http://notapismp.blogspot.com/2010/10/pengenalan-konsep-seni-dalam-pendidikan.

html

Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidikan
Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik.

Terdapat beberapa tokoh yang memberI pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh :

Teori konstruktivisme - kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.

Howard Gardener (1983) pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.

Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai penidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu

Beliau adalah seorang seniman. jurutera. berketrampilan dan professional.emosional dan fizikal dan intelektual. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan.personal dan intrapersonal.kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif. peka. berpersonaliti yang seimbang.praktik dan estetika. Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. inovatif. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif.diamalkan seperti kemahiran muzik. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. anatomis dan saintis. . holistic dan analitik.

estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berjiwa kreatif. Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni Dalam Pendidikan. Hauser dalam tulisannya. Ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang memberi pandangan menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang dalam membangunkan sahsiah dan jati diri individu. Murid diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan kreativiti. Seni disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata (Martin. Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid untuk menajamkan lagi instuisi. Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami. Teori Konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak yang diajar melalui pembelajaran secara meneroka. berpendapat bahawa seni adalah komunikasi (1959). seni fotografi atau seni mempertahankan diri. bereksperimen dan mengolah bahan atau objek akan dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. di dalam . Herman (1991). inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi. seni teater. seni muzik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera. 1986 : 12). seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. persepsi. Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya persepsi. kerana adanya unsurunsur seni dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. Seni Dalam Pendidikan (SDP) adalah bidang yang menumpukan kepada seni visual. sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka.com/2010/01/hbef1403-seni-dalam-pendidikan.blogspot.html SENI DALAM PENDIDIKAN Pengenalan Secara umumnya.http://abubakar69. imaginasi dan konsepsi mereka.

. Antara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam penggunaan Seni Dalam Pendidikan ialah :- A. Sebagai contoh. kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut. samada seperti terbang. Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan murid kepada yang lebih kreatif. Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. makan atau sebagainya. Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau mewarnakan gambar burung. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas. kita akan dapat melihat berbagai gaya yang dipersembahkan oleh murid. bentuk. hanya murid-murid tertentu sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya. Ini disebabkan pengintegrasian tiga mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid. matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. Dalam melakukan aktiviti tersebut. Howard Gardner (1953). menyatakan .“Quadrant Concept” menyatakan bahawa seni dapat membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. bunyi. i Proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. Menurut Russel (1968). sensitif terhadap pergerakan. berjalan. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. A Kesan-Kesan Positif Seni Dalam Pendidikan Berdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Seni Dalam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang pendidikan. sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran. tekstura dan irama. semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu „burung‟. melompat.

emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan melalui seni. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual. seni muzik dan seni pergerakan. pengembangan kreativiti. John Dewey (1919). seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan. proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan sosial bila murid-murid ini berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru. Dalam kaedah pengajaran inkuiri penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri jawapan kepada permasalahan. ii Membantu perkembangan intelek.A. menyatakan . Dengan adanya proses pembelajaran Seni Dalam Pendidikan murid akan lebih mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di bawah.pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. Keberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual. sahsiah dan sosial murid-murid. Peluang inilah yang digunakan oleh murid-murid untuk melahirkan idea dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fizikal untuk menyelesaikan masalah. .

(b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner .perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi. Gabungan dari pelbagai .blogspot. (d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” .mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu.melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian.html TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 1.Matlamatnya . (c) Howard Gardner (1983) .Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak. Pengabungan seni visual.kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.http://raisingthesoftvolume. (a) Teori konstruktivisme .berjiwa kreatif. (e) Einstein .1 PENGENALAN KONSEP . . Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. inovatif.com/2008/07/topik-1-konsep-dan-latar-belakang-seni.terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. estetika dan kreativitinya. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanakdapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.

kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik.meningkatkan pengetahuan. berpersonaliti yang seimbang.menghargai keindahan ciptaan Tuhan . Bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani. kreatif. masyarakat dan negara . imaginatif.mempupuk budaya pengamatan. anatomis dan saintis. peka .Beliau adalah seorang seniman. kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif . persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan .2 Objektif / tujuan . Seni Dalam Pendidikan akan: i Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di sekolah menjadi lebih seronok ii Membantu anda memahami diri sendiri iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. berketrampilan dan profesional. menghargai keindahan alam persekitaran. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya. .untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. praktik dan estetika. kritis. inovatif dan inventif. keluarga.Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. rohani dan intelek akan berlaku. inovatif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. 1. personal dan intrapersonal. emosional dan fizikal dan intelektual. holistik dan analitik. daya kreativiti.1. jurutera. inovasi serta kemahiran dalam bidang . emosi.1. (f) Leonardo da Vinci . v Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh 1.1 Matlamat .

.menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup .2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. seni muzik dan seni pergerakan 1. seni muzik dan seni pergerakan . . Teori Kecerdasan Manusia ı Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran. teknologi dan mata murid dan lain . mencuba idea. ı Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama.menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni .membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa .sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan . pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi. . .mendapat nilai tambah dalam disiplin sains.guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar. .menggunakan pelbagai kemahiran.seni visual.guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. media. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja . interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat . ı Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri. analisis.mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan.membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual.membuat diskripsi.

Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen.1 Teori Pembelajaran (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru . Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme? .Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk . Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar 6. Menyokong pembelajaran secara koperatif 4. .Menyusun atur maklumat dan pengetahuan . buat kajian. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru 2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran 3.2. yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil.Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan .Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada . Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid belajar sesuatu idea 9.Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5.1.Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid 8.Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan (b) Teori Kecerdasan Pelbagai . CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 7.Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar . dan .

murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan 2) Logik – Matematik .Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama 5) Muzik .Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama 7) Intrapersonal .Murid mencari cara menggunakan bahan alam semulajadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan? 1. Wujudkan suasana kolaboratif 5. media atau bahan baru 4) Kinestetik .Murid menjalankan eksprimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid 3) Visual – ruang . Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras dengan FPN 2.Murid melukis sesuatu menggunakan stail.Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan sendiri 8) Naturalis .Jenis-jenis kecerdasan: 1) Verbal – linguistik . Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri 7. Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri (c) Teori Pembelajaran Sosial . Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai 3. Membentuk kepelbagaian untuk menilai 4. Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam p&p 6.Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar 6) Interpersonal .

murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya (ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. fasa penyimpanan.Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu. pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru. fasa prestasi dan fasa maklum balas. (iii) Peniruan elistasi. fasa ingatan kembali. Roger Sperry (1967) dan Herman (1991).otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil. fasa penahaman. (i) Peniruan secara langsung. Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata murid dan disekolah. fasa generalisasi.Mendapat maklum balas dari orang lain . Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku? (i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu (ii) Memori yang berkekalan.dalam minda atau ingatannya samaada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih.Berinteraksi dengan bahan.lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu fasa motivasi. (e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. Sekat lakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain. Murid terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri. (iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar. Gangne (1975) Mengikut Gagne. dilihat atau dirasai. subjek dan hasil . Dengan mengambil bahan maujud. (d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Mengikut kajian Edward Gardner (1983). Melalui teori ini murid dapat : . fasa kefahaman. Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya.Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian . .

Mengekalkan perlakuan yang diingini ..Mengelak perlakuan yang tidak diingini .Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya .