P. 1
statistik

statistik

|Views: 3,720|Likes:
Published by Amier Arief

More info:

Published by: Amier Arief on Aug 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

MTE 3105 STATISTIK

PENGENALAN
yang sama ertinya dengan perkataan state (bahasa Inggeris)

4 April 2012

Secara etimologisnya, perkataan "statistik" berasal daripada perkataan latin status dan

perkataan staat (bahasa Belanda), danyang dalam bahasa Malaysia bermaksud negara. Pada mulanya, perkataan "statistik" membawa maksud "kumpulan bahan keterangan (data), baik yang berwujud angka (data kuantitatif) ataupun yang tidak berwujud angka (data kualitatif). Namun, pada masa kini, statistik hanya dibatasi pada "kumpulan bahan keterangan yang berkaitan dengan angka (data kuantitatif)" sahaja manakala bahan keterangan yang tidak berkaitan dengan angka (data kualitatif) tidak lagi disebut statistik.

Statistik merupakan alat pengolah ataupun penginterpretasi data berbentuk angka. Stasistik dapat juga diertikan sebagai satu kaedah penggunaan untuk memanipulasi data kuantitatif agar angka berbicara memberikan maksud tertentu. Kaedah statistik ialah mengumpul, mengolah, menyajikan, menganalisis & menginterpretasikan data statistik. Statistik juga merupakan salah satu cabang pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisis. Terdapat dua konsep statistik dalam bahasa Inggeris. Statistic: nilai yang dihitung dari sebuah sampel (mean, median, modus, dsb). Statistics: kaedah ilmiah untuk pengumpulan data atau kumpulan angka.

Terdapat dua jenis pendekatan dalam penganalisaan data-data ataupun maklumat-maklumat berdasarkan jenis data tersebut iaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis data lebih merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik. Tujuan Analisis ialah

mempersembahkan data kepada bentuk yang lebih bermakna, penyelidik haruslah dapat berbuat sesuatu data berkenaan. Webster’s Third New International Dictionary memberikan definasi statistik yang komprenhensif sebagai “sains yang berurusan dengan pungutan, analisis, tafsiran dan persembahan data numerik”.
1

MTE 3105 STATISTIK

4 April 2012

Terdapat banyak jenis-jenis kaedah untuk menganalisi data dalam statistik. Antaranya ialah Ujian-T, ANOVA, korelasi regresi, regresi linear dan khi kuasa dua. Bagi tugasan ini, penggunaan ujian khi kuasa dua dan ANOVA dalam ujian hipotesis ditekankan untuk menyelesaikan soalan yang diberi. Soalan yang diberikan ialah berkaitan dengan kehidupan sebenar dan dengan penggunaan kedua-dua jenis ujian khi kuasa dua dan ANOVA dapat memudahkan penyelesaian masalah mencari perhubungan. di antara dua pembolehubah.

2

Ia sesuai digunakan untuk menganalisis data kualitatif (pemboleh ubah nominal) atau data kuantitatif. Didalam ujian hipotesis khi kuasa dua terdapat dua ujian iaitu ujian penyesuaian terbaik dan ujian perkaitan. Khi kuasa dua juga digunakan untuk memeriksa samada satu pengumpulan data tertentu diperihalkan dengan baik oleh suatu taburan tertentu. 3 . Penggunaan taburan khi-kuasadua bagi selang keyakinan dan pengujian hipotesis bagi satu varian populasi juga sering dijadikan salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah. contohnya : Ho : Dadu itu adil H1 : Dadu itu tidak adil.MTE 3105 STATISTIK KHI KUASA DUA 4 April 2012 Ujian khi kuasa dua merupakan satu ujian yang menggunakan data berbentuk ketegori atau kekerapan bagi menguji hipotesis daripada sesuatu sampel untuk menentukan sama ada terdapat pertalian atau hubungan (associasion) yang signifikan antara dua pembolehubah berkategori dalam sesuatu populasi yang diuji. Ujian penyesuaian terbaik digunakan untuk menguji sama ada taburan kekerapan (frequency distribution) sesuai dengan taburan spesifik (specific distribution). Terdapat beberapa langkah untuk menjalankan ujian khi kuasa dua. ujian khi kuasa dua juga boleh digunakan untuk melihat samada dua pengelasan data yang sama adalah bebas diantara satu sama lain ataupun tidak. kita juga dapat membuat pengandaian berkaitan dengan kekerapan yang dijangka bagi setiap sel di dalam jadual. Antara langkah-langkahnya ialah : Langkah 1 : Menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Idea disebalik ujian ini ialah untuk membandingkan kekerapan yang diperhati dengan kekerapan yang dijangka sekiranya hipotesis nol tidak ditolak ataupun secara statistiknya tidak bersandar adalah benar. Ujian Khi kuasa dua juga ialah untuk mengenalpasti situasi yang memerlukan perbandingan dua atau lebih min dan kadar. Dengan menganggap variabel adalah tidak bersandar. Selain itu.

Taburan Khi Kuasa Dua Langkah 4 : Mencari nilai kritikal / Langkah 5 : Mencari kawasan penolakan Langkah 6 : Mencari ujian statistik ∑ Langkah 7 : Membuat keputusan Ujian Statistik hipotesis nol. α = 0.MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 Langkah 2 : Menyatakan aras keertian.01 Langkah 3 : Menyatakan taburan pensampelan. Langkah 8 : Menginterpretasi keputusan Penyataan menerima/menolak hipotesis nol. jatuh/tidak jatuh dalam kawasan penolakan. Wujud/Tidak wujud hubungan di antara kedua-dua pemboleh ubah. Menolak/menerima 4 .

Ho : H1 : 1= 2 = ≠ 3 = ≠ 4 1≠ 2 3 4 Langkah 2 : Menyatakan aras keertian α = 0. Tujuan utama ANOVA adalah menentukan sama ada perbezaan sampel disebabkan kesilapan proses sampel ataupun kesan rawatan yang sistematik . Melalui ANOVA. Terdapat beberapa langkah untuk menjalankan ujian ini antaranya ialah : Langkah 1 : Menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Idea wujudnya ANOVA ialah bagi menguji hubungan di antara lebih daripada tiga aras pembolehubah bebas disebabkan ujian-t hanya limit bagi situasi dua aras pembolehubah tak bersandar.05 Langkah 3 : Menyatakan Taburan Pensampelan ANOVA 5 . Kegunaan ANOVA ialah untuk membandingkan lebih daripada dua min populasi menggunakan analisis varian. Terdapat dua jenis ANOVA iaitu One way ANOVA yang melibatkan satu pembolehubah bebas dan Two way ANOVA yang melibatkan dua pembolehubah bebas. kita dapat tahu perhubungan di antara pembolehubah tidak bersandar dengan pembolehubah bersandar dan kesannya. One way ANOVA ialah teknik ujian hipotesis yang digunakan untuk membandingkan min daripada tiga atau lebih populasi. Selain itu.MTE 3105 STATISTIK ANOVA 4 April 2012 Analisis Varian (ANOVA) adalah kaedah ujian hipotesis bagi mengenalpasti perbezaan min yang wujud dalam dua ataupun lebih sample ujian. ANOVA juga boleh digunakan untuk memperkenalkan taburan F dan mempelajari cara untuk menggunakannya dalam pentadbiran statistik serta untuk membandingkan taburan F untuk pengujian hipotesis bagi dua populasi varian.

Langkah 8 : Menginterpretasikan keputusan Penyataan menerima/menolak hipotesis nol.MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 Langkah 4 : Mencari nilai kritikal / Langkah 5 : Mencari kawasan penolakan. Menolak/menerima 6 . Kesemua min adalah berbeza ataupun serupa.8119 Langkah 6 : Mencari ujian statistik F = MSB MSw Langkah 7 : Membuat keputusan Ujian Statistik hipotesis nol. jatuh/tidak jatuh dalam kawasan penolakan. 16.

saya dapat tahu bahawa taburan yang digunakan ialah taburan Chi-Kuasadua di mana soalan menanyakan adakah wujud hubungan di antara dua pembolehubah. Soalan 1 Dalam satu tinjauan. Melalui soalan ini. Anda dikehendaki menyelesaikan masalah ini secara individu. . Sokong Tidak menyokong Sarjana Muda dan ke atas Pendidikan Menengah Pendidikan Rendah Tiada Pendidikan Formal Jumlah 1220 205 103 1528 290 81 56 427 461 81 34 576 205 26 7 238 264 17 Tiada Pendapat 6 287 Jumlah Pada aras keertian 1%. Ujian Chi-Kuasadua ialah ujian untuk menentukan samaada dua pemboleh ubah adalah bersandar atau tidak bersandar. adakah wujud hubungan di antara respon dan taraf pendidikan penduduk Kampong Bahagia? I) Nyatakan ujian hipotesis. Jadual berikut menunjukkan semua respon mengikut taraf pendidikan.MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 TASK 2 Dalam bahagian ini anda dikehendaki menyelesaikan masalah yang berkaitan kehidupan sebenar menggunakan taburan Chi-Kuasadua dan analisis varians (ANOVA) yang terdiri daripada 50% daripada keseluruhan markah kerja kursus. seramai 1528 penduduk Kampong Bahagia telah ditanya sama ada mereka menyokong pembinaan blok-blok kondominium di kampong mereka. hipotesis yang sesuai bagi soalan ini ialah :7 Oleh yang demikian.

8119.MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 Ho : Hubungan di antara respon dan taraf pendidikan penduduk Kampong Bahagia tidak bersandar.f. nilai kritikal ialah16. Bentuk lengkungan graf adalah bergantung kepada bilangan pembolehubah bebas yang terlibat iaitu darjah kebebasan atau dikenali sebagai degrees of freedom. Darjah kebebasan bagi bagi taburan Chi-Kuasadua ialah (4-1)x(3-1) = 6 d.01 dan v = 6 d.. Seterusnya dengan melihat pada jadual. pada aras keertian 1% iaitu α = 0.f.8119 8 . v. H1 : Hubungan di antara respon dan taraf pendidikan penduduk Kampong Bahagia bersandar. 16. II) Nyatakan darjah kebebasan dan nilai kritikal untuk menguji hipotesis ini.

Observed Frequency.837 jatuh dalam kawasan penolakan. E IV) Apakah keputusan yang boleh dibuat berdasarkan soalan (iii)? Melalui ujian statistik. = 77. O 264 17 6 205 26 7 461 81 34 290 81 56 = 77. Oleh yang demikian.837 Expected Frequency. cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. 9 .MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 III) Kirakan nilai ujian statistik.

Ini bermakna wujud hubungan di antara respon dan taraf pendidikan penduduk Kampong Bahagia.MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 V) Tuliskan kesimpulan bagi ujian tersebut. 10 . hubungan di antara respon dan taraf pendidikan penduduk Kampong Bahagia adalah bersandar. Kesimpulannya.

adakah data tersebut memberi bukti yang cukup untuk merumuskan bahawa perbezaan wujud di antara sewa bulanan bilik di keempatempat kawasn itu? (i) Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis altenatif bagi ujian ini. Taman Midah Bandar Tun Razak Bandar Tasik Permaisuri 420 300 390 280 290 280 360 310 320 270 240 360 280 280 330 Taman Connought 200 320 380 280 250 Pada aras keertian 5%.f.) dan nilai kritikal yang digunakan bagi ujian ini. Ho : H1 : 1= 2 = ≠ 3 = ≠ 4 1≠ 2 3 4 (ii) Nyatakan darjah kebebasan (d.MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 Soalan 2 Sampel tak bersandar bagi sewa bulanan bilik di empat kawasan berhampiran sebuah institusi adalah ditunjukkan dalam jadual di bawah dalam ringgit Malaysia. Darjah kebebasan v1 = 4 .1 =3 v2 = 20 – 4 = 16 11 .

MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 Nilai Kritikal 3.  Penyelesaian Secara Manual Bandar Tun Razak ̅1 = 336 s21 = 4130 ̅ 2 = 308 s22 = 1270 Bandar Tasik Permaisuri ̅ 3 = 298 s23 = 2220 Taman Connought ̅ 4 = 286 s24 = 4680 Taman Midah ̿ SSB = ∑ ̅ ̿ 2 = 5(336-307)2 + 5(308-307)2 = 5(298-307)2 + 5(286-307)2 = 4205 + 5 + 405 + 2205 = 6820 MSB = SSB k-1 = = 2273.33 12 .34 (iii) Kira nilai ujian statistik.

7393  Penyelesaian Menggunakan Microsoft Excel 1) Langkah pertama yang harus dibuat ialah masukkan data ke dalam Microsoft Excel. 13 .MTE 3105 STATISTIK SSw = ∑ 2 4 April 2012 = 4(4130) + 4(1270) + 4(2220) + 4(4680) = 49200 MSw = SSw N-k = = 3075 F = MSB MSw = = 0.

3) Kemudian akan keluar kotak seperti di bawah dan pilih Anova : Single Factor dan klik OK. Kemudian tekan OK. Pastikan pada ruangan Alpha adalah sama dengan arase keertian yang telah diberikan oleh soalan iaitu α = 0. 4) Seterusnya. pilih semua data untuk dimasukkan serta klik columns. tekan pada komponen Data dan pilih Data Analysis.05.MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 2) Seterusnya. 14 .

739295 dan sama dengan F yang telah dikira menggunakan kaedah manual iaitu perkiraan menggunakan formula dan kalkulator. 15 . Di sini kita dapat lihat F = 0.MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 5) Kemudian. microsoft excel akan memberikan jawapannya seperti gambar di bawah.

Oleh yang demikian. Sekiranya menggunakan kalkulator. Kesimpulannya.7393 dan dengan menggunakan Microsoft Excel. KESIMPULAN SOALAN 2 Saya telah menyelesaikan soalan ini dengan menggunakan Analisis Varian secara manual iaitu menggunakan formula dan kalkulator serta saya juga menggunakan Microsoft Excel untuk membandingkan jawapan. Bandar Tasik Permaisuri dan Taman Connought.739295. Namun. Namun.7393. Sesungguhnya penggunaan Microsoft Excel dalam penyelesaian masalah ANOVA amat berguna dan memudahkan para pengkaji untuk mendapat keputusan kajian dengan cepat dan tepat tanpa ada masa yang dibazirkan. jawapan yang diberikan dengan menggunakan Excel adalah lebih tepat dan cepat berbanding membuat pengiraan secara manual. F = 0.7393 tidak jatuh dalam kawasan penolakan. saya mendapat F = 0. kita mungkin tersalah kira dan berlaku banyak ralat yang mungkin akan mencacatkan keputusan akhir sesuatu permasalahan. tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. 16 . Kedua-dua jawapan ini tidak jauh berbeza dan apabila dibundarkan tetap mendapat 0. Secara manual. saya telah mendapat F= 0. perbezaan tidak wujud di antara sewa bulanan bilik di keempatempat kawasan iaitu Taman Midah. kedua-dua cara ini sama pentingnya untuk mendapatkan jawapan bagi menentukan hubungan di antara pembolehubah.MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 (iv) Apakah keputusan yang boleh dibuat berdasarkan soalan (iii) di atas? Melalui ujian statistik secara manual ataupun menggunakan microsoft excel. Bandar Tun Razak. Ho : 1= 2 = 3 = 4 (v) Buat interpretasi keputusan anda terhadap ujian di atas.

4 April 2012 Kesimpulannya.MTE 3105 STATISTIK RUMUSAN diantara pembolehubah. Manakala kelemahan ujian ini ialah ianya hanya sesuai untuk skala normal dan ordinal sahaja. menganalisis perbezaan antara kategori dalam variabel dan ujian perbezaan bukan parametrik di mana data kajian tidak perlu bertaburan normal. Penggunaan Analisis Varian ataupun ANOVA pula untuk membandingkan min daripada tiga atau lebih populasi dengan menggunakan formula F = MSB MSw Kelebihan penggunaan ANOVA dalam ujian statistik ialah boleh menganalisis perbezaan antara dua atau lebih daripada dua kumpulan data variabel bersandar dan boleh menganalisis dua atau lebih dua variabel bebas secara serentak (ujian anova dua hala) untuk melihat sama ada terdapat kesan interaksi antara kedua-dua variabel bebas yang mempengaruhi perubahan dalam variabel bersandar. kelebihannya ialah boleh kelebihan masing-masing. Oleh yang demikian. Penggunaan ujian Khi Kuasa Dua ialah untuk menguji hubungan di antara taburan kekerapan dan taburan spesifik dengan menggunakan formula ujian statistik ∑ . 17 . penggunaan Statistik Inferen seperti Ujian Khi Kuasa Dua dan ANOVA dalam ujian hipotesis memudahkan kita untuk membuat perhubungan Melalui kedua-dua ujian ini. Sesunggunya setiap ujian statistik pasti mempunyai kelemahan dan Bagi ujian Khi Kuasa Dua. kita dapat menguji dengan mudah kesahihan hipotesis kita bagi memudahkan kajian atau permasalahan dan seterusnya membuat keputusan terhadap sesuatu data. tugasan ini sangat bermakna bagi menambah ilmu pengetahuan mengenai cara-cara menjalankan ujian statistik dengan menggunakan dua kaedah yang popular iaitu Ujian Khi Kuasa Dua dan ANOVA.

Melalui tugasan ini. berkat kesabaran dan semangat tidak mudah putus asa. Melalui tugasan ini. Namun demikian. Sesungguhnya tugasan ini banyak membantu saya sebagai bakal guru pelatih untuk mengaplikasikan teori yang telah saya pelajari sebelum ini ke dalam situasi yang sebenar.MTE 3105 STATISTIK REFLEKSI 4 April 2012 Alhamdulillah. Saya juga telah menyelesaikan tugasan ini melalui dua cara seperti yang dikehendaki iaitu penyelesaian secara manual(formula dan kalkulator) dan penyelesaian menggunakan Microsoft Excel. Pada mulanya. Tugasan ini secara tidak langsung telah menambah 18 . Sesungguhnya. tugasan ini bukan sahaja mengukuhkan kefahaman sayamengenai topik ini malah mengukuhkan juga kemahiran saya dalam menggunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan ANOVA. syukur kepada Tuhan kerana akhirnya dapat juga saya menyiapkan projek mini bagi subjek MTE 3105 iaitu Statistik yang telah diberikan dengan jayanya. Kebanyakan bahan rujukan yang saya perolehi juga adalah dalam bahasa Inggeris dan ini agak menyukarkan saya untuk menukarkannya ke dalam bahasa Melayu kerana khuatir setelah ditukarkan akan menyukarkan orang lain untuk memahaminya. banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat saya peroleh. saya berusaha mencari seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan Statistik Inferen : Khi Kuasa Dua dan ANOVA dan cuba menghasilkan peta minda yang terbaik. saya menghadapi beberapa masalah dalam mengumpul maklumat yang berkaitan dengan Khi Kuasa Dua dan ANOVA kerana kebanyakan maklumat yang saya jumpai melalui internet tidak memenuhi kehendak projek mini ini dan ada di antaranya tidak lengkap dan sukar untuk difahami. saya telah memperoleh pengalaman secara langsung dan saya berasa seronok menyelesaikan tugasan yang diberikan kerana telah faham sepenuhnya. Tugasan ini mengkehendaki saya untuk memahami topik Khi Kuasa Dua dan ANOVA secara lebih mendalam dengan membuat pembacaan ilmiah menerusi 5 sumber dan seterusnya menghasilkan peta minda bagi mengukuhkan pemahaman saya.

MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 ilmu di dada saya dan membuatkan saya berkobar-kobar untuk terus suka akan matapelajaran matematik dan berhasrat untuk menjadi guru matematik yang cemerlang kelak. Sekian. terima kasih. NUR ATIQAH BINTI ABDULLAH 3 PISMP MATEMATIK 2 19 . saya berharap segala ilmu yang saya perolehi melaui tugasan ini dapat saya manfaatkan Saya berasa sangat gembira kerana diberi peluang untuk menyelesaikan tugasan ini dan mendapat pelbagai ilmu dan kemahiran yang baru dan tidak akan saya sia-siakan setelah menjadi guru kelak. saya berharap ilmu yang saya peroleh ini dapat juga dikongsikan bersama orang lain dan saya akan cuba menyebarkannya. saya dapat mengukuhkan pembelajaran saya dan seterusnya saya akan cuba buat yang terbaik dalam peperiksaan akhir semester kelak dan mengharumkan nama keluarga saya. . Melalui tugasan ini juga. Akhir kata.

2012. London: Sage. from Modul 1: http://igbondan.pdf JURNAL Firdaus. Penerangan Taburan Normal. N. from Bagaimana Menghitung ANOVA Dengan MS.MTE 3105 STATISTIK BIBLIOGRAFI ARTIKEL 4 April 2012 Sidik. Introductory Statistics.abdulsidik.files. (2007). 2012. A. (2011). P. Retrieved Mac 25. S. Excel: http://www. (2011. D. London: Hodder Murray. Kaedah Penulisan Laporan Kajian dan Beberapa' Instrument' Keperluan Kajian.html BUKU Field. Statistics 3. United States of America: John Wiley & Sons. Retrieved Mac 20. Januari 28). (2000). INTERNET (2006).com/2006/12/modul-1. (2010).com/2011/01/bagaimana- menghitung-anova-dengan-ms. (2004). Taburan t & Taburan Khi kuasa Dua [Motion Picture]. Inc. VIDEO mrsnoona89 (Director). Michael Davies. P. Mann. R. 20 . Discovering statistics using SSPS for Windows : advanced techniques for the beginner.wordpress. A.

MTE 3105 STATISTIK 4 April 2012 21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->