Pengertian Syahadat

Syahadat adalah bagian yang fundamen atau fondasi utama dalam aqidah seorang muslim, dan karena syahadat ini memiliki nilai-nilai dan pengaruh yang besar dalam kehidupan serta pentingnya aqidah yang jelas dalam akal dan hati sehingga dapat melakukan ibadah kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk mengenal lebih dalam makna syahadat serta rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Devinisi Shadat yaitu 1 persaksian; Isl persaksian dan pengakuan (ikrar) yg benar, diikrarkan dng lisan dan dibenarkan dng hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul Allah; -- Rasul persaksian dan pengakuan (ikrar) terhadap kerasulan Muhammad saw tauhid persaksian dan pengakuan thd keesaan Allah Swt.; ber·sya·ha·dat v mengucapkan syahadat Makna syahadat „La Ilaaha Illallaah‟ ( ‫ ) ال إله إال هللا‬adalah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah SWT. Adapun rukun syahadat ada dua: artinya meniadakan. artinya menetapkan. Kalimat ( ‫ ) ال إله إال هللا‬di dalam syahadat yang berarti „tidak ada tuhan‟ merupakan bentuk nafyun atau peniadaan dan pengingkaran bagi seluruh sesembahan selain Allah. Sedangkan kalimat ( ‫ ) إال هللا‬yang berarti „kecuali Alla‟ merupakan bentuk penetapan ibadah bagi Allah semata, tidak ada sekutu baginya dalam ibadah, sebagaimana juga tidak ada sekutu bagiNya dalam kekuasaanNya. Adapun syarat-syarat syahadat ( ‫ ) ال إله إال هللا‬yang merupakan tolak ukur kesempurnaan tauhid seseorang dan belum sempurna tauhidnya kecuali dengan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: Ilmu yang meniadakan kebodohan ( ‫) العلم المنافً للجهل‬ Allah SWT berfirman: ُ ْ َ ﴾91 :‫فاعْ لَم أ ََّنه الَ إِلَه إِالَّ هللا ُ واسْ َتغفرْ لِذ ْنبك ول ِْلمُؤمِ نٌْن والمُؤم َنات وهللا ُ ٌَعْ لَم م َتقلَّ َبكم وم ْثواكم ﴿محمد‬ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ ِْ َ َ ُْ َ َ َ ُْ َ ُ ُ Artinya: Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. (QS: Muhammad: 19). َ َ َ َّ ِ ِ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ُ ْ ﴾68:‫والَ ٌَملِك الَّذٌْن ٌَدعُون منْ دونه الشفاعة إِالَّ منْ شهد بالحق وهم ٌَعْ لَمُون ﴿الزخرف‬ َ َ ْ ُ َ ِّ َ ِ َ ِ َ َ Artinya: Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafa‟at (pertolongan di akhirat); kecuali orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini. (QS: AzZukhruf: 86).

tetapi katakanlah „kami telah tunduk (islam). kemudia mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah meraka yang beriman kepada Allah dan rasulNya. “Kami belum beriman. dia berkata: Rasulallah SAW bersabda. Kemudian (kalimat) La Ilaaha Illallaah berada di piringan timbangan yang lainnya. Ibnu Hibban dan Hakim). Dan jika kamu taat kepada Allah dan rasulNya. “Siapa saja yang mati dan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. (HR. maka pastilah piringan timbangan tersebut akan miring kepada kalimat „La Ilaaha Illallaah‟. Maha Penyayang. (QS: Al-Hujurat: 14-15). Dan dari Abi Sa‟id Al Khudri RA beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda: ً‫قال موسى ٌا رب علمنً شٌئا أذكرك وأدعوك به، قال: ٌا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غٌري واألرض السبع ف‬ )‫كفة وال إله إال هللا فً كفة، مالت بهن (ال إله إال هللا) رواه ابن حبان والحاكم فً صحٌحه‬ Artinya: Musa berkata. “Kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka). dan tujuh lapis bumi berada di sebuah piringan timbangan. Keyakinan yang meniadakan keragu-raguan ( ‫) الٌقٌن المنافً للشك‬ Hendaknya seorang yang mengucapkan kalimat „La Ilaaha Illallaah‟ ( ‫ ) ال إله إال هللا‬dengan penuh keyakinan akan kandungan kalimat ini. Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalmu.”Ya Tuhanku! Ajarilah aku sesuatu yang dengannya aku bias mengingatmu dan berdoa kepadaMu. karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dalam ayat ini Allah SWT memberikan syarat bagi kejujuran iman orang-orang Arab Badui tersebut. maka dia masuk sorga. Dan diriwayatkan dalam hadis yang shahih: ‫أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أرسل أبا هرٌرة بنعلٌه قائال له: (من لقٌت من وراء هذا الحائط ٌشهد أن ال إله إال هللا‬ ‫مستٌقنا بها قلبه فبشره بالجنة‬ . “Hai Musa! Sekiranya tujuh lapis langit dan ditempati selain aku. Tidak ragu-ragu dan bimbang.” Allah berkata. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. yaitu agar mereka tidak ragu-ragu dan tidak bimbang dalam keimanan kepada Allah SWT.Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda: ‫عن عثمان بن عفان قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: (من مات وهو ٌعلم أن ال إله إال هللا دخل الجنة‬ Artinya: Dari Utsman bin Affan. Allah SWT berfirman: ُ َ ُِْ َّ َ ْ‫قالَت األَعْ رابُ آمنا، قُل لَم تؤمنوا ولَكنْ قُولُوا أَسْ لَم َنا، ولَمَّا ٌَدخل اإل ٌْمانُ فًِ قُلُوبكم، وإِنْ تطِ ٌْعُوا هللا ورسُولَه الَ ٌَلِ ْتكم من‬ ُ ِ ُْ ِ َ ُ ِ ُْ ْ ْ ِ َ َ َ َ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ ُ ِ َُ َ ِ َ ُِ ْ َ ُْ َ َُ َ َ ًِ‫أَعْ مالِكم شٌْئا ً إِنَّ هللا غفُور رح ٌْم، إ َِّنما المُؤمنون الَّذٌْن آمنوا باهلل ورسُولِه ثم لَم ٌَرْ َتابُوا وجاهدوا بأَمْوالِهم وأَ ْنفُسِ هم ف‬ ِ َ ٌ َ َ َ ِْ َ ِ َ َ ِ ِ َ ٌ ِْ ْ َّ ﴾91-91 :‫سبٌْل هللا أُولَئك هم الصَّادقُون ﴿الحجرات‬ َ ِ ُُ َ ِ ِ ِ َِ Artinya: Orang-orang Arab Badui berkata.

“Siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah semata. Artinya: Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan TuhanNya hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di dalam hadis yang shahih juga Rasulallah SAW pernah bersabda: . َ ‫أَسْ عد الناس بشفاعتًِ منْ قال: الَ إِلَه إِالَّ هللا ُ خالِصا ً منْ ق ْلبه و َنفسِ ه‬ ِ ْ َ ِِ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َّ ُ َ Artinya: Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang berkata „La Ilaaha Illallaah‟ tiada Tuhan selain Allah. (QS: Al-Baiyyinah: 5). secara ikhlas dari hati dan jiwanya. “Siapa saja yang engkau temui di balik dinding ini. maka berilah dia kabar gembira akan sorga. Bukhori dan Muslim). dan Muhammad adalah hamba dan utusanNya. dan hatinya yakin dengan kalimat itu. Allah SWT berfirman: ْ ُ ْ َ َ َّ ُُ ﴾1 :‫وما أُمرُوا إِالَّ لِ ٌَعْ بدوا هللاَ مُخلِصِ ٌْن لَه الدٌْن ح َنفاء، وٌق ٌْمُوا الصالَة وٌُؤتوا الزكاَة وذلِك دٌْنُ القٌمة ﴿البٌنة‬ ِ َ ِّ َ ِ َ َ َ َ َّ ِ ُ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ ِ َ َ Artinya: Padahal merka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas mentaatiNya sematamata karena (menjalankan) agama. (QS: Al-Kahfi: 110). (HR. dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). dan merupakan ruh (yang ditiup) dariNya. dan kalimatNya yang disampaikan kepada Maryam. dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Dan Bahwasanya sorga adalah sesuatu yang benar. baik yang besar maupun yang kecil. dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ikhlas yang meniadakan perbuatan syirik ( ‫) اإلخالص المنافً للشرك‬ Ikhlas adalah membersihkan amalan dengan niat yang bersih dari seluruh perbuatan syirik. ‫وعن عبادة بن الصامت رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال‬ ،‫شرٌك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عٌسى عبد هللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مرٌم وروح منه، وأن الجنة حق‬ )‫والنار حق، أدخله هللا الجنة على ما كان من العمل (أخرجه البخاري ومسلم‬ Artinnya: Dari Ubadah bin Shomit RA. tidak ada sekutu baginya. dan neraka adalah benar. dia berkata: Rasulallah SAW bersabda. Allah masukkan dia ke dalam sorga berdasarkan amalannya. Dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusanNya.Artinya: bahwa Rasulallah SAW mengutus Abu Hurairah dengan membawa kedua sendalnya seraya berkata kepadanya.

dan yang tidak takut kepada celaan . (QS: Al Baqoroh: 165). bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. dengan segenap kejujuran dari hatinya kecuali Allah haramkan dirinya dari neraka." pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. dari Nabi SAW. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat). „La Ilaaha Illallaah‟ (tidak ada Tuhan selain Allah). Cinta yang meniadakan kemarahan dan kebencian Allah SWT berfirman: Artinya: Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. (QS: Al-Ahzab:23). Artinya: Hai orang-orang yang beriman.Artinya: Dari Utsman bin Malik RA. “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi neraka orang yang berkata. dari Nabi SAW dia berkata.nunggu dan mereka tidak merobah (janjinya). beliau bersabda. mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya. ‫عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: ما من أحد ٌشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا‬ ‫عبده ورسوله صدقا من قلبه إال حرمه هللا على النار‬ Artinya: Dari Mu‟az bin Jabal RA. Maka di antara mereka ada yang gugur. “Tidak lah seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambaNya dan utusanNya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. (QS: Al-Baqoroh: 8-9). Artinya: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang Telah mereka janjikan kepada Allah. Kejujuran yang meniadakan kebohongan ( ‫) الصدق المنافً للكذب‬ Allah SWT berfirman: Artinya: Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian[22]. padahal mereka Hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. yang berjihad dijalan Allah.

dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya sebagaimana dia benci dilemparkan kedalam neraka. tidak menahan air dan tidak juga bisa menumbuhkan pepohonan. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendakiNya. menyiram dan menanam.orang yang suka mencela. (QS: Al Maidah: 54). (HR. lagi Maha Mengetahui. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya). mencintai seseorang. Bukhori dan Muslim). tanah itu adalah Qii‟aan. Di antara tanah itu ada yang menyerap air sehingga menumbuhkan pepohonan dan rerumputan yang banyak. menahan air sehingga Allah memberikan kebaikan dengan air itu kepada manusia. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan mendapatkan manfa‟at dari apa yang aku diutus . Dan ada (air) yang jatuh pada jenis (tanah) yang lain. Sikap menerima yang meniadakan penolakan Allah SWT memberitakan tentang sebuah kaum yang Dia timpakan azab kepada mereka karena mereka menolak untuk menerima kaliamat syahadah ini: Artinya: Maka Sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Allah dan rasulNya lebih dia cintai dari pada yang lainnya. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. Dan di antara tanah itu ada yang gersang. Dan mereka berkata: "Apakah Sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami Karena seorang penyair gila?" (QS: As-Shoffat:33-36) Dan dalam sebuah hadis Rasulallah bersabda: ‫مثل ما بعثنً هللا به من الهدى والعلم كمثل الغٌث الكثٌر أصاب أرضا، فكان منها قبلت الماء فأنبتت الكأل والعشب‬ ‫الكثٌر، وكان فٌها أجا دب أمسكت الماء فنفع هللا به الناس، فشربو وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما‬ ‫هً قٌعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه فً دٌن هللا ونفعه ما بعثنً هللا به فعلم وعلم، ومثل من لم‬ . Dan di dalam hadis Rasulallah bersabda: ‫ثالث من كن فٌه وجد بهن حالوة اإلٌمان: أن ٌكون هللا ورسوله أحب إلٌه مما سواهما، وأن ٌحب المرء ال ٌحبه إال‬ )‫هلل، وأن ٌكره أن ٌعود إلى الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما ٌكره أن ٌقذف فً النار (متفق علٌه‬ Artinya: Ada tiga hal yang apabila ada pada seseorang dengannya dia akan merasakan manisnya iman. maka minumlah mereka. Itulah karunia Allah.‫ٌرفع بذلك رأسا ولم ٌقبل هدى هللا الذي أرسلت به‬ Artinya: Perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah mengutus Aku dengannya adalah bagaikan hujan deras yang jatuh ke tanah. Sesungguhnya Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.

lalu dia mengetahui dan mengajarkannya. Sholat. (QS: An-Nuur: 5152). demikian pula orang-orang yang beriman. para sahabatnya merasa berat. (QS: Al-Baqoroh: 285). Artinya: Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin. Ketika para sahabat telah melaksanakan kandungan ayat tersebut kemudian Allah menghapus hukum ayat tersebut. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. (QS: Luqman: 22). Jihad. Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. ampunanMu ya Tuhan kami dan hanya kepadaMu lah tempat kembali. ketika turun ayat ini kepadanya. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.orang yang mendapat kemenangan. lalu mereka mendatangi Rasul SAW dan membungkuk seraya berkata. "Kami mendengar. “Apakah kalian ingin berkata sebagaimana apa yang elah dikatakan oleh ahli dua kitab sebelum kalian “Kami dengar dan Kami langgar”? Akan tetapi katakanlah. lalu menurunkan ayat: . Allah turunkan setelah itu ayat selanjutnya: Artinya: Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Sikap manut yang meniadakan sikap menolak. Puasa dan Sedekah. dan kami patuh".” Kemudian Rasulallah berkata.dengannya. (QS: Al-Baqoroh:284). “Wahai rasulallah! Kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang tidak bisa kami kerjakan. “Kami dengar dan Kami taati. dan Hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. dan perumpamaan orang yang bodoh dan tidak menerima hidayah yang Allah telah mengutusku dengannya. Ketika para sahabat rasulallah menerima dan menyebutkan kata-kata itu dengan lidah mereka. Maka mereka adalah orang. Allah SWT berfirman: Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ayat ini telah turun juga kepadamu. sedang dia orang yang berbuat kebaikan. bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka[1045] ialah ucapan. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan. meninggalkan dan tidak melaksanakan Allah SWT berfirman: Artinya: Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Kami tidak sanggup untuk melaksanakannya. Dan diriwayatkan dari rasulallah. dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Rasulallah berkata. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. ampunilah Kami.” Artinya: Ya Tuhan kami. Rasulallah berkata.” Artinya: beri ma'aflah Kami. (QS: Al-Baqoroh: 286).” Artinya: Ya Tuhan kami. Engkaulah penolong kami. (QS: Al-Baqoroh:286). “Telah Aku laksanakan. “Ya." (QS: Al-Baqoroh: 286).Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. “Ya. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rasulallah berkata. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. dan rahmatilah kami. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. (QS: Al-Baqoroh: 286). Rasulallah berkata. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” Dan di dalam riwayat Ibnu Abbas rasul berkata. “Ya.” . “Ya.