http://notapismp.blogspot.com/2010/10/pengenalan-konsep-seni-dalam-pendidikan.

html

Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidikan
Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik.

Terdapat beberapa tokoh yang memberI pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh :

Teori konstruktivisme - kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.

Howard Gardener (1983) pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.

Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai penidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu

kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif.praktik dan estetika. berpersonaliti yang seimbang. peka. Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan. anatomis dan saintis. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif. . Beliau adalah seorang seniman. berketrampilan dan professional. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. inovatif.diamalkan seperti kemahiran muzik.emosional dan fizikal dan intelektual. jurutera. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. holistic dan analitik.personal dan intrapersonal.

blogspot. Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya persepsi. Herman (1991).html SENI DALAM PENDIDIKAN Pengenalan Secara umumnya. 1986 : 12). Seni disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata (Martin. seni fotografi atau seni mempertahankan diri. sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka. persepsi. imaginasi dan konsepsi mereka. Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami. berpendapat bahawa seni adalah komunikasi (1959). seni teater.http://abubakar69. inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi. seni muzik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera. seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid untuk menajamkan lagi instuisi. Seni Dalam Pendidikan (SDP) adalah bidang yang menumpukan kepada seni visual. di dalam . kerana adanya unsurunsur seni dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. Murid diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan kreativiti. Hauser dalam tulisannya. bereksperimen dan mengolah bahan atau objek akan dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.com/2010/01/hbef1403-seni-dalam-pendidikan. Teori Konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak yang diajar melalui pembelajaran secara meneroka. Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni Dalam Pendidikan. Ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang memberi pandangan menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang dalam membangunkan sahsiah dan jati diri individu. estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berjiwa kreatif.

Menurut Russel (1968). sensitif terhadap pergerakan. i Proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu „burung‟. sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran. kita akan dapat melihat berbagai gaya yang dipersembahkan oleh murid. hanya murid-murid tertentu sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. samada seperti terbang. Howard Gardner (1953). Sebagai contoh. Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan murid kepada yang lebih kreatif. . bentuk. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas. A Kesan-Kesan Positif Seni Dalam Pendidikan Berdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Seni Dalam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang pendidikan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. bunyi. Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. melompat. Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya. makan atau sebagainya. berjalan. Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau mewarnakan gambar burung. Ini disebabkan pengintegrasian tiga mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid. tekstura dan irama. Antara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam penggunaan Seni Dalam Pendidikan ialah :- A. kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut. Dalam melakukan aktiviti tersebut.“Quadrant Concept” menyatakan bahawa seni dapat membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. menyatakan .

seni muzik dan seni pergerakan. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan sosial bila murid-murid ini berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual. Dalam kaedah pengajaran inkuiri penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri jawapan kepada permasalahan. menyatakan . emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan melalui seni. sahsiah dan sosial murid-murid. Keberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual. John Dewey (1919). proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan.pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia.A. Peluang inilah yang digunakan oleh murid-murid untuk melahirkan idea dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fizikal untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya proses pembelajaran Seni Dalam Pendidikan murid akan lebih mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di bawah. ii Membantu perkembangan intelek. sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. pengembangan kreativiti. .

mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak.Matlamatnya . Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanakdapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. (c) Howard Gardner (1983) . Gabungan dari pelbagai .melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian. (e) Einstein .perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi.com/2008/07/topik-1-konsep-dan-latar-belakang-seni. (d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” .berjiwa kreatif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. estetika dan kreativitinya. (a) Teori konstruktivisme . .html TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 1.1 PENGENALAN KONSEP . seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.http://raisingthesoftvolume.kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner . inovatif. Pengabungan seni visual.terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan.Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.blogspot.mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.

holistik dan analitik. emosional dan fizikal dan intelektual. rohani dan intelek akan berlaku.Beliau adalah seorang seniman. inovatif. Seni Dalam Pendidikan akan: i Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di sekolah menjadi lebih seronok ii Membantu anda memahami diri sendiri iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif. keluarga. inovatif dan inventif. Bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani. kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif .1 Matlamat . jurutera. menghargai keindahan alam persekitaran. peka .1.kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik. imaginatif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. kritis.untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya.2 Objektif / tujuan . berketrampilan dan profesional.meningkatkan pengetahuan. masyarakat dan negara . mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. 1. inovasi serta kemahiran dalam bidang .Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. kreatif. praktik dan estetika. persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan .mempupuk budaya pengamatan. v Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh 1. emosi.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. berpersonaliti yang seimbang.1. (f) Leonardo da Vinci . personal dan intrapersonal.menghargai keindahan ciptaan Tuhan . daya kreativiti. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya. . anatomis dan saintis.

sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan .menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni .guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. .membuat diskripsi.mendapat nilai tambah dalam disiplin sains. ı Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama.menggunakan pelbagai kemahiran. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja . interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat .membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa .2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. ı Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri. . media. mencuba idea.mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. . pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi. . Teori Kecerdasan Manusia ı Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran.menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup .seni visual.guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar. seni muzik dan seni pergerakan . analisis. seni muzik dan seni pergerakan 1. .membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual. teknologi dan mata murid dan lain .

Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru .Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar . Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5. yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid belajar sesuatu idea 9. dan . Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen.1 Teori Pembelajaran (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan (b) Teori Kecerdasan Pelbagai .1.Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan.Menyusun atur maklumat dan pengetahuan . Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid 8. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru 2. .Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk .Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada . Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme? . Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 7.2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran 3. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. buat kajian. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar 6. Menyokong pembelajaran secara koperatif 4.Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan .

Jenis-jenis kecerdasan: 1) Verbal – linguistik .Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar 6) Interpersonal . Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras dengan FPN 2. Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam p&p 6.Murid mencari cara menggunakan bahan alam semulajadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan? 1. Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri 7. media atau bahan baru 4) Kinestetik .Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama 7) Intrapersonal .Murid menjalankan eksprimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid 3) Visual – ruang . Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri (c) Teori Pembelajaran Sosial .Murid melukis sesuatu menggunakan stail. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai 3.murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan 2) Logik – Matematik . Membentuk kepelbagaian untuk menilai 4. Wujudkan suasana kolaboratif 5.Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan sendiri 8) Naturalis .Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama 5) Muzik .

fasa prestasi dan fasa maklum balas. fasa penyimpanan. fasa penahaman.Berinteraksi dengan bahan. (d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Mengikut kajian Edward Gardner (1983). Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata murid dan disekolah. Sekat lakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain. fasa ingatan kembali. . (iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar.Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian . fasa kefahaman.otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil. pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru. (i) Peniruan secara langsung.Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu.dalam minda atau ingatannya samaada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih. dilihat atau dirasai. Gangne (1975) Mengikut Gagne. subjek dan hasil . Dengan mengambil bahan maujud. Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku? (i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu (ii) Memori yang berkekalan. murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya (ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. (iii) Peniruan elistasi. Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya.Mendapat maklum balas dari orang lain . (e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. Melalui teori ini murid dapat : . Roger Sperry (1967) dan Herman (1991). Murid terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri. fasa generalisasi.lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu fasa motivasi.

Mengekalkan perlakuan yang diingini .Mengelak perlakuan yang tidak diingini .Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful