BAHASA MELAYU

SUKU KATA

DISEDIKAN OLEH:- .

Satu suku kata biasanya terdiri daripada nukles suku kata . COntohnya.(vokal) dengan pinggir awalan dan akhiran bukan wajib (biasanya konsonan).APA ITU SUKU KATA? • Suku kata ialah unit penyusunaturan bunyi pertuturan . . perkataan sayang terdiri daripada dua suku kata: sa dan yang.

Catatan suku kata terawal terdapat pada papan loh yang ditulis di kota Ur. Sumeria sekitar 2800 SM . • Penulisan mengikut suku kata bermula beratusratus tahun sebelum terciptanya huruf-huruf terawal. meter puitis.• Suku kata merupakan "bongkah binaan" fonologi perkataanyang boleh mempengaruhi irama. corak tekanan dsb. prosodi. dalam sesebuah bahasa. Anjakan dari piktogram ke suku digelar 'kemajuan terpenting dalam sejarah penulisan' .

dan yang lebih daripada tiga suku kata pula (seperti pembolehubah) dipanggil kata banyak suku.• Satu perkataan yang terdiri daripada satu suku kata sahaja (seperti yang) ialah kata ekasuku. . Perkataan tiga suku kata (seperti belalang) ialah kata trisuku. manakala yang terdiri daripada dua suku kata (seperti mana) ialah kata dwisuku.

STRUKTUR SUKU KATA • Struktur am suku kata terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: • Onset (awal) – ω • Rima – ρ – Nukleus (tengah) – ν – Koda (akhir) – κ .

. • Mengikut sesetengah teori fonologi.• Gambar rajah pokok suku kata. struktur suku kata ini dipaparkan sebagai gambar rajah pokok (serupa dengan pokok yang ditemui dalam sesetengah jenis sintaks).

• Bukan semua ahli fonologi menerima bahawa suku kata ada struktur dalaman. iaitu selalunya berbunyi vokal dalam bentuk monoftong. tetapi adakalanya berbunyi konsonan sonoran seperti [l] atau [r]. sebenarnya. . • Nukleus suku kata biasanya berbentuk sonoran. diftong. atau triftong. ada di kalangan mereka yang meragui adanya suku kata sebagai entiti teori.

Dalam perkataan ekasuku yang. kodanya ng. dan koda ("ekor") pula ialah bunyi yang menyusuli nukleus. onsetnya y. Istilahrima merangkumi nukleus dan koda. dan riamnya ang. Suku kata ini boleh diabstrakkan sebagai suku kata konsonanvokal-konsonan. .• Onset ialah bunyi sebelum nukleus. nukleusnya ialah a. atau singkatannya KVK.

apalagi sesetengah bahasa mewajibkan penggunaan onset untuk semua suku kata (iaitu. KKV. suku kata KVK seperti yang boleh diterima. . setiap suku kata memerlukan satu nukleus. Onset pula kerap digunakan.) Bentuk suku kata tanpa koda (V.) dipanggil suku kata tertutup. KV. dsb. KVKK. dsb.) dipanggil suku kata terbuka.• Secara amnya. manakala suku kata berkoda (VK. tetapi suku kata VK seperti eh tidak boleh. KVK.

• Semua bahasa membenarkan suku kata terbuka. Dalam sesetengah bahasa. . berbeza dengan suku kata V yang merupakan suku kata ringan. seperti bahasa Hawaii. • Suku kata berat ada rima bercabang atau nukleus bercabang. iaitu nukleus atau koda yang bercabang pada rantingnya dalam gambar rajah pokok. suku kata berat termasuk suku kata VV (nukleus bercabang) adn VK (rima bercabang). tetapi terdapat sebilangan bahasa yang tiada suku kata tertutup.

• Perbezaan antara berat dan ringan sering menentukan suku kata mana yang menerima tekanan—demikian caranya dalambahasa Latin dan Arab. demikian caranya dalam bahasa Jepun. . sementara suku kata ringan cuma ada satu. suku kata berat dikatakan ada lebih daripada dua mora.• Dalam bahasa lain pula. manakala suku kata VK dan V adalah ringan. Mengikut teori mora. hanya suku kata VV (yang bervokal panjang atau berdiftong) adalah berat.

k/. t.• Mengikut kefahaman nada dalam fonologi bahasa Cina tradisional. . ciri yang bergelar "nada masuk" ialah kemungkinan nada suku kata tertutup yang berakhir dengan konsonan hentian seperti /p.

Gambarajah poko suku kata: .

SUKU KATA DAN SUPRASEGMEN • Ciri-ciri suprasegmen menakluki satu suku kata dan bukan satu bunyi tertentu. iaitu mempengaruhi semua segmen dalam satu suku kata: -Tekanan -Nada .

yang mana kepanjangan konsonan dan kepanjangan vokal tiada hubung kait. dalam sesetengah bahasa Jermanik. vokal panjang hanya wujud bersama konsonan pendek. Namun demikian. begitu juga sebaliknya. misalnya. suku kata boleh dikupas sebagai gubahan fonem panjang dan pendek. kepanjangan suku kata juga dikira sebagai ciri-ciri suprasegmen.• Adakalanya. seperti bahasa Finland dan Jepun. .

suku kata boleh bermula dengan gugus tiga konsonan (cth: string "tali" atau splash "deburan"). .SUKU KATA DAN BATASAN FONOTAKTIK • Hukum fonotaktik menentukan bunyi mana yang dibenarkan atau dilarang dalam setiap bahagian suku kata. dan juga berakhir dengan sebanyak suku kata (cth: prompts "menyeru"). Bahasa Inggeris membenarkan suku kata yang amat rumit.

misalnya.[3] • Wujudnya bahasa yang melarang onset terbuka. atau konsonan glotis atau farinks). antara lainnya.seperti bahasa Ibrani dan Arab (namanama yang ditransliterasi sebagai "Ibrahim". bahasa Jepun hanya membenarkan /ɴ/ dan kronem dalam koda. kerana onsetnya paling banyak satu konsonan sahaja. "Omar". . "Ali" dan "Abdullah". sebenarnya bermula dengan geluncuran separa konsonan. dan langsung tiada gugus konsonan.• Sebilangan bahasa lain pula lebih terhad dari segi kebolehan suku kata ini.

Dalam kebanyakan bahasa. suku kata tuturan sebenar juga merupakan asas kepada pensukukataan tulisan. baik lisan mahupun bertulis.PENSUKUKATAAN • Pensukukataan ialah pemecahan suatu perkataan kepada suku kata. . lafazan "kucing" boleh dibahagikan kepada "ku" + "cing". Contohnya.

Oleh demikian. . pensukukataan bertulis dalam bahasa Inggeris berteraskan prinsip etimologi/morfologi.• Dalam bahasa Inggeris moden. disebabkan kepadanan yang begitu longgar antara bunyi dan huruf ejaan. suku kata "tulisan" bahasa Inggeris tidak berpadan dengan suku kata tuturan sebenar dalam bahasa lisannya.

tekanan biasanya ditentukan oleh keberatan suku kata. yang mana suku kata dikira berat jika ada sekurang-kurangnya satu sifat yang berikut: 1)vokal panjang dalam nukleus 2)Diftong dalam nukleus 3)satu atau lebih koda Apapun.SUKU KATA DAN TEKANAN • Struktur suku kata sering berinteraksi dengan tekanan. Misalnya. dalam bahasa Latin. . suku kata berat ini dikira ada dua mora.

vokal ini dipanggil vokal tertutup. berbanding dengan vokal tegang iaitu vokal terbuka yang boleh disebut dalam suku kata terbuka. . vokal kendur hanya terdapat dalam suku kata tertutup.SUKU KATA DAN KETENGANGAN VOKAL • Dalam kebanyakan bahasa Jermanik. Oleh itu.

bahasa-bahasa pribumi di pantai barat laut Amerika Utara.BAHASA TANPA SUKU KATA • Tanggapan kewujudan suku kata ini dicabar oleh bahasa-bahasa yang membenarkan serantaian konsonan berpanjang tanpa apaapa vokal atau sonoran di antaranya. Misalnya. Misalnya. termasuk Salishan dan Wakashan. perkataan bahasa Nuxálk (Bella Coola) berikut hanya terdiri daripada obstruen: .

didapat bahawa perkataan [tsʼktskʷtsʼ] boleh dihuraikan seperti 0. 3. . 627)[sxs] 'bluber anjing laut'Mengikut kajian Bagemihl terhadap analisa tadi. atau 6 suku kata.• [ɬχʷtɬtsxʷ] 'kau meludah kepadaku'[tsʼktskʷtsʼ] 'dia datang'[xɬpʼχʷɬtɬpɬɬs] 'dia memiliki pokok bunchberry' (Bagemihl 1991:589. bergantung pada cara kupasannya. 2. iaitu sama ada semua segmen konsonan dan vokal dikira sebagai nukleus. 5. ataupun menidakkan wujudnya apa-apa suku kata. 593.

• Indlawn Tashlhiyt Berber: • [rkkm] 'pernah reput'(Dell & Elmedlaoui 1985. Dalam bahasa Melayu juga terdapat ujaran yang tanpa vokal misalnya: syyy (perintah bersenyap).• Jenis fenomena ini juga dilaporkan dalam bahasa Barbar (seperti loghat Indlawn Tashlhiyt) dan bahasa MonKhmer (seperti Semai. Kammu). Temiar. 1988)Semai: • [kckmrʔɛːc] 'lengan pendek gemuk' (Sloan 1988) .

. MA: MIT Press. Bruce (1991).. George N. "Syllable structure in Bella Coola". ISBN 0-262-03098-5 (hb) . • Clements. Linguistic inquiry monographs (No. Linguistic Inquiry 22: 589–646. Samuel J. ISBN 0262-53047-3(pbk). (1983).RUJUKAN • Bagemihl. 9). Keyser. Cambridge. CV phonology: A generative theory of the syllable.

Mohamed (1985). Journal of African Languages and Linguistics 7: 105–130.• Dell. Journal of African Languages and Linguistics 10: 1–17. . Elmedlaoui. Peter (2001). Elmedlaoui. • Dell. edisi 4th. "Syllabic consonants in Berber: Some new evidence". "Syllabic consonants and syllabification in Imdlawn Tashlhiyt Berber". Mohamed (1988). A course in phonetics. • Ladefoged. François. Fort Worth: Harcourt College Publishers. François.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful