SUBJEK

:

KESIHATAN KOMUNITI 1 : 3 MACH 1113

KOD KURSUS JAM KREDIT :

KULIAH 40

TUTORIAL 9

AMALI 4

JUMLAH 53 JAM JAM KULIA TUTORIA H L 1 2

TAJUK 1. KONSEP ASAS KESIHATAN 1.1.Pengenalan Kesihatan Komuniti 1.2.Konsep / Model Kesihatan

JAM AMALI

JUMLA H JAM

3

2. EPIDEMIOLOGI DAN DEMOGRAFI Konsep penyakit. Kaedah epidemiologi. Demografi dan statistik kesihatan. 3. PROGRAM KAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT / PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT 3.1 Konsep kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit / Penyakit Tidak berjangkit

2 2 2

1 1

8

2 2

1

5

3.2

Strategi dalam kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit./ penyakit tidak berjangkit 4. SISTEM PERKHIDMATAN KESIHATAN KEBANGSAAN 4.1. Sistem Penjagaan Kesihatan Di Malaysia 4.2. Bahagian Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Awam 5. PENJAGAAN KESIHATAN PRIMER 5.1 Konsep 5.2 Strategi & eleman Penjagaan Kesihatan Asas. 5.3 Penyertaan Masyarakat dalam PKP.

2 2

1

5

2 2 2 1 7

5.3.1 WKK ( Serawak ). 5.3.2 SPKA ( Sabah ). 5.3.3 Penal Penasihat Klinik Kesihatan. 6. KESIHATAN KELUARGA 6.1. Perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan keluarga. 6.1.1 Pengenalan perkhidmatan Kesihatan Keluarga. 6.1.2 Komponen-komponen Perkhidmatan kesihatan keluarga

2 4

2

8

69
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

7.

PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH 7.1. Konsep dan Skop Program Kesihatan Sekolah 7.2. Tanggungjawab PPP dalam Program Kesihatan Sekolah 2 1 3

8. KESIHATAN ALAM SEKITAR 8.1. 8.2. 8.3. 8.4 . 8.5. bunyi. Pembuangan sampah-sarap. Pembuangan sisa toksik dan pepejal Sistem kumbahan. Bekalan Air yang selamat Pencemaran alam sekitar: air ,udara dan

2 2

2

6

9. KEBERSIHAN PEMAKANAN. 9.1. 9.2. Failure to Thrive Strategi pengendalian makanan secara higienik. 1 1 2

10. KESIHATAN PEKERJA 10.1 Ergonomik 10.2 Skop Kesihatan Pekerjaan 10.3 Penyakit-penyakit berkaitan dengan Pekerjaan 10.4 Akta berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 JUMLAH 1 1 1 1

2

6

40

9

4

53

70
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KOD KURSUS: KESIHATAN Uni t 1.1

MACH 1113

TAJUK: KONSEP ASAS

Objektif Pengajaran

Teori Kandungan Jam 1

1. Menghuraikan kepentingan kesihatan komuniti. 2. Menerangkan skop perkhidmatan kesihatan komuniti. 3. Membezakan Kesihatan 4. perubatan dan kesihatan Awam. 5. Menyatakan kesan hubungkait kesihatan komuniti dengan sosioekonomi dan politik

PENGENALAN KESIHATAN KOMUNITI 1. Pengenalan kesihatan komuniti. Definisi Kesihatan Komuniti. Sejarah dan perkembangan Kesihatan komuniti. 2. Kepentingan kesihatan komuniti • Masalah kesihatan utama dalam komuniti dan hubungkait dengan sosioekonomi dan politik • Hubungan Faktor penyebab penyakit. 3. Skop kesihatan komuniti. KONSEP KESIHATAN 1. Definisi Kesihatan WHO. • Maksud Kesihatan. • Skop Kesihatan. 2. Komponen asas kesihatan. 3. Kesihatan holistik. • Fizikal. • Mental. • Sosial. • Emotional. • Spiritual. • Societal. Peringkat-peringkat pencegahan penyakit kesihatan komuniti. • Pencegahan Primeri. • Pencegahan Sekunder. • Pencegahan Tertiari.

1.2

1. Menerangkan definisi kesihatan komuniti.

2

2. Menghuraikan komponen
asas kesihatan secara holistik. 3. Membincangkan peringkat 4. Primer, Sekunder & Tertiari pencegahan penyakit.

KOD KURSUS: MACH 1113 DAN DEMOGRAFI Uni t 2.1 . Objektif Pengajaran Teori Kandungan 1. Menerangkan perbezaan maksud sakit dan penyakit. 2. Menghuraikan kejadian penyakit. 3. Menjelaskan cara transmisi penyakit. KONSEP PENYAKIT

TAJUK: EPIDEMIOLOGI

Jam 2

1. Definisi Sakit & penyakit. • Istilah. • Faktor-faktor penyebab kewujudan penyakit 2. Konsep kejadian penyakit. • Interaksi agen,hos & persekitaran. • Klasifikasi penyakit. 3. Tranmisi penyakit. • Secara langsung • Secara tidak langsung. 4. Aktiviti pencegahan penyakit dalam komuniti. • Pemeriksaan pesakit. • Pendidikan kesihatan. • Promosi Kesihatan ( Kempen Cara Hidup Sihat)

72
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

2.2 .

1. Menjelaskan kegunaan Epidemiologi. 2. Menerangkan cerapan taburan penyakit. 3. Menghuraikan proses kejadian penyakit berjangkit. 4. Membincangkan peranan penolong pegawai Perubatan.

KAEDAH EPIDEMIOLOGI 1. Definisi Epidemiologi. 2. Kegunaan Epidemiologi. 3. Skop Epidemiologi. 4. Komponen Epidemiologi. 5. Peranan Penolong Pegawai Perubatan dalam epidemiologi. Saringan secara aktif/pasif. Notifikasi. Menyediakan laporan reten. Promosi Kesihatan.

2 (1)

KOD KURSUS: DEMOGRAFI

MACH 1113

TAJUK : EPIDEMIOLOGI DAN PROGRAM PENYAKIT TIDAK

KAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT DAN BERJANGKIT Uni t Objektif Pengajaran Teori Kandungan

Jam

73
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

2.3 .

1. Menjelaskan maksud Statistik demografi kesihatan. 2. Mengaplikasikan statistik Kesihatan. 3. Menerangkan sumbersumber data kesihatan

DEMOGRAFI DAN STATISTIK KESIHATAN 1. Definisi Demografi 2. Definisi statistik Kesihatan. 3. Jenis-jenis statistik kesihatan. • Kadar Kelahiran. • Kadar Kesuburan. • Kadar kematian. 4. Kegunaan demografi. Peta penijau. Kajian kes. 5. Taburan penyakit • Nisbah. • Kadar • Kekerapan Prevalen. 6. Sumber-sumber data berkaitan kesihatan • ICD 10 • Kajian morbiditi kebangsaan • Rekod Kesihatan KONSEP KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT BERJANGKIT 1. Definisi Penyakit berjangkit. 2. Jenis-jenis penyakit berjangkit. 3. Prinsip kawalan Penyakit. Agen. Hos. Persekitaran. 4. Prinsip pencegahan penyakit. • Primeri. • Sekunder. • Tertiari. 5. Definisi Penyakit tidak berjangkit. 6. Jenis penyakit kronik DM / Hpt / Asma/ Arthritis 7. Prinsip kawalan dan pencegahan Penyakit kronik.

2 (1)

3.1 .

1. Menerangkan Jenis-jenis penyakit berjangkit. 2. Menjelaskan prinsip-prinsip kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit 3. Menerangkan peyakit tidak berjangkit. 4. Menghuraikan prinsip-prinsip kawalan dan pencegahan penyakit tidak berjangkit ( preventable chronic disease ).

2 (1)

KOD KURSUS: MACH 1113 BERJANGKIT DAN BERJANGKIT KESIHATAN KEBANGSAAN

TAJUK: PROGRAM KAWALAN PENYAKIT PENYAKIT TIDAK SISTEM PERKHIDMATAN

74
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

Uni t 2.5 .

Objektif Pengajaran

Teori Kandungan Jam 2

1. Menerangkan strategi kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit 2. Menerangkan strategi kawalan dan pencegahan penyakit tak berjangkit. 3. Menjelaskan bidang tugas PPP dalam program kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit dan tak berjangit

STRATEGI DALAM KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT BERJANGKIT DAN TIDAK BERJANGKIT 1. Strategi kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit.. Bilik gerakan wabak. Aktif CDC. Notifikasi. Pemusnahan / kurantin kawasan. Kempen-kempen. Promosi kesihatan. 2. Strategi kawalan dan pencegahan penyakit tidak berjangkit. 3. Aktiviti Penolong Pegawai Perubatan dalam program kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit dan tak berjangkit.

4.1

1. Menerangkan sejarah dan perkembangan perrkhidmatan kesihatan di Malaysia 2. Menjelaskan sistem kesampaian kesihatan.

SISTEM PENJAGAAN KESIHATAN DI MALAYSIA. 1. Sejarah dan perkembangan perkhidmatan kesihatan. 2. Carta Organisasi KKM/ JKN/ Hospital/klinik. • Anggota kesihatan • Perkhidmatan kerajaan dan perkhidmatan swasta • Perkhidmatan kesampaian kesihatan (Accessibility) • Urban/ rural • Perkhidmatan 2 –tier sistem

1

75
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KOD KURSUS: KEBANGSAAN Uni t 4.2 .

MACH 1113

TAJUK: SISTEM PERKHIDMATAN KESIHATAN

Objektif Pengajaran

Teori Kandungan Jam 1 (2)

1. Menerangkan jenis-jenis perhidmatan perubatan 2. Menjelaskan peranan PPP dalam perkhidmatan Kecemasan. 3. Menghuraikan sistem kesampaian kesihatan luar Bandar. 4. Menjelaskan tanggungjawap PPP di Klinik Kesihatan.

BAHAGIAN PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN AWAM 1. Perkhidmatan Perubatan Carta organisasi kesihatan perubatan Penjagaan pesakit am Penjagaan pesakit khas Pengurusan dan pentadbiran 2. Perkhidmatan Perubatan Kecemasan Perkhidmatan kecemasan Perkhidmatan penjagaan pre hospital 3. Aktviti Penolong Pegawai Perubatan Akta Pembantu Perubatan. 4. Kesihatan Awam Carta organisasi Perkhimatan kesihatan luar Bandar Aktiviti perkhidmatan kesihatan Aktiviti Penolong Pegawai Perubatan

76
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

5.1 .

1. Menjelaskan Konsep Penjagaan kesihatan Primer. 2. Menghuraikan fungsi klinikklinik sejahtera . 3. Menjelaskan tanggungjawab PPP dalam Penjagaan Kesihatan Primer.

KONSEP PENJAGAAN KESIHATAN PRIMER. 1. Penjagaan Kesihatan Primer Latar belakang (Alma alta Declaretion). Konsep. Objektif. 2. Fokus aktiviti kesihatan – ‘ Wellness / Illness / Support Service / Emergency’ 2.1. Definisi 2.2. Aktiviti utama ; 3. Tanggungjawab PPP dalam penjagaan kesihatan primer.

2 (1)

KOD KURSUS: MACH 1113 KESIHATAN PRIMER Uni t Objektif Pengajaran Teori Kandungan

TAJUK: PENJAGAAN

Jam

77
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

5.2 .

1. Menerangkan strategi
mempertingkatkan Perkhidmatan Penjagaan kesihatan Primer.

2. Menjelaskan lapan eleman
Penjagaan Kesihatan Asas.

Strategi & eleman Penjagaan Kesihatan Asas. 1. Strategi mempertingkatkan Perkhidmatan Penjagaan kesihatan Primer • Menyediakan perkhidmatan promotif, preventif,curative dan rehabilitatif yang comprehensif. • Pengukuhan infrastruktur dan pembangunan tenaga kerja. • Penyelidikan dalam epidemiologi . • Teknologi sesuai dan terkini. • Memastikan kelengkapan perawatan yang sesuai. • Intergrasi dan gabungan perkhidmatan. 2. Lapan Elemen Pendidikan Kesihatan. Promosi Makanan. Perkhidmatan kesihatan ibu dan anak Program imunisasi. Pencegahan dan kawalan penyakit Rawatan awal - kecederaan/penyakit. Promosi Kesihatan Mental Menyediakan ubat-ubatan yang asas.

2 (1)

5.3 .

Menerangkan skop , bidang tugas dan tanggungjawap masyarakat dalam PKP.

1. Peryertaan Masyarakat dalam PKP. WKK ( Serawak ). SKA ( Sabah ). Penal Penasihat Klinik Kesihatan 2. Definisi 3. Skop tugas 4. Tanggungjawap 1. Perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan keluarga. 2. Pengenalan kesihatan ibu dan anak. Carta Organisasi Kesihatan Ibu dan Anak Definisi kesihatan keluarga Latar belakang kesihatan keluarga Tanggungjawap keluarga Kepentingan kesihatan keluarga

1

6.1

1. Menjelaskan perkhidmatan kesihatan keluarga.

2

2. Menerangkan kepentingan
kesihatan keluarga.

78
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KOD KURSUS: KELUAR Uni t 6.1 .2

MACH 1113

TAJUK: KESIHATAN

Objektif Pengajaran

Teori Kandungan Jam 4 (2)

1. Menjelaskan peranan setiap
komponen perkhidmatan dalam kesihatan Ibu dan Anak. 2. Menerangkan Fungsi PPP dalam perkhidmatan Kesihatan Ibu dan Anak. 3. Menghuraikan aktiviti-aktiviti KKIA

KOMPENAN-KOMPENAN DALAM PERKHIDMATAN KESIHATAN KELUARGA. 1. Sebelas Komponen Kesihatan dalam perkhidmatan Kesihatan Keluarga. • Kesihatan Ibu & anak. Kesihatan remaja. Kesihatan Wanita. Kesihatan penjagaan di rumah. Kesihatan Sekolah. Pusat bersalin alternative. Perkhidmatan Rehabilitatif. Kesihatan Wargatua. Pemakanan dan dietatik. Kesihatan mental. 2. Aktiviti-aktiviti utama KKIA 3. Objektif Am. 4. Objektif spesifik. 5. Peranan Penolong Pegawai Perubatan KONSEP DAN SKOP PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH 1. Pengenalan program kesihatan sekolah 2. Objektif rancangan kesihatan sekolah. 3. Carta Organisasi perkhidmatan sekolah 4. Penilaian status kesihatan murid Pemeriksaan fizikal Ujian Saringan Ujian Penglihatan Kebersihan diri Penilaian tahap pemakanan Penilaian tahap imunisasi Pengesanan penyakit berjangkit Penyaringan keperluan khas. Tanggungjawap PPP dalam program kesihatan sekolah.

7.1 .

1. Menerangkan skop perkhidmatan kesihatan sekolah. 2. Menjelaskan aktiviti di dalam program perkhidmatan kesihatan sekolah. 3. Menjelaskan tanggungjawap PPP dalam perkhidmatan kesihatan sekolah.

1

7.2

Memberi kefahaman tentang peranan dan tanggungjawab PPP dalam Program Kesihatan Sekolah.

1 (1)

79
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KOD KURSUS: SEKITAR

MACH 1113

TAJUK: KESIHATAN ALAM

80
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KOD KURSUS: Uni t 8.1 .

MACH 1113

TAJUK: KEBERSIHAN Teori Kandungan Jam 2 (1)

Objektif Pengajaran

1. Menerangkan objektif pelupusan sampah dan sisa buangan. 2. Menghuraikan kaedah pelupusan sampah dan sisa buangan

PEMBUANGAN SAMPAH-SARAP. 1. Hubungan persekitaran dan kesihatan. Sanitasi persekitaran. Objektif kesihatan persekitaran. 2. Kepentingan pelupusan sampah. Jenis Sampah. Kesan buruk. Pelupusan di Luar Bandar. Pelupusan di Bandar. PEMBUANGAN SISA TOKSIK DAN PEPEJAL. 1. Jenis-jenis sisa toksik dan pepejal 2. Cara pelupusan sisa toksik. SISTEM KUMBAHAN. 1. Tujuan sistem kumbahan. 2. Proses rawatan kumbahan di kawasan Bandar.

3. Menerangkan sistem
kumbahan yang selamat

8.2 Memberi kefahaman tentang pelupusan sisa toksik dan pepejal.

8.4

Menerangkan Konsep bekalan air selamat dalam pencegahan penyakit berjangkit. Menghuraikan proses perawatan bekalan air selamat. Menjelaskan kaedah Kawalan dan pencegahan pencemaran

BEKALAN AIR YANG SELAMAT 1. Kepentingan air dalam kehidupan. Keperluan air. Penyakit berjangkit bawaan air. Sumber air. Kualiti Air. 2. Bekalan dan rawatan air. Di luar bandar. Di Bandar. PENCEMARAN ALAM SEKITAR: AIR ,UDARA DAN BUNYI 1. Definisi. 2. Punca-punca Pencemaran 3. Kesan pencemaran kepada ekosistem 4. Langkah-langkah kawalan dan pencegahan

1 (2)

8.5 .

Memberi kefahaman tentang pencemaran alam sekitar: air, udara dan bunyi.

1

81

Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

PEMAKANAN.

Uni t 9.1

Objektif Pengajaran

Teori Kandungan Jam 1

1. Menerangkan masalah berkaitan Kekurangan Zat Makanan. 2. Menghuraikan pengurusan maslah kegagalan tumbesaran. 3. Menjelaskan peringkat kawalan sanitasi makanan.

FAILURE TO THRIVE 1. Nutrional Deficiencies. Jenis penyakit kekurangan makanan Komplikasi. Langkah kawalan dan pencegahan. 2. Kegagalan tumbesaran. • Etiologi. • Pengurusan dan pemulihan.

9.2 Memberi kefahaman tentang strategi pengendalian makanan secara higenik.

STRATEGI PENGENDALIAN MAKANAN SECARA HIGIENIK. 3. Kepentingan kawalan mutu makanan. 4. Penyakit berkaitan makanan. 5. Peringkat kawalan sanitasi makanan. 6. Prinsip-prinsip penyediaan makanan secara higenik. 1. Kesihatan Perkerjaan. Definisi. Objektif. 2. Skop Kesihatan Pekerjaan Masalah kesihatan di tempat kerja. Tanggungjawab majikan Kewajipan am pekerja. 3. Ergonomik. 4. Penyakit-penyakit berkaitan dengan Pekerjaan Higenik Pekerjaan. Kontaminan Hazad. 5. Akta berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 Akta OSHA 1994.

1

9.4

1. Menerangkan Skop pengurusan kesihatan pekerjaan 2. Menjelaskan Ergonomik dalam proses Pekerjaan. 3. Menerangkan Penyakit – penyakit berkaitan pekerjaan. 4. Menghuraikan proses pengurusan masalah kesihatan di tempat kerja.

1 (2)

1

1

1

82
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

RUJUKAN:

1. Phoon .W.O and Chen P.C.Y. ( 1987 ) Text book of Community Medicine In South East Asia USA. A Simon & Schuster Company. 2. Joyce. M.Black and Jane Hokanson Hawks ( 2001 ) Medical-Surgical Nursing clinical management for Positive outcomes, 7th Edition by Elsevier Saunders, St Louis,Missouri USA.. 3. KKM ( 2003 ) Buku Panduan Pembantu Perubatan Kesihatan Awam,Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga JPA. 4. Ewles and Simnett ( 1994 ) Promoting Health 4th Edition by Middlesex Scutari Press.

83
Panduan Pelajar T1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008