BAHASA MELAYU

SUKU KATA

DISEDIKAN OLEH:- .

Satu suku kata biasanya terdiri daripada nukles suku kata .(vokal) dengan pinggir awalan dan akhiran bukan wajib (biasanya konsonan). . COntohnya. perkataan sayang terdiri daripada dua suku kata: sa dan yang.APA ITU SUKU KATA? • Suku kata ialah unit penyusunaturan bunyi pertuturan .

meter puitis. Catatan suku kata terawal terdapat pada papan loh yang ditulis di kota Ur. dalam sesebuah bahasa. prosodi. • Penulisan mengikut suku kata bermula beratusratus tahun sebelum terciptanya huruf-huruf terawal. Anjakan dari piktogram ke suku digelar 'kemajuan terpenting dalam sejarah penulisan' . Sumeria sekitar 2800 SM .• Suku kata merupakan "bongkah binaan" fonologi perkataanyang boleh mempengaruhi irama. corak tekanan dsb.

dan yang lebih daripada tiga suku kata pula (seperti pembolehubah) dipanggil kata banyak suku.• Satu perkataan yang terdiri daripada satu suku kata sahaja (seperti yang) ialah kata ekasuku. Perkataan tiga suku kata (seperti belalang) ialah kata trisuku. . manakala yang terdiri daripada dua suku kata (seperti mana) ialah kata dwisuku.

STRUKTUR SUKU KATA • Struktur am suku kata terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: • Onset (awal) – ω • Rima – ρ – Nukleus (tengah) – ν – Koda (akhir) – κ .

. • Mengikut sesetengah teori fonologi.• Gambar rajah pokok suku kata. struktur suku kata ini dipaparkan sebagai gambar rajah pokok (serupa dengan pokok yang ditemui dalam sesetengah jenis sintaks).

ada di kalangan mereka yang meragui adanya suku kata sebagai entiti teori. iaitu selalunya berbunyi vokal dalam bentuk monoftong. diftong.• Bukan semua ahli fonologi menerima bahawa suku kata ada struktur dalaman. . atau triftong. • Nukleus suku kata biasanya berbentuk sonoran. tetapi adakalanya berbunyi konsonan sonoran seperti [l] atau [r]. sebenarnya.

kodanya ng. . dan koda ("ekor") pula ialah bunyi yang menyusuli nukleus. onsetnya y. Dalam perkataan ekasuku yang. Istilahrima merangkumi nukleus dan koda. Suku kata ini boleh diabstrakkan sebagai suku kata konsonanvokal-konsonan.• Onset ialah bunyi sebelum nukleus. nukleusnya ialah a. atau singkatannya KVK. dan riamnya ang.

tetapi suku kata VK seperti eh tidak boleh. manakala suku kata berkoda (VK. KVK. apalagi sesetengah bahasa mewajibkan penggunaan onset untuk semua suku kata (iaitu. suku kata KVK seperti yang boleh diterima. dsb.• Secara amnya. Onset pula kerap digunakan. KKV. KV. KVKK.) dipanggil suku kata tertutup. dsb.) Bentuk suku kata tanpa koda (V.) dipanggil suku kata terbuka. setiap suku kata memerlukan satu nukleus. .

berbeza dengan suku kata V yang merupakan suku kata ringan. • Suku kata berat ada rima bercabang atau nukleus bercabang. . Dalam sesetengah bahasa. seperti bahasa Hawaii. tetapi terdapat sebilangan bahasa yang tiada suku kata tertutup.• Semua bahasa membenarkan suku kata terbuka. suku kata berat termasuk suku kata VV (nukleus bercabang) adn VK (rima bercabang). iaitu nukleus atau koda yang bercabang pada rantingnya dalam gambar rajah pokok.

hanya suku kata VV (yang bervokal panjang atau berdiftong) adalah berat. sementara suku kata ringan cuma ada satu. . • Perbezaan antara berat dan ringan sering menentukan suku kata mana yang menerima tekanan—demikian caranya dalambahasa Latin dan Arab. suku kata berat dikatakan ada lebih daripada dua mora. manakala suku kata VK dan V adalah ringan. Mengikut teori mora.• Dalam bahasa lain pula. demikian caranya dalam bahasa Jepun.

t. ciri yang bergelar "nada masuk" ialah kemungkinan nada suku kata tertutup yang berakhir dengan konsonan hentian seperti /p. . k/.• Mengikut kefahaman nada dalam fonologi bahasa Cina tradisional.

Gambarajah poko suku kata: .

iaitu mempengaruhi semua segmen dalam satu suku kata: -Tekanan -Nada .SUKU KATA DAN SUPRASEGMEN • Ciri-ciri suprasegmen menakluki satu suku kata dan bukan satu bunyi tertentu.

misalnya. begitu juga sebaliknya. dalam sesetengah bahasa Jermanik. . kepanjangan suku kata juga dikira sebagai ciri-ciri suprasegmen. yang mana kepanjangan konsonan dan kepanjangan vokal tiada hubung kait. suku kata boleh dikupas sebagai gubahan fonem panjang dan pendek. vokal panjang hanya wujud bersama konsonan pendek. Namun demikian. seperti bahasa Finland dan Jepun.• Adakalanya.

suku kata boleh bermula dengan gugus tiga konsonan (cth: string "tali" atau splash "deburan"). dan juga berakhir dengan sebanyak suku kata (cth: prompts "menyeru"). . Bahasa Inggeris membenarkan suku kata yang amat rumit.SUKU KATA DAN BATASAN FONOTAKTIK • Hukum fonotaktik menentukan bunyi mana yang dibenarkan atau dilarang dalam setiap bahagian suku kata.

dan langsung tiada gugus konsonan. .[3] • Wujudnya bahasa yang melarang onset terbuka.• Sebilangan bahasa lain pula lebih terhad dari segi kebolehan suku kata ini. antara lainnya. misalnya. kerana onsetnya paling banyak satu konsonan sahaja. atau konsonan glotis atau farinks). "Ali" dan "Abdullah". bahasa Jepun hanya membenarkan /ɴ/ dan kronem dalam koda.seperti bahasa Ibrani dan Arab (namanama yang ditransliterasi sebagai "Ibrahim". "Omar". sebenarnya bermula dengan geluncuran separa konsonan.

lafazan "kucing" boleh dibahagikan kepada "ku" + "cing". Dalam kebanyakan bahasa. Contohnya.PENSUKUKATAAN • Pensukukataan ialah pemecahan suatu perkataan kepada suku kata. baik lisan mahupun bertulis. . suku kata tuturan sebenar juga merupakan asas kepada pensukukataan tulisan.

• Dalam bahasa Inggeris moden. . disebabkan kepadanan yang begitu longgar antara bunyi dan huruf ejaan. suku kata "tulisan" bahasa Inggeris tidak berpadan dengan suku kata tuturan sebenar dalam bahasa lisannya. pensukukataan bertulis dalam bahasa Inggeris berteraskan prinsip etimologi/morfologi. Oleh demikian.

suku kata berat ini dikira ada dua mora. Misalnya. yang mana suku kata dikira berat jika ada sekurang-kurangnya satu sifat yang berikut: 1)vokal panjang dalam nukleus 2)Diftong dalam nukleus 3)satu atau lebih koda Apapun. dalam bahasa Latin. tekanan biasanya ditentukan oleh keberatan suku kata.SUKU KATA DAN TEKANAN • Struktur suku kata sering berinteraksi dengan tekanan. .

. vokal kendur hanya terdapat dalam suku kata tertutup. vokal ini dipanggil vokal tertutup. berbanding dengan vokal tegang iaitu vokal terbuka yang boleh disebut dalam suku kata terbuka. Oleh itu.SUKU KATA DAN KETENGANGAN VOKAL • Dalam kebanyakan bahasa Jermanik.

perkataan bahasa Nuxálk (Bella Coola) berikut hanya terdiri daripada obstruen: .BAHASA TANPA SUKU KATA • Tanggapan kewujudan suku kata ini dicabar oleh bahasa-bahasa yang membenarkan serantaian konsonan berpanjang tanpa apaapa vokal atau sonoran di antaranya. Misalnya. Misalnya. termasuk Salishan dan Wakashan. bahasa-bahasa pribumi di pantai barat laut Amerika Utara.

3. bergantung pada cara kupasannya. didapat bahawa perkataan [tsʼktskʷtsʼ] boleh dihuraikan seperti 0. 5. 627)[sxs] 'bluber anjing laut'Mengikut kajian Bagemihl terhadap analisa tadi. atau 6 suku kata. 2. ataupun menidakkan wujudnya apa-apa suku kata.• [ɬχʷtɬtsxʷ] 'kau meludah kepadaku'[tsʼktskʷtsʼ] 'dia datang'[xɬpʼχʷɬtɬpɬɬs] 'dia memiliki pokok bunchberry' (Bagemihl 1991:589. . iaitu sama ada semua segmen konsonan dan vokal dikira sebagai nukleus. 593.

Dalam bahasa Melayu juga terdapat ujaran yang tanpa vokal misalnya: syyy (perintah bersenyap). Temiar. • Indlawn Tashlhiyt Berber: • [rkkm] 'pernah reput'(Dell & Elmedlaoui 1985. 1988)Semai: • [kckmrʔɛːc] 'lengan pendek gemuk' (Sloan 1988) .• Jenis fenomena ini juga dilaporkan dalam bahasa Barbar (seperti loghat Indlawn Tashlhiyt) dan bahasa MonKhmer (seperti Semai. Kammu).

Linguistic Inquiry 22: 589–646. ISBN 0262-53047-3(pbk).. 9). Samuel J. Bruce (1991). • Clements. (1983).RUJUKAN • Bagemihl. Keyser. George N. MA: MIT Press. "Syllable structure in Bella Coola".. Cambridge. CV phonology: A generative theory of the syllable. Linguistic inquiry monographs (No. ISBN 0-262-03098-5 (hb) .

edisi 4th. François. Elmedlaoui. • Ladefoged. Journal of African Languages and Linguistics 10: 1–17. Elmedlaoui. Peter (2001). François. . "Syllabic consonants in Berber: Some new evidence". Mohamed (1985). Mohamed (1988). A course in phonetics. Fort Worth: Harcourt College Publishers. Journal of African Languages and Linguistics 7: 105–130. "Syllabic consonants and syllabification in Imdlawn Tashlhiyt Berber". • Dell.• Dell.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful