P. 1
proposal hlp kpm

proposal hlp kpm

|Views: 1,060|Likes:
Published by Mohd Hasbullah Ali

More info:

Published by: Mohd Hasbullah Ali on Aug 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

text

original

Program HLP Sarjana Sesi 2012 TAJUK : TINJAUAN SIKAP PELAJAR DALAM PENGHASILAN KARYA SENI HALUS KAJIAN

REKAAN SENI VISUAL, BAGI SUBJEK PENDIDIKAN SENI VISUAL DI PERINGKAT SIJIL PELAJARAN MALAYSIA.

1.1 Bidang penyelidikan : Program HLM – Sarjana Sesi 2012 1.2 Latar belakang kajian

Abu Talib Putih (2000) menyatakan subjek Pendidikan Seni Visual (PSV) seolah-olah “tersisih” dari memperolehi pengiktirafan yang lebih wajar. PSV dianggap subjek frivolous (main-main), malah superfluous (subjek tambahan yang tidak penting) dan hanya memenuhkan jadual waktu. Young (1971) dalam Sharifah Md Nor (2000) terdapat unsur stratifikasi dalam ilmu pengetahuan iaitu secara tradisi, ilmu pengetahuan yang berstatus tinggi tinggi dan rendah. Subjek berstatus tinggi ialah subjek yang abstrak, mementingkan penulisan, individualistik dan tidak berkaitan dengan pengetahuan luar sekolah. Subjek yang berstatus rendah pula ialah yang berbentuk lisan, praktikal dan mementingkan kerja kumpulan. Subjek matematik dianggap berstatus tinggi berbanding subjek pendidikan seni visual, vokasional dan pendidikan jasmani.

Biasanya di sekolah, PSV dimasukkan sebagai pakej untuk kelas yang agak terbelakang (lemah) dalam susunan kelas. PSV dianggap subjek yang mudah dan guru-guru yang bukan opsyen diberi mengajar sekadar memenuhi jadual waktu terutama bagi tingkatan menengah rendah (1 – 3). Akibatnya subjek ini akan terus dianggap subjek kelas dua apabila terdapat sebilangan guru yang tidak mengajar langsung subjek ini sebaliknya diganti subjek yang dianggap lebih penting seperti Matematik, Sains dan lain-lain lagi terutama bagi pelajarpelajar tingkatan tiga yang akan menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah dan tahun enam apabila mereka akan menduduki UPSR. Pamela (dalam Safranski, 1994) menyatakan kaunselor juga mempunyai tanggapan yang negatif terhadap PSV kerana mereka lebih menggalakkan pelajar yang lemah dalam akademik untuk mengambil PSV. Beliau yang merujuk kepada Chapman (1982) yang menyatakan PSV adalah untuk pelajar yang kurang normal kerana mereka percaya PSV ini adalah subjek terapik. Silverman & Linear (dalam Safranski, 1994) juga dalam kajiannya menyatakan ramai guru seni agak kecewa apabila kaunselor menggalakkan pelajar yang bermasalah ke dalam kelas PSV mereka kerana percaya PSV boleh mengatasi masalah disiplin mereka.

Minat yang lebih mendalam untuk mempelajari subjek ini akan membawa kebaikan kepada pelajar memandangkan begitu banyak faedah mempelajari PSV yang tidak disedari oleh mereka. subjek PSV di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) semua pelajar yang mengambil subjek PSV diwajibkan untuk menduduki kertas 3 iaitu Kajian Rekaan seni Visual (KRSV). PSV agak membosankan apabila belajar benda yang sama dari sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. Mengikut Roskang Jailani dan Abu Bakar Sabran (2004). Hasil kajian ini diharap dapat memberi maklumat kepada pembaca dan pengkaji lain untuk menilai sejauh mana keberkesanan kajian dalam usaha untuk mencetus kesedaran pelajar. pentadbir dan pihak yang berwajib. Dalam sistem peperiksaan. Hal ini menyebabkan ramai ibu bapa tidak menggalakkan anak-anaknya mempelajari subjek ini. Pelajar perlu disedarkan tentang sikap mereka sebenarnya terhadap PSV agar mereka dapat mengambil subjek ini sebagai subjek pilihan utama di sekolah. guru-guru . Dapatan ini juga diharap boleh dijadikan panduan kepada pentadbir sekolah.Program HLP Sarjana Sesi 2012 Kajian Iberahim Hassan (2000) mendapati sesetengah pelajar mempunyai tanggapan bahawa PSV adalah satu subjek yang kurang memberi faedah. . kerjaya dan kehidupan. PSV tidak terlepas daripada kritikan masyarakat yang meletakkan PSV sebagai subjek kelas kedua. Permasalahan ini wujud di semua sekolah. ibu bapa dan pihak yang berwajib berkaitan subjek PSV dan peranan kajian dalam usaha mengubah sikap mereka yang terlibat. Guru-guru menghadapi masalah dalam menangani sikap pelajar dalam menyiapkan tugasan KRSV. ibu bapa. guru-guru khasnya yang mengajar PSV dan pihak ibu bapa agar tidak mengabaikan subjek yang sememangnya penting dalam pembentukan pelajar sebagai insan yang seimbang dan harmonis selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan peranan PSV dalam pendidikan.

4 Objektif kajian Berdasarkan latar belakang masalah yang dinyatakan. juga mendapati ramai dikalangan guru-guru yang mengajar Pendidikan Seni adalah terdiri daripada mereka yang tidak mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni dan bukan membuat pengkhususan dalam Pendidikan Seni.3 Pernyataan Masalah Menurut kajian yang telah dijalankan (Iberahim. c. SPM di sekolah-sekolah menengah terpilih.mencari di mana kesilapan yang harus dibetulkan dan kekurangan yang patut disempurnakan agar bakat dan potensi pelajar tidak diabaikan. d. Perbezaan sikap pelajar dalam menghasilkan KRSV. Perbezaan sikap pelajar semasa penghasilan KRSV. e. kajian ini akan memberikan tumpuan secara keseluruhannya kepada perkara-perkara berikut: a. b. bakat. SPM di antara pelajar berminat dan terpaksa . Oleh kerana itu pengkaji merasa sudah tiba masanya untuk semua pihak khususnya pelajar-pelajar dan guru-guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual menilai semula tanggapan mereka . aliran dan taraf sosio ekonomi. 1. SPM berdasarkan latar belakang iaitu jantina. Mengenalpasti keciciran pelajar yang berpotensi dan minat pelajar dalam proses penghasilan KRSV. Ketiadaan minat. Menilai sikap pelajar semasa proses penghasilan KRSV. SPM. etnik. 2000). Kebanyakan pengajaran adalah dalam bentuk sehala. dan hanya mengikut rasa guru tersebut sahaja.Program HLP Sarjana Sesi 2012 1. Meningkatkan keprihatinan guru-guru Pendidikan Seni Visual dalam mengesan bakat pelajar yang diajarkan di sekolah menengah kerajaan. kekurangan pendedahan kemahiran dan pengasahan bakat serta kemahiran kemahiran seni halus menjadi pertanyaan kepada permasalahan dalam penghasilan KRSV diperingkat SPM dalam membantu peningkatan gred pelajar.

5 Batasan Kajian a. 1. Reka Bentuk Kajian Kajian ini merupakan satu kajian deskriptif dengan menggunakan reka bentuk tinjauan. kebolehpercayaan dapatan kajian bergantung kepada kesungguhan dan keikhlasan responden menjawab item-item di dalam soal selidik. hasil dan kesimpulan kajian ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi sekolah yang berlainan.Program HLP Sarjana Sesi 2012 1. Data kajian akan dikutip daripada sampel melalui soal selidik. Kajian juga akan dilaksanakan ke atas guru-guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di 7 buah sekolah menengah kerajaan yang terpilih sahaja. logik dan khusus. Pendekatan ini dipilih kerana cara ini dapat memperolehi data terpiawai dengan berkesan dan mudah.6 Metodologi Kajian i. Kajian ini di lakukan di dalam kawasan negeri Pulau Pinang sahaja. Kajian ini juga terbatas kepada pelajar-pelajar yang menuntut dalam tingkatan lima yang dipilih secara rawak ke atas 7 buah sekolah di negeri Pulau Pinang khususnya mereka yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual . Dengan ini. Manakala pelajar-pelajar dan guruguru pula lebih memahami mengenai perkara-perkara yang perlu dinilai berbanding dengan cara penilaian yang lain. Oleh itu. . b. segala maklumat mengenai responden adalah berdasarkan maklum balas melalui soal selidik. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui soal selidik. Burns (1990) menyatakan kaedah tinjauan bersifat saintifik. Oleh itu. Melalui kaedah ini ukuran kuantitatif dan kualitatif mudah diperolehi.

Setiap item akan diberi markah sebagaimana dimaksudkan dalam soal selidik. Responden dikehendaki menjawab kesemua item tersebut. umur dan kelas. iii. Borang kaji selidik dibahagi dua iaitu satu untuk pelajar dan satu untuk guru. . Soalselidik tersebut mengandungi 30 item. bakat dan perkaitan dengan seni visual dengan menandakan pada kotak yang disediakan. 3 buah sekolah pinggir bandar dan 2 buah sekolah luar bandar di negeri Pulau Pinang. Populasi Dan Sampel Kajian Populasi sasaran kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar di beberapa buah sekolah menengah kerajaan diperingkat SPM. Soal selidik latar belakang pelajar dan guru ditempatkan di bahagian „A‟ yang terdiri dari tiga item yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai latar belakang responden termasuk soal mengenai jantina. Bahagian „B‟ soal selidik pula pengkaji akan menggunakan soal selidik yang digubal/ditulis/dicipta oleh pengkaji yang lalu yang telah disahkan kebolehpercayaan dan validitinya. Kajian ini juga melibatkan guru-guru Pendidikan Seni Visual yang mengajar diperingkat menengah (SPM) sebagai tenaga pengajarnya. Kategori sekolah yang dipilih terdiri dari 2 buah sekolah dalam bandar. Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik latar belakang pelajar dan guru Pendidikan Seni Visual. minat. Setiap item di bahagian ini diukur pada tahap nominal dan tiada sebarang pemarkahan diberikan. Responden dikehendaki memberi jawapan yang berkaitan dengan diri mereka. Pelajar-pelajar dan guru-guru yang terlibat dalam populasi kajian ini adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai latar belakang yang berbeza.Program HLP Sarjana Sesi 2012 ii.

Selain itu. Tujuannya supaya segala prosedur kajian dipatuhi dan memudahkan kajian ini dilaksanakan agar tidak menyusahkan mana-mana pihak yang terlibat.Program HLP Sarjana Sesi 2012 iv.Pengarah Pelajaran Negeri. penyelidik terlebih dahulu mendapatkan surat kebenaran daripada pihak-pihak tertentu seperti penyelia pengkaji. Proses penganalisisan dapat melibatkan dua jenis analisis iaitu analisis deskriptif dan analisis inferensi. v. Analisis Data Dalam kajian ini data yang dikumpul melalui soal selidik akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan program SPSS ( Statistical Packages For Social Science) for MS Windows. Selain itu pelajar dan guru juga diberi penerangan mengenai dengan tujuan kajian dan diberi tempoh selama dua hari untuk melengkapkan borang soalselidik dan dikembalikan kepada guru-guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual masing-masing. Sebelum kajian ini dijalankan. Prosidur Pengumpulan Data Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui soal selidik. Pengumpulan data soal selidik akan dilakukan dalam tempoh dua minggu dan diharap soalan-soalan yang dikemukakan akan dijawab oleh pelajar-pelajar serta guru-guru dengan baik dan memuaskan. Borang soal selidik diedarkan kepada responden secara terus kepada pelajar dan guru-guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Pejabat Pelajaran Daerah dan pengetua sekolah berkenaan. surat kebenaran penting bagi meyakinkan responden mengenai kepentingan kajian yang dijalankan dan kejujuran pelajar untuk menjawab soalan soalselidik adalah amat mustahak. . .

memberi mereka ruang untuk merebut peluang.7 Kepentingan kajian Guru memainkan peranan sebagai pengesan bakat dan potensi pelajar di dalam sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah. kajian ini juga boleh dijadikan strategi untuk memperbaiki lagi pencapaian murid yang berada pada tahap baik ke tahap cemerlang. membimbing bakat. Bulan 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 .Program HLP Sarjana Sesi 2012 1. Pelaksanaan kajian ini diharapkan dapat mengesan bakat pelajar. 1. disamping dapat membaiki pencapaian pelajar dan melaksankan proses yang betul dalam menghasilkan karya seni halus untuk kertas 3.8 Rangka Jadual Kerja/ Carta Gantt Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tentatif Rangka Jadual Kajian Penyediaan Proposal Bentang Proposal Kemaskini Proposal Perbincangan dengan Penyelia Kemaskini Proposal kali ke-2 Pengumpulan Bahan Bab 1-3 Menulis Kajian Bab 1-3 Perbincangan dengan Penyelia Membentuk soal Selidik Bentang soal selidik kepada Penyelia Kemaskini Soal Selidik kepada Penyelia Bentang soal selidik Kali ke-2 Edar kepada Responden Analisis Data SPSS Perbincangan dengan Penyelia Menyiapkan Tesis Bab 4 Perbincangan dengan Penyelia Menyiapkan Tesis Bab 5 Bil. KRSV bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah di peringkat SPM.

Tanjong Malim : Penerbitan Fakulti Sains Sosial dan Kesenian UPSI. Pendidikan Seni Untuk Maktab dan Universiti. Kuala Lumpur. http://char. Di dalam Reigeluth (Ed. Pengantar Kurikulum.Program HLP Sarjana Sesi 2012 1. Madya Iberahim Hassan. Isu Pendidikan Di Malaysia. Hills. .edu/about. Kuala Lumpur Jirousek. Matlamat dan objektif pendidikan seni (visual) untuk sekolah menengah: perlu kajian semula. Lawrance Earlbaum Associates.htm Ibrahim Saad. A.L (1983). dale. & Stevens. Pahang Darul Makmur : PTS Publications & Distributors Sdn. J. Design and Visual Thinking. Balai Seni Lukis Negara. Kumpulan Esei Pilihan Pendidikan Seni Dan Muzik. A cognitive theory of inquiry teaching. 1991. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual 2000. Art. Ibrahim Hassan.) Instructional Design Theories anmd Models: an overview of thier current status. 257-776. Razali Arof. Md.9 Bibliografi ringkas Iberahim Hassan dan Hassan Mohd Ghazali. Bhd. (1986). (2000). Nasir Ibrahim dan Prof.cornell. 2000. (1995). 2003. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Collins.txa. A. Dewan Bahasa dan Pustaka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->