KRITERIA-KRITERIA JURNAL SEPERTI BERIKUT

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Artikel hendaklah merangkumi bidang-bidang Pengajian Islam; Ususluddin. Syariah, Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Artikel hendaklah merupakan karya ilmiah asli atau terjemahan pengarang yang belum diterbitkan di dalam mana-mana jurnal tempatan atau antarabangsa. Artikel yang bersifat analisis dialu-alukan dan diberi keutamaan dalam penerbitan. Artikel hendaklah tidak melebihi 6000 patah perkataan atau 30 halaman yang telah ditaip pada kertas A4 (langkau dua). Satu salinan artikel bercetak “hard copy” dan satu salinan “soft copy” diperlukan dan tidak akan dikembalikan sama ada diterbitkan oleh jurnal ataupun tidak. Artikel yang dihantar hendaklah disertakan dengan abstrak yang tidak melebihi 200 patah perkataan dalam bahasa Malaysia dan Inggeris. Metodologi penulisan hendaklah berdasarkan metodologi penulisan ilmiah. Nota kaki hendaklah dinomborkan sewajarnya dan letakkan di bahagian bawah halaman berkaitan. Transliterasi hendaklah ditulis dengan lengkap mengikut kaedah yang dikemukakan dalam jurnal. Artikel yang dihantar akan dinilai oleh sekurang-kurangnya seorang sidang pengarang atau sidang pengarang bersekutu sebelum diterbitkan. Artikel yang diterbitkan tidak semestinya mewakili pandangan jurnal dan para penulis bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pandangan dan artikelnya. Jurnal boleh ditulis dalam bahasa Malaysia, Inggeris dan Arab.

8. 9. 10. 11.

MAMA/sar/2012 –Selasa Format Artikel

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.