Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

MATEMATIK TAMBAHAN
TINGKATAN 4


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
2012
Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tambahan Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah
daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Additional Mathematics terbitan Curriculum
Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 4 – 8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Malaysia
Tel:603-88842000 Faks: 603-88889917
Laman Web: http/www.moe.gov.my

Cetakan Pertama 2012
© Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum
© Curriculum Development Centre, 2006Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi
dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis
daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN
Muka surat
RUKUN NEGARA iv
Falsafah Pendidikan Kebangsaan v
Prakata vii
Pendahuluan ix
A1. Fungsi 1
A2. Persamaan Kuadratik 3
A3. Fungsi Kuadratik 5
A4. Persamaan Serentak 7
A5. Indeks dan Logaritma 8
G1. Geometri Koordinat 10
S1. Statistik 13
T1. Sukatan Membulat 15
K1. Pembezaan 16
AST1. Penyelesaian Segitiga 19
ASS1. Nombor Indeks 20
KP1. Kerja Projek 21

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana
kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara
adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
yang berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani,
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan
untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
vi

vii
PRAKATA

Sains dan teknologi memainkan peranan kritikal dalam memastikan aspirasi
negara untuk menjadi negara maju tercapai. Oleh kerana matematik penting
dalam usaha membentuk pengetahuan saintifik dan teknologi, maka wajar
dipastikan pendidikan matematik yang berkualiti disediakan dari peringkat
rendah lagi dan berterusan hingga ke peringkat menengah atas.

Kurikulum matematik di Malaysia bertujuan membentuk pengetahuan dan
keupayaan matematik, serta sikap positif dalam kalangan murid. Selain
bertujuan menyediakan murid agar berupaya menghadapi cabaran dalam
kehidupan seharian, Matematik Tambahan memberi pendedahan kepada
tahap matematik yang lebih tinggi, bersesuaian dengan bidang pekerjaan
yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Seperti mata pelajaran peringkat
menengah yang lain, Matematik Tambahan turut bertujuan memupuk nilai
murni dan cinta terhadap negara dalam usaha membentuk individu holistik
yang dapat menyumbang terhadap keharmonian dan kemakmuran negara
serta rakyatnya.

Penggunaan teknologi sangat ditekankan dalam pengajaran dan
pembelajaran sains dan matematik. Pengajaran dan pembelajaran Matematik
Tambahan digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi
Maklumat dan Komunikasi (TMK), kalkulator grafik dan perisian dinamik
akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan
mendalami konsep matematik yang dipelajari. Penggunaan teknologi
mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina,
menguji dan membuktikan konjektur. Selain itu, penggunaan TMK
menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan
sahaja di persekitaran mereka, malah dengan


murid dari negara lain, dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran
matematik lebih menarik dan menyeronokkan.

Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa
pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi
murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun
berikutnya. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam
pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah
atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan
Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan
membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi
bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains
dan matematik.

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan Spesifikasi Kurikulum
terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih.(HAJI ALI BIN AB. GHANI AMN)
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

viii

(ix)
PENDAHULUAN
Masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan luas, berkeupayaan
menggunakan pengetahuan matematik bagi menghadapi cabaran dalam
kehidupan seharian adalah penting bagi memastikan tercapainya hasrat dan
aspirasi negara untuk menjadi sebuah negara perindustrian. Oleh itu, usaha
harus dipergiatkan bagi memastikan masyarakat mengasimilasikan
pengetahuan matematik dalam kehidupan seharian. Murid dididik dari
peringkat awal dengan kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran
berkomunikasi secara matematik bagi membolehkan mereka membuat
keputusan secara berkesan.
Matematik adalah bidang ilmu yang penting dalam menyediakan tenaga
kerja yang berupaya memenuhi keperluan negara yang progresif. Bidang ini
merupakan penggerak utama dalam pelbagai pembangunan berkaitan sains
dan teknologi. Seiring dengan objektif negara untuk membentuk masyarakat
yang celik k-ekonomi, maka kemahiran menjalankan kajian dan
pembangunan dalam matematik seharusnya dibentuk dan dididik dari
peringkat sekolah.
Matematik Tambahan merupakan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah
menengah, bertujuan memenuhi keperluan murid yang cenderung ke arah
bidang sains dan teknologi. Oleh itu kandungan Matematik Tambahan telah
diolah supaya mencapai hasrat dan objektif tersebut. Sukatan Pelajaran
Matematik Tambahan telah digubal dengan mengambil kira kandungan mata
pelajaran Matematik. Beberapa cabang matematik yang baru diperkenalkan
dalam kurikulum ini selaras dengan perkembangan terkini dalam pendidikan
matematik. Di samping itu, penegasan diberikan kepada heuristik
penyelesaian masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi
membolehkan murid memperoleh keupayaan serta keyakinan menggunakan
matematik dalam situatsi yang baru serta berlainan.
Kurikulum matematik Tambahan menekankan pemahaman konsep dan
penguasaan kemahiran di mana penyelesaian masalah merupakan fokus
utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran
berkomunikasi secara matematik juga ditekankan dalam pengajaran dan
pembelajaran Matematik Tambahan. Semasa murid menerangkan konsep
dan juga hasil kerja, mereka dibimbing untuk menggunakan istilah dan ayat
matematik yang betul dan tepat. Penekanan kepada komunikasi secara
matematik membentuk keupayaan murid untuk menterjemahkan sesuatu
situasi kepada model matematik dan sebaliknya.
Penggunaan teknologi, terutamanya Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK), amat digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik
Tambahan. Melalui penggunaan teknologi, tahap kefahaman murid terhadap
konsep dapat ditingkatkan melalui stimulus secara visual yang disediakan
serta pengiraan yang kompleks dapat dipermudahkan dengan penggunaan
kalkulator.
Kerja Projek Matematik Tambahan wajib dilaksanakan oleh semua murid
dan ianya bertujuan memberi peluang kepada mereka untuk
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di bilik darjah
kepada situasi sebenar di luar bilik darjah. Penerokaan masalah matematik
melalui pelaksanaan Kerja Projek ini dapat menggerakkan minda murid,
menjadikan pembelajaran matematik lebih bermakna dan mencabar,
mengupayakan murid untuk mengaplikasikan konsep dan kemahiran
matematik serta memperkembangkan kemahiran berkomunikasi.
Nilai intrinsik matematik seperti berpemikiran sistematik, tepat, menyeluruh,
tekun dan yakin yang disematkan melalui proses pengajaran dan
pembelajaran, menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian
sikap yang positif terhadap matematik. Di samping itu nilai murni juga
diperkenalkan mengikut konteks di sepanjang pengajaran dan pembelajaran
Matematik Tambahan.
Penilaian dalam bentuk ujian dan peperiksaan membolehkan tahap
kefahaman dan pencapaian murid diakses. Penilaian dalam Matematik
Tambahan mengambil kira beberapa aspek penting seperti pemahaman
(x)
konsep, penguasaan kemahiran dan soalan bukan rutin yang memerlukan
pengaplikasian pelbagai strategi penyelesaian masalah. Penilaian yang
berkesan dan menggunakan pelbagai sumber memberikan maklumat yang
berguna tentang tahap perkembangan dan progres murid. Penilaian secara
berterusan melalui pengajaran dan pembelajaran seharian membolehkan
guru mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta tahap
keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan.
Maklumat yang diperolehi melalui respon murid terhadap soalan yang
diajukan, hasil kerja kumpulan dan hasil kerja rumah membantu guru dalam
memperbaiki proses pengajaran, serta membolehkan persediaan rancangan
pengajaran yang lebih berkesan.
MATLAMAT
Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan mempertingkatkan pengetahuan
dan keupayaan matematik murid secara mendalam agar mereka berupaya
menggunakan matematik secara bertanggungjawab dan berkesan untuk
berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dan juga bagi memastikan murid
mempunyai persediaan yang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran serta
dapat berfungsi secara produktif dalam kerjaya yang berkaitan dengan sains
dan teknologi.

OBJEKTIF
Kurikulum Matematik Tambahan membolehkan murid:
1. memperluaskan keterampilan dalam bidang nombor, bentuk dan
perkaitan serta memperoleh pengetahuan dalam kalkulus, vektor dan
pengaturcaraan linear.
2. memperkukuhkan kemahiran penyelesaian masalah.
3. memperkembangkan kebolehan berfikir secara kritis dan kreatif serta
menaakul secara mantik.
4. membuat inferens dan pengitlakan yang munasabah daripada
maklumat yang diberi.
5. menghubungkaitkan pembelajaran matematik dengan aktiviti harian
dan kerjaya.
6. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam
menterjemahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan harian.
7. menghujahkan penyelesaian dalam bahasa matematik yang tepat.
8. menghubungkaitkan idea matematik dengan keperluan dan aktviti
manusia.
9. menggunakan perkakasan dan perisian teknologi untuk meneroka
matematik.
10. mengamalkan nilai intrinsik matematik.

ORGANISASI KANDUNGAN
Kandungan Matematik Tambahan Tingkatan Empat disusun dalam dua
pakej pembelajaran iaitu Pakej Teras dan Pakej Elektif.
Pakej Teras adalah wajib dipelajari oleh semua murid dan mengandungi 9
tajuk yang disusun di bawah 5 komponen iaitu:
 Geometri
 Algebra
 Kalkulus
 Trigonometri
 Statistik
Setiap komponen pengajaran mengandungi tajuk-tajuk yang berkaitan
dengan satu cabang matematik. Tajuk dalam suatu komponen pengajaran
disusun mengikut hierarki supaya tajuk yang mudah dipelajari terlebih
dahulu sebelum meneruskan kepada sesuatu tajuk yang lebih kompleks.
(xi)
Pakej Elekftif terdiri daripada dua pakej iaitu Pakej Aplikasi Sains dan
Teknologi dan Pakej Aplikasi Sains Sosial. Murid hanya perlu memilih satu
pakej pilihan sahaja mengikut kecenderungan bidang yang ingin diceburi
kelak.

Huraian sukatan pelajaran telah disediakan dalam satu format yang dapat
membantu guru menjalankan pengajaran sesuatu tajuk secara berkesan.
Kandungan sesuatu tajuk telah diolah dalam empat lajur iaitu:
 Objektif Pembelajaran
 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
 Hasil Pembelajaran
 Nota
Semua konsep dan kemahiran yang hendak disampaikan telah disusun dalam
beberapa unit pembelajaran dan dinyatakan dalam lajur Bidang
Pembelajaran. Unit-unit Pembelajaran tersebut telah disusun berdasarkan
hierarki iaitu daripada konsep yang mudah kepada yang lebih abstrak.
Lajur Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan
contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah, teknik
strategi dan sumber yang berkaitan dengan sesuatu konsep atau kemahiran.
Walau bagaimanapun, ianya hanyalah contoh pengalaman pembelajaran dan
guru tidak seharusnya terkongkong dengan contoh-contoh tersebut sahaja.
Guru digalakkan merujuk kepada contoh-contoh lain, menentukan strategi
pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai bagi murid mereka dan
menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian. Guru
juga perlu merujuk kepada sumber-sumber lain contohnya seperti buku teks
dan juga internet.
Lajur Hasil Pembelajaran mendefinisikan dengan jelas apa yang perlu
dicapai oleh murid di akhir sesuatu pengalaman pembelajaran. Hasil
pembelajaran juga menyatakan keupayaan matematik yang perlu dijelmakan
melalui aktiviti yang dijalankan. Guru perlu mengenalpasti indikator yang
menunjukkan bahawa murid telah mencapai sesuatu hasil pembelajaran.

Dalam lajur Nota, perhatian diberikan kepada konsep dan kemahiran
matematik yang lebih khusus. Lajur ini mengandungi antara lain perkara-
perkara berikut:
 limitasi dan skop kepada sesuatu tajuk atau hasil pembelajaran;
 penekanan;
 notasi; dan
 rumus.
PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Proses pengajaran dan pembelajaran dalam kurikululm ini menegaskan
pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap dan
nilai positif. Selain daripada itu, terdapat elemen lain yang perlu diambil kira
dan diserapkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah
secara terancang. Elemen utama yang ditekankan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran Matematik Tambahan adalah seperti berikut:
Penyelesaian Masalah
Dalam kurikulum matematik, kemahiran menyelesaikan masalah serta
strategi penyelesaian masalah seperti kaedah cuba jaya, melukis gambar
rajah, menyusun dan menyenaraikan data, mengenal pasti pola, membuat
ujikaji dan simulasi, menyelesaikan masalah yang lebih mudah,
menggunakan analogi dan bekerja ke belakang telahpun dipelajari. Dalam
proses pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan, strategi-strategi
tersebut perlu diperkukuhkan lagi. Di samping soalan rutin, murid harus
berupaya menyelesaikan masalah bukan rutin menggunakan strategi
(xii)
penyelesaian masalah. Guru juga digalakkan mengguna dan
mendemonstrasikan masalah yang mempunyai pelbagai strategi
penyelesaian masalah.


Komunikasi dalam Matematik
Kemahiran berkomunikasi secara matematik juga ditekankan dalam
pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. Komunikasi merupakan
media penting dalam perkongsian idea dan dalam meningkatkan pemahaman
tentang konsep matematik. Melalui komunikasi, sesuatu idea matematik
menjadi objek refleksi, perbincangan serta modifikasi. Kemahiran
berkomunikasi dalam matematik termasuklah membaca, menulis dan lisan.
Melalui komunikasi yang berkesan, murid akan lebih efisyen dalam
menyelesaikan masalah serta berupaya menerangkan kefahaman konsep dan
kemahiran matematik kepada rakan dan juga guru. Oleh itu, dalam proses
pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya sering menyediakan ruang
dan peluang untuk murid membaca, menulis serta membincangkan idea-idea
matematik di mana bahasa matematik menjadi lebih bersahaja dan perkara
ini akan hanya dapat dilaksanakan melalui tugasan matematik yang sesuai,
bermakna serta meransang perbincangan.

Murid yang kemahiran berkomunikasi matematiknya diperkembangkan akan
lebih bersikap ingin tahu dan pada masa yang sama membentuk keyakinan
diri. Penekanan kepada komunikasi secara matematik juga akan membentuk
keupayaan dan keterampilan murid untuk menterjemahkan sesuatu perkara
kepada model matematik dan sebaliknya. Proses penaakulan yang analitik
dan sistematik melalui komunikasi juga membantu murid meningkatkan dan
memperkukuhkan pengetahuan dan pemahaman konsep matematik ke tahap
yang lebih mendalam.

Penaakulan
Penaakulan secara logikal merupakan asas kepada pemahaman dan
penyelesaian masalah dalam matematik. Pembentukan penaakulan
matematik berkait rapat dengan pembentukan intelek dan juga komunikasi
murid. Penekanan kepada pemikiran logikal semasa melakukan aktiviti
matematik berupaya membuka minda murid untuk menerima matematik
sebagai alat yang penting dan berkuasa dalam kehidupan seharian.
Murid perlu digalakkan untuk membuat anggaran, telahan dan tekaan yang
munasabah dan “cerdik” semasa melaksanakan proses mendapatkan
jawapan. Murid pada semua tahap harus dilatih untuk membuat kajian
terhadap tekaan dan telahan dengan menggunakan bahan konkrit, kalkulator,
komputer, perwakilan matematik dan lain-lain lagi. Penaakulan secara
logikal seharusnya diserapkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran
supaya murid berupaya mengenal, membuat dan menilai tekaan serta telahan
matematik.

Membuat Kaitan
Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan,
ruang dan peluang harus disediakan agar murid dapat membuat kaitan antara
pengetahuan konsep dan juga pengetahuan prosedural, membuat kaitan
antara tajuk-tajuk yang dipelajari dan juga perkaitan dengan bidang
pembelajaran yang lain secara umumnya.
Kurikulum Matematik Tambahan terdiri daripada beberapa bidang seperti
Geometri, Algebra, Trigonometri, Statistik dan juga Kalkulus. Sekiranya
tiada perkaitan antara bidang-bidang tersebut, murid akan terpaksa
mempelajari dan mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara
berasingan. Bila wujudnya perkaitan antara bidang-bidang tersebut, murid
akan dapat melihat matematik sebagai bidang yang saling berkait antara
(xiii)
satu sama lain dan bukannya idea-idea yang tidak berkaitan serta berasingan.
Apabila idea matematik dan kurikulum dikaitkan dengan kehidupan
seharian, maka murid dibentuk untuk lebih peka terhadap keperluan serta
kepentingan matematik. Murid juga dapat menggunakan matematik secara
kontekstual dalam bidang pembelajaran yang berbeza dan juga dalam
kehidupan seharian.
Penggunaan Teknologi
Penggunaan perkakasan dan perisian pembelajaran digalakkan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. Penggunaan
perkakasan dan perisian teknologi memberikan beberapa faedah kepada
murid seperti meningkatkan kefahaman konsep, memberi gambaran visual
dan memudahkan pengiraan yang kompleks. Penggunaan kalkulator,
komputer, perisian pendidikan, laman-laman web dalam Internet serta pakej-
pakej pembelajaran yang sedia ada boleh meningkatkan dan
mempelbagaikan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik
Tambahan. Pihak sekolah digalak melengkapkan guru dengan perisian
teknologi yang bersesuaian serta berkesan. Penggunaan perisian contohnya
seperti Geometer’s Sketchpad bukan sahaja membantu murid untuk
memodelkan masalah dan membolehkan mereka memahami sesuatu topik
dengan lebih baik, malah mereka juga boleh meneroka konsep matematik
dengan lebih berkesan. Walau bagaimanapun teknologi tidak sepatutnya
mengambil alih tugas dan fungsi guru. Sebaliknya teknologi harus
digunakan sebagai satu alat bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran matematik.

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pelbagai perubahan yang berlaku pada hari ini memberikan impak terhadap
kandungan dan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.
Perubahan ini menuntut guru menggunakan kepelbagaian teknik pengajaran
dalam sesuatu kelas matematik. Penggunaan bahan pengajaran adalah
penting dalam membentuk kefahaman murid tentang sesuatu konsep
matematik. Guru seharusnya menggunakan bahan konkrit yang sesuai bagi
membantu murid mendapatkan pengalaman pembelajaran, membentuk idea
yang abstrak, mereka cipta, membentuk keyakinan diri, menggalakkan sifat
berdikari serta menyemai semangat bekerjasama. Bahan pengajaran dan
pembelajaran yang digunakan seharusnya mengandungi elemen diagnostik
kendiri agar murid dapat mengakses tahap kefahaman mereka dan juga
dalam memastikan mereka berupaya mencapai kemahiran yang diperlukan.
Dalam membantu murid membentuk sikap dan personaliti yang positif, nilai
intrinsik matematik seperti kejituan, keyakinan dan berfikiran sistematik
perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, nilai
moral yang positif juga boleh diterapkan melalui konteks yang sesuai.
Pembelajaran secara berkumpulan contohnya dapat membentuk kemahiran
sosial, menggalakkan semangat bekerjasama serta membentuk keyakinan
diri. Elemen patriotism juga perlu diserapkan dalam pengajaran dan
pembelajaran di bilik darjah melalui topik-topik sesuai. Penerangan ringkas
tentang sejarah berkaitan dengan aspek matematik dan ahli matematik
terkenal juga dijelmakan melalui kurikulum ini. Ianya harus dilaksanakan
pada masa yang sesuai bagi meningkatkan tahap kefahaman murid serta
membentuk murid yang menghargai matematik.
Pemilihan pendekatan yang sesuai akan menimbulkan suasana pengajaran
dan pembelajaran yang memberansangkan dan seterusnya dapat
meningkatkan keberkesanan pembelajaran matematik. Pendekatan yang
sesuai dilaksanakan termasuklah seperti yang berikut:
 pembelajaran koperatif;
 pembelajaran secara kontekstual;
 pembelajaran masteri;
 konstruktivisme;
 inkuiri penemuan;
 penerokaan.
(xiv)
SKIM PENGAJARAN
Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, dua skim tahunan
dicadangkan iaitu Skim Komponen dan Skim Tajuk.
Dalam Skim Komponen semua tajuk yang berkaitan dengan Algebra diajar
dahulu sebelum diteruskan kepada komponen lain. Skim pengajaran ini
mempersembahkan kandungan Matematik Tambahan daripada yang sudah
diajar kepada yang baru.
Skim Tajuk pula memberikan guru lebih keluwesan memperkenalkan tajuk
Algebra dan tajuk Geometri sebelum memperkenalkan cabang matematik
yang baru kepada murid contohnya seperti Kalkulus. Antara dua skim
pengajaran tersebut, guru boleh memilih skim yang lebih sesuai
dilaksanakan di kelas mereka berdasarkan pengetahuan awalan murid, gaya
pembelajaran murid dan juga gaya pengajaran guru.
SKIM KOMPONEN
Pakej Sains dan Teknologi
AST1. Penyelesaian Segi tiga


KP1. Kerja ProjekKomponen Algebra
A1.Fungsi
A2.Persamaan Kuadratik
A3.Fungsi Kuadratik
A4.Persamaan Serentak
A5.Indeks & Logaritma


Komponen Geometri
G1.Geometri KoordinatKomponen Statistik
S1.StatistikKomponen Trigonometri
T1.Sukatan MembulatKomponen Kalkulus
K1.PembezaanPakej Sains Sosial
ASS1. Nombor Indeks

KP1. Kerja Projek(xv)


PENILAIAN
Penilaian yang berterusan dan merangkumi pelbagai bentuk adalah aspek
penting dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Ianya bukan
sahaja bertujuan memberi maklum balas tentang kemajuan murid tetapi
dalam masa yang sama membolehkan guru memperbetulkan salah faham
konsep serta kelemahan murid. Berdasarkan hasil penilaian, guru perlu
mengambil langkah yang sesuai dan relevan, contohnya melaksanakan
aktiviti penggayaan bagi meningkatkan pencapaian murid dan dalam masa
yang sama dapat membantu meningkatkan kemahiran pengajaran mereka.
Pihak sekolah boleh menyediakan rancangan dalaman yang berkesan bagi
membantu murid memperbaiki tahap pencapaian mereka. Kurikulum
Matematik Tambahan memberi penekanan terhadap penilaian yang
dijalankan dan ianya perlu merangkumi aspek berikut:
 Kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran;
 Soalan bukan rutin (yang memerlukan pengaplikasian strategi
penyelesaian masalah)


Kerja Projek Matematik Tambahan
Kerja Projek merupakan elemen baru dalam kurikulum Matematik
Tambahan. Ianya bertujuan memberi peluang kepada murid memindahkan
serta mengaplikasikan pemahaman konsep dan kemahiran yang dipelajari
kepada situasi di luar bilik darjah. Melalui pelaksanaan Kerja Projek, murid
perlu mendapatkan jawapan kepada tugasan yang diberi melalui aktiviti
seperti menyoal, membincang dan menghujahkan idea, mengumpul dan
menganalisa data, membuat penyelidikan serta menghasilkan laporan
bertulis. Justeru, tugasan yang sesuai yang mengandungi soalan bukan rutin
perlu disediakan dan diberikan kepada murid untuk dilaksanakan. Walau
bagaimanapun, dalam proses melaksanakan tugasan tersebut, penaakulan
SKIM TAJUK
A2. Persamaan Kuadratik
A3. Fungsi Kuadratik
A4. Persamaan Serentak
G1. Geometri Koordinat
T1. Sukatan Membulat
A5. Indeks dan Logaritma
Logarithms
S1. Statistik
AST1. Penyelesaian Segi Tiga
atau
ASS1. Nombor Indeks
K1. Pembezaan
KP1. Kerja Projek

A1. Fungsi
(xvi)
dan komunikasi secara matematik harus diberikan wajaran yang tinggi
berbanding keupayaan mendapatkan jawapan yang betul.

Setiap murid Tingkatan Empat yang mengambil mata pelajaran Matematik
Tambahan diperlukan menjalankan satu kerja projek Matematik Tambahan
yang bertemakan sains dan teknologi atau sains sosial. Murid boleh memilih
satu projek berdasarkan senarai tugasan yang diberikan. Kerja projek ini
hanya boleh dijalankan seawal-awalnya pada semester kedua apabila murid
telah menguasai beberapa tajuk. Tugasan yang diberikan dalam sesuatu kerja
projek mestilah berdasarkan tajuk yang telah dipelajari sebelumnya dan
boleh disiapkan oleh murid dalam tempoh tiga minggu. Kerja projek boleh
dijalankan secara kumpulan atau individu tetapi setiap murid perlu
menyediakan satu laporan bertulis secara individu. Laporan kerja projek
perlu mengandungi antara lain perkara-perkara berikut:
(a) tajuk.
(b) latar belakang atau pengenalan.
(c) kaedah strategi/prosedur.
(d) dapatan.
(e) perbincangan/penyelesaian.
(f) kesimpulan/pengitlakan.

Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Memahami konsep
hubungan.Gunakan gambar, aktiviti main
peranan dan perisian komputer
untuk memperkenalkan konsep
hubungan.1.1 Mewakilkan sesuatu hubungan menggunakan
a) gambar rajah anak panah,
b) pasangan bertertib,
c) graf.

1.2 Mengenal pasti domain, kodomain, objek, imej
dan julat bagi sesuatu hubungan.

1.3 Mengkelaskan sesuatu hubungan yang
ditunjukkan dalam rajah pemetaan sebagai
hubungan: satu kepada satu, banyak kepada
satu, satu kepada banyak atau banyak kepada
banyak.
Bincangkan idea set dan
perkenalkan tatatanda set.


2. Memahami konsep fungsi.


2.1 Mengenal pasti fungsi sebagai sejenis hubungan
khas.

2.2 Mengungkapkan sesuatu fungsi dengan
menggunakan tatatanda fungsi.

2.3 Menentukan domain, julat, objek dan imej
sesuatu fungsi.


Wakilkan fungsi
menggunakan gambar rajah
anak panah, pasangan
bertertib atau graf.
Contoh :
x x f 2 : ÷
x x f 2 ) ( =
“ x x f 2 : ÷ ” dibaca
sebagai “fungsi f memetakan x
kepada 2x”.
” x x f 2 ) ( = ” dibaca sebagai
“2x ialah imej bagi x di bawah
fungsi f ”.
Libatkan juga fungsi yang tidak
berasaskan matematik.


A1. FUNGSI
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


2

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
Gunakan kalkulator grafik atau
perisian komputer untuk meneroka
imej fungsi.

2.4 Menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek
diberi dan sebaliknya.
Contoh fungsi meliputi
algebra (linear dan kuadratik),
trigonometri dan nilai mutlak.

Takrifkan dan lakarkan fungsi
nilai mutlak.
3. Memahami konsep fungsi
gubahan

Gunakan gambar rajah anak
panah atau kaedah algebra untuk
menentukan fungsi gubahan.


3.1 Menentukan gubahan dua fungsi.


3.2 Menentukan imej sesuatu fungsi gubahan
apabila objek diberi dan sebaliknya.

3.3 Menentukan satu fungsi berkaitan apabila fungsi
gubahan dan salah satu fungsinya diberi.
Terhad kepada fungsi algebra.


Imej fungsi gubahan termasuk
nilai-nilai dalam bentuk julat
(terhad kepada fungsi
gubahan linear).

4. Memahami konsep fungsi
songsang

Gunakan lakaran graf untuk
menunjukkan hubungan antara
fungsi dengan songsangannya.


4.1 Mencari objek melalui pemetaan songsang
apabila imej dan fungsinya diberi.


4.2 Menentukan fungsi songsang secara algebra.

4.3 Menentukan dan menyatakan syarat untuk
kewujudan fungsi songsang.


Terhad kepada fungsi algebra.

Tidak termasuk songsangan
bagi fungsi gubahan.


Tegaskan bahawa
songsangan sesuatu fungsi
tidak semestinya suatu fungsi.

A1. FUNGSI
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


3

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Memahami konsep
persamaan kuadratik dan
punca-puncanya.
Gunakan kalkulator grafik atau
perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad dan
hamparan elektronik untuk
meneroka konsep persamaan
kuadratik.
1.1 Mengenal pasti persamaan kuadratik dan
mengungkapkannya dalam bentuk am.

1.2 Menentukan sama ada nilai yang diberi adalah
punca suatu persamaan kuadratik melalui
kaedah:
a) penggantian,
b) pemerinyuan.

1.3 Menentukan punca-punca persamaan kuadratik
dengan kaedah cuba jaya.Soalan untuk 1.2(b) diberi
dalam bentuk
( ) ( ) 0 = + + b x a x ;
a dan b adalah nilai berangka.


2. Memahami konsep
persamaan kuadratik.


2.1 Menentukan punca-punca satu persamaan
kuadratik secara:
a) pemfaktoran,
b) penyempurnaan kuasa dua,
c) penggunaan rumus.
2.2 Membentuk persamaan kuadratik daripada
punca-punca yang diberi.


Bincangkan jika
( ) ( ) 0 = ÷ ÷ q x p x , maka
0 = ÷ p x atau 0 = ÷ q x .
Libatkan kes-kes di mana
p = q .
Rumus bagi 2.1(c) tidak perlu
diterbitkan.

Jika x = p dan x = q adalah
punca- puncanya, maka
persamaan kuadratik adalah
( ) ( ) 0 = ÷ ÷ q x p x , iaitu
( ) 0
2
= + + ÷ pq x q p x .
Libatkan penggunaan:
a
b ÷
= + | o dan
a
c
= o|
di mana α dan | adalah
A2. PERSAMAAN KUADRATIK
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


4

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
punca-punca persamaan
kuadratik 0
2
= + + c bx ax

3. Memahami dan
menggunakan syarat-syarat
untuk persamaan kuadratik
mempunyai
a) dua punca berbeza;
b) dua punca sama;
c) tiada punca.


3.1 Menentukan jenis punca sesuatu persamaan
kuadratik daripada nilai ac b 4
2
÷ .

3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
ac b 4
2
÷ dalam persamaan kuadratik untuk:
a) mencari suatu nilai yang tidak diketahui; dan
b) menerbitkan suatu hubungan.
0 4
2
> ÷ ac b
0 4
2
= ÷ ac b
0 4
2
< ÷ ac b
Terangkan bahawa “tiada
punca” bermaksud “tiada
punca nyata”.

A2. PERSAMAAN KUADRATIK
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


5

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Memahami konsep fungsi
kuadratik dan grafnya.

Gunakan kalkulator grafik atau
perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka graf fungsi kuadratik.
Gunakan contoh situasi harian
untuk memperkenalkan graf fungsi
kuadratik.1.1 Mengenal pasti fungsi kuadratik.

1.2 Memplotkan graf fungsi kuadratik dengan:
a) jadual yang diberi,
b) membina jadual berdasarkan fungsi yang
diberi.

1.3 Mengenal pasti bentuk graf bagi fungsi kuadratik.

1.4 Menghubungkaitkan kedudukan graf fungsi
kuadratik dengan jenis punca persamaan f(x) = 0.

Bincangkan kes-kes a > 0
dan a < 0 bagi
f(x) = ax
2
+ bx + c.

2. Mencari nilai maksimum dan
nilai minimum fungsi
kuadratik

Gunakan kalkulator grafik atau
perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka graf fungsi kuadratik.
2.1 Menentukan nilai maksimum atau nilai minimum
fungsi kuadratik dengan kaedah penyempurnaan
kuasa dua.


3. Melakar graf fungsi
kuadratik.


Gunakan kalkulator grafik atau
perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
mengukuhkan pemahaman graf
fungsi kuadratik.

3.1 Melakarkan graf fungsi kuadratik dengan mencari
titik maksimum atau titik minimum dan titik-titik lain.

Tegaskan penandaan titik
maksimum atau titik minimum
dan titik-titik lain pada graf
atau dengan mencari paksi
simetri dan pintasan-y.
Tentukan titik-titik lain dengan
mencari pintasan- x (jika
wujud).
4. Memahami dan
menggunakan konsep
ketaksamaan kuadratik
Gunakan kalkulator grafik atau
perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka konsep
ketaksamaan kuadratik.
4.1 Menentukan julat nilai x yang memenuhi
sesuatu ketaksamaan kuadratik.
Tegaskan kaedah lakaran graf
dan penggunaan garis nombor
(bila perlu).

A3. FUNGSI KUADRATIK

Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


6

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Menyelesaikan persamaan
serentak dalam dua anu:
satu persamaan linear dan
satu persamaan tak linearGunakan kalkulator grafik atau
perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka konsep persamaan
serentak.
Gunakan contoh dalam situasi
kehidupan seharian seperti luas,
perimeter dan lain-lain.


1.1 Menyelesaikan persamaan serentak melalui
kaedah penggantian.1.2 Menyelesaikan persamaan serentak
yang melibatkan situasi kehidupan seharian.


Terhad kepada persamaan tak
linear darjah kedua sahaja.A4 PERSAMAAN SERENTAK
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


7

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Memahami dan
menggunakan konsep
indeks dan hukum indeks
untuk menyelesaikan
masalah.
Gunakan contoh dalam situasi
kehidupan seharian untuk
memperkenalkan konsep indeks.

Gunakan perisian komputer seperti
hamparan elektronik untuk
mempertingkatkan pemahaman
indeks.

1.1 Mencari nilai bagi sesuatu nombor yang
diungkapkan dalam bentuk
a) indeks integer,
b) indeks pecahan.

1.2 Mencari nilai hasil darab, hasil bahagi atau
kuasa untuk nombor dalam bentuk indeks
dengan menggunakan hukum indeks.

1.3 Mempermudahkan ungkapan algebra dengan
menggunakan hukum indeks.

Bincangkan indeks sifar dan
indeks negative.
2. Memahami dan
menggunakan konsep
logaritma dan hukum
logaritma untuk
menyelesaikan masalah.
Gunakan kalkulator saintifik untuk
mempertingkatkan pemahaman
konsep logaritma.
2.1 Mengungkapkan persamaan dalam bentuk
indeks kepada bentuk logaritma dan sebaliknya.


2.2 Mencari logaritma sesuatu nombor.
2.3 Mencari logaritma sesuatu nombor dengan
menggunakan hukum logaritma.

2.4 Meringkaskan ungkapan logaritma kepada
bentuk termudah.
Terangkan definisi logaritma.
N = a
x
, log
a
N = x dengan
a > 0, a = 1.

Tegaskan bahawa
log
a
1 = 0; log
a
a = 1
Tegaskan bahawa :
(a) logaritma bagi nombor
negatif tidak tertakrif.
(b) logaritma bagi sifar tidak
tertakrif.
Bincangkan kes apabila
nombor yang diberi adalah
dalam bentuk:
a) indeks,
b) berangka.

Bincangkan hukum logaritma.


A5. INDEKS DAN LOGARITMA
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


8

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
3. Memahami dan
menggunakan penukaran
asas logaritma untuk
menyelesaikan masalah.

3.1 Mencari logaritma sesuatu nombor dengan
menukar asas logaritma kepada asas yang
sesuai.


3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
penukaran asas dan hukum logaritma.

Bincangkan:

a
b
b
a
log
1
log =
4. Menyelesaikan persamaan
yang melibatkan indeks dan
logaritma.

4.1 Menyelesaikan persamaan yang melibatkan
indeks.

4.2 Menyelesaikan persamaan yang melibatkan
logaritma.Terhad kepada persamaan
indeks dan logaritma yang
menghasilkan satu
penyelesaian sahaja.

Selesaikan persamaan yang
melibatkan indeks melalui:
a) perbandingan indeks dan
asas,
b) penggunaan logaritma.

A5. INDEKS DAN LOGARITMA
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


9

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Mencari jarak di antara dua
titik.


Gunakan contoh dalam situasi
kehidupan seharian untuk mencari
jarak di antara dua titik.
1.1 Mencari jarak di antara dua titik dengan
menggunakan rumus.


Gunakan Teorem Pythagoras
untuk mencari rumus jarak di
antara dua titik.
2. Memahami konsep
pembahagian tembereng
garis.
2.1 Mencari titik tengah di antara dua titik.


2.2 Mencari koordinat yang membahagikan sesuatu
tembereng garis dengan nisbah m : n.
Terhad kepada nilai m dan n
positif sahaja.
Rumus
|
.
|

\
|
+
+
+
+
n m
my ny
n m
mx nx
2 1 2 1
,

tidak perlu diterbitkan.
3. Mencari luas poligon Gunakan perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka konsep luas poligon.

Gunakan
4 3
4 3
2 1
2 1
2
1
y y
x x
y y
x x

untuk penggantian koordinat
dalam rumus.


3.1 Mencari luas suatu segitiga berasaskan
luas bentuk-bentuk geometri tertentu.

3.2 Mencari luas segitiga dengan menggunakan
rumus.3.3 Mencari luas sisi empat dengan menggunakan
rumus.

Terhad kepada pengiraan
masalah berangka.

Tegaskan hubungan antara
tertib bucu dan tanda luas.

Rumus
|
|
.
|

\
|
÷ ÷
÷ + +
3 1 2 3
1 2 1 3 3 2 1 1
2
1
y x y x
y x y x y x y x

tidak perlu diterbitkan.

Tegaskan jika luas ialah sifar,
maka titik-titik berkenaan
adalah segaris.
G1. GEOMETRI KOORDINAT
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


10

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
4. Memahami dan
menggunakan konsep
persamaan garis lurus.
Gunakan perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka konsep persamaan
garis lurus.
4.1 Menentukan pintasan-x dan pintasan-y
suatu garis lurus.

4.2 Mencari kecerunan suatu garis lurus yang melalui
dua titik.

4.3 Mencari kecerunan suatu garis lurus dengan
menggunakan pintasan-x dan pintasan-y.

4.4 Mencari persamaan garis lurus apabila diberi:
a) kecerunan dan satu titik,
b) titik-titk,
c) pintasan-x dan pintasan-y.


4.5 Mencari kecerunan, pintasan-x dan pintasan-y
suatu garis lurus yang persamaannya diberi.

4.6 Menukarkan persamaan garis lurus kepada
bentuk am.

4.7 Mencari koordinat titik persilangan dua garis
lurus.Jawapan untuk hasil
pembelajaran 4.4(a) dan
4.4 (b) hendaklah dinyatakan
dalam bentuk termudah.

Libatkan penukaran
persamaan garis lurus kepada
bentuk kecerunan dan bentuk
pintasan.
5. Memahami dan
menggunakan konsep garis
lurus selari dan garis lurus
serenjang.
Gunakan contoh situasi kehidupan
seharian untuk meneroka garis
lurus selari dan garis lurus
serenjang.5.1 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah
selari apabila kecerunan kedua-dua garis lurus
diketahui dan sebaliknya.
Tegaskan bahawa bagi garis
selari:
m
1
= m
2
.
G1. GEOMETRI KOORDINAT
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


11

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat

Gunakan kalkulator grafik dan
perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka konsep garis lurus selari
dan garis lurus serenjang.

.


5.2 Mencari persamaan garis lurus yang melalui satu
titik tertentu dan selari dengan garis lurus yang
diberi.

5.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah
serenjang apabila kecerunan kedua-dua garis
lurus diketahui dan sebaliknya.

5.4 Menentukan persamaan garis lurus yang
melalui satu titik tertentu dan berserenjang
dengan garis lurus yang diberi.

5.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
persamaan garis lurus.

Tegaskan bahawa bagi garis
serenjang:
1
2 1
÷ = m m
.
Terbitan 1
2 1
÷ = m m tidak
diperlukan .
6. Memahami dan
menggunakan konsep
persamaan lokus yang
melibatkan jarak di antara
dua titik.
Gunakan contoh dalam situasi
kehidupan seharian untuk
meneroka pesamaan lokus yang
melibatkan jarak di antara dua titik.

Gunakan kalkulator grafik dan
perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka persamaan lokus yang
melibatkan jarak di antara dua titik.6.1 Mencari persamaan lokus yang memenuhi syarat:
a) jarak titik yang bergerak dari suatu titik tetap
adalah malar.
b) nisbah jarak titik yang bergerak dari dua titik
tetap adalah malar.


6.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus.
G1. GEOMETRI KOORDINAT
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


12

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Memahami dan
menggunakan konsep
sukatan kecenderungan
memusat untuk
menyelesaikan masalah.

Gunakan kalkulator saintifik,
kalkulator grafik dan hamparan
elektronik untuk meneroka sukatan
kecenderungan memusat.

Murid mengumpul data daripada
situasi kehidupan seharian untuk
menyelidik sukatan
kecenderungan memusat.1.1 Mengira min untuk data tak terkumpul.

1.2 Menentukan mod untuk data tak terkumpul.

1.3 Menentukan median untuk data tak terkumpul.

1.4 Menentukan kelas mod daripada jadual taburan
kekerapan bagi data terkumpul.

1.5 Mencari nilai mod daripada histogram.

1.6 Mengira min bagi data terkumpul.

1.7 Mengira median daripada jadual taburan
kekerapan longgokan bagi data terkumpul.

1.8 Menganggar median bagi data terkumpul
daripada ogif.


1.9 Menentukan kesan ke atas mod,
median dan min untuk sesuatu set data apabila:
a) setiap data ditukar secara seragam.
b) wujud nilai ekstrim.
c) sesuatu data ditambahkan atau dikeluarkan.

1.10 Menentukan sukatan kecenderungan memusat
yang paling sesuai untuk data yang diberikan.Bincang data terkumpul dan
data tak terkumpul.
Libatkan hanya kes selang
kelas yang seragam sahaja.
Rumus median tidak perlu
diterbitkan.


Ogif dikenali juga sebagai
lengkung kekerapan
longgokan.


Libatkan data terkumpul dan
tak terkumpul.

S1. STATISTIK
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


13

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
2. Memahami dan
menggunakan konsep
sukatan serakan untuk
menyelesaikan masalah.2.1 Mencari julat bagi data tak terkumpul.

2.2 Mencari julat antara kuartil bagi data tak
terkumpul.

2.3 Mencari julat bagi data terkumpul.

2.4 Mencari julat antara kuartil bagi data terkumpul
daripada jadual kekerapan longgokan.


2.5 Menentukan julat antara kuartil bagi data
terkumpul daripada ogif.

2.6 Menentukan varians bagi:
a) data tak terkumpul.
b) data terkumpul

2.7 Menentukan sisihan piawai bagi:
a) data tak terkumpul.
b) data terkumpul

2.8 Menentukan kesan ke atas julat, julat antara
kuartil, varians dan sisihan piawai untuk sesuatu
set data apabila:
a) setiap data ditukar secara seragam.
b) wujud nilai ekstrim.
c) sesuatu data dimasukkan atau dikeluarkan.

2.9 Membandingkan kecenderungan memusat dan
serakan antara dua set data.


Tentukan kuartil pertama dan
kuartil ketiga dengan
menggunakan prinsip
pertama.

Tegaskan perbandingan
antara dua set data
berdasarkan sukatan
kecenderungan memusat
sahaja tidak mencukupi.

S1. STATISTIK
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


14

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Memahami konsep radian.Gunakan perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka konsep sukatan
membulat.


1.1 Menukarkan ukuran dalam radian kepada darjah
dan sebaliknya.Bincangkan takrif bagi satu
radian.
”rad” ialah singkatan untuk
radian.
Libatkan sukatan dalam radian
yang diungkapkan dalam
sebutan π.
2. Memahami dan
menggunakan konsep
panjang lengkok suatu
bulatan untuk
menyelesaikan masalah.

Gunakan contoh situasi kehidupan
seharian untuk meneroka sukatan
membulat.

2.1 Menentukan:
a) panjang lengkok,
b) jejari,
c) sudut tercangkum di pusat bulatan
berdasarkan maklumat yang diberi.

2.2 Mencari perimeter tembereng suatu bulatan.

2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
panjang lengkok.


3. Memahami dan
menggunakan konsep luas
sektor suatu bulatan untuk
menyelesaikan masalah.


3.1 Menentukan:
a) luas sektor,
b) jejari,
c) sudut tercangkum di pusat bulatan
berdasarkan maklumat yang diberi.

3.2 Mencari luas tembereng suatu bulatan.

3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas
sektor.
T1. SUKATAN MEMBULAT
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


15

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Memahami dan
menggunakan konsep
kecerunan bagi sesuatu
lengkung dan pembezaan.

Gunakan kalkulator grafik atau
perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka konsep pembezaan.

1.1 Menentukan nilai sesuatu fungsi apabila
pembolehubahnya menghampiri suatu nilai
tertentu.


1.2 Mencari kecerunan perentas yang
menghubungkan dua titik pada sesuatu lengkung.

1.3 Mencari terbitan pertama sesuatu fungsi
( ) x f y = sebagai kecerunan tangen kepada graf
tersebut.

1.4 Mencari terbitan pertama bagi polinomial dengan
menggunakan prinsip pertama.

1.5 Mendeduksikan rumus terbitan pertama bagi
fungsi
n
ax y = secara aruhan.

Idea had sesuatu fungsi boleh
diilustrasikan melalui graf.
Konsep terbitan pertama
sesuatu fungsi diterangkan
sebagai tangen kepada
sesuatu lengkung dan boleh
diilustrasikan melalui graf.
Terhad kepada
n
ax y = ;
a, n ialah pemalar, n = 1, 2, 3...

Tatatanda ( ) x f ' adalah
setara dengan
dx
dy
apabila ( ) x f y = .

2. Memahami dan
menggunakan konsep
terbitan pertama bagi fungsi
polinomial untuk
menyelesaikan masalah.
2.1 Menentukan terbitan pertama bagi fungsi
n
ax y = dengan menggunakan rumus.

2.2 Menentukan nilai terbitan pertama bagi fungsi
n
ax y = untuk nilai x yang diberi.

K1. PEMBEZAAN
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


16

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
2.3 Menentukan terbitan pertama bagi sesuatu fungsi
yang melibatkan:
a) penambahan, atau
b) penolakan
sebutan-sebutan algebra.

2.4 Menentukan terbitan pertama hasil darab dua
polinomial

2.5 Menentukan terbitan pertama hasil bahagi dua
polinomial

2.6 Menentukan terbitan pertama fungsi gubahan
menggunakan petua rantai.

2.7 Menentukan kecerunan tangen kepada sesuatu
lengkung pada suatu titik.

2.8 Menentukan persamaan tangen kepada sesuatu
lengkung pada suatu titik.

2.9 Menentukan persamaan normal kepada sesuatu
lengkung pada suatu titik.


Hadkan kes-kes dalam Hasil
Pembelajaran 2.7 hingga 2.9
kepada petua yang
diperkenalkan dalam 2.4
hingga 2.6.
3. Memahami dan
menggunakan konsep nilai
maksimum dan nilai
minimum untuk
menyelesaikan masalah.
Gunakan kalkulator grafik atau
perisian komputer untuk meneroka
konsep nilai maksimum dan nilai
minimum.
3.1 Menentukan titik pusingan pada suatu lengkung.


3.2 Menentukan sama ada sesuatu titik pusingan
adalah titik maksimum atau titik minimum.

3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai
maksimum atau nilai minimum .


Tegaskan penggunaan
terbitan pertama bagi
menentukan titik pusingan.
Tidak termasuk titik lengkok
balas.
Terhad kepada dua
pembolehubah sahaja.
K1. PEMBEZAAN
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


17

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
4. Memahami dan
menggunakan konsep kadar
perubahan untuk
menyelesaikan masalah.
Gunakan kalkulator grafik dengan
computer base ranger untuk
meneroka konsep nilai maksimum
dan nilai minimum
4.1 Menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang
terhubung.
Terhad kepada tiga
pembolehubah sahaja.
5. Memahami dan
menggunakan konsep
perubahan kecil dan
penghampiran untuk
menyelesaikan masalah.

5.1 Menentukan perubahan kecil untuk sesuatu
kuantiti

5.2 Menentukan nilai hampir dengan menggunakan
pembezaan.
Tidak termasuk kes yang
melibatkan perubahan
peratusan.

6. Memahami dan
menggunakan konsep
terbitan kedua untuk
menyelesaikan masalah.
6.1 Menentukan terbitan kedua bagi fungsi
( ) x f y = .6.2 Menentukan sama ada titik pusingan sesuatu
lengkung adalah maksimum atau minimum
dengan menggunakan terbitan kedua.Perkenalkan
2
2
dx
y d
sebagai
(
¸
(

¸

dx
dy
dx
d
atau
( ) ( ) | | x f
dx
d
x f ' = ' ' .

K1. PEMBEZAAN
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


18

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbingb untuk Murid akan dapat
1. Memahami dan
menggunakan konsep bagi
petua sinus untuk
menyelesaikan masalah.
Gunakan perisian komputer
seperti Geometer’s Sketchpad
untuk meneroka petua sinus.

Gunakan contoh situasi
kehidupan seharian untuk
meneroka petua sinus.
1.1 Mengesahkan petua sinus.
1.2 Menggunakan petua sinus untuk mencari sisi
atau sudut yang tidak diketahui bagi suatu
segitiga.
1.3 Mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui bagi
suatu segitiga yang melibatkan kes berambiguiti.
1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua
sinus.


Libatkan segitiga bersudut
cakah.
2. Memahami dan
menggunakan konsep bagi
petua kosinus untuk
menyelesaikan masalah.
Gunakan perisian komputer
seperti Geometer’s Sketchpad
untuk meneroka petua kosinus.
Gunakan contoh situasi kehidupan
seharian untuk meneroka petua
kosinus.
2.1 Mengesahkan petua kosinus.
2.2 Menggunakan petua kosinus untuk mencari sisi
atau sudut yang tidak diketahui bagi sesuatu
segitiga.
2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua
kosinus.
2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua
sinus dan petua kosinus.


Libatkan segitiga bersudut
cakah.
3. Memahami dan
menggunakan rumus bagi
luas segitiga untuk
menyelesaikan masalah.
Gunakan perisian komputer
seperti Geometer’s Sketchpad
untuk meneroka konsep bagi luas
segitiga.

Gunakan contoh situasi
kehidupan seharian untuk
meneroka luas segitiga.

3.1 Mencari luas segitiga dengan menggunakan
rumus C ab sin
2
1
atau setara.

3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan objek
tiga dimensi.


AST1. PENYELESAIAN SEGITIGA
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


19

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Memahami dan
menggunakan konsep
nombor indeks untuk
menyelesaikan masalah.Gunakan contoh situasi kehidupan
seharian untuk meneroka nombor
indeks.


1.1 Menghitung nombor indeks.

1.2 Menghitung indeks harga.

1.3 Mencari Q
0
atau Q
1
apabila maklumat yang
berkaitan diberi.

Terangkan nombor indeks.


Q
0
= kuantiti pada masa asas
Q
1
= kuantiti pada masa
tertentu


2. Memahami dan
menggunakan konsep
indeks gubahan untuk
menyelesaikan masalah.

Gunakan contoh situasi kehidupan
seharian untuk meneroka indeks
gubahan.

2.1 Menghitung indeks gubahan.


2.2 Mencari nombor indeks atau pemberat apabila
maklumat yang berkaitan diberi.


2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
nombor indeks dan indeks gubahan.

Terangkan pemberat dan
indeks gubahan.ASS1. NOMBOR INDEKS
Matematik Tambahan
TINGKATAN 4


20

OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat
1. Melaksanakan kerja projek.

Gunakan kalkulator saintifik,
kalkulator grafik atau perisian
komputer untuk melaksanakan
kerja projek.

Murid dibenarkan melaksanakan
kerja projek secara berkumpulan
tetapi laporan bertulis mesti
disediakan secara individu.

Murid perlu diberi peluang untuk
membuat persembahan secara
lisan bagi kerja projek.1.1 Mentakrif masalah/situasi yang dikaji.
1.2 Menyatakan konjektur yang relevan.
1.3 Menggunakan strategi penyelesaian masalah
untuk menyelesaikan masalah.

1.4 Mentafsir dan membincangkan keputusan.

1.5 Membuat kesimpulan dan/atau pengitlakan
berdasarkan penilaian kritis terhadap keputusan
dalam 1.4.

1.6 Menghasilkan laporan bertulis secara sistematik
dan menyeluruh.


Tegaskan penggunaan
Kaedah Polya dalam proses
penyelesaian masalah.

Gunakan sekurang-kurangnya
dua strategi bagi
menyelesaikan masalah.
Beri penekanan kepada
penaakulan dan keberkesanan
komunikasi dalam matematik.
KP1 KERJA PROJEK

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tambahan Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Additional Mathematics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4 – 8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel:603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http/www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN
Muka surat RUKUN NEGARA Falsafah Pendidikan Kebangsaan Prakata Pendahuluan A1. Fungsi A2. Persamaan Kuadratik A3. Fungsi Kuadratik A4. Persamaan Serentak A5. Indeks dan Logaritma G1. Geometri Koordinat S1. Statistik T1. Sukatan Membulat K1. Pembezaan AST1. Penyelesaian Segitiga ASS1. Nombor Indeks KP1. Kerja Projek iv v vii ix 1 3 5 7 8 10 13 15 16 19 20 21

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

berketerampilan. berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani.

vi .

Matematik Tambahan turut bertujuan memupuk nilai murni dan cinta terhadap negara dalam usaha membentuk individu holistik yang dapat menyumbang terhadap keharmonian dan kemakmuran negara serta rakyatnya. serta sikap positif dalam kalangan murid. Bermula tahun 2012. Seperti mata pelajaran peringkat menengah yang lain. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina. iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.PRAKATA murid dari negara lain. penggunaan TMK menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka. Sains dan teknologi memainkan peranan kritikal dalam memastikan aspirasi negara untuk menjadi negara maju tercapai. kalkulator grafik dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yang dipelajari. Matematik Tambahan memberi pendedahan kepada tahap matematik yang lebih tinggi. Selain bertujuan menyediakan murid agar berupaya menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian. Oleh kerana matematik penting dalam usaha membentuk pengetahuan saintifik dan teknologi. maka wajar dipastikan pendidikan matematik yang berkualiti disediakan dari peringkat rendah lagi dan berterusan hingga ke peringkat menengah atas. Selain itu. bersesuaian dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan Spesifikasi Kurikulum terjemahan ini. GHANI AMN) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia vii . Penggunaan teknologi sangat ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Kurikulum matematik di Malaysia bertujuan membentuk pengetahuan dan keupayaan matematik. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. malah dengan (HAJI ALI BIN AB. menguji dan membuktikan konjektur. Pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015. Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya.

viii .

tekun dan yakin yang disematkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian dalam bentuk ujian dan peperiksaan membolehkan tahap kefahaman dan pencapaian murid diakses. tepat. Di samping itu nilai murni juga diperkenalkan mengikut konteks di sepanjang pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. Penekanan kepada komunikasi secara matematik membentuk keupayaan murid untuk menterjemahkan sesuatu situasi kepada model matematik dan sebaliknya. Sukatan Pelajaran Matematik Tambahan telah digubal dengan mengambil kira kandungan mata pelajaran Matematik. bertujuan memenuhi keperluan murid yang cenderung ke arah bidang sains dan teknologi. Murid dididik dari peringkat awal dengan kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran berkomunikasi secara matematik bagi membolehkan mereka membuat keputusan secara berkesan. Nilai intrinsik matematik seperti berpemikiran sistematik. Semasa murid menerangkan konsep dan juga hasil kerja. Kemahiran berkomunikasi secara matematik juga ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. Melalui penggunaan teknologi. amat digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. maka kemahiran menjalankan kajian dan pembangunan dalam matematik seharusnya dibentuk dan dididik dari peringkat sekolah. Beberapa cabang matematik yang baru diperkenalkan dalam kurikulum ini selaras dengan perkembangan terkini dalam pendidikan matematik. terutamanya Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian sikap yang positif terhadap matematik. Di samping itu. tahap kefahaman murid terhadap konsep dapat ditingkatkan melalui stimulus secara visual yang disediakan serta pengiraan yang kompleks dapat dipermudahkan dengan penggunaan kalkulator. mengupayakan murid untuk mengaplikasikan konsep dan kemahiran matematik serta memperkembangkan kemahiran berkomunikasi. menjadikan pembelajaran matematik lebih bermakna dan mencabar. Oleh itu. Penilaian dalam Matematik Tambahan mengambil kira beberapa aspek penting seperti pemahaman (ix) . mereka dibimbing untuk menggunakan istilah dan ayat matematik yang betul dan tepat. Matematik Tambahan merupakan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah. penegasan diberikan kepada heuristik penyelesaian masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi membolehkan murid memperoleh keupayaan serta keyakinan menggunakan matematik dalam situatsi yang baru serta berlainan. Bidang ini merupakan penggerak utama dalam pelbagai pembangunan berkaitan sains dan teknologi. Seiring dengan objektif negara untuk membentuk masyarakat yang celik k-ekonomi. berkeupayaan menggunakan pengetahuan matematik bagi menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian adalah penting bagi memastikan tercapainya hasrat dan aspirasi negara untuk menjadi sebuah negara perindustrian. Penggunaan teknologi. Matematik adalah bidang ilmu yang penting dalam menyediakan tenaga kerja yang berupaya memenuhi keperluan negara yang progresif. Penerokaan masalah matematik melalui pelaksanaan Kerja Projek ini dapat menggerakkan minda murid. Kerja Projek Matematik Tambahan wajib dilaksanakan oleh semua murid dan ianya bertujuan memberi peluang kepada mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di bilik darjah kepada situasi sebenar di luar bilik darjah. usaha harus dipergiatkan bagi memastikan masyarakat mengasimilasikan pengetahuan matematik dalam kehidupan seharian. menyeluruh.PENDAHULUAN Masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan luas. Oleh itu kandungan Matematik Tambahan telah diolah supaya mencapai hasrat dan objektif tersebut. Kurikulum matematik Tambahan menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kemahiran di mana penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pakej Teras adalah wajib dipelajari oleh semua murid dan mengandungi 9 tajuk yang disusun di bawah 5 komponen iaitu:      Geometri Algebra Kalkulus Trigonometri Statistik OBJEKTIF Kurikulum Matematik Tambahan membolehkan murid: 1. MATLAMAT Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan mempertingkatkan pengetahuan dan keupayaan matematik murid secara mendalam agar mereka berupaya menggunakan matematik secara bertanggungjawab dan berkesan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dan juga bagi memastikan murid mempunyai persediaan yang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran serta dapat berfungsi secara produktif dalam kerjaya yang berkaitan dengan sains dan teknologi. memperkembangkan kebolehan berfikir secara kritis dan kreatif serta menaakul secara mantik. 6. 3. Setiap komponen pengajaran mengandungi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan satu cabang matematik. 4. 8.konsep. memperkukuhkan kemahiran penyelesaian masalah. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Matematik Tambahan Tingkatan Empat disusun dalam dua pakej pembelajaran iaitu Pakej Teras dan Pakej Elektif. menghubungkaitkan idea matematik dengan keperluan dan aktviti manusia. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menterjemahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan harian. bentuk dan perkaitan serta memperoleh pengetahuan dalam kalkulus. serta membolehkan persediaan rancangan pengajaran yang lebih berkesan. mengamalkan nilai intrinsik matematik. vektor dan pengaturcaraan linear. 9. Penilaian yang berkesan dan menggunakan pelbagai sumber memberikan maklumat yang berguna tentang tahap perkembangan dan progres murid. memperluaskan keterampilan dalam bidang nombor. Penilaian secara berterusan melalui pengajaran dan pembelajaran seharian membolehkan guru mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta tahap keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. membuat inferens dan pengitlakan yang munasabah daripada maklumat yang diberi. 10. menghujahkan penyelesaian dalam bahasa matematik yang tepat. Tajuk dalam suatu komponen pengajaran disusun mengikut hierarki supaya tajuk yang mudah dipelajari terlebih dahulu sebelum meneruskan kepada sesuatu tajuk yang lebih kompleks. hasil kerja kumpulan dan hasil kerja rumah membantu guru dalam memperbaiki proses pengajaran. 5. menggunakan perkakasan dan perisian teknologi untuk meneroka matematik. 2. 7. (x) . menghubungkaitkan pembelajaran matematik dengan aktiviti harian dan kerjaya. Maklumat yang diperolehi melalui respon murid terhadap soalan yang diajukan. penguasaan kemahiran dan soalan bukan rutin yang memerlukan pengaplikasian pelbagai strategi penyelesaian masalah.

Lajur ini mengandungi antara lain perkaraperkara berikut:  limitasi dan skop kepada sesuatu tajuk atau hasil pembelajaran. menyusun dan menyenaraikan data. Murid hanya perlu memilih satu pakej pilihan sahaja mengikut kecenderungan bidang yang ingin diceburi kelak. perhatian diberikan kepada konsep dan kemahiran matematik yang lebih khusus. menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai bagi murid mereka dan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian. mengenal pasti pola. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. Selain daripada itu. Huraian sukatan pelajaran telah disediakan dalam satu format yang dapat membantu guru menjalankan pengajaran sesuatu tajuk secara berkesan. Guru juga perlu merujuk kepada sumber-sumber lain contohnya seperti buku teks dan juga internet. Lajur Hasil Pembelajaran mendefinisikan dengan jelas apa yang perlu dicapai oleh murid di akhir sesuatu pengalaman pembelajaran. Di samping soalan rutin. Elemen utama yang ditekankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan adalah seperti berikut: Penyelesaian Masalah Dalam kurikulum matematik.  penekanan. Unit-unit Pembelajaran tersebut telah disusun berdasarkan hierarki iaitu daripada konsep yang mudah kepada yang lebih abstrak. dan  rumus. Dalam lajur Nota. Guru perlu mengenalpasti indikator yang menunjukkan bahawa murid telah mencapai sesuatu hasil pembelajaran. PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Proses pengajaran dan pembelajaran dalam kurikululm ini menegaskan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap dan nilai positif. menggunakan analogi dan bekerja ke belakang telahpun dipelajari. terdapat elemen lain yang perlu diambil kira dan diserapkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah secara terancang. kemahiran menyelesaikan masalah serta strategi penyelesaian masalah seperti kaedah cuba jaya.Pakej Elekftif terdiri daripada dua pakej iaitu Pakej Aplikasi Sains dan Teknologi dan Pakej Aplikasi Sains Sosial. Walau bagaimanapun. ianya hanyalah contoh pengalaman pembelajaran dan guru tidak seharusnya terkongkong dengan contoh-contoh tersebut sahaja. melukis gambar rajah. murid harus berupaya menyelesaikan masalah bukan rutin menggunakan strategi (xi) . Kandungan sesuatu tajuk telah diolah dalam empat lajur iaitu:  Objektif Pembelajaran  Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran  Hasil Pembelajaran  Nota Semua konsep dan kemahiran yang hendak disampaikan telah disusun dalam beberapa unit pembelajaran dan dinyatakan dalam lajur Bidang Pembelajaran. strategi-strategi tersebut perlu diperkukuhkan lagi. teknik strategi dan sumber yang berkaitan dengan sesuatu konsep atau kemahiran. menyelesaikan masalah yang lebih mudah. Guru digalakkan merujuk kepada contoh-contoh lain.  notasi. Hasil pembelajaran juga menyatakan keupayaan matematik yang perlu dijelmakan melalui aktiviti yang dijalankan. membuat ujikaji dan simulasi. Lajur Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah.

penyelesaian masalah. Pembentukan penaakulan matematik berkait rapat dengan pembentukan intelek dan juga komunikasi murid. Oleh itu. Penaakulan Penaakulan secara logikal merupakan asas kepada pemahaman dan penyelesaian masalah dalam matematik. membuat dan menilai tekaan serta telahan matematik. perwakilan matematik dan lain-lain lagi. Penekanan kepada pemikiran logikal semasa melakukan aktiviti matematik berupaya membuka minda murid untuk menerima matematik sebagai alat yang penting dan berkuasa dalam kehidupan seharian. Proses penaakulan yang analitik dan sistematik melalui komunikasi juga membantu murid meningkatkan dan memperkukuhkan pengetahuan dan pemahaman konsep matematik ke tahap yang lebih mendalam. Murid pada semua tahap harus dilatih untuk membuat kajian terhadap tekaan dan telahan dengan menggunakan bahan konkrit. komputer. kalkulator. murid akan terpaksa mempelajari dan mengingati terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. menulis dan lisan. Algebra. guru seharusnya sering menyediakan ruang dan peluang untuk murid membaca. bermakna serta meransang perbincangan. Penaakulan secara logikal seharusnya diserapkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya murid berupaya mengenal. Penekanan kepada komunikasi secara matematik juga akan membentuk keupayaan dan keterampilan murid untuk menterjemahkan sesuatu perkara kepada model matematik dan sebaliknya. menulis serta membincangkan idea-idea matematik di mana bahasa matematik menjadi lebih bersahaja dan perkara ini akan hanya dapat dilaksanakan melalui tugasan matematik yang sesuai. Murid perlu digalakkan untuk membuat anggaran. murid akan dapat melihat matematik sebagai bidang yang saling berkait antara (xii) . Sekiranya tiada perkaitan antara bidang-bidang tersebut. murid akan lebih efisyen dalam menyelesaikan masalah serta berupaya menerangkan kefahaman konsep dan kemahiran matematik kepada rakan dan juga guru. Membuat Kaitan Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. membuat kaitan antara tajuk-tajuk yang dipelajari dan juga perkaitan dengan bidang pembelajaran yang lain secara umumnya. Komunikasi dalam Matematik Kemahiran berkomunikasi secara matematik juga ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. Statistik dan juga Kalkulus. Melalui komunikasi yang berkesan. Komunikasi merupakan media penting dalam perkongsian idea dan dalam meningkatkan pemahaman tentang konsep matematik. sesuatu idea matematik menjadi objek refleksi. Trigonometri. telahan dan tekaan yang munasabah dan “cerdik” semasa melaksanakan proses mendapatkan jawapan. Kemahiran berkomunikasi dalam matematik termasuklah membaca. Kurikulum Matematik Tambahan terdiri daripada beberapa bidang seperti Geometri. ruang dan peluang harus disediakan agar murid dapat membuat kaitan antara pengetahuan konsep dan juga pengetahuan prosedural. Guru juga digalakkan mengguna dan mendemonstrasikan masalah yang mempunyai pelbagai strategi penyelesaian masalah. Melalui komunikasi. Bila wujudnya perkaitan antara bidang-bidang tersebut. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid yang kemahiran berkomunikasi matematiknya diperkembangkan akan lebih bersikap ingin tahu dan pada masa yang sama membentuk keyakinan diri. perbincangan serta modifikasi.

Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan seharusnya mengandungi elemen diagnostik kendiri agar murid dapat mengakses tahap kefahaman mereka dan juga dalam memastikan mereka berupaya mencapai kemahiran yang diperlukan. menggalakkan semangat bekerjasama serta membentuk keyakinan diri. Sebaliknya teknologi harus digunakan sebagai satu alat bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran matematik. Pihak sekolah digalak melengkapkan guru dengan perisian teknologi yang bersesuaian serta berkesan. pembelajaran secara kontekstual. Penggunaan Teknologi Penggunaan perkakasan dan perisian pembelajaran digalakkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. Penggunaan perkakasan dan perisian teknologi memberikan beberapa faedah kepada murid seperti meningkatkan kefahaman konsep. laman-laman web dalam Internet serta pakejpakej pembelajaran yang sedia ada boleh meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik Tambahan. malah mereka juga boleh meneroka konsep matematik dengan lebih berkesan. perisian pendidikan. inkuiri penemuan. Pendekatan yang sesuai dilaksanakan termasuklah seperti yang berikut:       pembelajaran koperatif. pembelajaran masteri. maka murid dibentuk untuk lebih peka terhadap keperluan serta kepentingan matematik. membentuk idea yang abstrak. Penerangan ringkas tentang sejarah berkaitan dengan aspek matematik dan ahli matematik terkenal juga dijelmakan melalui kurikulum ini. keyakinan dan berfikiran sistematik perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen patriotism juga perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah melalui topik-topik sesuai. Murid juga dapat menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang pembelajaran yang berbeza dan juga dalam kehidupan seharian.satu sama lain dan bukannya idea-idea yang tidak berkaitan serta berasingan. Dalam membantu murid membentuk sikap dan personaliti yang positif. Pemilihan pendekatan yang sesuai akan menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberansangkan dan seterusnya dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran matematik. Pembelajaran secara berkumpulan contohnya dapat membentuk kemahiran sosial. Perubahan ini menuntut guru menggunakan kepelbagaian teknik pengajaran dalam sesuatu kelas matematik. Apabila idea matematik dan kurikulum dikaitkan dengan kehidupan seharian. Selain itu. PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pelbagai perubahan yang berlaku pada hari ini memberikan impak terhadap kandungan dan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. membentuk keyakinan diri. Guru seharusnya menggunakan bahan konkrit yang sesuai bagi membantu murid mendapatkan pengalaman pembelajaran. Penggunaan kalkulator. nilai moral yang positif juga boleh diterapkan melalui konteks yang sesuai. memberi gambaran visual dan memudahkan pengiraan yang kompleks. Walau bagaimanapun teknologi tidak sepatutnya mengambil alih tugas dan fungsi guru. mereka cipta. Ianya harus dilaksanakan pada masa yang sesuai bagi meningkatkan tahap kefahaman murid serta membentuk murid yang menghargai matematik. nilai intrinsik matematik seperti kejituan. penerokaan. Penggunaan bahan pengajaran adalah (xiii) . penting dalam membentuk kefahaman murid tentang sesuatu konsep matematik. Penggunaan perisian contohnya seperti Geometer’s Sketchpad bukan sahaja membantu murid untuk memodelkan masalah dan membolehkan mereka memahami sesuatu topik dengan lebih baik. konstruktivisme. menggalakkan sifat berdikari serta menyemai semangat bekerjasama. komputer.

Skim pengajaran ini mempersembahkan kandungan Matematik Tambahan daripada yang sudah diajar kepada yang baru. SKIM KOMPONEN Komponen Algebra A1.Persamaan Serentak A5.Pembezaan T1. Nombor Indeks KP1. dua skim tahunan dicadangkan iaitu Skim Komponen dan Skim Tajuk.Fungsi A2. Skim Tajuk pula memberikan guru lebih keluwesan memperkenalkan tajuk Algebra dan tajuk Geometri sebelum memperkenalkan cabang matematik yang baru kepada murid contohnya seperti Kalkulus. Kerja Projek KP1.Indeks & Logaritma Komponen Statistik S1.Fungsi Kuadratik A4. gaya pembelajaran murid dan juga gaya pengajaran guru.SKIM PENGAJARAN Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.Statistik Komponen Trigonometri Komponen Geometri G1. Kerja Projek (xiv) . Antara dua skim pengajaran tersebut.Persamaan Kuadratik A3.Geometri Koordinat Komponen Kalkulus K1. Dalam Skim Komponen semua tajuk yang berkaitan dengan Algebra diajar dahulu sebelum diteruskan kepada komponen lain.Sukatan Membulat Pakej Sains dan Teknologi AST1. guru boleh memilih skim yang lebih sesuai dilaksanakan di kelas mereka berdasarkan pengetahuan awalan murid. Penyelesaian Segi tiga Pakej Sains Sosial ASS1.

dalam proses melaksanakan tugasan tersebut. Berdasarkan hasil penilaian. murid perlu mendapatkan jawapan kepada tugasan yang diberi melalui aktiviti seperti menyoal. contohnya melaksanakan aktiviti penggayaan bagi meningkatkan pencapaian murid dan dalam masa yang sama dapat membantu meningkatkan kemahiran pengajaran mereka. Pembezaan A3. Penyelesaian Segi Tiga atau ASS1. Fungsi Kuadratik KP1. tugasan yang sesuai yang mengandungi soalan bukan rutin perlu disediakan dan diberikan kepada murid untuk dilaksanakan. Nombor Indeks (xv) . Persamaan Serentak G1. Melalui pelaksanaan Kerja Projek. Kerja Projek A4. Kurikulum Matematik Tambahan memberi penekanan terhadap penilaian yang dijalankan dan ianya perlu merangkumi aspek berikut:  Kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran. membuat penyelidikan serta menghasilkan laporan bertulis. membincang dan menghujahkan idea. Pihak sekolah boleh menyediakan rancangan dalaman yang berkesan bagi membantu murid memperbaiki tahap pencapaian mereka. Walau bagaimanapun. guru perlu mengambil langkah yang sesuai dan relevan. Geometri Koordinat T1. penaakulan AST1.SKIM TAJUK PENILAIAN A1. Ianya bukan sahaja bertujuan memberi maklum balas tentang kemajuan murid tetapi dalam masa yang sama membolehkan guru memperbetulkan salah faham konsep serta kelemahan murid. Sukatan Membulat Penilaian yang berterusan dan merangkumi pelbagai bentuk adalah aspek penting dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.  Soalan bukan rutin (yang memerlukan pengaplikasian strategi penyelesaian masalah) A5. mengumpul dan menganalisa data. Indeks dan Logaritma Logarithms S1. Fungsi A2. Justeru. Ianya bertujuan memberi peluang kepada murid memindahkan serta mengaplikasikan pemahaman konsep dan kemahiran yang dipelajari kepada situasi di luar bilik darjah. Persamaan Kuadratik K1. Statistik Kerja Projek Matematik Tambahan Kerja Projek merupakan elemen baru dalam kurikulum Matematik Tambahan.

(b) latar belakang atau pengenalan. Setiap murid Tingkatan Empat yang mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan diperlukan menjalankan satu kerja projek Matematik Tambahan yang bertemakan sains dan teknologi atau sains sosial. Kerja projek boleh dijalankan secara kumpulan atau individu tetapi setiap murid perlu menyediakan satu laporan bertulis secara individu. (f) kesimpulan/pengitlakan. Laporan kerja projek perlu mengandungi antara lain perkara-perkara berikut: (a) tajuk. (d) dapatan. Kerja projek ini hanya boleh dijalankan seawal-awalnya pada semester kedua apabila murid telah menguasai beberapa tajuk. (c) kaedah strategi/prosedur. (e) perbincangan/penyelesaian. Tugasan yang diberikan dalam sesuatu kerja projek mestilah berdasarkan tajuk yang telah dipelajari sebelumnya dan boleh disiapkan oleh murid dalam tempoh tiga minggu. (xvi) . Murid boleh memilih satu projek berdasarkan senarai tugasan yang diberikan.dan komunikasi secara matematik harus diberikan wajaran yang tinggi berbanding keupayaan mendapatkan jawapan yang betul.

aktiviti main peranan dan perisian komputer untuk memperkenalkan konsep hubungan. objek. Bincangkan idea set dan perkenalkan tatatanda set. 2.2 gambar rajah anak panah. graf. Contoh : f : x  2x  1. ” f ( x)  2 x ” dibaca sebagai “2x ialah imej bagi x di bawah fungsi f ”.3 2. imej dan julat bagi sesuatu hubungan. banyak kepada satu. FUNGSI OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Matematik Tambahan TINGKATAN 4 CATATAN Murid akan dibimbing untuk 1. 2. Wakilkan fungsi menggunakan gambar rajah anak panah.1 2. Murid akan dapat 1. Mengenal pasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas. Mengkelaskan sesuatu hubungan yang ditunjukkan dalam rajah pemetaan sebagai hubungan: satu kepada satu.1 Mewakilkan sesuatu hubungan menggunakan a) b) c) 1. 1 . Gunakan gambar. pasangan bertertib atau graf. Libatkan juga fungsi yang tidak berasaskan matematik. Mengenal pasti domain.2 f ( x)  2 x “ f : x  2 x ” dibaca sebagai “fungsi f memetakan x kepada 2x”. satu kepada banyak atau banyak kepada banyak. pasangan bertertib. kodomain. Memahami konsep hubungan.A1.3 Menentukan domain. julat. Mengungkapkan sesuatu fungsi dengan menggunakan tatatanda fungsi. Memahami konsep fungsi. objek dan imej sesuatu fungsi.

Contoh fungsi meliputi algebra (linear dan kuadratik).2 4.2 Menentukan gubahan dua fungsi. Mencari objek melalui pemetaan songsang apabila imej dan fungsinya diberi. Menentukan imej sesuatu fungsi gubahan apabila objek diberi dan sebaliknya. Takrifkan dan lakarkan fungsi nilai mutlak. Tegaskan bahawa songsangan sesuatu fungsi tidak semestinya suatu fungsi. 3. FUNGSI OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P Gunakan kalkulator grafik atau perisian komputer untuk meneroka imej fungsi. Tidak termasuk songsangan bagi fungsi gubahan. 4. 3. Gunakan lakaran graf untuk menunjukkan hubungan antara fungsi dengan songsangannya. Terhad kepada fungsi algebra. Memahami konsep fungsi gubahan Gunakan gambar rajah anak panah atau kaedah algebra untuk menentukan fungsi gubahan.4 Menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya.3 Menentukan fungsi songsang secara algebra.3 Imej fungsi gubahan termasuk nilai-nilai dalam bentuk julat (terhad kepada fungsi gubahan linear). 3. Menentukan satu fungsi berkaitan apabila fungsi gubahan dan salah satu fungsinya diberi. Menentukan dan menyatakan syarat untuk kewujudan fungsi songsang.A1. trigonometri dan nilai mutlak. Memahami konsep fungsi songsang 4.1 3.1 Terhad kepada fungsi algebra. 2 . 4. HASIL PEMBELAJARAN Matematik Tambahan TINGKATAN 4 CATATAN Murid akan dibimbing untuk Murid akan dapat 2.

Soalan untuk 1.1 Mengenal pasti persamaan kuadratik dan mengungkapkannya dalam bentuk am.1 Bincangkan jika x  px  q  0 . Memahami konsep persamaan kuadratik. Memahami konsep persamaan kuadratik dan punca-puncanya. b) penyempurnaan kuasa dua.2(b) diberi dalam bentuk x  a x  b  0 .2 1. Menentukan punca-punca satu persamaan kuadratik secara: a) pemfaktoran.2 Membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi. c) penggunaan rumus. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 1. CADANGAN AKTIVITI P&P Gunakan kalkulator grafik atau perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad dan hamparan elektronik untuk meneroka konsep persamaan kuadratik. 2. b) pemerinyuan. PERSAMAAN KUADRATIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 1. CATATAN 1. Menentukan punca-punca persamaan kuadratik dengan kaedah cuba jaya. iaitu x 2   p  q x  pq  0 . Jika x = p dan x = q adalah punca.puncanya. Libatkan penggunaan:   b c dan    a a di mana α dan  adalah 3 . x  px  q  0 .1(c) tidak perlu diterbitkan. maka persamaan kuadratik adalah 2. Rumus bagi 2. maka x  p  0 atau x  q  0 . a dan b adalah nilai berangka.3 2. Menentukan sama ada nilai yang diberi adalah punca suatu persamaan kuadratik melalui kaedah: a) penggantian.A2. Libatkan kes-kes di mana p=q.

4 .2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan b 2  4ac dalam persamaan kuadratik untuk: a) mencari suatu nilai yang tidak diketahui. dan b) menerbitkan suatu hubungan. PERSAMAAN KUADRATIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat Matematik Tambahan TINGKATAN 4 CATATAN punca-punca persamaan kuadratik ax 2  bx  c  0 3.A2. 3. b) dua punca sama. Memahami dan menggunakan syarat-syarat untuk persamaan kuadratik mempunyai a) dua punca berbeza.1 Menentukan jenis punca sesuatu persamaan kuadratik daripada nilai b 2  4ac . b 2  4ac  0 b 2  4ac  0 b 2  4ac  0 Terangkan bahawa “tiada punca” bermaksud “tiada punca nyata”. 3. c) tiada punca.

1 1. Tegaskan penandaan titik maksimum atau titik minimum dan titik-titik lain pada graf atau dengan mencari paksi simetri dan pintasan-y. Melakar graf fungsi kuadratik. Gunakan contoh situasi harian untuk memperkenalkan graf fungsi kuadratik. FUNGSI KUADRATIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 1. Memahami konsep fungsi kuadratik dan grafnya. 5 . Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 1.1 Melakarkan graf fungsi kuadratik dengan mencari titik maksimum atau titik minimum dan titik-titik lain. 4. Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan kuadratik Gunakan kalkulator grafik atau perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka konsep ketaksamaan kuadratik. Bincangkan kes-kes a > 0 dan a < 0 bagi 2 f(x) = ax + bx + c.x (jika wujud). 2. 4. Tegaskan kaedah lakaran graf dan penggunaan garis nombor (bila perlu). CATATAN 1.1 Menentukan julat nilai x yang memenuhi sesuatu ketaksamaan kuadratik. CADANGAN AKTIVITI P&P Gunakan kalkulator grafik atau perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka graf fungsi kuadratik. Gunakan kalkulator grafik atau perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk mengukuhkan pemahaman graf fungsi kuadratik.2 Mengenal pasti fungsi kuadratik. Menghubungkaitkan kedudukan graf fungsi kuadratik dengan jenis punca persamaan f(x) = 0. Mencari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi kuadratik Gunakan kalkulator grafik atau perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka graf fungsi kuadratik.4 2. b) membina jadual berdasarkan fungsi yang diberi. Mengenal pasti bentuk graf bagi fungsi kuadratik.1 3.3 1. Menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi kuadratik dengan kaedah penyempurnaan kuasa dua. Tentukan titik-titik lain dengan mencari pintasan. 3.A3. Memplotkan graf fungsi kuadratik dengan: a) jadual yang diberi.

Menyelesaikan persamaan serentak dalam dua anu: satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 1. 1. 6 .2 Menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan situasi kehidupan seharian. CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN Terhad kepada persamaan tak linear darjah kedua sahaja. Gunakan contoh dalam situasi kehidupan seharian seperti luas. Gunakan kalkulator grafik atau perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka konsep persamaan serentak. perimeter dan lain-lain.A4 PERSAMAAN SERENTAK OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 1.1 Menyelesaikan persamaan serentak melalui kaedah penggantian.

2 Mencari logaritma sesuatu nombor. Bincangkan indeks sifar dan indeks negative. INDEKS DAN LOGARITMA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 1. Memahami dan menggunakan konsep indeks dan hukum indeks untuk menyelesaikan masalah.1 Mencari nilai bagi sesuatu nombor yang diungkapkan dalam bentuk a) indeks integer. 7 . loga a = 1 Tegaskan bahawa : (a) logaritma bagi nombor negatif tidak tertakrif. b) indeks pecahan. 2. N = ax . 2. 2. (b) logaritma bagi sifar tidak tertakrif. log a N = x dengan a > 0. b) berangka. 2.3 Mencari logaritma sesuatu nombor dengan menggunakan hukum logaritma. Tegaskan bahawa loga 1 = 0. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 1. 1. Gunakan perisian komputer seperti hamparan elektronik untuk mempertingkatkan pemahaman indeks. Gunakan kalkulator saintifik untuk mempertingkatkan pemahaman konsep logaritma.A5.4 Meringkaskan ungkapan logaritma kepada bentuk termudah. 2.2 Mencari nilai hasil darab. Memahami dan menggunakan konsep logaritma dan hukum logaritma untuk menyelesaikan masalah. Bincangkan hukum logaritma.3 Mempermudahkan ungkapan algebra dengan menggunakan hukum indeks. a  1. Bincangkan kes apabila nombor yang diberi adalah dalam bentuk: a) indeks.1 Mengungkapkan persamaan dalam bentuk indeks kepada bentuk logaritma dan sebaliknya. CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN Gunakan contoh dalam situasi kehidupan seharian untuk memperkenalkan konsep indeks. Terangkan definisi logaritma. hasil bahagi atau kuasa untuk nombor dalam bentuk indeks dengan menggunakan hukum indeks. 1.

Menyelesaikan persamaan yang melibatkan indeks.1 4.1 Mencari logaritma sesuatu nombor dengan menukar asas logaritma kepada asas yang sesuai. INDEKS DAN LOGARITMA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 3. Terhad kepada persamaan indeks dan logaritma yang menghasilkan satu penyelesaian sahaja. Selesaikan persamaan yang melibatkan indeks melalui: a) perbandingan indeks dan asas. Menyelesaikan persamaan yang melibatkan indeks dan logaritma.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran asas dan hukum logaritma. 4. Menyelesaikan persamaan yang melibatkan logaritma. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 3. 4.A5. Memahami dan menggunakan penukaran asas logaritma untuk menyelesaikan masalah. b) penggunaan logaritma. CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN Bincangkan: log a b  1 log b a 3.2 8 .

2. Memahami konsep pembahagian tembereng garis. Rumus  nx1  mx2 ny1  my2  .1 Mencari titik tengah di antara dua titik. Mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus. Gunakan Teorem Pythagoras untuk mencari rumus jarak di antara dua titik. 2. 3. 3. untuk penggantian koordinat dalam rumus.1 Mencari jarak di antara dua titik dengan menggunakan rumus. 9 .   mn   mn tidak perlu diterbitkan.1 Mencari luas suatu segitiga berasaskan luas bentuk-bentuk geometri tertentu. Rumus Gunakan 3. Tegaskan hubungan antara tertib bucu dan tanda luas. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 1. CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN Gunakan contoh dalam situasi kehidupan seharian untuk mencari jarak di antara dua titik. Terhad kepada nilai m dan n positif sahaja.G1. Tegaskan jika luas ialah sifar.2 Mencari koordinat yang membahagikan sesuatu tembereng garis dengan nisbah m : n.3 Mencari luas sisi empat dengan menggunakan rumus. maka titik-titik berkenaan adalah segaris. 1 2 3. Mencari jarak di antara dua titik. Mencari luas poligon Gunakan perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka konsep luas poligon. GEOMETRI KOORDINAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 1. 2.2 1 x1 2 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4  x1 y1  x 2 y 3  x 3 y1  x 2 y1     x y  x y  1 3  3 2  tidak perlu diterbitkan. Terhad kepada pengiraan masalah berangka.

Jawapan untuk hasil pembelajaran 4. Memahami dan menggunakan konsep garis lurus selari dan garis lurus serenjang.G1. CADANGAN AKTIVITI P&P Gunakan perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka konsep persamaan garis lurus. pintasan-x dan pintasan-y suatu garis lurus yang persamaannya diberi. CATATAN 4. Mencari kecerunan suatu garis lurus dengan menggunakan pintasan-x dan pintasan-y.6 4.4(a) dan 4.5 Mencari kecerunan.2 4. c) pintasan-x dan pintasan-y. Libatkan penukaran persamaan garis lurus kepada bentuk kecerunan dan bentuk pintasan.7 5. b) titik-titk. Mencari kecerunan suatu garis lurus yang melalui dua titik.3 4. Memahami dan menggunakan konsep persamaan garis lurus. Mencari koordinat titik persilangan dua garis lurus. GEOMETRI KOORDINAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 4. 5. Gunakan contoh situasi kehidupan seharian untuk meneroka garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 4. Menukarkan persamaan garis lurus kepada bentuk am.1 Menentukan pintasan-x dan pintasan-y suatu garis lurus.4 4.4 (b) hendaklah dinyatakan dalam bentuk termudah. 4. Tegaskan bahawa bagi garis selari: m1 = m2. Mencari persamaan garis lurus apabila diberi: a) kecerunan dan satu titik. Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari apabila kecerunan kedua-dua garis lurus diketahui dan sebaliknya.1 10 .

6. Menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik tertentu dan berserenjang dengan garis lurus yang diberi. Gunakan kalkulator grafik dan perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka persamaan lokus yang melibatkan jarak di antara dua titik. Menentukan sama ada dua garis lurus adalah serenjang apabila kecerunan kedua-dua garis lurus diketahui dan sebaliknya. Gunakan contoh dalam situasi kehidupan seharian untuk meneroka pesamaan lokus yang melibatkan jarak di antara dua titik. 6.5 6. 11 . Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan garis lurus. 5. Mencari persamaan lokus yang memenuhi syarat: a) jarak titik yang bergerak dari suatu titik adalah malar. GEOMETRI KOORDINAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 5. Memahami dan menggunakan konsep persamaan lokus yang melibatkan jarak di antara dua titik. Terbitan m1 m2  1 tidak diperlukan .G1.1 b) nisbah jarak titik yang bergerak dari dua titik tetap adalah malar.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus. tetap Matematik Tambahan TINGKATAN 4 CATATAN Gunakan kalkulator grafik dan perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka konsep garis lurus selari dan garis lurus serenjang.3 Tegaskan bahawa bagi garis serenjang: m1m2  1 . . 5.2 Mencari persamaan garis lurus yang melalui satu titik tertentu dan selari dengan garis lurus yang diberi.4 5.

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 1.6 1. Menentukan median untuk data tak terkumpul. 1. b) wujud nilai ekstrim. Mencari nilai mod daripada histogram.10 Menentukan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai untuk data yang diberikan. 1.2 1. CATATAN Bincang data terkumpul dan data tak terkumpul. 12 .1 1. c) sesuatu data ditambahkan atau dikeluarkan. STATISTIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 1.7 Rumus median tidak perlu diterbitkan. Menentukan mod untuk data tak terkumpul. Menganggar median bagi data terkumpul daripada ogif.9 1. 1.S1. Menentukan kelas mod daripada jadual taburan kekerapan bagi data terkumpul.3 1. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 CADANGAN AKTIVITI P&P Gunakan kalkulator saintifik. Mengira median daripada jadual taburan kekerapan longgokan bagi data terkumpul. Mengira min bagi data terkumpul. Libatkan hanya kes selang kelas yang seragam sahaja.8 Ogif dikenali juga sebagai lengkung kekerapan longgokan. Menentukan kesan ke atas mod.4 Mengira min untuk data tak terkumpul. Memahami dan menggunakan konsep sukatan kecenderungan memusat untuk menyelesaikan masalah. Libatkan data terkumpul dan tak terkumpul. median dan min untuk sesuatu set data apabila: a) setiap data ditukar secara seragam. Murid mengumpul data daripada situasi kehidupan seharian untuk menyelidik sukatan kecenderungan memusat.5 1. kalkulator grafik dan hamparan elektronik untuk meneroka sukatan kecenderungan memusat.

2.4 Mencari julat antara kuartil bagi data terkumpul daripada jadual kekerapan longgokan. Tegaskan perbandingan antara dua set data berdasarkan sukatan kecenderungan memusat sahaja tidak mencukupi.7 Menentukan sisihan piawai bagi: a) data tak terkumpul. varians dan sisihan piawai untuk sesuatu set data apabila: a) setiap data ditukar secara seragam.9 13 . b) data terkumpul 2. 2.S1.8 Menentukan kesan ke atas julat.6 Menentukan varians bagi: a) data tak terkumpul. Tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga dengan menggunakan prinsip pertama. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 2. c) sesuatu data dimasukkan atau dikeluarkan. b) wujud nilai ekstrim. Mencari julat antara kuartil bagi data tak terkumpul. STATISTIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 2.3 Mencari julat bagi data terkumpul. CATATAN 2.2 Mencari julat bagi data tak terkumpul. b) data terkumpul 2.5 Menentukan julat antara kuartil bagi data terkumpul daripada ogif. julat antara kuartil.1 2. 2. Memahami dan menggunakan konsep sukatan serakan untuk menyelesaikan masalah. 2. Membandingkan kecenderungan memusat dan serakan antara dua set data.

3. 3. ”rad” ialah singkatan untuk radian. CATATAN Bincangkan takrif bagi satu radian. c) sudut tercangkum di pusat bulatan berdasarkan maklumat yang diberi. Memahami dan menggunakan konsep panjang lengkok suatu bulatan untuk menyelesaikan masalah.T1. 3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas sektor.2 Mencari luas tembereng suatu bulatan. 3. b) jejari.1 Menentukan: a) panjang lengkok. Memahami dan menggunakan konsep luas sektor suatu bulatan untuk menyelesaikan masalah. Libatkan sukatan dalam radian yang diungkapkan dalam sebutan π. CADANGAN AKTIVITI P&P Gunakan perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka konsep sukatan membulat. 2. 2. 14 . Memahami konsep radian. c) sudut tercangkum di pusat bulatan berdasarkan maklumat yang diberi. 2.1 Menukarkan ukuran dalam radian kepada darjah dan sebaliknya.1 Menentukan: a) luas sektor.2 Mencari perimeter tembereng suatu bulatan. Gunakan contoh situasi kehidupan seharian untuk meneroka sukatan membulat. 2. b) jejari. SUKATAN MEMBULAT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang lengkok. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 1.

dx 1.2 Mencari kecerunan perentas yang menghubungkan dua titik pada sesuatu lengkung. 1. Mencari terbitan pertama bagi polinomial dengan menggunakan prinsip pertama. Memahami dan menggunakan konsep terbitan pertama bagi fungsi polinomial untuk menyelesaikan masalah.1 2. 2. 1. 3. Mencari terbitan pertama sesuatu fungsi y  f x  sebagai kecerunan tangen kepada graf tersebut.5 2. 2. Gunakan kalkulator grafik atau perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka konsep pembezaan.4 dy apabila y  f  x  . a. Menentukan nilai terbitan pertama bagi fungsi y  axn untuk nilai x yang diberi. Memahami dan menggunakan konsep kecerunan bagi sesuatu lengkung dan pembezaan. Tatatanda f  x  adalah setara dengan 1. Mendeduksikan rumus terbitan pertama bagi n fungsi y  ax secara aruhan. CATATAN Idea had sesuatu fungsi boleh diilustrasikan melalui graf. n = 1. Menentukan terbitan pertama bagi fungsi y  axn dengan menggunakan rumus...1 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat Menentukan nilai sesuatu fungsi apabila pembolehubahnya menghampiri suatu nilai tertentu. n ialah pemalar.2 15 . PEMBEZAAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 1. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 CADANGAN AKTIVITI P&P 1.3 n Terhad kepada y  ax .K1. Konsep terbitan pertama sesuatu fungsi diterangkan sebagai tangen kepada sesuatu lengkung dan boleh diilustrasikan melalui graf.

Menentukan terbitan pertama hasil darab dua polinomial Menentukan terbitan pertama hasil bahagi dua polinomial Menentukan terbitan pertama fungsi gubahan menggunakan petua rantai. Menentukan titik pusingan pada suatu lengkung.7 hingga 2. atau b) penolakan sebutan-sebutan algebra.K1. 3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum atau nilai minimum . Terhad kepada dua pembolehubah sahaja. CATATAN 2.4 2. Tidak termasuk titik lengkok balas.2 Menentukan sama ada sesuatu titik pusingan adalah titik maksimum atau titik minimum. 3.7 2.5 2.9 kepada petua yang diperkenalkan dalam 2. Memahami dan menggunakan konsep nilai maksimum dan nilai minimum untuk menyelesaikan masalah.6.4 hingga 2. 3. Menentukan persamaan normal kepada sesuatu lengkung pada suatu titik. PEMBEZAAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk CADANGAN AKTIVITI P&P 2.8 2. Menentukan kecerunan tangen kepada sesuatu lengkung pada suatu titik.6 2.1 3.9 Hadkan kes-kes dalam Hasil Pembelajaran 2. Tegaskan penggunaan terbitan pertama bagi menentukan titik pusingan.3 16 . Menentukan persamaan tangen kepada sesuatu lengkung pada suatu titik. Gunakan kalkulator grafik atau perisian komputer untuk meneroka konsep nilai maksimum dan nilai minimum.3 Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat Menentukan terbitan pertama bagi sesuatu fungsi yang melibatkan: a) penambahan.

K1. 5. Tidak termasuk kes yang melibatkan perubahan peratusan. PEMBEZAAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 4. f x   dx 6.1 Menentukan perubahan kecil untuk sesuatu kuantiti Menentukan nilai hampir dengan menggunakan pembezaan. CATATAN 5. Memahami dan menggunakan konsep perubahan kecil dan penghampiran untuk menyelesaikan masalah. Menentukan terbitan kedua bagi fungsi y  f x  . Terhad kepada tiga pembolehubah sahaja. Gunakan kalkulator grafik dengan computer base ranger untuk meneroka konsep nilai maksimum dan nilai minimum Matematik Tambahan TINGKATAN 4 CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 4. 5.2 Menentukan sama ada titik pusingan sesuatu lengkung adalah maksimum atau minimum dengan menggunakan terbitan kedua.2 6. Perkenalkan d2y dx2 sebagai d  dy  atau dx  dx    d  f x  . 17 .1 Menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung.1 6. Memahami dan menggunakan konsep terbitan kedua untuk menyelesaikan masalah. Memahami dan menggunakan konsep kadar perubahan untuk menyelesaikan masalah.

Gunakan contoh situasi kehidupan seharian untuk meneroka petua sinus. 2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan objek tiga dimensi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua kosinus. Memahami dan menggunakan konsep bagi petua sinus untuk menyelesaikan masalah. Gunakan contoh situasi kehidupan seharian untuk meneroka luas segitiga. Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua sinus dan petua kosinus.2 2. Gunakan perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka konsep bagi luas segitiga.2 Libatkan segitiga bersudut cakah.1 1 ab sin C atau setara. 18 . Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 1. Memahami dan menggunakan konsep bagi petua kosinus untuk menyelesaikan masalah. Mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui bagi suatu segitiga yang melibatkan kes berambiguiti. Gunakan perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka petua kosinus. 2. CADANGAN AKTIVITI P&P Gunakan perisian komputer seperti Geometer’s Sketchpad untuk meneroka petua sinus. 3. Mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus 3. Menggunakan petua kosinus untuk mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui bagi sesuatu segitiga.3 2.4 2.1 1.1 2. Libatkan segitiga bersudut cakah. PENYELESAIAN SEGITIGA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbingb untuk 1.3 1. Menggunakan petua sinus untuk mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui bagi suatu segitiga.4 3. Memahami dan menggunakan rumus bagi luas segitiga untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua sinus. CATATAN 1. Gunakan contoh situasi kehidupan seharian untuk meneroka petua kosinus.AST1. Mengesahkan petua kosinus.2 Mengesahkan petua sinus.

Q0 = kuantiti pada masa asas Q1 = kuantiti pada masa tertentu 2. Menghitung indeks harga. CATATAN Terangkan nombor indeks. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat 1.ASS1.1 1. Memahami dan menggunakan konsep indeks gubahan untuk menyelesaikan masalah.2 1. Mencari Q0 atau Q1 apabila maklumat yang berkaitan diberi.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. 2. 2. Terangkan pemberat dan indeks gubahan. 19 .3 Menghitung nombor indeks. Memahami dan menggunakan konsep nombor indeks untuk menyelesaikan masalah. Gunakan contoh situasi kehidupan seharian untuk meneroka indeks gubahan. NOMBOR INDEKS OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 1. CADANGAN AKTIVITI P&P Gunakan contoh situasi kehidupan seharian untuk meneroka nombor indeks.1 Menghitung indeks gubahan. 2.2 Mencari nombor indeks atau pemberat apabila maklumat yang berkaitan diberi.

1. Matematik Tambahan TINGKATAN 4 HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat CATATAN CADANGAN AKTIVITI P&P Tegaskan penggunaan Kaedah Polya dalam proses penyelesaian masalah. 1. Murid perlu diberi peluang untuk membuat persembahan secara lisan bagi kerja projek.4 Mentafsir dan membincangkan keputusan.5 Membuat kesimpulan dan/atau pengitlakan berdasarkan penilaian kritis terhadap keputusan dalam 1. Gunakan kalkulator saintifik. Beri penekanan kepada penaakulan dan keberkesanan komunikasi dalam matematik. 1.4.2 Menyatakan konjektur yang relevan.6 Menghasilkan laporan bertulis secara sistematik dan menyeluruh. kalkulator grafik atau perisian komputer untuk melaksanakan kerja projek. Murid dibenarkan melaksanakan kerja projek secara berkumpulan tetapi laporan bertulis mesti disediakan secara individu. 20 . Melaksanakan kerja projek. Gunakan sekurang-kurangnya dua strategi bagi menyelesaikan masalah.KP1 KERJA PROJEK OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan dibimbing untuk 1. 1.1 Mentakrif masalah/situasi yang dikaji. 1. 1.3 Menggunakan strategi penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah.