Kurikulum Standard Sekolah Rendah atau dikenali sebagai KSSR diperkenalkan sebagai usaha menyusun semula dan menambah

baik kurikulum sedia ada untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21. Pelaksanaan KSSR menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) bermula pada sesi persekolahan tahun 2010 bertujuan untuk meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. KSSR digubal dalam pernyataan standard terdiri daripada standard kandungan dan pembelajaran yang perlu dicapai murid dalam satu tahap persekolahan. Standard kandungan ialah penyataan spesifik mengenai perkara murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai, manakala standard pembelajaran ialah penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Kebaikan-kebaikan KSSR dapat dilihat dari aspek berikut:

Kerohanian, Sikap Dan Nilai Aspek ini melibatkan penghayatan dalam melaksanakan amalan-amalan agama, kepercayaan kepada Tuhan, dapat memupuk akhlak yang baik dan nilai-nilai murni di dalam diri setiap murid. Penghayatan ini dapat diaplikasikan menerusi Modul Asas Teras melalui mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid yang beragama Islam dan Pendidikan Moral bagi murid yang bukan beragama Islam. Hal ini kerana ianya dapat menyedarkan murid-murid tentang kepentingan dan kelebihan kepercayaan dan kesyukuran kepada Tuhan, berakhlak dengan akhlak yang mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab, saling hormat menghormati dan dapat membentuk jati diri yang Muslim yang sebenar. Selain itu, kurikulum pendidikan juga telah menggabungkan jaringan unsur nilai moral dan agama merentasi kurikulum. Bagi mencapai hasrat ini, kurikulum telah menitikberatkan aspek kepemimpinan murid-murid melalui kokurikulum. Hal ini kerana bagi melahirkan pemimpin yang adil pada suatu hari nanti memerlukan pengetahuan serta panduan yang bermula pada masa kini. Kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah di Malaysia. Perkara ini bertujuan untuk menguatkan hubungan sosial

Keterampilan Diri Melalui pelbagai aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti yang telah termaktub dalam aktiviti sekolah dapat memupuk keterampilan murid yang berkepimpinan dan bersahsiah. Ini kerana pemimpin adalah contoh teladan kepada setiap orang yang dipimpin. Baginda merupakan pemimpin yang mempunyai ciri yang terbaik dari segala aspek. Apabila seseorang pemimpin itu mempunyai keterampilan diri yang baik. KSSR telah menekankan keterampilan dalam diri setiap murid. Kurikulum yang seragam dan adil dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan tiada unsur kepentingan bagi sebelah pihak. Sememangnya memimpin dan juga dipimpin mempunyai kaitan antara satu sama lain. penglibatan murid yang aktif dalam persatuan dan unit beruniform dapat melatih peribadi murid-murid menjadi lebih matang dan berkeyakinan serta dapat menjadi sebagai persediaan kepada mereka untuk menghadapi cabaran dalam proses pengajian ke tahap yang lebih tinggi pada masa akan datang.nilai positif dalam pemikiran seseorang individu dan ini secara tidak langsung akan dapat menjadikan .W.A. Hal ini seterusnya dapat melahirkan muslim sejati yang dapat membangunkan dan mengharumkan nama negara di persada dunia. sudah pasti dirinya akan dihormati. Oleh itu. Bahkan dirinya akan menjadi contoh serta ikutan untuk generasi yang akan datang. Fizikal Dan Estetika KKSR memberi penekanan kepada aspek fizikal dan estetika.antara masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia.. Melalui kecergasan tubuh badan. Sikap inilah yang perlu ada pada seseorang pemimpin. Hal ini kerana kesihatan jasmani atau fizikal adalah amat penting untuk dititikberatkan dan diberi penekanan kerana menerusi badan yang cergas. Perkara ini sangat penting dalam perkembangan individu yang bakal menjadi generasi yang dapat menjunjung inspirasi negara. kita dapat melahirkan minda yang cerdas. Seorang pemimpin yang baik haruslah sentiasa menonjolkan kebaikan dan melakukan perkara yang baik pada setiap masa. Sebagai contoh pemimpin terbaik sepanjang zaman adalah nabi Muhammad S. ianya dapat menyerapkan nilai. Selain itu.

Dengan berkembangnya sains dan teknologi dalam kalangan murid sekolah rendah. Dokumen ini merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untuk rujukan guru dan ibu bapa. kita juga dapat mengasah bakat yang terpendam dalam diri murid melalui pelbagai aktiviti yang diceburi oleh mereka sama ada di dalam mahupun di luar sekolah. dan bakat amat penting dalam proses berlakunya transformasi di dalam bidang pendidikan ini. kreativiti. Literasi sains dan teknologi adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep sains. Seterusnya adalah untuk menyediakan mereka dalam kehidupan mereka pada zaman globalisasi yang jauh lebih mencabar. Tambahan lagi. Literasi Sains Dan Teknologi Antara kelebihan KSSR adalah ia menekankan aspek literasi sains dan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu adalah masyarakat yang lahir dari KSSR mampu mempergunakan produk teknologi dan memeliharanya.seseorang murid itu sebagai individu yang sentiasa berfikiran positif dan bepengetahuan luas serta jauh. pemupukan daya imaginasi. pemikiran mereka juga dapat diasah agar lebih kreatif dan berinovasi berbanding sekiranya badan lemah dan tidak bermaya. maka peranan pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan masyarakat untuk memiliki literasi sains dan teknologi. Segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka disimpan dalam portfolio ini. kreatif dalam menghasilkan produk teknologi yang sederhana dan mampu membuat keputusan dalam memilih nilai yang berkuailiti. Secara tidak langsung. mengenal teknologi serta kesannya. Penggunaan Portfolio Antara perkara baru yang diperkenalkan oleh KSSR adalah penggunaan portfolio oleh setiap murid. Apabila badan murid cergas dan sihat. . Hal ini kerana pengetahuan dan penguasaan sains merupakan pengetahuan dan kemahiran yang berasaskan kepada perkembangan teknologi yang wajib bagi murid-murid untuk menguasainya bagi mengembangkan pemikiran para murid mengenai ilmu.

kemampuan dan bakat semulajadi yang ada dalam diri mereka.Selain itu. Guru-guru juga dapat memikirkan cara-cara mengatasi kelemahan mereka dengan menggunakan yang berkesan. Maka. Proses penilaian ini akan dijalankan oleh pihak sekolah. Mengambil Kira Bakat Dan Kemahiran Murid-Murid Proses penilaian KSSR amat mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan bakat yang ditonjolkan murid dalam kelas walaupun ujian bertulis masih lagi dilaksanakan seperti dulu. Mereka akan sentiasa berasa tercabar dengan kehebatan pencapaian rakan-rakan yang lain. ia membolehkan guru menilai murid dengan lebih berkesan menerusi standard prestasi yang berupaya menentukan tahap penguasaan mereka mengikut band bermula dari satu hingga enam secara teratur. . Mereka dapat menggunakan teori tersebut sebagai panduan dalam mengerjakan sesuatu praktikal berdasarkan kebolehan. Band satu merupakan peringkat paling asas dan menjadi kayu ukur sama ada murid berjaya menguasai sukatan pembelajaran atau tidak sebelum beralih ke band berikutnya. Hal ini juga memudahkan dan memberi ruang kepada para guru untuk menyemak rekod pembelajaran murid serta mengetahui kelemahan mereka. ia dapat melahirkan murid yang mempunyai daya saing yang tinggi seterusnya mampu meningkatkan kesungguhan mereka untuk berjaya dengan cemerlang. Oleh itu. murid akan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan rakan lain untuk menunjukkan prestasi yang terbaik di samping meningkatkan pencapaian mereka. Melalui pendekatan baru ini. Murid-murid juga akan lebih berfikiran kritis dan kreatif kerana dapat melakukan sesuatu yang mereka minati dan tidak tersekat dengan apa yang ditetapkan oleh guru sahaja. Murid-murid juga tidak akan menjadi terlalu tertekan sekiranya mereka kurang menguasai sesuatu teori atau fakta yang diberikan oleh guru mereka di dalam kelas. ia turut membolehkan semua pihak termasuk ibu bapa menilai perkembangan pembelajaran anak mereka dengan tepat dan mengesan kekuatan atau kelemahan murid secara berterusan.

Menerapkan Elemen Kreativiti Dan Inovasi Keupayaan negara untuk bersaing di peringkat global dalam abad ke-21 kini memerlukan masyarakat yang mampu berfikir secara kreatif dan inovatif agar dapat menghasilkan idea-idea baru agar dapat berada di peringkat paling atas dalam perlumbaan mengejar kemajuan.Hal ini dapat memberikan keupayaan kepada murid untuk melakukan sesuatu yang baru bagi mereka dari segi konsep dan pengetahuan sedia ada. Pada masa yang sama. elemen kreativiti dan inovasi perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih dinamik dan menarik kepada pelajar. lahirlah murid-murid yang dapat berfikiran jauh seterusnya dapat membawa perubahan dalam hidupnya dan juga kepada negara. Sekiranya elemen inovasi ini tidak diterapkan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berfikiran inovatif. sudah tentu pelajar akan mula hilang minat terhadap matapelajaran tersebut. dalam usaha untuk memperoleh inovasi tersebut. usaha ini perlulah di mulakan dari peringkat awal bermula dengan sistem pendidikan. ianya juga memberi peluang yang luas kepada murid-murid untuk memperoleh kemahiran. Maka daripada penerapan elemen kreativiti dan inovasi ini. Semangat perpaduan dan kekitaan antara kaum juga . jika guru tidak menerapkan elemen inovasi dalam pengajarannya dan masih mengekalkan cara pengajaran tradisional yang membosankan. ia dapat melahirkan individu yang sentiasa cinta akan tanah air. ilmu pengetahuan dan nilai dalam pelbagai bentuk yang boleh diukur melalui bahan pembelajaran yang telah disediakan. sudah tentu pelajar akan hilang minat terhadap sesuatu matapelajaran dan melihat ia sebagai subjek yang kurang menarik. Pengenalan Mata Pelajaran Baru Yang Bermanfaat Kepada Murid-Murid Melalui mata pelajaran baru yang diperkenalkan kepada murid-murid seperti mata pelajaran sejarah. Secara tidak langsung. Oleh itu. ianya dapat mendidik jiwa murid-murid dengan semangat patriotik dan kenegaraan.

Penggabungan Beberapa Mata Pelajaran Melalui penggabungan mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. ianya akan memberi pendedahan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi secara praktikal kepada murid-murid. Selain itu. Manakala sains bahan pula membabitkan teknologi serta kehidupan lestari . Murid-murid akan menjadi individu yang lebih menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang tanah air dulu serta sentiasa berusaha menjaga dan mempertahankan keharmonian dan kesejahteraan negara. Selain itu. Hal ini kerana mereka sudah mengetahui ia akan menyebabkan natijah yang buruk dan akan mencemarkan maruah individu tersebut yang berpunca daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Melalui subjek ini. haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini supaya murid-murid menjadi lebih akrab dengan alam persekitaran. sains hayat berperanan untuk mendedahkan murid-murid kepada pembelajaran objek hidup seperti manusia. kemahiran kendiri. murid tahap satu iaitu murid tahun satu hingga tahun tiga juga akan diajar mengenai pendidikan seks yang diajar menerusi subjek Pendidikan Kesihatan. Secara tidak langsung. Sains fizikal pula adalah berkaitan dengan semua jenis deria kurniaan Allah kepada manusia dalam kehidupan. kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. Perkara ini dapat memupuk semangat cinta kepada alam sekitar seterusnya dapat melatih muridmurid untuk sentiasa memelihara dan memulihara flora dan fauna. Murid akan mempelajari sesuatu yang baru dengan lebih mudah. Maka. sebaliknya didedahkan kepada murid tahun satu sebagai elemen kreativiti dan inovasi murid-murid terhadap bidang teknologi moden dan perubahan-perubahan dalam sistem teknologi. perhubungan. murid-murid akan diberi pendedahan awal mengenai perkembangan manusia.dapat dipupuk apabila murid-murid diberi pendedahan awal tentang sejarah yang berlaku di negara kita. mereka akan sentiasa mengamalkan akhlak yang mulia dan menjaga peribadi mereka untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Penguasaan kemahiran ICT ini tidak akan dinilai sebagai subjek peperiksaan. perkahwinan dan kekeluargaan. murid-murid akan menjadi lebih berhati-hati dalam setiap pergaulan mereka di dalam mahupun di luar sekolah.

Selain itu. Contohnya adalah seperti melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan perbuatan yang aktif daripada pelajar. Melalui langkah seperti ini. Penggunaan modul akan menggantikan penggunaan buku teks. Ia dapat menarik minat para murid untuk terus mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. Malah mereka sentiasa . memahami dan mengingati sesuatu sekiranya pembelajaran mereka disertai dengan aktiviti-aktiviti praktikal. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel juga dapat berlaku. Pelbagai aktiviti yang menarik dan dapat mengembangkan minda murid-murid supaya menjadi lebih kreatif dan kritis dilaksanakan. Hal ini dapat membantu perkembangan minda murid-murid menjadi lebih kreatif dan sentiasa dapat menghasilkan idea-idea yang bernas dan bijak seterusnya dapat melahirkan murid-murid yang mempunyai fikiran yang tajam dalam sesuatu perkara. Secara tidak langsung. Penggunaan KSSR di sekolah juga banyak membantu memudahkan perjalanan dalam pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid-murid yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya.yang merangkumi reka bentuk bahan bercorak sebuah inovasi baru yang membantu memudahkan segala aktiviti seharian kita seiring dengan zaman yang lebih mencabar ini. Hal ini akan memudahkan murid-murid untuk mempelajari. Hal ini kerana setiap guru mempunyai pilihan untuk menggunakan modul mengikut kesesuaian kaedah pengajaran mereka yang sepadan dengan tahap pemikiran dan kebolehan murid. ianya juga dapat menarik minat murid untuk terus meminati sesi pembelajaran dan sentiasa berusaha menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi dengan cara yang terbaik. Pengajaran ini memberi peluang kepada mereka dalam proses pembelajaran yang menyeronokkan melalui kaedah inkuiri. iaitu secara dapatan dan penemuan menarik iaitu secara praktikal terus. murid-murid tidak akan berasa tertekan dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah. Sebarang pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul. Penggunaan Modul KSSR telah menggunakan proses pembelajaran berasaskan modul.

.berasa tertarik dengan teknik pengajaran guru-guru selain pendekatan yang lebih mesra dan bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Seterusnya dapat menyumbang ke arah pembentukan jati diri muslim yang diinginkan oleh syarak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful