P. 1
Sejarah, Pengertian, Hukum Dan Perkembangan Zakat Fitrah

Sejarah, Pengertian, Hukum Dan Perkembangan Zakat Fitrah

|Views: 118|Likes:
Published by Altamiz Aank

More info:

Published by: Altamiz Aank on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Sabtu, 20 Agustus 2011

Sejarah, Pengertian, Hukum dan Perkembangan Zakat Fitrah
Tulisan ini adalah hasil karya penelitian dari Kiyai Muda, al-ustadz AMIN SAEFULLAH MUCHTAR Pengurus Institut of hadits Ibn Hajar, Bandung Sumber tulisan: Halaman Facebook AMIN SAEFULLAH MUCHTAR Isi penulisan di blog ini sudah diedit ulang oleh Admin Purnawarman's Media, dengan tanpa merubah isi materinya Selama13 tahun hidup di Mekah sebelum hijrah, Nabi Muhamad telah 13 kali mengalami Ramadhan, yaitu dimulai dari Ramadhan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi yang bertepatan dengan bulan Agustus 610 M, hingga Ramadhan tahun ke-53 dari kelahirannya yang bertepatan dengan bulan April tahun 622 M. Namun selama waktu itu belum disyariatkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin, dan Iedul fitrinya juga belum ada/belum disyariatkan. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, dan menetap selama 17 bulan di sana, pada bulan Sya'ban tahun ke-2 H., turunlah ayat 183-184 surah al-Baqarah sebagai dasar disyariatkannya shaum bulan Ramadhan. Tidak lama setelah turunnya ayat itu, masih di bulan Ramadhan tahun itu pula, mulai diwajibkan zakat kepada kaum muslimin, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Umar

‫ه‬

-

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas orang-orang sebesar 1 sha' kurma, atau 1 sha' gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, dari kaum muslimin" H.r. Muslim Zakat ini kemudian populer dengan sebutan zakat fitrah.

Pengertian Zakat
Zakat berasal dari akar kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang. Menurut terminologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan persyaratan tertentu pula. Firman Allah

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan bendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Q.s. AtTaubah:103

baik dari . sebagai berikut: Pertama. Sisanya berhubungan dengan penciptaan manusia. baik dari sisi pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah.‫ي‬ ‫ه‬ - "Setiap manusia dilahirkan atas fitrahnya. baik ia seorang pembantu rumah tangga. 14 di antaranya berhubungan dengan bumi dan langit. Al-A'raf:172 Peristiwa ini memberikan gambaran bahwa sejak diciptakan. seorang dewasa. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Al-Bukhari. kami menjadi saksi".s. Bagi mereka yang berada di bawah tanggungan orang lain. Keadaan inilah yang disebut al-fitrah. Nabi pun menetapkan beberapa aturan zakat yang amat penting diperhatikan oleh kaum muslimin. Pengertian Fitrah Dalam AlQur'an kata fitrah dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 28 kali. yakni fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. maka zakatnya menjadi kewajiban penanggungnya. yaitu bertauhid (mengesakan Allah). muzakki Zakat Fitrah/yang terkena kewajiban Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim. ataupun seorang kanak-kanak.R.Maksud zakat membersihkan itu adalah membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" Q. maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. atau Majusi. Sehubungan dengan itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ‫ه‬ . semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. bahkan bayi yang telah bernyawa. ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami). yang masih di dalam rahim. H. maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia. Itulah agama yang lurus. Sedangkan maksud zakat menyucikan itu adalah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. manusia itu telah membawa potensi beragama yang lurus. Selain menyebut istilah. Nashrani. Sehubungan dengan itu Allah berfirman pada surah Ar-Rum ayat 30: "Maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada Agama itu." Pada ayat lain diterangkan kronologis peristiwanya: Dan (ingatlah).

para mu'allaf yang dibujuk hatinya. At-Taubah:60 Bila ayat di atas kita perhatikan secara seksama. H. II:432 Demikian pula diterangkan oleh Abu Qilabah Dari Abu Qilabah. pengurus-pengurus zakat. Sehubungan dengan itu Utsman bin Afan membayar zakat fitrah bagi anak kecil. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah Sesungguhnya Utsman bin Affan memberikan zakat fitrah dari bayi yang dikandung. sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. ‫ي‬ ‫ي‬ - . orang yang merdeka. dewasa. setidaknya ada dua permasalahan yang perlu . orang-orang miskin. sasaran zakat atau yang lebih populer dengan sebutan mustahik (yang berhak menerima zakat) ada 8 ashnaf (golongan).‫ه‬ Ibnu Umar mengatakan. Firman Allah: Sesungguhnya zakat-zakat itu.s. bahkan yang masih dalam kandungan". untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.r.Abdurrazaq. mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma. "Adalah menjadi perhatian mereka (para sahabat) untuk mengeluarkan/memberikan zakat fitrah dari anak kecil. untuk(memerdekakan) budak. Mustahiq/Masharif(Sasaran) Zakat Menurut Alquran. Q. orang dewasa dan bayi dalam kandungan. ataupun oleh penanggung yang bertanggung jawab atasnya. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari diterangkan. perempuan. orang-orang yang berhutang. hanyalah untuk orang-orang fakir. laki-laki. Mushannaf Ibnu Abu Syaibah. al-Mushannaf."Rasulullah saw. atau satu sha dari syair (gandum) atas hamba sahaya.R.hartanya sendiri. III:319 Kedua. Dan beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar melaksanakan shalat ied. ia berkata." H. anak kecil dan dewasa dari kalangan muslimin. Al-Bukhari Dengan kata-kata shagir (anakkecil) itu maka sudah tercakup di dalamnya pengertian bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya apabila usia kandungan itu telah mencapai umur 120 hari atau empat bulan.

6. yaitu pada ayat di atas terdapat dua huruf yang masing-masing mengiringi empat ashnaf pertama dan empat ashnaf kedua. Fuqara(Fakir) Orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupannya (primer). al-'amilin. Ibnu Sabil Orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. kriteria ashnaf itu sendiri.al-gharimin.Huruf laam mengiringi kata al-fuqara. Ushlub (Gaya Bahasa)AlQuran Dalam mengungkap sasaran zakat di atas Alquran menggunakan ushlub (gaya bahasa) sastra yang tinggi nilainya. 4. walaupun ia orang kaya di negerinya. kebaikan. Sabilillah Orang yang bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Islam (memelihara berlakunya kebenaran. Pertama. al-masakin. Amilin Orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. yakni laam/li dan fie. sabilillah. Gharimin Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan kema'siatan dan tidak sanggup membayarnya. dan al-muallaf qulubuhum (empat ashnaf pertama). tapi tidak mencukupi keperluan hidupnya (primer). 7. dan ibnus sabil (empat ashnaf kedua). . ushlub (gaya bahasa) AlQur'an dalam mengungkap sasaran zakat. Kriteria Ashnaf 1. Mu'allaf a.Orang kafir yang ada harapan masuk Islam b.Orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah 5. A. Masakin (Miskin) Orang yang mempunyai harta dan tenaga. 2.Sedangkan huruf fie mengiringi kata ar-riqab. Kedua. dan keutamaan akhlak) 8. 3. B.digaris bawahi untuk kita kaji lebih jauh. Riqab Orang yang memerdekakan hamba sahaya.

Dari Hudzaifah. yang dengan itu Allah mengingatkan bahwa mereka lebih berhak atasnya dan menjadikannya sebagai tempat harapan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. sehingga mereka terbebas dari hutang itu. tapi boleh melebihkan prosentase bagian yang satu dengan yang lainya sesuai dengan kebutuhan. Dan menurut hemat kami. mereka mendapat bagian dari zakat bukan semata-mata kepentingan pribadinya melainkan tugas dan tanggung jawab dalam mengemban amanah Islam. Masalah sasaran zakat telah selesai kita bahas. al-masakin. Demikian pula dengan fie sabilillah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar. dan al-muallaf qulubuhum. dan menyamaratakan prosentase zakat yang dibagikan di antara mereka? Hemat kami. sebab "fie" merupakan wadah untuk menampung. sasaran zakat itu ada dua bagian: Bagian pertama ialah ashnaf yang terdiri dari mereka yang boleh menerima zakat untuk dirinya sendiri. tetapi pasti mengandung nuktah (rahasia halus) yang harus dikaji secara mendalam. dan ibnus sabil. . yaitu untuk memberitahukan bahwa empat golongan kedua ini lebih layak untuk diprioritaskan daripada empat golongan pertama. ia berkata.untuk menegakkan agama Islam. Masih ada masalah yang mesti kita kaji. semua harta zakat boleh diberikan kepada sebagian sasaran tertentu saja untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara'. algharimin. sabilillah. "Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran saja. yaitu al-fuqara.Penempatan kedua huruf tersebut tentunya bukan suatu kebetulan. al-amilin. maka halitu cukup bagimu. kebaikan. Seperti al-gharimun (orang yang berhutang). tetapi untuk acara pelunasan hutang yang tentu saja harta zakat yang diterimanya itu harus diserahkan kepada orang yang menghutangkannya. dan kesempurnaan akhlak. penempatan kedua huruf tersebut mengandung arti bahwa empat ashnaf yang pertama adalah para pemilik dari zakat tersebut. karena kebutuhan itu berbeda antara yang satu dan yang lainya. Sedangkan bagian kedua ialah ashnaf yang terdiri dari orang-orang yang berhak menerima zakat bukan sematamata kepentingan pribadi melainkan untuk kemaslahatan "acara" mereka. Dengan perkataan lain. Adapun landasan syariatnya adalah sebagai berikut : 1. yaitu untuk memelihara berlakunya kebenaran (al-haq)." (Tafsir Ath-Thabari VI : 404). Sementara empat ashnaf yang kedua mereka berhak menerima zakat untuk kemaslahatan yang berkaitan erat dengan "acara" mereka. dalam arti mereka berhak mendapat bagian untuk dirinya sendiri. Disamping itu tidak ada kewajiban untuk menyamaratakan pemberian tersebut kepada individu yang diberinya. yaitu ar-riqab.mereka mendapat bagian dari zakat bukan untuk dimiliki secara pribadi. Lebih jauh Imam az-Zamakhsyari berpandangan bahwa perpindahan dari "li" pada empat ashnaf pertama kepada "fie" pada empat ashnaf kedua mengandung rahasia. yaitu wajibkah amil mendistribusikan zakat atau muzakki(wajib zakat) menyerahkan zakat kepada semua ashnaf yang delapan.

Dan jika dia seorang gharim ia punya hak mengambil bagian zakat untuk melunasi hutangnya.. tidaklah ada.) 4. Sa'id bin jabir.2." (Fiqh al-Zakah...". Sasaran yang lebih membutuhkan dan lebih banyak jumlahnya. "menurut pendapat kami. sebagaimana yang diungkapkan oleh hadis Rasul. al-Mughni.. ia berhak mengambil pula untuk dapat memenuhi keperluannya itu (sebagai hak faqir). melainkan tanshish (penekanan/prioritas) yang bersifat kondisional.. Karena tiap-tiap sebab itu ditetapkan hukumnya berdasarkan sebab masingmasing (bukan karena sama orangnya. Ibid. ia punya hak mengambil bagian zakat untuk keperluan perangnya. "Apabila engkau memberikanzakat pada satu sasaran dari sasaran zakat. maka hal itu cukup bagimu. Ibnu Abas berkata. Dr. dan Ibrahim an-Nakha'i (TafsirAth-Thabrani. makahal itu bukanlah takhshish (pengkhususan). Lihat. Abu Tsaur berkata. Adapun tentang prosentase Ibnu Qudamah menjelaskan: ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ Dan jika pada salah satu terkumpul beberapa sebab yang menghendaki (melegitimasi) pengambilan zakat berdasarkan sebab itu. ia punya hak mengambil bagian zakatnya. 6. Jika tidak dapat menutupi kefakirannya. Pendapat di atas juga menjadi pegangan Umar bin Khatab." 3.. Ukuran isi tidak mengalami perubahan walaupun yang ditakarnya berbeda jenis.senantiasa harus didahulukan dimanapun mereka berada. hal. seperti liter bukan kilogram. Adanya satu sebab tidak menghalangi tetapnya hukum atas sebab yang lain. itulah yang harus diutamakan.sedangkan Firman Allah : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk parafakir. Adapun kalimat tu'matan lil masakin yang berkaitan dengan zakat fitrah. maka ia boleh diberi berdasarkan sebab itu. tapikarena beda sebabnya). 1 liter beras . 667). kebolehan memberikan zakat pada seorang mustahiq dari satu sasaran tidak ada bantahan dan tidak pula termasuk syubhat.Yusuf Al-Qardhawi. kecuali berdasarkan ijtihad penguasa. Danmudahmudahan dari tahun ke tahun zakat itu berpindah dari satu sasaran kepada sasaran lain. Sha merupakan istilah bagi ukuran isi/volume. bukan ukuran berat. atau turadduna ila fuqaraihim yang berkaitan dengan zakat mal. 'Atha. permasalahan pembagian zakat. Misalkan amil yang faqir. V:223 Jumlah Besaran Minimal yang Harus dikeluarkan dalam zakat fitrah Di dalam hadits diterangkan bahwa besaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah sha'an (1 sha'). Abul 'Aliyyah. maka mana diantara sasaran itu yang menurut penguasa lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan. 5. maksudnya agar zakat itu jangan diberikan kepada yang selain sasaran tersebut. Maka jika dia sebagai prajurit (fi sabilillah).

yakni kurma dan gandum. orang yang merdeka. atau satu sha dari syair (gandum)atas hamba sahaya. (H. Adapun kata at-Tha'am pada hadits pertama tidak dapat dimaknai makanan secara umum karena sudah ada bayan tafshil (keterangan terperinci) pada hadits-hadits selanjutnya.Karawang akan sama isinya dengan 1 liter beras Cianjur. hal tersebut bisa jadi berubah volume karena akan mengalami perbedaan tergantung jenis benda yang ditakarnya. kata min tamrin atau min sya'ir dalam struktur kalimat di atas fungsinya bukan bayan lit takhsis (keterangan pengkhusus). Apabila dikonversi berdasarkan qimah atau harga.Al-Bukhari Apabila hadits-hadits di atas dibaca secara mantuq (makna tersurat) dan konsisten tidak akan menerima mafhum (makna tersirat).5 Kg ini berat jenis beras yang rata-rata dikonsumsi oleh mayoritas. maka setiap tahun besaran zakat fitrah itu bisa jadi berubah sesuai dengan perubahan harga yang berlaku saat itu. anak kecil dan dewasa dari kalangan muslimin. Namun. atau satu sha dari syair (gandum)" H.r. pada (waktu) hari raya fitri (berupa) satu sho' dari makanan". "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma.1liter lebih = 2. H. Apakah makanan pokok menjadi syarat sah zakat fitrah? Keterangan terkait persoalan ini ‫ي‬ ‫ه‬ "Kami (para sahabat) mengeluarkan zakat firtah dizaman Rasulullah saw.melainkan bayan lit tanshish (keterangan penegas/prioritas) sesuai dengan situasi dan kondisi mustahiq di suatu daerah tertentu.mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma. 1 sha = 4 mud = 2770.47 cc = 3.r. Al-Bukhari) – ‫ه‬ ‫ي‬ – Ibnu Umar mengatakan. benarkah demikian pesan utama Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Hal itu didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: . laki-laki. yaitu bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan hanya dalam bentuk kurma dan gandum? Hemat kami. maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan terbatas jenisnya. perempuan. Tapi lain halnya jika takaran berat yang diterapkan. al-Bukhari –‫ي‬ ‫ه‬ Ibnu Umar mengatakan. "Rasulullah saw.r.

atau Zabib (kismis/anggurkering)" H. Karena itu. Abu Said menjelaskan: ‫ي‬ – ‫ي‬ ‫ه‬ Dari Abu Sa'id al-Khudri. "Kami mengeluarkan zakat fitrah 1 sha makanan atau 1 sha min sya'ir(gandum). hal itu terbukti dengan diperluas jenis makanannya. yaitu 1 sha' atau yang senilai 1 sha' dalam ukuran isi (liter)." Maka orang-orang mengambil konversi itu.r. Ia berkata. ia berkata. kedua jenis makanan tersebut di waktu itu lebih mudah didapat atau biasa dimiliki secara umum. atau tamr (kurma). "Saya memandang bahwa 2 mud gandum Syam senilai dengan 1 sha kurma.Abu Daud) Dari hadis di atas kita dapat memahami bahwa Rasul menetapkan zakat fitrah dengan dua jenis makanan (kurma & gandum) berdasarkan atas dua sebab: Pertama.r. jenis pangan yang dimiliki oleh publik zaman sahabat sudah lebih berkembang daripada zaman Nabi. (3) Secara ekonomi. Dilihat dari sisi mustahiq. dan tamr (kurma) adalah makanan kami" H. Konversi nilai itu pernah dilakukakan oleh Mu'awiyah sebagaimana diterangkan dalam riwayat Muslim. Zabib (kismis/anggur kering). (2) para sahabat memahami hadis itu bukan sebagai takhsis(pengkhususan). Umar bin Abdul Aziz. Hal ini tampak semakin jelas didukung oleh data faktual yang menunjukkan bahwa para sahabat memperluas jenis makanan dari yang disebut oleh Rasul. melainkan secara mafhum (makna tersirat). berat (Kg). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok kewajiban zakat fitrah itu bukan "barangnya" melainkan "nilainya". atau aqith (susu beku/keju). Al-Bukhari Katerangan Abu Said di atas menunjukkan bahwa (1)para sahabat memahami hadits Nabi tentang zakat fitrah itu tidak secara mantuq (makna tersurat). dan harga. Kedua. al-Hasan al-Bishri dan Atha telah menetapkan zakat fitrah . aqith (susu beku/keju). kedua jenis makanan itu lebih bermanfaat untuk orang miskin waktu itu sebagai thu'matan (makanan mudah saji). Dilihat dari sisi muzakki.r. "Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci bagi yang saum dari ucapan sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang miskin" (H. ia berkata.– ‫ه‬ Dari Ibnu Abas. Al-Bukhari Mengapa jenis makanannya diperluas? Kata Abu Sa'id: – ‫ي‬ ‫ه‬ - "sya'ir (gandum).

. Perbuatan para sahabat di atas merupakan pengalaman dari instruksi Rasulullah. MushannafIbnu Abi Syaibah. supaya dilakukan sebelum orang keluar(pergi) ke shalat (hari raya). pada (waktu) hari raya fitri (berupa)satu sho' berupa makanan". Karena itu membagikan zakat fitrah harus tepat pada waktunya. H. II:398) Waktu Membagikan Zakat Fitrah Zakat fitrah adalah ibadah yang mudhayyaq. Al-Bukhari Keterangan Abu Sa'id di atas menjadi petunjuk bahwa ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah yang berlaku di zaman Rasulullah adalah pada yaumal fitri (siang hari raya fitri). Untuk ebih jelasnya.r. yaitu tertentu dan terbatas waktunya.r.) .oleh harga/uang (dirham). memerintah untuk mengeluarkan zakat (fitrah) pada hari fitri sebelum pergi salat (hari raya)". Ibnu Tin menyatakan sebagai berikut : ‫ي‬ "(maksud hadis itu) ialah sebelum orang keluar untuk salat Idul Fitri (siang hari) dan setelah salat subuh". 'Sungguh beruntung orang yang membersihkan(berzakat) dan mengingat Tuhannya.karena Allah telah berfirman. sebagaimana yang pernah diterangkan oleh Ibnu Umar : - - Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintah dengan zakat fitrah. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar di atas maka semakin jelaslah makna yaumal fitri itu. III : 439) Kemudian 'Ikrimah menegaskan pula: (artinya) "Seseorang mendahulukan zakatnya pada "hari raya fitri" dihadapan salatnya. kemudian ia salat' ". yaitu sejak terbit fajar hingga selesai salat hari raya (Ied) setempat. At-Tirmidzi. FathulBari.Waktu itu Umar bin Abdul Aziz menetapkan nilai 1 sha = ½ dirham (lihat.r. tapi sebagiannya saja. I : 393 Sedangkan di dalam redaksi At-Tirmidzi diterangkan sebagai berikut : "Sesungguhnya Rasulullah saw. Kapan waktu yang tertentu dan terbatas itu? Abu Sa'id al-Khudri: -‫ي‬ ‫ه‬ "Kami (para sahabat) mengeluarkan zakat firtah di zaman Rasulullah saw. H. bukan pada malam hari. yakni bukan malam hari dan bukan pula sepanjang hari raya. (Ibid. H. Shahih Muslim.

Namun di dalam riwayat Imam Malik hal itu dijelaskan sebagai berikut: ‫ي‬ Dari Nafi "Sesungguhnya Ibnu Umar mengirimkan zakat fitrahnya kepada yang mengumpulkan zakat (jami' zakat) dua hari atau tiga hari (menjelang hari raya)".Al-Bukhari ‫ه‬ Riwayat ini belum menerangkan secara jelas. penulis tidak sependapat dengan pemikiran Syekh al-Qardhawi di atas mengingat tidak adanya dalil dari seorang sahabat pun.(lihat.sebab) tertentu ? Sehubungan dengan itu Syekh al-Qardhawi menyatakan. Hal itu bukan hanya dicontohkan saja. apakah ketetapan ini berkaitan dengan suatu 'illah (alasan. Adapun tindakan mereka yang mengeluarkannya sehari atau dua hari sebelum hari raya. tapi kepada jami zakat sebagai amanat untuk di bagikan kepadapara mustahiq.maka keterangan ini tidak bisa dipakai dalil bahwa ketentuan waktu di atas hanya berlaku bagi masyarakat di zaman Rasul saja. Ketentuan ini berlaku.r. mengingat sedikitnya jumlah anggota masyarakat dimasa itu. setelah Rasulullah shallallau 'alaihi wasallam wafat. Bagaimana Memahami Hadis Nabi. baik bagi perorangan (ataupun kelembagaan [jami' zakat]). 1993 : 144) Dalam hal ini.sementara mereka saling mengenal satu sama lain. . H. maka ketentuan waktu untuk menyampaikan zakat fitrah kepada para mustahiq itu adalah dimulai sejak fajar hari raya fitri sampai selesai shalat 'ied setempat. yang kemudian senantiasa dipraktekkan oleh para shahabat.dan mereka menyerahkannya sehari atau dua hari sebelum hari raya". Yang menjadi permasalahan.tidak ada problem apapun yang berkaitan dengan sempitnya waktu untuk itu". nanti pada waktunya. baik pada zaman Rasulullah maupun sesudahnya. Jadi. "Hadits yang menerangkan waktu pembagian zakat fitrah itu bersifat temporer atau situasional. atau tiga hari sebelum hari raya itu bukan waktu untuk membagikan kepada para mustahiq. yang menetapkan perubahan waktu tersebut (setelah shubuh). sehari. Hal ini sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Abu Sa'id beserta para sahabat lainnya. dua hari. sekalipun situasi dan kondisinya telah berubah. kepada siapa zakat itu diserahkan. dan karena itu pula dengan mudah dapat mengetahui siapa-siapa yang memerlukan zakat fitrah tersebut.Berdasarkan keterangan-keterangan di atas. Berdasarkan keterangan di atas maka. artinya ketentuan tersebut hanya berlaku bagi anggota masyarakat di masa itu. melainkan diperintahkan. Adapun alasannya adalah sebagai berikut : – ‫ي‬ "Dan Ibnu Umar menyerahkan zakat fitrah kepada mereka yang menerimannya.

(Ibid. 'Kapan Ibnu Umar menyerahkan zakat fitrah ? 'Ia (Nafi) menjawab. tapi lebih jauh dari itu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para shahabat di zaman Ibnu Umar berdasarkan riwayat di atas. Ia menjawab. tidak dibatasi oleh sebab keadaan situasi dan kondisi suatu daerah tertentu. tempat-tempat kediaman makin berjauhan dengan penghuni yang makin banyak. Berarti waktu sebanyak itu dianggap cukup atau memungkinkan bagi mereka untuk bekerja.setelah shalat subuh hingga selesai shalat 'Ied setempat .Bahkan lebih ditegaskan lagi di dalam riwayat Ibnu Khuzaemah. maka dapat kita simpulkan bahwa ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah . yaitu mengurus. dan membagikan zakat kepada para mustahiq sesuai dengan lingkup teritorial ketika itu. maka jelaslah bagi kita bahwa para shahabat tidak mengkondisikan hukum syara' (ketentuan waktu) sesuai dengan keadaan ruang lingkup masyarakat. mereka (para amil) dibentuk atau mulai melaksanakan tugasnya adalah dua atau tiga hari sebelum hari raya. Fathul Bari. maka instruksi Rasulullah dalam masalah ini tidak hanya dipahami sebagai syarat maqbul dan tidaknya zakat tersebut. ia berkata: "Aku bertanya (kepada Nafi). mereka pun menangkap isyarat dari perintah tersebut tentang teknis pelaksanaan agar diperhatikan dan dipikirkan secara matang. lingkup masyarakat kian meluas.adalah ketentuan yang berlaku secara umum.).'Apabila amil zakat telah ada (dibentuk)'. 'satu hari atau dua hari lagi menjelang idul fitri'". Aku bertanya lagi. dari Ayyub. tetapi mereka lebih menitik-beratkan perhatiannya pada pengefektifan fungsi serta tugas 'amilin agar zakat fitrah tersebut dapat diterima oleh para mustahiq dalam lingkup . tapi justru keadaan ini menjadi pendorong bagi mereka untuk mengatur langkah serta menyusun strategi yang sedemikian rupa sehingga zakat fitrah yang diamanatkan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.III : 440441 Oleh karena itu. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas. Abu Abdullah (Imam Al-Bukhari)menegaskan dalam naskah al-Shaghani bahwa "mereka memberikan zakat fitrah(sebelum hari raya) lil jam'i (untuk di kumpulkan) la lil fuqara (bukan kepadafakir-miskin)". Ketentuan Waktu Tidak Membatasi Teknis Kita memaklumi bahwa di masa shahabat. menagih.. melalui jalan Abu Harits. sehingga dalam waktu yang sudah ditentukan zakat fitrah tersebut dapat ditunaikan. 'Kapan amil itu di bentuk?'. Berdasarkan petunjuk di atas pula. Berdasarkan pengetahuan mendalam para shahabat akan hikmah ajaran Agama. Situasi dan kondisi masyarakat yang seperti ini tidak di jadikan sebab atau alasan oleh mereka untuk mengubah ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah yang telah di gariskan oleh Rasulullah saw.

sesuai dengan ketentuan waktu yang telah digariskan oleh Rasulullah saw. Wallahu A'lam. copy-paste dari : .masyarakat yang kian meluas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->