BAHASA MELAYU

SUKU KATA

DISEDIKAN OLEH:- .

APA ITU SUKU KATA? • Suku kata ialah unit penyusunaturan bunyi pertuturan . perkataan sayang terdiri daripada dua suku kata: sa dan yang. . COntohnya.(vokal) dengan pinggir awalan dan akhiran bukan wajib (biasanya konsonan). Satu suku kata biasanya terdiri daripada nukles suku kata .

Anjakan dari piktogram ke suku digelar 'kemajuan terpenting dalam sejarah penulisan' . prosodi.• Suku kata merupakan "bongkah binaan" fonologi perkataanyang boleh mempengaruhi irama. dalam sesebuah bahasa. meter puitis. corak tekanan dsb. Catatan suku kata terawal terdapat pada papan loh yang ditulis di kota Ur. • Penulisan mengikut suku kata bermula beratusratus tahun sebelum terciptanya huruf-huruf terawal. Sumeria sekitar 2800 SM .

. Perkataan tiga suku kata (seperti belalang) ialah kata trisuku. dan yang lebih daripada tiga suku kata pula (seperti pembolehubah) dipanggil kata banyak suku.• Satu perkataan yang terdiri daripada satu suku kata sahaja (seperti yang) ialah kata ekasuku. manakala yang terdiri daripada dua suku kata (seperti mana) ialah kata dwisuku.

STRUKTUR SUKU KATA • Struktur am suku kata terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: • Onset (awal) – ω • Rima – ρ – Nukleus (tengah) – ν – Koda (akhir) – κ .

• Gambar rajah pokok suku kata. struktur suku kata ini dipaparkan sebagai gambar rajah pokok (serupa dengan pokok yang ditemui dalam sesetengah jenis sintaks). • Mengikut sesetengah teori fonologi. .

ada di kalangan mereka yang meragui adanya suku kata sebagai entiti teori. . atau triftong. diftong. iaitu selalunya berbunyi vokal dalam bentuk monoftong. tetapi adakalanya berbunyi konsonan sonoran seperti [l] atau [r]. • Nukleus suku kata biasanya berbentuk sonoran.• Bukan semua ahli fonologi menerima bahawa suku kata ada struktur dalaman. sebenarnya.

. atau singkatannya KVK.• Onset ialah bunyi sebelum nukleus. nukleusnya ialah a. onsetnya y. Dalam perkataan ekasuku yang. kodanya ng. Istilahrima merangkumi nukleus dan koda. dan koda ("ekor") pula ialah bunyi yang menyusuli nukleus. Suku kata ini boleh diabstrakkan sebagai suku kata konsonanvokal-konsonan. dan riamnya ang.

KKV. suku kata KVK seperti yang boleh diterima.) Bentuk suku kata tanpa koda (V.) dipanggil suku kata tertutup. KVK. . apalagi sesetengah bahasa mewajibkan penggunaan onset untuk semua suku kata (iaitu. tetapi suku kata VK seperti eh tidak boleh.• Secara amnya.) dipanggil suku kata terbuka. dsb. setiap suku kata memerlukan satu nukleus. Onset pula kerap digunakan. manakala suku kata berkoda (VK. KVKK. dsb. KV.

iaitu nukleus atau koda yang bercabang pada rantingnya dalam gambar rajah pokok.• Semua bahasa membenarkan suku kata terbuka. • Suku kata berat ada rima bercabang atau nukleus bercabang. seperti bahasa Hawaii. berbeza dengan suku kata V yang merupakan suku kata ringan. tetapi terdapat sebilangan bahasa yang tiada suku kata tertutup. Dalam sesetengah bahasa. suku kata berat termasuk suku kata VV (nukleus bercabang) adn VK (rima bercabang). .

suku kata berat dikatakan ada lebih daripada dua mora. manakala suku kata VK dan V adalah ringan. demikian caranya dalam bahasa Jepun. Mengikut teori mora. hanya suku kata VV (yang bervokal panjang atau berdiftong) adalah berat. • Perbezaan antara berat dan ringan sering menentukan suku kata mana yang menerima tekanan—demikian caranya dalambahasa Latin dan Arab.• Dalam bahasa lain pula. . sementara suku kata ringan cuma ada satu.

t. k/.• Mengikut kefahaman nada dalam fonologi bahasa Cina tradisional. ciri yang bergelar "nada masuk" ialah kemungkinan nada suku kata tertutup yang berakhir dengan konsonan hentian seperti /p. .

Gambarajah poko suku kata: .

SUKU KATA DAN SUPRASEGMEN • Ciri-ciri suprasegmen menakluki satu suku kata dan bukan satu bunyi tertentu. iaitu mempengaruhi semua segmen dalam satu suku kata: -Tekanan -Nada .

Namun demikian. seperti bahasa Finland dan Jepun. dalam sesetengah bahasa Jermanik. suku kata boleh dikupas sebagai gubahan fonem panjang dan pendek. yang mana kepanjangan konsonan dan kepanjangan vokal tiada hubung kait. kepanjangan suku kata juga dikira sebagai ciri-ciri suprasegmen.• Adakalanya. begitu juga sebaliknya. . misalnya. vokal panjang hanya wujud bersama konsonan pendek.

.SUKU KATA DAN BATASAN FONOTAKTIK • Hukum fonotaktik menentukan bunyi mana yang dibenarkan atau dilarang dalam setiap bahagian suku kata. suku kata boleh bermula dengan gugus tiga konsonan (cth: string "tali" atau splash "deburan"). dan juga berakhir dengan sebanyak suku kata (cth: prompts "menyeru"). Bahasa Inggeris membenarkan suku kata yang amat rumit.

atau konsonan glotis atau farinks). dan langsung tiada gugus konsonan.seperti bahasa Ibrani dan Arab (namanama yang ditransliterasi sebagai "Ibrahim". . "Omar". "Ali" dan "Abdullah". misalnya. bahasa Jepun hanya membenarkan /ɴ/ dan kronem dalam koda.[3] • Wujudnya bahasa yang melarang onset terbuka. sebenarnya bermula dengan geluncuran separa konsonan. kerana onsetnya paling banyak satu konsonan sahaja. antara lainnya.• Sebilangan bahasa lain pula lebih terhad dari segi kebolehan suku kata ini.

. lafazan "kucing" boleh dibahagikan kepada "ku" + "cing". Contohnya. baik lisan mahupun bertulis. suku kata tuturan sebenar juga merupakan asas kepada pensukukataan tulisan. Dalam kebanyakan bahasa.PENSUKUKATAAN • Pensukukataan ialah pemecahan suatu perkataan kepada suku kata.

suku kata "tulisan" bahasa Inggeris tidak berpadan dengan suku kata tuturan sebenar dalam bahasa lisannya. pensukukataan bertulis dalam bahasa Inggeris berteraskan prinsip etimologi/morfologi. Oleh demikian.• Dalam bahasa Inggeris moden. disebabkan kepadanan yang begitu longgar antara bunyi dan huruf ejaan. .

tekanan biasanya ditentukan oleh keberatan suku kata. suku kata berat ini dikira ada dua mora. dalam bahasa Latin.SUKU KATA DAN TEKANAN • Struktur suku kata sering berinteraksi dengan tekanan. yang mana suku kata dikira berat jika ada sekurang-kurangnya satu sifat yang berikut: 1)vokal panjang dalam nukleus 2)Diftong dalam nukleus 3)satu atau lebih koda Apapun. Misalnya. .

Oleh itu. . vokal kendur hanya terdapat dalam suku kata tertutup.SUKU KATA DAN KETENGANGAN VOKAL • Dalam kebanyakan bahasa Jermanik. vokal ini dipanggil vokal tertutup. berbanding dengan vokal tegang iaitu vokal terbuka yang boleh disebut dalam suku kata terbuka.

BAHASA TANPA SUKU KATA • Tanggapan kewujudan suku kata ini dicabar oleh bahasa-bahasa yang membenarkan serantaian konsonan berpanjang tanpa apaapa vokal atau sonoran di antaranya. perkataan bahasa Nuxálk (Bella Coola) berikut hanya terdiri daripada obstruen: . Misalnya. bahasa-bahasa pribumi di pantai barat laut Amerika Utara. termasuk Salishan dan Wakashan. Misalnya.

593. ataupun menidakkan wujudnya apa-apa suku kata. 627)[sxs] 'bluber anjing laut'Mengikut kajian Bagemihl terhadap analisa tadi. bergantung pada cara kupasannya. atau 6 suku kata.• [ɬχʷtɬtsxʷ] 'kau meludah kepadaku'[tsʼktskʷtsʼ] 'dia datang'[xɬpʼχʷɬtɬpɬɬs] 'dia memiliki pokok bunchberry' (Bagemihl 1991:589. 2. . 5. 3. didapat bahawa perkataan [tsʼktskʷtsʼ] boleh dihuraikan seperti 0. iaitu sama ada semua segmen konsonan dan vokal dikira sebagai nukleus.

Kammu). • Indlawn Tashlhiyt Berber: • [rkkm] 'pernah reput'(Dell & Elmedlaoui 1985. 1988)Semai: • [kckmrʔɛːc] 'lengan pendek gemuk' (Sloan 1988) .• Jenis fenomena ini juga dilaporkan dalam bahasa Barbar (seperti loghat Indlawn Tashlhiyt) dan bahasa MonKhmer (seperti Semai. Temiar. Dalam bahasa Melayu juga terdapat ujaran yang tanpa vokal misalnya: syyy (perintah bersenyap).

MA: MIT Press. (1983). George N.. Bruce (1991). 9). CV phonology: A generative theory of the syllable. Linguistic inquiry monographs (No. Linguistic Inquiry 22: 589–646. • Clements. Cambridge. Samuel J. ISBN 0-262-03098-5 (hb) . "Syllable structure in Bella Coola".RUJUKAN • Bagemihl. Keyser. ISBN 0262-53047-3(pbk)..

François. edisi 4th. • Dell. Elmedlaoui. • Ladefoged. A course in phonetics. Peter (2001). Mohamed (1988). Journal of African Languages and Linguistics 10: 1–17. Elmedlaoui. Fort Worth: Harcourt College Publishers.• Dell. Journal of African Languages and Linguistics 7: 105–130. Mohamed (1985). "Syllabic consonants and syllabification in Imdlawn Tashlhiyt Berber". François. "Syllabic consonants in Berber: Some new evidence". .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful