Http

http://notapismp.blogspot.com/2010/10/pengenalan-konsep-seni-dalam-pendidikan.

html

Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidikan
Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik.

Terdapat beberapa tokoh yang memberI pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh :

Teori konstruktivisme - kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.

Howard Gardener (1983) pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.

Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai penidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu

. jurutera.emosional dan fizikal dan intelektual.kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri.diamalkan seperti kemahiran muzik. Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. holistic dan analitik. peka. berpersonaliti yang seimbang. inovatif. berketrampilan dan professional. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan.praktik dan estetika. Beliau adalah seorang seniman. anatomis dan saintis.personal dan intrapersonal.

Seni Dalam Pendidikan (SDP) adalah bidang yang menumpukan kepada seni visual. persepsi. Hauser dalam tulisannya. estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berjiwa kreatif. Teori Konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak yang diajar melalui pembelajaran secara meneroka.blogspot. seni fotografi atau seni mempertahankan diri. kerana adanya unsurunsur seni dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. di dalam . seni teater. sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka. Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya persepsi.html SENI DALAM PENDIDIKAN Pengenalan Secara umumnya. seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami. Herman (1991).com/2010/01/hbef1403-seni-dalam-pendidikan. berpendapat bahawa seni adalah komunikasi (1959). bereksperimen dan mengolah bahan atau objek akan dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi. imaginasi dan konsepsi mereka. Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni Dalam Pendidikan. seni muzik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera. Murid diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan kreativiti. Ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang memberi pandangan menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang dalam membangunkan sahsiah dan jati diri individu.http://abubakar69. 1986 : 12). Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid untuk menajamkan lagi instuisi. Seni disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata (Martin.

semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu „burung‟. sensitif terhadap pergerakan. Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. menyatakan . Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau mewarnakan gambar burung. Dalam melakukan aktiviti tersebut. hanya murid-murid tertentu sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. Howard Gardner (1953). makan atau sebagainya. berjalan. bunyi. Menurut Russel (1968). bentuk. kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. kita akan dapat melihat berbagai gaya yang dipersembahkan oleh murid. A Kesan-Kesan Positif Seni Dalam Pendidikan Berdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Seni Dalam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang pendidikan. matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran. i Proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. Sebagai contoh. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas. Ini disebabkan pengintegrasian tiga mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid.“Quadrant Concept” menyatakan bahawa seni dapat membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. melompat. Antara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam penggunaan Seni Dalam Pendidikan ialah :- A. tekstura dan irama. samada seperti terbang. . Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya. Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan murid kepada yang lebih kreatif.

Peluang inilah yang digunakan oleh murid-murid untuk melahirkan idea dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fizikal untuk menyelesaikan masalah. pengembangan kreativiti. sahsiah dan sosial murid-murid.A. menyatakan . ii Membantu perkembangan intelek. John Dewey (1919). Dengan adanya proses pembelajaran Seni Dalam Pendidikan murid akan lebih mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di bawah. seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan. sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. . Dalam kaedah pengajaran inkuiri penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri jawapan kepada permasalahan. seni muzik dan seni pergerakan. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual. proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. Keberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan sosial bila murid-murid ini berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru.pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan melalui seni.

1 PENGENALAN KONSEP . . seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.berjiwa kreatif.mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. estetika dan kreativitinya. Gabungan dari pelbagai .terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan.melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian. Pengabungan seni visual.html TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 1.perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi.http://raisingthesoftvolume. inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.Matlamatnya . Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanakdapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. (c) Howard Gardner (1983) . (d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” .mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak.blogspot. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner .kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. (a) Teori konstruktivisme . inovatif.com/2008/07/topik-1-konsep-dan-latar-belakang-seni. (e) Einstein .Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

Bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. v Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh 1. masyarakat dan negara . menghargai keindahan alam persekitaran.untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya.2 Objektif / tujuan . Seni Dalam Pendidikan akan: i Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di sekolah menjadi lebih seronok ii Membantu anda memahami diri sendiri iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif.Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. jurutera. keluarga. emosional dan fizikal dan intelektual.mempupuk budaya pengamatan.1 Matlamat . keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi.meningkatkan pengetahuan.kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik. . persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan . kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif . emosi. holistik dan analitik. rohani dan intelek akan berlaku. inovatif dan inventif. daya kreativiti. kreatif. imaginatif.1. berketrampilan dan profesional. praktik dan estetika. inovatif.Beliau adalah seorang seniman. personal dan intrapersonal.menghargai keindahan ciptaan Tuhan .1. 1. inovasi serta kemahiran dalam bidang . Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya. anatomis dan saintis. peka . berpersonaliti yang seimbang. (f) Leonardo da Vinci . kritis.

membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual.mendapat nilai tambah dalam disiplin sains. .membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa . pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi.menggunakan pelbagai kemahiran. seni muzik dan seni pergerakan .2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. . Teori Kecerdasan Manusia ı Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran. ı Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri.mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat . . teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja . analisis. . ı Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama.menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni . media.membuat diskripsi.guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar. mencuba idea.sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan . seni muzik dan seni pergerakan 1.seni visual.menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup . teknologi dan mata murid dan lain . .guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka.

1.Menyusun atur maklumat dan pengetahuan .2. .Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada . yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil. dan . Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran 3. Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme? . Menyokong pembelajaran secara koperatif 4.Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan .Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru . Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 7. buat kajian. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid belajar sesuatu idea 9. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1.Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan (b) Teori Kecerdasan Pelbagai . Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar 6.1 Teori Pembelajaran (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid 8.Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk .Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan.Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru 2. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea.Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar .

Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama 5) Muzik .Murid mencari cara menggunakan bahan alam semulajadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan? 1.Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama 7) Intrapersonal .Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan sendiri 8) Naturalis .Jenis-jenis kecerdasan: 1) Verbal – linguistik . media atau bahan baru 4) Kinestetik . Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri 7.Murid melukis sesuatu menggunakan stail.Murid menjalankan eksprimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid 3) Visual – ruang . Wujudkan suasana kolaboratif 5. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai 3.Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar 6) Interpersonal . Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam p&p 6. Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri (c) Teori Pembelajaran Sosial . Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras dengan FPN 2. Membentuk kepelbagaian untuk menilai 4.murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan 2) Logik – Matematik .

(d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Mengikut kajian Edward Gardner (1983). Melalui teori ini murid dapat : . Sekat lakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain. Dengan mengambil bahan maujud. fasa penyimpanan.lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu fasa motivasi. Gangne (1975) Mengikut Gagne. Murid terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri.dalam minda atau ingatannya samaada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih. (iii) Peniruan elistasi. dilihat atau dirasai. Roger Sperry (1967) dan Herman (1991). fasa generalisasi.Mendapat maklum balas dari orang lain .Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian . (iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar.Berinteraksi dengan bahan. (i) Peniruan secara langsung. (e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya. subjek dan hasil . fasa prestasi dan fasa maklum balas. Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata murid dan disekolah. .otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil.Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu. fasa ingatan kembali. pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru. murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya (ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. fasa penahaman. fasa kefahaman. Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku? (i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu (ii) Memori yang berkekalan.

Mengelak perlakuan yang tidak diingini .Mengekalkan perlakuan yang diingini .Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful