MZ MULTIMEDIA ENTERPRISE

Company No: CO001114574-D

Email mzmultimedia@mzmultimedia.net
Laman web http://www.mzmultimedia.net

RANCANGAN PERNIAGAAN

DISEDIAKAN OLEH
Zolkiflee M. S.
TARIKH
8hb Jun 2006

ISI KANDUNGAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PENGENALAN.................................................................................................... 1
VISI....................................................................................................................... 2
MISI ...................................................................................................................... 2
OBJEKTIF ............................................................................................................ 2
TUJUAN ............................................................................................................... 3
LATARBELAKANG SYARIKAT ...................................................................... 4
6.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMILIK .............................................................. 4
6.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT ................................................................... 5
7. ASPEK OPERASI ................................................................................................ 6
7.1 JENIS PERNIAGAAN ...................................................................................... 6
7.2 PENGALAMAN................................................................................................ 6
7.3. TENAGA KERJA.............................................................................................. 7
7.4 PERALATAN DAN PERKAKASAN ............................................................... 7
8. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI............................................................. 8
8.1 AHLI SYARIKAT.............................................................................................. 8
8.2 CARTA ORGANISASI...................................................................................... 9
9. PROJEK CADANGAN ...................................................................................... 10
9.1 PERKHIDMATAN DAN PRODUK BARU. .................................................. 10
9.2. KEPERLUAN ................................................................................................. 11
9.3
BUTIR BELANJAWAN ............................................................................ 11
9.3
BELANJAWAN PENGURUSAN ............................................................. 12
9.4
BELANJAWAN PERMULAAN ............................................................... 12
9.5
PERALATAN YANG SEDIA ADA.......................................................... 12
9.6 KEMUDAHAN ASAS /LOKASI .................................................................... 13
10.
ASPEK PEMASARAN .................................................................................. 14
10.1. ANALISIS PASARAN.............................................................................. 14
10.2 SAIZ PASARAN. ....................................................................................... 14
10.3 PERSAINGAN ........................................................................................... 14
10.4 SYER PASARAN....................................................................................... 14
10.5 STRATEGI PEMASARAN ....................................................................... 15
11.
ASPEK KEWANGAN ................................................................................... 16
12.
KESIMPULAN............................................................................................... 21

MZ Multimedia Enterprise

1.

PENGENALAN

Syarikat MZ Multimedia Enterprise ada lah sebuah syarikat
bumiputera yang berdaftar pada tahun 1997 yang memulakan
operasinya di Shah Alam dan bertapak di Melaka sejak Ogos 2001.

Adalah tanggung jawab kami pengusaha bumiputera dalam negeri
Melaka untuk merealisasikan hasrat kerajaan negeri Melaka dan
menyahut seruan kerajaan untuk menjadikan Melaka sebuah negeri
ICT serta mencapai matlamat sebagai Negeri bertaraf MSC .

Kelebihan kami adalah dengan mempunyai kakitangan dan kepakaran
dalam bidang ICT serta kerjasama kami dengan K-Incubator dibawah
Pejabat Ketua Menteri Melaka.

Perniagaan ini mempunyai potensi yang baik khusus dikawasan yang
kami pilih untuk beroperasi serta kurangnya persaingan.

1

MZ Multimedia Enterprise

2.

VISI

Menjadi pengusaha bumiputera dalam bidang ICT untuk memajukan
ekonomi dan taraf negeri Melaka.
3.

MISI

Menyahut seruan kerajaan untuk mencapai matlamat kerajaan
menjadikan Melaka bertaraf MSC dan membantu usahawan usahawan
dalam membentuk perniagaan mereka ke peringkat global berteraskan
ICT..

4.

OBJEKTIF

Melatih dan melahirkan kakitangan technical dari penduduk setempat
dan menyumbang untuk menaikkan taraf ekonomi negara.
Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan peniaga dah pengusaha
bumiputera untuk mencapai taraf global dalam bidang perniagaan.
Menggalakkan penggunaan ICT di kalangan Guru guru sekolah
sebagai satu media untuk menyampai kan maklumat dalam bidang
pelajaran.

2

MZ Multimedia Enterprise

5.

TUJUAN

Perancangan untuk mempebesarkan perniagaan ini dibuat dengan
tujuan, untuk mendapatkan Ppembiayaan dari institiusi kewangan
bagi melancarkan lagi usaha kami didalam mengejar perkembangan
ICT dan melatih para usahawan mengguna kemudahan ICT dalam
perniagaan mereka. Syarikat kami perlu menyediakan tempat yang
luas sebagai pusat latihan dan bimbingan dan peralatan yang berkaitan
bagi tujuan tersebut.
Kerjasama pihak tuan amat diperlukan bagi kami menjayakan sebuah
lagi perniagaan yang diusahakan oleh kaum bumiputera.

3

MZ Multimedia Enterprise

6.

LATARBELAKANG SYARIKAT

6.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMILIK

Nama

: Nur Farina Binti Muhamad Fauzi

No. Kad Pengenalan

: 840920105238

Alamat Tetap

: No 33 Jalan Seri Mas 14
Taman Seri Telok Mas,
Telok Mas, 75460
Melaka

Tarikh Lahir

: 20/9/84

Umur

: 22thn

Jantina

: Perempuan

Warganegara

: Malaysia

Agama

: Islam

Pengalaman Kerja

: 3 thn

Pekerjaan Sekarang

: Usahawan

Jawatan Dalam Syarikat : Pengarah Urusan

4

MZ Multimedia Enterprise

6.2 LATAR BELAKANG SYARIKAT

Nama Syarikat

: MZ Multimedia Enterprise

Alamat Perniagaan
/Pejabat

: No 42-1 Jalan Seri Mas 2
Taman Seri Telok Mas
Telok Mas Melaka

No Talipon
No Fax

:
:

Pemegang Saham

: 100% Bumiputera

Jenis perniagaan
yang dijalankan

: Pusat Latihan Computer,
Internet Cafe
Baik Pulih Computer

06-2610154
06-2610234

No Pendaftaran
Perniagaan

: CO001114574-D

Akaun Bank

:

Akaun No.

:

Jenis Perniagaan

: Sendiri

Tarikh Daftar Perniagaan : 1/04/1997

*Sertakan salinan sijil perniagaan, serta sijil-sijil yang berkenaan dan yang telah disahkan.

5

MZ Multimedia Enterprise

7.

ASPEK OPERASI

7.1 JENIS PERNIAGAAN

Perniagaan ini ada lah dalam bentuk perkhidmatan dalam bidang ICT
seperti berikut
a.

Latihan komputer

b.

Jualan/servis/naik taraf komputer

c.

Perunding Projek

d.

Pemasangan Rangkaian Komputer

e.

Melayar Internet / Membina Laman Web

7.2 PENGALAMAN

Sejak beroperasi pada tahun 1997, MZ Multimedia Enterprise telah
mengendalikan berbagai latihan komputer dalam bidang berikut:
a.

MS Office

b.

MS Project

c.

PC Support

d.

Anti Virus Warfare

Antara institiusi yang telah mendapat perkhidmatan kami ia lah:
a. Perbadanan Kemajuan Petanian Selangor
b. Syarikat Pengurusan Ladang Selangor
c. Esso Malaysia
d. Petronas Dagangan
e. Petronas Cari Gali
f. Sarawak Shell Malaysia
g. Asian Bintulu Fertilizer
h. Rajang Port Autority
i. Jabatan Perkhidmatan Awam Brunei
6

MZ Multimedia Enterprise

MZ Multimedia Enterprise telah memulakan perniagaan di Melaka pada
Ogos 2001 dengan modal sendiri sebanyak RM40,000 dan berpeluang
memberi perkhidmatan dalam program Kursus Komputer Untuk Warga
Pencen dan Suri Rumah anjuran K-Ekonomi di bawah Pejabat Ketua
Menteri Melaka. MZ Multimedia Enterprise ada lah sebuah syarikat yang
telah berdaftar dengan K-Incubator untuk menjalankan program tersebut.
7.3. TENAGA KERJA.

MZ Multimedia Enterprise mempunyai tenaga yang mahir dalam
bidang latihan dan teknikal serta wakil pemasaran yang agresif untuk
pemasaran produk.
7.4 PERALATAN DAN PERKAKASAN

Buat masa ini MZ Multimedia Enterprise beroperasi dengan peralatan
berikut
a.

computer dan perabot

8 unit

b

pencetak

1 unit

c

hub dan modem

1 set

MZ Multimedia Enterprise bercadang untuk memohon bantuan bagi
menambah peralatan yang bagi tujuan latihan dan perkhidmatan yang
yang diperlukan.

7

MZ Multimedia Enterprise

8.

ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI.

8.1 AHLI SYARIKAT

Syarikat MZ Multimedia Enterprise buat masa ini di
kendalikan oleh ahli ahli perikut:
1.

Cik Nur Farina Md Fauzi

Pemilik (100%)

Berkecimpungan dalam bidang perniagaan dan
menjadikan ICT sebagai satu peluang untuk menjana
pendapatan.
2.

En Zolkiflee Md Salleh

Perancang/Pengajar

Seorang yang mahir dalam bidang latihan dan
teknikal komputer selama 10 tahun. Beliau ada lah
Microsoft Certified Trainer sejak tahun 1998.
3.

Puan Marina Abd Jalil

Pentadbiran/Kewangan

Bekas kakitangan kerajaan dan mahir dalam
pengurusan dan kewangan.
4.

Pn Zuraidah Abd Rahman Pemasaran
Seorang yang mahir dalam pemasaran dan telah

berkecimpong dalam bidang tersebut sejak 7 tahun.

8

MZ Multimedia Enterprise
8.2 CARTA ORGANISASI

Farina
Pengarah Urusan

Zolkiflee
Perancang/Latihan

Pen Pelatih

Marina
Pentadbiran/Kewangan

Pen teknikal

Zuraidah
Pemasaran

Pen Pemasaran

Pen Pemasaran

Untuk membentuk sebuah organisasi yang lengkap dan agresif
serta produktif, MZ Multimedia Enterprise bercadang untuk
menambah kakitangan di bahagian pemasaran dan teknikal.

9

MZ Multimedia Enterprise

9.

PROJEK CADANGAN

9.1 PERKHIDMATAN DAN PRODUK BARU.

MZ

Multimedia

Enterprise

bercadang

untuk

memperluaskan

perniagaan dengan menambah perkhidmatan dalam bidang ICT seprti
berikut.
a.

Perkhidmatan Digital Photography dan Latihan
Perkhidmatan ini ada lah memproses gambar digital untuk di
jadikan vcd(fomat video compact disc). Selain itu MZ
Multimedia Enterprise juga bercadang untuk membuka kelas
latihan bagi tujuan tersebut untuk yang berminat dan pengusaha
pengusaha bumiputera bagi menambahkan lagi perkhidmatan
jualan mereka.

b.

Perkhidmatan Webhosting dan Membina Laman Web
Produk terbaru yang akan diedarkan oleh MZ Multimedia
Enterprise merupakan Webhosting dan pembinaan laman web
untuk para usahawan dan individu. Tujuan nya untuk
menaikkan taraf pengusaha pengusaha bumiputra diperingkat
antarabangsa untuk memmasarkan dan mengiklankan syarikat
dan produk mereka.

c.

Mobile Income
Produk mobile income ini ada lah produk yang terbaru yang
akan di pasarkan. Produk ini secara rengkas nya adalah berupa
mesin carian atau ‘ search engine ‘ yang di lakukan melalui
telefon bimbit berbentuk sms atau pesanan rengkas.

10

MZ Multimedia Enterprise

Kesemua produk produk dan perkhidmatan diatas ada lah yang terbaru
dan memberi menafaat kepada ramai pengguna terutama pengusaha
pengusaha yang baru dan yang sedang membangun.
9.2. KEPERLUAN .

Bagi mencapai matlamat di atas MZ Multimedia Enterprise
memerlukan bantuan untuk menambah perkasasan dan juga mendapatkan
tempat yang sesuai dan luas bagi menjalankan latihan dan operasi yang
terbabit.
Kami memerlukan modal tambahan untuk berikut:a.

Menyewa ruang perniagaan yang luas dan menepati kehendak
MBMB dan Bomba.

b.

Menambah perlatan dan perkakasan komputer

c.

Membeli projector bagi tujuan mengajar

d.

Membeli bahan bahan stock berupa Sharksurf Webhosting dan
Mobile Income.

9.3 BUTIR BELANJAWAN

1. Alamat Peniagaan

: No. 34 Jalan Seri Mas 2
Taman Seri Telok Mas
Telok Mas

2. Jenis
3.Jumlah Modal Diperlukan

: Perkhidmatan Computer/Latihan
: RM 66,000.00

11

MZ Multimedia Enterprise

9.3 BELANJAWAN PENGURUSAN

GAJI

6,000.00

SOCSO

90.00

EPF

660.00

SEWA

1.750.00

API/AIR

250.00

Tel/Internet

250.00

INS

1.000.00

ALAT TULIS

500.00

PELBAGAI

1.500.00

12,000.00

9.4 BELANJAWAN PERMULAAN

Komputer (10 unit)

18,000.00

Komputer Riba (2 unit)

8,000.00

Alat Projector / Scanner / Printer

5,000.00

Perabot dan Pemasangan

5,000.00

Ubahsuai Pejabat/Kedai

5,000.00

Deposit Kedai

5,250.00

Deposit Api/Air

900.00

Peralatan Keselamatan

350.00

Naik Taraf Komputer Sedia Ada

5.000.00

Stok Produk

5.000.00

Hub dan Pemasangan Rangkaian

500.00

58,000.00

9.5 PERALATAN YANG SEDIA ADA

Komputer (8 unit)

12,000.00

Printer / Hub / Perabot / Fax

3,000.00

12

15,000.00

MZ Multimedia Enterprise
9.6 KEMUDAHAN ASAS /LOKASI

Lokasi yang dipilih ialah di kawasan perniagaan di Telok Mas
yang telah di iktiraf sebagai pekan kecil berdekatan dengan Sekolah dan
kawasan perumahan.
Premis yang dicadangkan merupakan rumah kedai 2 tingkat yang akan
kami jadikan pejabat, bilik latihan dan juga melayar internet. Kesemua
kemudahan telah tersedia hanya memerlukan pembayaran deposit dan
pengubahsuaian.
Bekalan letrik dan air mencukupi bagi projek kami berserta surat
perjanjian sewa dan ianya terikat selama dua tahun dan boleh di
perbaharui.

13

MZ Multimedia Enterprise

10. ASPEK PEMASARAN
10.1.

ANALISIS PASARAN

Memandangkan ramai pengusaha bumiputera yang baru dan lama di
Melaka ini tidak mempunyai bantuan ICT dalam perkembangan
perniagaan mereka, maka ini lah peluang kami untuk membantu mereka
dalam menaikan taraf perniagaan mereka.
Sasaran kami ada lah seperti berikut:
1

Peniaga Peniaga Baru Dan Lama

2

Pengusaha Pengusaha Produk Desa

3

Persatuan Usahawan/Usahawanita

4

Peniaga Persendirian

5

Orang Awam
10.2

SAIZ PASARAN.

Saiz pasaran di dianggarkan lebih. Penduduknya terdiri dari pelbagai
golongan masyarakat serta kewujudan kawasan meluaskan lagi saiz
pasaran syarikat kami.
10.3

PERSAINGAN

Kami sudah mengenal pasti pesaingan yang ada dan ini tidak
menjejaskan perkhidamtan dan pemasaran kami.
10.4

SYER PASARAN.

Oleh kerana adanya persaing maka syarikat kami cuba untuk
menguasai 40% kawasan pasaran di seluruh kawasan selatan
semenanjung, Melaka dan Negri Sembilan.

14

MZ Multimedia Enterprise

10.5

STRATEGI PEMASARAN

Pada 3 bulan pertama permulaan operasi, kami akan mempromosi kan
produk kami kepada pengusaha pengusaha melalui hebahan dan juga
iklan. MZ Multimedia Enterprise juga mempunyai lama web sendiri
untuk mengiklan peduk dan perkhidmatan. Pada peringkat awal kami
telah pun mepertengahkan produk kami semasa kursus, seminar dan
karnival di Melaka Tengah.
Pada bulan berikut nya kami akan memasarkan produk produk kami
kepada pengusaha pengusaha di daerah Jasin dan Alor Gajah dan seterus
nya luar Melaka.

15

MZ Multimedia Enterprise

11. ASPEK KEWANGAN
11.1 Sales Forecasts
Monthly Sales Forecasts - first year (cash)
Month JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Total
2006

Sharksurf

1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970

2,970

29,700

MobileIcome

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

4,800

57,600

Digital VCD

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

6,000

60,000

Training

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000

21,000

Internet

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500

15,000

Website building

3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5,000

52,500

Totals 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270

235,800

Monthly Sales Forecasts - first year (units)

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
JAN

FEB

MAR
Sharksurf

APR

MAY

MobileIcome

JUN

JUL

Digital VCD

AUG

SEP

Training

OCT
Internet

NOV

DEC

Website building

Annual Sales Forecast (cash)
Year

2006

2007

2008

2009

2010

Sharksurf

29,700

31,482

33,264

35,046

36,828

MobileIcome

57,600

60,480

63,360

66,816

70,272

Digital VCD

60,000

63,600

67,200

70,800

74,400

Training

21,000

22,200

23,400

24,600

25,800

Internet

15,000

15,780

16,560

17,400

18,300

Website building

52,500

55,500

61,500

70,500

84,000

235,800

249,042

265,284

285,162

309,600

Totals

16

MZ Multimedia Enterprise

11.2 Profit and Loss
Profit and Loss
Year

2006

2007

2008

2009

2010

Sales

235,800

249,042

265,284

285,162

309,600

Cost of sales

103,500

109,194

115,488

122,832

131,106

Gross margin

132,300

139,848

149,796

162,330

178,494

Personnel

36,000

36,900

37,823

38,768

39,737

General costs

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

Sales Cost

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,300

24,948

33,974

45,562

60,757

Fixed costs

Profit before depreciation
Depreciation
Sales profit
Interest on loans
Grants
Profit before tax
Taxes
Profit after tax

3,830

3,830

3,830

3,830

3,830

14,470

21,118

30,143

41,732

56,927

-2,242

-1,778

-1,298

-801

-286

0

0

0

0

0

12,228

19,340

28,845

40,931

56,641

1,223

1,934

2,885

4,093

5,664

11,005

17,406

25,961

36,838

50,977

17

MZ Multimedia Enterprise
11.3 Cash Flow
Cash Flow Forecast - first year
Month JAN
Received payments

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC Total 2006

117,03 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270
0

335,800

Sharksurf
MobileIcome

1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

29,700
57,600

Digital VCD

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

60,000

Training
Internet

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

21,000
15,000

Website building

3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

52,500

Shareholder investment

30,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

Third party

70,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,000

Outgoing payments

72,933 16,933 19,933 16,933 19,933 16,933 21,863 18,863 21,863 18,863 21,863 18,863

285,781

Purchases

7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 9,590 9,590 9,590 9,590 9,590 9,590

103,500

Personnel

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

36,000

National Insurance

0

0

Income tax
General costs

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

0
60,000

Sales Cost

3,000

0

18,000

Start up costs
Loans

6,150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273 1,273

6,150
15,281

Investments
Financial costs

0

0

0

0 3,000

0

0

0 3,000

0

0

0 3,000

0

0

0 3,000

0

0

0 3,000

46,850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
97 -2,903

0
97

0
0
407 3,407

0
50,019

Taxes
Cash Flow

0
44,097

0
0
97 -2,903

Cash Balance

44,097 44,193 41,290 41,386 38,483 38,579 38,986 42,393 42,799 46,206 46,612 50,019

18

0
0
407 3,407

0
0
407 3,407

MZ Multimedia Enterprise

Year
Received payments

Cash Flow Forecast - years
2006
2007
2008

2009

2010

335,800

249,042

265,284

285,162

309,600

Sharksurf

29,700

31,482

33,264

35,046

36,828

MobileIcome
Digital VCD

57,600
60,000

60,480
63,600

63,360
67,200

66,816
70,800

70,272
74,400

Training

21,000

22,200

23,400

24,600

25,800

Internet
Website building

15,000
52,500

15,780
55,500

16,560
61,500

17,400
70,500

18,300
84,000

Shareholder investment

30,000

0

0

0

0

Third party

70,000

0

0

0

0

285,781
103,500

240,598
109,194

248,526
115,488

257,766
122,832

268,217
131,106

36,000

36,900

37,823

38,768

39,737

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

General costs

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

Sales Cost

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

Start up costs
Loans

6,150
15,281

0
15,281

0
15,281

0
15,281

0
15,281

Investments

46,850

0

0

0

0

Financial costs
Shareholder dividends
Taxes
Cash Flow
Cash Balance

0
0
0
50,019
50,019

0
0
1,223
8,444
58,463

0
0
1,934
16,758
75,222

0
0
2,885
27,396
102,618

0
0
4,093
41,383
144,000

Outgoing payments
Purchases
Personnel
National Insurance
Income tax

19

MZ Multimedia Enterprise
11.4 Balance Sheet
Year
Long term assets
Start up costs
Material
Projector /Scanner /
Printer
Upgrade and Networking
Laptop
Personal Computer
Immaterial
Security Items
Renovations
Furnitures/Fittings
Accumulated depreciation
Short term assets
Stock
Clients
Cash
TOTAL ASSETS
Owners equity
Paid-in capital
Retained earnings
Earnings
Long term creditors
Bank
Short term creditors
Other creditors
Taxes
Other debts
TOTAL LIABILITIES

Balance Sheet
2006
2007
49,170
45,340
6,150
6,150

2008
41,510
6,150

2009
37,680
6,150

2010
33,850
6,150

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,500
8,000
18,000

5,500
8,000
18,000

5,500
8,000
18,000

5,500
8,000
18,000

5,500
8,000
18,000

350
5,000
5,000
-3,830
50,019
0
0
50,019
99,189

350
5,000
5,000
-7,660
58,463
0
0
58,463
103,803

350
5,000
5,000
-11,490
75,222
0
0
75,222
116,732

350
5,000
5,000
-15,320
102,618
0
0
102,618
140,298

350
5,000
5,000
-19,150
144,000
0
0
144,000
177,850

42,228
30,000
0
12,228
56,961
56,961
0
0
0
0
99,189

60,345
30,000
11,005
19,340
43,458
43,458
0
0
0
0
103,803

87,256
30,000
28,411
28,845
29,476
29,476
0
0
0
0
116,732

125,303
30,000
54,372
40,931
14,995
14,995
0
0
0
0
140,298

177,850
30,000
91,210
56,641
0
0
0
0
0
0
177,850

11.5 Investments
Investments
Item

Value

Depreciation
term

Year aquired

18,000

10 years

2006

Laptop

8,000

10 years

2006

Upgrade and Networking

5,500

2006

Projector /Scanner / Printer

5,000

2006

Renovations

5,000

2006

Furnitures/Fittings

5,000

2006

350

2006

Personal Computer

Security Items
Total

46,850

20

MZ Multimedia Enterprise

12. KESIMPULAN
Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi dan jangkaan
kedudukan dan keuntungan syarikat, serta dengan kerjasama dan bantuan
pehak kami berkeyakinan penuh perojek yang dicadangkan ini adalah
berdaya maju dan mampu bersaing dengan syarikat-syarikat lain terutama
bukan bumiputera.
Dengan tercapai nya cita cita kami ini, kami harap dapat menaikan lagi
taraf pengusaha bumiputera dan skali gus menambahkan lagi kadar
pengeluaran negeri Melaka. Kami juga harap dapat menambahkan
ekonomi negeri Melaka di peringkat bandar/luar bandar berdasarkan
pekara berikut:
1.

Meningkatkan ekonomi setempat

2.

Mewujudkan peluang pekerjaan setempat

3.

Menarik minat bumiputera dalam bidang ICT.

4.

Menggalakkan penggunaan ICT dalam perniagaan

5.

Merealisasikan wawasan Kerajaan Negeri Melaka untuk
mencapai taraf MSC dalam RM Ke 9.

Harapan kami agar cadangan projek ini akan mendapat pertimbangan
sepenuhnya dari pihak tuan demi meningkatkan kedudukan ekonomi
kaum Bumiputera.

21