http://notapismp.blogspot.com/2010/10/pengenalan-konsep-seni-dalam-pendidikan.

html

Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidikan
Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik.

Terdapat beberapa tokoh yang memberI pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh :

Teori konstruktivisme - kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.

Howard Gardener (1983) pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.

Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai penidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu

Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. anatomis dan saintis.personal dan intrapersonal. Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. berpersonaliti yang seimbang.diamalkan seperti kemahiran muzik. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan. . inovatif. Beliau adalah seorang seniman. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. jurutera. peka.praktik dan estetika. berketrampilan dan professional. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif.kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif. holistic dan analitik. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah.emosional dan fizikal dan intelektual.

html SENI DALAM PENDIDIKAN Pengenalan Secara umumnya. Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid untuk menajamkan lagi instuisi. berpendapat bahawa seni adalah komunikasi (1959). seni fotografi atau seni mempertahankan diri. seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. seni muzik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera. persepsi. imaginasi dan konsepsi mereka. Seni disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata (Martin.blogspot. Hauser dalam tulisannya. Seni Dalam Pendidikan (SDP) adalah bidang yang menumpukan kepada seni visual. di dalam . seni teater. Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami.com/2010/01/hbef1403-seni-dalam-pendidikan. Teori Konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak yang diajar melalui pembelajaran secara meneroka. kerana adanya unsurunsur seni dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni Dalam Pendidikan. bereksperimen dan mengolah bahan atau objek akan dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.http://abubakar69. Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya persepsi. Murid diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan kreativiti. sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka. Ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang memberi pandangan menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang dalam membangunkan sahsiah dan jati diri individu. estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berjiwa kreatif. inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi. 1986 : 12). Herman (1991).

melompat. kita akan dapat melihat berbagai gaya yang dipersembahkan oleh murid. sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran. bentuk. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas. Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya. sensitif terhadap pergerakan. Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau mewarnakan gambar burung. berjalan. . tekstura dan irama.“Quadrant Concept” menyatakan bahawa seni dapat membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. hanya murid-murid tertentu sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut. Ini disebabkan pengintegrasian tiga mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid. Dalam melakukan aktiviti tersebut. makan atau sebagainya. semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu „burung‟. menyatakan . matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. A Kesan-Kesan Positif Seni Dalam Pendidikan Berdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Seni Dalam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang pendidikan. i Proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. samada seperti terbang. Howard Gardner (1953). Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. Sebagai contoh. Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. bunyi. Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan murid kepada yang lebih kreatif. Menurut Russel (1968). Antara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam penggunaan Seni Dalam Pendidikan ialah :- A.

Keberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual. Peluang inilah yang digunakan oleh murid-murid untuk melahirkan idea dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fizikal untuk menyelesaikan masalah. John Dewey (1919).A. Dalam kaedah pengajaran inkuiri penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri jawapan kepada permasalahan. sahsiah dan sosial murid-murid. Dengan adanya proses pembelajaran Seni Dalam Pendidikan murid akan lebih mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di bawah. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan sosial bila murid-murid ini berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru.pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. menyatakan . Seni yang dimaksudkan adalah seni visual. ii Membantu perkembangan intelek. . seni muzik dan seni pergerakan. pengembangan kreativiti. seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan. proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan melalui seni.

html TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN 1. Gabungan dari pelbagai .terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.http://raisingthesoftvolume. (e) Einstein .kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner . (a) Teori konstruktivisme . estetika dan kreativitinya. seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik. Pengabungan seni visual.com/2008/07/topik-1-konsep-dan-latar-belakang-seni. (c) Howard Gardner (1983) .blogspot. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu.berjiwa kreatif.Matlamatnya . Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanakdapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak.1 PENGENALAN KONSEP .perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi. (d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” . . inovatif.melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian.

inovatif. masyarakat dan negara . jurutera. rohani dan intelek akan berlaku.2 Objektif / tujuan . Bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani. daya kreativiti. berketrampilan dan profesional. persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan . imaginatif.Beliau adalah seorang seniman.menghargai keindahan ciptaan Tuhan . emosional dan fizikal dan intelektual. holistik dan analitik. berpersonaliti yang seimbang.Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. menghargai keindahan alam persekitaran.untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya.1. . personal dan intrapersonal. praktik dan estetika. inovatif dan inventif. Seni Dalam Pendidikan akan: i Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di sekolah menjadi lebih seronok ii Membantu anda memahami diri sendiri iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif.kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik. 1.1 Matlamat . peka . keluarga.1. kreatif. (f) Leonardo da Vinci . mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya. inovasi serta kemahiran dalam bidang .mempupuk budaya pengamatan. v Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh 1. kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif . anatomis dan saintis.meningkatkan pengetahuan.meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kritis. emosi.

menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup . . . .mendapat nilai tambah dalam disiplin sains.2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan.membuat diskripsi. seni muzik dan seni pergerakan 1. teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja . teknologi dan mata murid dan lain . ı Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri. .menggunakan pelbagai kemahiran.guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar.seni visual.guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. analisis. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat .menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni . . mencuba idea.membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual. pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi.mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. Teori Kecerdasan Manusia ı Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran.sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan . ı Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama. media.membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa . seni muzik dan seni pergerakan .

Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen.1 Teori Pembelajaran (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Menyokong pembelajaran secara koperatif 4.Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan (b) Teori Kecerdasan Pelbagai .2. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5. buat kajian. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran 3. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea.Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar 6.Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar . . Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid belajar sesuatu idea 9.Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada .Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk . Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme? . CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru 2.Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru . dan . Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid 8.1.Menyusun atur maklumat dan pengetahuan . yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 7.Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan .

Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri 7. Wujudkan suasana kolaboratif 5. Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam p&p 6.Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar 6) Interpersonal . Membentuk kepelbagaian untuk menilai 4.Murid mencari cara menggunakan bahan alam semulajadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan? 1.Jenis-jenis kecerdasan: 1) Verbal – linguistik . Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai 3. media atau bahan baru 4) Kinestetik . Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri (c) Teori Pembelajaran Sosial .Murid menjalankan eksprimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid 3) Visual – ruang .Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama 7) Intrapersonal .murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan 2) Logik – Matematik . Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras dengan FPN 2.Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan sendiri 8) Naturalis .Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama 5) Muzik .Murid melukis sesuatu menggunakan stail.

Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku? (i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu (ii) Memori yang berkekalan. fasa penahaman. Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata murid dan disekolah.Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian . fasa ingatan kembali. Sekat lakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain. murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya (ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. fasa penyimpanan. Melalui teori ini murid dapat : . (iii) Peniruan elistasi. (d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Mengikut kajian Edward Gardner (1983).Mendapat maklum balas dari orang lain . Murid terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri. fasa kefahaman. . Roger Sperry (1967) dan Herman (1991).Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu.Berinteraksi dengan bahan. Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya. (i) Peniruan secara langsung.lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu fasa motivasi.otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil. Dengan mengambil bahan maujud. Gangne (1975) Mengikut Gagne. fasa generalisasi. subjek dan hasil . dilihat atau dirasai. pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru. (e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. fasa prestasi dan fasa maklum balas.dalam minda atau ingatannya samaada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih. (iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar.

Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya .Mengekalkan perlakuan yang diingini ..Mengelak perlakuan yang tidak diingini .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful