BAHASA MELAYU

SUKU KATA

DISEDIKAN OLEH:- .

. perkataan sayang terdiri daripada dua suku kata: sa dan yang. Satu suku kata biasanya terdiri daripada nukles suku kata . COntohnya.APA ITU SUKU KATA? • Suku kata ialah unit penyusunaturan bunyi pertuturan .(vokal) dengan pinggir awalan dan akhiran bukan wajib (biasanya konsonan).

Catatan suku kata terawal terdapat pada papan loh yang ditulis di kota Ur.• Suku kata merupakan "bongkah binaan" fonologi perkataanyang boleh mempengaruhi irama. corak tekanan dsb. Sumeria sekitar 2800 SM . prosodi. meter puitis. dalam sesebuah bahasa. Anjakan dari piktogram ke suku digelar 'kemajuan terpenting dalam sejarah penulisan' . • Penulisan mengikut suku kata bermula beratusratus tahun sebelum terciptanya huruf-huruf terawal.

dan yang lebih daripada tiga suku kata pula (seperti pembolehubah) dipanggil kata banyak suku. manakala yang terdiri daripada dua suku kata (seperti mana) ialah kata dwisuku. .• Satu perkataan yang terdiri daripada satu suku kata sahaja (seperti yang) ialah kata ekasuku. Perkataan tiga suku kata (seperti belalang) ialah kata trisuku.

STRUKTUR SUKU KATA • Struktur am suku kata terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: • Onset (awal) – ω • Rima – ρ – Nukleus (tengah) – ν – Koda (akhir) – κ .

• Mengikut sesetengah teori fonologi.• Gambar rajah pokok suku kata. . struktur suku kata ini dipaparkan sebagai gambar rajah pokok (serupa dengan pokok yang ditemui dalam sesetengah jenis sintaks).

tetapi adakalanya berbunyi konsonan sonoran seperti [l] atau [r].• Bukan semua ahli fonologi menerima bahawa suku kata ada struktur dalaman. ada di kalangan mereka yang meragui adanya suku kata sebagai entiti teori. • Nukleus suku kata biasanya berbentuk sonoran. iaitu selalunya berbunyi vokal dalam bentuk monoftong. . sebenarnya. diftong. atau triftong.

kodanya ng. Dalam perkataan ekasuku yang. dan koda ("ekor") pula ialah bunyi yang menyusuli nukleus. nukleusnya ialah a. Istilahrima merangkumi nukleus dan koda. dan riamnya ang.• Onset ialah bunyi sebelum nukleus. Suku kata ini boleh diabstrakkan sebagai suku kata konsonanvokal-konsonan. . onsetnya y. atau singkatannya KVK.

apalagi sesetengah bahasa mewajibkan penggunaan onset untuk semua suku kata (iaitu. Onset pula kerap digunakan.• Secara amnya.) Bentuk suku kata tanpa koda (V. tetapi suku kata VK seperti eh tidak boleh. KV.) dipanggil suku kata terbuka.) dipanggil suku kata tertutup. manakala suku kata berkoda (VK. suku kata KVK seperti yang boleh diterima. KVKK. . dsb. dsb. setiap suku kata memerlukan satu nukleus. KVK. KKV.

. Dalam sesetengah bahasa. tetapi terdapat sebilangan bahasa yang tiada suku kata tertutup. berbeza dengan suku kata V yang merupakan suku kata ringan. iaitu nukleus atau koda yang bercabang pada rantingnya dalam gambar rajah pokok. seperti bahasa Hawaii.• Semua bahasa membenarkan suku kata terbuka. suku kata berat termasuk suku kata VV (nukleus bercabang) adn VK (rima bercabang). • Suku kata berat ada rima bercabang atau nukleus bercabang.

suku kata berat dikatakan ada lebih daripada dua mora. • Perbezaan antara berat dan ringan sering menentukan suku kata mana yang menerima tekanan—demikian caranya dalambahasa Latin dan Arab.• Dalam bahasa lain pula. hanya suku kata VV (yang bervokal panjang atau berdiftong) adalah berat. . sementara suku kata ringan cuma ada satu. manakala suku kata VK dan V adalah ringan. Mengikut teori mora. demikian caranya dalam bahasa Jepun.

• Mengikut kefahaman nada dalam fonologi bahasa Cina tradisional. k/. ciri yang bergelar "nada masuk" ialah kemungkinan nada suku kata tertutup yang berakhir dengan konsonan hentian seperti /p. t. .

Gambarajah poko suku kata: .

SUKU KATA DAN SUPRASEGMEN • Ciri-ciri suprasegmen menakluki satu suku kata dan bukan satu bunyi tertentu. iaitu mempengaruhi semua segmen dalam satu suku kata: -Tekanan -Nada .

yang mana kepanjangan konsonan dan kepanjangan vokal tiada hubung kait. begitu juga sebaliknya. Namun demikian. . misalnya. suku kata boleh dikupas sebagai gubahan fonem panjang dan pendek. seperti bahasa Finland dan Jepun. vokal panjang hanya wujud bersama konsonan pendek.• Adakalanya. kepanjangan suku kata juga dikira sebagai ciri-ciri suprasegmen. dalam sesetengah bahasa Jermanik.

Bahasa Inggeris membenarkan suku kata yang amat rumit. suku kata boleh bermula dengan gugus tiga konsonan (cth: string "tali" atau splash "deburan").SUKU KATA DAN BATASAN FONOTAKTIK • Hukum fonotaktik menentukan bunyi mana yang dibenarkan atau dilarang dalam setiap bahagian suku kata. . dan juga berakhir dengan sebanyak suku kata (cth: prompts "menyeru").

"Omar". misalnya. dan langsung tiada gugus konsonan. "Ali" dan "Abdullah". atau konsonan glotis atau farinks).[3] • Wujudnya bahasa yang melarang onset terbuka. bahasa Jepun hanya membenarkan /ɴ/ dan kronem dalam koda.• Sebilangan bahasa lain pula lebih terhad dari segi kebolehan suku kata ini.seperti bahasa Ibrani dan Arab (namanama yang ditransliterasi sebagai "Ibrahim". antara lainnya. . sebenarnya bermula dengan geluncuran separa konsonan. kerana onsetnya paling banyak satu konsonan sahaja.

PENSUKUKATAAN • Pensukukataan ialah pemecahan suatu perkataan kepada suku kata. lafazan "kucing" boleh dibahagikan kepada "ku" + "cing". . Dalam kebanyakan bahasa. baik lisan mahupun bertulis. Contohnya. suku kata tuturan sebenar juga merupakan asas kepada pensukukataan tulisan.

.• Dalam bahasa Inggeris moden. disebabkan kepadanan yang begitu longgar antara bunyi dan huruf ejaan. Oleh demikian. pensukukataan bertulis dalam bahasa Inggeris berteraskan prinsip etimologi/morfologi. suku kata "tulisan" bahasa Inggeris tidak berpadan dengan suku kata tuturan sebenar dalam bahasa lisannya.

dalam bahasa Latin. yang mana suku kata dikira berat jika ada sekurang-kurangnya satu sifat yang berikut: 1)vokal panjang dalam nukleus 2)Diftong dalam nukleus 3)satu atau lebih koda Apapun. Misalnya. suku kata berat ini dikira ada dua mora.SUKU KATA DAN TEKANAN • Struktur suku kata sering berinteraksi dengan tekanan. . tekanan biasanya ditentukan oleh keberatan suku kata.

vokal ini dipanggil vokal tertutup. vokal kendur hanya terdapat dalam suku kata tertutup. Oleh itu. .SUKU KATA DAN KETENGANGAN VOKAL • Dalam kebanyakan bahasa Jermanik. berbanding dengan vokal tegang iaitu vokal terbuka yang boleh disebut dalam suku kata terbuka.

Misalnya. perkataan bahasa Nuxálk (Bella Coola) berikut hanya terdiri daripada obstruen: .BAHASA TANPA SUKU KATA • Tanggapan kewujudan suku kata ini dicabar oleh bahasa-bahasa yang membenarkan serantaian konsonan berpanjang tanpa apaapa vokal atau sonoran di antaranya. termasuk Salishan dan Wakashan. bahasa-bahasa pribumi di pantai barat laut Amerika Utara. Misalnya.

ataupun menidakkan wujudnya apa-apa suku kata. 627)[sxs] 'bluber anjing laut'Mengikut kajian Bagemihl terhadap analisa tadi. . 2. atau 6 suku kata. 593. 3. bergantung pada cara kupasannya. 5.• [ɬχʷtɬtsxʷ] 'kau meludah kepadaku'[tsʼktskʷtsʼ] 'dia datang'[xɬpʼχʷɬtɬpɬɬs] 'dia memiliki pokok bunchberry' (Bagemihl 1991:589. iaitu sama ada semua segmen konsonan dan vokal dikira sebagai nukleus. didapat bahawa perkataan [tsʼktskʷtsʼ] boleh dihuraikan seperti 0.

• Indlawn Tashlhiyt Berber: • [rkkm] 'pernah reput'(Dell & Elmedlaoui 1985. Kammu). Dalam bahasa Melayu juga terdapat ujaran yang tanpa vokal misalnya: syyy (perintah bersenyap). Temiar. 1988)Semai: • [kckmrʔɛːc] 'lengan pendek gemuk' (Sloan 1988) .• Jenis fenomena ini juga dilaporkan dalam bahasa Barbar (seperti loghat Indlawn Tashlhiyt) dan bahasa MonKhmer (seperti Semai.

ISBN 0262-53047-3(pbk). Bruce (1991). Keyser.. Samuel J. Linguistic Inquiry 22: 589–646. Linguistic inquiry monographs (No. "Syllable structure in Bella Coola". • Clements.. George N. ISBN 0-262-03098-5 (hb) . 9). Cambridge. CV phonology: A generative theory of the syllable. MA: MIT Press.RUJUKAN • Bagemihl. (1983).

Fort Worth: Harcourt College Publishers.• Dell. Journal of African Languages and Linguistics 7: 105–130. . Elmedlaoui. • Ladefoged. Journal of African Languages and Linguistics 10: 1–17. Mohamed (1988). • Dell. Peter (2001). François. "Syllabic consonants in Berber: Some new evidence". edisi 4th. Mohamed (1985). "Syllabic consonants and syllabification in Imdlawn Tashlhiyt Berber". Elmedlaoui. François. A course in phonetics.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful