TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid Fokus Utama

: : 0700 – 0800 (60 minit) : Tahun Lima (5) : Kebudayaan Malaysia : Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita : 25 orang :

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 7.1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat Fokus Sampingan :

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 10.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

iii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. patriotisme. semangat bermasyarakat : .Aras 1 (iii) Membina draf karangan yang lengkap 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 1. ii) Mebuat andaian tentang sesuatu pekara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat dalam petikan yang dibaca. generasi : : Kajian Tempatan dan Pendidikan Moral : Hormat-menghormati. kata kerja : Permainan lungsuran. Sistem Bahasa i) Tatabahasa ii) Kosa kata Pengisian Kurikulum i) Ilmu ii) Nilai murni Kemahiran Bernilai Tambah : : Kata hubung. tradisional. Objektif Eksplisit Pada akhir pelajaran murid dapat : : i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan petikan dalam buku teks muka surat 115.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan Pengetahuan Sedia Ada : i) Murid-murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia secara lisan dan membina ayat mudah. kasih sayang.

i) Teori Kecerdasan Pelbagai ii) Kemahiran Berfikir iii) Kajian Masa Depan iv) Belajar Cara Belajar Isi Pelajaran i) Teks petikan ii) Tatabahasa / kosa kata Bahan Sumber Mengajar i) Teks dialog ‘ ii) Kamus iii) LCD. interpersonal. meramal. laptop ‘ : Verbal linguistik. TMK. memproses dan melaporkan maklumat : : Langkah / Masa Set Induksi (5 minit) - Isi Pelajaran Gambar pelbagai pakaian tradisional rakyat Malaysia Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. mencatat. slaid. membaca. menganalisis : Mengekalkan dan memelihara keunikan budaya kita : Menonton dengan aktif. intrapersonal : Menjana idea. Guru memberikan salam kepada murid-murid dan bertanyakan khabar serta persediaan murid Catatan .

Berdasarkan gambar tadi. 4. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan gambar tersebut. 2. 3. Murid diberi penghargaan atas jawapan dan kerjasama mereka dalam set induksi. 6. Guru memaparkan gambar pelbagai pakaian tradisional dengan menggunakan laptop dan paparan LCD di hadapan kelas. 5. guru mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu “Kebudayaan negara . Guru meminta semua murid melihat gambar tersebut dengan penuh teliti.- Soalan guru: • Pernah lihat pakaian-pakaian ini? • Bangsa apa yang memakai pakaian ini? • Bila pakaian ini sesuai digunakan? dalam menghadapi sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.

Guru memints murid-murid membaca petikan tersebut dengan sebutan yang betul dan intonasi yang betul dalam kumpulan yang telah ditetapkan. 4. 7. Kosa kata: • • • Permainan lungsuran Tradisional Generasi kebanggaan kita” 1. Guru meminta murid-murid mengecam lima isi penting daripada teks petikan. Guru memilih beberapa orang murid secara rawak untuk membaca teks petikan.Perkembangan Langkah 1 (15 minit) - Teks petikan buku teks muka surat 115. 3. 2. Kumpulan C: Kategori lemah. . Guru memberi peneguhan positif kepada murid yang menjawab dan meminta murid-murid lain memberikan tepukan kepada rakan mereka. • • • Kumpalan A: Kategori baik Kumpulan B: Kategori sederhana.

6. Guru membuat rumusan Nilai murni: murid-murid. Guru mengedarkan borang lembaran kerja kepada muridmurid. 2. 3. Guru . Guru meminta murid-murid melengkapkan lembaran kerja. 1. Langkah 3 (10 minit) Langkah 4 (15 minit) Penutup (5 minit) Rumusan isi pelajaran 1. Guru memberi makna perkataan dan meneliti ejaan kosa kata menggunakan kamus kepada Langkah 2 (10 minit) Soalan: • Lengkapkan borang pengurusan grafik yang berikut berdasarkan petikan.5. Guru meminta murid-murid membuat ayat-ayat daripada perkataan kosa kata yang diberikan oleh guru berdasarkan petikan.

kasih sayang.mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari. Guru juga menanyakan nilai-nilai murni yang terdapat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. patriotisme. 2. Hormat-menghormati. semangat bermasyarakat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful