TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid Fokus Utama

: : 0700 – 0800 (60 minit) : Tahun Lima (5) : Kebudayaan Malaysia : Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita : 25 orang :

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 7.1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat Fokus Sampingan :

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 10.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

tradisional. generasi : : Kajian Tempatan dan Pendidikan Moral : Hormat-menghormati. Objektif Eksplisit Pada akhir pelajaran murid dapat : : i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan petikan dalam buku teks muka surat 115.Aras 1 (iii) Membina draf karangan yang lengkap 1. semangat bermasyarakat : . Sistem Bahasa i) Tatabahasa ii) Kosa kata Pengisian Kurikulum i) Ilmu ii) Nilai murni Kemahiran Bernilai Tambah : : Kata hubung. ii) Mebuat andaian tentang sesuatu pekara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat dalam petikan yang dibaca. patriotisme. iii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. kasih sayang.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 1. kata kerja : Permainan lungsuran.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan Pengetahuan Sedia Ada : i) Murid-murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia secara lisan dan membina ayat mudah.

menganalisis : Mengekalkan dan memelihara keunikan budaya kita : Menonton dengan aktif. memproses dan melaporkan maklumat : : Langkah / Masa Set Induksi (5 minit) - Isi Pelajaran Gambar pelbagai pakaian tradisional rakyat Malaysia Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. membaca. meramal. laptop ‘ : Verbal linguistik. interpersonal.i) Teori Kecerdasan Pelbagai ii) Kemahiran Berfikir iii) Kajian Masa Depan iv) Belajar Cara Belajar Isi Pelajaran i) Teks petikan ii) Tatabahasa / kosa kata Bahan Sumber Mengajar i) Teks dialog ‘ ii) Kamus iii) LCD. slaid. intrapersonal : Menjana idea. mencatat. TMK. Guru memberikan salam kepada murid-murid dan bertanyakan khabar serta persediaan murid Catatan .

5. 6. Guru meminta semua murid melihat gambar tersebut dengan penuh teliti. 2. guru mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu “Kebudayaan negara . Murid diberi penghargaan atas jawapan dan kerjasama mereka dalam set induksi.- Soalan guru: • Pernah lihat pakaian-pakaian ini? • Bangsa apa yang memakai pakaian ini? • Bila pakaian ini sesuai digunakan? dalam menghadapi sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. 4. Guru memaparkan gambar pelbagai pakaian tradisional dengan menggunakan laptop dan paparan LCD di hadapan kelas. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan gambar tersebut. 3. Berdasarkan gambar tadi.

• • • Kumpalan A: Kategori baik Kumpulan B: Kategori sederhana. Kosa kata: • • • Permainan lungsuran Tradisional Generasi kebanggaan kita” 1.Perkembangan Langkah 1 (15 minit) - Teks petikan buku teks muka surat 115. . Guru memints murid-murid membaca petikan tersebut dengan sebutan yang betul dan intonasi yang betul dalam kumpulan yang telah ditetapkan. Guru memilih beberapa orang murid secara rawak untuk membaca teks petikan. Guru meminta murid-murid mengecam lima isi penting daripada teks petikan. 3. 2. Kumpulan C: Kategori lemah. Guru memberi peneguhan positif kepada murid yang menjawab dan meminta murid-murid lain memberikan tepukan kepada rakan mereka. 7. 4.

Guru mengedarkan borang lembaran kerja kepada muridmurid. 1. Guru memberi makna perkataan dan meneliti ejaan kosa kata menggunakan kamus kepada Langkah 2 (10 minit) Soalan: • Lengkapkan borang pengurusan grafik yang berikut berdasarkan petikan. 2.5. 3. Guru meminta murid-murid membuat ayat-ayat daripada perkataan kosa kata yang diberikan oleh guru berdasarkan petikan. Guru membuat rumusan Nilai murni: murid-murid. Guru meminta murid-murid melengkapkan lembaran kerja. Guru . Langkah 3 (10 minit) Langkah 4 (15 minit) Penutup (5 minit) Rumusan isi pelajaran 1. 6.

kasih sayang. Guru juga menanyakan nilai-nilai murni yang terdapat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. patriotisme. semangat bermasyarakat .mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari. 2. Hormat-menghormati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful