Kerja Sama Ekonomi Islam (Syirkah

)

5. 2. 3.Kelompok 4 1. 4. 6. Rian Fahadi Shaviera Lazwardi Shilvy Syahru Ramadhan Yudi Putra Wardhana Zacky Aulia Mursi .

yang bekerja demi kesejahteraan orang lain. Al-Maidah: 2) . sehingga memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang. sesungguhnya Allah amat berat siksaNya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Kerjasama adalah gabungan individualisme dan kepedulian sosial yang terjalin erat. Prinsip kerjasama dalam Islam tertera dalam firman Allah SWT: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.Kerjasama atau cooperation merupakan bentuk lain dari organiasi bisnis yang berorientasi pada jasa yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi realisasi tujuan-tujuan ekonomi. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS.

Untuk menumbuhkan perekonomian yang sehat. musaqah. Adapun bentuk kerjasama itu banyak bentuknya seperti syirkah. . muzaraah dan mukhabarah. diperlukan suatu kerja sama yang baik. musyarakah.Kita mungkin mempunyai tabungan di sebuah bank atau polis di sebuah asuransi. Keduanya merupakan bentuk kerja sama ekonomi. mudarabah.

“Rasulullah SAW bersabda: Allah berfirman. Syirkah merupakan upaya saling menolong antarsesama manusia.” (HR.”(Q. apabila salah satu berkhianat maka Aku keluar dari mereka. Al-Maidah: 2) Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya. dan bertakwalah kamu kepada Allah. ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. “Dari Abu Hurairah ra berkata. Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. Secara terminologis. syirkah sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam surah AlMaidah ayat 2: “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Abu Dawud) .Syirkah Syirkah berasal dari bahasa Arab yang artinya “pencampuran” (sehingga sulit dibedakan). syirkah biasa diartikan sebagai perserikatan dagang. Aku adalah Pihak Ketiga bagi dua orang yang bekerja sama selama tidak ada salah satu yang mengkhianatinya. Oleh karena itu.S.

Perserikatan itu merupakan transaksi yang biasa diwakilkan. Keuntungan diambilkan dari laba harta perserikatan. dianggap wakil seluruh pihak yang berserikat. bukan dari harta lain. salah satu pihak bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu. . 2. Persentase pembagian keuntungan untuk setiap yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Artinya. 3. dengan izin pihak lain.Syarat Umum Syirkah 1.

wasiat atau wakaf tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat. atau mereka menerima harta hibah. seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang. b) . wasiat. yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. atau wakaf dari orang lain.Syirkah Al-Amlak (Perserikatan Dalam Kepemilikan) Syirkah Al-Amlak terbagi menjadi dua bentuk. Syirkah Jabr. seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat. yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka. (perserikatan yang muncul secara paksa. lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah. yaitu: a) Syirkah Ikhtiyar. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. bukan atas keinginan orang yang berserikat).

yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.Syirkah Al-‘uqud (Perserikatan Berdasarkan Suatu Akad) Syirkah Al-‘uqud terbagi menjadi 5 bentuk sebagai berikut: a) Syirkah Al-‘inan. dan tukang jahit. setiap pihak yang mengingatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. tetapi boleh salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar. binatu. Syirkah Al-Abdan/Al-‘amal. serta melakukan tindakan hukum yang sama sehingga setiap pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat tersebut. Syirkah Al-Mufawwadah. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan. b) c) . seperti pandai besi. Adapun kerugiannya sesuai dengan persentase modalnya masing-masing. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai kesepakatan bersama. Modal yang digabungkan oleh setiap pihak tidak harus sama jumlahnya. baik dalam masalah modal. Unsur penting dalam perserikatan ini adalah. yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek. dengan syarat setiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya. kerja. maupun keuntungan.

Adapun kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. .Syirkah Al-Wujuh. yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu. yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali. Syirkah Al-Mudarabah. Hukum perserikatan seperti inipun diperselisihkan ulama fiqih. kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai. sehingga mereka meraih keuntungan. sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. hanya atas dasar suatu kepercayaan. Di zaman sekarang. pihak yang berserikat membeli barang secara kredit. yang keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam perserikatan ini. perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga konstan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful