CIKGU NOR FARAHAIN BINTI PUTEH D20091035473 PENSYARAH: DR.

ABDULLAH BIN YUSOF

SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU
BAB 2 TEORI-TEORI SEMANTIK

Pengenalan .

.

ANTONIM . SINONIM.A. TEORI MAKNA: TRADISIONAL.

. Walaupun kata sinonim membawa maksud yang sama. Contoh: cantik boleh disinonimkan dengan indah indah boleh disinonimkan dengan cantik → perkataan cantik dan indah bersinonim (kedua-dua boleh ditukar ganti) Contoh lain: ibu-emak kekal-abadi senang-mudah • • Namun. namun penggunaannya bergantung kepada jenis dan konteks ayat yang dibina. terdapat kekecualian iaitu tidak semua kata bersinonim ini sesuai digunakan dalam ayat.SINONIM • • Dua perkataan atau lebih yang maknanya hampir sama atau maknanya seolaholah sama.

Ini kerana terdapat kata yang tidak mendokong makna berantonim yang sebenar. Contoh: – gemuk antonimnya kurus (berlawanan) – Lelaki antonimnya perempuan (berlawanan) • • Siti masih bujang. • . (bertentangan) Antonim juga tidak boleh dikatakan sebagai mengandungi makna yang benar-benar berlawanan. sedangkan semua adiknya sudah berkahwin.ANTONIM • • Dua perkataan atau lebih yang maknanya berlawanan atau bertentangan.

B. TEORI MAKNA: SEGITIGA MAKNA ODGEN DAN RICHARDS .

• Berdasarkan kepada teori ini. dan konsep. rujukan. • Ketiga-tiga unsur tersebut ialah lambang atau bentuk kata.• Salah satu teori yang terkenal ialah Teori Segitiga Semiotik yang dipelopori oleh Richard & Ogden. . satu leksikal itu telah dipecahkan kepada tiga unsur atau entiti yang berhubungan antara satu dengan yang lain.

KONSEP (fikiran/rujukan) BENTUK/SIMBOL (perkataan) RUJUKAN (benda/ perkara) .

berkaki dua dan sebagainya. bahasa-bahasa bagi perkataan tersebut dan sebagainya. berbulu.• Lambang merujuk kepada aras hubungan yang wujud antara bentuk tanda dengan referen yang bersifat arbitrari dan konvensional. Lambang juga boleh berubah-ubah dari semasa ke semasa mengikut kehendak sesebuah masyarakat. Sebagai contoh adalah seperti tulisan. Misalnya. . konsep bagi burung ialah mempunyai sayap. • Konsep ialah fikiran seseorang mengenai bentuk atau ciri-ciri yang terdapat pada benda yang diucapkan. • Rujukan ialah gambaran yang ada dalam dunia nyata dan juga ada pada pemikiran seseorang. Contohnya ialah rujukan bagi burung ialah imej atau gambarburung yang ada dalam otak seseorang.

Contoh iklan: makna benda melibatkan pertentangan tafsiran yang berlainan dengan menggunakan teori segi tiga semiotik adalah iklan yang terdapat di dalam iklan minuman ‘pepsi’ sempena world cup 2010 yang membawa tema ‘refresh your world’. .

TEORI MAKNA: SEGITIGA SEMIOTIK ULLMAN • Menurut Ullman (1965:55). ada dua aliran pemikiran tentang konsep makna: > aliran anatikal @ referensial > aliran operasional @ kontekstual • Ullman (1962:57) telah mempermudah teori segi tiga semiotik dengan melihat makna sebagai hubungan resiprokal antara nama dengan pengertian.C. P (pengertian) N (nama/perkataan) .

P1 P2 P3 P N N1 N2 N3 . satu nama boleh mempunyai lebih daripada satu pengajaran dan juga sebaliknya.Pada hakikatnya.

Contohmya: Gelap Cerah Tinggi Rendah • Satu pengamatan penting yang lain mengenai teknik ini sangat berguna dalam bidang psikologi seperti dalam pengukuran sikap.D. . TEORI MAKNA: PEMERINGKATAN MAKNA OSGOOD • Suatu teknik yang melibatkan sebuah alat pengukur statistik yang disebut (Semantik Differential) • Teknik ini diberi label dengan mengkontraskan beberapa pasangan kata-kata sifat.

E. • Contoh bagi set kata: man. boy dan girl yang tergolong dalam medan makna manusia. • Teori ini menganalisis menggunakan kata-kata kekerabatan. . • Teori ini menggunakan ciri yang ditandai dengan (+) dan (-) untuk menandakan ada atau tiada ciri pada perkataan itu. TEORI MAKNA: ANALISIS KOMPONEN KATZ DAN FODOR • Analisis komponen ialah satu teknik menganalisis makna dan pertalian yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. woman.

• Penanda adalah bayangan akustik misalnya urutan bunyi k + e + r + e + t + a • Petanda adalah gambaran atau makna yang melambangkan bunyi kereta. . bahasa terdiri daripada bunyi atau penanda (signifiant) dan makna atau petanda (signifie).F. TEORI MAKNA: IMEJ BUNYI/ SIGNIFIER DE SAUSSURE • Menurut de Saussure (1959:67).

.G... TEORI MAKNA: MODEL DIADIK DE SAUSSURE Penanda (signifiant) Petanda (signifier) __ (konsep) ………………………………………………………............ __ (imej bunyi) Kata atau lambang linguistik adalah bayangan akustik atau bunyi + gambaran atau makna ....

. Firth seorang profesor ulong dalam Linguistik Umum di England dan pengasas “ London School” telah menengahkan satu teori bersama-sama dengan ahli antropologis Bronislow Malinowski.H.R. R. • Idea ini bertentangan dengan pendapat bahawa bahasa adalah sebagai medium untuk memindahkan sesuatu idea daripada seseorang kepada seseorang lain. • Ia adalah berkaitan dengan perilaku manusia berdasarkan latarbelakang kebudayaan dan sosial tertentu. FIRTH • J. TEORI MAKNA: KEPERIHALAN KEADAAN J. • Idea Malinowski berkaitan dengan bahasa adalah perlakuan manusia.

• Mengikut Firth seterusnya bahasa itu bercirikan sosial kerana bahasa dikongsi oleh sekelompok penutur dalam konteks sosial tertentu dan digunakan untuk melakukan sesuatu perkara dalam konteks tersebut.Mengikut Firth. kemudian ada komunikasi yang mempunyai tujuan tertentu dan ada juga bentuk komunikasi antara dua orang. sistem paradigmatik membolehkan penutur atau penulis membuat pilihan 3 berdasarkan dua situasi keperihalan keadaan dan juga keperihalan kebudayaan. • Contohnya satu sistem mungkin tentang komunikasi maklumat berkaitan hal-hal dunia. .• Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan pelbagai perkara dalam pelbagai konteks dan mereka secara berterusan membuat pilihan dalam sistem yang berbagai. • Bukan semua bentuk komunikasi itu sama bentuknya.

medan ini telah dibahagikan kepada dua iaitu kunst dan list. dalam teori ini beliau telah membahagikan atau membandingkan aspek – aspek intelektual kepada beberapa medan ( field ).I. • Pada zaman awalnya. • Namun demikian terdapat kesangsian tentang ketepatan pemerhatian Trier. • Perkataan pertama merujuk kepada kualiti kebangsawanan dan yang kedua bukan bangsawan. medan semantik telah dibahagikan kepada tiga iaitu. • Beliau telah membuat kajian terhadap aspek inteklektual bahasa Jerma sekitar tahun 1200 dan 1300. TEORI MAKNA: MEDAN MAKNA JOSE TRIER • Trier ( 1934 ) telah mengasakan sebuah teori medan semantik yang dikenali sebagai Teori Trier. wisheit “ pengalaman agama ”. kunst “ . • Pada zaman berikutnya.

MEDAN MAKNA JOSE TRIER Kurst Wisheit Wisheit List Kurst Wizzen 1200 1300 .

. • Kita juga boleh menbandingkan dua bahasa yang berlainan untuk melihat bagaimana bahasa – bahasa itu membahagikan sesuatu medan tertentu itu. • Berdasarkan teori ini bahasa boleh dibahagikan kepada beberapa medan. seperti hijau. kuning .• Contoh Trier ini membandingkan satu bahasa pada dua zaman yang berlainan. merah. • Kata – kata ini dikatakan berada di dalam satu medan makna kerana semuanya merujuk kepada warna. biru. jingga. salah satu contoh yang selalu dikemukan ialah merujuk tentang warna. oren dan sebagainya. kelabu. • Terdapat banyak perkataan tergolong dalam medan” warna “ ini. hitam. putih.

. • Kata kunci bertindak sebagai kata fokus apabila perkataan itu menampakkan medan makna yang kentara dan penting yang sangat rapat hubungannya dengan makna pusat perbendaharaan kata bahasa itu.• Medan makna mengandungi kata kunci yang mengelilingi satu kata kunci tertentu sebagai pusatnya iaitu dinamakan kata fokus. alam realiti dan kehidupan mereka . • Kata kunci ialah sejumlah perkataan dalam perbendaharaan kata sesuatu bahasa yang sangat kuat mempengaruhi fikiran konsepsi masyarakat tentang kewujudan .

berkembang dan terhad pada sesuatu maksud sahaja. • Pendekatan linguistik ini bertujuan mengkaji segala yang dimiliki oleh makna secara sistematik dan objektig yang dapat dikaitkan dengan seberapa banyak ujaran dan bahasa yang boleh diterokai. • Penerimaan ini menyebabkan makna kata-kata tertentu berubah.menerima kata-kata baru atau frasa baru. • Bahasa yang hidup sentiasa berkembang. .KESIMPULAN • Pembicaraan ini berkisar kepada teori-teori makna semantik yang berdasarkan kepada tokoh-tokoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful