Kurikulum Standard Sekolah Rendah atau dikenali sebagai KSSR diperkenalkan sebagai usaha menyusun semula dan menambah

baik kurikulum sedia ada untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa serta menghadapi cabaran abad ke-21. Pelaksanaan KSSR menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) bermula pada sesi persekolahan tahun 2010 bertujuan untuk meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. KSSR digubal dalam pernyataan standard terdiri daripada standard kandungan dan pembelajaran yang perlu dicapai murid dalam satu tahap persekolahan. Standard kandungan ialah penyataan spesifik mengenai perkara murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai, manakala standard pembelajaran ialah penetapan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Kebaikan-kebaikan KSSR dapat dilihat dari aspek berikut:

Kerohanian, Sikap Dan Nilai Aspek ini melibatkan penghayatan dalam melaksanakan amalan-amalan agama, kepercayaan kepada Tuhan, dapat memupuk akhlak yang baik dan nilai-nilai murni di dalam diri setiap murid. Penghayatan ini dapat diaplikasikan menerusi Modul Asas Teras melalui mata pelajaran Pendidikan Islam bagi murid yang beragama Islam dan Pendidikan Moral bagi murid yang bukan beragama Islam. Hal ini kerana ianya dapat menyedarkan murid-murid tentang kepentingan dan kelebihan kepercayaan dan kesyukuran kepada Tuhan, berakhlak dengan akhlak yang mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab, saling hormat menghormati dan dapat membentuk jati diri yang Muslim yang sebenar. Selain itu, kurikulum pendidikan juga telah menggabungkan jaringan unsur nilai moral dan agama merentasi kurikulum. Bagi mencapai hasrat ini, kurikulum telah menitikberatkan aspek kepemimpinan murid-murid melalui kokurikulum. Hal ini kerana bagi melahirkan pemimpin yang adil pada suatu hari nanti memerlukan pengetahuan serta panduan yang bermula pada masa kini. Kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah di Malaysia. Perkara ini bertujuan untuk menguatkan hubungan sosial

Selain itu. penglibatan murid yang aktif dalam persatuan dan unit beruniform dapat melatih peribadi murid-murid menjadi lebih matang dan berkeyakinan serta dapat menjadi sebagai persediaan kepada mereka untuk menghadapi cabaran dalam proses pengajian ke tahap yang lebih tinggi pada masa akan datang. Oleh itu.nilai positif dalam pemikiran seseorang individu dan ini secara tidak langsung akan dapat menjadikan .A. Fizikal Dan Estetika KKSR memberi penekanan kepada aspek fizikal dan estetika. Ini kerana pemimpin adalah contoh teladan kepada setiap orang yang dipimpin.. sudah pasti dirinya akan dihormati. Sebagai contoh pemimpin terbaik sepanjang zaman adalah nabi Muhammad S. ianya dapat menyerapkan nilai. Sikap inilah yang perlu ada pada seseorang pemimpin. Perkara ini sangat penting dalam perkembangan individu yang bakal menjadi generasi yang dapat menjunjung inspirasi negara. Hal ini kerana kesihatan jasmani atau fizikal adalah amat penting untuk dititikberatkan dan diberi penekanan kerana menerusi badan yang cergas. Baginda merupakan pemimpin yang mempunyai ciri yang terbaik dari segala aspek. Seorang pemimpin yang baik haruslah sentiasa menonjolkan kebaikan dan melakukan perkara yang baik pada setiap masa. Sememangnya memimpin dan juga dipimpin mempunyai kaitan antara satu sama lain.antara masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Keterampilan Diri Melalui pelbagai aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah seperti yang telah termaktub dalam aktiviti sekolah dapat memupuk keterampilan murid yang berkepimpinan dan bersahsiah. Kurikulum yang seragam dan adil dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan tiada unsur kepentingan bagi sebelah pihak. Bahkan dirinya akan menjadi contoh serta ikutan untuk generasi yang akan datang. Melalui kecergasan tubuh badan. Apabila seseorang pemimpin itu mempunyai keterampilan diri yang baik. KSSR telah menekankan keterampilan dalam diri setiap murid. kita dapat melahirkan minda yang cerdas. Hal ini seterusnya dapat melahirkan muslim sejati yang dapat membangunkan dan mengharumkan nama negara di persada dunia.W.

Dengan berkembangnya sains dan teknologi dalam kalangan murid sekolah rendah. Dokumen ini merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untuk rujukan guru dan ibu bapa. Seterusnya adalah untuk menyediakan mereka dalam kehidupan mereka pada zaman globalisasi yang jauh lebih mencabar. mengenal teknologi serta kesannya. Tambahan lagi. Apabila badan murid cergas dan sihat. Hal ini kerana pengetahuan dan penguasaan sains merupakan pengetahuan dan kemahiran yang berasaskan kepada perkembangan teknologi yang wajib bagi murid-murid untuk menguasainya bagi mengembangkan pemikiran para murid mengenai ilmu. kreativiti. Selain itu adalah masyarakat yang lahir dari KSSR mampu mempergunakan produk teknologi dan memeliharanya. Literasi sains dan teknologi adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep sains. dan bakat amat penting dalam proses berlakunya transformasi di dalam bidang pendidikan ini.seseorang murid itu sebagai individu yang sentiasa berfikiran positif dan bepengetahuan luas serta jauh. Literasi Sains Dan Teknologi Antara kelebihan KSSR adalah ia menekankan aspek literasi sains dan teknologi dalam pembelajaran. Secara tidak langsung. kita juga dapat mengasah bakat yang terpendam dalam diri murid melalui pelbagai aktiviti yang diceburi oleh mereka sama ada di dalam mahupun di luar sekolah. pemupukan daya imaginasi. pemikiran mereka juga dapat diasah agar lebih kreatif dan berinovasi berbanding sekiranya badan lemah dan tidak bermaya. Penggunaan Portfolio Antara perkara baru yang diperkenalkan oleh KSSR adalah penggunaan portfolio oleh setiap murid. Segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja mereka disimpan dalam portfolio ini. maka peranan pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan masyarakat untuk memiliki literasi sains dan teknologi. . kreatif dalam menghasilkan produk teknologi yang sederhana dan mampu membuat keputusan dalam memilih nilai yang berkuailiti.

Guru-guru juga dapat memikirkan cara-cara mengatasi kelemahan mereka dengan menggunakan yang berkesan. . Maka. Oleh itu. Proses penilaian ini akan dijalankan oleh pihak sekolah. ia dapat melahirkan murid yang mempunyai daya saing yang tinggi seterusnya mampu meningkatkan kesungguhan mereka untuk berjaya dengan cemerlang. ia membolehkan guru menilai murid dengan lebih berkesan menerusi standard prestasi yang berupaya menentukan tahap penguasaan mereka mengikut band bermula dari satu hingga enam secara teratur. Band satu merupakan peringkat paling asas dan menjadi kayu ukur sama ada murid berjaya menguasai sukatan pembelajaran atau tidak sebelum beralih ke band berikutnya. Hal ini juga memudahkan dan memberi ruang kepada para guru untuk menyemak rekod pembelajaran murid serta mengetahui kelemahan mereka. ia turut membolehkan semua pihak termasuk ibu bapa menilai perkembangan pembelajaran anak mereka dengan tepat dan mengesan kekuatan atau kelemahan murid secara berterusan. Mereka akan sentiasa berasa tercabar dengan kehebatan pencapaian rakan-rakan yang lain. murid akan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan rakan lain untuk menunjukkan prestasi yang terbaik di samping meningkatkan pencapaian mereka. Mereka dapat menggunakan teori tersebut sebagai panduan dalam mengerjakan sesuatu praktikal berdasarkan kebolehan. Murid-murid juga akan lebih berfikiran kritis dan kreatif kerana dapat melakukan sesuatu yang mereka minati dan tidak tersekat dengan apa yang ditetapkan oleh guru sahaja. Mengambil Kira Bakat Dan Kemahiran Murid-Murid Proses penilaian KSSR amat mengambil kira kemahiran insaniah dan kebolehan bakat yang ditonjolkan murid dalam kelas walaupun ujian bertulis masih lagi dilaksanakan seperti dulu. Murid-murid juga tidak akan menjadi terlalu tertekan sekiranya mereka kurang menguasai sesuatu teori atau fakta yang diberikan oleh guru mereka di dalam kelas. kemampuan dan bakat semulajadi yang ada dalam diri mereka. Melalui pendekatan baru ini.Selain itu.

Oleh itu. Oleh itu. ilmu pengetahuan dan nilai dalam pelbagai bentuk yang boleh diukur melalui bahan pembelajaran yang telah disediakan. jika guru tidak menerapkan elemen inovasi dalam pengajarannya dan masih mengekalkan cara pengajaran tradisional yang membosankan. sudah tentu pelajar akan hilang minat terhadap sesuatu matapelajaran dan melihat ia sebagai subjek yang kurang menarik. ianya juga memberi peluang yang luas kepada murid-murid untuk memperoleh kemahiran. Pada masa yang sama. dalam usaha untuk memperoleh inovasi tersebut. Semangat perpaduan dan kekitaan antara kaum juga . elemen kreativiti dan inovasi perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih dinamik dan menarik kepada pelajar. sudah tentu pelajar akan mula hilang minat terhadap matapelajaran tersebut. Menerapkan Elemen Kreativiti Dan Inovasi Keupayaan negara untuk bersaing di peringkat global dalam abad ke-21 kini memerlukan masyarakat yang mampu berfikir secara kreatif dan inovatif agar dapat menghasilkan idea-idea baru agar dapat berada di peringkat paling atas dalam perlumbaan mengejar kemajuan. usaha ini perlulah di mulakan dari peringkat awal bermula dengan sistem pendidikan. ia dapat melahirkan individu yang sentiasa cinta akan tanah air. Pengenalan Mata Pelajaran Baru Yang Bermanfaat Kepada Murid-Murid Melalui mata pelajaran baru yang diperkenalkan kepada murid-murid seperti mata pelajaran sejarah. ianya dapat mendidik jiwa murid-murid dengan semangat patriotik dan kenegaraan. Maka daripada penerapan elemen kreativiti dan inovasi ini. lahirlah murid-murid yang dapat berfikiran jauh seterusnya dapat membawa perubahan dalam hidupnya dan juga kepada negara.Hal ini dapat memberikan keupayaan kepada murid untuk melakukan sesuatu yang baru bagi mereka dari segi konsep dan pengetahuan sedia ada. Sekiranya elemen inovasi ini tidak diterapkan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berfikiran inovatif. Secara tidak langsung.

Melalui subjek ini. Hal ini kerana mereka sudah mengetahui ia akan menyebabkan natijah yang buruk dan akan mencemarkan maruah individu tersebut yang berpunca daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Penggabungan Beberapa Mata Pelajaran Melalui penggabungan mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. sebaliknya didedahkan kepada murid tahun satu sebagai elemen kreativiti dan inovasi murid-murid terhadap bidang teknologi moden dan perubahan-perubahan dalam sistem teknologi. murid-murid akan menjadi lebih berhati-hati dalam setiap pergaulan mereka di dalam mahupun di luar sekolah. perhubungan. mereka akan sentiasa mengamalkan akhlak yang mulia dan menjaga peribadi mereka untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Penguasaan kemahiran ICT ini tidak akan dinilai sebagai subjek peperiksaan. murid-murid akan diberi pendedahan awal mengenai perkembangan manusia. ianya akan memberi pendedahan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi secara praktikal kepada murid-murid. Sains fizikal pula adalah berkaitan dengan semua jenis deria kurniaan Allah kepada manusia dalam kehidupan. Selain itu.dapat dipupuk apabila murid-murid diberi pendedahan awal tentang sejarah yang berlaku di negara kita. perkahwinan dan kekeluargaan. kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. murid tahap satu iaitu murid tahun satu hingga tahun tiga juga akan diajar mengenai pendidikan seks yang diajar menerusi subjek Pendidikan Kesihatan. Manakala sains bahan pula membabitkan teknologi serta kehidupan lestari . haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam ini supaya murid-murid menjadi lebih akrab dengan alam persekitaran. Maka. kemahiran kendiri. Secara tidak langsung. Perkara ini dapat memupuk semangat cinta kepada alam sekitar seterusnya dapat melatih muridmurid untuk sentiasa memelihara dan memulihara flora dan fauna. Selain itu. Murid akan mempelajari sesuatu yang baru dengan lebih mudah. sains hayat berperanan untuk mendedahkan murid-murid kepada pembelajaran objek hidup seperti manusia. Murid-murid akan menjadi individu yang lebih menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang tanah air dulu serta sentiasa berusaha menjaga dan mempertahankan keharmonian dan kesejahteraan negara.

Hal ini dapat membantu perkembangan minda murid-murid menjadi lebih kreatif dan sentiasa dapat menghasilkan idea-idea yang bernas dan bijak seterusnya dapat melahirkan murid-murid yang mempunyai fikiran yang tajam dalam sesuatu perkara. Malah mereka sentiasa . murid-murid tidak akan berasa tertekan dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah. Hal ini akan memudahkan murid-murid untuk mempelajari. Secara tidak langsung. Hal ini kerana setiap guru mempunyai pilihan untuk menggunakan modul mengikut kesesuaian kaedah pengajaran mereka yang sepadan dengan tahap pemikiran dan kebolehan murid. ianya juga dapat menarik minat murid untuk terus meminati sesi pembelajaran dan sentiasa berusaha menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi dengan cara yang terbaik. Ia dapat menarik minat para murid untuk terus mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. Selain itu. Contohnya adalah seperti melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan perbuatan yang aktif daripada pelajar. Penggunaan modul akan menggantikan penggunaan buku teks. Penggunaan Modul KSSR telah menggunakan proses pembelajaran berasaskan modul. memahami dan mengingati sesuatu sekiranya pembelajaran mereka disertai dengan aktiviti-aktiviti praktikal. Sebarang pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel juga dapat berlaku.yang merangkumi reka bentuk bahan bercorak sebuah inovasi baru yang membantu memudahkan segala aktiviti seharian kita seiring dengan zaman yang lebih mencabar ini. iaitu secara dapatan dan penemuan menarik iaitu secara praktikal terus. Penggunaan KSSR di sekolah juga banyak membantu memudahkan perjalanan dalam pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid-murid yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya. Pelbagai aktiviti yang menarik dan dapat mengembangkan minda murid-murid supaya menjadi lebih kreatif dan kritis dilaksanakan. Pengajaran ini memberi peluang kepada mereka dalam proses pembelajaran yang menyeronokkan melalui kaedah inkuiri. Melalui langkah seperti ini.

berasa tertarik dengan teknik pengajaran guru-guru selain pendekatan yang lebih mesra dan bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Seterusnya dapat menyumbang ke arah pembentukan jati diri muslim yang diinginkan oleh syarak. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful