http://notapismp.blogspot.com/2010/10/pengenalan-konsep-seni-dalam-pendidikan.

html

Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidikan
Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik.

Terdapat beberapa tokoh yang memberI pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh :

Teori konstruktivisme - kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.

Howard Gardener (1983) pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.

Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai penidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu

berpersonaliti yang seimbang.diamalkan seperti kemahiran muzik. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. berketrampilan dan professional.kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif. Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. inovatif. anatomis dan saintis. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif.emosional dan fizikal dan intelektual. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. Beliau adalah seorang seniman. . Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. jurutera. holistic dan analitik.praktik dan estetika. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan.personal dan intrapersonal. peka.

Seni disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata (Martin. Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni Dalam Pendidikan. imaginasi dan konsepsi mereka. Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami. Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid untuk menajamkan lagi instuisi. sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka. estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berjiwa kreatif. seni teater. Seni Dalam Pendidikan (SDP) adalah bidang yang menumpukan kepada seni visual. Murid diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan kreativiti. seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. seni muzik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera.blogspot. Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya persepsi.html SENI DALAM PENDIDIKAN Pengenalan Secara umumnya. Teori Konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak yang diajar melalui pembelajaran secara meneroka. Hauser dalam tulisannya. bereksperimen dan mengolah bahan atau objek akan dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. berpendapat bahawa seni adalah komunikasi (1959). Ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang memberi pandangan menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang dalam membangunkan sahsiah dan jati diri individu. persepsi. kerana adanya unsurunsur seni dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. seni fotografi atau seni mempertahankan diri. di dalam . 1986 : 12). Herman (1991).com/2010/01/hbef1403-seni-dalam-pendidikan.http://abubakar69. inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi.

semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu „burung‟. Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. Sebagai contoh. sensitif terhadap pergerakan. samada seperti terbang. sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. tekstura dan irama. hanya murid-murid tertentu sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. Antara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam penggunaan Seni Dalam Pendidikan ialah :- A. kita akan dapat melihat berbagai gaya yang dipersembahkan oleh murid. makan atau sebagainya. i Proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan murid kepada yang lebih kreatif. . kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut. Dalam melakukan aktiviti tersebut. A Kesan-Kesan Positif Seni Dalam Pendidikan Berdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Seni Dalam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang pendidikan. bentuk.“Quadrant Concept” menyatakan bahawa seni dapat membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau mewarnakan gambar burung. Menurut Russel (1968). Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas. matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. Ini disebabkan pengintegrasian tiga mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid. berjalan. Howard Gardner (1953). menyatakan . bunyi. melompat.

Seni yang dimaksudkan adalah seni visual. sahsiah dan sosial murid-murid. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan sosial bila murid-murid ini berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan melalui seni. . proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan. Peluang inilah yang digunakan oleh murid-murid untuk melahirkan idea dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fizikal untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya proses pembelajaran Seni Dalam Pendidikan murid akan lebih mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di bawah. ii Membantu perkembangan intelek. John Dewey (1919).A.pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. seni muzik dan seni pergerakan. menyatakan . Dalam kaedah pengajaran inkuiri penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri jawapan kepada permasalahan. pengembangan kreativiti. Keberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual. sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal.

inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.blogspot.berjiwa kreatif.mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak.1 PENGENALAN KONSEP .Matlamatnya . (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner .http://raisingthesoftvolume. (c) Howard Gardner (1983) . Gabungan dari pelbagai .kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif.Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanakdapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.html TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 1. Pengabungan seni visual.terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan.mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. estetika dan kreativitinya. seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian.perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi. (e) Einstein . (d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” . (a) Teori konstruktivisme . inovatif.com/2008/07/topik-1-konsep-dan-latar-belakang-seni. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. .

imaginatif. Bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani.Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. peka . kritis. mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. rohani dan intelek akan berlaku. daya kreativiti.1.menghargai keindahan ciptaan Tuhan . keluarga. kreatif. persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan . Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya. berketrampilan dan profesional. personal dan intrapersonal. jurutera. kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif . berpersonaliti yang seimbang.mempupuk budaya pengamatan.meningkatkan pengetahuan. 1. . Seni Dalam Pendidikan akan: i Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di sekolah menjadi lebih seronok ii Membantu anda memahami diri sendiri iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif. praktik dan estetika.Beliau adalah seorang seniman. inovatif. inovasi serta kemahiran dalam bidang . inovatif dan inventif.1 Matlamat . v Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh 1.untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. (f) Leonardo da Vinci . menghargai keindahan alam persekitaran. anatomis dan saintis. holistik dan analitik. masyarakat dan negara .kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik. emosi.1. emosional dan fizikal dan intelektual.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.2 Objektif / tujuan .

guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka.mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. Teori Kecerdasan Manusia ı Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran.membuat diskripsi.menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni .menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup . . seni muzik dan seni pergerakan 1.guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar. ı Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri.membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual. . analisis. .menggunakan pelbagai kemahiran.membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa .sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan . teknologi dan mata murid dan lain . seni muzik dan seni pergerakan . interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat . pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi. .mendapat nilai tambah dalam disiplin sains.2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan.seni visual. ı Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama. media. mencuba idea. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja . .

1. buat kajian. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran 3.Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan (b) Teori Kecerdasan Pelbagai . Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5.Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru .Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan . yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil. dan . Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 7. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid 8.Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar . Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme? .1 Teori Pembelajaran (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea.Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada . Menyokong pembelajaran secara koperatif 4.Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk . Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid belajar sesuatu idea 9.2. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru 2. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar 6.Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. .Menyusun atur maklumat dan pengetahuan .Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan.

Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan sendiri 8) Naturalis .Murid menjalankan eksprimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid 3) Visual – ruang .Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama 5) Muzik .Jenis-jenis kecerdasan: 1) Verbal – linguistik .Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar 6) Interpersonal .Murid melukis sesuatu menggunakan stail. Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri 7. Wujudkan suasana kolaboratif 5. Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri (c) Teori Pembelajaran Sosial . Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam p&p 6.Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama 7) Intrapersonal .murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan 2) Logik – Matematik . Membentuk kepelbagaian untuk menilai 4. media atau bahan baru 4) Kinestetik .Murid mencari cara menggunakan bahan alam semulajadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan? 1. Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras dengan FPN 2. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai 3.

Gangne (1975) Mengikut Gagne. . dilihat atau dirasai. fasa ingatan kembali.Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian .Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu. Dengan mengambil bahan maujud. fasa prestasi dan fasa maklum balas.dalam minda atau ingatannya samaada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih. subjek dan hasil .Berinteraksi dengan bahan. (e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M.Mendapat maklum balas dari orang lain . fasa penyimpanan. Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku? (i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu (ii) Memori yang berkekalan. Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata murid dan disekolah. fasa penahaman. (d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Mengikut kajian Edward Gardner (1983).lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu fasa motivasi. pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru. murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya (ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. Melalui teori ini murid dapat : . Murid terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri. (iii) Peniruan elistasi. Sekat lakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain. Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya. Roger Sperry (1967) dan Herman (1991). fasa generalisasi. fasa kefahaman. (i) Peniruan secara langsung.otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil. (iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar.

Mengelak perlakuan yang tidak diingini ..Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya .Mengekalkan perlakuan yang diingini .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful