CIKGU NOR FARAHAIN BINTI PUTEH D20091035473 PENSYARAH: DR.

ABDULLAH BIN YUSOF

SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU
BAB 2 TEORI-TEORI SEMANTIK

Pengenalan .

.

TEORI MAKNA: TRADISIONAL. ANTONIM .A. SINONIM.

Contoh: cantik boleh disinonimkan dengan indah indah boleh disinonimkan dengan cantik → perkataan cantik dan indah bersinonim (kedua-dua boleh ditukar ganti) Contoh lain: ibu-emak kekal-abadi senang-mudah • • Namun. . terdapat kekecualian iaitu tidak semua kata bersinonim ini sesuai digunakan dalam ayat. Walaupun kata sinonim membawa maksud yang sama. namun penggunaannya bergantung kepada jenis dan konteks ayat yang dibina.SINONIM • • Dua perkataan atau lebih yang maknanya hampir sama atau maknanya seolaholah sama.

sedangkan semua adiknya sudah berkahwin.ANTONIM • • Dua perkataan atau lebih yang maknanya berlawanan atau bertentangan. Contoh: – gemuk antonimnya kurus (berlawanan) – Lelaki antonimnya perempuan (berlawanan) • • Siti masih bujang. • . (bertentangan) Antonim juga tidak boleh dikatakan sebagai mengandungi makna yang benar-benar berlawanan. Ini kerana terdapat kata yang tidak mendokong makna berantonim yang sebenar.

TEORI MAKNA: SEGITIGA MAKNA ODGEN DAN RICHARDS .B.

dan konsep. . • Ketiga-tiga unsur tersebut ialah lambang atau bentuk kata. • Berdasarkan kepada teori ini. satu leksikal itu telah dipecahkan kepada tiga unsur atau entiti yang berhubungan antara satu dengan yang lain. rujukan.• Salah satu teori yang terkenal ialah Teori Segitiga Semiotik yang dipelopori oleh Richard & Ogden.

KONSEP (fikiran/rujukan) BENTUK/SIMBOL (perkataan) RUJUKAN (benda/ perkara) .

konsep bagi burung ialah mempunyai sayap. Contohnya ialah rujukan bagi burung ialah imej atau gambarburung yang ada dalam otak seseorang. bahasa-bahasa bagi perkataan tersebut dan sebagainya. . berbulu. • Konsep ialah fikiran seseorang mengenai bentuk atau ciri-ciri yang terdapat pada benda yang diucapkan. Sebagai contoh adalah seperti tulisan. • Rujukan ialah gambaran yang ada dalam dunia nyata dan juga ada pada pemikiran seseorang. Misalnya. Lambang juga boleh berubah-ubah dari semasa ke semasa mengikut kehendak sesebuah masyarakat. berkaki dua dan sebagainya.• Lambang merujuk kepada aras hubungan yang wujud antara bentuk tanda dengan referen yang bersifat arbitrari dan konvensional.

.Contoh iklan: makna benda melibatkan pertentangan tafsiran yang berlainan dengan menggunakan teori segi tiga semiotik adalah iklan yang terdapat di dalam iklan minuman ‘pepsi’ sempena world cup 2010 yang membawa tema ‘refresh your world’.

ada dua aliran pemikiran tentang konsep makna: > aliran anatikal @ referensial > aliran operasional @ kontekstual • Ullman (1962:57) telah mempermudah teori segi tiga semiotik dengan melihat makna sebagai hubungan resiprokal antara nama dengan pengertian.C. P (pengertian) N (nama/perkataan) . TEORI MAKNA: SEGITIGA SEMIOTIK ULLMAN • Menurut Ullman (1965:55).

P1 P2 P3 P N N1 N2 N3 .Pada hakikatnya. satu nama boleh mempunyai lebih daripada satu pengajaran dan juga sebaliknya.

.D. Contohmya: Gelap Cerah Tinggi Rendah • Satu pengamatan penting yang lain mengenai teknik ini sangat berguna dalam bidang psikologi seperti dalam pengukuran sikap. TEORI MAKNA: PEMERINGKATAN MAKNA OSGOOD • Suatu teknik yang melibatkan sebuah alat pengukur statistik yang disebut (Semantik Differential) • Teknik ini diberi label dengan mengkontraskan beberapa pasangan kata-kata sifat.

. • Teori ini menganalisis menggunakan kata-kata kekerabatan. woman. TEORI MAKNA: ANALISIS KOMPONEN KATZ DAN FODOR • Analisis komponen ialah satu teknik menganalisis makna dan pertalian yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. • Contoh bagi set kata: man.E. boy dan girl yang tergolong dalam medan makna manusia. • Teori ini menggunakan ciri yang ditandai dengan (+) dan (-) untuk menandakan ada atau tiada ciri pada perkataan itu.

TEORI MAKNA: IMEJ BUNYI/ SIGNIFIER DE SAUSSURE • Menurut de Saussure (1959:67). bahasa terdiri daripada bunyi atau penanda (signifiant) dan makna atau petanda (signifie). • Penanda adalah bayangan akustik misalnya urutan bunyi k + e + r + e + t + a • Petanda adalah gambaran atau makna yang melambangkan bunyi kereta. .F.

.......G.. __ (imej bunyi) Kata atau lambang linguistik adalah bayangan akustik atau bunyi + gambaran atau makna ........ TEORI MAKNA: MODEL DIADIK DE SAUSSURE Penanda (signifiant) Petanda (signifier) __ (konsep) ………………………………………………………...

Firth seorang profesor ulong dalam Linguistik Umum di England dan pengasas “ London School” telah menengahkan satu teori bersama-sama dengan ahli antropologis Bronislow Malinowski. FIRTH • J.H. • Ia adalah berkaitan dengan perilaku manusia berdasarkan latarbelakang kebudayaan dan sosial tertentu. R. TEORI MAKNA: KEPERIHALAN KEADAAN J. • Idea ini bertentangan dengan pendapat bahawa bahasa adalah sebagai medium untuk memindahkan sesuatu idea daripada seseorang kepada seseorang lain. . • Idea Malinowski berkaitan dengan bahasa adalah perlakuan manusia.R.

• Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan pelbagai perkara dalam pelbagai konteks dan mereka secara berterusan membuat pilihan dalam sistem yang berbagai. . • Contohnya satu sistem mungkin tentang komunikasi maklumat berkaitan hal-hal dunia.Mengikut Firth. • Bukan semua bentuk komunikasi itu sama bentuknya. • Mengikut Firth seterusnya bahasa itu bercirikan sosial kerana bahasa dikongsi oleh sekelompok penutur dalam konteks sosial tertentu dan digunakan untuk melakukan sesuatu perkara dalam konteks tersebut. kemudian ada komunikasi yang mempunyai tujuan tertentu dan ada juga bentuk komunikasi antara dua orang. sistem paradigmatik membolehkan penutur atau penulis membuat pilihan 3 berdasarkan dua situasi keperihalan keadaan dan juga keperihalan kebudayaan.

• Perkataan pertama merujuk kepada kualiti kebangsawanan dan yang kedua bukan bangsawan. TEORI MAKNA: MEDAN MAKNA JOSE TRIER • Trier ( 1934 ) telah mengasakan sebuah teori medan semantik yang dikenali sebagai Teori Trier. medan semantik telah dibahagikan kepada tiga iaitu. • Pada zaman awalnya. dalam teori ini beliau telah membahagikan atau membandingkan aspek – aspek intelektual kepada beberapa medan ( field ). • Namun demikian terdapat kesangsian tentang ketepatan pemerhatian Trier. • Beliau telah membuat kajian terhadap aspek inteklektual bahasa Jerma sekitar tahun 1200 dan 1300. • Pada zaman berikutnya. medan ini telah dibahagikan kepada dua iaitu kunst dan list. kunst “ .I. wisheit “ pengalaman agama ”.

MEDAN MAKNA JOSE TRIER Kurst Wisheit Wisheit List Kurst Wizzen 1200 1300 .

• Contoh Trier ini membandingkan satu bahasa pada dua zaman yang berlainan. biru. seperti hijau. • Terdapat banyak perkataan tergolong dalam medan” warna “ ini. salah satu contoh yang selalu dikemukan ialah merujuk tentang warna. kelabu. • Berdasarkan teori ini bahasa boleh dibahagikan kepada beberapa medan. . merah. • Kita juga boleh menbandingkan dua bahasa yang berlainan untuk melihat bagaimana bahasa – bahasa itu membahagikan sesuatu medan tertentu itu. • Kata – kata ini dikatakan berada di dalam satu medan makna kerana semuanya merujuk kepada warna. kuning . hitam. oren dan sebagainya. putih. jingga.

. • Kata kunci bertindak sebagai kata fokus apabila perkataan itu menampakkan medan makna yang kentara dan penting yang sangat rapat hubungannya dengan makna pusat perbendaharaan kata bahasa itu. alam realiti dan kehidupan mereka .• Medan makna mengandungi kata kunci yang mengelilingi satu kata kunci tertentu sebagai pusatnya iaitu dinamakan kata fokus. • Kata kunci ialah sejumlah perkataan dalam perbendaharaan kata sesuatu bahasa yang sangat kuat mempengaruhi fikiran konsepsi masyarakat tentang kewujudan .

menerima kata-kata baru atau frasa baru. • Bahasa yang hidup sentiasa berkembang. berkembang dan terhad pada sesuatu maksud sahaja. .KESIMPULAN • Pembicaraan ini berkisar kepada teori-teori makna semantik yang berdasarkan kepada tokoh-tokoh. • Pendekatan linguistik ini bertujuan mengkaji segala yang dimiliki oleh makna secara sistematik dan objektig yang dapat dikaitkan dengan seberapa banyak ujaran dan bahasa yang boleh diterokai. • Penerimaan ini menyebabkan makna kata-kata tertentu berubah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.