P. 1
Bagaimana Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Boleh Tercapai

Bagaimana Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Boleh Tercapai

|Views: 312|Likes:
Published by Irdina Imanina Full

More info:

Published by: Irdina Imanina Full on Sep 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2014

pdf

text

original

BAGAIMANA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU BOLEH TERCAPAI

Menurut Havranek, di dalam Garvin (1984), sesuatu bahasa yang mencapai taraf sebagai bahasa ilmu perlu mempunyai dua ciri penting: keintelektualan dan kesempurnaan bahasa. Melalui keintelektualan, bahasa tersebut mestilah mempunyai keupayaan menyampaikan hujah dan buah fikiran yang berkesan dan tepat yakni mampu menyampaikan kesinambungan dan kerumitan fikiran tanpa melalui pelbagai rintangan. Beliau juga mengatakan bahawa, kemuncak pencapaian taraf keintelektualan bahasa tersebut mesti sudah berada di dalam suasana 'saintifik' yang boleh menganalisis bahasa secara tepat yang mencerminkan kejelasan pemikiran yang logik. Keintelektualan bahasa dicapai melalui perbendaharaan kata dan melalui sistem tatabahasa. Keintelektualan perbendaharaan kata boleh dicapai melalui dua cara, iaitu: i. Pengembangan perbendaharaan kata (lexical development ) dengan menambah istilah baru, yang bersifat khusus dan kadangkala sukar difahami. ii. Melalui penukaran bentuk dan corak perbendaharaan kata iaitu dengan memberi pengertian khusus atau tertentu kepada perkataan tertentu yang berbeza dengan penggunaan biasa; perkataan baru mesti bersifat tepat, spesifik dan abstrak. Kesempurnaan bahasa pula bermaksud satu bahasa yang akan berfungsi sebagai bahasa ilmiah harus mempunyai sistem dan peraturan bahasa yang lengkap yakni mempunyai sifat-sifat kestabilan, kelenturan, kepelbagaian, keberkesanan dan keindahan. Kestabilan bermaksud sesuatu bahasa itu mesti lah mempunyai peraturan-peraturan atau sistem, contohnya peraturan sebutan, peraturan memakai imbuhan, peraturan menggunakan frasa atau ayat, di samping mempunyai sistem atau cara membentuk kata atau istilah-istilah. Tanpa peraturan ini, kestabilan bahasa tidak mungkin tercapai. Bersifat luntur pula bermaksud bahasa itu boleh menerima pembaharuan yang berlaku di dalam bahasabahasa lain. Misalnya, penggunaan imbuhan pinjaman (pro-, anti-, -isme, is-), penggunaan istilah baru dan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan Arab. Sifat keterbukaan ini membolehkan bahasa Melayu berfungsi dengan sempurna sebagai bahasa ilmu di dalam pelbagai bidang termasuk sains dan teknologi. Sifat kepelbagaian di dalam bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa ilmu pula bermaksud mempunyai pelbagai cara untuk menyatakan pelbagai peristiwa, perasaan atau pemikiran untuk mendapatkan kesan-kesan yang berbeza. Contohnya, untuk meminta seseorang itu membuka 'suis angin' kerana hawa di dalam bilik itu panas, boleh disampaikan dengan pelbagai gaya atau cara seperti: i. Berpeluh pula badan. Panas rasanya sekarang! ii. Panas sungguh malam ini. iii. Tolong pasangkan kipas angin. Saya rasa panas. iv. Bilik ini patut dipasang dengan alat pendingin udara. Memang tidak sesuai pakai baju jenis ini. Panas rasanya. Sifat keberkesanan pula bermaksud yang sempurna itu mempunyai keupayaan memberikan maksud dengan tepat dan berkesan. Antara ciri-cirinya ialah, bahasa itu mestilah mempunyai perkataan, istilah, frasa dan ayat yang boleh digunakan untuk menyemai maksud dengan tepat tanpa menimbulkankeraguan, kekeliruan dan kekaburan erti. Pada masa kini juga terdapat banyak buku ilmiah sama ada di dalam bidang teknologi

mahupun sains yang digunakan sebagai rujukan di pusat pengajian tinggi atau universiti. Bahasa yang sempurna juga mestilah mempunyai keindahan bahasa yakni boleh melahirkan buah fikiran, pendapat ataupun kenyataan dengan bahasa yang indah dan sedap didengar serta mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. Nilai estetika ini dapat kita lihat melalui puisi tradisional mahupun puisi moden seperti pantun, syair, gurindam dan sajak. Antara contoh keindahan bahasa dapat dilihat melalui bait-pait puisi di bawah: 1. Tanjung Katong airnya biru, Tempat orang bermandi manda, Sedang sekampung lagikan rindu, Inikan pula jauh di mata. 2. Apa guna berkain batik, Kalau tidak dengan sujinya, Apa guna beristeri cantik, Kalau tidak dengan budinya. 3. Barang siap tiada memegang agama, Sekali-kali tiada boleh dibilang nama. 4. Burung kedidi terbang ke hutan, Gugur bulunya di ranting sena, Ranting patah menimpa budak, Jangan menjadi rambutan jantan, Orang berbunga awak berbunga, Orang berbuah awak tidak. (Dipetik daripada A. Halim Ali (2006), Mendekati Puisi Melayu Tradisional. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris) Sebenarnya, hasil daripada kerjasama pelbagai pihak boleh membuahkan buku ilmiah yang dapat digunakan di sekolah rendah, menengah, institut perguruan dan universiti. Peranan utama dimainkan oleh DBP sejak tertubuhnya institusi tersebut pada tahun 1956 dan hingga sekarang isu buku rujukan bagi sekolah rendah dan menengah sudah dapat diselesaikan. Di samping itu, pihak kerajaan juga telah memainkan peranan yang penting di dalam kemajuan menuju ke arah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pihak kerajaan telah memberi bantuan kewangan yang amat banyak di dalam hal ini dan pelbagai aktiviti disediakan untuk pengembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

Abstrak- ; Bahasa Melayu diisytiharkan sebagai Bahasa Kebangsaan Malaysia dan dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Artikel 152. Sejak tarikh kemerdekaan 31 Ogos 1957 hingga kini bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan terus menerus digunakan dan berkembang maju serta meluas di negara kita terutamanya di institusi-institusi pengajian tinggi tempatan namun banyak cabaran yang perlu dilalui bahasa Melayu dalam merealisasikan peranannya sebagai bahasa ilmu. Perbincangan ini menyingkap mengenai cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam

perindustrian ringan dan berat. b. undang-undang. Sebagai bahasa ilmu. kejuruteraan mekanikal. fisiologi. bahasa Jerman. dan laras bahasa yang cukup dan sesuai untuk menyatakan konsep dan pemikiran tentang hal perdagangan antarabangsa. Bahasa Melayu perlu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bahasa antarabangsa yang lain seperti bahasa Inggeris. Keintelektualan yang dimaksudkan ialah bahasa itu harus mempunyai keupayaan menyampaikan buah fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan iaitu mengungkap kesinambungan dan kerumitan fikiran. teknologi.PENDAHULUAN-. bahasa Perancis. Istilah baru ini bersifat khusus dan mungkin sukar difahami oleh penutur biasa. Bahasa yang mencapai taraf sebagai bahasa ilmu perlu mempunyai dua ciri penting iaitu keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa. parasitologi. dan perangkaan. dan bahasa Jepun yang sudah lama berperanan sebagai bahasa ilmu moden. Mengikut Havranek. Maksudnya. laras seni ukir. bahasa Melayu harus mempunyai laras bahasa yang khusus untuk menerangkan hal tentang kejuruteraan awam. obstetrik dan ginekologi. Bahagian kedua menjelaskan ciri-ciri bahasa ilmu. bahasa Melayu boleh berfungsi sebagai bahasa akademik yang lengkap dengan laras bahasa untuk memperkatakan pelbagai hal baharu dalam aneka bidang ilmu moden. keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa manakala bahagian akhir iaitu bahagian ketiga menghuraikan cabaran yang perlu dihadapi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam konteks negara bangsa serta beberapa cadangan penyelesaiannya. farmakologi. pengurusan perakaunan. otorinolaringologi. Ciri-ciri Bahasa Ilmu dan Keintelektualan bahasa-. patologi. perubatan psikologi. kejuruteraan elektrik dan elektronik. kemuncak pencapaian taraf keintelektualan bahasa ialah penggunaan laras saintifik yang berusaha menghasilkan bentuk bahasa yang tepat dan mencerminkan kejelasan pemikiran yang logik. istilah. Dengan perkataan lain. kekuatan bahasa Melayu seharusnya setanding dengan kekuatan bahasa Inggeris dalam memperkatakan konsep dan pemikiran ilmu moden. sastera dan agama. Misalnya dalam bidang kejuruteraan. Melalui penukaran . dan sebagainya. Melalui pengembangan perbendaharaan kata (lexical development) iaitu dengan menambah istilah baru. mikrobiologi perubatan. Begitu juga dalam bidang kedoktoran bahasa Melayu perlu mempunyai laras bahasa untuk memperkatakan hal dengan tepat tentang bidang anatomi.konteks negara bangsa dan kajian ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian pertama membincangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. ekonomi. Keintelektualan bahasa boleh dicapai terutamanya melalui perbendaharaan kata dan sebagainya melalui sistem tatabahasa. laras sejarah. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bermaksud peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan atau sebagai alat menyampaikan ilmu pengetahuan moden iaitu ilmu sains. laras sains rumah tangga. kedoktoran. pediatrik. Laras saintifik ini berbeza pula daripada laras sains sosial dan kemanusiaan seperti laras kesusasteraan. Keintelektualan perbendaharaan kata dicapai melalui dua cara utama iaitu: a. biokimia. perniagaan saham. bahasa Melayu harus mempunyai perbendaharaan kata. perubatan kemasyarakatan dan surgeri. dan kejuruteraan kimia. oftalmologi.

Sumber berlakunya salah faham ini timbul daripada kenyataan bahawa penguasaan bahasa Inggeris pelajar amat rendah. Peraturan dan cara penggunaan aspek kebahasaan ini penting kerana tanpa peraturan ini. Bahasa yang stabil perlu mempunyai peraturan penggunaan perkataan dan istilah yang jelas supaya pengguna bahasa senang memahaminya. peraturan atau sistem struktur ayat dan frasanya. sisipan. khusus. Ertinya untuk menjadi yang sempurna bahasa itu harus berupaya dan boleh menyesuaikan diri dengan perubahan masa dan penuturnya tanpa mengorbankan sifat aslinya. ( Utusan Malaysia. dan awalan bersama-sama akhiran ). Untuk tujuan ini. Bahasa yang mempunyai peraturan yang tegas dan teratur ini dikatakan bahasa yang sudah dikodifikasikan atau berkodikasi. tepat. keberkesanan. tegas. 1994 ). Selain mempunyai sifat kestabilan. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat kestabilan? Sifat kestabilan ialah bahasa ilmu harus mempunyai peraturan atau sistem misalnya peraturan sebutan. Bahasa ilmu juga perlu mempunyai ciri kesempurnaan iaitu sifat yang menjadikan bahasa itu sesuai. Pada tanggal 6 Mei 1995 Perdana Menteri pada masa itu mengulang lagi kenyataan dengan mengatakan: Kerajaan hari ini mengambil keputusan membenarkan penggunaan bahasa Inggeris di institusi pengajian tinggi bagi tujuan mempertingkat ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Perdana Menteri sebagaimana yang dilaporkan oleh media elektronik pada malam 2 Disember 1994 dan media cetak pada 3 Disember 1994 telah memberi bayangan yang jelas tentang hal itu. Penyataan yang lebih bersifat amaran itu diikuti pula oleh penyataan Menteri Pendidikan pada masa itu. peraturan pemakaian imbuhan ( awalan. dan berkesan dalam situasi atau konteks penggunaannya. Sulaiman Daud bahawa Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 akan dipinda untuk memungkinkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di peringkat pengajian tinggi. Cabaran yang dihadapi bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan cadangan penyelesaiannya Cabaran pertama dan paling hangat dibincangkan timbul daripada cadangan kerajaan hendak melaksanakan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran sains dan teknologi di peringkat pengajian tinggi. bahasa itu harus mempunyai ciri kelenturan. Malahan beliau memberi pilihan kepada rakyat sama ada ingin maju dengan merujuk kepada pentingnya bahasa Inggeris atau terus mempertahankan warisan bangsa iaitu bahasa Melayu. salah satu . Hal ini amat mengecewakan kerana dalam usaha kita untuk maju dalam bidang sains dan teknologi kita perlu menimba ilmu pengetahuan dari luar dan kita perlu berhubung dengan dunia luar. kestabilan bahasa tidak mungkin dicapai. Maksudnya bahasa itu harus lentur (flexible) iaitu menyesuaikan dan disesuaikan dengan alam sekitar dan pembaharuan yang berlaku dalam masyarakat bahasa. akhiran. Langkah ini perlu bagi memastikan pencapaian dan penyertaan rakyat dalam pelbagai bidang dalam proses menjayakan negara. Bahasa yang sempurna adalah bahasa yang memperlihatkan sifat kestabilan.Kesempurnaan Bahasa-.bentuk dan corak perbendaharaan kata iaitu dengan memberi pengertian khusus atau tertentu kepada perkataan tertentu bagi satu-satu bidang tertentu yang berbeza daripada penggunaan biasa. Perkataan yang baru itu hendaklah bersifat tepat. dan keindahan. Datuk Amar Dr. dan abstrak.

bahasa Melayu digunakan secara meluas walaupun bahasa Inggeris tetap digunakan dalam kelas yang dikendalikan pensyarah luar. Peranan bahasa Inggeris penting terutama sebagai bahasa untuk mencari ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sains dan teknologi. mereka fasih berbahasa Melayu. Hal ini diakui oleh semua pihak termasuk golongan yang memperjuangkan bahasa Melayu. Menurutnya lagi. Di institusi pengajian tinggi. pemilihan ini amat wajar. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar. Mengapa pada saat bahasa Melayu telah berjaya maka kita mula sangsi? Jangan melalui tindakan yang tergesa-gesa menghancurkan apa-apa yang telah dibina sejak tiga abad yang lalu. Mereka sedar bahawa kita tidak boleh hidup terpisah daripada masyarakat lain tetapi sebaliknya perlu berhubung dengan dunia luar. Banyak pihak termasuk pegawai dan orang perseorangan mengambil sikap bahawa kini bahasa Inggeris perlu diketengahkan dan secara tidak langsung mengetepikan bahasa Melayu. Di sekolah. Pemilihan bahasa Inggeris sebagai bahasa asing untuk dipelajari tidak perlu dipersoalkan. Jikalau dilihat lulusan sekolah kita tidak kira kaum. tanpa mengamalkan bahasa Melayu sukar bagi kita hendak meyakinkan diri kita dan orang lain bahawa kita mencintai bahasa kebangsaan kita. adalah wajar negara kita mengetahui lebih daripada bahasa kebangsaan dan bahasa tempatan yang lain. Apa yang menghairankan kita ialah sikap sangsi terhadap bahasa Melayu pada saat bahasa Melayu telah mencapai kejayaan yang meluas. Kesan daripada tindakan tersebut timbul anggapan bahawa bahasa Melayu tidak mampu dan tiada tempat dalam negara yang sedang membangun menuju ke Wawasan 2020. Bahasa negara iaitu bahasa Melayu termasuklah dalam acuan sendiri dan tidak seharusnya dipinggirkan. proses pembinaan negara bangsa dan menuju Wawasan 2020. Penggunaan bahasa Inggeris pelajar kita kurang memuaskan dan ianya perlu dipertingkatkan. kuala . Dalam konteks negara Malaysia. Tetapi yang menjadi masalah ialah tindakan yang diambil setelah menyedari bahawa mutu bahasa Inggeris pelajar kita amat rendah. Inilah unsur rohaniah yang perlu disemadikan dalam setiap sanubari rakyat Malaysia khususnya ( Ucapan Perasmian Gerakan Cintailah Bahasa Kita. Langkah yang dicadangkan dan ada kalanya bukan sahaja menuju ke arah mengukuhkan kedudukan bahasa Inggeris tetapi juga bersifat mencabar dan melemahkan kedudukan bahasa Melayu. „ acuan sendiri „ dan „ acuan negara „ perlu diberi perhatian yang sewajarnya . Hal ini menjadi lebih wajar apabila disedari bahawa bahasa Inggeris diperlukan untuk menimba ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sains dan teknologi. Kenyataan ini memang benar. Semua ini timbul sejak pucuk pimpinan melafazkan dan menekankan kepentingan bahasa Inggeris. Tun Dr Mahathir Mohamad sendiri pernah menyatakan bahawa kecintaan pada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah salah satu asas kecintaan pada negara yang perlu dipupuk dan dikembangkan dengan amalan. Tambahnya.bahasa yang penting dipelajari adalah bahasa Inggeris. Oleh itu. Mantan Perdana Menteri Malaysia. Berdasarkan faktor sejarah dan kedudukan bahasa itu sendiri yang menjadi bahasa dunia. amalanlah yang akan menjadi bukti bagi menyuburkan dan memekarkan perasaan cinta serta memberikan keyakinan untuk terus mencintai bahasa kebangsaan itu.

Dengan perkataan lain. Cabaran kedua ialah tanggapan bahawa kemajuan bangsa hanya dicapai melalui bahasa Inggeris. andaian yang dibuat ialah bahawa jika negara kita ingin maju selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh negara lain di dunia ini hanya dapat dicapai melalui bahasa Inggeris. dan buku tentang sains. 11 Disember 1987 ). kajian. Hanya dengan bahasa Inggeris sahaja dapat menjadikan sesebuah negara itu maju.Lumpur. tesis sarjana. Sebagai contoh kejayaan negara maju iaitu negara di Eropah. Asia. Oleh itu. disertasi PhD. bahasa Melayu tidak mampu menjadi alat atau media untuk kemajuan bangsa dan negara. jurnal. dan beberapa buah negara di kawasan timur seperti Jepun dan Korea adalah berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi. Percayalah bahawa bahasa yang tidak digunakan sebagai bahasa ilmu dan cuma digunakan sebagai bahasa pasar. Nilainya akan menjunam lalu hilang ditelan zaman sebagaimana bahasa Anglo-Saxon (bahasa Inggeris tua). Apa yang patut ditanya ialah orang yang terlibat dalam bidang itu sama ada mampukah mereka memperkatakan bidang itu dalam bahasa Melayu atau tidak. Dari segi implikasi kenyataan ini. Sepatutnya jangan ditanya adakah bahasa Melayu mampu memperkatakan ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Amerika Syarikat. Hakikat yang tidak dapat dinafikan ialah anggapan yang mengatakan bahawa negara kita akan maju jika mengamalkan dasar bahasa Inggeris adalah anggapan yang kurang tepat. bahasa basahan. Agak keterlaluan jika dikatakan kejayaan negara ini dan beberapa buah negara lain juga terletak semata-mata pada hakikat bahawa mereka menggunakan bahasa Inggeris. pertuturan tahap rendah. Pada masa ini kemajuan diukur dari segi kebendaan khususnya kemajuan yang berkenaan dengan sains dan teknologi sebagai salah satu aspek kemajuan ekonomi terutama dalam bidang industri. Selepas ini ilmuwan dan cendekiawan manakah yang akan menulis artikel . Bahasa Melayu juga dikatakan tidak mampu membawa kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi. Walaupun sebahagian ilmu pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi ditulis dalam bahasa Inggeris tetapi sistem pendidikan kita mengandaikan bahawa lulusannya terutama yang lulus pada peringkat ijazah menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik. dan Amerika Selatan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi tunggal atau salah satu bahasa rasmi masing-masing dan . mereka sepatutnya menimba ilmu melalui bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dan kemudian menyalurkan ilmu sains dan teknologi kepada rakyat dalam bahasa Melayu demi kemajuan bangsa kerana kebanyakan rakyat biasa yang tinggal di pelosok rantau dan desa hanya memahami dan bertutur bahasa Melayu. Sebenarnya faktor yang membawa kemajuan bukanlah bahasa tetapi ilmu pengetahuan itu sendiri. teknologi dan matematik dalam bahasa Melayu selepas usaha itu tidak bernilai lagi? Siapakah yang akan membacanya dalam bahasa Melayu jika sudah tidak ada orang yang faham kata dan istilah yang digunakan? Perkukuhkanlah penguasaan bahasa Melayu tetapi janganlah dengan cara mengorbankan hak dan peranan bahasa Melayu baik di Malaysia mahupun di dunia ini. sekadar untuk bersembang-sembang kosong di kedai kopi akhirnya akan kehilangan maruahnya. Empat puluh buah negara bukan barat di Afrika.

Kita boleh melihat syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur ( BSKL ) misalnya daripada 29 buah syarikat hanya 20 peratus yang mengeluarkan laporan tahunan dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. e. Bukti tentang hal ini dapat dilihat misalnya banyak negara yang „ mengagungkan „ bahasa Inggeris. Lebih kurang enam peratus menterjemah kenyataan pengerusi dalam bahasa Melayu. Begitu juga bahan hebahan yang dikeluarkan syarikat juga dalam bahasa Inggeris. Scandinavia dan banyak lagi. Uganda. Justeru. f. tidak harus timbul soal mampu atau tidak mampu bahasa Melayu memperkatakan segala ilmu pengetahuan. Yang mungkin kurang berupaya bukanlah bahasa itu tetapi manusia yang menggunakan bahasa itu. Minda rakyat masih terjajah. Ingatlah bahawa Malaysia boleh maju tanpa terlupa diri dan asal-usul. Ghana. d. Contohilah negara-negara lain yang masih teguh menjunjung dan menggunakan bahasa ibunda sekalipun mempelajari bahasa lain tetapi terus maju seperti Jepun. j. h. Bahasa Inggeris lebih standard dan mempunyai kumpulan sasaran yang lebih banyak. Dasar bahasa perlu disemak semula . Itali. Cabaran ketiga berlaku dalam penggunaan bahasa Melayu di sektor korporat dan swasta. Cabaran terhadap bahasa Melayu turut berlaku dalam bahasa iklan. Iklan barangan mewah di televisyen memaparkan pelakon bukan Melayu. Jika bangsa lain boleh maju dengan bahasa ibundanya sendiri mengapa pula Malaysia tidak boleh maju dengan bahasa ibundanya? Di Malaysia. Kajian menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Melayu yang bersifat ilmiah di sektor korporat dan swasta di bawah paras bahaya dan amat membimbangkan. g. Peratusan iklan bahasa Melayu perlu ditetapkan bagi perkembangan bahasa Melayu. tetapi tidak sampai ke mana. Zambia dan Zimbabwe. Pengarah urusan dan pengarah kreatif syarikat iklan kebanyakannya rakyat asing atau orang tempatan yang terdidik di Hong Kong atau di New York. Nigeria.kebanyakan daripada negara ini terutama yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi tunggalnya didapati tidak maju malah kebanyakannya cukup miskin contohnya di Afrika. Nabi dan Rasul sendiri menyampaikan wahyu Allah dan segala pengajaran melalui bahasa yang sama dengan umatnya. Penggunaannya amat rendah dan sangat lemah serta belum meluas. Belgium. Sesiapa sahaja yang telah mendalami ilmu sains bahasa atau linguistik akan sedar bahawa sesuatu bahasa memang mampu memperkatakan apa-apa sahaja benda dan buah fikiran yang wujud dalam masyarakatnya baik yang muncul dari dalam atau yang dibawa dari luar. b. Gambia. Banyak iklan yang dibuat dengan cara tergesa-gesa. Jerman. i. Pertumbuhan ekonomi tidak sejajar dengan perkembangan bahasa Melayu dari segi pengiklanan. Sektor pengiklanan seharusnya turut menggunakan bahasa Melayu yang ilmiah dan bermutu tetapi amat mengecewakan kerana amalan ini tidak berlaku. Kemampuan bahasa Melayu masih belum diyakini. Korea. Selebihnya iaitu lebih kurang 74 peratus membuat laporan dalam bahasa Inggeris. Daripada kajian dapat dirumuskan seperti berikut: a. Contohnya peringatan dan pengajaran tentang bahasa untuk penyampaian ilmu ( Surah Ibrahim: ayat 4 ). 84 c. ilmu akan lebih „ mujarab „ diungkapkan dan dipelajari melalui bahasa penutur aslinya. Perancis. Iklan bagi program berbahasa Melayu tertumpu pada barangan asas.

Perkara ini terjadi kerana pihak swasta dan korporat yang berkenaan lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris dalam surat dan dokumen mereka yang dihantar kepada kerajaan dan juga kepada institusi pengajian tinggi setempat dan juga kepada orang awam di desa. (Ismail Dahaman. Cabaran terhadap bahasa Melayu juga berlaku dalam urusan surat menyurat yang ditulis dalam bahasa Inggeris daripada pihak swasta dan korporat kepada pihak kerajaan seperti yang dilakukan oleh pihak perbankan. Menjadi harapan kita supaya bidang iklan. papan tanda. Sepatutnya bidang ini turut menggunakan bahasa Melayu ilmiah tetapi sayangnya bidang ini masih menggunakan bentuk singkatan dan akronim dalam bahasa Inggeris. maka jumlahnya akan menjadi 40 000 yang bererti di pusat pengajian tinggi negara kita akan melimpah ruah dengan buku ilmu. maka bahasa Melayu sesungguhnya akan menjadi bahasa ilmu yang mantap dan mengagumkan. Cabaran keempat merupakan cabaran kekurangan buku ilmiah dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun terdapat juga pegawai akademik yang menerbitkan lebih daripada 10 buah buku ilmiah dan tidak kurang pula dengan tenaga pengajar yang belum menulis sebuah buku akademik pun. sekiranya terdapat 8000 orang pegawai akademik di semua institusi pengajian tinggi setempat. dan surat menyurat turut menggunakan bahasa Melayu yang canggih. Kesalahan bahasa pada papan tanda dan iklan juga kerap kelihatan di kampus pusat pengajian tinggi setempat. Kalau mereka menghasilkan lima buah buku ilmiah seorang ( untuk cepat dilantik ke jawatan Profesor Madya atau Profesor ). kewangan. Cabaran yang kelima ialah cabaran dalam pembentukan dan penggunaan nama singkatan dan akronim. Andainya setiap pensyarah menghasilkan sebuah buku pada setiap tahun. Menurut Ismail Dahaman. moral dan budaya setempat. Ilmuwan kita pula tidak berusaha secara serius untuk membuat penterjemahan karya besar dan karya agung dalam pelbagai bidang ilmu dalam bahasa Melayu bahkan mereka lebih banyak menulis laporan ilmiah dan hasil kajian ilmiah mereka dalam bahasa asing sehingga bahasa Melayu mengalami kemuflisan buku ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang bermutu. Sepatutnya kesalahan bahasa seperti ini tidak berlaku di menara gading. k. Sepatutnya masalah kekurangan buku ilmiah dalam bahasa Melayu tidak berlaku sekiranya setiap pensyarah bidang menerbitkan buku ilmu masing-masing yang dikuliahkan. 1994:68). Jika amalan ini menjadi kenyataan dan memang pun boleh.dan dimantapkan dan Kementerian yang berkenaan perlu bertegas dalam pelaksanaannya. Iklan masih di peringkat memujuk masyarakat untuk membeli sesuatu barangan dan mengabaikan aspek bahasa yang betul dan bermutu. perindustrian dan perekonomian. selama ini Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hanya berupaya menerbitkan judul buku dalam jumlah yang sangat kecil berbanding dengan keperluan masa kini. sudah pasti akan terhasil sebanyak 8000 buku ilmiah bahasa Melayu dalam setahun. bermutu dan sesuai sebagai bahasa ilmu yang tinggi dan bahasa yang bermaruah. Menurut Ismail Dahaman. Penggunaan bahasa Inggeris dalam iklan seolah-olah mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. singkatan dan akronim yang digunakan hari ini ternyata dipengaruhi oleh tabiat lama yang diwarisi dari zaman sebelum merdeka yang .

R. HBKL. CC (Chief Clark) yang seharusnya Kerani Besar (KB). agensi dan agensi kerajaan seperti ini meninggalkan kesan yang mengusutkan keutuhan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi di sektor awam.C (Naib Canselor ) dan banyak lagi. PTD. LUTH. EPRD dengan JPPP. Di samping itu terdapat juga pembentukan dan penggunaan nama singkatan yang memberi saingan nama dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu misalnya EPF dengan KWSP. dan sebagainya.YaPEIM. Oleh sebab penggunaan singkatan atau akronim daripada kata bahasa Inggeris boleh mengharu-birukan pembentukan dan penggunaan singkatan dan akronim bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. TLDM. FIDA.menghasilkan nama seperti CUEPACS (Congress of Union of Employees and Civil Services). ASN. PDRM. SIRIM. LKTP.TUDM. RRI. Pertama. LKIM. dan SS (State Secretary) yang seharusnya ditulis Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK). IPTAR. Di universiti tempatan tidak sunyi pula dengan gelaran AP (Associate Professor ) yang sepatutnya PM ( Profesor Madya ). KBSM.A (Research Assistant) yang sepatutnya P. pangkat. MCA. maka langkah yang serius dan terancang perlu diambil untuk memantapkan bahasa Melayu dan menghapuskan penggunaan bahasa Inggeris dalam lapangan nama singkatan dan akronim bahasa Melayu. Pusat pengajian tinggi setempat turut menggunakan nama singkatan dan akronim seperti R & D (Research and Development) yang sepatutnya ditulis P & P (Penyelidikan dan (Pembangunan) IRPA (Intensification of Research in Priority Areas) yang sepatutnya Pendalaman Penyelidikan dalam Bidang Keutamaan). SRJK. ATM. JPM. FAMA. Kedua. KBSR. Tidak wajar sama sekali kita menggunakan nama akronim dalam bahasa Inggeris sedangkan namanya ada . MTUC (Malaysian Trades Union Congress). FELCRA. BSN. Nama lain termasuklah FELDA. MP (Member of Parliament) yang seharusnya Ahli Parlimen (AP). RISDA. Contoh yang berikut memadai sebagai bukti perkara yang dimaksudkan iaitu DO (District Officer) yang seharusnya Pegawai Daerah (PD). dan MIC. JAIS. JPA. Penggunaan bahasa Inggeris dalam pembentukan nama jabatan. SOCSO dan banyak lagi. ETV dengan TVP. PMR. COD (Cash on Delivery) yang seharusnya Bayar Waktu Terima (BWT). CID (Criminal Investigation Department). MBKM. KADA. dan seumpamanya. ADO (Assistant District Officer) yang seharusnya Penolong Pegawai Daerah (PPD).C (Vice-Chancellor) yang sepatutnya N. UMNO. PNB. OCPD (Officer-in-Charge of a Police District) yang seharusnya ditulis Ketua Polis Daerah (KPD). semua pihak hendaklah menghindarkan penggunaan singkatan atau akronim nama khas rasmi dalam bahasa Inggeris apabila berkomunikasi dalam bahasa Melayu. SPM. Perkara yang sama juga berlaku dalam proses penamaan skim perkhidmatan.P (Pembantu Penyelidik). semua nama khas di jabatan kerajaan dan perkhidmatan awam yang dicipta dalam bahasa Melayu termasuk bentuk singkatan dan akronim hendaklah terus digunakan sebagai nama khas rasmi dalam komunikasi bahasa Melayu misalnya ASB. JPN. STPM. jawatan. KTM. dan gelaran dalam perkhidmatan awam yang memperlihatkan nama-nama singkatan atau akronim dalam bahasa Inggeris terus digunakan walaupun berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Terasa bahawa minda kita masih dijajah walaupun kita sudah lebih 53 tahun merdeka. begitu juga dengan V. JPJ. PORLA.

Citra Sastera berkisar kepada berita dan isu semasa dunia sastera. IKIM (Institut Kemahiran Islam Malaysia). TNB (Tenaga Nasional Berhad). Begitu juga dengan singkatan LPG (Liquified Petroleum Gas) harus dipopularkan dengan nama Melayu iaitu GPC ( Gas Petroleum Cecair ). Selain itu. Siaran Radio Citra Dewan Bahasa dan Pustaka kelolaan Unit Radio DBP juga diyakini dapat memperkukuh fungsi serta memantapkan imej DBP dalam memartabatkan bahasa dan sastera kebangsaan. Citra Karya pada hari Rabu. pantun) manakala Ujana Petua mencakupi petua kehidupan. pihak Dewan Bahasa dan Pustaka ( DBP ) perlu lebih memainkan peranannya dalam menyediakan buku dan risalah panduan tentang sistem penamaan bangunan. dan bukan [ ai. dan Citra Budaya setiap hari Khamis. taman perumahan dan sebagainya di samping mengadakan seminar. puisi. Rentak Buana (kegiatan harian). nama yang terbentuk dalam bahasa Melayu baku hendaklah disebut dengan menggunakan bahasa Melayu baku yang betul. Strategi lain juga dilihat mampu mengukuhkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan ialah dengan „meletakkan„ pelajar asing di sesuatu institusi yang dikhaskan misalnya di Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) selama tiga bulan bagi mempelajari bahasa Melayu secara intensif. Anjung Kreatif (bacaan sajak. Begitu juga dengan nama LRT seharusnya dipopularkan penggunaan bentuk singkatannya dalam bahasa Melayu iaitu TLR (Transit Laju Ringan). syarikat.ro ] atau [ gai. TM (Telekom Malaysia) dan sebagainya. perkataan GIRO diucap [ gi. Mungkin ini melibatkan sedikit pertambahan kos bagi pelajar asing tersebut tetapi dengan kos pengajian keseluruhan yang masih murah di negara ini jika dibandingkan dengan kos pengajian di negara lain khususnya di Eropah dan Amerika. Begitu juga dengan perkataan PLUS yang sepatutnya dilafazkan [ plus ] dan bukan [plas]. manamana nama khas baharu yang hendak dicipta dan diperkenalkan hendaklah terus dicipta dalam bahasa Melayu misalnya IJN (Institut Jantung Negara). PLUS (Projek Lebuh Raya Utara Selatan). Citra Sastera pada hari Selasa dan Sabtu. Perkara ini penting dititik beratkan untuk menghindarkan kesilapan penyebutan perkataan Melayu menurut gaya sebutan bahasa Inggeris. Radio dan Televisyen Malaysia ( RTM ) yang ke udara dari jam 9. Melalui segmen Citra Bahasa pendengar berpeluang mendengar pembicaraan mengenai sejarah bahasa.dalam bahasa Melayu kerana amalan ini akan menjejaskan usaha memberikan imej baharu kepada bahasa Melayu yang sedang berkembang maju sebagai bahasa ilmu yang dihormati.ro ] dan bukan [ jai.30 hingga 10 pagi setiap hari Isnin hingga Sabtu dengan empat segmen khusus iaitu Citra Bahasa ke udara setiap hari Isnin dan Jumaat.ro ]. bengkel. Keempat. Amalan sebutan bahasa Melayu baku seperti ini juga tidak meluas di pusat pengajian tinggi setempat dan ini adalah satu cabaran. Pendengar Radio Citra DBP berpeluang mendengar siaran itu di Radio 1. Ketiga.kim ]. Walau bagaimanapun . Contoh yang amat ketara ialah perkataan IKIM yang seharusnya disebut [ i.kim ]. ITNM (Institut Terjemahan Negara Malaysia). Citra Karya mengemukakan tokoh bahasa manakala Citra Budaya mengupas peristilahan baru dan lama yang dibahagikan kepada ruangan Sepatah Kata Seungkai Bicara. dan khidmat nasihat dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

sokongan. bahasa Melayu sudah mampu maka mustahil pada zaman moden dan maju ini kemajuannya. Di Osaka Foreign Studies University misalnya terdapat jurusan pengajian bahasa Indonesia. dan Inggeris. Pihak kerajaan perlu melancarkan “Wawasan Bahasa” terhadap pelaksanaan bahasa Melayu sepenuhnya di pusat pengajian tinggi sama seperti pelancaran “Wawasan 2020“. Di manakah silapnya? Siapakah yang bertanggungjawab tentang perkara ini dan adakah perkara ini perlu dibiarkan secara berterusan? KESIMPULAN-. dan kepesatan bahasa kita memikul tugas dan tanggungjawab dalam hampir semua bidang kehidupan. Portugis. bahasa perdagangan di seluruh Asia dan Eropah seperti Itali. kita sendiri tidak mahu mengakuinya. Kita tidak perlu meragui kemampuan bahasa Melayu. Bahasa Melayu memang mampu berperanan sebagai bahasa ilmu malah lebih tepat jika dikatakan sudah mampu meneruskan peranannya sebagai bahasa ilmu yang sudah pun bermula sejak abad ke-17 lagi dengan syarat mendapat kerjasama. Orang luar sendiri termasuk ahli akademik mengakui bahawa bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang maju dan besar pengaruhnya. Di manakah maruah kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka yang masih tidak mahu mengakui bahasa kita sendiri dan terus menerus mempersoalkan kewibawaannya? Sepatutnya kita berasa bangga atas kebolehan. dan kewibawaannya diragui. Sesungguhnya bahasa Melayu sudah lama boleh berfungsi sebagai bahasa ilmu. kemajuan. Pasai. betul. Kesemuanya akan menggunakan bahasa Melayu yang baik. Perancis. Mereka perlu menyokong penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di pusat pengajian tinggi sepenuhnya. Melaka. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca sejak zaman kerajaan Palembang. Bahasa Melayu akan lebih berjaya menjadi bahasa ilmu apabila mendapat sokongan penuh daripada pucuk pimpinan Perdana Menteri Malaysia. dan penglibatan daripada semua pihak. Jika peluang sebegini baik tidak mahu digunakan usahlah dihairankan mengapa selepas bertahuntahun pelajar asing tersebut berada di negara kita mereka hanya sekadar tahu mengucapkan “ terima kasih “ dan “ selamat pagi “ sahaja dalam bahasa Melayu. kesanggupannya. Contoh lain juga dapat dilihat daripada negara jiran kita Indonesia yang memasarkan bahasanya dengan begitu aktif sehingga ke universiti luar negara termasuk negara Jepun. Ini adalah salah satu peluang terbaik bagi menjual bahasa kita kepada dunia melalui pelajar mereka di sini. Dengan usaha tersebutlah bahasa Melayu versi Indonesia lebih terkenal di seluruh dunia berbanding bahasa Melayu versi Malaysia. Majapahit. Belanda. Bahasa ini telah menjadi alat perhubungan pemerintahan dan diplomatik. dan Acheh. Ada orang berpendapat bahawa bahasa kita masih belum cukup maju dan mampu terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. dan bermutu. dan semua peringkat. Jika pada zaman yang belum dikatakan moden dan maju itu. canggih.akhirnya terserah kepada kita juga sama ada mahu „memasarkan„ bahasa Melayu tersebut ataupun tidak. Anehnya. semua golongan. Malah setiap warga asing. Tidak ada buku dalam bahasa kita tentang kedua-dua ilmu itu. Sebenarnya . Inilah juga strategi yang digunakan oleh negara Jepun bagi memasarkan bahasanya. para diplomat yang pernah bertugas di negara kita sehingga ada yang langsung tidak tahu berbahasa Melayu.

Aziz Deraman ( penyelenggara ). Kuala Lumpur: Media Printext (M) Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kini masanya untuk kita terus berusaha memajukan dan menambahkan istilah dan penggunaannya.semua bahasa dalam dunia ini masih belum lengkap sepenuhnya dan masih ada kekurangannya di sana sini. (1996). usaha membahasa Melayukan kedua-dua ilmu itu sudah berjalan lancar dengan menggunakan lebih daripada 600 000 istilah dalam 500 bidang dan subbidang ilmu di samping menggunakan istilah asing. sejak ilmu itu sudah menembusi bidang pendidikan negara kita. Sudah tentu ilmu tentang bidang sains dan teknologi masih kurang. BIBLIOGRAFI-. Begitu juga dengan menggunakan bahasa Melayu dalam bidang undang-undang di mahkamah yang selama ini tidak dapat ditembusi. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia. Guru dan Bahasa Melayu. Darwis Harahap & Abdul Jalil Hj Anuar ( penyelenggara ). Kebanyakan tokoh kita lebih banyak bertutur dalam bahasa Inggeris dalam majlis rasmi atau tidak rasmi. Apabila sikap kita positif dan kita yakin. Kolokium Bahasa dan . Sikap meragui dan mempersoalkan kedaulatan bahasa Melayu sudah lama berlalu dan tidak seharusnya diperkatakan. Sebenarnya bukan bahasa Melayu belum lengkap tetapi orang yang hendak menggunakan bahasa itu belum lengkap bahasanya. Namun yang dikesalkan sejak akhir-akhir ini kedaulatan bahasa Melayu mula dilemahkan. ( 2004 ). bahasa Melayu belum lengkap. mendaulatkannya sehingga benar-benar menjadi bahasa rasmi. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu akan tetap mantap dan kukuh. Begitu juga dengan rakyat Malaysia yang tidak mahu berbahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari terutamanya dari segi perhubungan. Bidang sains dan teknologi sebenarnya masih baru dalam budaya masyarakat Malaysia terutamanya bangsa Melayu. Asraf. ( 2000 ). Tetapi yang paling sedih ialah banyak pihak sengaja tidak mahu menggunakannya. Namun. Bahasa Melayu mampu membicarakan pelbagai bidang ilmu termasuklah dalam bidang sains dan teknologi. (1993). A. Oleh yang demikian dalam konteks negara Malaysia. Terlalu banyak yang masih bercakap pelat dan tidak lancar sebutan bahasa dan tatabahasa mereka. Abdul Hamid Mahmood. Mereka perlu melengkapkan keupayaan bahasa Melayu dan apa yang paling penting jika kita mahu berjaya dalam perjuangan ini kita perlu mengubah sikap dan keyakinan kepada bahasa kita sendiri dan perlu bersikap positif terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Tamadun Melayu Jilid Enam. dan bahasa rakyat dalam erti kata sebenarnya. ed. bahasa kebangsaan. Bahasa Jiwa Bangsa. Sudah 53 tahun kita merdeka dan selama itu usaha mengajar dan mendidik bahasa Melayu/bahasa kebangsaan kepada rakyat masih belum berhasil. fungsi bahasa Melayu sejak merdeka semakin luas dan maju sehingga dapat mengisi semua keperluan. Manifesto Budaya Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa. Pendek kata. Maju Bangsa Maju Negara. bahasa ilmu. maka perjuangan menegakkan bahasa Melayu tetap berjaya. Alasannya. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu dikukuhkan bagi menyingkap pemikiran dan kebudayaan Malaysia baru yang menjadi penyalur penting ilmu pengetahuan moden termasuk sains dan teknologi dan apa yang lebih penting bahasa Melayu perlu diterima secara jujur oleh kaum bukan peribumi sebagai alat pemersatuan dan penyatuan bangsa Malaysia.

Bahasa Melayu telah beperanan sebagai bahasa pengantar ilmu peringkat demi peringkat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1987).Konsep ini membawa maksud Bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pengetahuan atau wadah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan moden seperti sains. Kuala Lumpur 11 Disember 1987. Bahasa Melayu Apa Sudah Jadi?. dlm Jurnal Dewan Bahasa. Konsep Bahasa Melayu sebagai “bahasa ilmu” telah mula diperkenalkan dalam tahun 1990-an seiring dengan penekanan “budaya ilmu” kepada seluruh masyarakat . Oktober 1994.my/lamandbp/main.undang-undang dan sebagainya. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia. Di universiti. Mohd Salleh Majid.php?Content=articles& ArticleID=550 ahasa ilmu merupakan bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat tinggi (Kamus Dewan. teknologi. pelaksanaan Bahasa Melayu sebagai bahasa penyampai ilmu bermula dengan tertubuhnya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1970. kedoktoran. http://dbp. Bahasa Melayu kini bukan hanya terhad kepada soal kebahasaan dan sastera sahaja. Agenda Bahasa Melayu dalam Wawasan 2020: Pemantapan Bahasa Rasmi. . ekonomi. (1992). Pada tahun 1983. Di peringkat pengajian tinggi. Mahathir Mohamad. (2007). 1991/1992. malah turut merangkumi bidang-bidang yang sebelum ini dimonopoli oleh bahasa Inggeris. Ismail Dahaman. Nik Safiah Karim & Nuwairi Khaza‟ai (1997). Kamal Shukri Abdullah Sani. Bahasa Melayu dalam cabaran. 1994: 88).gov. Bahasa Melayu Menjelang Tahun 2020.(1994). semua kursus tahun pertama di universiti-universiti tempatan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa penyalur ilmu.Pemikiran Melayu / Indonesia. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. dlm Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia. Teks Ucapan Perasmian Gerakan Cintailah Bahasa Kita. Walau bagaimanapun pelaksanaan secara menyeluruh bagi semua mata pelajaran di universiti bermula pada tahun 1984.

1985 : 275). 1990). PERBENDAHARAAN KATA Perbendaharaan kata atau kosa kata Bahasa Melayu kini jauh lebih banyak. Botani dan Sains bagi menjayakan proses memperkayaan kosa kata ini. istilah dan bahasa yang sesuai untuk mengungkapkan konsep dan pemikiran yang kompleks dan abstrak. Dalam bidang Sains pula. Jawatankuasa ini telah dianggotai pensyarah-pensyarah universiti serta pakar-pakar dari pelbagai bidang (Jurnal Dewan Bahasa Ogos 1996 : 717). neutron dan juga proton (Abdul Ghafar Ramli. Hal ini rentetan usaha-usaha serta langkah-langkah mapan yang telah diambil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditubuhkan pada tahun 1956 dalam mencipta istilah-istilah yang diperlukan dalam bidang akademik. dicipta istilah-istilah seperti autoradiografi. radioisotop. Beberapa jawatankuasa istilah telah ditubuhkan seperti Jawatankuasa Istilah Pendidikan Undang-undang. Bahasa melayu juga memiliki tatabahasa yang sempurna agar setanding dengan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain di dunia dalam menjadi bahasa yang memperkatakan konsep dan ilmu moden disamping nilai keintelektualan bahasa yang tinggi. TATABAHASA YANG SEMPURNA Menurut Harvanek dan Garvin (1984). bahasa yang berfungsi sebagai bahasa ilmu perlulah sempurna. Bahasa Melayu mempunyaiperbendaharaan kata. aseks dan mikro (Mustafa Kamal Mohd. iaitu sempurna dari segi tatabahasa dan sempurna dari segi keintelektualan bahasa. meluas dan lebih khusus sifatnya. Hal ini bertepatan dengan bahasa melayu kerana bahasa . Antara contoh.Sebagai bahasa ilmu. Defendan serta plaintif pula merupakan beberapa contoh istilah yang digunakan dalam bidang Undang-undang (Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned. 1991 : 240). dalam bidang Botani diwujudkan istilah pembiakan seks. Shariff.

melayu sememangnya sudah pun mempunyai buku-buku taatabahasa yang sempurna dan sesuai dijadikan panduan dan rujukan seperti buku Pelita Bahasa oleh Za‟ba. Ciri keberkesanan merupakan keupayaan dalam memberikan maksud dengan tepat dan berkesan. pengimbuhan. dan “keindahan”.1) dan sebahagiannya melalui sistem bahasa (Harvanek. Kepelbagaian pula merujuk kepada gaya. Kesesuaian terhadap pembaharuan-pembaharuan yang berlaku dalam masyarakat bahasa. Manakala. iaitu dengan menambahkan istilahistilah baru yang bersifat khusus dan mungkin sukar difahami oleh penutur-penutur biasa. “kelenturan”. Keintelektualan perbendaharaan kata ini dicapai melalui dua cara iaitu : Pengembangan kata (Language Development). atau stail dalam menyampaikan sesuatu maksud atau idea demi mewujudkan kesan yang berlainan. Kemuncak taraf keintelektualan bahasa dicapai terutamanya melalui perbendaharaan kata (Rujuk 3. iaitu ciri-ciri penting yang harus dimiliki oleh bahasa yang berfungsi sebagai bahasa ilmu. sebutan baku dan ayat. Sifat kestabilan di sini merujuk kepada kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sedia ada dalam aspek sistem ejaan. perubahan masa dan selera penuturnya tanpa mengorbankan sifat-sifat aslinya pula menerangkan aspek kelenturan. . “keberkesanan”. 1984). KEINTELEKTUALAN BAHASA Keintelektualan bahasa bermaksud bahasa yang berperanan sebagai bahasa ilmu haruslah mempunyai keupayaan untuk menyampaikan buah fikiran dan hujah yang tepat serta berkesan iaitu mampu merungkaikan kesinambungan dan kerumitan fikiran. Kesempurnaan ini dicapai melalui “kestabilan”. “kepelbagaian”. bahasa yang sedap didengar. bertenaga dan menarik serta dapat menyentuh perasaan dikaitkan kepada cirikeindahan bahasa itu sendiri.

yang akademik adalah bahasa yang mempunyai laras yang tepat. spesifik dan abstrak. neurosains. Penyelidikan moden mempergunakan biologi. Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. teknikteknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan. diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak-kanak). dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya. menggunakan. perkataan. umpamanya. dan sebagainya. dan memahami bahasa. iaitu memberi maksud-maksud khusus atau kepada sesetengah perkataan bagi satu-satu 8888 tertentu yang berbeza dari penggunaan biasa. 1984) Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan katadan struktur tatabahasa. teks. Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mula-mulanya merupakan usaha-usaha falsafah.sains kognitif. . Adadnya beberapa subdisiplin. dan teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. Dengan erti lain. Perkataan baru itu hendaklah bersifat tepat.Penukaran bentuk dan 8888 perbendaharaan kata. spesifik dan abstrak (Havranek. serta prosesproses yang membolehkan pemahaman pernyataan. bahasa yang bersifat intelektual.

penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan-perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa. fonologi. Yang pertama antara perkaraperkara ini — mengaitkan bunyi dengan maksud — tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang- . bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat". dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak. antara lain. morfologi. Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. pembentukan kata berimbuhan). Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan).  Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis — iaitu. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar.1 Pembelajaran/penterjemahan mesin 6 Rujukan 7 Bibliografi/Bacaan tambahan [sunting]Bidang kajian Psycholinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagai-bagai bidang. Dalam bidang psikolinguistik. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya. sains kognitif. seperti psikologi. Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna.Isi kandungan [sorokkan]      1 Bidang kajian 2 Teori-teori 3 Perkaedahan 4 Persoalan dan bidang penyelidikan 5 Lihat juga o   5.      [sunting]Teori-teori Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. dan linguistik. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia.

Sintaksis ini. Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa. Dengan kata yang lain. Oleh itu. kerjasama. Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas — atau tiada sintaksis — yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. Sebaliknya. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. umpamanya. Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak. dan potensi untuk hidup. dan faktor-faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi. dan secara logik memilih bahasa(-bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya. Rudolf Carnap. kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa-tatabahasa manusia yang mungkin. kemahiran-kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis (sila lihat . terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: 1. langsung tidak akan berkembang. adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentuk-bentuk komunikasi haiwan yang paling canggih. ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. sintaksis adalah penuh dengan perbalahan. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. Dalam istilah biologi evolusi moden. seseorang harus melihat pada kemahiran-kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan-keperluan kelompok. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal — "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. dan mendakwa bahawa. (Rekursi. Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. Pada dasarnya.F. sebagai contoh. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat". menurut sudut pandangan kedua. Sudut pandangan kedua — iaitu "yang semula jadi" — boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di [1] dalam halaman-halaman jurnal Bahasa . 2.kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan).

Jadi penyelidik-penyelidik dapat mengkaji cara-cara bagaimana pemahaman dan penghasilan bahasa akan dijejaskan oleh pembedahan yang drastik. "Bola itu dibaling oleh Ali kepada Ahmad". membuat pertimbangan. "Siapakah yang membaling bola itu?" Kita mungkin akan menyimpulkan bahawa ayat-ayat aktif dapat diproses dengan lebih mudah (lebih cepat). Bahasa. otak tidak dibedah hanya untuk mengkaji bahasa. ia tidak dapat diuji. serta interaksi manusia selama berpuluhpuluh ribu tahun. ialah artifak kebudayaan. [sunting]Perkaedahan Kebanyakan perkaedahan dalam bidang psikolinguistik mengambil bentuk uji-uji kaji tingkah laku. -subjek eksperimen diberikan sesuatu bentuk input linguistik dan dimintai melakukan sesuatu tugas (umpamanya. Sudah tentu. Tugas-tugas ini mungkin termasuk meminta subjek menukarkan kata nama menjadi kata kerja. kita mungkin mendapati bahawa sesetengah orang tidak berupaya memahami ayat-ayat pasif (ini juga terbukti benar). Ahli-ahli teori sezaman. selain daripada Chomsky. . Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. jika patologi memerlukan pembedahan otak. umpamanya. Steven Pinker. Lagi satu eksperimen mungkin memberikan ayat aktif seperti "Ali membaling bola kepada Ahmad". membaca perkataan yang dipaparkan dengan kuat). ini telah dibuktikan benar). Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. Lagi menarik. pemotongan korpus kalosum (berkas saraf yang mengaitkan kedua-dua hemisfera otak) merupakan rawatan untuk sesetengah jenisepilepsi pada suatu ketika. yang mengerjakan bidang teori-teori psikolinguistik termasuk George Lakoff. lalu bertanya. serta perangsangan magnet transkranial (TMS). Teknik-teknik pengimejan otak berbeza-beza dari segi peleraian ruang dan masaan (fMRI mempunyai peleraian sebanyak beberapa ribu neuron per piksel. Umpamanya. berbanding dengan ayat-ayat pasif (sebenarnya. keupayaan berkait peristiwa (ERP). ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. "buku" membayangkan "menulis". dan kita mungkin akan mengambil langkah-langkah sementaraan untuk memahami jenisjenis kekurangan bahasa yang tertentu (secara amnya dikumpulkan ke dalam istilah afasia yang umum). serta padanan ayat pasifnya."Eksaptasis"). Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Dalam jenis-jenis kajian ini. Apakah kemahiran-kemahiran ini yang sebenarnya merupakan tumpuan penyelidikan terkini. Dari sudut pandangan ini. sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. atau sekurang-kurangnya. pembedahan otak merupakan cara yang lebih disukai oleh penyelidik-penyelidik bahasa untuk memahami bagaimana bahasa bertindak di dalam otak. "air" membayangkan "minum". Teknik-teknik tak invasif yang lebih baru kini termasuk pengimejan otak oleh tomografi pancaran positron (PET). dan Michael Tomasello. Bagaimanapun. Sehingga kemunculan teknik-teknik perubatan tak invasif. dan sebagainya. menghasilkan semula rangsangan. tekaan. dengan kata yang lain. penyelidik-penyelidik bahasa akan mengambil kesempatan itu untuk mengejar penyelidikan mereka. pengimegan resonans magnet fungsian (fMRI). termasuk sintaksis dan lain-lain. Masa tindak balas (biasanya pada peringkat milisaat) dan kadar jawapan yang betul paling biasa digunakan untuk mengukur prestasi. tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk-bentuk yang mungkin.

apakah maksudnya? Jika tidak. adakah keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis berdasarkan struktur-struktur mental semula jadi atau adakah pertuturan sintaksis suatu fungsi kecerdasan dan interaksi dengan manusia yang lain? Bolehkah kita mereka bentuk uji-uji kaji psikolinguistik untuk menjawabnya? Penyelidikan dalam bidang komunikasi haiwan dapat memberi sumbangan yang banyak dalam persoalan-persoalan ini. Ini adalah benar untuk semua kebudayaan dan masyarakat. Oleh sebab gerakangerakan mata adalah amat berkait dengan fokus perhatian terkini. Banyak penyelidikan dalam psikolinguistik menumpukan perhatian pada bagaimana keupayaan ini berkembang dan merosot dengan berlalunya masa. pemprosesan bahasa boleh dikaji melalui pengawasan gerakan-gerakan mata ketika seseorang subjek diberikan input linguistik. orang-orang dewasa lebih susah membelajari bahasa kedua berbanding dengan bayi-bayi membelajari bahasa pertama mereka (bayi-bayi dwibahasa berupaya membelajari kedua-dua bahasa asli mereka dengan mudah). penjejakan mata telah dipergunakan untuk mengkaji pemprosesan bahasa dalam talian. Oleh itu. Sebahagiannya telah dikemukakan dalam bahagian "Teori-teori" di atas. . Betapa setempatkah bahasa? Bagaimanakah ia dibahagikan dari satu hemisfera ke hemisfera yang lain? Pemerihalan-pemerihalan tradisional yang lebih lama tentang fungsi-fungsi bahasa kawasan Broca. Lebih terkini. Atur-atur cara ini amat berguna kerana ia mendorong ahli-ahli teori supaya mengemukakan hipotesis-hipotesis yang lebih jelas. semakin mudah orang itu dapat membelajari bahasa-bahasa yang baru. apakah maksudnya pula? Bagaimanakah bayi-bayi dapat membelajari bahasa? Hampir semua bayi manusia yang sihat memperoleh bahasa dengan mudah pada tahun-tahun pertama dalam hidup mereka. Penyelidikan terkini yang menggunakan teknik-teknik pengimejan tak invasif yang baru mencuba memahami di manakah bahasa terletak di dalam otak.manakala ERP mempunyai ketepatan pada peringkat milisaat). Bolehkah penyelidikan dalam bidang psikolinguistik menghasilkan sesetengah nilai terapi? Tambahan pula. [sunting]Persoalan dan bidang penyelidikan Adanya beberapa soalan yang belum dijawab dalam bidang psikolinguistik. sebilangan kajian telah mula menggunakan gerakan mata sebagai alat untuk mengkaji proses-proses kognitif yang berkait dengan bahasa pertuturan. dan merujuk kepada amalan membina model-model kognitif dalam bentuk atur cara boleh laku. kawasan Wernicke. dan kerana aturatur cara ini boleh dipergunakan untuk menjanakan ramalan-ramalan yang lebih tepat bagi model-model teori yang amat rumit sehingga analisis diskursif tidak boleh dipercayai (umpamanya. tempoh genting mungkin wujud ketika bahasa dapat dibelajari dengan mudah. Ia kelihatan juga bahawa semakin banyak bahasa seseorang mengetahui. . model DRC untuk [2] pembacaan dan pengecaman kata yang dicadangkan oleh Coltheart dan rakan-rakan sekerjanya). Bolehkan sesetengah haiwan diajar sintaksis bahasa manusia? Jika ya. [3] Bermula dengan Tanenhaus et al. Umpamanya. Dan bagaimanakah pula dengan kanak-kanak yang tidak membelajari bahasa dengan betul? Terdapat satu bidang yang luas yang dipanggil afasia yang mengolahkan kekurangan-kekurangan bahasa. Setiap jenis perkaedahan memberikan kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan tersendiri untuk mengkaji sesuatu masalah dalam bidang psikolinguistik. Pemodelan pengiraan merupakan lagi sejenis perkaedahan. dan kawasan-kawasan lain di dalam otak akan dihalusi dengan penerusannya penyelidikan.

↑ Coltheart. ↑ Tanenhaus. ed.. Langdon. (2001). fire." Science. N.[sunting]Lihat         juga Bahasa haiwan Bahasa isyarat Kanak-kanak feral Neurolinguistik Otak manusia Pembacaan Pemerolehan bahasa Psikologi pendidikan [sunting]Pembelajaran/penterjemahan mesin Lagi satu masalah yang belum diatasi dalam bidang ini adalah bagaimana mencipta atur-atur cara komputer yang dapat memahami bahasa serta manusia. M.. J. Mass. Skinner's Verbal Behavior" dalam Language. ↑ Chomsky. Massimo.. "Integration of visual and linguistic information in spoken language comprehension. 35. K. Chicago: Percetakan Universiti Chicago. Pinker. Cambridge: Percetakan Universiti Cambridge. F. ia adalah amat berkait dengan linguistik pengiraan dan kecerdasan buatan... 204-256.: Percetakan Universiti Harvard. Perry.) (1980) Language and learning: the debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. K. serta mempunyai banyak kegunaan praktik yang berpotensi. 108. Eberhard. No. C.. 268. 2. (l995). (2001) Psycholinguistics: Language. 1 (1959). 2658. R. edisi ke-2. 2000 (dalam bahasa Rusia) [1] Chomsky. [sunting]Rujukan 1.. 1632-1634. Spivey-Knowlton. Foundations of Psycholinguistic Diagnostics (Models of the World). Longman [2] . (1959) "A Review of B. J. (ed. 3. & Ziegler. termasuk:       Belyanin V. J. M. Rastle. Lakoff. Danny D. New York: William Morrow. and dangerous things: what categories reveal about the mind. Mind and World. K. M. Steinberg. E. Moscow. (2000) New Horizons in the Study of Language and Mind. Hiroshi Nagata. Steven." Psychological Review. Cambridge. Aline. & Sedivy. (1994) The Language Instinct. DRC: "A dual route cascaded of visual word recognition and reading aloud.P. Piattelli-Palmarini. Meskipun soalan ini sudah tentu mempunyai segi falsafah. George. (1987) Women. dan David P. Noam. [sunting]Bibliografi/Bacaan tambahan Sebuah senarai ringkas buku-buku yang berkenaan dengan ahli-ahli psikolinguistik dan yang ditulis dalam bahasa yang mudah untuk orang biasa. M.

atau memikat wanita. ". Dalam masyarakat Melayu. edisi ke-2. 5. dan sekiranya pengamalnya 6. & Sciarini. iaitu melakukan sesuatu secara kebatinan. mentera merupakan ayat yang dibaca bagi melakukan sihir. 2. Antara ciri-ciri mentera adalah ia berbentuk puisi. melemahkan musuh. 4.Ia diamalkan dengan mempunyai matlamat tertentu. isi dan konsepnya melambangkan kepercayaan masyarakat masa itu. Ciri-ciri umum sesuatu mentera biasanya adalah :1." dan yang lain-lain yang seumpama dengannya.Kandungannya mempunyai kaitan dengan kuasa ghaib 3. iaitu sesuatu sifat disebut atau dikaitkan agar pembaca mentera tersebut dapat memiliki sifat yang sama. Sebagai contoh bacaan mentera.berasa kurang keyakinan. atau seru merupakan sejenis pengucapan yang berentak puisi yang mengandungi unsur sihir dan bertujuan bagi menpengaruhi atau mengawal sesuatu perkara untuk memenuhi kenginan penuturnya. tetapi tepuk hatimu.Ia terdiri daripada beberapa rangka yan berirama. Antara lain. Antara jenis mentera adalah: Mentera pakaian diri Mentera perubatan Mentera pendinding Mentera upacara tertentu .Biasanya memerlukan pengamalnya yakin bersungguh-sungguh. Steinberg...Aku bukan tepuk bantal. Definasi mentera. Natalia. Danny D. dicipta bagi satu tujuan tertentu.. Secara kebiasaannya. mentera atau juga dikenali sebagai jampi. seperti menundukkan musuh.. ia akan menjadi tawar dan tidak berkesan. Veda. ia bersifat sihir simpati.. London: Longman. (2006) Introduction to Psycholinguistics.Ia diwarisi daripada perguruan atau melalui cara ghaib seperti menurun atau mimpi. serapah... jampi serapah Mentera diambil daripada perkataan sanskrit "mantra" atau "manir" yang merujuk kepada kata-kata dalam kitab suci penganut Hindu. Selain itu mentera dianggap mempunyai kuasa ghaib yang luar-biasa yang membolehkan pembacanya mengawal seseorang atau alam semulajadi.

kepada kepercayaan Hindu dan kemudiannya kepada kepercayaan Islam. Oleh itu tidak menghairankan bahawa terdapat istilah-istilah Islam yang digunakan dalam mentera yang menggantikan istilah Hindu pada awalnya.... Bismi’Ilahi ’L-Rahmani’L-Rahim Tepuk bantal panggil semangat Semangat datang dalam mimpi Aku tak menepuk bantal Aku menepuk jasad dan roh (si anu) Satu badan dua nyawa Satu jasad dua nyawa Rindu kasih sayang kasih Goncangkan jasad dan roh .. Salah satu contohnya adalah mentera pengasih seperti di bawah.Mentera pembinasa bagi melakukan sesuatu perkara terhadap musuh... Mentera dalam kepercayaan Melayu telah mengalami perubahan daripada kepercayaan anisma. (dipetik dari Haron Daud 2001) ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->