JABATANKERIA RAYAMALAYSIA

PEJABATKETUA PENGARAHKERJARAYA IBU PEJABAT JKR MALAYSIA, JALAN SUUIANSALAHUDDIN, 50582 KUALALUMPUR.
Telefon Telefax Kawat Fax Lanran Web

: (03)269690 II : KRTMA30415 : MINWORK.KUALALUMPUR : (03\ 26921202 http://wwwjk gov.my

( R u j .K a m i : 6 ) d l m K R . K P K R . 1 1 6 . B 0 1 ,l 0 42 J J d. 9

Tarikh:

Li

M a c2 0 1 2

EDARAN SEPERTI SENARAI

Yg. Bhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan, SENARAI SEMAKBAYARAN perkara hormatnya merujuk kepada diatas. Sayadengan segala Kewangan dan Akaun,Cawangan 2. bahawaBahagian Adalahdimaklumkan telah mengeluarkan senarai semak bayaran untuk Pengurusan Korporat(CPK) lbu digunapakaioleh semua staf di Cawangan Pejabat JKR yang diuruskan yang dokumen ini maklumat tentang oleh CPK. Garispanduan memberi bayaran perlu dikemukakan bagi setiap jenis bayaran.Ini akan dapat mengelakkan yang tidaktepat keranamaklumat ditolak ataudikuiri tuntutan/bayarun dikemukakan proses bayaran Ini dapatmempercepatkan ataudokumen tidaklengkap. seterusnya pengurusan kewangan keberkesanan JKR. danmeningkatkan 3. 10 untuk: meliputi jenisbayaran Senarai semak a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. perjalanan tugasrasmi/.berkursus negeri dalam bagi tuntutan projek bayaran tempatan tanpapesanan invois waranudara luar tugasrasmi/berkursus negeri pampasan tanah bayaran masa elaunlebih tuntutan elaunpenceramah/fasilitator tuntutan gaji perubahan (SG20) penyata prosesan borang emolumen prosesan bayaran memberhentikan

untuk senaraisemak yang dimaksudkan ini 4. Bersama-sama disertakan rujukan dan tindakan selanjut semua staf di Cawangan Yg. Bhg. uan. n/Tuan/P Dato'/Dati kasih. terima Sekian.

vLsl
SIFIM

/-Ar\

T-=-]

M S r S O1 4 0 0 1 E F I N OJ 0 1 3 0 1 1 0 2 C 1

BERKH IDMATUNTUKNEGARA' Saya yang menurutperintah.SENARAI SEMAK BAYARAN . MohdAminudin Md Amin) bin Pengarah Cawangan Pengurusan Korporat lbu Pejabat JKRMalaysia lliUv If llI ll" . i il l t It . "I T' I-JT (lr.

JalanRaja Laut 50350Kuala Lumpur . 25.SENARAIEDARAN Pengarah Kanan Cawangan Pengurusan ProjekKompleks lbu Pejabat JKR Tingkat &28.50. ValleyCity Mid Lingkaran Syed Putra 59200Kuala Lumpur Pengarah Kanan Gawangan Arkitek lbu Pejabat JKR Tingkat Menara 11. Bangunan PNB Menara Tun lsmailMohdAli No. 25. Tun lsmailMohdAli No.MenaraPJD No. JalanRaja Laut 50350Kuala Lumpur Pengarah Kanan Cawangan Kejuruteraan Elektrik lbu Pejabat JKR Tingkat Gentre 11.50.JalanTun Razak 50400Kuala Lumpur Pengarah Kanan Cawangan KerjaBangunan Am lbu Pejabat JKR Tingkat13A. PointNorth The Boulevard.JalanTun Razak 50400Kuala Lumpur Pengarah Kanan Cawangan Kejuruteraan Senggara lbu Pejabat JKR Tingkat BlokF 5. Menara 27 PJD No. JalanSultan Salahuddin 50582Kuala Lumpur Pengarah Kanan Cawangan Kontrak Ukur Bahan & lbu Pejabat JKR Tingkat 11-18.

.ori I ao*.Struktur Tingkat15. .' .iJ. I il l'-h . . fl 11. l :-t ' rhii 1 t l I I -{.: .* . : . 50.L-r' tl -s* -ii l : r .. . J . ValleyCity Mid Lingkaran Syed Putra 59200KualaLumpur Pengarah Pendidikan Pengajian & Tinggi Cawangan lbu Pejabat JKR Tingkat16-20.{ . " .. G-'-".'" ' i .' s.-. .'an .Pengarah Kanan Kejuruteraan Dan Jambatan Cawangan Awam.* . ".: ' . JalanSultan Salahuddin 50582Kuala Lumpur .L l .or.Maju Tower 1001JalanSultanlsmail 50250KualaLumpur Pengarah Cawangan Jalan lbu Pejabat JKR Tingkat BIokF 15. ValleyCity Lingkaran Syed Putra 59200KualaLumpur i 4 l l--*'l Pengarah KerjaKeselamatan Gawangan lbu Pejabat JKR Tingkat 16-20. JalanTun Razak 50400 Kuala Lumpur Pengarah Cerun Kejuruteraan Cawangan B T i n g k a t ' 1 2 .CentrePoint North The Boulevard.a ..l -1 c. i " . MenaraPJD No. Pengarah CawanganKerja Kesihatan lbu Pejabat JKR Malaysia Tingkat22-27.l o kF lbu Pejabat JKR Salahuddin JalanSultan 50582Kuala Lumpur .CentrePoint North Mid The Boulevard.Maju Tower 1001JalanSultanlsmail 50250KualaLumpur Pengarah Cawangan Alam SekitarDan Tenaga JKR lbu Pejabat Tingkat23.-.

MenaraTun Razak JalanRaja Laut 50582KualaLumPur . Tingkat BlokC. BlokF Salahuddin JalanSultan 50582Kuala LumPur Pengarah Jalan& Geoteknik Kejuruteraan Cawangan JKR lbu Pejabat Tingkat22.Pengarah Jalan Fasiliti Senggara Bahagian Senggara Kejuruteraan Cawangan lbu Pejabat JKR Malaysia Tingkat BlokD (Lama) 3. Tingkat BlokC (Lama) Salahuddin JalanSultan 50580Kuala Lumpur Pengarah Udara& Maritim Pangkalan Cawangan JKR lbu Pejabat Tingkat8. Bangunan Salahuddin Sultan Jalan 50580Kuala Lumpur Pengarah Senggara Kejuruteraan Perkhidmatan Bahagian Senggara Kejuruteraan Cawangan 4. Tingkat BlokF Salahuddin JalanSultan 50582Kuala Lumpur Pengarah Negeri Persekutuan Senggara Bahagian Senggara Kej Cawangan uruteraan JKR Malaysia lbu Pejabat Lama 1. Salahuddin JalanSultan 50581Kuala Lumpur Pengarah Bangunan Fasiliti Bahagian Senggara Senggara Kejuruteraan Cawangan JKR lbu Pejabat 1.

SENARAT SEMAKTUGAS RASM|/ BERKURSUS DALAM NEGERI BAGIURUSAN TUNTUTAN PERJALANAN BIL A 1 2 3 4 5 o TANDAKAN TINDAKAN CAWANGAN MAKLUMAT PEGAWAI Nama No Telefon Pejabat Telefon / BimbiUEmail/Faks No KadPengenalan No.gaji dan sukatan kelas berdasarkan Kadarperkilometer BayaranMinyakPetrol(Jusa) D AWAM TUNTUTAN TAMBANGPENGANGKUTAN perkiraan feri tambangteksi/ bas / keretapi/ / SemakKetepatan qantian ERL / / kapalterbanq tambanq ELAUN MAKAN/HARIAN TUNTUTAN / perkiraan Gred/Kategori)-Semenanjung ( Semakketepatan Sabah/ Sarawak 1 E 1 .Akaun Namadan alamat bank Jawatan/ Gred/ Kategori Gaji/ Elaun MemangkuLain-lain / Elaun (cc) Jenis Kenderaan /No. Pendaftaran/Kuasa /KelasTuntutan Alamatpejabat AlamatRumah TUNTUTAN KENYATAAN 7 8 I 10 B Tarikh/ Hari 2 3 4 WaktuBertolak Sampai(Pergi/Balik) / (KM) /TempaUjarak TujuanPerjalanan Tol/ TambangTeksi/ ERL/ AlamatLojing Kenyataan KENDERAAN TUNTUTAN ELAUNPERJALANAN c 1 z 2 perkiraan perbatuan SemakKetepatan kenderaan silinder Kelas.

LOJING SEWAHOTEUELAUN BAYARAN TUNTUTAN / perkiraan( Gred/Kategori)-Semenanjung Semakketepatan tol bayaran / tempatletakkereta/ dobi/ yuran Semakketepatan /PENGESAHAN PENGAKUAN 1 2 3 t-l t-l t-l t-l jumlahnya (") dicatatkan tanparesithendaklah Bayaran pemohon tarikh dan Tandatangan / ( KetuaJabatan Nama/ Jawatan Tarikh ) Tandatangan SOKONGAN DOKUMEN mesyuarat / rasmi/ berkursuspanggilan bertugas Suratarahan luarpejabat(25 KM ke atas) bertugas Suratkebenaran pengesahan sekiranya pass( Pengakuan Resit/ bil asal/ boarding hilang ) / 240 melebihi km sehala sendiri kenderaan membawa Kebenaran gantian tambang kuasa diberi olehPegawai dibuat dokumen salinan Pengesahan yang olehpegawai dibuat bil Pengesahan / resithendaklah menuntut bulan). (selepas hb bagisetiap 10 Surattunjuksebabkelewatan tidak akan bulan berikutnya Tuntutanyang lewatmelangkaui diproses sah kad Salinan Touchn Go yangdiakui KEWANGAN DOKUMEN PINDAAN 2 3 4 5 6 r-l t-l t-l t-l l-l t-l t-] t-l l-1 samasekali tidakdibenarkan cecairpemadam Penggunaan ringkas dan pindaan dipotong ditandatangan hendaklah Sebarang .

PROJEK SEMAKBAYARAN SENARAI BIL A TANDAKAN CAWANGAN TINDAKAN BAYARAN PENDAHULUAN KONTRAKTOR/BAYARANINTERIM PERTAMA JKR 66 (Asal) LejerKontrak Terima Tender SuratSetuju PERKESO lnsurans Pelaksanaan Jaminan Bon Pelaksanaan/VVang Institusi lbu daripada Pejabat Bon surat Pengesahan Pelaksanaan Kewangan. Khas Kelulusan Tender/Surat Lembaga SuratKelulusan (sekiranya berkaitan) Kewangan Kementerian samadadari pihak maklumat akaunbankpenerima Pengesahan penyatabankyangdisahkan bank atau pendaftaran denganagensipusaUKementerian Sijil-sijil Kewangan/PKK 1 2 3 4 5 6 I I 10 * Dokumen3-10perlu dikemukakan dalam DUA salinan B BAYARANINTERIM JKR 66 (Asal) LejerKontrak Kerja (PHK) danArahanPerubahan HargaKontrak Perubahan (APK)sekiranya ada akaunbankpenerima maklumat Pengesahan pusaUKementerian pendaftaran agensi dengan Sijil-sijil Kewangan/PKK jika Hak SuratlkatanPenyerahan (Deedof Assignment) berkaitan jika Perjanjian tambahan berkaitan berkaitan masa(SKLM)jika lanjutan Sijilkelewatan dengan ada tidaksiapkerjasekiranya LAD beserta Perakuan perkiraan LAD lampiran dalamtempoh4 bulandaritarikh dokumen kontrak Dua salinan atau selepas3 kali bayaran Surat SetujuTerimaditandatangani interim 10 .

MUKTAMAD/MU KTAMAD JKR 66 (Asal)/JKR (asal) untukbayaran 66A muktamad LejerKontrak (PHK) Perubahan HargaKontrak danArahanPerubahan Kerja (APK)sekiranya ada Pengesahan maklumat akaunbankpenerima pendafiaran pusaVKementerian Sijil-sijil dengan agensi Kewangan/PKK jika SuratlkatanPenyerahan (Deedof Assignment) berkaitan Hak jika Perjanjian tambahan berkaitan jika Sijilkelewatan lanjutan masa(SKLM) berkaitan SijilPerakuan SiapKerja(CPC) (CMGD)-untukbayaran SijilTamat memperbaiki kecacatan muktamad (Untuk Surat AkuanPesuruhjaya Sumpah bayaran muktamad) ** SILA PASTIKAN PEVGESAHAN AKAUN PENERIMA NO SAMADAPENYATA BANKATAU PENGESAHAN DARIBANK DISERTAKAN . E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 '11 BAYARANPENULTIMATE/PRA.c 1 2 3 4 5 PEMULANGAN WANGJAMINAN (WJP) PELAKSANAAN pemulangan Perakuan WJP LejerKontrak SijilPerakuan SiapKerja(CPC) pemulangan Sijilmemperbaiki (untuk kecacatan WJP 100%) SijilJaminan Bank/lnsurans untukpenggantian WJP D BAYARAN PERUNDING yangtelahdiperakui (ditandatangani dicopoleh Bil/lnvois dan pegawai yangdiberikuasa) perbezaan Sekiranya terdapat amaun invois di dan diperakuan. yangdiperakui padainvois amaun hendaklah dicatat Perakuan bayaran pertama. Bagibayaran penyatabank sertakan pertama pastikan Duasalinan MOAuntukbayaran dan sijil pendaftaran yang Kementerian Kewangan/SSM masih berkuatkuasa. perlu Maklumat akaunbankpenerima.

(ruangan pemohon. di perakuan pastikan Ketua Jabatan kelulusan pusat dan ketua tanggungjawab) nombor akaun nama dan bankdicatatkan A B EAYARAN BALIKSARAUBAT Resit asal disahkanatas urusan rasmioleh pegawaiyang menuntut Borangperubatan1/09 yang telah diluluskan oleh ketuajabatan Surat pengesahandaripadahospital tidak dibekalkanoleh hospital dapat dibuat di hospitalkerajaankeranaterhad (i) Ubat (ii) Rawatantidak Surat sokongan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pembelian bagi ubat c 1 2 3 BAYARAN BALIK BANTUANALAT KOMUNIKASI MUDAHALIH Resit asal disahkanatas urusan rasmioleh pegawaimenuntut Pastikannombor akaun dan nama bank dicatatkan Borangtuntutanyang telah diluluskan oleh BahagianKewanganKementerian Kerja Raya Surat kelulusandaripadaBahagianKewanganKementerianKerja Raya Kew.SENARAI SEMAK INVOISTANPA PESANAN TEMPATAN BIL TANDAK.AN TINDAKAN CAWANGAN BAYARAN BALIKBILTELEFON pembayaran disahkan urusan Bil/bukti asal atas rasmr pohonbayarbiltel bimbit 212009 Borang bil lengkap tandatangani.8 atau salinan rekod dalam buku perkhidmatan D BAYARAN BALIKPERBAHARUI LESENMEMANDU Resit disahkan atasurusan yangmenuntut rasmiolehpegawai Pastikan nombor akaundan namabankdicatatkan yangdiperbaharui Salinan lesen memandu Cop'salinan pegawai yangmenuntut diakui sah'olehpegawai selain 1 z 3 4 E 1 z J BAYARAN BALIK PAKAIAN ISTIADAT/UPACARARASMI Resit disahkan urusan yangmenuntut atas rasml olehpegawai Pastikannombor akaun dan nama bank dicatatkan Salinansuratjemputan dan disahkanoleh pegawaiselain pegawaiyang menuntut Borangtuntutanyang diluluskanoleh BahagianKewanganKementerianKerja Raya Surat kelulusandaripada BahagianKewanganKementerianKerja Raya Kew.8 atau salinan rekod dalam buku oerkhidmatan 4 5 o .

F BAYARAN BALIK PAKAIAN SERAGAM yang menuntut Resitdisahkan atas urusanrasmiolehpegawai Pastikannombor akaun dan nama bank dicatatkan Borangtuntutanyang lengkapditandatangani 1 G MESIN FOTOSTAT BAYARAN BACAAN METER dan Bil/invois dicop tarikh terimaJabatan/Cawangan disahkanatas urusanrasmi setem dan dicop salinandiakuisah terkiniyang dimatikan Salinanperjanjian 1 2 H BAYARANPANJARWANGRUNCIT 1 z dua belahmuka Bukutunaicerakinan ditulis dengankarbon Baucarkecil ( kew.00 tidakmelebihi Resitdisahkan atas urusanrasmidan perbelanjaan resit perludiakuisah salinan Dokumen sokongan sekiranya BAYARAN BIL MAKANAN 1 yang dicoptarikhterimaJabatan/Cawangan disahkan atas urusanrasmi dan Bil/invois Borang tempahanmakanan mesyuarat Suratpanggilan kehadiran Senarai SILA PASTIKAN SEMUA BIURESIT/INVO'S YA'VG MENGGUNAKA'VKERIAS DAN DIFOTOSTAT SEBAGAI TERMAL DILEKATKAN PADA KERTAS L^A/'V DOKUMEN SOKOJVGA'V SILA PASTIKAN PENGESAHANNO AKAUN PENERIMA SAMADA PENYATA BANK ATAU PENGESAHANDARI BANK DISERTAKAN 2 3 4 .50) yang lengkapditandatangani Silagunakankarbon2 belahmuka 4 bagisatu RM500.

ii. Kelayakan bagi jenis pegawai adalah hergantung kepada surat dari KKR/Surat arahan dari Cawanganmasing-masing c I 2 3 D NOTA .AL pukalyangditerima Bil-bil hendaklah copterima.SENARAI SEMAKWARANUDARA BIL A 1 2 B 1 2 3 4 TANDAKAN TINDAKAN CAWANGAN RASMI/KURSUS DALAMNEGARA URUSAN permohonan yangtelahdiluluskan Borang oleh tempahan tiketkapalterbang KetuaJabatan SuratPanggilan tugasrasmi/kursus WILAYAH ASAL MENGUNJUNGI Borang Tambang Mengunjungi Wilayah Asalyangtelah Permohonan diluluskan yangtelahdiluluskan BorangPermohonan Tempahan TiketKapal Terbang olehKetuaJabatan yangtelahdi akuisah. Bilyangdi hantarperludi sahkan atasurusan i. Fireflyz & Air Asia) adalah berdasarkan kepada gred jawatan pegawai. di rasmi. Borang permohonan tempahan tiket kapal terbang mesti dihantar ke Bahagian Kewangan & Akaun sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh penerbangan. iii. Penumpang Salinan Kad Pengenalan Salinan Nikahyangtelahdi akuisah (Sekiranya berkeluarga) Sijil LUARNEGARA URUSANRASMUKURSUS yangtelahdiluluskan permohonan oleh Borang tiketkapalterbang tempahan KetuaJabatan panggilan Borang tugasrasmi/kursus KKR bertugasluar negaradari KetuaSetiausaha Suratkelulusan SENARAISEMAKPUK. Jenis dan Kelas Penerbangan (MAS.

Kem.Kewangan Surat kelulusan KSUKKR dari panggilan Borang mesyuarat / kursus Borang Permohonan Pesanan (BKAep1) Tempatan penginapan agensi Sebutharga dari penyata Salinan SSMatauMOFserta sijil salinan banksyarikat berkenaan Tindakansegera yang perlu di ambil sebelum menjalankantugasan /kursus di luar negara 1. Memohon dari Bahagian Pengurusan SumberManusia(One Off) pengeluaran pesanantempatan 3. Kem. Memohon kelulusan PegawaiPengawal peruntukan 2. Memohon walaupunurusanperbelanjaan tanggungdahuluolehagensilain di Cth REAM .SENARAI SEMAK TUGAS RASMI BERKURSUS / LUARNEGERI BIL I I TANDAKAN TINDAKAN CAWANGAN PERMOHONAN TIKET KAPAL TERBANG(PENGANGKUTAN) SAHAJA Suratkelulusan dari KSU KKR yangtelahdiluluskan Borangkeluarpejabat oleh KetuaJabatan Borangpermohonan tiketkapalterbangyang telahdiluluskan tempahan oleh Ketua Jabatan Borangpanggilan mesyuarat kursus / 2 PERMOHONAN PAKEJ PENGINAPAN SAHAJA SuratKelulusan dari Bahagian DasarSaraanWang Awam dan Khidmat Pengurusan. Kewangan Suratkelulusan dari KSU KKR Borangpanggilan mesyuarat kursus / BorangPermohonan (BKA ep1) Pesanan Tempatan penginapan Sebutharga dari agensi SalinansijilSSM atau MOF sertasalinanpenyatabank syarikat berkenaan 3 PERMOHONAN PAKEJPENGINAPAN PENGANGKUTAN DAN Surat Kelulusan Bahagian dari Dasar Saraan WangAwamdanKhidmat Pengurusan.

SENARAI SEMAK BAYARAN PAMPA-ANTANAH TINDAKAN CAWANGAN DOKUMEN SOKONGAN 1 t-l l-l l-l l-l Salinan kad pengenalan yang diakuisah Salinan akaunbankyang diakuisah Surat JKPTGyang asal Suratperintah mahkamah yang asal SenaraisemakanperuntukanEspkb (CawanganJalan) Memo daripadaCawangan BorangH yang asal Perintahrermeteraisekiranyapembayaran ingindi depositkan ke mahkamah 2 3 4 5 6 7 8 t-t t-t f-t r-1 ** S'LA PASTIKANPENGESAHAN AKAUN PENERIMA NO SAMADAPENYATA BANK ATAII PENGEIAHANDARIBANK DISERTAKAN .

15 minit.akaun No. l-l waktudenganpen di kad perakam Catatan waktuhendaklah disahkan. dan 10 11 tz r-t MesyuaraVKursus JadualBertugas dan disahdan Salinan suratperlantikan sebagai Urusetia dilampirkan perjalanan bukulogkenderaanbagipemandu disah dandisertakan pengesahan atau Salinan projek kenderaan bagipenggunaan perkiraan Ketepatan NOTA i. iv. jadual Salinan tugasgiliran bagipengawal keselamatan disertakan disahkan. Tuntutan yang kurang dari 1 jam sehari tidak boleh dituntut. Perkhid. yangmelebihi daripada pokokhendaklah gaji Pengesahan atastuntutan ke 1/3 dibuat olehKetua Jabatan Gred48 dan keatasberserta namadanjawatan cop Dikepilkan suratarahan rasmi bertugas lebihmasadandisahkan ia sekiranya adalah salinan.no. v. Gaji. dan namabank) adalah lengkap yangdilampirkan Kenyataan borang di tuntutan adalah tepat dan samadengan dokumen sokongan (Salinan perakam kad waktu/Jadual kedatangan/Laporan e{ass) Borang tuntutan ElaunLebih Masaditandatangani pemohon disahkan oleh dan olehpegawai penyelia beserta cop namajawatan. Pindaan dengan menggunakan cecairpemadam adalah tidak dibenarkan. vi. iii. 7 I q J 4 5 KadPerakam Salinan WaktuatauLaporan etassyangdisahkan.SENARAI SEMAKTUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA BIL A 1 2 TANDAKAN TINDAKAN CAWANGAN DOKUEMN SOKONGAN yangtelahditetapkan (Pek. Kelewatanperlu penjelasan secara bertulis. Sebarangpindaan hendaklah digaris dengan satu garisan sahaiadan ditandatangan ringkas. di tuntutan no. Semua dokumen yang berkaitandengan tuntutan perlu dilampir dan dibuat pengesahan. 9 Tahun1991) Menggunakan format borang tuntutan Bil padapenyata Maklumat kakitangan mukasuratpertama (nama.Gajihakiki.45 minit. Surat arahan bertugas lebih masahendaklah terperinci (tidak secaraumum) kecuali pemandu.30 minit dan 0. KP. Jawatan. vii. vii. ii. 0. Tuntutan kadar masahendaklah genapiaitu 0. PengesahanMenanggung Kerja hendaklah dibuaUcop diborang tuntutan' . Tuntutan perlu dihantar tidak lewat dari 10hb bulan berikutnya.

Salinan perlulah disertakan bagi setiap tuntutan yang dibuat. l-r Salinan gajimengikut yangdihadiri slip bulanceramah olehpenceramahfasilitator / telah disahkan dilampirkan dan yangmengandungi Salinan bukuakaunbankpenceramahfasilitator nombor / maklumat akaun telah disahkan dilampirkan dan NOTA Salinanhanya perlu dilampirtan sekinnya pegawaibelumpernah membuat sebarangtuntutan bayann serta urusanpeftukaran nombor akaun A(il) . KAKITANGAN KERAJAAN ' yang Salinan pengenalan telah kad disah dandilampirkan.perlu iii. z 4 5 6 7 t-t t-t l-l peribadi. Salinan pengenalan telah yang nombor maklumat Salinan bukuakaun bankpenceramah / fasilitator mengandungi akaun telah disahkan dilampirkan dan * Salinan akademik sijil tertinggiyangtelahdisahdandilampirkan. A (l) PENCERAMAH/FASILITATOR.ll telah dilengkapkan. jadual kursusyang telahdibuatpengesahan Salinan dilampirkan.KAKITANGAN PENCERAMAH/FASILITATOR SWASTA * penceramah kad / fasilitator disah dandilampirkan.pENCERAMAH/FAStL|TATOR SENARAI SEMAK TUNTUTAN E|_AUN BIL TANDAKAN TINDAKAN CAWANGAN DOKUMENSOKONGAN A I Borang tuntutanelaun penceramah/ fasilitatortelah diisi dengan lengkap dalam 2 salinan. i.butir-butir Bahagian (Butir-butir | permohonan perakuan) & Bahagian ll (Ulasan Ketua Jabatan) permohonan Bahagian (Keputusan lll oleh penganjur) Salinansurat lantikan sebagaipenceramah fasilitator / telah disah dan dilampirkan. Sebarang ditandatangan ringkas dan penggunaan cecairpemadam tidak dibenarkan SAMADA PENYATABANK NO SILA PASTIKANPENGESAHAN AKAUNPENERIMA ATAU PENGESAHAN DARI BANK DIS ERTAKAN . Maklumatpenceramah/fasilitatorBahagian & lll borangpermohonan di l. Merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan 2 Tahun 2005dan Surat Pekeliling Perbendaharaan 19 Tahun 2002 Bil pindaan hendaklahdigaris dengan satu garisan sahaia. t-t NOTA * penceramahfasilitator Resume / telahdisahdandilampirkan. Bil ii.

Tidak dibenar melakukanpindaan di dalam kotak Borang Kew 8' iv. Sebarangpindaan di luar kotak Borang Kew I hendaklah digaris dengan satu garisan sahajadan ditandatangan ringkas v.BORANG PENYATA PERUBAHAN GAJr{SG-20) SENARAT SEMAKBAGrPEMEROSESAN BIL A TANDAKAN TINDAKAN CAWANGAN DOKUMEN SOKONGAN BorangKewangan (KEW8) I (JPA& SPA) SuratLantikan 1 2 3 4 t-t SuratSetujuTerimaLantikan Penyata KWSP Salinan KadPengenalan Butiran AkaunBank 7 8 9 10 '11 12 13 14 15 16 17 1n 19 20 21 22 23 SuratArahanPenempatan Pegawai (LPC) SijilGajiAkhir Butir-butir Gaji SuratArahanPertukaran Pegawai SuratPenangguhan Pertukaran & BorangPemilihan Wilayah Asal (BIWCOLA) (EPWITP) (PCB) Borang Potongan CukaiBerjadual Tanggung Kerja Memangku / SuratKelulusan Gaji/Cuti BergajiPenuh Separuh SuratKelulusan TanpaGaji/Cuti Cuti Cuti SuratKelulusan Belajar t-t TarafBerpencen SuratPemberian Kenaikan Pangkat SuratPenyiaran Waiibke JPA/PEN1 Persaraan Bersara Pilihan/Surat SuratPermohonan SuratAkuanMasukKuarters SuratAkuanKeluarKuarters Potongan /Bertukar MasukCONTOH: Gaji Arahan Pemotongan Permulaan Surat jugaperludisertakan Haji. Kew. NOTA . Kew 8 kelulusan Cuti Belaiar hendaklahdisediakan oleh Cawangan tempat pegawai bertugastanpa perlu menunggu arahan pertukaran ke Jawatan Latihan iii. Salinan bukusimpanan Tabung Lembaga /Bersalin Salinan CutiSakit Siiil i. vii. Semuadokumen perlu dilampirkan dalam dua (2) salinan. Penggunaan cecairpemadam tidak dibenarkan vi. 8 hendaktah dihantar ke Unit Gaji selewat-lewatnya3 hari bekeria sebelum tarikh akhir penyerahanperubahan gaii ii. Setiapdokumen salinan hendaklah diakui sah oleh pegawaiyang diberi kuasa.

8 hendaklah disediakansegera sebaik sahqa surat kelulusan diterima. kew.SENARAI SEMAKBAGIPEMEROSESAN MEMBERHENTIKAN BAYARAN EMOLUMEN BIL A TANDAKAN TINDAKANCAWANGAN DOKUMEN SOKONGAN Meninggal dunia(maklumkan segeramelalui email/telefon) Ketidakhadiran (sertakan bertugas salinan suratBerdaftar AkuanTerima yangdihantar pegawai kepada setelah tidakhadirbertugas selama7 hari berturut-turut tanpasebabyang munasabah salinanperakam dan waktu) (sertasalinan Persaraan Wajib/Pilihan suratiringankepadaJPA mengenai permohonan persaraan pegawai) 4 CutiTanpaGaji(sertakan gaji salinan suratiringanpermohonan cutitanpa kepada KKR ) jawatanpegawi Peletakan peletakan Jawatan( sertakan suratpermohonan NOTA Kew. Sekiranya surat kelulusan lewat diterima. . I hendaklah disediakan berdasarkan surat seperti di atas.