TUTORIAL TERBILANG

BAHASA MELAYU

TINGKATAN 3

BUKU SISIPAN PELAJAR
• • • Penggunaan rumus dalam pengajaran tatabahasa Menganalisis kesalahan tatabahasa dengan menggunakan rumus Imbuhan apitan “meN-…-I” dan “meN-…-kan”

BEBERAPA RUMUS DALAM BAHASA MELAYU Rumus dan Huraian 1. Frasa Kerja Transitif (FKT) KKT→KN KKT (kata kerja transitif) • • • • • • • • • • Frasa Kerja Tak Transitif (FKTT) • KKTT →KS • KKTT ber-...-kan → KN • KKTT (kata kerja tak transitif) • • • • • • • Hukum D-M • D - Diterangkan • M - Menerangkan • • • • Penjodoh Bilangan • buah → KN konkrit () • buah → KN abstrak () • • • • Kata Sendi Nama • “dari" dan "daripada" • • dari —> ATM • Contoh menendang bola itu () menendang akan bola itu () menyatakan perkara itu () menyatakan tentang perkara itu () meningkatkan pencapaian lagi () meningkatkan lagi pencapaian () memahami perkara itu () memahami akan perkara itu () menulis karangan itu semula () menulis semula karangan itu. () balik ke kampung () balik kampung () pergi ke sekolah () pergi sekolah () berdasarkan perkara itu () berdasarkan kepada perkara itu () berpandukan arahannya () berpandukan pada arahannya () berbekalkan maklumat() berbekalkan dengan maklumat () Restoran Mohideen () Mohideen Restoran () sos tomato () tomato sos () bas ekspres () ekspres bas () sebuah rumah () sebuah kereta () sebuah impian () sebuah cita-cita () sebuah kenangan () sebuah harapan () dari Eropah () daripada Eropah () daripada benang ()

2.

3.

4.

5.

Rumus dan Huraian (A-Arah, T-Tempat, M-Masa) • daripada → KABOS (K-Keanggotaan, A-Abstrak, B-Benda, O-Organisasi atau Orang, SSumber) 6. Frasa Sendi Nama KS → KN 1 kata sendi mesti diikuti oleh kata nama 2 kata sendi nama tidak boleh hadir secara berturutan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Contoh dari benang () dari utara () daripada kekuatan () dari pagi () daripada getah () oleh sebab () oleh kerana () selain daripada itu () selain itu () demi untuk negara () demi negara () sejak dari hari itu () sejak hari itu () dari masa ke masa () dari semasa ke semasa () dari masa ke semasa () dari semasa ke masa () daripada seorang kepada seorang () daripada seorang kepada orang () sejak dahulu hingga kini () antara ayam dengan itik () dari atas hingga bawah () di depan dan di belakang () di depan dan belakang () ke kiri dan ke kanan () ke kiri dan kanan () amat pandai sekali () sangat pandai sekali () sungguh pandai sekali () paling pandai sekali () paling pandai () pandai sekali () terpandai sekali () pandai sekali () telah saya jawab () saya telah jawab () kamu telah jawab () telah kamu jawab ()

7.

Frasa Sendi Nama Berpasangan • dari...ke... • daripada...kepada... • sejak...hingga... • antara...dengan... • dari...hingga...

8.

Frasa Sendi Nama Gabungan • di...dan di... • ke...dan ke... Frasa Adjektif • amat/sangat/sungguh boleh diikuti kata penguat sekali • ter- (yang bermaksud paling) dan paling tidak boleh diikuti kata penguat sekali

9.

10. Hukum Aneksi Persona KGND1 & 2 →' KK Pasif tanpa awalan KGND (kata ganti nama diri)

Rumus dan Huraian • • Frasa Kerja Pasif Diri Pertama dan • Kedua (FKPD1 & 2) • • • Frasa Kerja Pasif Diri Ketiga • (FKPD3) • KKP3 -» oleh + FN • • Apitan "men-...-i" dan "men-...• kan" dengan dua objek • Cara 1 • • apitan men-...-kan mestilah diikuti • oleh objek tidak bernyawa (OTB) • • apitan men-...-i mestilah diikuti • oleh objek bernyawa (OB) • Cara 2 • • bagi men-...-i, objek tidak • bergerak, subjek bergerak • bagi men-...-kan, objek bergerak, • • subjek tidak bergerak • • • Awalan "me-" dan apitan "me-...- • kan" dengan dua objek • • awalan men- mestilah diikuti oleh • objek tidak bernyawa (OTB) • • apitan men-...-kan mestilah diikuti • oleh objek bernyawa (OB) • • • • Apitan "di-...-kan" dan awalan • "di-" • KN -* di-...-kan (subjek bemyawa) • KN -> di- (subjek tidak bernyawa) • Kata Bilangan Pecahan •

Contoh telah dijawab oleh kita () telah kita jawab () saya baca () awak baca () dibaca oleh saya () terbaca oleh saya () dinaiki oleh mereka () mereka naiki () dibuat oleh Ali () Ali buat () menghadiahi Siti buku. () menghadiahkan Siti buku () menghadiahkan buku kepada Siti() menghadiahi buku kepada Siti () Siti dihadiahi oleh ... buku () buku dihadiahkan oleh ... kepada Siti () membekali Najwa gula () membekalkan gula kepada Najwa () membekalkan Najwa gula () membekali gula kepada Najwa () menghidangi tetamu kuih () menghidangkan kuih kepada tetamu () menghidangkan tetamu kuih () menghidangi kuih kepada tetamu () membuat kopi untuk Siti () membuatkan kopi untuk Siti () membuatkan Siti kopi () membuat Siti kopi () kopi dibuat oleh Aini untuk Siti () Siti dibuatkan oleh Aini kopi () mengambil buku untuk Ali () mengambilkan Ali buku () mengambilkan buku untuk Ali () Johan dibelikan baju () Johan dibeli baju () Baju dibeli oleh Johan () Baju dibelikan oleh Johan () setengah kuih itu ()

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rumus dan Huraian kata bilangan pecahan mestilah menggunakan kata sendi nama daripada. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Contoh setengah daripada kuih itu () sepertiga guli () sepertiga daripada guli () sebahagian harta () sebahagian daripada harta () jamak -* jamak () jamak -»tunggal () tunggal —> jamak () banyak pokok-pokok kelapa () banyak pokok kelapa () pokok-pokok kelapa () ialah pihak kerajaan () ialah pengetua sekolah () adalah sukar () adalah benar () adalah untuk () adalah dimaklumkan () adalah merupakan () adalah bergantung () memajukan dan meningkatkan () memaju dan meningkatkan () melebarkan dan mendalamkan () melebar dan mendalamkan () memperdalam () memperdalamkan () memperbesar () memperbesarkan () memperluas () memperluaskan () mempercantik () mempercantikkan () saling tolong-menolong () tolong-menolong () saling menolong () saling hormat-menghormati () saling menghormati asap-asap () udara-udara ()

17. Frasa Nama Jamak (FNJ) KBJ -> KNT KBJ - kata bilangan jamak KNT - kata nama tunggal

18. Kata Pemeri • ialah —> FN • adalah -» FA atau FS Peringatan: adalah tidak boleh hadir di depan frasa kerja

19. Frasa Kerja Gabungan

20. Awalan "memper-" dan kata adjektif • kata adjektif hanya bergabung dengan awalan "memper-" dan bukan apitan "memper-...-kan"

21. Kata Ganda • kata ganda separa berimbuhan yang bermaksud saling tidak perlu dibubuh perkataan "saling" • kata nama yang tidak dapat dibilang tidak boleh digandakan

Rumus dan Huraian

Contoh

• air-air () PENGGUNAAN RUMUS UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH TATABAHASA Soalan 1 Faez dengan penuh yakin melangkah ke dewan peperiksaan berbekalkan doa C A B ibunya. Tiada kesalahan. D Rumus Frasa Kerja Tak Transitit KKTT → KS • melangkah ke () KKTTber-...-kan →KN • berbekalkan doa (→) Huraian Kebanyakan kata kerja tak transitif (KKTT) diikuti oleh kata sendi (KS), contohnya bertanya kepada, bergerak ke, membelok ke, bertemu dengan, dan sebagainya. Selain itu, kata kerja tak transitif yang berapitan beR-...-kan (KKTTber-...-kan) mesti diikuti oleh kata nama (KN), contohnya berdasarkan maklumat, berlandaskan agama, dan sebagainya.

No. 1

Jawapan D

• • •

Huraian A betul kerana penuh ialah kata kerja tunggal. B betul kerana KKTT (melangkah) diikuti oleh KS (ke). C betul kerana KKTT (berbekalkan) diikuti oleh KN (doa)

Soalan 2 Puan Aishah menyuruh pelajarnya memasukkan telur putih itu ke dalam adunan A C B biskut. Tiada kesalahan. D Rumus Hukum D-M Huraian Diterangkan Menerangkan telur putih putih telur Hukum D-M menetapkan bahawa perkara yang hendak diterangkan mestilah mendahului bahagian yang menerangkan. Sebagai contohnya, telur putih ialah telur yang berwarna putih manakala putih telur ialah bahagian telur yang berwarna putih.

No. Jawapan Huraian 2 B • A betul kerana kata kerja transitif menyuruh diikuti oleh kata nama pelajar. (KKT → KN) • B salah kerana telur putih ialah telur yang berwarna putih. Dalam hal ini, Puan Aisyah tidak mungkin memasukkan telur yang berwarna putih dalam adunan biskut. Yang perlu dimasukkan ialah putih telur, iaitu bahagian telur yang berwarna putih. • C betul kerana adunan bermaksud campuran tepung, gula, putih telur, dan sebagainya. Soalan 3 Wang yang saya jumpai ketika balik dari sekolah akan saya serahkan ke pihak polis. B C A Tiada kesalahan. D Rumus Frasa Kerja Pasif Diri Huraian Pertama (RFKPD1) saya jumpai () Berdasarkan RFKPD1, kata ganti nama diri pertama hendaklah diikuti oleh kata kerja pasif dijumpai oleh saya () tanpa awalan di/-. Selain itu, kata sendi nama oleh yang diikuti oleh Frasa Nama (FN) tidak diperlukan. No. Jawapan 3 C • • • Soalan 4 Perhijrahan belia ke bandar-bandar telah dapat meningkat taraf kehidupan keluarga mereka. A B C Tiada kesalahan. D Rumus Frasa Kerja Transitif Huraian KKT → KN Rumus Frasa Kerja Transitif menetapkan bahawa kata kerja transitif (KKT) mestilah diikuti oleh kata nama (KN). • meningkatkan taraf Sebagai contohnya, meningkatkan ialah KKT yang mesti diikuti oleh KN taraf. No. Jawapan Huraian 4 A • A betul kerana perhijrahan bermaksud perbuatan atau perihal berhijrah. • B salah kerana meningkat ialah kata kerja tak transitif yang mesti diikuti oleh kata sendi kepada. Yang betulnya ialah meningkatkan kerana Huraian A betul kerana saya jumpai... menepati RFKPD1 B betul kerana dari sekolah menunjukkan ATM C salah kerana kata sendi nama ke tidak menunjukkan tempat.

perkataan yang hadir selepasnya ialah kata nama, iaitu taraf. • C betul kerana kehidupan bermaksud keadaan hidup. Soalan 5 Oleh sebab telah lama tidak bersua, mereka bertukar-tukar pelbagai cerita-cerita A B C menarik dalam pertemuan itu. Tiada kesalahan. D Rumus Frasa Sendi Nama Huraian KS → KN Kata sendi nama mestilah diikuti oleh kata nama. Oleh itu, frasa oleh kerana salah disebabkan • oleh sebab () perkataan kerana ialah kata hubung. Yang betulnya • oleh kerana () ialah frasa oleh sebab kerana sebab ialah kata nama. Rumus Frasa Nama Jamak Huraian KBJ → KNT Dalam frasa nama jamak, kata bilangan jamak (KBJ) mestilah diikuti oleh kata nama tunggal (KNT). • pelbagai cerita () • pelbagai cerita-cerita () No. Jawapan 5 C • • • Huraian A betul kerana frasa oleh sebab menepati Rumus Frasa Sendi Nama. B betul kerana kata kerja tak transitif bersua tidak memerlukan pelengkap. C salah kerana frasa pelbagai cerita-cerita tidak menepati Rumus Frasa Nama Jamak.

Soalan 6 Kemalangan jalan raya yang membabitkan motosikal mencatat peratusan yang paling tinggi A B sekali berbanding dengan bas dan kereta. Tiada kesalahan. C Rumus Frasa Adjektif • amat... sekali () • sungguh ... sekali () • sangat... sekali () • ter-... sekali () • paling ... sekali () D Huraian Dalam frasa adjektif, kata penguat amat, sungguh, dan sangat boleh diikuti oleh kata penguat sekali. Sebaliknya, perkataan berawalan ter- yang bermaksud paling tidak boleh dikuti oleh kata penguat sekali. Begitu juga halnya dengan kata penguat paling. Perkataan ini tidak boleh diikuti oleh kata penguat sekali.

No. Jawapan Huraian . 6 C • A betul kerana kata kerja transitif membabitkan diikuti oleh kata nama

motosikal. • B betul kerana kata nama apitan peratusan hadir selepas kata kerja transitif mencatat. • C salah kerana frasa adjektif paling tinggi sekali tidak menepati Rumus Frasa Adjektif, iaitu kata penguat paling tidak boleh diikuti oleh kata penguat sekali. Soalan 7 Puan Lina dijahitkan dua pasang baju kurung oleh anaknya untuk dipakai pada hari raya yang A B C akan datang. Tiada kesalahan. D Rumus Apitan "di-...-kan" dan Awalan "di-" KN + di-...-kan (subjek bernyawa) • Ibu dijahitkan () • Ibu dijahit () KN + di- (subjek tidak bernyawa) • Baju dijahitkan () • Baju dijahit () No. Jawapan 7 D • Huraian Pasangan di-...-kan dan di- mempunyai rumus yang berbeza. Bagi di-...-kan, subjek mestikah bernyawa. • Puan Lina dijahitkan ... () Bagi di-, subjek mestilah tidak bernyawa. • Baju dijahit ... ()

• •

Huraian A betul kerana ibu dijahitkan mempunyai subjek yang bernyawa. Hal ini bermakna ibu mendapat manfaat daripada perbuatan jahit, iaitu dua pasang baju kurung dijahit untuk ibu. B betul kerana kata sendi oleh digunakan untuk frasa kerja pasif diri ketiga. C betul kerana kata hubung yang digunakan dalam klausa relatif.

Soalan 8 Kain sutera batik buatan tangan yang halus dikagumi oleh pelawat dari Eropah. B C A Tiada kesalahan. D Rumus Hukum D-M Diterangkan Menerangkan Batik sutera () sutera batik () Huraian Dalam bahasa Melayu, Hukum D-M menetapkan bahawa perkara yang hendak diterangkan mestilah mendahului bahagian yang menerangkan. Sebagai contoh, batik sutera ialah kain batik yang dibuat daripada benang sutera, manakala sutera batik bermaksud sutera yang dibuat daripada batik. Persoalannya ialah adakah sutera dibuat daripada batik?

Rumus Frasa Kerja Pasif Huraian Diri Ketiga KKP3 → oleh + FN Frasa Kerja Pasif Diri Ketiga (FKPD3) menetapkan bahawa KKPD3 hendaklah diikuti KS oleh, kemudian diikuti FN. Dalam • dikagumi oleh pelawat frasa ini, KS oleh sebagai pilihan, iaitu boleh digugurkan. () Contoh: • pelawat kagumi () • dikagumi oleh pelawat () • dikagumi pelawat () Rumus Kata Sendi Nama Huraian dari → ATM Penggunaan kata sendi nama dari dan daripada dapat dibezakan dengan menggunakan ATM atau KABOS. Jika selepas perkataan • dari Eropah, dari utara, tersebut ialah ATM, kita menggunakan kata sendi nama dari. dari pagi. Sebaliknya, jika selepas perkataan tersebut ialah KABOS, kita menggunakan kata sendi nama daripada. No. Jawapan Huraian 8 A • A salah kerana frasa nama sutera batik tidak menepati Hukum D-M. Jawapan yang betul ialah batik sutera. • B betul kerana kata kerja pasif dikagumi menepati rumus FKPD3. • C betul kerana kata sendi nama dari digunakan untuk ATM.

Soalan 9 Asap-asap hitam yang keluar berkepul-kepul dari ekzos lori mencemari alam sekitar. A B C Tiada kesalahan. D Rumus Kata Ganda Huraian Kata nama yang tidak dapat Asap, air, udara, hujan, dan gas tergolong sebagai benda yang dibilang tidak boleh tidak dapat dibilang. Oleh itu, perkataan-perkataan »ini digandakan tidak boleh digandakan untuk menunjukkan maksud jamak seperti asap-asap, udara-udara, air-air, hujan-hujan, dan gas-gas Rumus Apitan "men-...Huraian kan" dan "men-...-i" men-...-kan → objek Untuk membuat pilihan antara apitan men-...-kan dengan bergerak, subjek tidak apitan men-...-i, gunakan rumus yang berikut: bergerak • apitan men-...-kan menerima objek yang bergerak dan men-...-i →objek tidak subjek yang tidak bergerak bergerak, subjek bergerak - menghadiahkan buku kepada Ali • apitan men-...-i menerima objek yang tidak bergerak dan subjek yang bergerak - menghadiahi Ali buku No. Jawapan 9 A • • • Huraian A salah kerana asap ialah kata nama yang tidak dapat dibilang. Jadi, perkataan ini tidak boleh digandakan. B betul kerana berkepul-kepul menunjukkan bentuk sesuatu dan dapat dibilang. Oleh itu, perkataan berkepul boleh digandakan. C betul kerana mencemari alam bermaksud subjek bergerak, iaitu asap yang menyebabkan alam tercemar.

Soalan 10 Anak yang setia itu berada di sisi ibunya hingga ke saat terakhir. Tiada Kesalahan D A B C Rumus Frasa Sendi Nama KS → KN • sejak dari seminggu () • sejak seminggu () • selain daripada itu () • selain itu () No. Jawapan 10 B • • • Soalan 11 Encik Osman selalu mengirimkan anaknya wang pada setiap akhir bulan bagi menampung A B belanja persekolahan anaknya itu. Tiada kesalahan. C Rumus Apitan "men-...-kan" dan "men-...-i" (dua objek) men-...-kan -» OTB + kepada men-...-i -»OB • mengirimkan surat kepada • mengirimi anaknya D Huraian Huraian Rumus Frasa Sendi Nama menetapkan bahawa kata sendi nama dalam bahasa Melayu tidak boleh hadir secara berturutan.

Huraian A betul kerana kata sendi nama di menunjukkan ATM B salah kerana kata sendi nama tidak boleh hadir secara berturutan seperti hingga ke. C betul kerana perkataan terakhir bermaksud paling akhir.

Dalam ayat yang mempunyai dua objek, apitan men-...kan mestilah diikuti oleh objek tidak bernyawa (OTB), manakala apitan men-...-i mestilah diikuti oleh objek bernyawa (OB). Frasa kerja mengirimkan surat bermaksud surat menjadi barang yang dikirimkan. Frasa kerja mengirimkan anaknya pula bermaksud anak menjadi barang yang dikirimkan. Hal ini sudah tentu tidak munasabah.

No. Jawapan 11 A • • •

Huraian A salah kerana kata kerja mengirimkan sepatutnya diikuti oleh objek tidak bernyawa, iaitu wang. B betul kerana kata sendi nama pada digunakan untuk menunjukkan waktu atau masa. C betul kerana persekolahan bermaksud perihal bersekolah.

Soalan 12

Ali memusingkan badannya ke kiri dan ke kanan ketika bersenam. A ke kiri kanan C ke kiri dan kanan B kiri dan ke kanan D ke kiri dan ke kanan

Rumus Frasa Sendi Nama Gabungan ke... dan ke... • ke kiri dan ke kanan di...dan di... dan di... • di depan dan di belakang No. Jawapan 12 D •

Huraian Dalam frasa sendi nama gabungan, kata sendi nama mesti hadir dalam kedua-dua bahagian yang digabungkan seperti ke kiri dan ke kanan. Jika frasa tersebut ditulis seperti ke kiri dan kanan, frasa tersebut tidak gramatis.

• • •

Huraian A salah kerana tidak menepati rumus frasa sendi gabungan, iaitu kata sendi nama ke mestilah diulang dan kata hubung gabungan dan perlu dikekalkan. B salah kerana kata sendi ke seharusnya wujud dalam frasa sendi ke kiri. C salah kerana kata sendi ke sepatutnya hadir dalam frasa sendi ke kanan. D betul kerana frasa sendi nama gabungan ke kiri dan ke kanan menepati Rumus Frasa Sendi Nama Gabungan.

Soalan 13 Perasaan resah saya cuba selindungkan dengan tersenyum ketika menghadiri temu duga itu. A. cuba saya menyelindungkan B. saya cuba menyelindungkan C. cuba saya selindungkan D. saya cuba selindungkan Rumus Hukum Aneksi Persona KGND1 & 2 —> KK Pasif tanpa awalan • cuba saya selindungkan () • saya cuba selindungkan () Huraian Dalam Rumus Frasa Kerja Pasif, kata kerja pasif diri pertama dan diri kedua mesti diikuti oleh kata kerja pasif tanpa awalan. Hukum Aneksi Persona menetapkan bahawa ruang di antara kata ganti diri pertama atau diri kedua dengan kata kerja pasif tidak boleh dihadiri oleh sebarang perkataan lain seperti kata bantu atau kata nafi. No. Jawapan Huraian 13 C • A salah kerana tidak menepati Hukum Aneksi Persona. Hal ini demikian kerana perkataan menyelindungkan ialah KKT yang sepatutnya diikuti oleh kata nama. • B salah kerana tidak menepati Hukum Aneksi Persona. Hal ini demikian kerana perkataan menyelindungkan adalah daripada KKT yang sepatutnya diikuti oleh kata nama.

• C betul kerana frasa tersebut menepati Hukum Aneksi Persona. • D salah kerana frasa tersebut tidak menepati Hukum Aneksi Persona dengan adanya kata lain di antara kata ganti diri pertama dengan kata kerja pasif. Soalan 14 Dalam perjalanan pulang, Encik Jamal membeli goreng keledek dari gerai Mak Esah. A. membeli keledek goreng dari B. membeli goreng keledek daripada C. membeli keledek goreng daripada D. membeli goreng keledek dari Rumus Kata Sendi Nama "dari" dan*"daripada" dari (ATM) • dari Johor, dari utara, dari pagi daripada (KABOS) • daripada lima orang, daripada kekuatan, daripada kapas, daripada ibu, daripada getah Huraian Penggunaan kata sendi nama dari dan daripada dapat dibezakan dengan menggunakan ATM atau KABOS. Jika selepas perkataan tersebut ialah ATM, kita menggunakan kata sendi nama dari. Sebaliknya, jika selepas perkataan tersebut iaiah KABOS, kita menggunakan kata sendi nama daripada.

No. Jawapan Huraian 14 C • A salah kerana kata sendi nama dari tidak menepati KABOS. Dalam hal ini, kita membeli sesuatu daripada Mak Minah, bukan daripada gerai. Oleh itu, gerai Mak Minah merujuk kepada orang (KABOS) dan bukan tempat (ATM). Gerai Mak Minah ialah organisasi, iaitu institusi perniagaan. • B salah kerana goreng keledek tidak menepati Hukum D-M. Goreng keledek ialah perbuatan menggoreng. Yang betulnya ialah keledek goreng, iaitu keledek yang digoreng. • C betul kerana keledek goreng menepati Hukum D-M dan kata sendi nama daripada menepati KABOS. • D salah kerana goreng keledek tidak menepati Hukum D-M dan kata sendi nama dari tidak menepati KABOS. Soalan 15 Yang turut hadir dalam majlis itu ialah Pengarah Pelajaran Negeri. A. Yang turut hadir dalam majlis itu adalah B. Yang turut menghadiri ke majlis itu ialah C. Yang turut menghadiri majlis itu adalah D. Yang turut hadir dalam majlis itu ialah

Rumus Kata Pemeri FN + FN = ialah • Yang turut hadir dalam majlis itu ialah Pengarah Pelajaran Negeri. FN + FA atau FS = adalah • Kenyataannya adalah benar. • Hadiah ini adalah untuk ibu.

Huraian Kata pemeri ialah hendaklah digunakan dalam ayat yang berpola FN + FN. Sebaliknya, kata pemeri adalah digunakan dalam ayat yang berpola FN + FA atau FN + FS. Kata pemeri adalah tidak boleh hadir di hadapan kata kerja seperti adalah dimaklumkan, adalah merupakan, adalah bergantung, dan sebagainya.

No. Jawapan Huraian 15 D • A salah kerana subjek ayat ialah frasa nama. Oleh itu, kata pemeri ialah sepatutnya digunakan. • B salah kerana kata kerja transitif menghadiri diikuti oleh kata sendi nama ke. • C salah kerana subjek ayat ialah frasa nama. Oleh itu, kata pemeri ialah sepatutnya digunakan. • D betul kerana subjeknya ialah frasa nama. Oleh itu, kata pemeri ialah tepat digunakan dalam ayat yang berpola FN+FN.

Soalan 16 Mak Cik Minah sekeluarga pulang ke kampung sejak dari seminggu yang lalu untuk berjumpa dengan saudara-mara mereka. A. pada seminggu yang lalu B. daripada seminggu yang lalu C. sejak seminggu yang lalu D. sejak dari seminggu yang lalu Rumus Frasa Sendi Nama Huraian KS -» KN Rumus Frasa Sendi Nama menetapkan bahawa kata sendi nama tidak boleh hadir secara berturutan. • sejak dari seminggu () • sejak seminggu () • selain daripada itu () • selain itu () No. Jawapan Huraian 16 C • A salah kerana penggunaan kata sendi nama pada dalam ayat itu tidak tepat. Kalau menggunakan pada, perkataan yang mengikutinya seharusnya minggu. • B salah kerana penggunaan kata sendi nama daripada tidak menepati KABOS. • C betul kerana kata sendi nama sejak diikuti oleh frasa nama. • D salah kerana penggunaan kata sendi nama secara berturutan Soalan 17 Daripada sehari ke sehari. Encik Sharif menanti kepulangan anaknya dari luar negara dengansabar. A. dari hari ke sehari B. daripada sehari ke hari C. dari sehari ke sehari D. daripada sehari ke sehari Rumus Frasa Sendi Nama Berpasangan dari ...ke... • dari Muar ke Melaka • dari masa ke masa • dari semasa ke semasa daripada ...kepada... • daripada ibu kepada anak • daripada orang kepada Huraian Dalam frasa sendi nama yang berpasangan, kata sendi nama dari berpasangan dengan kata sendi ke atau hingga, kata sendi nama daripada berpasangan dengan kepada, kata sendi nama sejak dengan hingga, dan sebagainya. Selain itu, dalam frasa tersebut, terdapat perkataan yang sama yang mesti dikekalkan seperti ... masa... masa semasa.. .semasa..., dan sebagainya. Frasa tersebut salah jika ditulis

Rumus Frasa Sendi Nama Huraian Berpasangan orang sejak ...hingga... • sejak dahuiu hingga kini seperti yang berikut: antara ...dengan... • dari masa ke semasa () • antara saya dengan Ali • dari semasa ke masa () dari ...hingga... • dari setahun ke tahun () • dari mula hingga akhir • daripada seorang kepada orang () No. Jawapan Huraian 17 C • A salah kerana tidak menepati Rumus Frasa Sendi Nama Berpasangan, iaitu perkataan hari mestilah diulang seperti "dari hari ke hari". • B salah kerana kata sendi nama daripada seharusnya berpasangan dengan kata sendi nama kepada. • C betul kerana kata sendi nama dari berpasangan dengan kata sendi nama ke dan perkataan sehari diulang. • D salah kerana kata sendi nama daripada sepatutnya berpasangan dengan kata sendi nama kepada. Soalan 18 Pembangunan negara kita hendaklah berteras Rukun Negara. A. berteraskan kepada Rukun Negara B. berteraskan pada Rukun Negara C. berteraskan Rukun Negara D. berteras Rukun Negara Rumus Frasa Kerja Tak Huraian Transitif KKTT →KS Kebanyakan kata kerja tak transitif (KKTT) diikuti oleh kata sendi (KS), contohnya bertanya kepada, bergerak ke, • melangkah ke () membelok ke, dan bertemu dengan. Selain itu, kata kerja • melekat pada () tak transitif yang berapitan ber-...-kan (KKTTber-...-kan) KKTT ber-...-kan → KN mesti diikuti oleh kata nama (KN). Contohnya berdasarkan • berbekalkan doa () maklumat, berlandaskan agama, dan berpandukan peta. * • berdasarkan pada peta ()

No. Jawapan 18 C • • • •

A B C D

Huraian salah kerana berteraskan (KKTT) diikuti oleh kata sendi nama kepada. salah kerana berteraskan (KKTT) diikuti oleh kata sendi nama pada. betul kerana berteraskan (KKTT) diikuti oleh kata nama salah kerana berteras (KKTT) sepatutnya diikuti oleh kata sendi nama pada.

Soalan 19 "Akan saya tonton pertandingan itu pada malam ini," beritahu Yusof kepada rakannya. A. Akan ditonton oleh saya pertandingan itu B. Akan ditonton pertandingan itu oleh saya C. Akan saya menonton pertandingan itu D. Akan saya tonton pertandingan itu Rumus Frasa Kerja Pasif Diri Pertama (RFKP1) KKPD1 - KKP tanpa awalan • saya jumpai () • dijumpai oleh saya () Huraian Berdasarkan RFKPD1, kata ganti nama diri pertama hendaklah diikuti oleh kata kerja pasif tanpa awalan di-. Selain itu, kata sendi nama oleh yang diikuti oleh frasa nama(FN) tidak diperlukan.

No. Jawapan 19 D • • • • Soalan 20

Huraian A salah kerana frasa ditonton oleh saya tidak menepati RFKPD1 B salah kerana frasa oleh saya tidak menepati RFKPD1 C salah kerana frasa akan saya menonton tidak menepati RFKPD1 D betul kerana frasa akan saya tonton menepati RPKPD1.

Banyak pepohon kelapa yang sudah tua itu ditebang untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. A. banyak pohon-pohon kelapa B. pohon-pohon kelapa C. pepohon-pepohon kelapa D. banyak pepohon kelapa

Rumus Frasa Nama Jamak KBJ → KNT • pelbagai cerita () • pelbagai cerita-cerita () • banyak pohon kelapa () • banyak pepohon kelapa () No. Jawapan 20 B • • • •

Huraian Dalam Frasa Nama Jamak (FNJ), kata bilangan jamak (KBJ) mestilah diikuti oleh kata nama tunggal (KNT).

Huraian A salah kerana banyak pohon-pohon terdapat unsur kelewahan bahasa dan tidak menepati Rumus Frasa Nama Jamak. B betul kerana pohon-pohon kelapa menepati Rumus Frasa Nama Jamak. C salah kerana pepohon-pepohon kelapa terdapat unsur kelewahan bahasa dan tidak menepati Rumus Frasa Nama Jamak. D salah kerana banyak pepohon kelapa terdapat unsur kelewahan bahasa dan tidak menepati Rumus Frasa Nama Jamak.

Soalan 21 Sebahagian daripada harta-harta pusaka itu disumbangkan kepada anak-anak yatim. A. sebahagian harta B. sebahagian dari harta C. sebahagian daripada harta D. sebahagian daripada harta-harta Rumus Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan pecahan mestilah menggunakan kata sendi nama daripada. • sebahagian harta () • sebahagian daripada harta () No. Jawapan 21 C • • • • Huraian Kata bilangan pecahan terdiri daripada setengah, seperempat, separuh, sebahagian, dan sebagainya yang bermaksud satu daripada dua bahagian, satu daripada empat bahagian, satu daripada dua bahagian, dan sebagainya.

Huraian A salah kerana sebahagian harta tidak menepati rumus kata biiangan pecahan. B salah kerana dari harta tidak menunjukkan ATM. C betul kerana sebahagian daripada harta menepati Rumus Kata Bilangan Pecahan dan menunjukkan KABOS. D salah kerana harta-harta menunjukkan kelewahan bahasa disebabkan sebahagian menunjukkan maksud jamak.

Soalan 22 I. Almari yang usang itu dipenuhi majalah-majalah lama. II. Ayam kari yang dijual di Restoran Pelita mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada para pelanggan. III. Sejak bersara daripada perkhidmatan tentera, Pak Jamil mendamar di hutan untuk mengisi masa lapang. IV. Setiap hari, Nor Afiqah berkayuh basikal sejauh lima kilometer ke sekolahnya. A. B. C. D. I dan II sahaja III dan IV sahaja I, III, dan IV sahaja II, III, dan IV sahaja Huraian I salah kerana frasa nama jamak dipenuhi majalah-majalah tidak tepat. Yang betulnya ialah dipenuhi majalah. II salah kerana frasa nama ayam kari tidak menepati Hukum D-M. Yang betulnya ialah kari ayam, iaitu sejenis lauk atau masakan. III dan IV tiada sebarang kesalahan bahasa.

No. Jawapan 22 B • • • Soalan 23 I.

Bangunan pentadbiran baharu Kerajaan Negeri yang teramat cantik itu telah dirasmikan oleh Menteri Besar. II. Percikan bunga api itu kelihatan sungguh indah pada malam sambutan Hari Kebangsaan. III. Umar meminjam buku cerita yang baharu itu kepada kawannya. IV. Kami baru sahaja tiba ke pusat peranginan yang terkenal di Pulau Langkawi itu. A. B. C. D. I dan II sahaja I dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja

No. Jawapan Huraian 23 A • I betul kerana frasa teramat cantik menepati Rumus Frasa Adjektif. • II tiada kesalahan bahasa • III salah kerana kata kerja transitif meminjam sepatutnya mempunyai akhiran -kan untuk menunjukkan bahawa objek, iaitu buku, bergerak. • IV salah kerana frasa tiba ke tidak tepat. Yang betulnya ialah tiba di (tiada pergerakan)

I Ah Leong terbaring keletihan setelah pulang daripada menjaja aiskrim. II. Encik Arshad memasuki surat itu ke dalam peti surat di pejabat pos. III. Saya tidak dapat mendengar apa-apa yang dicakapkan oleh Salmah kerana suasana hangar bingar. IV Warna kain itu telah luput kerana acap kali dibasuh oleh Rashidah. A. B. C. D. I dan II sahaja I dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja

Rumus Apitan "men-...-kan" dan "men-...-i" memasuki - objek tidak bergerak, subjek bergerak memasukkan objek bergerak, subjek tidak bergerak No. Jawapan 24 B • • • •

Huraian Dalam apitan men-...-i, subjek yang bergerak. • Ali memasuki bilik... (Ali yang bergerak) Sebaliknya, dalam apitan men-...-kan, objek yang bergerak. • Ali memasukkan surat... (surat yang bergerak)

Huraian I betul kerana frasa daripada menjaja aiskrim menepati KABOS. II salah kerana kata kerja memasuki menunjukkan subjek bergerak. Dalam hal ini, Encik Arshad tidak mungkin masuk ke dalam sampul surat. III tiada kesalahan bahasa. IV salah kerana penggunaan perkataan luput yang bermaksud "hilang" tidak tepat. Yang betulnya ialah luntur, iaitu "turun warnanya" atau "warna yang semakin pudar".

Soalan 25 I II III IV A. B. C. D. Kita patut menghabiskan percutian kita dengan melancong di negara sendiri. Tempat peranginan di daerah Kulim itu sentiasa dikunjungi pelancong. Pelajar yang kena hukum oleh guru disiplin itu telah menginsafi kesilapannya. Petani-petani di kawasan itu bersetuju untuk memulakan menanam padi jenis terbaru. I dan II sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja I, II, dan III sahaja

No. Jawapan

Huraian

25

B

• I, II, dan III betul. • IV salah kerana kata kerja transitif memulakan mestilah diikuti oleh kata nama atau frasa nama, iaitu tanaman. menanam ialah kata kerja dan menamam padi ialah frasa kerja. Oleh itu, frasa memulakan menanam padi tidak menepati Rumus Frasa Kata Transitif.

IMBUHAN ,,meN-...-i" DAN HmeN-...-kan": OBJEK BERGERAK DAN OBJEKTIDAK BERGERAK

1. 2. 3.

Dalam bahasa Melayu, pelajar sering mengalami kekeliruan ketika menggunakan apitan meN-...-i dan apitan meN-...-kan. Untuk mengatasi kekeliruan dalam penggunaan apitan meN-...-i dan apitan meN-...-kan, kita dapat menggunakan petua objek bergerak (OB) dan objek tidak bergerak (OTB). Perkataan berapitan men-...-kan biasanya diikuti oleh OB dan perkataan yang berapitan men-...-i biasanya diikuti oleh OTB. Lihat ayat-ayat contoh di bawah ini: (a) Samy menaikkan bendera Malaysia. (b) Samy menaiki tangga itu untuk ke tingkat atas.

4.

Dalam ayat (a), objek yang hadir selepas kata kerja transitif menaikkan, iaitu bendera, merupakan objek bergerak. Dalam ayat itu, bendera bergerak dari bawah ke atas, sedangkan Samy, sebagai subjek dalam ayat, tidak bergerak. Dalam ayat (b), objek yang hadir selepas kata kerja transitif menaiki, iaitu tangga, merupakan objek tidak bergerak. Dalam ayat itu, yang bergerak ialah subjek, iaitu Samy, manakala tangga, sebagai objek, tidak bergerak. Untuk membuktikan petua ini sesuai digunakan, lihatlah ayat-ayat yang dipaparkan di bawah ini berserta ulasannya.

AYAT CONTOH DAN ULASAN Ayat Contoh dan Ulasan 1 • Said melontarkan kambing itu dengan batu. Ulasan (OB → batu; OTB → kambing) Ayat ini salah kerana perkataan melontarkan sepatutnya diikuti oleh objek bergerak. Oleh itu, ayat itu hendaklah dibetulkan seperti yang berikut: • • 2 • Said melontari kambing itu dengan batu. () Said melontarkan batu ke arah kambing itu. () Saya mengirimi Betty surat. Ulasan (OB→ surat; OTB → Betty) Ayat ini betul kerana perkataan mengirimi diikuti oleh objek tidak bergerak. Ayat lain yang membawa makna yang sama, iaitu menunjukkan objek bergerak, adalah seperti yang berikut: • 3 Saya mengirimkan surat kepada Betty. Saya menghutangkan Ahmad wang sebanyak RM20.00 Ulasan (OB → wang; OTB → Ahmad) Ayat ini salah kerana perkataan menghutangkan sepatutnya diikuti oleh objek bergerak. Oleh itu, ayat itu hendaklah dibetulkan seperti yang berikut: • • 4 • Saya menghutangi Ahmad wang sebanyak RM20.00. () Saya menghutangkan wang sebanyak RM20.00 kepada Ahmad. () Sultan menganugerahi pingat kepada Menteri Besar. Ulasan

(OB → pingat; OTB → Menteri Besar) Ayat ini salah kerana perkataan menganugerahi sepatutnya diikuti oleh objek bergerak. Oleh itu, ayat itu hendaklah dibetulkan seperti yang berikut: • • 5 • Sultan menganugerahi Menteri Besar pingat. () Sultan menganugerahkan pingat kepada Menteri Besar. () Rosli memberikan pensel itu kepada Zainal.

Ulasan (OB → pensel; OTB → Zainal) Ayat ini betul kerana perkataan memberikan diikuti oleh objek bergerak. Ayat lain yang membawa makna yang sama, iaitu menunjukkan objek tidak bergerak, adalah seperti yang berikut: • Rosli memberi Zainal pensel itu.

Ayat Contoh dan Ulasan 6 • Guru membebani murid-murid dengan kerja rumah. Ulasan (OB → kerja rumah; OTB → murid-murid) Ayat ini betul kerana perkataan membebani diikuti oleh objek tidak bergerak. Ayat lain yang membawa makna yang sama, iaitu menunjukkan objek tidak bergerak, adalah seperti yang berikut: • 7 • Guru membebankan kerja rumah kepada murid-murid. Mary memasuki buku itu ke dalam laci.

Ulasan (OB → buku; OTB → laci) Ayat ini salah kerana perkataan memasuki sepatutnya diikuti oleh objek tidak bergerak. Oleh itu, ayat itu hendaklah dibetulkan seperti yang berikut: • 8 • Mimi memasukkan buku itu ke dalam laci. Puan Nina menghidangkan tetamu makanan.

Ulasan (OB → makanan; OTB → tetamu) Ayat ini salah kerana perkataan menghidangkan sepatutnya diikuti oleh objek bergerak. Oleh itu, ayat itu hendaklah dibetulkan seperti yang berikut: • • 9 Puan Nina menghidangkan makanan kepada tetamu. () Puan Nina menghidangi tetamu makanan. ()

Air mata membasahkan pipi Rogayah. Ulasan (OB → air mata; OTB → pipi) Ayat ini salah kerana perkataan membasahkan sepatutnya diikuti oleh objek bergerak. Oleh itu, ayat ini hendaklah dibetulkan seperti yang berikut: • Air mata membasahi pipi Rogayah.

10 Tuhan mencucurkan rahmat kepada hambanya. Ulasan (OB → rahmat; OTB → hambanya) Ayat ini betul kerana perkataan mencucurkan diikuti oleh objek bergerak. Ayat lain yang membawa makna yang sama, iaitu menunjukkan objek tidak bergerak, adalah seperti yang berikut: • Tuhan mencucuri hambanya rahmat.