P. 1
Contoh Karangan PMR

Contoh Karangan PMR

|Views: 1,237|Likes:
Published by Muhammad Abduh

More info:

Published by: Muhammad Abduh on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

Kebaikan Menabung Wang Pada zaman globalisasi danmodenisasi ini, kehidupan adiwangsaMalaysia menjadi semakin maju danmemerlukan penggunaan

kos hidup yang tinggi. Untuk mencapai keselesaan dalamkehidupan ini, kita bukan sahaja perlu bersedia secara mental dan fizikal malahaspek kewangan juga tidak boleh dipinggirkan. Oleh yang demikian, sebagai langkah persediaan untuk masa depan.

Amalan perlulah bermula dari awal iaitu kita kecil lagi kerana pepatah Melayu juga mengatakan bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Wang ini bolehdisimpan di dalam bank atau juga di dalam tabung. Wang yang disimpan itu bolehdi ibaratkan sebagai sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oleh yang demikian,sudah pastilah amalan menabung wang akan mendatang impak yang positif terhadap kita pada masa hadapan.Antara kemaslahatan menabung wang adalah untuk persediaan masa depankhususnya dalam pelajaran. Sebagai seorang pelajar, wang amat penting untuk menampung perbelanjaan persekolahan seperti membeli buku-buku rujukan,membeli alat-alat tulis, membayar uransekolah dan yuran kelas bimbingan luar.Semua ini memerlukan wang yang banyak,lebih-lebih lagi apabila pelajar itu Berjaya. Dalam peperiksaan, mereka akan menyambung pelajaran di peringkat yanglebih tinggi seperti di menara ganding, dikolej dan di institusi pendidikan swastayang lain. Semakin tinggi pendidikan seseorang itu, maka semakin banyaklah wang yang diperlukan. Oleh hal yang demikian, jika kita memiliki amalan menyimpan wang sejak kecil lagi, sudah pastilah masalah ini akan dapat diatasi apabila kita bersiap sedia lebih awal lagi.Di samping itu, wang yang telah ditabung juga boleh dijadikan sebagai persediaan untuk kegunaan segera apabila berlaku sebarang kes kecemasan. Bak kata pepatah malang tidak berbau, nasib buruk seseorang itu sukar dijangkakan oleh sesiapa. Oleh itu, inisiatif bersiap sedia perlulah diambil jika perkara yang tidak diingini itu menimpa diri kita atau ahli keluarga yang lain. Antara contoh kes kecemasan itu ialah gangguan kesihatan,ditimpa bencana alam sepert banjir kilat,gempa bumi dan tanah runtuh serta juga tragedi kemalangan jalan raya. Oleh itu,sekiranya kita sudah bersedia lebih awal menyimpan wang ibarat sediakan paying sebelum hujan, sudah pasti masalah inidapat diatasi. Menabung wang juga mempunyaikesan serampang dua mata iaitu kita dapat memupuk nilai-nilai murni dalam sanubari kita seperti berjimat-cermat dan bertanggungjawab terhadap diri sendiridan masa depan kehidupan. Dalam kondisiini, apabila kita menabung wang, kita akan mengelakkan diri kita daripada berbelanja secara boros dan merugikan diri sendiri. Dalam agama Islam ada menyatakan bahawa sikap boros itu merupakan sahabat syaitan. Oleh yang demikian, dengan menabung wang kita akan belajar menahan nafsu untuk berbelanja danmenunjukkan obligasi terhadap diri kitasendiri. Wang yang berlebihan mestilah disimpan dan digunakan untuk perkara yang boleh mendatangkan manfaat dan membantu keluaga. Seperkara lagi, menyimpan wang juga dapat membantu mengurangkan perbelanjaan ibu bapa dalam kos hidup keluarga. Dalam hal ini, ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai, terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk pendidikan, pakaian dan perbelanjaan lain demi membesarkan anak-anak. Oleh itu, apabila anak-anak ada menyimpan wang sejak kecil lagi,

Oleh itu. sebagai anak adiwangsa Negara Malaysia ini. . kita mestilah bijak merancang kewangan hidup kita dengan mengamalkan budaya menabung wang sejak kecil lagi.maka wang ini dapat digunakan oleh keluarga bagi mengurangkan bebanan kos hidup yang semakin meningkat di negara ini. Intihanya. marilah kita bersama-samamenabung wang. Peribahasa Melayu iaitu berjimat sebelum kena dan berjimatsebelum habis juga etlah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya penggunaan wang secara bijak agar kita tidak membazir dan rugi pada masa hadapan.

selesa. selamat.Bangunan itu telah membuktikan peristiwa bersejarah bahawa negara kita pernah dijajah oleh negara asing. komuter.Kerajaan Malaysia juga perlulah mengenal pasti tempat-tempat pelancongan yang baru dan menarik di negara ini dan berusaha untuk memajukannya. para pelancong mudah pergi kesesebuah tempat tanpa perlu menghadapi banyak masalah. tempattempat pelancongan yang sedia ada perlulahdijaga dengan sempurna agar bersih danselamat. aman dansedang bergerak ke arah mencapai statusnegara perindustrian yang maju.Cara-cara memajukan industri pelancongan di Malaysia Malaysia merupakan sesuatunegara tropika yang indah. Langkah yang primer ialah pihak kerajaan perlulah memperbanyak tempat pelancongan di negara iniuntuk menggalakkan lebih banyak pelancongantarabangsa datang ke negara kita.dapat memajukan industri pelancangon diMalaysia. tidak hairanlah jika negara ini menjaditumpuan para pelancong dari seluruh pelosok dunia / seantero dunia sejak belakangan ini.Dengan ini. para pelancong boleh menggunakan perkhidmatan feri atau kapal terbang untuk pergi ke Pulau Langkawi.tempat makan. kapallaut. Di samping itu. Antara contoh pengangkutan moden yang terdapat diMalaysia ialah monorel. Di Malaysia. Lantaranitu. sistem pengangkutan. industri pelancongan akan dapat berkembangdengan cepat dan dimajukan sekiranya terdapat kemudahan-kemudahan asas. inisiatif yang efisien perlulah diambil untuk memajukanindustri pelancongan di tanah air kita. Kota A Famosa tugu-tugu lama peninggalan penjajah. Merekatidak lagi berhadapan dengan masalah pengangkutan untuk pergi ke kawasan pulau dan tanah tinggi. Dengan adanya sistem pengangkutan yang mengenakan tambang pada harga yang berpatutan. tandas awam dansebagainya perlu disediakan kepada para pelancong. Kemudahan-kemudahan asas yang pentingseperti kemudahan jalan raya. industri pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan industri-industri berkaitanyang lain yang kesemuanya berperanansebagai wahana dalam pembangunanmega Malaysia menuju negara majudalam abad. Sebagai contoh. Dengan ini. Selain itu. cekap dan mengikut jadual yangditetapkan. Terbukti bahawa pengangkutan awam memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi di Malaysia. teksi dan sebagainya. Muzium Negara danlain-lain perlulah dijaga dan akan menjaditarikan pelancong dari negara asing. Dengan ini. pihak kerajaan boleh mengurangkan kadar cukai membinachalet atau hotel kepada syarikat yang berkaitan. Kebersihan patutlah diberikeutamaan kerana kondisi ini jugamerupakan suatu daya tarikan kepada para pelancong. sistem pengankutan yangsistematik akan memudahkan pelancongasing pergi dari satu destinasi ke satudestinasi yang lain. Memandangkan Malaysiamempunyai potensi yang besar dalam bidang pelancongan. chalet yangsewanya rendah dapat menarik para pelancong. para pelancong akan lebih meluaskan ilmu pengetahuan seseorang pelancong itu. . Contohnya. tempat-tempat penginapanyang mencukupi ( chalet dan hotel ) . Oleh itu. para pelancong akanmempunyai banyak alternatif tempat-tempat untuk dilawati.Contohnya. bas. merekatidak akan berasa bosan kerana melawattempat yang berlainan. Sistem pengangkutan perlu dimajukan juga merupakan salah satulangkah yang efektif untuk memajukanindustri pelancongan di ibu pertiwi ini. Dalamkondisi ini. bangunan bersejarah diMalaysia. Sebaliknya.

tidak dapatdinafikan bahawa sesebuah tempat atau negara itu akan mudah dikenali sekiranya kita berusaha untuk mempromosikannya. adat resam berbilang kaum diMalaysia. kempen dan besta kebudayaan juga perlu sentiasadiadakan di negara ini untuk memperkenalkan cara-cara hidup. Oleh itu. Pameran-pameran.Insiden-insiden para pelancong ditipu oleh pemandu teksi. Contohnya. Selain itu. program Cinta Warna dan sebagainya untuk menarik lebih banyak pelancong melawattanah air kita. pihak kerajaan haruslah mengenakan hukumanyang berat kepada pemandu atau para pengusaha yang melanggarkan peraturan. Hal ini demikian.Oleh itu. Tindakan ini penting bagimembantu negaramencapai tahapnegara maju pada tahun 2020. Malaysia mampu menjadi sebuahnegara destinasi pelancongan tropika indahyang popular ( tersohor ) dan berpotensi dirantau Asia ini dan di dunia dengankeistimewaan yg dimiliki oleh negara ini. Seperkara lagi.kekotoran pusat-pusat makanan. Oleh itu. kita boleh mengaplikasikankemudahan ini untuk memperkenalkannegara kita ke seluruh dunia.Seterusnya.harga tidak berpatutan dan seumpamanyatelah menjejaskan imej negara Malaysiadalam hati para pelancong. pencemaran sungai dan kawasan rekreasi. pesalahpesalah akan dikenakan dendaatau dipenjarakan. dalam eraglobalisasi ini. Pihak kerajaanmelalui agensi iaitu Kementerian Keseniandan Pelancongan mestilah menjalankan promosi secara besar-besaran untuk memperkenalkan negara Malaysia kepadadunia luar.Pepatah Melayu juga ada mengatakan bahawa hati gajah sama dilapah. rakyatMalaysia harus memberikan sokongankepada kerajaan dan pihak swasta dalamusaha memajukan industri pelanconganagar negara dapat“duduk sama rendahdan berdiri sama tinggi” dengan negara-negara maju. hati kuman sama dicecah. pihak kerajaan juga boleh menganjurkan pelbagai program seperti Tahun Melawat Malaysia. Promosi ini dapat dilakukan melalui media massa di dalam negara dandi luar negara. pihak kerajaan perlulah menguatkusakan undang-undang untuk menjamin masyarakatsering berada dalam keadaan yang amandan harmoni. pemakanan. Dengan ini. dapatmengekalkan keamanan negara dan jugamemajukan industri pelancongan. Pesta Flora Malaysia. semua pihak perlu berkotmitmen untuk memajukan indusri pelancongan di negarakita kerana industri ini membawa pulangan yang lumayan kepadamasyarakat dan negara.peraturan yang ditetapkan. sikap pemandu kenderaan-kenderaan awam dan para pengusaha dinegara ini yang mementingkan diri sendiridan sikap tidak mempedulikan orang lainsemakin menebal seperti yang terkandungdalam pepatah Melayu“ bagai enaudalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”. perkembangan teknologi maklumat yang luas dan tiada batasnya. . Kini. Oleh itu.

Tidak ada orang yang boleh hidup bersendirian dalam dunia ini. jika berjirankan seorang guru.keselamatan dan ketenteraman di negara ini. Contohnya. kita dapatmenanyakan soalan yang berkaitan dengan pelajaran dan akan meyelesaikan masalahkita dengan senang. Jiran kita terdiri daripada berbeza latar belakang dan bangsa danakan menambahkan ilmu pengetahuantentang sesuatu semasa berkunjung ataumenziarahi mereka. Secara tidak langsung. tidak keterhaluan kalau dikatakan pembentukan sebuah masyarakat adalah berperanandaripada wujudnya jiran. Semangat kejiranan ini sangat pentingkerana perhubungan erat sebagaimana ''aur dengan tebing'' akan dijalinkan. Sikapseperti ''enau dalam belukar'' yang hanyamementingkan diri sendiri tidak patutlahditunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tidak langsung.Kita perlulah meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapatmengeratkan dan menghidupkan semangathidup berjiran. jika berjirankan seorang yang tidak sama kaumdengan kita. jiranadalah orang atau golongan yang tinggal berhampiran dengan kita. Sebagai contoh. jika pada suatu hari nanti kitasendiri memerlukan pertolongan oranglain. Semangat kejiranan akan membawa banyak kemaslahatan kepada kita semua. . keduri-kenduri dapat senang dijalankan. perbalahan dan huru-hara. kita akan mengetahui adatresam dan cara hidup mereka. balai raya. Gotong-royong membersihkan tanah perkuburan. Sekiranyakita ditimpa bencana atau musibah.perkarayang meragukan. Ini dapatdilakukan sama ada melalui RukunTetangga dan Jawatankuasa KeselamatanKawasan. Pendek kata. Jiran yang sepakat dan bersatu padumampu menjamin keselamatan kawasansetempat daripada ancaman kecurian. perpaduanmasyarakat akan dicapai. bertolak ansur. akan pincanglah perhubungan antara ahlimasyarkat yang akhirnya membawa perpecahan. Untuk hidup berjiran. Gejala-gejala sosial seperti bersekedudukan.samseng dan sebagainya. tetapi rasa kemesraan dalam pergaulan. membuat jambatan dan sebagainya juga dapat dilakukan tanpa mengeluarkan belanja kerana semua inidilakukan secara sukarela. pertolongan jiran tetangga amat diperlukan pada masa kecemasan sementaramenunggu bantuan pihak-pihak berwajibatau sanak saudara. kita dapat menjimat wang. setiap individu yang berada dalam masyarakat akan hidupdikelilingi oleh jiran. sikap berbudi bahasa. Malahan. iaitu orang yangtinggal bersebelahan.Semangat kejiranan Dalam kehidupan bermasyarakat. Sekiranya ahlimasyarakat tidak mempunyai kesedaranterhadap masalah kejiranan ini. berhadapan. di belakang atau 40 buah rumah sekelilingkita. Contoh kedua.Soal siapa yang harus membentuknyatidak penting. Jika semangatkejiranan diamalkan. sesuatu masalah akan dapatdiatasi dengan segera. Dengan adanya semangat kejirananini diamalkan. Semangatini lahir daripada kesedaran dan inisiatif kita untuk mewujudkannya. kita perlumemiliki semangat kejiranan. dan rasa persahabatan itusebenarnya yang akan mewujudkan semangat kejiranan ini secara tidak langsung.Sampai bila kita boleh menunjukkan sikap bongkak. berkhalwat dan sumbangmahram dapat dibendung jika jirantetangga memainkan peranan danmengambil inisiatif yang efiesienmelaporkan kepada pihak berwajib setiapkali menyedari berlaku perkara. semangat ini juga mampu membawa dan mengekalkan keamanan.

Negara yang maju memerlukanrakyat yang bersatu agar tenaga dapatdigembleng bersama seperti bersatu teguh. bercerai roboh untuk mencapai kemajuan.Sesuatu masalah dapat diselesaikan segera jika ada persefahaman dan tolenrasi dalam membuat sesuatu keputusan.Hidup berjiran boleh membentuk perpaduan. .

Bak kata pepatah ikut hati mati. mereka akanmencuba merokok atau menagih dadahyang akan menjejaskan kesihatan. sedikit sebanyak kita akankena wanginya. keimanan tidak wujud dalam diri anak-anak mereka lalumereka mudah dipengaruhi. Peribahasa Melayu ada menyatakan bahawa masakan pokok bergoyang kalautiada angin bertiup.apakah yang dimaksudkan dengan sosial?Secara generalnya. Kini. jika kita berkawan dengan penjual arang. dansebagainya yang bertentangan dengan budaya Timur.Ramai di kalangan artis ini tidak sesuaidijadikan model kerana peribadi merekatidak elok. Misalnya. Bak kata pepatah ketam mengajar anaknya berjalanlurus sedangkan dirinya berjalan senget. Ini menunjukkan berlakunya masalah sosial pastilah adasebabya. para remaja tersalahmemilih kawan juga akan menyebabkanmereka terlibat dalam gejala sosial. mana mungkin para remaja akan beriman dan baik sekiranya ibu bapanyatidak menjadi rol model kepada mereka. Oleh itu. ada sahaja kes baharu yangdisebarkan sama ada melalui televisyenatau surat khabar tempatan. Filem-filem ini berupaya mempengaruhi .Oleh itu. media massa juga patut dipersalahkan kerana banyak memberi publisiti kepada golongan artis. berkhalwat.Fenomena ini sering diuaruarkan melaluimedia cetak dan media elektronik. Mereka tidak peduli akananak-anak dan tidak mengambil berat pendidikan agama di kalangan anakanak mereka. Lalu.Pepatah Melayu juga ada menyatakan bahawa jika kita berkawan dengan penjualminyak wangi. Selain itu. masalah sosialdikonsepsi sebagai kes keruntuhan akhlak yang dilakukan oleh para remaja padazaman modenisasi dan globalisasi ini. Selainitu. mereka juga bergauldengan remaja yang berbeza latar belakang pendidikan dan akhirnya terlibat dalam pelbagai kegiatan yang tidak bermoral. Rata-rata filem Baratmenyelitkan unsur-unsur seks. masalah sosial semakinserius dalam kalangan remaja di Malaysia. Namun begitu. Kondisi ini sangat membimbangkankerana kita sedar bahawa remaja inilahialah bakal pemimpin negara pada masa hadapan. Hal ini telahmenjelaskan bahawa para remaja yangmasih berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang ini mudahterpengaruh oleh ajakan kawan untuk terlibat dalam masalah sosial. mereka akandianggapkan sebagai pengecut dandipulaukan.ikut rasa binasa. Di samping itu. pergaduhan. pergaulan bebas. Setiaphari.sebahagian para remaja tetap tidak sukamendengar nasihat yang diberikan olehorang yang lebih tua seperti masuk telingakiri. dansebagainya. sedikitsebanyak kita akanterkena hitamnya. berpakaian selekeh.Antara contoh masalah sosial ialahmenagih dadah.Punca berlakunya gejala sosial Marcapada. maka mereka pun mengikut perlakuan artis-artis pujaan mereka. Ada antara mereka yang berambut panjang. Nahtijahnya. Pertama ialah sikap ibu bapayang cuai semasa mendidik anak-anak mereka. Walau bagaimanapun. ibu bapa lebihmenumpukan perhatian untuk mencariharta kekayaan. buli.terdapat juga ibu bapa yang kurang pegangan agama dan nilai-nilai murni dantelah menjadi contoh yang tidak baik kepada anak-anak mereka. Seperkara lagi. ponteng sekolah dan melepak. ganas. Sekiranyamereka menolak ajakan. keluar telinga kanan dan sukamencuba sesuatu tanpa berfikir kesan baik atau buruknya. Lantaran remaja mudahdipengaruhi. kemasukan filem-filem Barat jugaakan menyebabkan mereka melakukangejala sosial. lari dari rumah. peluang pekerjaan yangterbuka luas telah menggalakkan suamiisteri bekerja.menghisap najis dadah.merokok.

Pelancong dapat menikmati makanan kaum Melayu seperti sate. pelbagai jenis makanan terdapat di sini. Secaratidak langsung. ..... ... Mereka juga boleh menikmati tarian pelbagai kaum seperti tarian zapin dan tarian inang bagi kaum Melayu dan tarian singa dari kaum Cina..... Terdapat pelbagai faktor yang telah menggalakkan kedatangan mereka ke negara kita. .. Selain itu.... Malaysia banyak memiliki kawasan rekreasi yang sesuai untuk dikunjungi oleh para pelancong. Memandangkan Malaysia mempunyai masyarakat majmuk. pantai Cahaya Bulan dan sebagainya. Keunikan budaya ini telah menggalakkan kunjungan pelancong ke negara kita. Kebanyakan pelancong adalah terdiri daripada pelancong asing seperti pelancong Singapura.... Para pelancong dapat menikmati bangunan-bangunan tinggi mencakar langit atau bangunan bersejarah yang sentiasa terpelihara..... Masyarakat yang mementingkan sendiri seperti karam berdua basah seorang juga merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan gejala sosial semakin seriusdalam kalangan remaja. Oleh itu. kedatangan pelancong ke negara kita adalah disebabkan oleh kepelbagaian jenis budaya yang terdapat di Malaysia. Faktor menggalakkan pelancongan di Negara Malaysia .Kini. Pada tiap-tiap tahun..Antara faktor utama pelancong berkunjung ke Malaysia adalah disebabkan negara kita mempunyai pelbagai tempat menarik. Malaysia juga mempunyai banyak tempat menarik untuk di kunjungi oleh pelancong. Secara tuntas. masalah sosial ini akan bertambah serius kerana ahli masyarakatkurang memberi perhatian...... pelbagaiinisiatif yang drastik perlu diambil dansemua pihak patutlah berobligasi untuk memberi kotmitmen yang sepenuhnyauntuk membendung masalah sosial ini. Di ibu kota Kuala Lumpur umpamanya terdapat bangunan canggih iaitu bangunan KLCC yang sentiasa menjadi daya tarikan pelancong. Hal ini menggalakkan pelancong bertumpu di kawasan tersebut untuk mandi-manda sambil menikmati keindahan alam..... Hal ini telah menyebabkan jumlah pelancong ke negara kita sentiasa bertambah.. ketupat dan rendang mahupun makanan kaum India seperti tosei dan maruku.Pada masa yang sama.. sektor pelancongan memainkan peranan penting dari sudut ekonomi negara kita.. Sebagaicontoh. dianggarkan jumlah pelancong yang berkunjung ke negara kita adalah melebihi 6 juta orang. Jepun dan sebagainya selain daripada pelancong tempatan.. Mereka akanmenganggap perkara itu tidak berkaitandengan mereka dan tidak peduli. Antaranya ialah kawasan pantai yang bersih. .. Mereka terlalusibuk mengejar kebendaan sehinggakurang semangat kerjasama dan prihatinuntuk membendung masalah ini. apabila ahli masyarakat ternampak sekumpulan remaja yang melakukan gejalasosial seperti merosakkan benda-bendaawam atau ponteng sekolah.. cantik dan berpasir putih seperti yang terdapat di pantai Desaru. Amerika Syarikat. masalah sosial dalamkalangan remaja di negara ini semakinmembimbangkan.perlakuan dan pemikiran para remaja sehingga membentuk sikap menentang dan tidak suka dikongkongdalam kalangan mereka.

Di samping itu. .. Justeru. Pada masa yang lain mungkin kita pula akan dipinta oleh mereka untuk berbuat perkara yang serupa.... Hal ini boleh terjadi seandainya jiran tetangga saling mengambil berat antara satu dengan lain.... ....... . Jiran yang baik ibarat cubit peha kiri peha kanan pun terasa amat sukar ditemui.. Barang-barang yang terdapat di situ juga dijual dengan harga yang berpatutan. Justeru... Selain itu. Hal ini menggalakkan pelancong untuk terus berkunjung ke negara kita......... .Jiran ialah sekelompok masyarakat setempat yang tinggal berhampiran antara satu dengan lain..Semangat kejiranan wajar dipupuk kerana melaluinya kita dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu... rakyat jelata perlulah sentiasa menunjukkan sikap mesra pelancong dan bersopan-santun bagi menggalakkan kehadiran mereka ke negara kita... Hal ini dapat dilaksanakan melalui budaya ziarah-menziarahi semasa perayaan besar seperti Sambutan Hari Raya.......... Kerajaan juga meningkatkan kekerapan penerbangan ke negaranegara lain untuk menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke Malaysia........ .. Kerajaan telah membina jalan raya untuk menghubungkan kawasan pelancongan agar dapat dikunjungi dengan mudah.....Semangat kejiranan yang dipupuk juga memudahkan tugas yang besar dilaksanakan secara bergotong-royong. Selain itu kita juga boleh berkunjung ke rumah jiran ketika mereka mendapat musibah atau sakit........ kemudahan pengangkutan awam turut menggalakkan kemajuan dalam sektor pelancongan negara... sektor pelancongan di Malaysia semakin meningkat maju kerana disebabkan oleh pelbagai faktor.. kita juga boleh mengharapkan jiran memerhatikan rumah kita semasa kita pulang ke kampung atau pergi melancong.... Tahun Baru Cina atau Deepavali............ Apabila hubungan sesama jiran sudah menjadi akrab sesuatu tugas yang berat dan besar seperti membersihkan kawasan kampung atau perumahan dapat dilaksanakan secara bersamasama tanpa sebarang masalah.... tugas yang berat menjadi mudah laksana hati kuman sama ..... . mereka dapat berbelanja atau mendapatkan cenderamata untuk dibawa pulang ke negara mereka. Dengan wujudnya kemudahan ini.. Hubungan yang terjalin akan memudahkan kita untuk meminta bantuan ketika dalam kesusahan.... 6......... Hal ini terbukti berkesan apabila jumlah pelancong yang berkunjung ke Malaysia sentiasa bertambah dari setahun ke setahun.Faktor terakhir yang menggalakkan pelancong berkunjung ke Malaysia ialah terdapatnya kemudahan membeli-belah yang disediakan untuk para pelancong.... .....Intihanya. Jiran diibaratkan sebagai saudara kandung tempat kita mengadu tatkala berada dalam kesusahan atau hendak mengadakan majlis keramaian... Kejiranan ...Semangat kejiranan juga berupaya mewujudkan masyarakat yang prihatin... Kunjungan kita ke rumah jiran mungkin dapat melegakan penderitaan yang mereka alami dan secara tidak langsung mengeratkan silaturahim.

surat khabar. Kempen antimerokok yang dilancarkan oleh kerajaan kira-kira setahun yang lalu di seluruh negara berlandaskan slogan “Tak Nak!” Slogan ini sangat sesuai untuk membuang tabiat buruk merokok dan mengatakan “tak nak kepada rokok. dan juga radio kini dipenuhi dengan iklan-iklan antimerokok. Paruparu tersebut hitam. Sekiranya hal ini dapat dilakukan maka akan tercapailah cita-cita negara untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan penyayang. Televisyen. Melalui pengiklanan golongan sasaran kempen ini. semangat kejiranan wajar dipupuk dalam masyarakat kita agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni.Kesimpulannya. . Kerajaan patut dipuji kerana berusaha untuk membanteras tabiat merokok. dan sungguh menakutkan. Kesimpulannya. Kempen antimerokok ini merupakan antara langkah kerajaan yang amat dipuji. Harapan kerajaan melalui kempen ini adalah untuk menyedarkan perokok dan mengurangkan jumlah perokok khususnya remaja. Tabiat merokok bukan sahaja membazirkan wang malah membawa pelbagai penyakit yang boleh membawa maut seperti kanser paru-paru. Banyak remaja.” Kesan-kesan buruk tabiat merokok yang dipaparkan dapat menanam rasa takut dalam jiwa perokok. Pihak kerajaan berharap kempen-kempen ini dapat menyedarkan perokok untuk berhenti merokok dan mengamalkan gaya hidup sihat. Chua Soi Lek. Contoh Karangan : Gejala Merokok Dalam Kalangan Remaja Julai 18. Kempen ini memberi penumpuan kepada rupa paras negatif orang yang merokok untuk menakutkan remaja yang terjebak dalam tabiat ini. 2007 — mindabahasa Gejala merokok kian meningkat kini walaupun pelbagai kempen dijalankan untuk mengurangkan perokok. Kempen antimerokok ini disebarkan secara meluas dalam pelbagai media. Menurut Menteri Kesihatan. semua pihak berkenaan perlulah bekerjasama untuk menghapuskan tabiat yang membunuh ini. iaitu perokok seharusnya dapat dicapai dan kadar perokok dapat dikurangkan. Dengan usaha kerajaan yang berterusan dan intensif ditambah dengan kerjasama masyarakat diharapkan kempen ini akan berjaya. lelaki mahupun perempuan yang terjebak dalam tabiat buruk ini. Para remaja yang majoritinya menonton televisyen serta mendengar radio diberi kesedaran mengenai tabiat merokok dan kesan-kesan melalui iklan-iklan ini. Kempen antimerokok yang sedang dijalankan oleh kerajaan baru-baru ini sememangnya satu langkah yang baik. peningkatan merokok dalam kalangan remaja kian meningkat mengikut statistik pada tahun 2006. kering. Dato’ Dr. Kempen ini juga menunjukkan keadaan paru-paru orang yang merokok.

keseluruhannya rakyat negara ini amat kurang prihatin terhadap tahap kebersihan sungai. Datuk Seri Azmi Khalid melahirkan rasa kecewanya kerana tidak terdapat kesan yang boleh dibanggakan terhadap keadaan banyak sungai kita. kedudukan sungai dalam negara kita sebenarnya semakin meruncing. Pemantauan yang dilakukan Jabatan Alam Sekitar menunjukkan bahawa kiranya tidak ada rancangan berkesan memelihara kebersihan sungai. Daripada keseluruhan 120 kawasan lembah sungai yang dipantau Jabatan Alam Sekitar (JAS) kedudukan pencemarannya semakin buruk dari tahun ke tahun. 2007 — mindabahasa Sejak beberapa tahun. 43 sungai dianggap sudah tercemar manakala setahun kemudian jumlah sungai yang tercemar meningkat kepada 53. Lantas suasana yang harmoni dapat dibentuk dalam masyarakat. Hanya dengan cara begini. Masalahnya tidak kelihatan apa-apa tindakan berkesan dilakukan. Malah tahap pencemaran terhadap beberapa batang sungai semakin teruk hingga ada yang terpaksa dikategorikan sebagai sudah ‘mati’. Hal ini disebabkan. Tidak diketahui apakah yang menyebabkan lima sungai yang tercemar teruk pada 2002 bertambah baik setahun kemudian. kedudukan kebanyakan sungai dalam negara akan terus dilanda pencemaran. Kalau diperhatikan kawasan perumahan. Pihak berkuasa tempatan (PBT) dan kerajaan negeri perlu mengadakan pelbagai acara membabitkan orang ramai dan industri. Kebanyakan daripada mereka seolah-olah tidak pernah terfikir bahawa merekalah juga yang menyebabkan keadaan kebanyakan sungai kita terus tercemar. Penghuni rumah di tepi sungai baik setinggan atau pun tidak. Datuk Keizrul Abdullah. bangunan dan rumah kedai . Walaupun begitu. memulihara. Sokongan orang ramai dan swasta adalah penting sekiranya kempen menyayangi sungai dikehendaki mendatangkan kesan. jumlah sungai yang mengalami pencemaran teruk tinggal sembilan batang saja pada 2003 berbanding dengan 14 sebelum itu. isu pencemaran sungai kian serius sehinggakan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. peniaga gerai makan dan juga penghuni rumah masih menganggap sungai sebagai tempat untuk menyalurkan sampah dan segala macam sisa yang hendak dibuang. Perasaan cintakan sungai yang mengalir melalui kediaman atau bandar mereka diami adalah milik mereka juga perlu dipupuk. kerajaan telah melancarkan kempen ”Sayangi Sungai ”dalam negara yang merangkumi pelbagai usaha memantau. Apa pun kebanyakan sungai dan kawasan lembahnya terus dilanda pencemaran. berterusan menganggap sungai seperti saliran membuang najis dan sampah.dicecah hati gajah sama dilapah. Bagaimanapun. Mengikut perangkaan yang diberikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perairan dan Saliran. tetapi setahun kemudian hanya tinggal 58 sungai yang masih bersih. baru akan timbul perasaan menyayangi sungai mereka sendiri dan dengan itu mereka juga berusaha memuliharanya daripada dicemari. Pada tahun 2002. masih ada 63 sungai dikategorikan sebagai bersih. membersih dan mengindahkan keadaan sungai. Pada 2002. Mereka yang mendiami sekitaran sungai seperti pengusaha kilang. belakangan ini. Contoh Karangan : Pencemaran Sungai Jun 30.

selagi itulah segala usaha untuk memulihkan sungai tidak akan berkesan. itupun orang ramai masih tidak dapat mengikis pandangan mereka terhadap sungai. Perasaan cinta akan sungai dan prihatin terhadap persekitaran alam didedahkan kepada murid di sekolah lagi supaya apabila dewasa kelak mereka akan lebih prihatin terhadap usaha kebersihan alam sekitar. Selagi tahap kesedaran terhadap kebersihan sungai tidak dapat diwujudkan. Ringkasnya. Bahkan kadangkala pesalah hanya dikenakan kompaun yang tidak seberapa sehingga tidak wujud perasaan takut menghadapi tindakan. Demikian juga walaupun ada pelbagai peraturan dan undang-undang mencegah kotoran dan sisa pengilangan atau ternakan dibuang ke sungai. Contoh Karangan Pelajar : Kewajaran Larangan Penggunaan Telefon Bimbit di Sekolah Januari 23. kegiatan tidak bertanggungjawab ini tetap diteruskan. kita dapat menghubungi sesiapa sahaja walau di mana-mana pun hatta berada di tempat yang sangat jauh. Dengan adanya telefon bimbit. Lazimnya. peralatan teknologi yang canggih dapat membantu manusia membuat sesuatu kerja yang tidak termampu dilakukan oleh manusia. bukan lagi . Pemantauan dan pencegahan oleh Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan perlu ditingkatkan. sungai-sungai ini sememangnya boleh dipulihkan menjadi bersih agar ikan akan dapat membiak kembali dan berbagai-bagai kegiatan riadah dan pelancongan boleh dilaksanakan menggunakan sungai terbabit. satelit dan sebagainya telah dicipta dari semasa ke semasa untuk kemudahan kita. telefon bimbit. apakah tindakan drastik demikian ini pernah diambil? Sebenarnya kalau ada kemahuan. Sehingga kini pun ketika pemaju perumahan misalnya sudah tidak lagi menganggap sungai sebagai saliran sampah dan mula mendirikan rumah menghadap sungai. Walaupun ada peruntukan membolehkan kilang yang secara berterusan membuang sisa dan sisa toksik ditutup. pelbagai alat teknologi seperti komputer.yang didirikan 30 atau 40 tahun lalu semuanya membelakangkan sungai. 2009 — mindabahasa Teknologi yang canggih telah membantu manusia untuk melaksanakan pelbagai urusan dan menjadikan negara kita semakin maju. Antara alat canggih yang telah dicipta oleh manusia. pengendali telefon bimbit juga memperkenalkan perkhidmatan mesej pendek. Media juga boleh memainkan peranan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pentingnya sungai dipelihara supaya terus bersih. telefon bimbitlah yang paling biasa digunakan. kita dapat menghantar berita dengan telefon bimbit. apabila pencemaran didedahkan media. Oleh itu. Kesedaran demikian ini seharusnya dipupuk daripada bangku sekolah lagi. segala usaha mungkin akan mengambil masa tetapi sekiranya ada keazaman dan dengan perangan rapi dan dapat pula dilaksanakan dengan betul tanpa pengecualian tentunya sungai-sungai yang terjejas dapat dipulihkan. Selain itu. Sehubungan itu. barulah mereka bertindak. Ramai ketika itu menjadikan sungai sebagai saliran sampah dan najis. Jelasnya.

Telefon bimbit tidak sesuai digunakan oleh murid-murid yang berusia muda kerana akan menjejaskan kesihatan mereka. mereka akan mengakibatkan banyak masalah disiplin. banyak orang menggunakan telefon untuk perkhidmatan ini. Apabila pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah. Tuntasnya. pelajar akan mudah tepengaruh dengan gejala tidak sihat. pihak sekolah pula terpaksa menguruskan kes kecurian sehingga menyebabkan proses pembelajaran terganggu. telefon bimbit akan mengeluarkan sejenis gelombang bunyi yang akan menjejaskan kesihatan. Bagi mengelakkan perkara- . Setelah mempunyai telefon bimbit. Mencegah itu lebih daripada merawat. Langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah memang tepat. pelajar tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar kerana mereka akan bermain dengan telefon bimbit. Telefon bimbit juga semakin canggih hingga boleh melayari laman web dan juga menggunakan perkhidmatan 3G. Oleh itu. Pelajar yang tidak mempunyai telefon bimbit juga akan berasa tersisih kerana tidak ada teman berbual seperti kawan lain yang mempunyai telefon bimbit. Maka. Perkhidmatan ini lebih menjimatkan masa dan wang.menggunakan perkhidmatan pos yang lambat dan berkos tinggi. Kesannya. Gejala seperti ini tidak patut berlaku di sesebuah sekolah. Mengikut kajian. Hakikat ini haruslah diberikan perhatian oleh setiap pihak. pelajar-pelajar dapat memuat turun gambar-gambar atau klip-klip video yang tidak senonoh. proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami gangguan. Mereka akan menunjuk-nunjukkan telefon yang dibelikan oleh ibu bapa mereka. Selain itu. kita dapat mengetahui impak penggunaan sebuah alat yang canggih ini terhadap para pelajar. Soalnya. Mereka berasa rendah diri dan tidak puas hati dan akhirnya mereka mungkin mencuri telefon bimbit orang lain. Selain itu. Oleh itu. Kebanyakan ibu bapa membeli telefon bimbit untuk anak-anak mereka kerana mudah dihubungi. Tambahan pula. Janganlah apabila kesihatan sudah terjejas. Seterusnya. Semasa ujian. sikap materialistik wujud dalam diri pelajar yang masih berusia muda itu. Melalui perbincangan saya di atas. adakah patut kita membebankan guru dengan beban baharu. kini para pelajar masih dalam proses tumbesaran. apabila terdapat deringan telefon bimbit. Sebagai akibatnya. dengan menggunakan telefon bimbit. pihak lain pula dipersalahkan sedangkan mereka sudah diingatkan berkali-kali tentang kesan gelombang telefon itu. kamera serta pemain muzik juga telah dipasangkan pada telefon bimbit. mereka dapat membuat apa-apa sahaja serta dapat pergi ke mana-mana sahaja kerana dengan kemudahan telefon bimbit. Perkara ini adalah amat tidak berakhlak dan tidak adil terhadap pelajar lain. Maka. Mereka akan berkongsi gambar atau klip video tersebut dengan rakan. mudah sahaja hendak menghubungi mereka. mereka dapat mengambil gambar serta mendengar lagu kegemaran mereka. banyak murid akan membawa telefon bimbit ke sekolah walaupun tidak dibenarkan. langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah sememangnya merupakan langkah yang bijak. pelajar juga boleh menggunakan telefon bimbit untuk menghantar mesej berbentuk jawapan kepada rakan yang lain. kita dapat melihat banyak murid yang mempunyai telefon bimbit termasuklah murid-murid sekolah rendah. Dengan telefon bimbit yang canggih. iaitu menjadi pegawai penyiasat kecurian telefon bimbit? Selain itu.

Ada menganggap cara ibu bapa dulu mendidik anak tidak betul dan kolot. semua ibu bapa sanggup berkorban demi kebahagiaan anak mereka. ada ibu bapa sekarang melakukan kesilapan. kasih sayang ibu bapa yang ideal ialah memberikan anak remajanya keseimbangan antara kebebasan dan disiplin.perkara tersebut berlaku. Contoh Karangan : Kasih Sayang Ibu Bapa Berkesan Mendidik Anak Jun 16. Sesetengah remaja menunjukkan perlakuan sukar difahami dan tidak pernah dibayangkan ibu bapanya. iaitu sebanyak mana kebebasan diberikan. Ibu bapa diberitahu bahawa remaja berada dalam zaman transisi dan bergelut untuk berpaut pada zaman kanak-kanak yang penuh kegembiraan yang bakal ditinggalkan sambil memasuki alam dewasa yang penuh tanda tanya. sedangkan mungkin ada antaranya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. lalu terus menolak semua. Ada keputusan perlu dibuat setiap hari dan ada keputusan perlu dibuat pada tempoh tertentu. ibu bapa diingatkan mengenali dan memahami psikologi anak remaja. jika terlalu banyak kebebasan. Manakala. persoalannya adakah semua ibu bapa hari ini menyayangi anak dengan cara lebih tepat ? Dalam hal ini. Dengan kata lain. Sebaliknya. hinggalah kepada boleh atau tidak mempunyai teman lelaki atau perempuan. manakala kedua ialah ‘permintaan’. misalnya. Ada ketikanya remaja memilih pakaian dan muzik pelik. Jika disiplin terlalu banyak dan ketat. Selain perlu mengenali dan memahami anak remajanya. remaja akan memberontak. Kasih sayang ialah . ibu bapa harus mengenali dan memahami dirinya sendiri terlebih dulu. tapisan atau kefahaman yang mendalam. ibu bapa jarang diingatkan untuk mengenali dan memahami paradoks yang sedang berlaku dalam dirinya sendiri. adalah lebih baik para pelajar menggunakan telefon bimbit apabila dewasa nanti kerana telefon bimbit memerlukan kos penggunaan yang tinggi. ahli psikologi merumuskan ada dua komponen utama dalam gaya keibubapaan. Oleh itu. 2007 — mindabahasa Wujudkah ibu bapa yang tidak sayangkan anak ? Semestinya. Yang pertama ialah ‘responsif’. sedangkan cara dulu tidak semua salah atau tidak sesuai lagi. iaitu sebanyak mana disiplin atau hala tuju akan ditentukan. lalu dengan mudah mengguna pakai cadangan dikemukakan buku atau penceramah. maka keputusan itu semakin besar dan penting. ibu bapa berdepan dengan paradoks: antara kasih sayang dan kepemimpinan. tanpa melakukan penelitian. Tetapi. Semakin anaknya menginjak dewasa. Kebanyakan isu keibubapaan timbul dalam konteks hubungannya dengan anak yang berada pada usia remaja. Orang tua dimaklumkan bahawa anak remaja sedang berada dalam paradoks. malah mungkin kurang menghormati ibu bapa. Bahawa mereka sendiri mencari keseimbangan antara memberikan kasih sayang dan menetapkan sesuatu untuk anak remajanya. daripada boleh atau tidak menonton televisyen. remaja dahagakan struktur tertentu dan mencarinya sendiri dengan cara belum tentu baik. ibu bapa perlu membuat pelbagai keputusan mengenai anaknya. Tetapi. Ada pula beranggapan cara didikan ibu bapa dulu adalah betul. ada pula disebabkan ingin mencari cara kontemporari. emosi berubah-ubah seperti keras dan pendiam. Sebenarnya. Lazimnya. lalu terus menggunakan semua. Umumnya.

tetapi permintaan amat rendah. ada tiga persoalan penting iaitu: bila marah itu wajar. Bagi kebanyakan orang. tetapi mungkin memiliki peribadi yang kaku. yakin. anak remajanya tidak merasainya. Gaya tidak terbabit pula hampir tiada permintaan. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritarian berkemungkinan besar berjaya dalam peperiksaan dan kerjayanya. banjir dan cuaca panas sebagai malang. Kasih sayang diberikan. Dalam hal ini. disiplin dan hala tuju. komunikatif dan anak remaja digalakkan bersuara. Walaupun. bila marah tidak diperlukan dan bila marah itu boleh menjadi masalah.responsifnya terhadap kehendak anak remajanya. Jadi. disiplin amat ketat. program Satu Keluarga Satu Kaunselor tetap mempunyai potensi untuk melahirkan ibu bapa berilmu. permisif dan tidak terbabit. Sebaliknya. Ibu bapa yang autoritatif pula mempunyai keseimbangan antara responsif dan permintaan. Pertembungan. Walaupun mereka pengasih dan penyayang. mati kesejukan atau dehidrasi? Percaya atau . tetapi amat tinggi permintaannya. gaya keibubapaan boleh dirosakkan dengan amat mudah. KESAN PEMANASAN GLOBAL Bumi kini sedang mengalami “demam panas” akibat pemanasan global yang turut membawa bersamanya iklim dunia yang semakin kucar-kacir. Disiplin dan hala tuju ditentukan dan diterangkan rasionalnya. Kebebasan hampir tidak diberikan dan pendapat anak remaja jarang didengar. walaupun tidak lebih. mungkin sukar melahirkan seorang kaunselor profesional atau pra kaunselor dalam setiap keluarga. iaitu: autoritarian. Namun begitu. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritatif berkemungkinan besar akan sama kejayaannya. Mungkin juga ada antara kita yang melihat mereka yang terbunuh akibat bencana alam seperti taufan. Kebanyakan pengkaji membahagikan gaya keibubapaan kepada empat kategori. Bezanya golongan ini akan memiliki peribadi bersepadu. dinamika dan keseimbangan antara kedua-dua komponen ini dapat menentukan gaya keibubapaan. sekiranya ibu bapa tidak dapat mengawal perasaan marah. malahan cita-cita anak remaja ditentukan ibu bapa. Remaja bebas menentukan cita-cita dengan ibu bapa memberikan panduan dan bimbingan. Ibu bapa permisif mempunyai responsif amat tinggi. Walau bagaimanapun. rendah harga diri dan terlalu bergantung kepada arahan pihak berkuasa. serta hampir memberikan kebebasan penuh. kesan pemanasan global jauh lebih mendalam dan akan meninggalkan kesan kepada semua penduduk dunia. ibu bapa perlu tahu cara menangani kemarahannya. ia lebih satu kecuaian keibubapaan. Tetapi. Mereka banyak bertolak ansur. Malahan. dengan dibesarkan dalam suasana autoritarian. autoritatif. memberikan kebebasan dan hampir semua kehendak anak remajanya diturutkan. ditunjukkan dan dirasai. Ibu bapa yang autoritarian rendah responsifnya. manakala kepemimpinan pula ialah permintaannya terhadap keperluan masa depan anak remajanya. berkemahiran dan seimbang dari segi memberikan kasih sayang dan kepemimpinan. bagaimanakah pula bagi mereka yang terselamat? Adakah mereka bebas daripada sebarang ancaman kesihatan selepas terselamat daripada lemas. berdikari dan kreatif. perubahan iklim dan pemanasan global lebih banyak mengganggu ekonomi berbanding dengan kesihatan diri. Mereka akrab.

Ethiopia.Perubahan sama turut dirasai oleh wilayah beriklim tropika yang menghadapi musim monsun lebih teruk kini. Akibatnya. Akibatnya. ais di kutub-kutub mula mencair dan meningkatkan paras air laut sehingga menenggelamkan sesetengah pulau kecil dan menghakis permukaan tanah besar. Begitu juga dengan penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang berpunca daripada penyebaran meluas bakteria yang menyerang paru-paru berikutan cuaca panas dan lembap serta beberapa faktor lain. Kesan masalah ini akan terus berpanjangan dan akan semakin teruk jika terus diabaikan atau gagal dikawal. Haba matahari yang pada kebiasaannya dapat dipantulkan ke permukaan bumi kembali ke angkasa lepas kemudiannya terperangkap dan menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. benua yang paling padat penduduk. Sesetengah kawasan turut berhadapan dengan masalah dehidrasi yang teruk berikutan kemarau panjang yang berpunca daripada gelombang panas dan peningkatan paras air laut yang mencemari sumber air tawar dengan air masin dari laut. suhu tinggi ini turut meninggalkan kesan pada aliran angin yang akan membawa kepada pembentukan lebih banyak ribut taufan serta hujan monsun yang lebih teruk teruk daripada biasa. Walau bagaimanapun. penduduk yang biasa hidup dengan iklim sejuk mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dan kini mencatatkan peningkatan kematian akibat strok haba. Indonesia. Pada tahun 2006. China. Gelombang ‘kepanasan’ ini telah menyebabkan suhu ketika musim panas dan musim sejuk di Eropah kini jauh lebih tinggi daripada kebiasaannya. India.tidak. Korea Selatan. Peningkatan suhu juga akan menggalakkan pembiakan vektor seperti tikus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) yang mengeluarkan perangkaan tersebut menjelaskan separuh daripada jumlah kematian itu berlaku di Asia Pasifik. kanak-kanak dan warga emas yang sering dilihat menjadi mangsa pertama kejadian bencana. Afghanistan. sementara negara seperti Amerika Syarikat dilanda ribut salji dan ribut taufan lebih teruk seperti Taufan Katrina pada tahun 2005. sama seperti yang berlaku kepada pesakit demam panas. Sebarang bentuk perubahan melampau pasti akan memberi kesan paling buruk kepada bayi. Vietnam. Pemanasan global berpunca daripada pencemaran udara yang meningkatkan jumlah gas-gas karbon yang turut dikenali sebagai gas rumah hijau di dalam atmosfera bumi. Selain itu. nyamuk. Strok haba akan menyebabkan kegagalan semua organ badan berfungsi. jumlah berkenaan belum ditambah dengan 800. Amerika Syarikat dan Romania. sepuluh negara yang paling teruk dilanda bencana alam ialah Filipina.kutu dan pepijat. peningkatan suhu bumi telah membunuh lebih satu juta orang di seluruh dunia sejak tahun 2000 sama ada secara langsung ataupun tidak. generasi seterusnya yang akan menanggung kesan penuh kerakusan generasi kini mencemarkan alam sekitar semata-mata untuk kekayaan dan kemajuan ekonomi. Selain itu. Contoh terbaik mangsa perubahan cuaca dunia dapat dilihat dalam gelombang haba di Eropah yang menyebabkan angka kematian meningkat sejak tahun 2000.Rakyat Malaysia mungkin dapat menyesuaikan diri dengan suhu yang tinggi dan panas terik memandangkan sudah biasa dengan iklim tropika bak kata pepatah 'alah bisa tegal biasa'. .000 lagi mangsa yang terbunuh akibat pencemaran udara setiap tahun.

Masalah ini juga memberi kesan yang buruk kepada mereka yang gemar bersenam dan beriadah di luar. tikus juga dilihat dapat membiak dengan lebih mudah dalam cuaca panas dan lembab ini. denggi dan demam kuning yang mula dicatatkan di Eropah dan kawasan yang dahulunya beriklim sejuk. Haiwan ini mampu menyebarkan penyakit Leptopirosis dan Legionellosis yang disebarkan melalui kuman yang ditinggalkan bersama urin atau najis tikus. Walaupun hanya dengan sumbangan kecil seperti tidak membuat pembakaran terbuka dan mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor oleh sebanyak mungkin individu. membasuh atau membersihkan diri. Rakyat turut memainkan peranan penting dengan mengambil berat akan kesejahteraan sejagat dan tidak hanya mementingkan kemajuan sendiri tanpa mengambil kira akibat kerakusan mengejar kekayaan dunia kerana 'sikap tamak membawa kerugian'.Penyebaran vektor seperti nyamuk menyebabkan penyakit seperti malaria. . menyebabkan kandungan oksigen darah jatuh mendadak dan kandungan gas karbon monoksida yang banyak boleh memberi kesan kepada badan dan jantung. Hal ini demikian kerana gas rumah hijau seperti karbon monoksida kini semakin banyak dalam udara terutamanya di kawasan bandar dan kawasan yang mempunyai bilangan kenderaan yang banyak. Tanggungjawab memulihara alam sekitar perlu dipikul oleh semua penduduk dunia dan tidak sepatutnya dibiarkan kepada kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan dunia semata-mata bak kata pepatah 'yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul'. setidak-tidaknya kita dapat membantu mengawal pemanasan global. Ketika banjir. Situasi ini diburukkan lagi dengan peningkatan kes bawaan nyamuk akibat pembiakan nyamuk di dalam tompokan air bertakung yang ditinggalkan arus banjir. Takungan air ini menjadi tempat strategik untuk kuman yang pantas membiak kerana mendapat bekalan makanan yang cukup dari tumbuhan dan bangkai haiwan yang mereput. Hal ini terbukti apabila negara beriklim sejuk seperti Nepal dan Bhutan mencatatkan kes malaria pertama di kawasan-kawasan tanah tinggi dua negara tersebut. memasak. Kesukaran untuk mendapatkan bekalan air bersih akan mendedahkan orang rami kepada air yang dicemari pelbagai jenis kuman. Sayangi dan cintailah bumi kita demi kesejahteraan dan keharmonian kehidupan generasi akan datang. Kesihatan diri sudah pasti akan terancam jika air tercemar digunakan segai air minuman. ketika bersenam atau beriadah. tahap kebersihan amat sukar untuk dijaga terutama kebersihan air. Bilangan kes cirit-birit . Apabila gas ini disedut terlalu banyak. disentri dan pelbagai penyakit bawaan air dilihat meningkat dengan mendadak ketika musim banjir. Sementara itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->