SEKOLAH MENENGAH TEKNIK AMPANGAN

PERMOHONAN WANG MAKAN MAKANAN UNTUK
PELAJAR YANG TERLIBAT DALAM AKTIVITI LUAR
Nama Aktiviti _____________________________________________________________
Mulai Tarikh _________ Masa ________ Hingga Tarikh _________ Masa ___________
Tempat _________________________________________________________________
Bilangan Yang Terlibat ____________ (Pelajar Asrama ______ Pelajar Luar __________)

Tarikh Aktiviti
Minum Pagi

Makan Tengahari

Minum Petang

Makan Malam

Minum Malam

Sila Tandakan

Pada Petak Berkenaan

Nama Pemohon __________________________________________________________
Tandatangan _______________________________________

Tarikh _____________

KELULUSAN DAN ARAHAN KEPADA KPT / KPA :
Permohonan ini adalah : DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sila sediakan bayaran sebanyak RM _______________ untuk perkara berkenaan.
RM (Dalam Perkataan) ______________________________________________________
________________________________________________________________________

Tandatangan Pengetua / Cop

________________________

Tarikh _____________

 Permohonan hendaklah dibuat seminggu sebelum aktiviti
 Sila sertakan salinan surat panggilan / jemputan rasmi aktiviti berkenaan
 Pastikan telah mengisi Borang Pesanan Makanan
 Sila kepilkan Senarai Pelajar – Untuk Semakan Pembayaran Elaun Makan

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK AMPANGAN, SEREMBAN
SENARAI SEMAKAN PEMBAYARAN ELAUN MAKAN KEPADA PELAJAR
Nama Aktiviti _____________________________________________________________
Mulai Tarikh _________ Masa ________ Hingga Tarikh _________ Masa ___________
Tempat _________________________________________________________________
BIL

NAMA PELAJAR

L/A

NO.KP

AMAUN
(RM)

L = Pelajar Luar / A = Pelajar Asrama

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK AMPANGAN

T.TANGAN

BORANG PESANAN MAKANAN ASRAMA
Nama Pegawai Yang Membuat Pesanan _______________________________________
Unit / Bahagian ______________________________________________
Pemberitahuan Supaya Membekal Makanan (Bungkus / Hidang)
Pemberitahuan Pelajar Tidak Makan / Tidak Perlu Dibekalkan Makanan

Tarikh Diperlukan ___________________________
Nama Aktiviti _____________________________________________________________
Tempat _________________________________________________________________
Mulai Tarikh _________ Masa ________ Hingga Tarikh _________ Masa ___________
Bilangan Pelajar Yang Terlibat ____________
Cadangan Masa Mengambil Bekalan Makanan (Jika Berkaitan) ____________________
Jenis Sajian Diperlukan : Sila Tandakan Pada Petak Berkenaan
Tarikh Aktiviti
Minum Pagi

Makan Tengahari

Minum Petang

Makan Malam

Minum Malam

PENGESAHAN :
Tandatangan Pemesan _______________________ Tarikh _______________

Tandatangan / Cop Penyelia Asrama __________________________ Tarikh _________

Tandatangan / Cop Pembekal ___________________________ Tarikh __________
 Pesanan hendaklah dibuat sebelum 48 jam
 Tandakan  pada petak yang dikehendaki atau potong mana yang tidak perlu