P. 1
Pbs p.moral Bidang 1

Pbs p.moral Bidang 1

|Views: 2,145|Likes:

More info:

Published by: Damit Jaffar Mohd Thani on Aug 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

B1D1E1

PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Isi tempat-tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.
1. Manusia ialah ciptaan _________________ yang paling istie!a.
". Setiap agaa di dunia enga#ar anusia untu$ e%uat __________________.
3. Selain anusia& __________________ dan ___________________ #uga erupa$an ciptaan Tuhan
yang harus $ita pelihara dan sayangi.
'. (iptaan)ciptaan Tuhan yang ada di se$eliling $ita ialah
a* ______________________________
%* ______________________________
c* ______________________________
d* ______________________________
e* ______________________________
BAND 1
B2D1E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Jawab soalan-soalan yang berikut.
1. +ernyataan di atas adalah %er$aitan dengan nilai _________________________________________.
". ,elas$an $euni$an yang anda lihat ada pada anusia se%agai a$hlu$ ciptaan Tuhan.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
-. ,elas$an $euni$an)$euni$an yang terdapat dala .ui dan ala seesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
BAND 2
Segala $ele%ihan dan $e$urangan ditentu$an dan di$arunia$an /leh Tuhan.
B3D1E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Tandakan (√ ) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang salah.
Pernyataan (√ ) atau (x)
Kita perlu saling enyayangi sesaa anusia.
Tu%uh)tu%uhan dan hutan %/leh diusnah$an /leh anusia sesu$a hati saha#a.
BAND 3
+e%uruan hai!an)hai!an liar a$an enye%a%$an $epupusan %agi spesies)spesies hai!an
terse%ut.
+e%ala$an adalah satu $egiatan yang sangat digala$$an dala $ehidupan anusia.
B4D1E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Tandakan (√ ) pada perkara yang anda lakukan dalam kehidupan.
1. Saya sentiasa %ersyu$ur $epada Tuhan atas segala $arunia yang di%eri$an $epada saya.
". Saya %erd/a setiap hari untu$ enyata$an rasa syu$ur saya $epada Tuhan.
BAND 4
3. Saya tida$ a$an sese$ali eusnah$an tu%uh)tu%uhan seperti e%uat pe%a$aran hutan
secara ter%u$a ahupun ene%ang p/$/$)p/$/$ sesu$a hati $erana ta$ut per%uatan saya a$an
dihu$u /leh Tuhan.
'. Saya tida$ a$an sese$ali e%unuh atau e%uru %inatang sesu$a hati $erana saya tahu per%uatan
itu adalah salah di sisi agaa.
0. Saya sentiasa en#aga diri dengan %ai$ dengan tida$ ela$u$an per$ara)per$ara yang eudarat$an
diri saya seperti er/$/$& enagih dadah& p/nteng se$/lah& enyertai gengsterise dan se%againya
$erana saya ialah a$hlu$ ciptaan Tuhan yang paling istie!a.
B1D2E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1." Aanah
Jawab soalan-soalan berikut.
1. Apa$ah peranan anda se%agai se/rang pela#ar se$/lah1
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
". Apa$ah yang perlu anda la$u$an seasa %erada di dala %ili$ dar#ah1
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-. Apa$ah per$ara yang anda la$u$an seasa %erada dala se$/lah1
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
'. Apa%ila guru e%eri$an tugasan $epada anda& apa$ah yang perlu anda la$u$an1
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
BAND 1
B2D2E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1." Aanah
Jawab soalan-soalan di bawah.
1. Raal$an apa$ah yang a$an %erla$u se$iranya anda sentiasa menya!"an tu#a$an yang di%eri$an
/leh guru $epada anda.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Seterusnya& raal$an apa$ah yang a$an ter#adi se$iranya anda t%a" menya!"an tu#a$an yang
di%eri$an /leh guru $epada anda.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
BAND 2
+ela#ar yang aanah a$an sentiasa ela$sana$an dan enyiap$an
tugasan yang di%eri$an $epadanya dengan sepurna.
B3D2E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1." Aanah
Tandakan (√ ) pada perkara yang anda lakukan sebagai seorang pelajar.
Saya sedia e%antu guru)guru yang eerlu$an %antuan daripada saya.
Saya hadir $e se$/lah setiap hari untu$ eni%a ilu pengetahuan.
Saya sering %erasa alas untu$ enyiap$an latihan atau tugasan yang di%eri$an
/leh guru.
Saya sentiasa enyiap$an tugasan dan latihan yang di%eri$an /leh guru)guru.
Saya a$an %ertanya $epda guru dan ra$an #i$a saya tida$ eahai sesuatu t/pi$
yang dia#ar.
Saya hadir $e se$/lah dengan ie# se%agai se/rang pela#ar yang %ai$ dan
%erdisiplin.
BAND 3
B4D2E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1." Aanah
Senarai semak guru mengenai kelakuan murid di sekolah. Tandakan (√ ) pada petak yang sesuai.
Murid hadir $e se$/lah setiap hari.
Murid sentiasa engi$uti pr/ses penga#aran dan pe%ela#aran.
Murid tida$ p/nteng $elas atau sesuatu ata pela#aran.
Murid sentiasa e%a!a $eleng$apan sendiri $e se$/lah seperti %u$u te$s& %u$u
n/ta& %u$u latihan dan alat tulis.
Murid sentiasa enurut arahan yang di%eri$an /leh guru.
BAND 4
B1D3E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.- Harga 2iri
Tandakan (√ ) pada petak yang sesuai.
Maruah diri dapat di#aga dengan cara :
Mer/$/$
Mengh/rati guru
Mengh/rati ra$an
Menagih dadah
Me%uli
Men#auhi ra$an)ra$an yang %erpengaruh negati3
.ergaul secara %e%as
+/nteng se$/lah 4 $elas
BAND 1
Mengh/rati i%u %apa
.er%uat %ai$
B2D3E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.- Harga 2iri
,a!a% s/alan)s/alan %eri$ut.
1. Setiap rea#a harus sentiasa en#aga aruah dan harga diri. .eri$an pendapat anda engapa
dei$ian.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
". Apa$ah nasihat anda $epada g/l/ngan rea#a yang ula ter#e%a$ dengan ge#ala)ge#ala negati31
BAND 2
Rea#a pada asa $ini erupa$an peipin $epada Negara pada
asa a$an datang.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
B3D3E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.- Harga 2iri
Tanda$an (√ ) pada ruang yang sesuai.
Pernyataan &a T%a"
Saya su$a %ergaul dengan sesiapa saha#a secara %e%as.
Saya su$a %er$a!an dengan /rang)/rang yang %ai$ a$hla$nya.
Saya a$an en#auhi ra$an)ra$an yang su$a p/nteng $elas.
Saya tida$ a$an enghisap r/$/$ $erana ia eudarat$an $esihatan.
BAND 3
Saya su$a e%uli urid)urid %aru di se$/lah.
Saya tida$ ahu terli%at dengan ahli gengsterise.
B4D3E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.- Harga 2iri
erikan pendapat anda terhadap situasi-situasi yang berikut.
1. Ra$an se$elas anda enga#a$ anda untu$ p/nteng $elas Mateati$ $erana dia tida$ su$a $epada
guru yang enga#ar su%#e$ terse%ut. Apa$ah yang a$an anda la$u$an1 .eri$an se%a% engapa anda
%ertinda$ sedei$ian1
BAND 4
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
". ,iran anda e%eri$an se%atang r/$/$ $epada anda dan enyuruh anda encu%a untu
enghisapnya. Apa$ah tinda$an anda1
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
B1D4E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.' .ertanggung#a!a%
BAND 1
Jawab soalan berikut.
.eri$an cara)cara %agaiana untu$ en#aga $e%ersihan dan $esihatan diri di tepat)tepat %eri$ut5
a* Ruah
i. ______________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________
%* Se$/lah
i. ______________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________
c* .ili$ dar#ah4$elas
i. _______________________________________________________________________
ii. _______________________________________________________________________
B2D4E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.' .ertanggung#a!a%
Leng$ap$an ayat)ayat di %a!ah.
1. Saya perlu sentiasa en#aga $e%ersihan diri dan perse$itaran agar
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
". Saya perlu sentiasa en#aga $esihatan diri agar
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
-. Saya sering$ali elihat ra$an se$elas saya datang $e se$/lah dala $eadaan yang $/t/r dan tida$
$eas dari segi pea$aiannya. Saya a$an enasihati ra$an saya untu$
__________________________________________________________________________________
$erana ___________________________________________________________________________.
BAND 2
B3D4E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.' .ertanggung#a!a%
!yatakan tindakan anda dalam situasi-situasi yang berikut.
Stua$ Tn%a"an
.a#u seraga se$/lah anda telah di$/t/ri dengan
ha%u$ dan %er%au peluh setelah anda $e%ali dari
se$/lah.
L/ng$ang di se$itar ruah anda telah dipenuhi
dengan daun)daun $ering enye%a%$an air dala
l/ng$ang terse%ut tida$ dapat engalir dengan
lancar.
Anda elihat $elas anda %erada dala $eadaan yang
$/t/r dan tida$ enyelesa$an $erana terdapat
sapah)sapah yang %erta%uran di atas lantai.
Anda telah endapati %aha!a ra$an)ra$an se$elas
anda telah e%uang sapah secara erata)rata di
BAND 3
$a!asan se$/lah.
B4D4E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.' .ertanggung#a!a%
Senarai semak guru terhadap murid. Tandakan " pada petak berkenaan.
Ke'a"uan mur% &a T%a"
Murid sentiasa en#aga $e%ersihan dan $e$easan diri seasa %erada di se$/lah.
Murid sentiasa en#aga $e%ersihan $elas.
Murid sentiasa en#aga $e%ersihan $a!asan se$/lah dengan tida$ e%uang sapah
erata)rata.
Murid %erupaya untu$ enasihati ra$an)ra$an lain agar en#aga $e%ersihan $a!asan
se$/lah dei $esihatan dan $eselesaan %ersaa.
Murid engutip sapah)sapah yang dilihat %erta%uran saa ada di dala %ili$ dar#ah
atau pun di $a!asan se$/lah.
BAND 4
B1D(E1 ) B2D(E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.0 Heah Tinggi
!yatakan betul atau salah pada pernyataan berikut.
Indi6idu yang epunyai ada% pertuturan dan ting$ah la$u yang s/pan a$an ela$u$an per$ara)per$ara
seperti5
Pernyataan Betu' T%a"
Meinta aa3 apa%ila ela$u$an $esalahan.
Sentiasa e%eri$an senyuan.
Meninggi$an suara $epada i%u %apa.
Mela!an /rang yang le%ih tua.
Mengucap$an teria $asih apa%ila eneria sesuatu.
Me%eri$an sala apa%ila %erteu dengan guru.
erikan alas an anda dalam situasi berikut.
BAND 1
BAND 2
1. Apa%ila $ita %erteu dengan sese/rang& $ita perlu e%eri$an senyuan supaya
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Apa%ila $ita eneria sesuatu daripada /rang lain& $ita perlu engucap$an teria $asih $erana
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Apa%ila $ita telah ela$u$an sesuatu $esalahan& $ita perlu einta aa3 daripada /rang terse%ut
supaya
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
B3D(E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.0 Heah Tinggi
Jawab soalan-soalan berikut.
1. .eri$an c/nt/h tutur $ata yang %ai$ %erdasar$an situasi %eri$ut:
a* Anda eneria sesuatu daripada ayah anda. Anda perlu engucap$an
____________________________ $epada ayah.
%* Anda telah eecah$an pasu %unga $esayangan i%u secara tida$ senga#a. Anda perlu
______________________ daripada i%u.
c* Anda %erteu denga a$ ci$ anda seasa pergi $e pasar %ersaa $eluarga. Anda perlu
___________________________ $epada a$ ci$ anda.
". .eri$an c/nt/h ting$ah la$u yang %ai$ dala situasi %eri$ut:
a* Seasa enai$i %as $ita perlulah sentiasa _______________________________________.
b) Seasa %er#upa dengan /rang yang le%ih tua $ita perlulah_____________________________.
BAND 3
+epatah ada engata$an 7$erana pulut santan %inasa& $erana ulut %adan
%inasa8 a$sudnya : 9tersalah ca$ap& padah a$i%atnya.:
B1D*E1
PENILAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL KBSM TINGKATAN 1
NAMA :
KELAS :
TARIKH :
NILAI : 1.; T/leransi
,a!a% s/alan %eri$ut.
BAND 1
Ama'an t+'eran$
ma$yara"at Ma'ay$a
a'a,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->