LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak aktiviti

merujuk kepada harapan/aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. Setiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir. Tujuan Pernyataan Profesional 2.1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan Pernyataan Profesional 3.1 Sebelum PBS
• • • •

Kenal pasti fokus utama aktiviti Tujuan aktiviti Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri

3.2 Semasa PBS
• • •

Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod

3.3 Selepas PBS (refleksi)
• • •

Menganalisis data Menilai Melapor

Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional • Pencapaian objektif • Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan

1

2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.2 Kemahiran 1.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional. 2.1 Pengetahuan 1. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.1.1.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1. 2. Ciri-Ciri Portfolio 3.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. Tujuan Portfolio 2. (Shulman.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. 1992).1. 4.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.4 Kelayakan 1.1. 3.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 3.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. 3. 4. 2.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Pengertian Portfolio 1.3 Pengalaman 1.1. 3.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.5 Matlamat dan pencapaian 1. pensyarah dan mentor untuk menilai 2. 2 .LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.

3) Temu bual 3.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.1) Aktiviti 6.5) Interaksi dengan murid 5.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan  3 Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________ 3 .4) Tarikh PBS 1.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.5) Gambar 2 Pernyataan Profesional / 2.2) Senarai Semak 5.1) Penyataan sebelum PBS Kontrak Aktiviti 2.3) Temu bual 6 6.LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.4) Soal selidik 4.2) No.1) Pemerhatian 3.1) Nama 1.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1-1) Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.2) Senarai semak 3.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 14) 4.1) Pemerhatian 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui Refleksi (Lampiran 1-6) 5.3) Major dan Ambilan 1. Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 4 .

LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. • • 2. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. kesedaran diri. (Hanipah. amalan dan tingkah laku positif 4. Definisi Refleksi • Proses merenung. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. mencari alasan. menganalisis. temu bual dan soal selidik. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • 4. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 5 . Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif.

Isu/Perkara yang difokuskan: 2.LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan: 2. Cadangan Penambahbaikan: 6 .2 Kelemahan: 3.

ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan / data Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 .(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) LAMPIRAN 1-7 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL 1.

pembelajaran 2.3 Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? 2.5 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? 2.6 Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 8 .2. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.1 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran.4 Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT ? 2.2 Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan. 2.

lampiran 4.1 3.3 Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5.P.Lampiran 1-7B FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1 2 3 Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas Kandungan aktiviti yang dicadangkan 3. Format Penulisan Laporan Aktiviti PBS 4.2 Panjang penulisan aktiviti antara 500 hingga 1000 patah perkataan ( 3 hingga 5 muka surat) 4.2 • • • pada setiap semester Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasan harian yang perlu dijalankan semasa PBS Fokus aktiviti ialah : berkaitan sukatan pelajaran ada unsur pemerhatian terhadap P & P melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah mengenai persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) meliputi sumber pengajaran dan pembelajaran meliputi strategi pengajaran dan pembelajaran/ kemahiran mengajar • • • 4. Refleksi selepas PBS dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat 9 .1 Format penulisan aktiviti PBS adalah seperti berikut : (cth) font Arial saiz huruf ialah 12 langkau satu setengah baris rujukan mengikut format A.A.

KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGM selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPGM Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________ Cop Sekolah 10 . KEDAH DARULAMAN.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA. LAMPIRAN1-8 BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No.

: ____________ Major : ______________________________________ Ambilan : ____________ Tandakan () Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika b) Keupayaan memerhati.P. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu. K. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM Komunikasi Berkesan: Budaya Profesional Guru: Tandatangan Guru Besar ________________________Tarikh ____________________ 11 .LAMPIRAN1-9 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : _________________________________No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful