LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak aktiviti

merujuk kepada harapan/aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. Setiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir. Tujuan Pernyataan Profesional 2.1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan Pernyataan Profesional 3.1 Sebelum PBS
• • • •

Kenal pasti fokus utama aktiviti Tujuan aktiviti Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri

3.2 Semasa PBS
• • •

Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod

3.3 Selepas PBS (refleksi)
• • •

Menganalisis data Menilai Melapor

Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional • Pencapaian objektif • Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan

1

Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar. 2.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.4 Kelayakan 1. (Shulman.1. Ciri-Ciri Portfolio 3. 3. 4.3 Pengalaman 1. 1992).2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.2 Kemahiran 1.1. 2.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.1. 3. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan. Tujuan Portfolio 2. 2.5 Matlamat dan pencapaian 1. 4.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. Pengertian Portfolio 1. pensyarah dan mentor untuk menilai 2.1.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2. 3. 3.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. 2 .5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.1.1 Pengetahuan 1.

2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 14) 4.2) Senarai semak 3.1) Nama 1.1) Penyataan sebelum PBS Kontrak Aktiviti 2.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.5) Gambar 2 Pernyataan Profesional / 2.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.1) Aktiviti 6.2) No.5) Interaksi dengan murid 5.3) Temu bual 3.LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.3) Major dan Ambilan 1.1) Pemerhatian 3.4) Tarikh PBS 1.3) Temu bual 6 6.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.4) Soal selidik 4.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1-1) Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.2) Senarai Semak 5.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan  3 Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________ 3 .1) Pemerhatian 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui Refleksi (Lampiran 1-6) 5. Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 4 .

Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 5 . menganalisis. temu bual dan soal selidik. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. Definisi Refleksi • Proses merenung.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. • • 2. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • 4. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. (Hanipah. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. kesedaran diri. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. amalan dan tingkah laku positif 4. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. mencari alasan.

Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan: 2.LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Cadangan Penambahbaikan: 6 .2 Kelemahan: 3. Isu/Perkara yang difokuskan: 2.

(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) LAMPIRAN 1-7 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL 1. ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan / data Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 .

6 Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 8 .3 Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? 2.1 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran.5 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? 2. pembelajaran 2.4 Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT ? 2. 2. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.2 Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.2.

1 Format penulisan aktiviti PBS adalah seperti berikut : (cth) font Arial saiz huruf ialah 12 langkau satu setengah baris rujukan mengikut format A.P.2 Panjang penulisan aktiviti antara 500 hingga 1000 patah perkataan ( 3 hingga 5 muka surat) 4.Lampiran 1-7B FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1 2 3 Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas Kandungan aktiviti yang dicadangkan 3.1 3.A.2 • • • pada setiap semester Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasan harian yang perlu dijalankan semasa PBS Fokus aktiviti ialah : berkaitan sukatan pelajaran ada unsur pemerhatian terhadap P & P melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah mengenai persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) meliputi sumber pengajaran dan pembelajaran meliputi strategi pengajaran dan pembelajaran/ kemahiran mengajar • • • 4. Format Penulisan Laporan Aktiviti PBS 4. lampiran 4.3 Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5. Refleksi selepas PBS dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat 9 .

KEDAH DARULAMAN. KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGM selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPGM Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________ Cop Sekolah 10 . LAMPIRAN1-8 BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA.

bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM Komunikasi Berkesan: Budaya Profesional Guru: Tandatangan Guru Besar ________________________Tarikh ____________________ 11 .LAMPIRAN1-9 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : _________________________________No. K.P. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu. : ____________ Major : ______________________________________ Ambilan : ____________ Tandakan () Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika b) Keupayaan memerhati.