Terhad Diberikan sebulan lebih awal.

Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3 Tajuk tugasan untuk calon Arahan kepada calon 1. Baca dan fahami peryataan berikut: Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial. (Tema 11 – Pembentukan Malaysia)

2. Berdasarkan pernyataan di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan pernyataan di atas sebagai persediaan menjawab soalan yang akan diberikan pada hari peperiksaan. Sumber boleh terdiri daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, majalah, akhbar, internet dan bahan lain yang berkaitan. Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa buku teks dan buku ilmiah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan. Buku-buku tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II. III.

IV.

Tertutup

Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3 Contoh soalan yang akan diberikan kepada calon pada hari peperiksaan. Soalan; Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Berdasarkan fakta yang diperoleh, bincangkan sejarah pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat. Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut: Bil 1 2 Aspek Pengenalan [5 markah] Isi dan Huraian Terangkan cadangan pembentukan Malaysia. • Konsep Gagasan Malaysia • Tokoh pembentukan Malaysia • Idea cadangan pembentukan Malaysia • Sebab-sebab pembentukan Malaysia o Politik o Ekonomi o Sosial Huraikan proses pembentukan Malaysia. • Langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia • Reaksi terhadap pembentukan Malaysia Perincian Jelaskan secara ringkas tentang Persekutuan Malaysia.

[30 markah]

[15 markah] Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda mengamalkan konsep 1Malaysia dalam kehidupan seharian? Contoh respon murid; o Mengamalkan semangat perpaduan o Menghayati Rukun Negara o Mengukuhkan jati diri sebagai rakyat Malaysia o Menghargai warisan tradisi budaya o Mengutamakan persamaan o Aspek lain yang berkaitan dan sesuai

[15 markah] Terangkan kejayaan yang penubuhannya sehingga kini. • Politik • Ekonomi • Sosial telah dicapai oleh Malaysia sejak

[10 markah]

Huraikan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. [5 markah] Huraikan langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. [5 markah]

Terangkan iktibar daripada pembentukan Malaysia terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara. [10 markah] Rumusan 3 Kesimpulan • • • Pengetahuan diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang [5 markah]

Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3 Tajuk tugasan, soalan dan panduan jawapan / penskoran / untuk rujukan guru Soalan; Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Berdasarkan fakta yang diperoleh, bincangkan sejarah pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat. Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut:

Bil

Aspek

Perincian Penerangan umum tentang Malaysia. Memahami cadangan pembentukan Malaysia • Konsep Gagasan Malaysia (2M) • Tokoh pembentukan Malaysia (2M) • Idea cadangan pembentukan Malaysia (5M) • Sebab-sebab pembentukan Malaysia (21M) o Poilitik (9 markah) Keselamatan (3M) Fakta  Kemerdekaan (3M) Dekolonisasi (3M) o Ekonomi (9 Huraian markah) Pelaburan (3M) Contoh Sumber (3M) Pasaran (3M) o Sosial (3 markah) Kependudukan (3M)

1

Pengenalan

Menganalisis proses pembentukan Malaysia • o o • Reaksi terhadap pembentukan Malaysia (8M) Dalam (4M) Luar (4M) Langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia (7M)

Mengaplikasi semangat 1 Malaysia • o o o o o o Peranan pelajar dalam; Mengamalkan semangat perpaduan (3M) Menghayati Rukun Negara (3M) Mengukuhkan jati diri sebagai rakyat Malaysia (3M) Menghargai warisan tradisi budaya (3M) Mengutamakan persamaan (3M) Aspek lain yang berkaitan dan sesuai (3M)

Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini. • • • Aspek politik Aspek ekonomi Aspek sosial

Mencipta/Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa depan bagi menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia • o o o • o Cabaran Masa Kini Aspek Politik Aspek Ekonomi Aspek Sosial Idea untuk mengatasi cabaran Usaha politik  Pemerintahan  Perundangan  Hubungan antarabangsa Usaha ekonomi  Pasaran  Kewangan  Perindustrian

o

o

Usaha sosial  Pendidikan  Perpaduan

Idea yang tidak ada di dalam buku teks dianggap idea baru Menghayati nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotisme daripada pembentukan Malaysia • • • • • Kerjasama / perpaduan Kebijaksanaan kepemimpinan Tolak ansur Muafakat Mana-mana nilai yang munasabah Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan; 3 Kesimpulan • Pengetahuan diperoleh • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang