P. 1
Contoh Karangan PMR

Contoh Karangan PMR

|Views: 1,236|Likes:
Published by Muhammad Abduh

More info:

Published by: Muhammad Abduh on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

Kebaikan Menabung Wang Pada zaman globalisasi danmodenisasi ini, kehidupan adiwangsaMalaysia menjadi semakin maju danmemerlukan penggunaan

kos hidup yang tinggi. Untuk mencapai keselesaan dalamkehidupan ini, kita bukan sahaja perlu bersedia secara mental dan fizikal malahaspek kewangan juga tidak boleh dipinggirkan. Oleh yang demikian, sebagai langkah persediaan untuk masa depan.

Amalan perlulah bermula dari awal iaitu kita kecil lagi kerana pepatah Melayu juga mengatakan bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Wang ini bolehdisimpan di dalam bank atau juga di dalam tabung. Wang yang disimpan itu bolehdi ibaratkan sebagai sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oleh yang demikian,sudah pastilah amalan menabung wang akan mendatang impak yang positif terhadap kita pada masa hadapan.Antara kemaslahatan menabung wang adalah untuk persediaan masa depankhususnya dalam pelajaran. Sebagai seorang pelajar, wang amat penting untuk menampung perbelanjaan persekolahan seperti membeli buku-buku rujukan,membeli alat-alat tulis, membayar uransekolah dan yuran kelas bimbingan luar.Semua ini memerlukan wang yang banyak,lebih-lebih lagi apabila pelajar itu Berjaya. Dalam peperiksaan, mereka akan menyambung pelajaran di peringkat yanglebih tinggi seperti di menara ganding, dikolej dan di institusi pendidikan swastayang lain. Semakin tinggi pendidikan seseorang itu, maka semakin banyaklah wang yang diperlukan. Oleh hal yang demikian, jika kita memiliki amalan menyimpan wang sejak kecil lagi, sudah pastilah masalah ini akan dapat diatasi apabila kita bersiap sedia lebih awal lagi.Di samping itu, wang yang telah ditabung juga boleh dijadikan sebagai persediaan untuk kegunaan segera apabila berlaku sebarang kes kecemasan. Bak kata pepatah malang tidak berbau, nasib buruk seseorang itu sukar dijangkakan oleh sesiapa. Oleh itu, inisiatif bersiap sedia perlulah diambil jika perkara yang tidak diingini itu menimpa diri kita atau ahli keluarga yang lain. Antara contoh kes kecemasan itu ialah gangguan kesihatan,ditimpa bencana alam sepert banjir kilat,gempa bumi dan tanah runtuh serta juga tragedi kemalangan jalan raya. Oleh itu,sekiranya kita sudah bersedia lebih awal menyimpan wang ibarat sediakan paying sebelum hujan, sudah pasti masalah inidapat diatasi. Menabung wang juga mempunyaikesan serampang dua mata iaitu kita dapat memupuk nilai-nilai murni dalam sanubari kita seperti berjimat-cermat dan bertanggungjawab terhadap diri sendiridan masa depan kehidupan. Dalam kondisiini, apabila kita menabung wang, kita akan mengelakkan diri kita daripada berbelanja secara boros dan merugikan diri sendiri. Dalam agama Islam ada menyatakan bahawa sikap boros itu merupakan sahabat syaitan. Oleh yang demikian, dengan menabung wang kita akan belajar menahan nafsu untuk berbelanja danmenunjukkan obligasi terhadap diri kitasendiri. Wang yang berlebihan mestilah disimpan dan digunakan untuk perkara yang boleh mendatangkan manfaat dan membantu keluaga. Seperkara lagi, menyimpan wang juga dapat membantu mengurangkan perbelanjaan ibu bapa dalam kos hidup keluarga. Dalam hal ini, ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai, terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk pendidikan, pakaian dan perbelanjaan lain demi membesarkan anak-anak. Oleh itu, apabila anak-anak ada menyimpan wang sejak kecil lagi,

Peribahasa Melayu iaitu berjimat sebelum kena dan berjimatsebelum habis juga etlah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya penggunaan wang secara bijak agar kita tidak membazir dan rugi pada masa hadapan. Intihanya.Oleh itu.maka wang ini dapat digunakan oleh keluarga bagi mengurangkan bebanan kos hidup yang semakin meningkat di negara ini. marilah kita bersama-samamenabung wang. kita mestilah bijak merancang kewangan hidup kita dengan mengamalkan budaya menabung wang sejak kecil lagi. . sebagai anak adiwangsa Negara Malaysia ini.

Contohnya. tidak hairanlah jika negara ini menjaditumpuan para pelancong dari seluruh pelosok dunia / seantero dunia sejak belakangan ini. Muzium Negara danlain-lain perlulah dijaga dan akan menjaditarikan pelancong dari negara asing. komuter.dapat memajukan industri pelancangon diMalaysia. Dalamkondisi ini. bas. tempat-tempat penginapanyang mencukupi ( chalet dan hotel ) . .Kerajaan Malaysia juga perlulah mengenal pasti tempat-tempat pelancongan yang baru dan menarik di negara ini dan berusaha untuk memajukannya. Oleh itu. Sistem pengangkutan perlu dimajukan juga merupakan salah satulangkah yang efektif untuk memajukanindustri pelancongan di ibu pertiwi ini. Langkah yang primer ialah pihak kerajaan perlulah memperbanyak tempat pelancongan di negara iniuntuk menggalakkan lebih banyak pelancongantarabangsa datang ke negara kita. tempattempat pelancongan yang sedia ada perlulahdijaga dengan sempurna agar bersih danselamat. aman dansedang bergerak ke arah mencapai statusnegara perindustrian yang maju. Lantaranitu. kapallaut. teksi dan sebagainya. bangunan bersejarah diMalaysia. Sebagai contoh. industri pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan industri-industri berkaitanyang lain yang kesemuanya berperanansebagai wahana dalam pembangunanmega Malaysia menuju negara majudalam abad. Kota A Famosa tugu-tugu lama peninggalan penjajah. Selain itu. Di samping itu. Antara contoh pengangkutan moden yang terdapat diMalaysia ialah monorel.Contohnya. Sebaliknya. chalet yangsewanya rendah dapat menarik para pelancong. para pelancong akan lebih meluaskan ilmu pengetahuan seseorang pelancong itu. Kemudahan-kemudahan asas yang pentingseperti kemudahan jalan raya.Bangunan itu telah membuktikan peristiwa bersejarah bahawa negara kita pernah dijajah oleh negara asing. Merekatidak lagi berhadapan dengan masalah pengangkutan untuk pergi ke kawasan pulau dan tanah tinggi. Dengan adanya sistem pengangkutan yang mengenakan tambang pada harga yang berpatutan. tandas awam dansebagainya perlu disediakan kepada para pelancong. industri pelancongan akan dapat berkembangdengan cepat dan dimajukan sekiranya terdapat kemudahan-kemudahan asas. sistem pengangkutan. inisiatif yang efisien perlulah diambil untuk memajukanindustri pelancongan di tanah air kita. selamat. para pelancong mudah pergi kesesebuah tempat tanpa perlu menghadapi banyak masalah. Dengan ini. sistem pengankutan yangsistematik akan memudahkan pelancongasing pergi dari satu destinasi ke satudestinasi yang lain. para pelancong akanmempunyai banyak alternatif tempat-tempat untuk dilawati. merekatidak akan berasa bosan kerana melawattempat yang berlainan.Cara-cara memajukan industri pelancongan di Malaysia Malaysia merupakan sesuatunegara tropika yang indah. Terbukti bahawa pengangkutan awam memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi di Malaysia. pihak kerajaan boleh mengurangkan kadar cukai membinachalet atau hotel kepada syarikat yang berkaitan.tempat makan. Di Malaysia. cekap dan mengikut jadual yangditetapkan.selesa. Kebersihan patutlah diberikeutamaan kerana kondisi ini jugamerupakan suatu daya tarikan kepada para pelancong. para pelancong boleh menggunakan perkhidmatan feri atau kapal terbang untuk pergi ke Pulau Langkawi. Dengan ini.Dengan ini. Memandangkan Malaysiamempunyai potensi yang besar dalam bidang pelancongan.

semua pihak perlu berkotmitmen untuk memajukan indusri pelancongan di negarakita kerana industri ini membawa pulangan yang lumayan kepadamasyarakat dan negara. tidak dapatdinafikan bahawa sesebuah tempat atau negara itu akan mudah dikenali sekiranya kita berusaha untuk mempromosikannya. kita boleh mengaplikasikankemudahan ini untuk memperkenalkannegara kita ke seluruh dunia.peraturan yang ditetapkan.Seterusnya. Selain itu. pencemaran sungai dan kawasan rekreasi.Pepatah Melayu juga ada mengatakan bahawa hati gajah sama dilapah. Pameran-pameran. pemakanan. Kini. pihak kerajaan juga boleh menganjurkan pelbagai program seperti Tahun Melawat Malaysia.harga tidak berpatutan dan seumpamanyatelah menjejaskan imej negara Malaysiadalam hati para pelancong. Contohnya. pihak kerajaan haruslah mengenakan hukumanyang berat kepada pemandu atau para pengusaha yang melanggarkan peraturan. Oleh itu.Oleh itu. Seperkara lagi. kempen dan besta kebudayaan juga perlu sentiasadiadakan di negara ini untuk memperkenalkan cara-cara hidup. Oleh itu. Malaysia mampu menjadi sebuahnegara destinasi pelancongan tropika indahyang popular ( tersohor ) dan berpotensi dirantau Asia ini dan di dunia dengankeistimewaan yg dimiliki oleh negara ini. Pihak kerajaanmelalui agensi iaitu Kementerian Keseniandan Pelancongan mestilah menjalankan promosi secara besar-besaran untuk memperkenalkan negara Malaysia kepadadunia luar. Hal ini demikian. pihak kerajaan perlulah menguatkusakan undang-undang untuk menjamin masyarakatsering berada dalam keadaan yang amandan harmoni. Oleh itu. Promosi ini dapat dilakukan melalui media massa di dalam negara dandi luar negara. Pesta Flora Malaysia. . dalam eraglobalisasi ini. hati kuman sama dicecah. adat resam berbilang kaum diMalaysia. pesalahpesalah akan dikenakan dendaatau dipenjarakan.kekotoran pusat-pusat makanan. Tindakan ini penting bagimembantu negaramencapai tahapnegara maju pada tahun 2020. sikap pemandu kenderaan-kenderaan awam dan para pengusaha dinegara ini yang mementingkan diri sendiridan sikap tidak mempedulikan orang lainsemakin menebal seperti yang terkandungdalam pepatah Melayu“ bagai enaudalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”. perkembangan teknologi maklumat yang luas dan tiada batasnya. program Cinta Warna dan sebagainya untuk menarik lebih banyak pelancong melawattanah air kita.Insiden-insiden para pelancong ditipu oleh pemandu teksi. dapatmengekalkan keamanan negara dan jugamemajukan industri pelancongan. rakyatMalaysia harus memberikan sokongankepada kerajaan dan pihak swasta dalamusaha memajukan industri pelanconganagar negara dapat“duduk sama rendahdan berdiri sama tinggi” dengan negara-negara maju. Dengan ini.

kita dapatmenanyakan soalan yang berkaitan dengan pelajaran dan akan meyelesaikan masalahkita dengan senang. dan rasa persahabatan itusebenarnya yang akan mewujudkan semangat kejiranan ini secara tidak langsung. Semangatini lahir daripada kesedaran dan inisiatif kita untuk mewujudkannya. membuat jambatan dan sebagainya juga dapat dilakukan tanpa mengeluarkan belanja kerana semua inidilakukan secara sukarela. tidak keterhaluan kalau dikatakan pembentukan sebuah masyarakat adalah berperanandaripada wujudnya jiran. kita dapat menjimat wang. di belakang atau 40 buah rumah sekelilingkita. Gejala-gejala sosial seperti bersekedudukan.Semangat kejiranan Dalam kehidupan bermasyarakat.perkarayang meragukan. keduri-kenduri dapat senang dijalankan. Sekiranyakita ditimpa bencana atau musibah. Pendek kata. Sebagai contoh. Jiran yang sepakat dan bersatu padumampu menjamin keselamatan kawasansetempat daripada ancaman kecurian.Kita perlulah meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapatmengeratkan dan menghidupkan semangathidup berjiran. jiranadalah orang atau golongan yang tinggal berhampiran dengan kita. perpaduanmasyarakat akan dicapai. berhadapan. pertolongan jiran tetangga amat diperlukan pada masa kecemasan sementaramenunggu bantuan pihak-pihak berwajibatau sanak saudara. jika berjirankan seorang yang tidak sama kaumdengan kita. bertolak ansur.Soal siapa yang harus membentuknyatidak penting.Sampai bila kita boleh menunjukkan sikap bongkak.keselamatan dan ketenteraman di negara ini. Secara tidak langsung. sikap berbudi bahasa. . kita akan mengetahui adatresam dan cara hidup mereka. Tidak ada orang yang boleh hidup bersendirian dalam dunia ini. jika berjirankan seorang guru. perbalahan dan huru-hara. Gotong-royong membersihkan tanah perkuburan. Contoh kedua. Ini dapatdilakukan sama ada melalui RukunTetangga dan Jawatankuasa KeselamatanKawasan. sesuatu masalah akan dapatdiatasi dengan segera. semangat ini juga mampu membawa dan mengekalkan keamanan. balai raya. berkhalwat dan sumbangmahram dapat dibendung jika jirantetangga memainkan peranan danmengambil inisiatif yang efiesienmelaporkan kepada pihak berwajib setiapkali menyedari berlaku perkara. Dengan adanya semangat kejirananini diamalkan. Semangat kejiranan akan membawa banyak kemaslahatan kepada kita semua. Malahan. Jiran kita terdiri daripada berbeza latar belakang dan bangsa danakan menambahkan ilmu pengetahuantentang sesuatu semasa berkunjung ataumenziarahi mereka. Sekiranya ahlimasyarakat tidak mempunyai kesedaranterhadap masalah kejiranan ini. iaitu orang yangtinggal bersebelahan. Secara tidak langsung. setiap individu yang berada dalam masyarakat akan hidupdikelilingi oleh jiran. Semangat kejiranan ini sangat pentingkerana perhubungan erat sebagaimana ''aur dengan tebing'' akan dijalinkan. akan pincanglah perhubungan antara ahlimasyarkat yang akhirnya membawa perpecahan. tetapi rasa kemesraan dalam pergaulan.samseng dan sebagainya. Sikapseperti ''enau dalam belukar'' yang hanyamementingkan diri sendiri tidak patutlahditunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. kita perlumemiliki semangat kejiranan. Untuk hidup berjiran. Jika semangatkejiranan diamalkan. jika pada suatu hari nanti kitasendiri memerlukan pertolongan oranglain. Contohnya.

Hidup berjiran boleh membentuk perpaduan. Negara yang maju memerlukanrakyat yang bersatu agar tenaga dapatdigembleng bersama seperti bersatu teguh. bercerai roboh untuk mencapai kemajuan. .Sesuatu masalah dapat diselesaikan segera jika ada persefahaman dan tolenrasi dalam membuat sesuatu keputusan.

para remaja tersalahmemilih kawan juga akan menyebabkanmereka terlibat dalam gejala sosial. Hal ini telahmenjelaskan bahawa para remaja yangmasih berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang ini mudahterpengaruh oleh ajakan kawan untuk terlibat dalam masalah sosial. Bak kata pepatah ketam mengajar anaknya berjalanlurus sedangkan dirinya berjalan senget. Kondisi ini sangat membimbangkankerana kita sedar bahawa remaja inilahialah bakal pemimpin negara pada masa hadapan. mereka akandianggapkan sebagai pengecut dandipulaukan. Kini. Mereka tidak peduli akananak-anak dan tidak mengambil berat pendidikan agama di kalangan anakanak mereka. kemasukan filem-filem Barat jugaakan menyebabkan mereka melakukangejala sosial. mereka juga bergauldengan remaja yang berbeza latar belakang pendidikan dan akhirnya terlibat dalam pelbagai kegiatan yang tidak bermoral. Peribahasa Melayu ada menyatakan bahawa masakan pokok bergoyang kalautiada angin bertiup.Punca berlakunya gejala sosial Marcapada.menghisap najis dadah. keimanan tidak wujud dalam diri anak-anak mereka lalumereka mudah dipengaruhi. dansebagainya. sedikit sebanyak kita akankena wanginya. Namun begitu. Bak kata pepatah ikut hati mati. Ada antara mereka yang berambut panjang. Selain itu. keluar telinga kanan dan sukamencuba sesuatu tanpa berfikir kesan baik atau buruknya. Nahtijahnya. buli. Di samping itu. Pertama ialah sikap ibu bapayang cuai semasa mendidik anak-anak mereka. lari dari rumah. ada sahaja kes baharu yangdisebarkan sama ada melalui televisyenatau surat khabar tempatan. Filem-filem ini berupaya mempengaruhi .sebahagian para remaja tetap tidak sukamendengar nasihat yang diberikan olehorang yang lebih tua seperti masuk telingakiri. Selainitu. jika kita berkawan dengan penjual arang. Setiaphari. masalah sosialdikonsepsi sebagai kes keruntuhan akhlak yang dilakukan oleh para remaja padazaman modenisasi dan globalisasi ini. Lantaran remaja mudahdipengaruhi. maka mereka pun mengikut perlakuan artis-artis pujaan mereka. Seperkara lagi. Misalnya. sedikitsebanyak kita akanterkena hitamnya. pergaulan bebas. ibu bapa lebihmenumpukan perhatian untuk mencariharta kekayaan. ponteng sekolah dan melepak. mana mungkin para remaja akan beriman dan baik sekiranya ibu bapanyatidak menjadi rol model kepada mereka. Rata-rata filem Baratmenyelitkan unsur-unsur seks.merokok. Lalu. Oleh itu. pergaduhan.terdapat juga ibu bapa yang kurang pegangan agama dan nilai-nilai murni dantelah menjadi contoh yang tidak baik kepada anak-anak mereka. ganas.Antara contoh masalah sosial ialahmenagih dadah. mereka akanmencuba merokok atau menagih dadahyang akan menjejaskan kesihatan. Walau bagaimanapun.Oleh itu. Ini menunjukkan berlakunya masalah sosial pastilah adasebabya.Ramai di kalangan artis ini tidak sesuaidijadikan model kerana peribadi merekatidak elok.ikut rasa binasa.Pepatah Melayu juga ada menyatakan bahawa jika kita berkawan dengan penjualminyak wangi. media massa juga patut dipersalahkan kerana banyak memberi publisiti kepada golongan artis. Sekiranyamereka menolak ajakan. dansebagainya yang bertentangan dengan budaya Timur.Fenomena ini sering diuaruarkan melaluimedia cetak dan media elektronik. berkhalwat. berpakaian selekeh.apakah yang dimaksudkan dengan sosial?Secara generalnya. masalah sosial semakinserius dalam kalangan remaja di Malaysia. peluang pekerjaan yangterbuka luas telah menggalakkan suamiisteri bekerja.

Secara tuntas.. Mereka juga boleh menikmati tarian pelbagai kaum seperti tarian zapin dan tarian inang bagi kaum Melayu dan tarian singa dari kaum Cina.. . . dianggarkan jumlah pelancong yang berkunjung ke negara kita adalah melebihi 6 juta orang.perlakuan dan pemikiran para remaja sehingga membentuk sikap menentang dan tidak suka dikongkongdalam kalangan mereka.. Oleh itu.. Mereka terlalusibuk mengejar kebendaan sehinggakurang semangat kerjasama dan prihatinuntuk membendung masalah ini.... Antaranya ialah kawasan pantai yang bersih. Pada tiap-tiap tahun..Antara faktor utama pelancong berkunjung ke Malaysia adalah disebabkan negara kita mempunyai pelbagai tempat menarik. Di ibu kota Kuala Lumpur umpamanya terdapat bangunan canggih iaitu bangunan KLCC yang sentiasa menjadi daya tarikan pelancong.... Memandangkan Malaysia mempunyai masyarakat majmuk. Jepun dan sebagainya selain daripada pelancong tempatan...... .. Faktor menggalakkan pelancongan di Negara Malaysia .... Malaysia banyak memiliki kawasan rekreasi yang sesuai untuk dikunjungi oleh para pelancong.. Kebanyakan pelancong adalah terdiri daripada pelancong asing seperti pelancong Singapura.. Mereka akanmenganggap perkara itu tidak berkaitandengan mereka dan tidak peduli. ketupat dan rendang mahupun makanan kaum India seperti tosei dan maruku..Kini.. pelbagai jenis makanan terdapat di sini. Hal ini telah menyebabkan jumlah pelancong ke negara kita sentiasa bertambah.. Para pelancong dapat menikmati bangunan-bangunan tinggi mencakar langit atau bangunan bersejarah yang sentiasa terpelihara. Secaratidak langsung. pelbagaiinisiatif yang drastik perlu diambil dansemua pihak patutlah berobligasi untuk memberi kotmitmen yang sepenuhnyauntuk membendung masalah sosial ini.. Hal ini menggalakkan pelancong bertumpu di kawasan tersebut untuk mandi-manda sambil menikmati keindahan alam. Keunikan budaya ini telah menggalakkan kunjungan pelancong ke negara kita.. pantai Cahaya Bulan dan sebagainya. Terdapat pelbagai faktor yang telah menggalakkan kedatangan mereka ke negara kita.. sektor pelancongan memainkan peranan penting dari sudut ekonomi negara kita.. Selain itu.. masalah sosial dalamkalangan remaja di negara ini semakinmembimbangkan. Amerika Syarikat.Pada masa yang sama. Masyarakat yang mementingkan sendiri seperti karam berdua basah seorang juga merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan gejala sosial semakin seriusdalam kalangan remaja. apabila ahli masyarakat ternampak sekumpulan remaja yang melakukan gejalasosial seperti merosakkan benda-bendaawam atau ponteng sekolah.. Malaysia juga mempunyai banyak tempat menarik untuk di kunjungi oleh pelancong... masalah sosial ini akan bertambah serius kerana ahli masyarakatkurang memberi perhatian... cantik dan berpasir putih seperti yang terdapat di pantai Desaru. kedatangan pelancong ke negara kita adalah disebabkan oleh kepelbagaian jenis budaya yang terdapat di Malaysia. . Pelancong dapat menikmati makanan kaum Melayu seperti sate.. Sebagaicontoh..

. rakyat jelata perlulah sentiasa menunjukkan sikap mesra pelancong dan bersopan-santun bagi menggalakkan kehadiran mereka ke negara kita... Kerajaan telah membina jalan raya untuk menghubungkan kawasan pelancongan agar dapat dikunjungi dengan mudah... mereka dapat berbelanja atau mendapatkan cenderamata untuk dibawa pulang ke negara mereka... kemudahan pengangkutan awam turut menggalakkan kemajuan dalam sektor pelancongan negara.. Hal ini boleh terjadi seandainya jiran tetangga saling mengambil berat antara satu dengan lain........ ..... Justeru........ sektor pelancongan di Malaysia semakin meningkat maju kerana disebabkan oleh pelbagai faktor.......... Hal ini dapat dilaksanakan melalui budaya ziarah-menziarahi semasa perayaan besar seperti Sambutan Hari Raya. Selain itu. 6....Di samping itu.. .... Selain itu kita juga boleh berkunjung ke rumah jiran ketika mereka mendapat musibah atau sakit....Intihanya. .Faktor terakhir yang menggalakkan pelancong berkunjung ke Malaysia ialah terdapatnya kemudahan membeli-belah yang disediakan untuk para pelancong...Semangat kejiranan wajar dipupuk kerana melaluinya kita dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.. Kejiranan .. Apabila hubungan sesama jiran sudah menjadi akrab sesuatu tugas yang berat dan besar seperti membersihkan kawasan kampung atau perumahan dapat dilaksanakan secara bersamasama tanpa sebarang masalah.....Jiran ialah sekelompok masyarakat setempat yang tinggal berhampiran antara satu dengan lain.. kita juga boleh mengharapkan jiran memerhatikan rumah kita semasa kita pulang ke kampung atau pergi melancong... Barang-barang yang terdapat di situ juga dijual dengan harga yang berpatutan. Hubungan yang terjalin akan memudahkan kita untuk meminta bantuan ketika dalam kesusahan.... Tahun Baru Cina atau Deepavali.... tugas yang berat menjadi mudah laksana hati kuman sama ...... Hal ini terbukti berkesan apabila jumlah pelancong yang berkunjung ke Malaysia sentiasa bertambah dari setahun ke setahun...... .. Dengan wujudnya kemudahan ini. Jiran yang baik ibarat cubit peha kiri peha kanan pun terasa amat sukar ditemui.. Hal ini menggalakkan pelancong untuk terus berkunjung ke negara kita....Semangat kejiranan juga berupaya mewujudkan masyarakat yang prihatin.Semangat kejiranan yang dipupuk juga memudahkan tugas yang besar dilaksanakan secara bergotong-royong.. Justeru... Jiran diibaratkan sebagai saudara kandung tempat kita mengadu tatkala berada dalam kesusahan atau hendak mengadakan majlis keramaian..... Kerajaan juga meningkatkan kekerapan penerbangan ke negaranegara lain untuk menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke Malaysia... . Kunjungan kita ke rumah jiran mungkin dapat melegakan penderitaan yang mereka alami dan secara tidak langsung mengeratkan silaturahim..... .... .......... Pada masa yang lain mungkin kita pula akan dipinta oleh mereka untuk berbuat perkara yang serupa.....

” Kesan-kesan buruk tabiat merokok yang dipaparkan dapat menanam rasa takut dalam jiwa perokok. dan juga radio kini dipenuhi dengan iklan-iklan antimerokok. Dengan usaha kerajaan yang berterusan dan intensif ditambah dengan kerjasama masyarakat diharapkan kempen ini akan berjaya. Harapan kerajaan melalui kempen ini adalah untuk menyedarkan perokok dan mengurangkan jumlah perokok khususnya remaja. iaitu perokok seharusnya dapat dicapai dan kadar perokok dapat dikurangkan. Kempen ini juga menunjukkan keadaan paru-paru orang yang merokok. semangat kejiranan wajar dipupuk dalam masyarakat kita agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni. Kesimpulannya. Kerajaan patut dipuji kerana berusaha untuk membanteras tabiat merokok. dan sungguh menakutkan. Para remaja yang majoritinya menonton televisyen serta mendengar radio diberi kesedaran mengenai tabiat merokok dan kesan-kesan melalui iklan-iklan ini. peningkatan merokok dalam kalangan remaja kian meningkat mengikut statistik pada tahun 2006. Kempen ini memberi penumpuan kepada rupa paras negatif orang yang merokok untuk menakutkan remaja yang terjebak dalam tabiat ini. surat khabar. Televisyen. lelaki mahupun perempuan yang terjebak dalam tabiat buruk ini. Banyak remaja. Pihak kerajaan berharap kempen-kempen ini dapat menyedarkan perokok untuk berhenti merokok dan mengamalkan gaya hidup sihat. Melalui pengiklanan golongan sasaran kempen ini. semua pihak berkenaan perlulah bekerjasama untuk menghapuskan tabiat yang membunuh ini. Kempen antimerokok ini merupakan antara langkah kerajaan yang amat dipuji. 2007 — mindabahasa Gejala merokok kian meningkat kini walaupun pelbagai kempen dijalankan untuk mengurangkan perokok. kering. . Dato’ Dr. Chua Soi Lek. Kempen antimerokok ini disebarkan secara meluas dalam pelbagai media. Kempen antimerokok yang sedang dijalankan oleh kerajaan baru-baru ini sememangnya satu langkah yang baik. Paruparu tersebut hitam. Tabiat merokok bukan sahaja membazirkan wang malah membawa pelbagai penyakit yang boleh membawa maut seperti kanser paru-paru. Menurut Menteri Kesihatan.Kesimpulannya. Kempen antimerokok yang dilancarkan oleh kerajaan kira-kira setahun yang lalu di seluruh negara berlandaskan slogan “Tak Nak!” Slogan ini sangat sesuai untuk membuang tabiat buruk merokok dan mengatakan “tak nak kepada rokok. Sekiranya hal ini dapat dilakukan maka akan tercapailah cita-cita negara untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan penyayang. Contoh Karangan : Gejala Merokok Dalam Kalangan Remaja Julai 18.

kedudukan sungai dalam negara kita sebenarnya semakin meruncing.dicecah hati gajah sama dilapah. Apa pun kebanyakan sungai dan kawasan lembahnya terus dilanda pencemaran. kerajaan telah melancarkan kempen ”Sayangi Sungai ”dalam negara yang merangkumi pelbagai usaha memantau. membersih dan mengindahkan keadaan sungai. Kalau diperhatikan kawasan perumahan. tetapi setahun kemudian hanya tinggal 58 sungai yang masih bersih. Daripada keseluruhan 120 kawasan lembah sungai yang dipantau Jabatan Alam Sekitar (JAS) kedudukan pencemarannya semakin buruk dari tahun ke tahun. memulihara. belakangan ini. Malah tahap pencemaran terhadap beberapa batang sungai semakin teruk hingga ada yang terpaksa dikategorikan sebagai sudah ‘mati’. isu pencemaran sungai kian serius sehinggakan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. bangunan dan rumah kedai . Sokongan orang ramai dan swasta adalah penting sekiranya kempen menyayangi sungai dikehendaki mendatangkan kesan. Pada tahun 2002. baru akan timbul perasaan menyayangi sungai mereka sendiri dan dengan itu mereka juga berusaha memuliharanya daripada dicemari. Bagaimanapun. Penghuni rumah di tepi sungai baik setinggan atau pun tidak. Pihak berkuasa tempatan (PBT) dan kerajaan negeri perlu mengadakan pelbagai acara membabitkan orang ramai dan industri. Mengikut perangkaan yang diberikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perairan dan Saliran. masih ada 63 sungai dikategorikan sebagai bersih. peniaga gerai makan dan juga penghuni rumah masih menganggap sungai sebagai tempat untuk menyalurkan sampah dan segala macam sisa yang hendak dibuang. berterusan menganggap sungai seperti saliran membuang najis dan sampah. Hal ini disebabkan. keseluruhannya rakyat negara ini amat kurang prihatin terhadap tahap kebersihan sungai. Walaupun begitu. Pada 2002. kedudukan kebanyakan sungai dalam negara akan terus dilanda pencemaran. Contoh Karangan : Pencemaran Sungai Jun 30. jumlah sungai yang mengalami pencemaran teruk tinggal sembilan batang saja pada 2003 berbanding dengan 14 sebelum itu. 43 sungai dianggap sudah tercemar manakala setahun kemudian jumlah sungai yang tercemar meningkat kepada 53. Kebanyakan daripada mereka seolah-olah tidak pernah terfikir bahawa merekalah juga yang menyebabkan keadaan kebanyakan sungai kita terus tercemar. Perasaan cintakan sungai yang mengalir melalui kediaman atau bandar mereka diami adalah milik mereka juga perlu dipupuk. Masalahnya tidak kelihatan apa-apa tindakan berkesan dilakukan. Pemantauan yang dilakukan Jabatan Alam Sekitar menunjukkan bahawa kiranya tidak ada rancangan berkesan memelihara kebersihan sungai. Datuk Seri Azmi Khalid melahirkan rasa kecewanya kerana tidak terdapat kesan yang boleh dibanggakan terhadap keadaan banyak sungai kita. Mereka yang mendiami sekitaran sungai seperti pengusaha kilang. Lantas suasana yang harmoni dapat dibentuk dalam masyarakat. Datuk Keizrul Abdullah. Hanya dengan cara begini. Tidak diketahui apakah yang menyebabkan lima sungai yang tercemar teruk pada 2002 bertambah baik setahun kemudian. 2007 — mindabahasa Sejak beberapa tahun.

Ringkasnya. satelit dan sebagainya telah dicipta dari semasa ke semasa untuk kemudahan kita. apabila pencemaran didedahkan media. Kesedaran demikian ini seharusnya dipupuk daripada bangku sekolah lagi. kita dapat menghubungi sesiapa sahaja walau di mana-mana pun hatta berada di tempat yang sangat jauh. 2009 — mindabahasa Teknologi yang canggih telah membantu manusia untuk melaksanakan pelbagai urusan dan menjadikan negara kita semakin maju. barulah mereka bertindak. kegiatan tidak bertanggungjawab ini tetap diteruskan. peralatan teknologi yang canggih dapat membantu manusia membuat sesuatu kerja yang tidak termampu dilakukan oleh manusia. Oleh itu. Selain itu. Walaupun ada peruntukan membolehkan kilang yang secara berterusan membuang sisa dan sisa toksik ditutup. selagi itulah segala usaha untuk memulihkan sungai tidak akan berkesan.yang didirikan 30 atau 40 tahun lalu semuanya membelakangkan sungai. Lazimnya. kita dapat menghantar berita dengan telefon bimbit. Sehingga kini pun ketika pemaju perumahan misalnya sudah tidak lagi menganggap sungai sebagai saliran sampah dan mula mendirikan rumah menghadap sungai. bukan lagi . Antara alat canggih yang telah dicipta oleh manusia. Sehubungan itu. Pemantauan dan pencegahan oleh Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan perlu ditingkatkan. telefon bimbit. Contoh Karangan Pelajar : Kewajaran Larangan Penggunaan Telefon Bimbit di Sekolah Januari 23. Bahkan kadangkala pesalah hanya dikenakan kompaun yang tidak seberapa sehingga tidak wujud perasaan takut menghadapi tindakan. sungai-sungai ini sememangnya boleh dipulihkan menjadi bersih agar ikan akan dapat membiak kembali dan berbagai-bagai kegiatan riadah dan pelancongan boleh dilaksanakan menggunakan sungai terbabit. apakah tindakan drastik demikian ini pernah diambil? Sebenarnya kalau ada kemahuan. itupun orang ramai masih tidak dapat mengikis pandangan mereka terhadap sungai. pengendali telefon bimbit juga memperkenalkan perkhidmatan mesej pendek. Jelasnya. Dengan adanya telefon bimbit. Ramai ketika itu menjadikan sungai sebagai saliran sampah dan najis. Selagi tahap kesedaran terhadap kebersihan sungai tidak dapat diwujudkan. segala usaha mungkin akan mengambil masa tetapi sekiranya ada keazaman dan dengan perangan rapi dan dapat pula dilaksanakan dengan betul tanpa pengecualian tentunya sungai-sungai yang terjejas dapat dipulihkan. Perasaan cinta akan sungai dan prihatin terhadap persekitaran alam didedahkan kepada murid di sekolah lagi supaya apabila dewasa kelak mereka akan lebih prihatin terhadap usaha kebersihan alam sekitar. Media juga boleh memainkan peranan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pentingnya sungai dipelihara supaya terus bersih. pelbagai alat teknologi seperti komputer. Demikian juga walaupun ada pelbagai peraturan dan undang-undang mencegah kotoran dan sisa pengilangan atau ternakan dibuang ke sungai. telefon bimbitlah yang paling biasa digunakan.

adakah patut kita membebankan guru dengan beban baharu. Gejala seperti ini tidak patut berlaku di sesebuah sekolah. Dengan telefon bimbit yang canggih. Mereka berasa rendah diri dan tidak puas hati dan akhirnya mereka mungkin mencuri telefon bimbit orang lain. pelajar tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar kerana mereka akan bermain dengan telefon bimbit. sikap materialistik wujud dalam diri pelajar yang masih berusia muda itu. Telefon bimbit juga semakin canggih hingga boleh melayari laman web dan juga menggunakan perkhidmatan 3G. Kesannya. Langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah memang tepat. Mengikut kajian. Pelajar yang tidak mempunyai telefon bimbit juga akan berasa tersisih kerana tidak ada teman berbual seperti kawan lain yang mempunyai telefon bimbit. langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah sememangnya merupakan langkah yang bijak. Janganlah apabila kesihatan sudah terjejas. banyak murid akan membawa telefon bimbit ke sekolah walaupun tidak dibenarkan. telefon bimbit akan mengeluarkan sejenis gelombang bunyi yang akan menjejaskan kesihatan. Maka. Setelah mempunyai telefon bimbit. Hakikat ini haruslah diberikan perhatian oleh setiap pihak. Oleh itu. kita dapat melihat banyak murid yang mempunyai telefon bimbit termasuklah murid-murid sekolah rendah. mereka akan mengakibatkan banyak masalah disiplin. pelajar akan mudah tepengaruh dengan gejala tidak sihat. kita dapat mengetahui impak penggunaan sebuah alat yang canggih ini terhadap para pelajar. dengan menggunakan telefon bimbit. Mencegah itu lebih daripada merawat. Melalui perbincangan saya di atas. pelajar-pelajar dapat memuat turun gambar-gambar atau klip-klip video yang tidak senonoh. Apabila pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah. mereka dapat mengambil gambar serta mendengar lagu kegemaran mereka. Telefon bimbit tidak sesuai digunakan oleh murid-murid yang berusia muda kerana akan menjejaskan kesihatan mereka. mudah sahaja hendak menghubungi mereka. pelajar juga boleh menggunakan telefon bimbit untuk menghantar mesej berbentuk jawapan kepada rakan yang lain. Kebanyakan ibu bapa membeli telefon bimbit untuk anak-anak mereka kerana mudah dihubungi. pihak lain pula dipersalahkan sedangkan mereka sudah diingatkan berkali-kali tentang kesan gelombang telefon itu. banyak orang menggunakan telefon untuk perkhidmatan ini. mereka dapat membuat apa-apa sahaja serta dapat pergi ke mana-mana sahaja kerana dengan kemudahan telefon bimbit. Selain itu. Bagi mengelakkan perkara- . Maka. Soalnya. Tuntasnya. Mereka akan berkongsi gambar atau klip video tersebut dengan rakan. apabila terdapat deringan telefon bimbit. Oleh itu. proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami gangguan. Seterusnya. Sebagai akibatnya. Semasa ujian.menggunakan perkhidmatan pos yang lambat dan berkos tinggi. Perkara ini adalah amat tidak berakhlak dan tidak adil terhadap pelajar lain. pihak sekolah pula terpaksa menguruskan kes kecurian sehingga menyebabkan proses pembelajaran terganggu. kamera serta pemain muzik juga telah dipasangkan pada telefon bimbit. Selain itu. Mereka akan menunjuk-nunjukkan telefon yang dibelikan oleh ibu bapa mereka. iaitu menjadi pegawai penyiasat kecurian telefon bimbit? Selain itu. kini para pelajar masih dalam proses tumbesaran. Tambahan pula. Perkhidmatan ini lebih menjimatkan masa dan wang.

daripada boleh atau tidak menonton televisyen. Orang tua dimaklumkan bahawa anak remaja sedang berada dalam paradoks. lalu dengan mudah mengguna pakai cadangan dikemukakan buku atau penceramah. iaitu sebanyak mana disiplin atau hala tuju akan ditentukan. Semakin anaknya menginjak dewasa. ibu bapa harus mengenali dan memahami dirinya sendiri terlebih dulu. Ada ketikanya remaja memilih pakaian dan muzik pelik. Tetapi. misalnya. Oleh itu. Jika disiplin terlalu banyak dan ketat. manakala kedua ialah ‘permintaan’. Dengan kata lain. Kasih sayang ialah . 2007 — mindabahasa Wujudkah ibu bapa yang tidak sayangkan anak ? Semestinya. Tetapi. tapisan atau kefahaman yang mendalam. Sebenarnya. lalu terus menolak semua. Manakala. remaja akan memberontak. ibu bapa jarang diingatkan untuk mengenali dan memahami paradoks yang sedang berlaku dalam dirinya sendiri. Ada keputusan perlu dibuat setiap hari dan ada keputusan perlu dibuat pada tempoh tertentu. tanpa melakukan penelitian. remaja dahagakan struktur tertentu dan mencarinya sendiri dengan cara belum tentu baik. Kebanyakan isu keibubapaan timbul dalam konteks hubungannya dengan anak yang berada pada usia remaja. Contoh Karangan : Kasih Sayang Ibu Bapa Berkesan Mendidik Anak Jun 16. Ada pula beranggapan cara didikan ibu bapa dulu adalah betul. hinggalah kepada boleh atau tidak mempunyai teman lelaki atau perempuan. Yang pertama ialah ‘responsif’. jika terlalu banyak kebebasan. Sebaliknya. iaitu sebanyak mana kebebasan diberikan. ibu bapa berdepan dengan paradoks: antara kasih sayang dan kepemimpinan. ibu bapa perlu membuat pelbagai keputusan mengenai anaknya. lalu terus menggunakan semua. maka keputusan itu semakin besar dan penting. Ibu bapa diberitahu bahawa remaja berada dalam zaman transisi dan bergelut untuk berpaut pada zaman kanak-kanak yang penuh kegembiraan yang bakal ditinggalkan sambil memasuki alam dewasa yang penuh tanda tanya. ada ibu bapa sekarang melakukan kesilapan. ahli psikologi merumuskan ada dua komponen utama dalam gaya keibubapaan. malah mungkin kurang menghormati ibu bapa. Bahawa mereka sendiri mencari keseimbangan antara memberikan kasih sayang dan menetapkan sesuatu untuk anak remajanya. ada pula disebabkan ingin mencari cara kontemporari. Selain perlu mengenali dan memahami anak remajanya. emosi berubah-ubah seperti keras dan pendiam. kasih sayang ibu bapa yang ideal ialah memberikan anak remajanya keseimbangan antara kebebasan dan disiplin. persoalannya adakah semua ibu bapa hari ini menyayangi anak dengan cara lebih tepat ? Dalam hal ini. Sesetengah remaja menunjukkan perlakuan sukar difahami dan tidak pernah dibayangkan ibu bapanya. sedangkan mungkin ada antaranya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. semua ibu bapa sanggup berkorban demi kebahagiaan anak mereka. Ada menganggap cara ibu bapa dulu mendidik anak tidak betul dan kolot. ibu bapa diingatkan mengenali dan memahami psikologi anak remaja. sedangkan cara dulu tidak semua salah atau tidak sesuai lagi. adalah lebih baik para pelajar menggunakan telefon bimbit apabila dewasa nanti kerana telefon bimbit memerlukan kos penggunaan yang tinggi. Lazimnya. Umumnya.perkara tersebut berlaku.

Pertembungan. gaya keibubapaan boleh dirosakkan dengan amat mudah. tetapi amat tinggi permintaannya. Malahan. Ibu bapa yang autoritatif pula mempunyai keseimbangan antara responsif dan permintaan. Kebebasan hampir tidak diberikan dan pendapat anak remaja jarang didengar. KESAN PEMANASAN GLOBAL Bumi kini sedang mengalami “demam panas” akibat pemanasan global yang turut membawa bersamanya iklim dunia yang semakin kucar-kacir. Gaya tidak terbabit pula hampir tiada permintaan. ia lebih satu kecuaian keibubapaan. Walaupun. Walau bagaimanapun. Tetapi. rendah harga diri dan terlalu bergantung kepada arahan pihak berkuasa. ada tiga persoalan penting iaitu: bila marah itu wajar. Disiplin dan hala tuju ditentukan dan diterangkan rasionalnya. malahan cita-cita anak remaja ditentukan ibu bapa. disiplin dan hala tuju. Kebanyakan pengkaji membahagikan gaya keibubapaan kepada empat kategori. autoritatif. komunikatif dan anak remaja digalakkan bersuara. dengan dibesarkan dalam suasana autoritarian. disiplin amat ketat. tetapi mungkin memiliki peribadi yang kaku. Dalam hal ini. dinamika dan keseimbangan antara kedua-dua komponen ini dapat menentukan gaya keibubapaan. mungkin sukar melahirkan seorang kaunselor profesional atau pra kaunselor dalam setiap keluarga. sekiranya ibu bapa tidak dapat mengawal perasaan marah. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritarian berkemungkinan besar berjaya dalam peperiksaan dan kerjayanya. yakin. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritatif berkemungkinan besar akan sama kejayaannya. manakala kepemimpinan pula ialah permintaannya terhadap keperluan masa depan anak remajanya. program Satu Keluarga Satu Kaunselor tetap mempunyai potensi untuk melahirkan ibu bapa berilmu. ditunjukkan dan dirasai.responsifnya terhadap kehendak anak remajanya. serta hampir memberikan kebebasan penuh. bila marah tidak diperlukan dan bila marah itu boleh menjadi masalah. Jadi. Namun begitu. perubahan iklim dan pemanasan global lebih banyak mengganggu ekonomi berbanding dengan kesihatan diri. walaupun tidak lebih. iaitu: autoritarian. Bezanya golongan ini akan memiliki peribadi bersepadu. permisif dan tidak terbabit. Remaja bebas menentukan cita-cita dengan ibu bapa memberikan panduan dan bimbingan. Mungkin juga ada antara kita yang melihat mereka yang terbunuh akibat bencana alam seperti taufan. mati kesejukan atau dehidrasi? Percaya atau . Ibu bapa permisif mempunyai responsif amat tinggi. memberikan kebebasan dan hampir semua kehendak anak remajanya diturutkan. kesan pemanasan global jauh lebih mendalam dan akan meninggalkan kesan kepada semua penduduk dunia. ibu bapa perlu tahu cara menangani kemarahannya. Kasih sayang diberikan. berkemahiran dan seimbang dari segi memberikan kasih sayang dan kepemimpinan. Mereka akrab. Mereka banyak bertolak ansur. berdikari dan kreatif. anak remajanya tidak merasainya. Bagi kebanyakan orang. Ibu bapa yang autoritarian rendah responsifnya. Walaupun mereka pengasih dan penyayang. tetapi permintaan amat rendah. Sebaliknya. bagaimanakah pula bagi mereka yang terselamat? Adakah mereka bebas daripada sebarang ancaman kesihatan selepas terselamat daripada lemas. banjir dan cuaca panas sebagai malang.

Kesan masalah ini akan terus berpanjangan dan akan semakin teruk jika terus diabaikan atau gagal dikawal. China. Selain itu. jumlah berkenaan belum ditambah dengan 800.000 lagi mangsa yang terbunuh akibat pencemaran udara setiap tahun. ais di kutub-kutub mula mencair dan meningkatkan paras air laut sehingga menenggelamkan sesetengah pulau kecil dan menghakis permukaan tanah besar. Strok haba akan menyebabkan kegagalan semua organ badan berfungsi. peningkatan suhu bumi telah membunuh lebih satu juta orang di seluruh dunia sejak tahun 2000 sama ada secara langsung ataupun tidak. Sebarang bentuk perubahan melampau pasti akan memberi kesan paling buruk kepada bayi.tidak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) yang mengeluarkan perangkaan tersebut menjelaskan separuh daripada jumlah kematian itu berlaku di Asia Pasifik. Akibatnya. Haba matahari yang pada kebiasaannya dapat dipantulkan ke permukaan bumi kembali ke angkasa lepas kemudiannya terperangkap dan menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. penduduk yang biasa hidup dengan iklim sejuk mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dan kini mencatatkan peningkatan kematian akibat strok haba. Korea Selatan. Sesetengah kawasan turut berhadapan dengan masalah dehidrasi yang teruk berikutan kemarau panjang yang berpunca daripada gelombang panas dan peningkatan paras air laut yang mencemari sumber air tawar dengan air masin dari laut. Selain itu. Peningkatan suhu juga akan menggalakkan pembiakan vektor seperti tikus. Contoh terbaik mangsa perubahan cuaca dunia dapat dilihat dalam gelombang haba di Eropah yang menyebabkan angka kematian meningkat sejak tahun 2000. Pemanasan global berpunca daripada pencemaran udara yang meningkatkan jumlah gas-gas karbon yang turut dikenali sebagai gas rumah hijau di dalam atmosfera bumi. Indonesia. Begitu juga dengan penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang berpunca daripada penyebaran meluas bakteria yang menyerang paru-paru berikutan cuaca panas dan lembap serta beberapa faktor lain. India. Ethiopia. generasi seterusnya yang akan menanggung kesan penuh kerakusan generasi kini mencemarkan alam sekitar semata-mata untuk kekayaan dan kemajuan ekonomi. Walau bagaimanapun. Vietnam.kutu dan pepijat.Rakyat Malaysia mungkin dapat menyesuaikan diri dengan suhu yang tinggi dan panas terik memandangkan sudah biasa dengan iklim tropika bak kata pepatah 'alah bisa tegal biasa'. benua yang paling padat penduduk. Amerika Syarikat dan Romania. sepuluh negara yang paling teruk dilanda bencana alam ialah Filipina. Afghanistan. nyamuk. Akibatnya. Pada tahun 2006. suhu tinggi ini turut meninggalkan kesan pada aliran angin yang akan membawa kepada pembentukan lebih banyak ribut taufan serta hujan monsun yang lebih teruk teruk daripada biasa. Gelombang ‘kepanasan’ ini telah menyebabkan suhu ketika musim panas dan musim sejuk di Eropah kini jauh lebih tinggi daripada kebiasaannya.Perubahan sama turut dirasai oleh wilayah beriklim tropika yang menghadapi musim monsun lebih teruk kini. sama seperti yang berlaku kepada pesakit demam panas. sementara negara seperti Amerika Syarikat dilanda ribut salji dan ribut taufan lebih teruk seperti Taufan Katrina pada tahun 2005. . kanak-kanak dan warga emas yang sering dilihat menjadi mangsa pertama kejadian bencana.

membasuh atau membersihkan diri. Ketika banjir. denggi dan demam kuning yang mula dicatatkan di Eropah dan kawasan yang dahulunya beriklim sejuk. Sayangi dan cintailah bumi kita demi kesejahteraan dan keharmonian kehidupan generasi akan datang. Situasi ini diburukkan lagi dengan peningkatan kes bawaan nyamuk akibat pembiakan nyamuk di dalam tompokan air bertakung yang ditinggalkan arus banjir. Kesukaran untuk mendapatkan bekalan air bersih akan mendedahkan orang rami kepada air yang dicemari pelbagai jenis kuman. . tahap kebersihan amat sukar untuk dijaga terutama kebersihan air. Hal ini terbukti apabila negara beriklim sejuk seperti Nepal dan Bhutan mencatatkan kes malaria pertama di kawasan-kawasan tanah tinggi dua negara tersebut. disentri dan pelbagai penyakit bawaan air dilihat meningkat dengan mendadak ketika musim banjir. setidak-tidaknya kita dapat membantu mengawal pemanasan global. Apabila gas ini disedut terlalu banyak. Rakyat turut memainkan peranan penting dengan mengambil berat akan kesejahteraan sejagat dan tidak hanya mementingkan kemajuan sendiri tanpa mengambil kira akibat kerakusan mengejar kekayaan dunia kerana 'sikap tamak membawa kerugian'. tikus juga dilihat dapat membiak dengan lebih mudah dalam cuaca panas dan lembab ini. memasak. Tanggungjawab memulihara alam sekitar perlu dipikul oleh semua penduduk dunia dan tidak sepatutnya dibiarkan kepada kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan dunia semata-mata bak kata pepatah 'yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul'. Sementara itu. Takungan air ini menjadi tempat strategik untuk kuman yang pantas membiak kerana mendapat bekalan makanan yang cukup dari tumbuhan dan bangkai haiwan yang mereput. ketika bersenam atau beriadah. Hal ini demikian kerana gas rumah hijau seperti karbon monoksida kini semakin banyak dalam udara terutamanya di kawasan bandar dan kawasan yang mempunyai bilangan kenderaan yang banyak. Bilangan kes cirit-birit . Masalah ini juga memberi kesan yang buruk kepada mereka yang gemar bersenam dan beriadah di luar.Penyebaran vektor seperti nyamuk menyebabkan penyakit seperti malaria. menyebabkan kandungan oksigen darah jatuh mendadak dan kandungan gas karbon monoksida yang banyak boleh memberi kesan kepada badan dan jantung. Walaupun hanya dengan sumbangan kecil seperti tidak membuat pembakaran terbuka dan mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor oleh sebanyak mungkin individu. Kesihatan diri sudah pasti akan terancam jika air tercemar digunakan segai air minuman. Haiwan ini mampu menyebarkan penyakit Leptopirosis dan Legionellosis yang disebarkan melalui kuman yang ditinggalkan bersama urin atau najis tikus.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->