P. 1
Hadits Tentang Persaudaraan Dalam Islam

Hadits Tentang Persaudaraan Dalam Islam

|Views: 1,343|Likes:
Published by ekiashadi882033

More info:

Published by: ekiashadi882033 on Aug 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

HADITS TENTANG PERSAUDARAAN DALAM ISLAM A.

Pendahuluan Latar Belakang Pada zaman sekarang seiring dengan perkembangan teknologi persaudaraan antara sesama manusia semakin erat. Seolah tanpa batas kita berkomunikasi dengan teman atau saudara kita yang ada di luar daerah atau di luar negeri. Allah Subhanahu wa Ta‟ala memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakkan persaudaraan (ukhuwah). Rasulullah Shalallahu „alaihi wa sallam dalam berbagai hadits juga memerintahkan ummatnya untuk melakukan hal yang sama. Semangat persaudaraan di antara sesama Muslim hendaknya didasari karena Allah semata, karena ia akan menjadi barometer yang baik untuk mengukur baik-buruknya suatu hubungan . Banyak sekali Hadis yang berhubungan dengan persaudaraan yang telah diriwayatkan oleh beberapa tokoh muslim kita diantaranya al Bukhory, Muslim, At Tirmidzi dan lain sebagainya. Rumusan Masalah Dari uraian di atas hal- hal yang dapat dijadikan rumusan masalah adalah : 1. Apa sajakah Hadits- Hadits tentang persaudaraan? 2. Bagaiamanakah riwayat hidup periwayat hadits tersebut?

B. Pembahasan Hadits Tentang Persaudaraan Riwayat al Bukhori 1. Persaudaraan bagaikan satu badan ‫: عٍ انُعًا ٌ تٍ تشٛش سضٗ هللا عًُٓا قا ل : قا ل سسٕ ل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى‬ ٗ‫تش ٖ انًؤ يٍُٛ فٗ تشاحًٓى ٔتٕا دْى ٔتعا طفٓى كًثم انجسذ ارا اشتكٗ عضٕ تذاع‬ ‫سا ئش جسذِ تانسٓش ٔ انحًٗ . (اخشجّ انثخاسٖ : كتاب األدب : – تاب سحًح انُاس ٔانثٓائى‬ Artinya : “An-Nu‟man bin Basyir berkata, Nabi SAW. Bersabda, „Anda akan melihat kaum mukminin dalam kasih sayang dan cinta-mencintai, pergaulan mereka bagaikan satu badan, jika satu anggotanya sakit, maka menjalarlah kepada lain-lain anggota lainnya sehingga badannya terasa panas dan tidak dapat tidur.” H.R. Bukhori 2. Persaudaraan memperpanjang usia dan rejeki ًُّ‫أٌَ سسُٕل هللاِ صهَّٗ هللاُ عهَّٛ ٔسهَّى قَال يٍ أَحةَّ أٌَ ُٚثسظَ نَُّ فِٙ سصقِّ ُُٔٚسأ َ نَُّ فِٙ أَثَشِ فَ ْهَٛصمْ سح‬ َ ْ َ ِ ِْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ َ َّ َ َّ َ َ َّ ِِ َ ِ َ ِ Artinya “Barangsiapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan tali persaudaraan” (H.R. Bukhari-Muslim). 3. Larangan Memutuskan Silaturahmi ُ َِ ُّ ُ َ َ ُ ْ ْ ٍ ْ ُ ِ ٍ‫َٚ ْهتَقَِٛاٌ فََٛصذ / حذٚث أَتُٕ إَُّٔٚب األََصاس٘ / أٌَ سسُٕل صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى قَال : ال َٚحمُّ نًِسهِى / أٌَ َٚٓجش أَخاُِ فَْٕ َ ثَثا‬ ُ َ َّ ِّ ِ َ ْ َ َ ٍ َ ِ ُ‫.َْزا َٔٚصذ َْزا / ٔخٛشًُْا انَّزٖ َٚثذَأ‬ ‫َ َ ُ ُّ َ َ َ ْ ُ َ ِ ْ تِانسَّثاو‬ ِ ( ‫اخشجّ انثخا س٘ فٗ : ۷۸- كتاب األدب : ۲٦- تاب انٓجشج ٔقٕل سسُٕل صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى : ال ٚحم نًِسهِى أٌ ٚٓجش‬ ُ َ ٍ ْ ُ ٍ‫)أخاِ فَٕ ثثا‬ Artinya “Abu Ayyub Al-Anshari r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak

Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari r.انتَّق‬ ْ َّ ‫ٕٖ ََُُْٓا -ُٔٚشٛش إِنَٗ صذسِ ثَثاٍَ يشَّاخ‬ ُ ِْ َ َ ِ ْ ُ ٍ َ َ ٌ َ َ ِ ْ ُ ِِ َْ ِ ٍ ِ ْ ِ َ َ َ ُ‫]ديُّ ٔيان‬ ‫َ ُ َ َ ُّ ٔعشْ ضُّ [سٔاِ يسهى‬ ُ ِ َ Dari Abu Hurairah "Kamu sekalian. انًسهِى أَخٕ انًسهِى الَ َٚظهًُِّ ٔالَ َٚخزنُُّ ٔالَ َٚك‬ ُ َ ٍ ُ َ ِ َ ُْ ُ ْ ْ ُِ‫زتُُّ ٔالَ َٚحْ قِش‬ َ ِ َ َ ُ َ ْ َ ِ ْ ُ ِ ْ ْ ُ َ ْ ُْ َ َ ْ‫تِحسة ايشئ يٍَ انششِّ أٌَ َٚحْ قِش أَخاُِ انًسهِى، كمُّ انًسهِى عهَٗ انًسهِى حشاو .Rasulullah S.668) atau nama sebenarnya Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Ini bermakna beliau sebaya dengan Abdullah ibn Zubair. maka tidak boleh menzhaliminya. Nu'man merupakan teman rapat kepada Abdullah ibn Zubair.” ) Hadits Tentang Persaudaraan Riwayat Muslim Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain َْ ْ َ ‫عٍَ أَتِٙ ُْشْٚشجَ سضٙ هللاُ عُُّ قَال : قَال سسُْٕ ل هللاِ صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى : الَ تَحاسذُٔا ٔالَ تََُاجشٕا ٔالَ تَثَاغضُٕا ٔالَ تَذَاتَشُٔا‬ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ِ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ ُْ ُ ْ ْ‫.Dalam mempertahankan wilayahnya. satu sama lain Janganlah saling mendengki. mendustainya dan menghinakannya. 2. saling membenci.W mengatakan bahwa kelak beliau akan mati syahid dalam satu pertempuran. Bakat kepimpinan yang ada pada beliau menarik perhatian Abdullah lalu Nu'man dilantik sebagai Gabenor ketika wilayah Hijaz berada di bawah kekuasaan Abdullah ibn Zubair. menelantarkannya. .” (Dikeluarkan oleh Imam Bukhari : (78) kitab “Tata Krama” (27) bab : “Hijrah dan ucapan Rasulullah SAW. HR. Kelahiran beliau bersama Abdullah gencar menyangkal fitnah kaum Yahudi Madinah sekaligus memberi dukungan moral kepada umat Islam ketika itu. tidak halal bagi seorang laki-laki menghindari saudaranya lebih tiga hari.A. Muslim Hadits Tentang Persaudaraan Riwayat Abu Daud Dua Muslim Berjabat Tangan ‫عٍ انثشاء قال قال سسٕل هللا صهٗ انهٓى عهّٛ ٔسهى يا يٍ يسهًٍٛ ٚهتقٛاٌ فٛتصافحاٌ إال غفش نًٓا قثم أٌ ٚفتشقا‬ Artinya “Setiap dua orang muslim bertemu dan berjabat tangan nescaya diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah” (Riwayat Abu Daud) Analisa Rijal 1.a (587 . Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. demikian juga harta dan kehormatannya". Taqwa itu ada di sini (seraya menunjuk dada beliau tiga kali). beliau terkorban dalam pertempuran menentang kerajaan Bani Ummaiyyah di bawah pemerintahan Marwan bin al-Hakam . Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. saling menipu. Selain sebaya. dan sebaik-baik keduanya adalah yang mendahului memberi salam. An-Nu‟man bin Basyir Nu'man ibn Basyir merupakan seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar yang lahir pada tahun 1 Hijriah.dihalalkan bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari tiga hari sehingga jika bertemu saling berpaling muka.a. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain. saling menjauhi dan janganlah membeli barang yang sedang ditawar orang lain.w turun dari unta baginda di rumah beliau selepas baginda memasuki Madinah semasa baginda berhijrah ke sana dari Mekah. Beliau mendapat penghormatan kerana Rasulullah s. ٔالَ َٚثِع تَعضكى عهَٗ تَْٛع تَعْض ٔكْٕ َُٕا عثَاد هللاِ إِخٕاَا ً .

Lalu unta tersebut terus berjalan sehinggalah ia berhenti di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari r. Mereka menghalang perjalanan unta Nabi s.w turun dari unta baginda di rumah mereka.tokoh Islam yang mulia dan berjasa dalam sejarah periwayatan hadits.a.w secara silih berganti supaya unta baginda menghala ke rumah mereka kemudian Nabi bersabda kepada mereka: (Biarkanlah ia pergi kerana ia telah diperintahkan).w seolah-olah beliau membawa khazanah dunia kemudian terus masuk ke rumahnya. setiap orang dari kalangan orang-orang Ansar bercita-cita supaya Rasulullah s. bahwaw sesama muslim itu bersaudara. Abu Ayyub terlalu gembira melihat keadaan tersebut lalu beliau terus mendapatkan Rasulullah s.a. Saran Semoga dengan adanya makalah ini bisa meningkatkan persaudaraan kita sebagai umat Islam . Penutup Kesimpulan Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits yang berbicara tentang persaudaraan ternyata ada banyak diantaranya yang berbicara tentang memutuskan silaturrahmi yang dilarang.a.a. C.w menyambut kedatangan baginda dengan perasaan terlalu gembira dan rasa sangat terharu sambil membawa barang-barang yang dibawa oleh Nabi s.w memasuki Madinah.a. Beliaulah yang diisyaratkan oleh baginda dalam hadisnya yang bermaksud: "Seorang lelaki yang soleh akan syahid dan akan dikuburkan di bawah kubu kota Konstantinopel" Turki Uthmaniyyah mengangkat beliau sebagai idola dalam usaha pembebasan kota Konstantinopel ketika zaman pemerintahan Sultan Muhammad al-Fatih. Periwayat hadist pada dasarnya adalah tokoh. Jasa dan sumbangan Beliau terlibat dalam peperangan menentang kerajaan Rom Byzantine sejak mula perjuangan hinggalah ke zaman pemerintahan Muawiyah.a.Semasa Rasulullah s. selain itu juga silaturraahmi dapat memperpanjang usia dan menambah rejeki.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->