http://notapismp.blogspot.com/2010/10/pengenalan-konsep-seni-dalam-pendidikan.

html

Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidikan
Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik.

Terdapat beberapa tokoh yang memberI pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh :

Teori konstruktivisme - kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.

Howard Gardener (1983) pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.

Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai penidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu

emosional dan fizikal dan intelektual. berpersonaliti yang seimbang. anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan. .diamalkan seperti kemahiran muzik. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. jurutera.praktik dan estetika. berketrampilan dan professional. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif.personal dan intrapersonal. Beliau adalah seorang seniman. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. holistic dan analitik. peka. inovatif.kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif.

Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid untuk menajamkan lagi instuisi.blogspot. persepsi. seni fotografi atau seni mempertahankan diri. berpendapat bahawa seni adalah komunikasi (1959). Hauser dalam tulisannya. Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami. Herman (1991). estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berjiwa kreatif. Ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang memberi pandangan menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang dalam membangunkan sahsiah dan jati diri individu. bereksperimen dan mengolah bahan atau objek akan dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.com/2010/01/hbef1403-seni-dalam-pendidikan. Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni Dalam Pendidikan. imaginasi dan konsepsi mereka. Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya persepsi. Seni disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata (Martin. sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka. Murid diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan kreativiti.html SENI DALAM PENDIDIKAN Pengenalan Secara umumnya. inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi. seni teater. Teori Konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak yang diajar melalui pembelajaran secara meneroka. 1986 : 12).http://abubakar69. di dalam . seni muzik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera. kerana adanya unsurunsur seni dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. Seni Dalam Pendidikan (SDP) adalah bidang yang menumpukan kepada seni visual.

bentuk. . matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan murid kepada yang lebih kreatif. Dalam melakukan aktiviti tersebut. i Proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu „burung‟.“Quadrant Concept” menyatakan bahawa seni dapat membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. Howard Gardner (1953). Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya. sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran. hanya murid-murid tertentu sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas. Antara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam penggunaan Seni Dalam Pendidikan ialah :- A. makan atau sebagainya. Ini disebabkan pengintegrasian tiga mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid. samada seperti terbang. menyatakan . tekstura dan irama. Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau mewarnakan gambar burung. berjalan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. A Kesan-Kesan Positif Seni Dalam Pendidikan Berdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Seni Dalam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang pendidikan. melompat. kita akan dapat melihat berbagai gaya yang dipersembahkan oleh murid. Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut. bunyi. Sebagai contoh. sensitif terhadap pergerakan. Menurut Russel (1968).

seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan. Peluang inilah yang digunakan oleh murid-murid untuk melahirkan idea dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fizikal untuk menyelesaikan masalah. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan sosial bila murid-murid ini berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru. Keberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual. pengembangan kreativiti. sahsiah dan sosial murid-murid.A. ii Membantu perkembangan intelek. John Dewey (1919). Dengan adanya proses pembelajaran Seni Dalam Pendidikan murid akan lebih mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di bawah. seni muzik dan seni pergerakan. menyatakan . emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan melalui seni.pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. . Seni yang dimaksudkan adalah seni visual. Dalam kaedah pengajaran inkuiri penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri jawapan kepada permasalahan. proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal.

(d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” . (a) Teori konstruktivisme . (e) Einstein .com/2008/07/topik-1-konsep-dan-latar-belakang-seni.perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi.Matlamatnya . estetika dan kreativitinya.melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian.http://raisingthesoftvolume. (c) Howard Gardner (1983) .berjiwa kreatif.terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. . inovatif. inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Gabungan dari pelbagai .html TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 1. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanakdapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.blogspot.kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif.1 PENGENALAN KONSEP .mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. Pengabungan seni visual. (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner .Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak.

masyarakat dan negara .untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. berketrampilan dan profesional. Bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani.1. mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya.menghargai keindahan ciptaan Tuhan . inovatif. 1.1.2 Objektif / tujuan .meningkatkan pengetahuan. kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif . peka .Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. kreatif. anatomis dan saintis. emosi. inovasi serta kemahiran dalam bidang . persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan . v Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh 1. jurutera.Beliau adalah seorang seniman. Seni Dalam Pendidikan akan: i Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di sekolah menjadi lebih seronok ii Membantu anda memahami diri sendiri iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif. kritis. daya kreativiti. personal dan intrapersonal.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. (f) Leonardo da Vinci . inovatif dan inventif. berpersonaliti yang seimbang. praktik dan estetika. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. emosional dan fizikal dan intelektual.mempupuk budaya pengamatan. menghargai keindahan alam persekitaran. . imaginatif. rohani dan intelek akan berlaku.1 Matlamat . keluarga.kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik. holistik dan analitik.

seni muzik dan seni pergerakan . interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat . ı Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri.mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan.membuat diskripsi. media. analisis. ı Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama.sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan .guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja .menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup . . .menggunakan pelbagai kemahiran.seni visual. . .guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar. seni muzik dan seni pergerakan 1.membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual.mendapat nilai tambah dalam disiplin sains. pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi.2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. teknologi dan mata murid dan lain .menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni . Teori Kecerdasan Manusia ı Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran. .membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa . mencuba idea.

Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 7.2. Menyokong pembelajaran secara koperatif 4. buat kajian. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid belajar sesuatu idea 9.Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada .Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar .Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran 3. dan .Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan (b) Teori Kecerdasan Pelbagai .1 Teori Pembelajaran (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru .Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk . Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5. . Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru 2. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen.1. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1.Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea.Menyusun atur maklumat dan pengetahuan .Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan . Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar 6. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid 8. Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme? .

Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama 5) Muzik .Murid melukis sesuatu menggunakan stail. Membentuk kepelbagaian untuk menilai 4.Jenis-jenis kecerdasan: 1) Verbal – linguistik .Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar 6) Interpersonal . Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam p&p 6.Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan sendiri 8) Naturalis . Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri (c) Teori Pembelajaran Sosial .Murid menjalankan eksprimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid 3) Visual – ruang . Wujudkan suasana kolaboratif 5.Murid mencari cara menggunakan bahan alam semulajadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan? 1. media atau bahan baru 4) Kinestetik .murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan 2) Logik – Matematik . Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras dengan FPN 2. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai 3. Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri 7.Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama 7) Intrapersonal .

dalam minda atau ingatannya samaada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih. Dengan mengambil bahan maujud.Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian . Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya. fasa ingatan kembali.Berinteraksi dengan bahan.lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu fasa motivasi. fasa kefahaman. fasa penahaman. Melalui teori ini murid dapat : . Roger Sperry (1967) dan Herman (1991). (i) Peniruan secara langsung. (iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar.otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil. (d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Mengikut kajian Edward Gardner (1983). fasa penyimpanan.Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu. pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru. fasa prestasi dan fasa maklum balas. subjek dan hasil . Sekat lakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain. Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata murid dan disekolah. . (e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. fasa generalisasi. dilihat atau dirasai. Murid terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri. murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya (ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku? (i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu (ii) Memori yang berkekalan.Mendapat maklum balas dari orang lain . Gangne (1975) Mengikut Gagne. (iii) Peniruan elistasi.

Mengelak perlakuan yang tidak diingini .Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya .Mengekalkan perlakuan yang diingini ..