Borang Kaji Selidik SIKAP DAN MOTIVASI GURU PELATIH BUKAN MELAYU UNIT L PPISMP DALAM MEMPELAJARI BAHASA

MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA
Assalamualaikum/Salam sejahtera,

 Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklum balas tentang sikap dan motivasi
terhadap mata pelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua

 Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kumpulan
penyelidik untuk mendapatkan data yang betul .  Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN.  Kerjasama anda melengkapkan soal selidik iniadalah amat dihargai.

Bahagian I: Latar Belakang Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan. 1. Jantina: 2. Umur: 3. Pengajian: [ [ [ 4.Kaum: [ [ [ ] Cina ] India ] Lain-lain( sila nyatakan________________) ] Pengajian Tamil (sila terus menjawab Bahagian II soal selidik ini) ] Pengajian Cina ] Pengajian Melayu [ ] Lelaki [ ] Perempuan

__________ tahun

3a. Kelayakan Akademik: [ [ [ 11. ] SPM (sila nyatakan___________________) ] STPM (sila nyatakan _________________) ] Lain-lain (sila nyatakan________________)

Tahap pencapaian anda di dalam kelas Bahasa Melayu: [ ] Cemerlang (sila nyatakan__________) [ ] Sederhana (sila nyatakan__________) [ ] Kurang baik(sila nyatakan__________) [ ] Pelbagai (sila nyatakan__________)

12. Anggaran tahap kecekapan anda menggunakan Bahasa Melayu di dalam kelas dan kehidupan harian: [ ] Mahir [ ] Sederhana mahir [ ] Kurang mahir [ ] Pelbagai

1

Bahagian II: Sikap Guru Pelatih Bukan Melayu dalam mempelajari Bahasa Melayu Bagi setiap item. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No Perkara 1 2 3 4 Sutuju 5 (A) Sikap Guru Pelatih Bukan Melayu terhadap penutur Bahasa Melayu 1 2 3 4 5 Saya suka orang Melayu. Saya percaya bahawa orang Melayu suka bergaul dengan orang lain Orang Melayu bertimbang rasa. Orang Melayu boleh dipercayai 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 (B) Minat Guru Pelatih Bukan Melayu Terhadap Bahasa Melayu 6 7 8 Saya bersungguh-sungguh belajar bahasa Melayu Saya sangat berminat dalam mempelajari bahasa Melayu Saya menumpukan perhatian di dalam kelas semasa mempelajari bahasa Melayu 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 (C) Sikap Integriti Guru Pelatih Terhadap Bahasa Melayu 10 Saya ingin mempunyai hubungan dengan orang Melayu 11 Saya fasih berbahasa Melayu sekiranya bergaul dengan orang Melayu 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 12 Saya ingin tahu secara mendalam mengenai bahasa Melayu 2 . sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. Saya seronok berkenalan dengan orang Melayu.

sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. setujuSangat tidak Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti No Perkara 1 2 3 4 Sutuju 5 (A) Motivasi Guru Pelatih Bukan Melayu Dalam Mempelajari Bahasa Melayu Saya segera membuat kerja rumah bahasa Melayu Saya belajar bahasa Melayu mengikut jadual Saya membuat kerja rumah bahasa Melayu mengikut jadual Saya aktif dalam aktiviti kelas bahasa Melayu Saya lebih lama belajar bahasa Melayu berbanding mata pelajaran lain Saya memberi tumpuan soalan bahasa Melayu yang dijangka keluar dalam bahasa Melayu 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 (B) Keinginan Guru Pelatih Bukan Melayu Mempelajari Bahasa Melayu 6 7 8 9 Saya berasa seronok dalam mempelajari Bahasa Melayu Bahasa Melayu menjadi hobi saya Saya gemar mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu Saya suka mempelajari bahasa Melayu kerana mata pelajaran ini sangat penting 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 (C) Motivasi Instrumental Guru Pelatih Bukan Melayu Terhadp Bahasa Melayu 10 Bahasa Melayu subjek yang wajib 11 Saya mempunyai kelebihan jika menguasai bahasa Melayu 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 3 .Bahagian IV: Motivasi Guru Pelatih Bukan Melayu Dalam Mempelajari Bahasa Melayu Bagi setiap item.

12 Saya bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang bahasa Melayu 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 10 Penguasaan bahasa Melayu meluaskan pandangan saya 11 12 10 11 12 Penguasaan bahasa Melayu memperkembangkan pengetahuan saya Penguasaan bahasa Melayu menjadikan saya orang yang berpengetahuan tinngi Penguasaan bahasa Melayu membantu saya mendapatkan keputusan ujian yang baik Penguasaan bahasa Melayu membolehkan saya berkomunikasi dengan kaum lain Penguasaan bahasa Melayu membolehkan saya membaca teks berbahasa Melayu ~~~ TERIMA KASIH~~~ 4 .