BAHASA MELAYU

SUKU KATA

DISEDIKAN OLEH:- .

(vokal) dengan pinggir awalan dan akhiran bukan wajib (biasanya konsonan). perkataan sayang terdiri daripada dua suku kata: sa dan yang.APA ITU SUKU KATA? • Suku kata ialah unit penyusunaturan bunyi pertuturan . COntohnya. . Satu suku kata biasanya terdiri daripada nukles suku kata .

Sumeria sekitar 2800 SM . Anjakan dari piktogram ke suku digelar 'kemajuan terpenting dalam sejarah penulisan' . corak tekanan dsb. prosodi.• Suku kata merupakan "bongkah binaan" fonologi perkataanyang boleh mempengaruhi irama. • Penulisan mengikut suku kata bermula beratusratus tahun sebelum terciptanya huruf-huruf terawal. meter puitis. dalam sesebuah bahasa. Catatan suku kata terawal terdapat pada papan loh yang ditulis di kota Ur.

manakala yang terdiri daripada dua suku kata (seperti mana) ialah kata dwisuku. . Perkataan tiga suku kata (seperti belalang) ialah kata trisuku. dan yang lebih daripada tiga suku kata pula (seperti pembolehubah) dipanggil kata banyak suku.• Satu perkataan yang terdiri daripada satu suku kata sahaja (seperti yang) ialah kata ekasuku.

STRUKTUR SUKU KATA • Struktur am suku kata terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: • Onset (awal) – ω • Rima – ρ – Nukleus (tengah) – ν – Koda (akhir) – κ .

• Gambar rajah pokok suku kata. • Mengikut sesetengah teori fonologi. . struktur suku kata ini dipaparkan sebagai gambar rajah pokok (serupa dengan pokok yang ditemui dalam sesetengah jenis sintaks).

sebenarnya. .• Bukan semua ahli fonologi menerima bahawa suku kata ada struktur dalaman. iaitu selalunya berbunyi vokal dalam bentuk monoftong. atau triftong. diftong. ada di kalangan mereka yang meragui adanya suku kata sebagai entiti teori. • Nukleus suku kata biasanya berbentuk sonoran. tetapi adakalanya berbunyi konsonan sonoran seperti [l] atau [r].

. Istilahrima merangkumi nukleus dan koda. nukleusnya ialah a. dan koda ("ekor") pula ialah bunyi yang menyusuli nukleus. Dalam perkataan ekasuku yang. atau singkatannya KVK. onsetnya y. Suku kata ini boleh diabstrakkan sebagai suku kata konsonanvokal-konsonan.• Onset ialah bunyi sebelum nukleus. dan riamnya ang. kodanya ng.

KKV. KV. setiap suku kata memerlukan satu nukleus.) Bentuk suku kata tanpa koda (V. manakala suku kata berkoda (VK. tetapi suku kata VK seperti eh tidak boleh. Onset pula kerap digunakan. apalagi sesetengah bahasa mewajibkan penggunaan onset untuk semua suku kata (iaitu. dsb. KVK. suku kata KVK seperti yang boleh diterima.• Secara amnya.) dipanggil suku kata tertutup. .) dipanggil suku kata terbuka. dsb. KVKK.

iaitu nukleus atau koda yang bercabang pada rantingnya dalam gambar rajah pokok. tetapi terdapat sebilangan bahasa yang tiada suku kata tertutup. seperti bahasa Hawaii. suku kata berat termasuk suku kata VV (nukleus bercabang) adn VK (rima bercabang). Dalam sesetengah bahasa. .• Semua bahasa membenarkan suku kata terbuka. berbeza dengan suku kata V yang merupakan suku kata ringan. • Suku kata berat ada rima bercabang atau nukleus bercabang.

suku kata berat dikatakan ada lebih daripada dua mora. sementara suku kata ringan cuma ada satu. Mengikut teori mora. .• Dalam bahasa lain pula. demikian caranya dalam bahasa Jepun. manakala suku kata VK dan V adalah ringan. • Perbezaan antara berat dan ringan sering menentukan suku kata mana yang menerima tekanan—demikian caranya dalambahasa Latin dan Arab. hanya suku kata VV (yang bervokal panjang atau berdiftong) adalah berat.

ciri yang bergelar "nada masuk" ialah kemungkinan nada suku kata tertutup yang berakhir dengan konsonan hentian seperti /p. k/. . t.• Mengikut kefahaman nada dalam fonologi bahasa Cina tradisional.

Gambarajah poko suku kata: .

SUKU KATA DAN SUPRASEGMEN • Ciri-ciri suprasegmen menakluki satu suku kata dan bukan satu bunyi tertentu. iaitu mempengaruhi semua segmen dalam satu suku kata: -Tekanan -Nada .

. seperti bahasa Finland dan Jepun. kepanjangan suku kata juga dikira sebagai ciri-ciri suprasegmen. misalnya. Namun demikian.• Adakalanya. begitu juga sebaliknya. dalam sesetengah bahasa Jermanik. vokal panjang hanya wujud bersama konsonan pendek. suku kata boleh dikupas sebagai gubahan fonem panjang dan pendek. yang mana kepanjangan konsonan dan kepanjangan vokal tiada hubung kait.

dan juga berakhir dengan sebanyak suku kata (cth: prompts "menyeru").SUKU KATA DAN BATASAN FONOTAKTIK • Hukum fonotaktik menentukan bunyi mana yang dibenarkan atau dilarang dalam setiap bahagian suku kata. suku kata boleh bermula dengan gugus tiga konsonan (cth: string "tali" atau splash "deburan"). Bahasa Inggeris membenarkan suku kata yang amat rumit. .

misalnya. sebenarnya bermula dengan geluncuran separa konsonan. dan langsung tiada gugus konsonan.• Sebilangan bahasa lain pula lebih terhad dari segi kebolehan suku kata ini. antara lainnya. "Ali" dan "Abdullah". bahasa Jepun hanya membenarkan /ɴ/ dan kronem dalam koda.[3] • Wujudnya bahasa yang melarang onset terbuka. "Omar". atau konsonan glotis atau farinks).seperti bahasa Ibrani dan Arab (namanama yang ditransliterasi sebagai "Ibrahim". kerana onsetnya paling banyak satu konsonan sahaja. .

PENSUKUKATAAN • Pensukukataan ialah pemecahan suatu perkataan kepada suku kata. . Dalam kebanyakan bahasa. suku kata tuturan sebenar juga merupakan asas kepada pensukukataan tulisan. lafazan "kucing" boleh dibahagikan kepada "ku" + "cing". Contohnya. baik lisan mahupun bertulis.

. suku kata "tulisan" bahasa Inggeris tidak berpadan dengan suku kata tuturan sebenar dalam bahasa lisannya. Oleh demikian. disebabkan kepadanan yang begitu longgar antara bunyi dan huruf ejaan.• Dalam bahasa Inggeris moden. pensukukataan bertulis dalam bahasa Inggeris berteraskan prinsip etimologi/morfologi.

yang mana suku kata dikira berat jika ada sekurang-kurangnya satu sifat yang berikut: 1)vokal panjang dalam nukleus 2)Diftong dalam nukleus 3)satu atau lebih koda Apapun. . Misalnya. suku kata berat ini dikira ada dua mora. dalam bahasa Latin. tekanan biasanya ditentukan oleh keberatan suku kata.SUKU KATA DAN TEKANAN • Struktur suku kata sering berinteraksi dengan tekanan.

SUKU KATA DAN KETENGANGAN VOKAL • Dalam kebanyakan bahasa Jermanik. vokal ini dipanggil vokal tertutup. vokal kendur hanya terdapat dalam suku kata tertutup. Oleh itu. . berbanding dengan vokal tegang iaitu vokal terbuka yang boleh disebut dalam suku kata terbuka.

perkataan bahasa Nuxálk (Bella Coola) berikut hanya terdiri daripada obstruen: . Misalnya. termasuk Salishan dan Wakashan. Misalnya. bahasa-bahasa pribumi di pantai barat laut Amerika Utara.BAHASA TANPA SUKU KATA • Tanggapan kewujudan suku kata ini dicabar oleh bahasa-bahasa yang membenarkan serantaian konsonan berpanjang tanpa apaapa vokal atau sonoran di antaranya.

didapat bahawa perkataan [tsʼktskʷtsʼ] boleh dihuraikan seperti 0. bergantung pada cara kupasannya. iaitu sama ada semua segmen konsonan dan vokal dikira sebagai nukleus.• [ɬχʷtɬtsxʷ] 'kau meludah kepadaku'[tsʼktskʷtsʼ] 'dia datang'[xɬpʼχʷɬtɬpɬɬs] 'dia memiliki pokok bunchberry' (Bagemihl 1991:589. . 5. 627)[sxs] 'bluber anjing laut'Mengikut kajian Bagemihl terhadap analisa tadi. ataupun menidakkan wujudnya apa-apa suku kata. atau 6 suku kata. 2. 3. 593.

1988)Semai: • [kckmrʔɛːc] 'lengan pendek gemuk' (Sloan 1988) . Kammu).• Jenis fenomena ini juga dilaporkan dalam bahasa Barbar (seperti loghat Indlawn Tashlhiyt) dan bahasa MonKhmer (seperti Semai. Dalam bahasa Melayu juga terdapat ujaran yang tanpa vokal misalnya: syyy (perintah bersenyap). • Indlawn Tashlhiyt Berber: • [rkkm] 'pernah reput'(Dell & Elmedlaoui 1985. Temiar.

• Clements. 9). (1983). Cambridge. ISBN 0262-53047-3(pbk). George N.. Linguistic inquiry monographs (No. Linguistic Inquiry 22: 589–646. Keyser. Samuel J.. "Syllable structure in Bella Coola". Bruce (1991). MA: MIT Press. CV phonology: A generative theory of the syllable.RUJUKAN • Bagemihl. ISBN 0-262-03098-5 (hb) .

A course in phonetics. Mohamed (1988). "Syllabic consonants and syllabification in Imdlawn Tashlhiyt Berber". • Ladefoged. Journal of African Languages and Linguistics 7: 105–130.• Dell. edisi 4th. . François. "Syllabic consonants in Berber: Some new evidence". Elmedlaoui. Peter (2001). François. Elmedlaoui. • Dell. Journal of African Languages and Linguistics 10: 1–17. Mohamed (1985). Fort Worth: Harcourt College Publishers.