Teori Cognitive-Developmental dari Jean Piaget, juga mendedahkan bahawa bermain mampu mengaktifkan otak anak, mengintegrasikan

fungsi bahagian otak kanan dan kiri secara seimbang dan membentuk struktur saraf, serta mengembangkan tiang-tiang saraf pemahaman yang berguna untuk masa akan datang. Berkaitan dengan itu pula otak yang aktif adalah keadaan yang sangat baik untuk menerima pelajaran. Berdasarkan kajian tersebut maka bermain sangat penting bagi kanak-kanak kerana melalui bermain dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan. Aspek tersebut ialah aspek fizikal, sosial emosi dan kognitif. Bermain mengembangkan aspek fzikal iaitu melalui permainan motor kasar dan halus, kemampuan mengawal anggota tubuh, belajar keseimbangan, kelincahan, koordinasi mata dan tangan, dan lain sebagainya. Adapun nampak jika anak tumbuh dan berkembang dengan fizik / motor yang baik maka anak akan lebih berkeyakinan diri, mempunyai rasa tenang, dan mempunyai konsep diri yang positif. Pembangunan aspek fizik motor menjadi salah satu pembentuk aspek sosial emosi anak. Bermain mengembangkan aspek sosial emosional anak iaitu melalui bermain kanak-kanak mempunyai rasa memiliki, merasa menjadi bahagian / diterima dalam kumpulan, belajar untuk hidup dan bekerja sama dalam kumpulan dengan segala perbezaan yang ada. Dengan bermain dalam kelompok kanakkanak juga akan belajar untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan kanak-kanak yang lain, belajar untuk menguasai diri dan egonya, belajar menahan diri, mampu mengawal emosi, dan belajar untuk berkongsi dengan sesama. Dari sisi emosi, keinginan yang tak terucapkan juga semakin terbentuk ketika anak bermain imaginasi dan sosiodrama. Aspek kognitif berkembang pada saat anak bermain iaitu anak mampu meningkatkan perhatian dan konsentrasinya, mampu memunculkan kreativiti, mampu berfikir divergen, melatih ingatan, mengembangkan prespektif, dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Konsep abstrak yang memerlukan kemampuan kognitif juga terbentuk melalui bermain, dan menyerap dalam hidup anak sehingga anak mampu memahami dunia di sekitarnya dengan baik. Permainan memberi sumbangan semulajadi untuk belajar dan berkembang, dan tidak ada satu program pun yang dapat menggantikan pengamatan, aktiviti, dan pengetahuan langsung anak ketika bermain. Salah satu cara anak mendapatkan maklumat adalah melalui bermain. Permainan memberikan motivasi instrinsik pada anak yang dimunculkan melalui emosi positif. Emosi positif yang terlihat dari rasa ingin tahu anak meningkatkan motivasi instrinsik anak untuk belajar. Hal ini ditunjukkan dengan perhatian anak terhadap tugas. Emosi negative seperti rasa takut, intimidasi dan stress, secara umum merosakkan motivasi anak untuk belajar. Rasa ingin tahu yang besar, mampu berfikir fleksibel dan kreatif merupakan indikasi am anak sudah mempunyai keinginan untuk belajar. Secara tidak langsung bermain sangat berpengaruh terhadap kejayaan anak untuk belajar dan mencapai kejayaan. Hal ini sesuai dengan teori bermain yang dikemukakan oleh James Sully, bahawa bermain berkait rapat dengan rasa senang pada saat melakukan kegiatan (Mayke S Tedjasaputra; 2001) Anak-anak belajar melalui permainan mereka. Pengalaman bermain yang menyenangkan dengan bahan, benda, anak lain, dan perhatian orang dewasa menolong anak-anak berkembang secara fizikal, emosi, kognisi, dan sosial. Teori dan penyelidikan bermain seharusnya menjadi asas untuk program anak usia

awal yang bermutu tinggi. Melalui kegiatan bermain, kanak-kanak mengeksprersikan segenap perasaannya dan semua indera bekerja aktif. Maklumat yang ditangkap indera disampaikan ke otak sebagai rangsangan, sehingga sel otak aktif membentuk perkawatan (rangkaian)

Persekitaran yang bermutu tinggi untuk anak usia dini menyokong tiga jenis bermain yang dikenali dalam kajian anak usia dini (Weikart, Rodgers, & Adcock, 1971) dan teori dari Erik Erikson, Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Anna Freud:

A. Sensorimotor atau Main Fungsional

Istilah ini diambil dari kerja Piaget dan Smilansky (1968). Anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fizikal dengan persekitaran mereka. Keperluan sensorimotor disokong disediakan kesempatan untuk berhubungan dengan pelbagai bahan dan slat permainan, balk di dalam mahupun di luar bilik. Keperluan sensorimotor anak disokong ketika diberi kesempatan bergerak secara bebas, bermain di halaman atau di lantai atau di atas meja dan di kerusi. Keperluan bermain sensorimotor anak disokong bila lingkungan balk di dalam mahupun di luar bilik menyediakan kesempatan untuk berhubungan dengan banyak tekstur dan pelbagai jenis bahan bermain yang berbeza yang menyokong setiap keperluan perkembangan kanak-kanak.

B. Main Hebat (Mikro don Makro)

Main peranan juga disebut main simbolik, pura-pura, make-believe, fantasi, imaginasi, atau main drama, sangat penting untuk perkembangan kognisi, sosial, dan emosi kanak-kanak pada usia tiga hingga enam tahun (Vygosky, 1967; Erikson, 1963). Main peranan dipandang sebagai sebuah kekuatan yang menjadi dasar perkembangan daya cipta, tahap ingatan, kerja sama keiompok, penyerapan kosa kata, konsep hubungan kekeluargaan, pengendalian diri, kemahiran turun sudut pandang spasial, kemahiran turun sudut pandang afeksi, kemahiran turun sudut pandang kognisi. (Gowen, 1995).

Main peranan membolehkan anak memproyeksikan dirinya ke masa depan dan mencipta kembali masa lalu. Mutu pengalaman main peranan bergantung pada variable di bawah ini:

o Cukup waktu untuk bermain (kajian menyarankan sekurang-kurangnya satu jam).

o Ruang yang cukup, sehingga perabot tidak penuh sesak, alatalat mudah dicapai, dan paling sedikit empat hingga enam kanak-kanak dapat bermain dengan selesa.

o Alat-alat untuk menyokong bermacam-macam adegan permainan.

o Orang dewasa yang dapat memberi pijakan bila diperlukan untuk meningkatkan kemahiran main peranan anak.

Hubungan sosial yang dibina hingga menjadi main peranan pada anak usia 12 - 36 bulan sebaiknya disokong untuk anak yang berkebutuhan khusus atau tidak. Orang dewasa harus peduli terhadap ekspresi wajah bahawa wajah sebagai mainan pertama, menjawab dengan senyuman, hubungan timbal batik, ekspresi seluruh badan, rasa cemas terhadap orang-orang yang tidak dikenali, dan permainan dengan gerakan badan inilah menjadi asas yang penting pada main peranan selanjutnya.

Erik Erikson (1963) menjelaskan dua jenis main peranan: mikro dan makro. Main peranan mikro anak memainkan peranan dengan menggunakan alat bermain bersaiz kecil, contoh kandang dengan binatangbinatangan dan orangorangan kecil. Main peranan makro anak bermain menjadi tokoh menggunakan alat berukuran besar yang digunakan kanak-kanak untuk mencipta dan memainkan peranan-peranan, contoh memakai baju dan menggunakan kotak kardus yang dibuat menjadi kereta mainan atau benteng.

Sentra main peranan harus ada di dalam dan di luar, mendukung anak dengan alat dan kelengkapan untuk bermacam-macam main peranan. Untuk anak tiga hingga enam tahun dengan perkembangan ferlambat dari anak usia dini, alat harus menyokong tema selain dari tema sekeliling.

C. Main Pembangunan

Main pembangunan juga dibahas dalam kerja Piaget (1962) dan Smilansky (1968). Piaget menjelaskan bahawa kesempatan main pembangunan membantu anak untuk mengembangkan keterampilannya yang akan menyokong kejayaan sekolahnya kemudian hari. Dr. Charles, H. Wolfgang, dalam bukunya yang berjudul School for Young Children (1992), menjelaskan suatu tahap yang berterusan dari bahan yang paling cair atau messy, seperti air, ke yang paling berstruktur, seperti puzzle. Cat, krayon, spidol,

play dough, air, dan pasir dianggap sebagai bahan main pembangunan sifat cair atau bahan alam. Balok unit, LegoTM, angka berongga, Bristle BlockiM, dan bahan-bahan lain dengan bentuk yang telah ditentukan sebelumnya, yang mengarahkan bagaimana anak meletakkan bahan-bahan tersebut bersama menjadi sebuah karya, dianggap sebagai bahan main pembangunan yang berstruktur. Anak dapat mengekspresikan dirinya dalam bahan-bahan ini mengembangkan dari main proses atau main sensorimotor pada anak usia di bawah tiga tahun, ke tahap main simbolik pada anak usia tiga - enam tahun yang boleh terlibat dalam hubungan kerja sama dengan anak lain dan mencipta karya nyata.

Anak harus mempunyai masa untuk bermain, tempest untuk bermain, perabot yang tepat untuk menyokong main mereka, dan pijakan dari guru ketika diperlukan. Dengan konsep ini dalam fikiran orang dewasa dalam Iingkungan anak usia dini harus ditekankan untuk menyediakan tiga jenis main, intensitas dan ketumpatan dari pengalaman bermain.

Contoh: Anak dibolehkan untuk memilih daripada siri kegiatan main setiap hari yang menyediakan peluang untuk terlibat dalam main peranan, pembangunan dan sensorimotor.

Konsep intensitas menekankan pada jumlah masa yang diperlukan anak untuk berpindah melaluitahap perkembangan kognisi, sosial, emosi, dan fizikal yang diperlukan agar dapat berperanan serta dalam kejayaan sekolah kemudian hari.

Contoh: Anak-anak harus mempunyai pengalaman harian yang membolehkan mereka untuk berhubungan dengan bahan pembangunan sifat Cain yang menyediakan peluang untuk menggambar, melukis, dan kemahiran awal menulis. Bahan-bahan seperti kertas dengan tekstur, saiz, dan warna yang berbeza, dengan spidol dan krayon, papan lukis dengan kertas pelbagai saiz dan kuas-kuas akan membantu anak sepanjang masa untuk berkembang melalui tahap awal daripada corat-coret ke penciptaan sesuatu yang mewakili wujud nyata dan tahap awal daripada corat-coret ke menulis kata dan kemudian kalimat.

Konsep dari ketumpatan menekankan pada kegiatan yang berbeza yang disediakan untuk kanak-kanak. Kegiatan-kegiatan ini harus memperkayakan kesempatan pengalaman anak melalui tiga jenis main dan dipilih sesuai dengan minat dan keperluan perkembangan kanak-kanak. Diperlukan orang dewasa yang boleh memberi dukunga sebagai asas untuk program anak usia awal yang bermutu. Tetapi semua kanak-kanak tidak mendapat keuntungan secara penuh tanpa rencana, penataan persekitaran, dan pijakan orang dewasa untuk pengaiaman. Pengalaman bermain anak

seharusnya dirancang dengan hati-hati dan diberi pijakan untuk memenuhi keperluan setiap kanakkanak. Empat langkah pijakan ini untuk mencapai mutu pengalaman main (CCCRT, 1999):

o Pijakan Persekitaran Main

o Pijakan Pengalaman Sebelum Main

o Pijakan Pengalaman Main Setiap anak

o Pijakan Pengalaman Setelah Main

Pengalaman main yang bermutu memerlukan orang dewasa yang tahu tahap perkembangan kanakkanak dalam setiap jenis main. Pengetahuan tentang tahap perkembangan kanak-kanak digunakan untuk merancang, menyusun, memberi sebab yang diperkaya dengan pengalaman keaksaraan. Pengalaman-pengalaman ini harus menyokong kejayaan kemahiran dan pengetahuan yang menyokong kejayaannya di sekolah.

TAHAP PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI

A. TONGGAK PERKEMBANGAN BAYI SELAMA TAHUN PERTAMA

1. Mengembangkan rasa percaya dan ikatan dengan orang lain

1. Mengulang-ulang kegiatan (ex: menendang)

2. Senyum sosial (1 - 4 bin)

3. Mula membuat suara dan menjawab percakapan

4. Takut pada orang acing (bulan terakhir 10 bin)

5. Ketetapan benda (mulai 10 -12 bin)

6. Mengulang kembaii gerakan untuk kesenangan 7. Menjelajah persekitaran seiring peningkatan pengendalian tubuh

LINGKUNGAN UNTUK BAYI:

A. Harus aman, merangsang, menghargai, konsisten dan responsif

B. Pengasuh mesti mempunyai pengetahuan perkembangan kanak-kanak

C. Harus menyediakan bermacam ragam bahan main yang mudah dicapai sehingga kanak-kanak dapat berkaitan dengan bahan tersebut

D. Harus secara rutin memberikan perhatian pada setiap anak dan pengalaman-pengalaman belajar

E. Harus menyediakan kesempatan waktu main di lantai dengan bahan-bahan main, anak lain, dan orang dewasa yg merawat

F. Harus menyediakan setiap bayi dengan jadual masing-masing

G. Harus ada tokoh tetap yang mengasuh yang memahami perkembangan, pertumbuhan, respek, memahami sensitiviti bayi

H. Sentuhan penuh kasih, perhatian, dan komunikasi yang hangat selama berinteraksi dengan pengasuh. I. Persekitaran yang menyokong berkembangnya sensorimotor, bahasa, emosional, kognitif, sensitiviti, dan mobiliti.

B. TONGGAK PERKEMBANGAN ANAK USIA SATU HINGGA TIGA TAHUN

o Mencari kekuatan / kemandirian

o Tantrum / mengamuk o Munculnya bahasa o Munculnya main peranan (ex: memakai kasut dewasa) o Mula main sosial dengan kanak-kanak lain o Mula latihan ke bilik kecil

o Senang pada kebiasaan dan rutin

1. LINGKUNGAN UNTUK SATU - TIGA TAHUN

o Harus menawarkan bermacam-macam bahan main dan pilihan

o Harus menerima bahawa mengamuk adalah bahagian normal dari perkembangan

o Harus mengabaikan mengamuk dan mendorong perkembangan bahasa

o Harus membezakan antara mengamuk untuk mengendalikan orang atau memang ada keperluan untuk disayang

o Harus ada orang dewasa yang berinteraksi dengan kanak-kanak, mencontohkan dan menyandikan tindakan dengan bahas

o Harus memberikan pengalaman dengan muzik, nyanyian, dongeng, main jari, dan aktiviti lain yang memperkuat perkembangan bahasa

o Harus ada orang dewasa dan bahan-bahan yang menyokong perkembangan main peranan

o Harus menyediakan ruang dan bahan main di dalam dan di luar bilik untuk menyokong pelayaran, penemuan, dan kemandirian

o Harus ada orang dewasa yang memberikan perhatian pada perbezaan setiap anak dan menyokong kejayaan tanpa rasa malu atau bersalah ketika latihan ke bilik kecil

o Harus menyediakan jadual yang boleh dijangkakan sebelumnya, menerangkan perubahan pada anak, dan memberikan masa pada anak untuk peralihan

o Harus ada orang dewasa yang ajeg dalam menanggapi anak

C. TONGGAK PERK'MBANGAN ANAK USIA SATU HINGGA TIGA TAHUN

1. Melanjutkan pengendalian pada gerakan kasar dan halus

2. Peningkatan perkembangan bahasa

3. Menggunakan bahasa untuk menyelesaikan masalah

4. Menggunakan bahasa untuk memperkuat main dengan rakan-rakan sebaya dan orang dewasa

5. Mulai munculnya hubungan sosial bekerjasama dengan kanak-kanak lain

6. Mampu menggunakan pelbagai jenis bahan main

7. Kemajuan dari sensorimotor atau main proses pada anak toddler ke kemampuan untuk mewakili dunia nyata dalam angka, papan lukis, dan bermacam-macam bahan main pembangunan lain

LINGKUNGAN UNTUK ANAK USIA 3 - 6 TAHUN:

o Harus menyediakan kesempatan main di dalam dan di luar bilik

o Harus memberikan peluang kepada anak untuk mengadakan hubungan dengan orang dewasa dan kanak-kanak lain dalam persekitaran yang kaya dengan bahasa

o Harus menyediakan pengalaman dengan muzik, sajak, cerita, dan main peranan untuk menguatkan perkembangan bahasa

o Harus menyediakan bermacam ragam bahan main yang menyokong tiga jenis main (sensorimotor, peranan, dan pembangunan)

o Harus ada orang dewasa yang menjadi contoh dan menyokong perkembangan bahasa kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah

o Harus memberikan peluang harian untuk kanak-kanak main dengan bermacam ragam bahan main

o Harus ada orang dewasa yang mempunyai pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyokong perkembangan kanak-kanak melalui main o Sedangkan menurut Vigotsky (Tedjasaputra, 2001:10) menyatakan bahawa: o bermain berdasarkan ketidakupayaan kanak-kanak kecil berfikir abstrak. Permainan adalah self helf tool. Misalnya, seorang anak yang rewel dan menangis kalau disuruh tidur, dalam situasi bermain purapura, dia akan naik ke temapt tidur tanpa menangis. Dalam bermain, anak mampu mengendalikan dirinya kerana kerangkan bermain berada dibawah kawalan kanak-kanak atau yang dilakukan dalam situasi khayalan. Bermain identik dengan kaca pembesar yang dapat menelaah kemampuan baru dari anak yang bersifat berpotensi sebelum diaktualisasikan dalam situasi lain, khususnya dalam keadaan formal.

(2) Teori Kognitif Para tokoh yang tergabung dalam teori kognitif antara lain Jean Piaget, Vygotsky, Bruner, Sutton Smith serta Singer, masing-masing memberikan pandangannya mengenai bermain. Menurut Piaget (Tedjasaputra, 2001:8) tentang bermain yang berdasarkan pada teori perkembangan intelektual kanak-kanak, menyatakan bahawa: Permainan selaras dengan tahap perkembangan kognisinya, kegiatan ini mengalami perbuahan dari tahap sensori-motor, bermain khayal sampai kepada bermain sosial yang disertai aturan permainan. Permainan bukan saja mencerminkan tahap perkembangan kognisi anak, tetapi juga memberikan sumbangan terhadap perkembangan kognisi itu sendiri. Dalam proses belajar perlu adaptasi dan adaptasi memerlukan keseimbangan antara dua proses yang saling menunjang asimlasi dan penginapan. Permainan merupakan keadaan di mana asimilasi lebih dominan dari pada akomoadasi. Sebagai contoh, pada episode bermain peranan yang dilakukan oleh seorang anak bersama teman-temannya, Terjadi beberapa transformasi simbolik seperti pura-pura menggunakan angka sebagai telur. Dari permainan itu anak tidak belajar kemahiran baru, namun dia belajar mempraktikkan kemahiran apa yang telah dipelajari sebelumnya.