KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA KEPADA SEORANG GURU

DISEDIAKAN OLEH: Click to edit Master subtitle style JAMLEE RAMLE (PISMP PEMULIHAN)

8/30/12

Perkataan etika (ethics) berasal daripada perkataan Yunani ETHOS 8/30/12 yang bermaksud norma-norma.KONSEP ETIKA • Etika merujuk kepada peraturan perilaku atau adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain dan aturan ini menegaskan perkara yang benar dan perkara yang salah. nilai- • .

• 8/30/12 American College Dictionary.• Bascom (2007): – Etika merupakan kewajipan. ilmu mengenai suatu • Nikki (2009): – Etika merupakan pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan dengan tindakantindakan manusia dalam bahagian tertentu. 1964: .

KOD ETIKA PROFESION PERGURUAN • Kod etika perguruan dipaparkan di halaman depan buku persediaan mengajar dan disediakan dalam bentuk ikrar agar semua guru akan mematuhi dan menjaga imej profesion keguruan. 8/30/12 .

yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang 8/30/12 dan yang percaya kepada demokrasi. yang bertanggungjawab dan berkebolehan. yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu. guru-guru Malaysia.• “Kami. . yang taat setia.

• Melalui pendidikan. memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zamanberzaman dan menyediakan mereka untuk cabaran pada masa hadapan. 8/30/12 . masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka.

” 8/30/12 . maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggitingginya.• Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya.

ibu bapa. • Memastikan guru menjalankan tanggungjawab terhadap pelajar.KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA KEPADA SEORANG GURU • Membantu guru bersikap profesional berdasarkan gari panduan yang telah diberi dengan mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub supaya menjaga imej baik profesionnya. dan tanggungjawab terhadap rakan sejawat serta profesion keguruan. masyarakat dan negara. 8/30/12 .

• Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit pelajar. pertuturan dan tingkah laku yang betul.TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR • Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. • Memberikan contoh cara berpakaian. • 8/30/12 Mengajar atau membimbing pelajar mengharapkan sebarang bayaran. dengan ikhlas tanpa . • Bersikap adil terhadap semua pelajar.

• • 8/30/12 . Tidak mendedahkan maklumat sulit yang diberikan oleh ibu bapa mengenai anakanak mereka.TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA • Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang baik dengan ibu bapa.

Menggalakkan kerjasama antara guru dan ibu bapa. Memupuk semangat patriotik dalam diri pelajar terhadap negara. 8/30/12 • • • . Menghormati masyarakat di tempat berkhidmat.TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA • Mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Rukun Negara dan merosakkan kepentingan pelbagai pihak.

Sedia membantu rakan sejawat dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan profesion. Menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan komited. 8/30/12 • • • • Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Tidak mencemarkan nama baik profesion. .TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN • Mengelakkan diri daripada mencemarkan nama baik atau maruah seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa.

3. 5.BAGI ANDA. Sedar dan ambil tahu tangunggjawab terhadap semua pihak. Mengetahui batasan kerja. 8/30/12 . Menjaga kualiti profesion guru 4. diri semasa 2. Membentuk sahsiah guru. APAKAH KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA BAGI SEORANG GURU PERMULAAN? 1. Panduan kepada menjalankan tugas.

TERIMA KASIH “POUNSIKOU ” Click to edit Master subtitle style 8/30/12 .“Action is the foundational key to success” SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful