BAHASA MELAYU

SUKU KATA

DISEDIKAN OLEH:- .

Satu suku kata biasanya terdiri daripada nukles suku kata . perkataan sayang terdiri daripada dua suku kata: sa dan yang. COntohnya.(vokal) dengan pinggir awalan dan akhiran bukan wajib (biasanya konsonan).APA ITU SUKU KATA? • Suku kata ialah unit penyusunaturan bunyi pertuturan . .

corak tekanan dsb. meter puitis. Anjakan dari piktogram ke suku digelar 'kemajuan terpenting dalam sejarah penulisan' . Catatan suku kata terawal terdapat pada papan loh yang ditulis di kota Ur.• Suku kata merupakan "bongkah binaan" fonologi perkataanyang boleh mempengaruhi irama. Sumeria sekitar 2800 SM . • Penulisan mengikut suku kata bermula beratusratus tahun sebelum terciptanya huruf-huruf terawal. prosodi. dalam sesebuah bahasa.

manakala yang terdiri daripada dua suku kata (seperti mana) ialah kata dwisuku. dan yang lebih daripada tiga suku kata pula (seperti pembolehubah) dipanggil kata banyak suku.• Satu perkataan yang terdiri daripada satu suku kata sahaja (seperti yang) ialah kata ekasuku. Perkataan tiga suku kata (seperti belalang) ialah kata trisuku. .

STRUKTUR SUKU KATA • Struktur am suku kata terdiri daripada bahagian-bahagian berikut: • Onset (awal) – ω • Rima – ρ – Nukleus (tengah) – ν – Koda (akhir) – κ .

struktur suku kata ini dipaparkan sebagai gambar rajah pokok (serupa dengan pokok yang ditemui dalam sesetengah jenis sintaks). • Mengikut sesetengah teori fonologi. .• Gambar rajah pokok suku kata.

• Nukleus suku kata biasanya berbentuk sonoran. ada di kalangan mereka yang meragui adanya suku kata sebagai entiti teori. diftong. sebenarnya. . iaitu selalunya berbunyi vokal dalam bentuk monoftong.• Bukan semua ahli fonologi menerima bahawa suku kata ada struktur dalaman. tetapi adakalanya berbunyi konsonan sonoran seperti [l] atau [r]. atau triftong.

Dalam perkataan ekasuku yang. dan riamnya ang. Suku kata ini boleh diabstrakkan sebagai suku kata konsonanvokal-konsonan.• Onset ialah bunyi sebelum nukleus. Istilahrima merangkumi nukleus dan koda. atau singkatannya KVK. dan koda ("ekor") pula ialah bunyi yang menyusuli nukleus. nukleusnya ialah a. kodanya ng. onsetnya y. .

KVKK. manakala suku kata berkoda (VK. tetapi suku kata VK seperti eh tidak boleh. dsb. dsb. . Onset pula kerap digunakan. apalagi sesetengah bahasa mewajibkan penggunaan onset untuk semua suku kata (iaitu.) dipanggil suku kata terbuka.) dipanggil suku kata tertutup. suku kata KVK seperti yang boleh diterima. KVK. KV. KKV.) Bentuk suku kata tanpa koda (V.• Secara amnya. setiap suku kata memerlukan satu nukleus.

tetapi terdapat sebilangan bahasa yang tiada suku kata tertutup.• Semua bahasa membenarkan suku kata terbuka. • Suku kata berat ada rima bercabang atau nukleus bercabang. suku kata berat termasuk suku kata VV (nukleus bercabang) adn VK (rima bercabang). . berbeza dengan suku kata V yang merupakan suku kata ringan. Dalam sesetengah bahasa. iaitu nukleus atau koda yang bercabang pada rantingnya dalam gambar rajah pokok. seperti bahasa Hawaii.

suku kata berat dikatakan ada lebih daripada dua mora. . sementara suku kata ringan cuma ada satu. • Perbezaan antara berat dan ringan sering menentukan suku kata mana yang menerima tekanan—demikian caranya dalambahasa Latin dan Arab. demikian caranya dalam bahasa Jepun.• Dalam bahasa lain pula. Mengikut teori mora. hanya suku kata VV (yang bervokal panjang atau berdiftong) adalah berat. manakala suku kata VK dan V adalah ringan.

• Mengikut kefahaman nada dalam fonologi bahasa Cina tradisional. ciri yang bergelar "nada masuk" ialah kemungkinan nada suku kata tertutup yang berakhir dengan konsonan hentian seperti /p. t. k/. .

Gambarajah poko suku kata: .

SUKU KATA DAN SUPRASEGMEN • Ciri-ciri suprasegmen menakluki satu suku kata dan bukan satu bunyi tertentu. iaitu mempengaruhi semua segmen dalam satu suku kata: -Tekanan -Nada .

. dalam sesetengah bahasa Jermanik. begitu juga sebaliknya. seperti bahasa Finland dan Jepun. misalnya. kepanjangan suku kata juga dikira sebagai ciri-ciri suprasegmen.• Adakalanya. suku kata boleh dikupas sebagai gubahan fonem panjang dan pendek. Namun demikian. vokal panjang hanya wujud bersama konsonan pendek. yang mana kepanjangan konsonan dan kepanjangan vokal tiada hubung kait.

.SUKU KATA DAN BATASAN FONOTAKTIK • Hukum fonotaktik menentukan bunyi mana yang dibenarkan atau dilarang dalam setiap bahagian suku kata. Bahasa Inggeris membenarkan suku kata yang amat rumit. suku kata boleh bermula dengan gugus tiga konsonan (cth: string "tali" atau splash "deburan"). dan juga berakhir dengan sebanyak suku kata (cth: prompts "menyeru").

• Sebilangan bahasa lain pula lebih terhad dari segi kebolehan suku kata ini. atau konsonan glotis atau farinks). "Omar". misalnya.seperti bahasa Ibrani dan Arab (namanama yang ditransliterasi sebagai "Ibrahim". antara lainnya. sebenarnya bermula dengan geluncuran separa konsonan. . dan langsung tiada gugus konsonan. kerana onsetnya paling banyak satu konsonan sahaja. bahasa Jepun hanya membenarkan /ɴ/ dan kronem dalam koda. "Ali" dan "Abdullah".[3] • Wujudnya bahasa yang melarang onset terbuka.

lafazan "kucing" boleh dibahagikan kepada "ku" + "cing".PENSUKUKATAAN • Pensukukataan ialah pemecahan suatu perkataan kepada suku kata. Dalam kebanyakan bahasa. . Contohnya. suku kata tuturan sebenar juga merupakan asas kepada pensukukataan tulisan. baik lisan mahupun bertulis.

suku kata "tulisan" bahasa Inggeris tidak berpadan dengan suku kata tuturan sebenar dalam bahasa lisannya.• Dalam bahasa Inggeris moden. . Oleh demikian. disebabkan kepadanan yang begitu longgar antara bunyi dan huruf ejaan. pensukukataan bertulis dalam bahasa Inggeris berteraskan prinsip etimologi/morfologi.

yang mana suku kata dikira berat jika ada sekurang-kurangnya satu sifat yang berikut: 1)vokal panjang dalam nukleus 2)Diftong dalam nukleus 3)satu atau lebih koda Apapun. suku kata berat ini dikira ada dua mora. dalam bahasa Latin. tekanan biasanya ditentukan oleh keberatan suku kata. . Misalnya.SUKU KATA DAN TEKANAN • Struktur suku kata sering berinteraksi dengan tekanan.

vokal ini dipanggil vokal tertutup. .SUKU KATA DAN KETENGANGAN VOKAL • Dalam kebanyakan bahasa Jermanik. vokal kendur hanya terdapat dalam suku kata tertutup. Oleh itu. berbanding dengan vokal tegang iaitu vokal terbuka yang boleh disebut dalam suku kata terbuka.

Misalnya.BAHASA TANPA SUKU KATA • Tanggapan kewujudan suku kata ini dicabar oleh bahasa-bahasa yang membenarkan serantaian konsonan berpanjang tanpa apaapa vokal atau sonoran di antaranya. Misalnya. bahasa-bahasa pribumi di pantai barat laut Amerika Utara. perkataan bahasa Nuxálk (Bella Coola) berikut hanya terdiri daripada obstruen: . termasuk Salishan dan Wakashan.

didapat bahawa perkataan [tsʼktskʷtsʼ] boleh dihuraikan seperti 0. 3. atau 6 suku kata.• [ɬχʷtɬtsxʷ] 'kau meludah kepadaku'[tsʼktskʷtsʼ] 'dia datang'[xɬpʼχʷɬtɬpɬɬs] 'dia memiliki pokok bunchberry' (Bagemihl 1991:589. iaitu sama ada semua segmen konsonan dan vokal dikira sebagai nukleus. . 2. bergantung pada cara kupasannya. 593. ataupun menidakkan wujudnya apa-apa suku kata. 5. 627)[sxs] 'bluber anjing laut'Mengikut kajian Bagemihl terhadap analisa tadi.

• Jenis fenomena ini juga dilaporkan dalam bahasa Barbar (seperti loghat Indlawn Tashlhiyt) dan bahasa MonKhmer (seperti Semai. Temiar. Kammu). 1988)Semai: • [kckmrʔɛːc] 'lengan pendek gemuk' (Sloan 1988) . • Indlawn Tashlhiyt Berber: • [rkkm] 'pernah reput'(Dell & Elmedlaoui 1985. Dalam bahasa Melayu juga terdapat ujaran yang tanpa vokal misalnya: syyy (perintah bersenyap).

CV phonology: A generative theory of the syllable. Linguistic Inquiry 22: 589–646. Keyser. 9).RUJUKAN • Bagemihl. MA: MIT Press. Bruce (1991). "Syllable structure in Bella Coola". ISBN 0262-53047-3(pbk). George N. Cambridge. (1983). Samuel J. Linguistic inquiry monographs (No.. • Clements. ISBN 0-262-03098-5 (hb) ..

Mohamed (1985). "Syllabic consonants and syllabification in Imdlawn Tashlhiyt Berber". Journal of African Languages and Linguistics 10: 1–17.• Dell. Elmedlaoui. Journal of African Languages and Linguistics 7: 105–130. "Syllabic consonants in Berber: Some new evidence". Peter (2001). • Ladefoged. François. A course in phonetics. . Mohamed (1988). edisi 4th. François. • Dell. Fort Worth: Harcourt College Publishers. Elmedlaoui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful