ndes..k ya. . 2 .oo diiIJe:Jjkan uang h:u:nbur dan 2 (dua) ~al1 u3ng m:a1kan lernbur.a S8ng.mlla~ dengal1l IPukuW 1~tOO dlibeJi~an u3ng lembur d. . d .k me. lembur d~ata.00 sekUfiail'l~~kurangnya 4. iPeg. PA1KPA p.la.9im~pni engan puku~ 19. dalam Sura:t Tug:3S lembuif secara je'l.ecnnasanyang te'l.a.t~ingg. (Ug:B1) k'am~ uang makan lernbur paling la.

Juml.iliar paling ballyak se:bssar'R.gara~ b8 1an.KPD/UKPO dengan njll.p . sebesar :Rp 200. ~3ng:s.lar lPayu.sar R:p. IPBgU angglaran 'be'lania llangsung samp:a! deng~'U1 500 Juts.!.r.nggallan belanla.g.1.agu .a.aglll :anggaran b.u ang.u.samlpa:idieng..gu Blngga:n. h. .pa'iingi bany. PaSa. Jumlalh ke'seluruhan alokasi dana :unwk uangl tem bur dala m 1 (sah.PD/UKPDI dengan nUai psgu anggarallil be1anja. delllQlan nUai p.lja liemlJur paling..an keselurunan alQka~i dana lllllll'k: li.~iidengan Rp11100 millar psllogl b8'nyak 'OODesar IRp 250.ll Del9nja mangsJJ!ng d~ atas Pas.r IRp100·ju't8J~ d. jut9:.angg:aran behanja Rp '100 mil:iar paling bany.ut : 3.[ ~ 3.ak.lIlran bel.suliIg (ilii alas I~p' 15 milJ:ar sampai dengan Rp .sebesar 'Rp 20~ juts. SKPDJUKPD dengan nUs.l) 'La hun seibaga1 ber~ku.50 ).uai. kebu~uhan dan bu'k._ g.ak sebs.pa~illg ~p banY. l.j:lJta: p 'f.ang."¥ak.$I~be$ar Rp 2:2~ J uta.a\t .sung dl. pa:gu ang'gsran be:lanjal l:a.anglslIng' dialas IR.ut8:. ~tas 'Rp 50 mUiiar samp.gg:ara.lang. a. ~uta: ~n . 100 m malr pa'iing banyak sebesar Rp 250 I.lng!sllIog d.:m ni~a' pag~ angg:aran behm]a 'Iangsung d etas Rp son juta sa. ~uta.m.ak-5eb~5.perguna'kan seLuruhnya.ai p.D/UKPIDI d. S}(PIOJUK'PD deng:sFII -nUa~ paQu a:ng:g'a.11!1 '~e.aJn Rp 1 mUiar lpaling ibany.5 jura. m~liiar '5amp\a~dengan Rp 50miller p~allingbanlyak se'b:eSi3rr Rp '100 juta~ d. SKPOIUKP'D dengan. sebesar Rp 2:5jlJta~ sampat •.1nglg'aran bfdanja . Rp 50.a.dengalll nU.r:an belanja b. l.i dengan Rp 10 miliar Ipal]nlg bafllyak sebesar Rip.ebe.sn nUul.el1anja ]angsung dil atas Hp 1.ang5ung! oi atas Rjp 5 miliar sampai deng. piPgU anggaran b'EI'anl~ ..an nUal pagu anggaran bebmJel .. :SK:PD/U~PDdang. 50. deng()t'II Rp 15 Imil~r aling banya~ sebesar Rp 181.enahkan banyak20 {dua pliJ[uh).p 250j:uta~ -e- SKPOJUKPD d'engan ni~ai pagu anggaran bel'anja langsulflg deng-an ~Rp.am pagu . 8KP. I. SK. SKPD/UKPD R!p 15 miHi8\r sampai denya. SKP.1.13 Wangsu:ng d~ atas Rp.an m9:I'Upa~an.allla.uta.225 jUlIa.jam per bulan.o/UKPO dengan nihll p. ni'iai pagu a. SKPOJUKPD deng!9'n ni~atj paglu :aIl9g~mll be.anggaral'll belanja.. h. langs~f1g di atas P. e SKPD1UKPD d~ngan ni. dan S:KPOIUKPo.i. S'K'P:oruKPD .agu .g..lllk..sar. SKPD/UKPO dengan nilaI pa.h. L SKP'D. SKPOJUKPO deng.asaI1[) Setiap pegavJai pade SKPD/UKPD han~a diperk. b.en. :SKPDiU~<PD dengan nUai. banyak sabelsaJ Rp 50 jut.s Rp 10 millar sampa.0juta Ipaliing ba.5 .Iang·sung dm atas Rp 11 mUiars:ampa'j d'engan Bp 5m~l~ar paJmrng! bany.as.20 miliar palling: banyaik_. 'f. angg.garan uang lambur' dan uang makanielil1l1Uf yang tersedla pads SKPDiUKPD dipergunakan sebag\aimana mestinya ses. .3~12.ung di atas Rp j'D '~iaf ~ampai dengan Rp 15 mi'llar .m beleojltl IlatrlgsUlng cUi atas 'Rp 500 JUbl . .mpa' dellgan Rp 1 mmar peun!. ati3S R.250 juta.an Rp HJ! mlUar paling banyaksebesaf ~p 150 juts.n RiP 20 miHalf .p 20 millar eal:1'~lJaidert{Jan~p 50 milialf paling ball)y'a~.u:mg makan ilembulf dalarn 1 (sa~Ul11 tahun f?ebagam belik./UKPO c1Jengan nna~ Ipag. c. c.p50 miliEu sampa:.P.pafing bany:aksebesar IRp 18.anja 'lang sung d~ alas Rp Smiliar sumpa. . 1 denaan nUa~ lpagu ~. sebesar Rp 25 iuta~ .i dsngan ~p 100 miUar pa:li~ ba!1'ilyak sebesar R. S.ngslIJnQ dl atas Rp :?OIMtiiar sampat dengan RJi :50 . langsung di ala.a'113 A~oke!silang. 5.anggalran yang! harus dij. .

dengan nUa~ p'agu slI"Igga. Jumlah kesell. SKP'OJUKP._ pegalwail 1I1l1a:ksimalcUberl'kan Llallgl p.a£~u . di:berikan :kepada plufesional.atng menjadi narasum'ber ntau IIlKlderator pada kiegiiatsn S'K.. ~ida.mi:Uar panngl banyak.an s. SKP:D/UKP:D dengBn ni'Js.ri:k!ut'.an l 1 (sa~u) lahun'.mg d~undaliglmenQhadifil' Ibukol!.en Rp 5 miil.nja l.2:00 ~um.8Jllng bany.e.O dengar:. e. per kegi..0 ~uta" di atas .?j.an belanjia r:a. dima:ksud pada ayat 1(1)1 d~befikall1 dengan k'9!tentu311 : a.mi'lier sampled d.i3ngg:ardlil be~anja langsung Rip 100.an dallam seiha:n.ngs~llg _ di.P 226wuts.diberikan per ( makal. pejaba~.) Pamberian dlbsrikan jam dan untu'k penyusunalnl honorarium.ah ~usus k'egi!8tanfmpal 0:1' ruar liu.s.:lporan hasil: ra:pat/pel1aksanaan bJgas.ran b€danja mangsun9 di alas Rp 1 . (2.r samp::lJi OGng.an belian~l~' l. S.I!(PD/UKP'D dengan nila~ 'pag.sampa'j dengan Rp.e~.s. pegawai y.5 mlliar sampa] dengan Rp 20 mtliar palin.angsung sam:llal de ng.~ebesar iRp 150 ~uta. SKPDIUKI?D dengan nilai pagu a.i p'aguanggaran bl:J'ia. ' (. Ud.s:abagai be. - l3agi.n[or dal'am \\d~alyah Provinsil kepada piegawam y. SKPDlUKPD dengan :nll.!.yaksebe-sar Rp 259 ju1a~ L a tau SKPD/U~<PD dengan ni!a~ p.a'k: _sebe5 EI"r IRp 1100 j:uta. dan t 1 l(sstU)1 o:r. SKPOiUKPID dengan nills:! pagu anggaran beruanja Ilali. 20~milijar sam:pa~'deng!an Rn 501miliar panng banyak sebe'sar R. l g. dimlSi.ngg. ipefjalan.an~ori'Je tampal tUJgB~Slebi~ dalti 5 (Ilima) ~~Io'meter.I.ksud pa.d..alan3n pal~flg banyak 2. disertai sura' tuga~s/:LJndang.angsLll1Ig. e.l1 ).ar.iar p. mangsulf1Ig _ d i alas Rp 10 miliar sampa~ clengal}!_ 1.lfl Rp iOn :mitiar pali.ng ban. h .r.2) Uang .UI ailng:g.k bef$ifa~ruUn.a!:aI14 (1} UanQ pe~~alafllan diherika1n d.u~a~ r~.an~a. (dua) ik.).1..Jakjana. k..ara.al! Ipagul anggs.' .an Keenam Honorndum S8Im'ilf!liu/S'os~a~isa'5UB[mbingan Teknls Paisa I 15 (1) Honorarium :semlnarlsosiali&a:sll'blnl"lbrnngan tekfl[.s1. jaralk dan k.1 P.an: G. f.tain.PIDJUK'P[». IR'I] 50 milia.aimana.gaJl ~eknis.M:uQ'askan daiam Daer. sebesar Rp 50 juta: c.eng..yak...ang.l .pe~al~an.egiatan da~am kota a. atas Rp 5 miliar s:6lmpali dengan Rp 10 m\lIsr paJirl9 ban.gsull1g di alas :Rp 5QO juta.an R~ 500 jura paUn:g banya'k sabesar Rip 25 juts. m@iIi1Ibua~h.n bel.5 miliar paling D:i:lnyak !sbeear Rp1.a'k melTllUkiJmenggiuna~~1rIi k011daraan dffinas.ah semffinarlsosiaruisasi/bimbin..ebag.g ba:nyak sebesar Rp . ni'lai pagu am. _ b .-aa . d. SKP:O/UKPD dangan mlijl~dpagu angga:ran belanja lalilgsungdi .angsUIl(1i diela.tgaralll'l belan~a I. SKPDiUKIPD.aY. miliar pa'lrng banyak sebesar Rp 25. b. Ich atas Rp 1. sebagabrnana.a~as Hp.lruhan alokasi dana urnurk.

RAH PROVINSI DAERA'H KHtlsuS TAHUN2011 NOMOR 14 18UKOTA JA'KA:RTA .ya seba:galmana dimaksud dslarn Pasal 3h3rcantom '31 dia'lok~sfk8n pada OPA SKPD/UKPO. dalarn lBerita Oaer.erint:ahkiM pengunclangan P1era. Agar seuap orang mengetanuil1ya.U.angkan dwJak:art.IRAH KHUS\JS.ernur .AIB IIV PENGANG'GARAN DAN! BESARAN STA:NDAR BIAYA Pa. Jlaka. '11'8 Bssaran standar b~a. GUBEiRNUR PROV~NS~IDA'E.ah Prov~f1Isil Oaerah ~<hu!3USIlbukOta Jakarta.ENUTUP Pasal19 Peraluran Guo. o 'Diund.sall1 AI. ISUKOTA JAKARTA.TA JAKA. Dlteta pkan di.nggal 23 Juni 2.adata.1S Dt.angya. FADJAR P'AN~JA~TAN! NlP 19605'08261910 011001 1 B.B.okesi.ubemur ~nl. IBUr '.ran st. KETENTUAN P.a pada. daitam lampinm Peratunm ·G.ini mula~ ber!lak:u pada 1.RTA.E:R~TA UA~E. mem.tura..n Gubernur ini oongan penempalaonya.1(liiundanrikan.rta p.and·t)'Fbiaya .0..AERAH PROVINS'I OA'ERAH 'KiHUSUS.n·g9a.s'ebag:ajm~na dimarksud dah'3lnl Pasal Pasal. tang'gal3 'I] J u ni 2011 S~KRETAIR.

000.Ii pagll dana d1 al~:5.a!<. Mila!...1 miliar s .430.. Rp 001millar s. Ofang!pakel orang1~paket «a~g.00 Im~~al' I.~P ..l BarangfJI:(lS3 1" P~iabat Pe:tgadilan Bar3!1g1Jasiii.d. Rp2r50 mmQr .Jak:ada Nomor Tanggall 69 TAHUH lOll 23· Jun.glpaket ~n R.Ma h.1:1iar s. nl Uang lembur 1_ Go.d.d..0(1(11 0 i 2.305..000 I anglpake~ .005.62QJOOO 1.t'ltils Rp 500 liliiI. Bp 200 jute. NII3i pagu dancadi .arillrn 1P'~..I:asa (!t.'ongai1 I 2.ll . miliar &. Rp 1'lirmlLln 'I). Rp. ..agiU d'3n. 2. Peng:a.A9S.rBirlQlpaket .i ·pagu dailPliad* otas RiPS IIiIl~tlllil_:rs . 'mO·r..d. Rip 501) IlntrliFli n.d. PilIY'" da.lp~ket !lIl!ngJp.Maket .000 2 . g.Gn~Qfloa'lll '1'11 Ofa!1g(j:a!m Of3Q91j3m.1'20.n. INbl 'pagu dian.lluran Gubierl'lur Provimd Oaerah Khusus Ibu'kQta.5. Nitai.p<260 miliar s.000 1.tlOI]l 1.000 II I I-ionor. d.. R11·10 !'Wn~'aIi' d h.d . RiP 000 k!Oilsultai'l'Rp50IiJl~ ls.daan bjlll"afl9' Rp 50 juts s.a:l!as Rp 1001ma:~i s. fOD.IU~31 IR~ luta slaU . .~a:an 1.Rp 25 m:n..d. :Rp 1 mUT:ar Nlfai. .9nnia SerahTerima PIs'Ic)e.IW:' s.Ib. Rp 25 mlllar I. 200 ..dl at3&.d.000 2.000 9. ""I (i(a!l). c.0(10 4316.d.~'sr j.s. a. INililii :pagu dalhla. N.745J)O{l 2 .~baIiP:e ni~ P~ng8d8alr:.Rp250 .liadum Pe'j.':.d•.• 55. Rp50 m. N'ijaii~gu dana dlal:as"Rp.p600 ~taiS' IUlte!stau jasaJ{QnsuUan d\i '0Ii3ng!p'!ilkd. Nitai pagu dana s. N~ail paQu dana dlatls Rp· 1 kilnm I 1 ~'81ngJpake~ 'O.1l. NII~i paglll dana d~alas Rp 150 mhillrs.airlW'pake:~ orang:ipaket orangipa'lool .41.1I1 4.d. 100~lilItlli s.1. pagu dana c!I. :Rp 2..Ma s.al QI':jul1gipa\>et iOf.d. Ql"angljam 7.aUP..d.an.000 560. Rp 5 milRa:r NiH~.ei dilllt:is Rp 2. 13Qlong'an.Rp 2~ Juta fiI. o:mrlgljam .\nlll 3 .000 6U1l:dHlO OIi'an.Iil~~agu dana die a~aSi.5.tampinm ~Pcil.~pakiet ornng!psksl Of I orang/lpallet iOlanglpake~ 8·7(l(JOO '995JIQO .310..000 1.lIm. pag'Y dana dl alas Rp.J. d. Hp150 romsr o. Rp' 500 juta p Nila:i pagu dana dt alalS RIP 500 juta. R.nardi aL'aiS Rp 110miliar ~. iPeng<3daan barang a~as.180. e.Rp. 2.0(]'0 11.HH:IO I oranglha.d. 2 fJlll 1 BESARAN! STANDAR B'IAVA SaLuau Ho OO.310.'Ii'.Rp 15 mijlar < ~_ Nila1 Jl)S9u daml dlams IRp 15 iIlWiat s. Golo'll!J. .. f. s.iiIJi I:'IUlai p....

!! II:! o~non3m ornngrjam ora:ngljam 1:.000 GUB'ERNUR PROVINSI DAEIRAH KHUSUS IBUK!.QIO.000.000 575. H'eg:ara [~. e'.OOO' 1J50JKlO 650..!3nyurStl~Jn i3imbIllgan'if. d.000 100.000 600. HOl'1fil'8 oom p. .AKARTA.tOO..Esekln Iii ES. TA:J.000 Esekm tV~o bawah omnQIJam Nanglilaml 3. Pmfesion!tl'i IEs~ton UPejabat.jl!!<nilS Mak:a:!ah SeminariSosi!:i1iSiJiSiif O{anglkegl 1. [J'raJan Se'luan Biaya a b.2 Nu. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->