P. 1
Pbs Sains t1 - Bab 7

Pbs Sains t1 - Bab 7

1.0

|Views: 11,526|Likes:
Published by znha74
contoh soalan PBS Sains T1
contoh soalan PBS Sains T1

More info:

Published by: znha74 on Aug 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik : 7.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga
Hasil P&P : Memerihalkan tentang haba dan suhu.
Hasil pentaksiran :
B4D13E1
Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan matahari membebaskan haba serta
contoh-contoh pelbagai kegunaan haba
Laporan kti!iti: Penghasilan api menggunakan kanta pembesar
"ujuan: ##################################..
$ahan: ##################################..
rahan:
1. $a%a kanta pembesar dan sehelai kertas nipis di ba%ah sinaran matahari terik.
&. Letakkan kertas di atas permukaan tanah.
'. Pegang kanta pmbesar pada jarak &( hingga '(cm di atas kertas tersebut.
). *erakkan kanta pembesar supa+a caha+a matahari di ,okuskan ke atas kertas itu.
-. .ekalkan kanta pembesar pada jarak tersebut selama &( hingga '( saat.
"atacara:
1 #################################...
& #################################...
' #################################...
) #################################...
- #################################...
Perbincangan:
1. pakah +ang men+ebabkan kertas itu terbakar/ 0ari manakah haba itu datang/
....................................................................................................................................
Latihan Minda:
1. "enaga haba daripada matahari boleh digunakan untuk mengeringkan pakaian.
pakah kegunaan haba +ang dihasilkan daripada
1a2 pembakaran bahan api
..............................................................................................................................
1b2 tenaga elektrik
..............................................................................................................................
NAMA : TING : TARIKH :
SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik : 7.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga
Hasil P&P : Memerihalkan tentang haba dan suhu.
Hasil pentaksiran :
B4D13E2/ B4D13E3
Men+atakan maksud suhu3 Men+atakan perbe4aan antara haba dan suhu
Laporan kti!iti: Perbe4aan antara suhu dan haba
"ujuan: ###############################..............
$ahan: ##################################..
rahan:
1. Masukkan pemberat -( g dan 1(( g ke dalam air mendidih selama 1- minit.
2. Sukat 1(( ml air dengan silinder pen+ukat dan tuangkan ke dalam bikar berlabel 5
dan 6 setiap satun+a. 7atat suhu air dalam kedua-dua bikar tersebut.
'. Pindahkan pemberat -( g ke dalam bikar 5 dan pemberat 1(( g ke dalam bikar 6.
$iarkan selama - minit.
). 7atat suhu maksimum 1suhu akhir2 air di dalam bikar 5 dan bikar 6 dalam jadual di
ba%ah.
"atacara:
1 #################################...
& #################################...
' #################################...
) #################################...
.eputusan:
Bikar Suhu air/
o
C Kenaikan suhu/
o
C
Awal Akhir
5
6
NAMA : TING : TARIKH :
Perbincangan:
1. pakah maksud haba dan suhu/
1a2 Haba ialah suatu bentuk ....................... +ang dapat menaikkan .............................
suatu bahan.
1b2 Suhu ialah ................................................ suatu bahan.
&. Mengapakah kedua-dua pemberat dipanaskan dalam air +ang mendidih/
Supa+a kedua-dua pemberat mempun+ai ................................. +ang sama8
iaitu ...................
'. dakah kedua-dua pemberat mempun+ai kepanasan +ang sama/ .......................
). dakah kedua-dua pemberat mempun+ai kandungan haba +ang sama/ .......................
-. Pemberat +ang manakah mempun+ai kandungan haba +ang lebih tinggi/ $erikan alasan
kepada ja%apan anda.
.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
9. :+atakan dua ,aktor +ang mempengaruhi kandungan haba suatu bahan.
1i2 .....................................
1ii2 ....................................
SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik : 7.& Memahami Pengaliran Haba dan .esann+a
Hasil P&P : Men+atakan haba men+ebabkan pengembangan dan pengecutan
pepejal8 cecair dan gas.
Hasil pentaksiran :
B4D14E1
Membuktikan haba boleh men+ebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal8 cecair
dan gas melalui akti!iti.
kti!iti : Menunjukkan haba boleh men+ebabkan pepejal8 cecair dan gas
mengembang dan mengecut
. Pepejal
$ahan dan radas : bebola logam dan gelang8 dan penunu $unsen.
Prosedur :
1. Masukkan bebola logam ke dalam gelang 1;ajah2. 0apatkah bebola logam itu melalui
gelang/ Panaskan bebola logam itu dengan penunu $unsen selama - minit.
.emudian8 cuba masukkan bebola logam +ang panas itu ke dalam gelang. 0apatkah
bebola panas melalui gelang itu/
&. $iarkan bebola logam +ang panas itu disejukkan selama - minit dan cuba
masukkann+a ke dalam gelang. 0apatkah bebola logam itu melalui gelang selepas
sejuk/
.eputusan :
Keadaan bebola logam Pemerhatian
Sebelum pemanasan $ebola logam <<<<<<<<<<<<<<<<<<< melalui
gelang.
Selepas pemanasan $ebola logam <<<<<<<<<<<<<<<<<<< melalui
gelang.
Selepas pen+ejukan $ebola logam <<<<<<<<<<<<<<<<<<< melalui
gelang.
NAMA : TING : TARIKH :
nalisis:
pakah +ang berlaku kepada bebola apabila di panaskan dan disejukkan/
$ebola logam <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< apabila dipanaskan dan <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
apabila disejukkan.
$. 7ecair
$ahan dan radas : "ermometer8 dua bikar &-( ml8 air panas8 dan ais
Prosedur :
1. Sediakan radas seperti +ang ditunjukkan dalam rajah
2. Masukkan termometer ke dalam air panas dalam bikar 1a2. Perhatikan perubahan aras
merkuri dalam thermometer.
3. .eluarkan termometer dari air panas dan masukkan ke dalam ais dalam bikar 1b2.
Perhatikan perubahan aras merkuri dalam termometer sekarang.
Pemerhatian:
Aktiiti Ba!aan suhu "ada termometer /
#
C
Perubahan aras merkuri dalam termometer di
dalam air panas
$ebuli termometer dimasukkan ke dalam bikar
+ang mengandungi ais
nalisis :
1. pakah +ang berlaku kepada merkuri di dalam termometer apabila disejukkan/
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2. ;amalkan apa +ang akan berlaku sekiran+a termometer dimasukkan ke dalam air
mendidih/
Paras merkuri dalam termometer akan <<<<<<<<<<<<<<<<<<< dan mencapai suhu
<<<<<<<<<<<<<<<<<.
.esimpulan: 7ecair <<<<<<<<<<<<<<<<<<< apabila dipanaskan dan
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< apabila disejukkan.
7. *as
$ahan dan ;adas : .elalang dasar bulat &-( ml8 bikar &-(ml8 pen+umbat getah dengan
tiub kaca panjang.
Prosedur :
1. Sumbatkan kelalang dasar bulat +ang kosong dengan pen+umbat getah +ang dipasang
dengan tiub kaca panjang.
&. "erbalikkan kelalang dasar bulat dan pegang dengan kedua-dua tapak tangan anda.
;endamkan hujung tiub kaca ke dalam air seperti +ang ditunjukkan dalam rajah.
pakah +ang dapat anda perhatikan selepas beberapa minit/
=a%apan:
_____________________________________________________
'. lihkan kedua-dua tapak tangan. pakah +ang anda dapat perhatikan selepas
beberapa minit/
=a%apan:
_______________________________________________________________
4. .esimpulan:
*as <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< apabila dipanaskan dan
<<<<<<<<<<<<<<<<<<apabila disejukkan.
SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik : 7.& Memahami Pengaliran Haba dan .esann+a
Hasil P&P : 1. Men+atakan haba mengalir dengan tiga cara 1konduksi8
perolakan dan sinaran2.
&. Men+atakan haba mengalir dari ka%asan panas ke ka%asan
sejuk.
Hasil pentaksiran :
B4D14E2
Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui akti!iti
kti!iti : Menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi8 perolakan dan
sinaran.
. .onduksi
$ahan dan radas : .aki retort8 rod kuprum8 penunu $unsen8 tiga batang paku tekan8 lilin8
dan papan penghadang.
Prosedur :
1. Sediakan sebatang rod kuprum. Letakkan tiga batang paku tekan pada rod kuprum8
pada selang -cm dengan menggunakan lilin seperti rajah.
&. Panaskan hujung kuprum dengan menggunakan penunu $unsen.
Pemerhatian :
Paku tekan <<<<< jatuh terlebih dahulu diikuti dengan paku tekan <<<<<< dan <<<<<<<.
nalisis:
1. $agaimanakah haba mengalir melalui rod kuprum/
0ari ka%asan +ang <<<<<<<<<< ke ka%asan +ang lebih <<<<<<<<<<.
&. :amakan proses pengaliran haba +ang han+a berlaku melalui pepejal/
NAMA : TING : TARIKH :
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
.esimpulan:
Haba mengalir melalui pepejal secara <<<<<<<<<<<<< dari ka%asan +ang
<<<<<<<<<<<<< ke ka%asan +ang lebih <<<<<<<<<<<<<<.
$. Perolakan
i2 0alam cecair
$ahan dan radas : "ungku kaki tiga8 kasa da%ai8 penunu $unsen8 bikar -((ml8
cebisan kertas dan air.
Prosedur:
1. Sediakan radas seperti dalam rajah.
&. Panaskan air dalam bikar secara perlahan-lahan.

Pemerhatian:
Lukiskan 1 2 menunjukkan perolakan cebisan kertas di dalam bikar di atas.
nalisis:
:amakan proses pengaliran haba dalam akti!iti tersebut/
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
.esimpulan:
pabila satu bahagian bendalir dipanaskan8 bendalir itu mengembang dan menjadi
<<<<<<<<<<<<<<<. $endalir +ang kurang tumpat ini bergerak <<<<<<<<<<<<<<<<<<
dan bendalir +ang lebih tumpat di bahagian atas akan mengalir <<<<<<<<<<<<<<<<
untuk mengambil tempat bendalir +ang panas itu.
ii2 0alam gas
$ahan dan radas : $ikar besar8 kadbod berbentuk "8 lilin8 ubat n+amuk berlingkar8
dan mancis.
Prosedur:
1. Sediakan sebuah bikar besar dengan kadbod berbentuk " di tengah-tengah bikar
dan n+alakan lilinseperti rajah.
&. :+alan ubat n+amuk berlingkar dan selitkann+a pada bikar pada sebelah +ang
bertentangan dengan n+alaan lilin seperti rajah.
Pemerhatian:
Lukiskan 1 2 menunjukkan perolakan pergerakan asap di dalam bikar di atas.
nalisis:
:amakan proses pengaliran haba dalam akti!iti tersebut/
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
.esimpulan:
Haba dipindahkan melalui <<<<<<<<<<<<<<<<8 iaitu cecair dan gas8 secara
<<<<<<<<<<<<<<<<.
C. Sinaran .
$ahan : "ermometer dan mentol.
Prosedur :
1. 7atat suhu dalam makmal.
2. Letakkan termometer di ba%ah mentol +ang sedang men+ala selama - minit.
3. 7ata suhu termometer pada akhir akti!iti.
.eputusan:
Suhu awal /
0
C Suhu Akh! /
0
C
nalisis:
1. :amakan proses pengaliran haba kepada termometer /
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2. $olehkah termometer diletakkan bersentuhan dengan lampu/ $erikan alasan
anda.
<<<<<<<<<<<<<<<<. >ni adalah untuk mengelakkan pengaliran haba ke
termometer secara <<<<<<<<<<<<<.
.esimpulan:
Pengaliran haba secara <<<<<<<<<<<<<<< boleh berlaku melalui udara.
SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik : 7.& Memahami Pengaliran Haba dan .esann+a
Hasil P&P : Memberi contoh pengaliran haba dalam ,enomena alam.
Hasil pentaksiran :
B"D1"E#
Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam ,enomena semulajadi.
kti!iti : Perbincangan berkumpulan tentang pengaliran haba dalam ,enomena alam.
Prosedur:
1. $erdasarkan rajah di atas8 bincangkan ,enomena alam +ang berikut dalam kumpulan:
a2 $agaimanakah ba+u laut dan ba+u darat terjadi/
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
b2 $agaimanakah kesan ba+u darat dan ba+u laut mempengaruhi kehidupan kita/
NAMA : TING : TARIKH :
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
&. nda boleh merujuk kepada internet8 majalah8 surat khabar dan buku rujukan di
perpustakaan sekolah.
'. Setiap kumpulan perlu mempersembahkan hasil perbincangan dalam kelas.
SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik :7.& Memahami Pengaliran Haba dan .esann+a
Hasil P&P : 1. Men+atakan maksud konduktor haba.
&. Men+atakan maksud penebat haba
'. Men+enaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba
dalam kehidupan harian.
Hasil pentaksiran:
B4D14E4
Men+atakan maksud konduktor dan penebat haba
B4D14E$
Mn+enaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan
harian
kti!iti:
.egunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.
Prosedur:
1. Pelajar berbincang di dalam kumpulan.
&. Setiap kumpulan dikehendaki mengumpul maklumat serta gambar ,oto
tentang pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan
harian.
'. 0apatkan maklumat daripada internet8 majalah8 surat khabar8 buku rujukan
dan sebagain+a.
). $incangkan dalam kumpulan mengenai maksud konduktor dan penebat haba
serta kegunaann+a dalam kehidupan harian daripada maklumat +ang
dikumpulkan.
-. Persembahkan hasil perbincangan dalam bentuk ,olio setiap indi!idu.
NAMA : TING : TARIKH :
SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik : 7.& Memahami Pengaliran Haba dan .esann+a
Hasil P&P : Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbe4a
sebagai penebat haba.
Hasil pentaksiran:
B$D%E1
Mengkaji kegunaan bahan berbe4a sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen.
kti!iti: ?ksperimen 7.1 1sila rujuk buku teks2
1. Pelajar dikehendaki menjalankan eksperimen dan men+ediakan laporan eksperimen.
&. Setiap laporan eksperimen mesti mengandungi perkara berikut:
a2 "ujuan
b2 Pern+ataan masalah
c2 Hipotesis
d2 Pemboleh ubah
e2 $ahan dan ;adas
,2 Prosedur dan tatacara
'. Pelajar dikehendaki men+alin dan menja%ab soalan +ang telah diberi.
NAMA : TING : TARIKH :
SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik : 7.' .esan Haba kepada =irim.
Hasil P&P :
Hasil pentaksiran:
B4D1$E1
Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara ,i4ikal.
B4D1$E2
Menghuraikan perubahan keadaan jirim +ang melibatkan pen+erapan dan
pembebasan haba melalui akti!iti.
B41$E3
Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian +ang menunjukkan perubahan
keadaan jirim.
Laporan kti!iti: Perubahan keadaan jirim dalam proses ,i4ikal
"ujuan: Memerhatikan perubahn keadaan jirim dalam proses ,i4ikal +ang melibatkan
haba
$ahan: is8 air8 kapur dan hablur iodin
rahan:
Ak$%$ P&'&!ha$a( P!)*&*
+&!u,aha(
-!'
A
1. Sediakan radas seperti +ang ditunjukkan
dalam rajah 1a2.
&. "eruskan pemanasan sehingga stim terhasil.
'. Letakkan sekeping jubin putih secara
condong si atas bikar seperti +ang ditunjukkan
dalam rajah 1b2.
). 7atat pemerhatian anda.
is bertukar
menjadi
................apabila
dipanaskan.
ir bertukar
menjadi ................
apabila pemanasan
diteruskan.
Stim bertukar menjadi
......................... pada
NAMA : TING : TARIKH :
jubin putih.
B
1. >sikan air sehingga satu pertiga penuh dalam
satu piring kaca.
2. Letakkan piring kaca berisi air di bahagian
pendingin beku selama 1 jam. 7atatkan
pemerhatian anda.
ir bertukar kepada
..............................
C
1. "uang seca%an air di atas gelanggang
badminton3 dataran.
&. 0engan menggunakan kapur8 lakarkan bentuk
lopak air +ang terbentuk.
'. Selepas 1( minit8 catatkan pemerhatian anda.
Lopak air
menjadi .....................
D
1kti!iti dijalankan dalam kebuk %asap2
1. Panaskan tabung didih +ang mengandungi
sedikit hablur iodin seperti +ang ditunjukkan
dalam rajah.
&. 7atat pemerhatian anda.
Pepejal hitam bertukar
menjadi ........................
........
............................
terbentuk semula pada
dinding mulut tabung
didih.
Perbincangan:
1. :+atakan takat di mana berlakun+a proses:
1a2 Peleburan : ................................................................
1b2 Pembekuan : .................................................................
1c2 Pendidihan : .................................................................
&. :+atakan proses perubahan jirim +ang digambarkan dalam rajah di ba%ah ini. .emudian8
n+atakan sama ada haba diserap atau dibebaskan semasa perubahan keadaan jirim.
(e) (a)
(f) (b)
(c)
P!)*&* Ha,a
1a2 Pemejal%apan diserap3 dibebaskan
1b2.............................. diserap3 dibebaskan
1c2.............................. diserap3 dibebaskan

1d2.............................. diserap3 dibebaskan
1e2............................... diserap3 dibebaskan
1,2............................... diserap3 dibebaskan
'. :amakan perubahan keadaan jirim +ang berlaku dalam kehidupan harian.
1a2 Pen+ediaan garam dalam air laut. ################.
1b2 Min+ak %angi dalam botol +ang tidak bertutup menjadi kering.
...................................
1c2 Sai4 ubat gegat menjadi semakin kecil. ...........................................
1d2"itisan air terbentuk di bahagian dalam tudung periuk nasi.......................................
(d)
SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik : 7.) Mengaplikasi Prinsip Pengembangan dan Pengecutan =irim.
Hasil P&P : Mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam
men+elesaikan masalah +ang mudah.
Hasil pentaksiran:
B&D%E1
Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa pen+elesaian masalah
mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian.
Situasi 1
nda sebagai pengurus pemasaran sebuah s+arikat +ang mempromosikan satu model sistem
penggera kabakaran. nda diminta menghuraikan bagaimana alat penggera tersebut ber,ungsi
bagi me+akinkan pelanggan anda. Penerangan anda hendaklah merangkumi konsep
pengembangan dan pengecutan jirim dan menggunakan persembahan multimedia.
nda dikehendaki membuat pembentangan tentang pengembangan dan pengecutan jirim
untuk men+elesaikan masalah dalam kehidupan seharian.
Pembentangan anda hendaklah berdasarkan situasi +ang diberikan. Pembentangan boleh
dibuat dalam bentuk carta dan persembahan @po%er pointA.
NAMA : TING : TARIKH :
SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik : 7.- Memahami baha%a permukaan objek +ang gelap dan kusam men+erap dan
membebaskan haba dengan lebih baik.
Hasil P&P : Men+atakan objek +ang gelap dan kusam men+erap haba lebih baik daripada
objek putih dan berkilat.
Hasil pentaksiran:
B$D'E1
Mengkaji objek +ang gelap dan kusam men+erap haba lebih baik daripada objek putih dan
berkilat melalui eksperimen
Laporan kti!iti: Pen+erapan haba
"ujuan: ################################..........
Hipotesis: .......................................................................................................................................
...
..........................................................................................................................................
Pembolehubah: 1a2 +ang dimalarkan : ......................................................................
1b2+ang dimanipulasikan: ......................................................................
1c2+ang bergerak balas:.........................................................................
;adas: ##################################.
###..............................................................................................................................
rahan:
1. Sediakan susunan radas seperti pada rajah di atas.
&. pitkan kelalang kon dengan pengapit pada kaki retort.
'. 7atatkan suhu a%al udara.
). Letakkan penunu $unsen di tengah dua kelalang kon itu.
NAMA : TING : TARIKH :
-. :+alakan penunu $unsen dan biarkan selama lima minit.
9. 7atat bacaan pada termometer dan $ pada akhir eksperimen.
"atacara:
1 ………………………………………………………………………………………...
2 ………………………………………………………………………………………...
3 ………………………………………………………………………………………...
4 ………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
! ………………………………………………………………………………………...
.eputusan:
(enis Permukaan Suhu Awal/
o
C Suhu Akhir/
o
C
*elap dan kusam
Putih dan berkilat
Perbincangan:
1. Permukaan +ang manakah men+erap haba dengan lebih baik/
....................................................................................................................................
&. $agaimanakah haba daripada n+alaan penunu $unsen sampai ke termometer/
....................................................................................................................................
'. Mengapakah keban+akan bangunan di ka%asan tropika dicat dengan cat ber%arna putih
atau cerah/
....................................................................................................................................
.esimpulan:
..........................................................................................................................................
plikasi:
1. =angan memakai pakaian hitam di ba%ah caha+a matahari kerana pakaian hitam
merupakan pen+erap haba +ang ..............................
&. "angki min+ak dicat dengan cat aluminium +ang berkilat kerana cat aluminium
merupakan ........................................ +ang lemah.
SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
Subtopik : 7.- Memahami baha%a permukaan objek +ang gelap dan kusam men+erap dan
membebaskan haba dengan lebih baik.
Hasil P&P : Men+atakan objek +ang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik
daripada objek putih dan berkilat.
Hasil pentaksiran:
B$D'E2
Mengkaji objek +ang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan
berkilat melalui eksperimen
Laporan kti!iti: Pancaran haba
"ujuan: ##################################..
Hipotesis: .......................................................................................................................................
...
..........................................................................................................................................
Pembolehubah: 1a2 +ang dimalarkan: .............................................................................
1b2+ang dimanipulasikan: ......................................................................
1c2+ang bergerak balas: .........................................................................
;adas: ##################################..
###..............................................................................................................................
rahan:
1. 0idihkan air dalam bikar.
&. Letakkan kelalang kon +ang bercat hitam dan bercat aluminium masing-masing di atas
kepingan asbestos.
'. "uangkan isipadu air panas +ang sama ke dalam kedua-dua kelalang kon itu.
NAMA : TING : TARIKH :
). 7atat suhu a%al air dalam setiap kelalang.
-. 7atat isipadu akhir air dalam setiap kelalang selepas 1- minit.
"atacara:
1 #################################...
& #################################...
' #################################...
) #################################...
- #################################...
.eputusan:
(enis Permukaan Suhu Awal/
o
C Suhu Akhir/
o
C
*elap dan kusam
Putih dan berkilat
Perbincangan:
1. .elalang kon +ang manakah kehilangan haba dengan lebih cepat/
....................................................................................................................................
&. $andingkan permukaan gelap dan kusam serta permukaan putih dan berkilat sebagai
pemancar haba.
....................................................................................................................................
'. pakah in,erens +ang boleh dibuat berdasarkan keputusan eksperimen/
....................................................................................................................................
). pakah ,ungsi kepingan asbestos/
....................................................................................................................................
-. $agaimanakah haba hilang daripada kelalang kon/
....................................................................................................................................
9. $erikan kesimpulan bagi eksperimen di atas.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
plikasi:
1. Mengapakah teko disalut dengan satu lapisan perak +ang berkilat/
....................................................................................................................................
&. Mengapakah beruang kutub mempun+ai bulu ber%arna putih/
....................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->