UNIT 1

BUDAYA DALAM PEMBELAJARAN ( Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya)

Sinopsis Modul ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang beberapa tajuk yang berkaitan dengan pembinaan bilik darjah yang mesra budaya. Ini merangkumi tajuk yang terdiri daripada pengurusan fizikal dan sosio-emosi bilik darjah yang mesra budaya. Di samping itu, pelajar diberi pendedahan mengenai interaksi dan cara hubungan yang sesuai antara pelajar dalam bilik darjah yang terdiri daripada pelajar berbagai kelompok etnik. Tajuk tentang pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mengajar pelajar pelbagai budaya. Di samping itu, unit ini juga membincangkan pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian budaya serta kelas bercantum yang sering terdapat di kawasan yang terpencil atau pedalaman. Aspekaspek sosiolinguistik juga dibincangkan untuk menyesuaikan pelajar kepada situasi tertentu. Akhirnya, pelajar diberi pendedahan mengenai penilaian berasaskan budaya supaya pelajar dapat melengkapkan diri untuk berdepan dengan pelajar pelbagai budaya. Berbekalkan pengetahuan sedemikian, pelajar akan lebih bersedia mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang mesra budaya Hasil Pembelajaran

1. Mentakrif konsep, tujuan dan komponen-komponen fizikal dalam pengurusan
persekitaran fizikal untuk mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya 2. Menerangkan peranan dan tanggungjawab guru dalam mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya 3. Melakar pelan lantai fizikal bilik darjah yang mesra budaya 4. Menjelaskan konsep, kepentingan, perkembanagan dan strategi pengurusan sosio-emosi dalam bilik darjah pelbagai budaya 5. Menjelaskan kepentingan memahami hubungan etnik dan mencadangkan caracara yang sesuai dalam mewujudkan hubungan yang baik dalam kalangan pelbagai etnik 6. Mengenalpasti konsep dan ciri-ciri pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan 7. Menjelaskan aspek-aspek penting dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran 8. Mengenalpasti konsep, tujuan dan ciri-ciri pedagogi relevan budaya 9. Membincangkan kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pedagogi relevan budaya 10. Menerangkan latar belakang, konsep, ciri-ciri dan kepentingan kelas bercantum 11. Mengelola ,menguruskan dan melaksanakan kelas bercantum yang memenuhi hasrat dan tujuan kelas bercantum 12. Mentakrifkan maksud penilaian berasaskan budaya 13. Menghuraikan ciri-ciri dan aspek-aspek diambil kira dalam penilaian berasaskan budaya

1

TOPIK 1

KONSEP DAN TUJUAN PERSEKITARAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

Sebelum kita bermula, fikirkan tentang persekitaran fizikal bilik darjah. Mengapa guru perlu menyusunkan bilik darjah sebegitu rupa? Apakah aspek-aspek yang perlu diambil kira apabila ingin menyusunkan bilik darjah anda? Bagaimana anda dapat mewujudkkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya. Mari kita sama sama membincangkan ciri-ciri fizikal yang perlu diberi perhatian dalam mewujudkan suasana bilik darjah yang mesra budaya. 1.1 Konsep dan Tujuan Pengurusan Persekitaran Fizikal Bilik Darjah

Konsep pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah yang mesra budaya adalah amat penting dalam pengajaran dan pembejaran dalam abad yang mencabar ini dan lebihlebih lagi melibatkan murid-murid dari pelbagai latar belakang etnik. Konsep pengurusan fizikal harus melewati bukan hanya dari aspek kemudahan prasarana serta kemudahan fizikal sahaja namun hasil dari pengurusan persekitaran fizikal dapat mewujudkan satu suasana serta iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengambil kira keunikan perspektif dari pelbagai latar belakang budaya dan sosial. Pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah telah di rumuskan oleh Fred Steele(1973) sedemikian “ the effects of physical setting in a classroom is a setting for social interaction, symbolic identification, growth, security,shelter and pleasure”. Kenyataan yang diutarakan oleh Steele (1973) disokong oleh Lambert (1994) yang menyatakan bahawa aspek persekitaran fizikal seperti dengan siapa dan di mana pelajar duduk dapat membantu dalam interaksi antara mrurid dari latar belakang lingustik dan kebudayaan yang berbeza. Kriteria-kriteria Fizikal Umum Untuk Mewujudkan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya 1) Aspek Fizikal :• • • • • Terdapat meja dan kerusi yang sesuai dengan murid dan boleh diubah suai mengikut keperluan aktiviti. Mempunyai pencayaan dan pengudaraan yang baik. Mengecat dinding dengan warna - warni yang ceria dan lembut. Memasang langsir dengan warna yang ceria, terang dan lembut. Melukis mural diswekitar kelas. Keselamatan yang terjamin seperti pelan kebakaran dan pemadam api.

2

Berhenti dan Reflek Pembelajaran dalam persekitaran fizikal yang mesra budaya akan merangsang pelajar untuk menimba ilmu secara berkesan. Bagaimana anda dapat melakarkan pelan bilik lantai yang anda fikir “ mesra budaya”?

2) Sudut-Sudut Pembelajaran:Dalam bilik darjah, terdapat pelbagai sudut pembelajaran dan aktiviti yang dapat membantu perkembangan intelek murid seperti sudut boneka, kognitif, kinestetik serta sudut kreativiti dan sebagainya. Di samping itu, terrdapat sudut-sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan sudut multimedia seperti komputer, televisyen dan multimedia. 1.2 Kriteria-kriteria Fizikal Spesifik Untuk Mewujudkan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya 1) Aspek Fizikal:• Menyusun atur tempat duduk semula murid-murid dalam bilik darjah supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. Apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahli-ahli kumpulan akan terdiri dari pelbagai kaum etnik. Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung. • Aktiviti mengecat dinding dengan melukis mural -mural biasanya dilakukan oleh guru kelas sendiri atau beberapa murid yang menjadi pembantunya. Adalah sesuai sekiranya tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini. Aktiviti sedemikian juga merupakan salah satu aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh muridmurid dari pelbagai latar belakang kumpulan etnik supaya dapat memupuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka. Perbincangan serta persediaan untuk lukisan mural secara tidak langsung akan dapat memupuk nilai serta belajar untuk bertoleransi dan bekerjasama. Secara tidak langsung guru telah berjaya secara tidak langsung untuk memujudkan persekitaran mesra budaya. Ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latarbelakng dan budaya. Tugasan yang di berikan oleh guru dapat di bincang diruang ini; di mana secara tidak langsung Ali, Kumar serta Kim Moi dapat berbincang untuk mendapatkan jawapan atau fakta untuk tugasan mereka. Keberkesanan konsep ruang bekerja atau “work space” ini disokong oleh Woolfolk (2001) yang menyatakan sedemikian bahawa “ the physical environment of the classroom such as use of space, classroom setting and cocial dimensions interact to shape classroom culture”

3

2)

Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan:-

Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya, sudut sejarah dan sudut patriotik. Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama, adat resam, kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini. Secara tidak langsung murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti sabar, toleransi serta hormat-menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan kaum . Guru juga boleh menyediakan pelabagai aktiviti - aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat murid-murid. Contohnya di sudut budaya ini Ali dapat mengetahui tentang kebudayaan serta agama Samy dan sebaliknya agar terdapat satu pemahaman yang jelas dan tidak prasangka agar tidak menyentuh isu-isu sensitif serta menjaga sensitiviti sesuatu kaum etnik. Begitu juga dengan murid-murid dari Sabah dan Sarawak. Tindakan mewujudkan sudut-sudut pembelajaran disokong oleh Morrow dan Weinstein (1982) yang menyatakan sedemikian “keep in mind to include a literacy center in your classroom to allow pupils to explore, investigate and discover knowledge”.

Guru juga harus mewujudkan sudut-sudut sejarah dan patriotik; di mana sudutsudut ini akan meyedarkan murid-murid betapa pentingnya perpaduan antara kaum-kaum dari pelbagai latar belakang etnik untuk mewujudkan sebuah negara yang aman dan makmur. Secara tidak langsung ini akan mewujudkan satu suasana mesra budaya dalam bilik darjah. Selain daripada sudut-sudut pembelajaran, guru juga boleh menyediakan sudut bacaan di mana bahan bacaan adalah terdiri dari buku-buku atau risalah-risalah dari Sabah dan Sarawak atau sebaliknya yang mengandungi informasi mengenai sesuatu kaum atau kumpulan etnik. Sudut pembelajaran elektronik adalah penting; di mana murid dari pelabagi latar belakang etnik dapat menggunakan perisian “software” yang di sediakan oleh guru seperti aktiviti interaktif dan multimedia untuk dapat melaksanakan tugasan dalam kumpulan. Semasa membuat tugasan murid-murid dapat memupuk serta menghayati nilai-nilai seperti bekerjasama, tolong menolong serta toleransi.

Selepas kita telah dan fahami konsep dan tujuan pengurusan fizilkal bilik darjah cuba anda bincang dengan rakan anda, Apakah ciri-ciri persekitaran fizikal spesifik selain daripada yang telah dinyatakan di atas dapat mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya ?
Pergi ke perpustakaan terdekat untuk mencari rujukan mengenai persekitaran fizikal yang mesra budaya. Dengan melengkapkan diri dengan bahan bacaan, sila jawab soalan berikut:

4

Selepas berbincang, sila senarai ciri-ciri persekitaran fizikal bilik darjah yang spesifik selain daripada yang tersenarai di atas?

1.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

2.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

3.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

4.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

5.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

1.3 Peranan guru sebagai ‘Physical Enviroment Designer’. Sekiranya anda hadapi murid anda daripada pelbagai budaya, nescaya anda perlu mengambil perhatian terhadap kepelbagaian / perbezaan individu dalam bilik. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru yang berperanan sebagai ‘Physical Enviromet Designer’ agar dapat mewujudkan satu persekitaran yang mesra budaya? Antara ciri-ciri yang perlu diambil perhatian termasuk: • • • Perlu mengetahui latar belakang murid terlebih dahulu Perlu faham dengan mendalam perasaan setiap murid Mengkikis pra sangka Perlu mengetahui latar belakang kebudayaan, agama dan adat setiap murid dengan mendalam.
Berhenti sejenak dan semak kefahaman anda

Apakah peranan anda sebagai guru dalam mereka cipta sebuah bilik darjah yang mesra

5

mural sesuai dengan semua bangsa dalam kelas. A. apakah ciri-ciri utama yang perlu diberi perhatian dalam mewujudkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya? 2. • Guru perlu berperanan dalam mengetahui latar belakang pelajar. Berdasarkan kepada pengalaman anda sebagai guru.(3rd Ed) : McGraw Hill.budaya ? Berbekalkan pengalaman anda. jenis ladam kuda. • Susunatur bilik darjah harus memberi perhatian kepada cara susunan tempat duduk pelajar harus samarata dari segi kumpulan etnik • Sudut –sudut pembelajaran dan bacaan dalam bilik darjah perlu mengambil kira bahan bacaan pelbagai kumpulan etnik. dan kepelbagaian perbezaan individu pelajar apabila mengatur dan melakarkan pelan bilik darjah serta letaknya sudut-sudut pembelajaran supaya mesra budaya Berikut ialah senarai bahan bacaan teks dan bahan rujukan yang digunakan Teks Bacaan Asas Carol.SW & Mignano.4 Rumusan • Pengurusan fizikal harus mengambil kira bukan sahaja kemudahan prasarana serta kemudahan fizikal tetapi hasil dari pengurusan persekitaran fizikal dapat mewujudkan satu suasana serta iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengambil kira keunikan perspektif dari pelbagai latar belakang budaya dan sosial. Buat refleksi pengalaman anda melakarkan bilik darjah di atas. 1. separa bulatan atau jenis yang berbentuk modular untuk mewujudkan satu enviromen yang mesra budaya ? Latihan 1.J(2003). 6 . Cuba anda lakar sebuah pelan lantai bilik darjah yang kondusif supaya dapat mewujudkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya? Apakah bentuk pelan lantai yang anda akan gunakan dalam setting di bilik darjah anda ? Adakah anda akan menggunakan kenis tradisional. Elementery Classroom management.

(2nd Ed). Seating arrangements in classrooms. Rujukan Bull.N. Shirley & Solity Jonathan.( 2004).(1973).C. 6th Edition . Educational psychology.). Lambert. Robiah Sidin (1993). Classroom management: Principles to Practice. A.Pafkay. F.(1994). Classroom management. (1995). (1987). Jones.Boston: Allyn & Bacon. Comprehensive classroom management: Creating Positive Learning Environments for all Students. Boston: Allyn and Bacon TOPIK 2 PENGURUSAN SOSIO-EMOSI Pernahkah anda fikir tentang suasana sosio-emosi sesebuah bilik darjah? Mengapa seorang guru perlu memberi perhatian kepada suasana bilik darjah? Dengan pengalaman anda. Steele.S. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. (1987).M.MA:Addison-Wesley.W. Columbus. (1967). FI. Physical setting and organization development.B. Mass: Allyn & Bacon. NSW: Dcroom Helm. Woolfolk (2001). pastinya anda dapat merenung bagaimana anda dapat 7 . Becoming a teacher. Cheyney. Teaching children of different cultures in the classroom.F. 9 .5355-5359. Ohio. B. Weinstein. Spaces for children. The International Encyclopedia of Education( 2nd ed).( 8th Ed. New York:Plenum Press.: Bell&Howell. Reading.

Ahli psikologi dan fisiologi berpendapat bahawa emosi melibatkan perasaan. sosioemosi dalam kalangan kanak-kanak ditakrifkan sebagai satu proses berinteraksi dan mengadaptasi diri dalam masyarakat. Bincangkan dengan rakan-rakan anda. 1995. gerak hati. Lewis & Books-Gunn. Aspek ini akan mempengaruhi pembelajaran murid dan membolehkan murid belajar mengawal emosi. Identiti sosial dan kefahaman kendiri kanak-kanak berkembang dalam dua peringkat.Menurut Kamus Pelajar Edisi Ketiga sosial ditakrif sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat. Perkataan emosi berasal daripada perkataan Greek iaitu “emovere” yang membawa maksud “untuk keluar”. iaitu kewujudan kendiri dan kategori kendiri (Lewis. perihal masyarakat dan kemasyarakatan. 1979). kecewa dan lain-lain. Berhenti sejenak dan berfikir “ Pengurusan sosio-emosi yang mantap di dalam kelas mampu mewujudkan pengajaran yang menyeronokkan” . Oleh itu. pemikiran dan tindakan supaya dapat menyesuaikan diri dalam bilik darjah. Emosi boleh dibahagikan kepada dua iaitu emosi positif seperti gembira.. pembentukan kendiri.1 Konsep Dan Tujuan Pengurusan Sosio-Emosi Perkataan sosioemosi terdiri daripada dua perkataan iaitu sosial dan emosi. Emosi juga boleh ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi.mewujudkan suasana sosio emosi yang baik untuk murid-murid anda.2 Perkembangan dan Pengurusan Sosio-emosi Di Dalam Bilik Darjah Perkembangan emosi dan sosial yang sihat sangat penting dalam kehidupan seseorang. 8 . Perkembangan sosial kanak-kanak terdiri daripada kemahiran berinteraksi dengan orang lain. emosi adalah satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya. 2. teruja dan emosi negatif pula adalah seperti marah. tindak balas fisiologi dan pernyataan emosi. Oleh itu. Perkembangan sosial pula adalah satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya. 2. Aspek sosioemosi amat penting untuk mewujudkan suatu keadaan yang harmonis dan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesannya. penghargaan kendiri dan kawalan kendiri. topik ini akan membincangkan beberapa aspek dalam sosio-emosi yang perlu diambil kira oleh guru dalam mengurus bilik darjah. Justeru ini.

2. Dengan bermain kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran. Pendekatan belajar melalui bermain diberi penekanan khusus dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. Beliau berpendapat kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya dan melakukan gerak balas yang tidak pernah dibuatnya dahulu. Bermain adalah proses spontan yang dapat menghasilkan pengalaman.3 Strrategi Pengajaran Dalam Pengurusan Sosio-emosi Belajar Melalui Bermain: Tahukah “Belajar melalui bermain” adalah salah satu strategi pengajaran yang dapat memberi perhatian kepada sosio-emosi pelajar dalam kelas pelbagai budaya. bermain adalah satu keperluan. Bagi kanak-kanak yang sedang membesar.Perkembangan Sosioemosi bermula dengan kebolehan murid memahami dan menguruskan emosi sendiri dan membolehkan murid memahami keperluan. Beliau percaya proses pembelajaran yang paling berkesan adalah sesuatu aktiviti yang menggembirakan. Bermain membenarkan kanak-kanak melakukan aktiviti yang kreatif. Teori-teori Pengurusan Sosio-emosi: Bandura berpendapat bahawa perkembangan emosi kanak-kanak diperoleh dengan cara peniruan. Peranan guru sangat penting dalam pengurusan sosioemosi dengan memberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan murid untuk berinteraksi dengan rakan di dalam kelas terutamanya bagi sebuah kelas yang mempunyai murid yang berbeza budaya dan latar belakang . emosi dan pandangan orang lain untuk membina kemahiran sosial di dalam kelas yang mempunyai latar belakang majmuk yang mesra dan harmoni.” [Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Menurut Erikson. Melalui bermain kanak-kanak dapat belajar pelbagai perkara dan ia dikenali sebagai pembelajaran tidak formal. Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat penerokaan. 2003] Belajar Melalui Bermain adalah antara strategi yang boleh digunakan oleh seorang guru untuk menggalakkan interaksi sosial dan mengawal emosi murid secara semula jadi.Manakala Dewey (1852 – 1859) 9 . Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri seseorang individu. Cara kanak-kanak menyatakan emosinya bergantung kepada apa yang telah dipelajarinya mengenai penerimaan oleh masyarakat. Froebel (1782 – 1852) pernah mewujudkan program kindergarten 1 di Jerman untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 5 tahun berkonsepkan ‘bermain sambil belajar’. pembelajaran dan kemahiran. Bermain adalah salah satu aktiviti yang menggembirakan. Teori Erik Erikson pula menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individuindividu di persekitaran kanak-kanak. penemuan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi.. Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. cara yang paling mendatangkan kepuasan dan yang telah dipelajarinya untuk mendapatkan sesuatu dengan paling mudah dan cepat. personaliti seseorang kanakkanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial ini.

buat refleksi tentang apakah cara yang telah anda laksanakan untuk mengurus sosio-emosi pelajar dalam kelas. 2. b) Iklim bilik darjah tidak kondusif akan memberi kesan yang buruk terhadap prestasi kesuluruhan c) Memberi tekanan mental kepada murid dan guru d) Murid rasa tergangggu dan tidak selesa e) Murid sukar memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran Berhenti dan Reflek Jika anda mengajar kelas yang terdiri daripada pelajar pelbagai budaya. Latihan/ Aktiviti Dalam kumpulan bertiga .4 Kepentingan Pengurusan Sosio-emosi Guru perlu mengurus sosio-emosi murid-muridnya secara berkesan kerana kegagalan guru berbuat demikian akan memberi impak kepada pencapaian murid. cadangkan strategi-stategi pengajaran yang difikirkan sesuai untuk digunakan oleh seorang guru yang mengajar kelas pelbagai budaya dan nyatakan kelebihan strategi-stategi pengajaran tersebut. Berjaya atau tidak anda menguruskan kelas? Kongsi pengalaman anda dengan rakan-rakan anda. Antara aspek –aspek penting adalah berikut: 10 . 2. Antara aspek akan berlaku dalam pengurusan sosio-emosi terdiri daripada berikut: a) Proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu.5 Rumusan Topik ini membincangkan mengenai pengurusan sosio-emosi pelajar dan kepentingannya seseorang guru dapat menguruskan sosio-emosi pelajar dalam bilik darjah yang terdiri daripada masyarakat majmuk.pula menggalakkan proses pembelajaran melalui prinsip belajar melalui bermain di mana aspek keseronokan merupakan hak bagi setiap kanak-kanak.

Mass: Allyn & Bacon. Teks Bacaan Asas Woolfolk. B. Comprehensive classroom management: Creating Positive Learning Environments for all Students. (2004). Aspek-aspek dan ciri-ciri hubungan etnik dai Malaysia akan diketengahkan dan implikasinya terhadap perhubungan dalam bilik darjah. TOPIK 3 PERHUBUNGAN ANTARA KELOMPOK ETNIK Dalam topik ini. (1995). 11 . Boston: Allyn & Bacon Rujukan Jones. anda akan diberi pendedahan tentang hubungan etnik di Malaysia. Peranan guru sangat penting dalam pengurusan sosioemosi dengan memberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan murid untuk berinteraksi dengan rakan di dalam kelas pelbagai budaya Belajar Melalui Bermain adalah antara strategi yang boleh digunakan oleh seorang guru untuk menggalakkan interaksi sosial dan mengawal emosi murid secara semula jadi.A. Di bawah adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan. Educational Psychology. F. Ia amat bermakna dalam membantu mengeratkan hubungan antara murid pelbagai latar belakang Pengajaran dan pembelajaran akan terganggu dan tekanan mental akan dihadapi pelajar jika keadaan sosio-emosi tidak diurus dengan baik oleh guru.• • • • Sosioemosi dalam kalangan kanak-kanak ditakrifkan sebagai satu proses berinteraksi dan mengadaptasi diri dalam masyarakat.

3.1 Hubungan etnik Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Sebagai rakyat Malaysia sudah semestinya kita perlu mengambil iktibar daripada peristiwa 13 Mei 1969. Perlu kita sedar bahawa pengalaman pahit tersebut telah menyedarkan kita bahawa: 1. Kestabilan politik sahaja tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yang seimbang 3. Adalah penting untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan. anda perlu memahami akan kepentingan hubungan etnik. Jangan kita lupa bahawa negara kita pernah menghadapi konflik etnik yang menyebabkan berlakunya pelbagai masalah. Ini adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah anda dan dalam jangka waktu panjang ialah untuk mewujudkan “1 Malaysia”. Dalam konteks negara kita Malaysia keseimbangan melibatkan agihan habuan ekonomi yang saksama dan perkongsian pemerintahan yang matang. Persoalannya ialah: • • Apakah faktor yang dapat mewujudkan keseimbangan? Apakah perkara yang perlu dipertahan atau dipelihara untuk menjamin keseimbangan yang berterusan? Mudah sahaja iaitu usaha yang berterusan dalam memupuk dan mengekalkan hubungan etnik yang harmonis.2 Kepentingan Memahami Hubungan Etnik Sebagai seorang guru. 12 . Kemajuan ekonomi sahaja tidak lengkap sekiranya tidak disertai kestabilan politik 2. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik perlu seiring dan seimbang supaya tidak timbul kepincangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan konflik. Berhenti sejenak dan renung tentang hubungan etnik Cuba anda fikir sejenak apakan kesan daripada Peristiwa 13 Mei 1969 kepada hubungan antara kaum di negara kita.3.

Inilah antara kesan yang wujud hasil daripada hubungan etnik yang seimbang dan stabil. sejarah negara dan • • • Hubungan etnik dapat mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial. akan dapat kita fahami isu prasangka dan diskriminasi yang berlaku serta gambaran tentang peranan faktor personaliti dalam menentukan tatalaku anggota masyarakat.sejauhmana struktur masyarakat bersifat kolonial Hubungan etnik menggambarkan perkembangan kemampuan sosioekonomi negara kita. perdagangan dan lain-lain. Melalui hubungan etnik. Hubungan etnik yang wujud pada masa kini telah mencorakkan sistem sosial di Malaysia. Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial negara. Masyarakat luar dapat melihat kestabilan politik dan ekonomi di sini.seluruh struktur sosial masyarakat dan . . • • Berhenti dan Reflek Apakah yang anda fahami tentang konsep masyarakat majmuk? Bagaimanakah peranan anda sebagai seorang guru untuk membantu pelajar anda memahami konsep ini? Adalah perlu kita fahami bahawa keharmonian hubungan etnik di negara kita tidak bergantung sepenuhnya kepada keadaan berbaik-baik antara kaum tetapi juga antara kumpulan kelas sosial yang berbeza. perindustrian. Namun demikian negara luar melihat bahawa wujudnya keharmonian dalam hubungan etnik di Malaysia.Apakah kepentingan memahami hubungan etnik? Mari kita meneliti betapa pentingnya setiap individu memahami tentang hubungan etnik dalam negara kita. Hubungan etnik dapat membantu dalam memahami kesan perindustrian dan perubahan sosial.punca konflik serta . Ini telah memberi impak kepada sektor-sektor pelancongan. Sejauhmana tahap perpaduan nasional di negara kita masih sukar diukur. Antara kepentingan termasuk: • • Malaysia merupakan sebuah negara pelbagai kaum yang pernah menghadapi konflik etnik Hubungan etnik berkait rapat dengan: .memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan . 13 .

Teks Bacaan Asas Muhamad Kamarul Kabilan & Zaharah Hassn. Anda diberi masa 10 minit untuk berbincang mengikut tajuk dan selepas itu jelaskan kepada kumpulan anda hasil perbincangan tersebut. a. c. d. punca konflik serta sejauhmana struktur masyarakat bersifat kolonial Hubungan etnik menggambarkan perkembangan kemampuan sosioekonomi negara kita sejarah negara dan • • • • Hubungan etnik dapat membantu dalam memahami kesan perindustrian dan perubahan sosial. b. Anda digalakkan menggunakan pendekatan kolaboratif semasa perbincangan.Latihan/ Aktiviti Secara berkumpulan bincangkan perkara-perkara berikut. Kontrak sosial Dasar “ Pecah dan Perintah” zaman pemerintahan British Pembentukan Negara Bangsa Dasar Kebudayaan Nasional Konsep “ 1 Malaysia” 3. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Antara aspek –aspek penting adalah berikut: • Malaysia merupakan sebuah negara pelbagai kaum yang pernah menghadapi konflik etnik Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan. e. 14 .3 Rumusan Topik ini membincangkan mengenai hubungan etnik di Malaysia dan kepentingannya setiap daripada rakyat Malaysia memahami tentang hubungan etnik dalam negara kita. Di bawah adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan.(2005). Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial negara. Readings on ethnic relations in a multicultural society.

Pernahkah anda berfikir cara terbaik untuk menguruskan pengajaran dan pembelajaran yang baik dalam bilik darjah yang mesra budaya? Topik ini akan membincangkan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dengan fokus kepada konsep. 15 . imbas balik “ Apakah yang anda faham dengan pengajaran dan pembelajaran?” Apakah aspek-aspek yang perlu anda ambil perhatian sebelum. dan peranan guru dalam mengurus pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Boston: Allyn & Bacon TOPIK 4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sebagai guru berpengalaman.A. Educational Psychology.Rujukan Woolfolk. semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. (2004).

Prinsip perancangan perlu tepat diikuti dengan prinsip penyampaian yang sesuai dan disusuli dengan prinsip tindakan yang tepat ” ( p. They know how to motivate. kepercayaan. “Effective teachers have good command of their subject matter and a solid core of teaching skills. menilai kembali apa yang telah diajar serta melakukan tindakan susulan bagi menyempurnakan proses pengajaran itu.W dalam bukunya Educational Psychology: A Tool for Effective Teaching menyatakan bahawa pengajaran berkesan bergantung kepada 2 faktor utama iaitu : pengetahuan profesional guru dan komitmen guru yang berupaya merancang pengajaran tersusun dengan cemerlang (excellent instructional planning). Proses pembelajaran yang berlaku secara berterusan akan membawa perubahan tingkah laku. pembelajaran boleh berlaku tanpa perubahan tingkah laku yang segera. Pembelajaran ialah proses perubahan struktur mental yang membina keupayaan tingkah laku yang berbeza. Santrock J. Penguasaan dan pemahaman terhadap sesuatu fakta akan mudah dikuasai apabila proses pembelajaran dibantu dengan pelbagai bahan bantu mengajar sebagai bahan rangsangan seperti gambarajah. communicate. and classroom management.4. Dari sudut kognitif.43). Pengajaran juga adalah rancangan guru yang sistematik untuk membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran Pengajaran juga boleh didefinisikan sebagai rancangan guru yang sistematik untuk membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. gambar dan lain-lain alat bantu yang memudahkan muridmurid menghubungkaitkan maklumat. 4.2 Ciri-ciri Guru Berkesan Salhah Abdullah (2006) dalam bukunya Guru Sebagai Fasillitator menegaskan bahawa ”guru sebagai fasilitator berperanan sebagai perancang. Perubahan struktur mental yang berlaku melibatkan perubahan skema. 2006) Matlamat pengajaran pula adalah seperti berikut: • Untuk menyampaikan maklumat berbentuk ilmu pengetahuan 16 . They have excellent instructional strategies supported by methods of goal setting. instructional planning. and work effectively with students who have different levels of skills and come fromculturally diverse backgrounds. jadual. Contohnya.1 Konsep Pengajaran Dan Pembelajaran “Pengajaran” atau “pedagogi” bermaksud bagaimana seseorang guru menyampaikan pelajaran atau ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajarnya. “ (Santrock. jangkaan dan matlamat. pengurus dan pelaksana perlu berpandukan prinsip pengurusan yang sistematik. melakukan pengajaran. carta. seseorang murid akan mula menguasai kemahiran membaca setelah proses pembelajaran berlaku secara berulang-ulang dan berterusan. Effective teachers also understand how to use appropriate levels of technology in the classroom. Ia merupakan satu proses daripada persediaan untuk mengajar.

6 Peringkat-peringkat pengurusan pengajaran dan pembelajaran 17 .• • • • Membolehkan pelajar menguasai kemahiran kogintif. Ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan berkesan termasuk : • • • • • • • Prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling Sistematik dalam merancang dan menilai Penyabar menghadapi kerenah murid pelbagai latar belakang Bijak mengurus masa Berpandangan jauh Bersedia untuk berubah dan fleksibel Berkomuknikasi dengan berkesan 4. Membantu pelajar supaya boleh berdikari 4.4 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan melibatkan proses-proses seperti merancang. menilai dan membuat tindakan susulan termasuk penambahbaikan. melaksana. afektif dan psikomotor. Apakah aspek-aspek yang perlu anda fokuskan? Kongsikan dengan rakan anda 4. Membantu pelajar memiliki nilai dan sikap yang sihat. Menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif.5 Pengurus Pengajaran dan pembelajaran Dalam Kelas pelbagai budaya: Seorang guru yang mengurus pengajaran dan pembelajaran juga boleh digelar ‘pengurus’. Manakala pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah berkaitan aspek-aspek berikut: • • • • Merancang pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dengan mengambilkira latar belakang murid yang berbeza Melaksana pengajaran dan pengajaran seperti yang telah dirancang dan membuat pengubahsuaian semasa jika perlu Menilai keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Membuat tindakan susulan berdasarkan penilaian yang telah dibuat termasuk membuat penambahbaikan Berhenti dan Berfikir Cuba anda renung dan fikir peranan anda sebagai pengurus pengajaran dan pembelajaran dalam kelas pelbagai budaya.3 Konsep Pembelajaran 4.

peringkat-peringkat pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah berkaitan persediaan guru : i) ii) iii) Sebelum proses pengajaran dan pembelajaran Semasa proses pengajaran dan pembelajaran Selepas proses pengajaran dan pembelajaran Rajah 1: PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sebelum Pengajaran GURU 18 .Dalam konteks pengurusan pengajaran dan pembelajaran.

SUMBER .STRATEGI Semasa Pengajaran PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tidak Berkesan PENILAIAN & PENGUKURAN PENAMBAHBAIKAN • PEMULIHAN • PENGAYAAN Selepas Pengajaran Berkesan HASIL PEMBELAJARAN TERCAPAI Sebelum proses pengajaran dan pembelajaran Sebagai seorang guru yang berhadapan dengan murid-murid pelbagai budaya. Persediaan sebelum pengajaran dan pembelajaran termasuk merancang pelaksanaan pengajaran melalui penulisan Rancangan Pengajaran Harian meliputi aspek-aspek :  Hasil pembelajaran yang tepat 19 .PERANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN . guru perlu membuat persediaan rapi sebelum memulakan sesi pengjaran dan pembelajaran.BAHAN .

rancangan radio dan televisyen. majalah. maklumat akhbar. ” Mengguna alat bantu mengajar (ABM) dapat membantu menerangkan sesuatu konsep” (Hiebert. Semasa merancang pengajaran. Ciri-ciri bahan pengajaran efektif pula berbentuk maujud. mencadangkan pemikiran baru dan mencabar pelajar untuk berfikir pada aras tinggi . komputer. laporan penyelidikan. model. akhbar. saya mendapatkan seberapa banyak input daripada pelbagai sumber sebelum memulakan setiap sesi pengajaran . jurnal . internet. Ini diakui oleh Mayer & Gallini. Seorang guru yang kreatif akan menyesuaikan bahan bantu mengajar dengan isi pelajaran agar murid mudah menguasai konsep abstrak yang kompleks. peta minda. sesuai. audio visual. statistik rasmi. 1991). praktikal. prototaip atau bahan-bahan sejarah. gambar. Arahan Perbendaharaan termasuk sumber hasil temubual dan soal selidik. selamat digunakan dan guru dapat menggunakan bahan tersebut untuk menerangkan konsep abstrak yang sukar difahami dengan berkesan. phamplets and brochures. (b) Pemilihan Sumber Pengajaran Guru yang bersedia dengan maklumat dari pelbagai sumber bukan sahaja berjaya memberi penerangan yang jelas kepada pelajarnya tetapi juga mampu membuat perkaitan antara idea-idea. pengursan grafik. Kozma. Akta. Penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai dan berkesan sangat penting untuk membantu guru menerangkan konsep abstrak yang sukar kepada para pelajar. Sumber. murid    Kaedah pengajaran yang sesuai dengan kepelbagaian budaya Sumber pengajaran yang mencukupi Bahan bantu mengajar yang berkesan Langkah-langkah proses pengajaran yang jelas (a) Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Pengurusan pengajaran dan pembelajaran bermula dengan perancangan dan penyediaan bahan bantu mengajar yang sesuai. dan mencukupi mampu mencabar minda pelajar seterusnya menarik minat mereka untuk memahami isi pelajaran dengan lebih berkesan.sumber pembelajaran yang boleh digunakan seperti buku teks. video. 1991. Contoh-contoh bahan bantu mengajar seperti bahan maujud. Sumber yang tepat. majalah. Manakala Slavin (1994) menyarankan “guru perlu menyediakan pengajaran yang boleh menarik minat dan menyeronokkan pelajar dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan alat bantu mengajar (ABM). gambarajah. (1990). buku rujukan. Weame & Taber. radio. “ Guru perlu menerangkan dengan jelas dan memberi contohcontoh yang berkaitan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran “. kad imbasan. Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran 20 . gambarajah. prospektus.

Guru juga dapat merancang aktivti selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan dan mengambil tindakan susulan . Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses sistematik mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Menurut D. hasil dan impak pengajaran dan pembelajaran bagi membuat analisis untuk memastikan pelajar telah menguasai kemahiran yang disampaikan oleh guru. beliau telah mentakrifkan penilaian sebagai satu proses menentukan. Penilaian prestasi merupakan satu proses meliputi aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi. 21 . Stufflebeam dalam bukunya “ Educational Evaluation and Decision Making”. mendapatkan serta memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan yang selanjutnya.(a) Strategi Pengajaran Releven Pelbagai Budaya Pemilihan strategi pengajaran yang tepat juga mampu membuatkan penyampaian maklumat dan pelaksanaan pengajaran menjadi lebih berkesan terutama aktiviti yang melibatkan interaksi aktif murid yang terdiri daripada pelbagai budaya dan latar belakang. Berfikir dan berbincang Bincangkan dalam kumpulan apakah strategi-strategi pengajaran yang telah anda pelajari dan laksanakan yang relevan pelabagai budaya ? Semasa guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran guru perlu memastikan  melaksanakan pengajaran seperti yang dirancang  mengenalpasti prosedur penilaian pembelajaran murid yang sesuai  menerapkan nilai-nilai kepelbagaian budaya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran  menyediakan suasana bilik darjah yang kondusif dari segi psikososial dan fizikal untuk murid-murid yang mempunyai latar belakang berbeza  mengurus disiplin murid dengan mengambilkira kepelbagaian kelompok murid  mengendalikan aktiviti pemulihan dan pengayaan Selepas Proses Pengajaran dan Pembelajaran Seterusnya proses penilaian dan pengukuran perlu dilaksanakan oleh guru untuk mengetahui keberkesanan pengajaran. aktiviti.

pengayaan dan penilaian semula kesemua elemen-elemen yang terlibat semasa merancang dan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku perlu diambilkira oleh seorang guru yang proaktif dan berkesan Setelah guru selesai menyempurnakan proses pengajaran dan pembelajaran. tahap pencapaian murid dan keberkesanan komunikasi gurumurid. Apabila guru memberikan ujian kepada pelajarnya. sosiogram. penggunaan bahan bantu mengajar. Penambahbaikan berbentuk pemulihan. peperiksaan. Alat pengukuran yang tepat dalam proses penilaian mampu memberi maklumat berharga kepada guru untuk mengukur pembelajaran pelajar dan menilai keberkesanan pengajaran guru . Pengukuran merupakan satu proses sistematik untuk mendapatkan maklumat secara kuantitatif untuk menentukan pencapaian murid. kuiz. soal selidik. skala kadar. rekod anekdot. Penambahbaikan perlu dilakukan oleh guru setelah melaksanakan penilaian dan pengukuran. Langkah ini adalah penting untuk mengkaji keberkesanan pengajaran guru dalam aspek pemilihan strategi pengajaran.Keberkesanan sesuatu proses pengajaran tidak dapat dipastikan tanpa proses penilaian oleh guru semasa dan selepas pengajaran berlaku. data pemerhatian dan kajian tindakan.. Penilaian dilaksanakan berperanan untuk: • • • Mengesan perkembangan penguasaan murid dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran untuk merancang aktiviti pengayaan dan pemulihan Mengenal pasti keberkesanan pengajaran guru supaya membolehkan guru memperbaiki pengajaran selanjutnya Mengambil tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan & meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran meningkatkan keberkesanan pengajaran . senarai semak. Alat pengukuran dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah seperti data kuantitatif hasil daripada ujian bulanan. Pendekatan Pengajaran Masteri contohnya amat menekankan bahawa guru perlu memastikan murid telah dapat menguasai sesuatu kemahiran sebelum kemahiran yang baru disampaikan. Penilaian prestasi pelajar juga membolehkan guru menilai semula strategi pengajaran dan membuat penambahbaikan. guru sebenarnya bukan sahaja sedang mengukur pencapaian pelajarnya tetapi juga mengukur keberkesanan strategi pengajarannya sendiri. Keputusan peperiksaan penilaian formatif pula yang dilaksanakan selepas tamat sesuatu tajuk dan penilaian sumatif yang dilaksanakan secara holistik pada hujung semester dapat menilai pencapaian pelajar. temubual murid/rakan sekerja. 22 . Penilaian menyeluruh pelajar dapat dilakukan melalui data-data pengukuran kuantitatif dan kuanlitatif . guru perlu memperuntukkan masa membuat refleksi terhadap pelaksanaan pengajarannya. maklumat dan sumber pengajaran. Tujuan utama pengukuran adalah untuk membuat pengelasan bagi pencapaian akademik murid dalam pembelajaran dan membuat penambahbaikan kepada kaedah pengajaran guru.

tentang apa yang telah dipelajari. Pembelajaran ialah proses perubahan struktur mental yang membina keupayaan tingkah laku yang berbeza Pengurusan pengajaran dan pembelajaran melibatkan proses-proses seperti merancang. anda perlu menunjukkan dengan jelas aspekaspek yang anda fikirkan penting untuk diberi perhatian oleh seorang guru yang mengajar di dalam kelas pelbagai budaya murid. Dalam satu kumpulan bertiga sediakan satu carta alir yang lengkap berhubung pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang telah anda pelajari . Guru perlu mengambil kira semua aspek kepelbagaian budaya apabila mengurus pengajaran dan pembelajaran dalam semua peringkat pengajaran. • Pedagogi atau pengajaran merupakan satu proses daripada persediaan untuk mengajar. menilai kembali apa yang telah diajar serta melakukan tindakan susulan bagi menyempurnakan proses pengajaran itu. dan kepelbagaian perbezaan dari segi kognitif. Ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan pembelajaran berkesan termasuk prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling. Mari kita membuat rumusan. Senaraikan ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru yang berkesan selain daripada yang telah dibincangkan di atas untuk mengendalikan kelas yang mempunyai murid-murid yang berlainan budaya dan latar belakang ? Latihan/Aktiviti 1. mengurus masa dengan baik dan mempunyai kemahiran abad ke 21. menilai dan membuat tindakan susulan termasuk penambahbaikan terhadap pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira latarbelakang pelajar.3 Rumusan Kita sudah sampai ke penghujung topik. sosial.• • Gunakan internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai pengurusan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas pelbagai budaya. sistematik dalam merancang dan menilai. Bincangkan dengan pensyarah anda apakah masalah-masalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas pelbagai budaya dan bagaimanakah anda mengatasi masalah-masalah tersebut ? 1. Setiap peringkat pengurusan pengajaran dan pembelajaran. melakukan pengajaran. • • • • 23 . emosi dan fizikal pelajar. Cantumkan semua peringkat pengurusan pengajaran dan pembelajaran untuk dibentangkan. melaksana. penyabar menghadapi kerenah murid pelbagai latar belakang. 2.

(4th Ed.(1997). P. Methods for effective teaching. Teks Bacaan Asas Santrock J. 24 .L.) New Jersey: Merrill Prentice Hall.New York: Mc Graw – Hill Rujukan Burden.W (2006) Educational psychology: A tool for effective teaching( 3rd ed). (1994). & Byrd. Gredler. Good.& Brophy.R. D. J. Looking in classrooms.M. New York: Addison Wesley Educational Inc.Senarai teks bacaan dan rujukan diberikan di bawah. Boston: Allyn Bacon. M. (2001). Learning and instruction. T. Theory into practice.E.E.

Rasionalnya supaya suasana pengajaran dan pembelajaran lebih optima dan berkesan bagi semua murid. Ulasan yang utarakan Gay memberitahu bahawa kita perlu ambil perhatian guru-guru bagi menghadapi murid-murid berlatarkan pelbagai budaya. peranan guru dalam menangani cabaran dalam memilih pedagogi relevan budaya untuk pelbagai kelompok etnik dalam bilik darjah turut diketengahkan. it teaches to and through the strengths of these students”. Guru perlu beri perhatian terhadap konsep ini dengan pertimbangan bijak supaya pengelolaan. “Culturally relevant pedagogy calls for instruction to be made relevant to the student by finding an intersection between (a) the student’s knowledge and skills and (b) school’s knowledge and skills by engaging the student in active investigations so she can discover the connections between what she knows and what teachers want her to know” (Lee 1992). Guru yang peka dan pandai mengolah pengajaran dan pembelajaran pelbagai budaya harus berinteraksi dengan lebih positif dapat memupuk kebangaan budaya masingmasing bagi memangkin kematangan intelek. 5. 5. 25 .1 Konsep Pedagogi Relevan Budaya Sebagai seorang guru berkesan dalam abab ke 21 ini. pengurusan dan pengajaran mereka mengambil kira sensiviti budaya. adalah penting kita sebagai pendidik untuk memahami konsep kepelbagaian pelajar (perbezaan individu).2 Tujuan Pedagogi Relevan Budaya Guru seperti kita perlu memahami hakikat bahawa perlaksanaan pedagogi mereka dalam bilik darjah murid pelbagai budaya memerlukan mereka hadapi situasi pengajaran dengan keperihatinan sosial budaya. Malaysia sebuah negara pelbagai budaya.TOPIK 5 Pedagogi Relevan Budaya dan Kepelbagaian kelompok (Cultural and Indigeneous relevant pedagogy) Topik ini membincangkan pedagogi relevan budaya di mana strategi –strategi yang sesuai diguna dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah pelbagai budaya. kemahiran dan sikap yang holistik boleh mencapai hasrat dikehendaki oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukunegara. Pengajaran relevan budaya membantu kesefahaman dan permuafakatan antara guru dan murid supaya kesepaduan perolehan ilmu. Tambahan pula. prior experiences. Kesedaran dan kefahaman kosep kepelbagaian pelajar ini harus melewati bukan hanya mengenal dan mentafsir konsep sahaja tetapi boleh mencerakin serta mengambil kira keunikan perspektif budaya dan sosial. guru perlu peka kepada pengajaran seperti dinyatakan Gay (2000) “culturally responsive teaching as using the cultural knowledge. and performance styles of diverse students to make learning more appropriate and effective for them.

Bandingkan ciri-ciri yang anda berikan dengan pernyataan yang diberikan oleh Guittierez (1994) dan Ladson-Billings (1994) yang diberikan : 1. 5. pengetahuan dan pengalaman pelajar untuk mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran. pedagogi relevan budaya beri motivasi murid belajar secara konstektual. Ia adalah mustahak bagi murid memahami latar belakang mereka yang berlainan budaya. 2. konsep. nescaya anda perlu mengambil perhatian terhadap kepelbagaian / perbezaan individu dalam bilik. latar belakang. guru seperti anda seharusnya menjadi pengantara persekitaran sekolah dan rumah murid..Definisi : Untuk memahami pedagogi relevan budaya.4 Strategi pengelolaan Pedagogi Relevan Budaya. terminologi ini mula diambil perhatian oleh Gloria Ladson-Billings (1994) menyatakannya sebagai “a pedagogy that empowers students intellectually. skills. proses aktif pembelajaran rentasi budaya walaupun belajar dalam kepelbagaian tetapi ia menyatupadukan ilmu pengetahuan. Pembelajaran lebih berkesan apabila murid menyebati pengetahuan. kemahiran dan strategi yang mereka pelajari daripada situasi pelbagai budaya ke dalam kesepaduan ilmu dan nilai tanpa prejudis budaya lagi. Guru yang mengajar dalam situasi budaya berbeza harus mengunakan ciri-ciri perbezaan budaya. emotionally.3 Ciri-ciri Pedagogi Relevan Budaya Selepas kita telah dan fahami konsep dan tujuan pedagogi relevan budaya. Selain daripada membantu pelajar perolehi pengetahuan. socially. sila senarai ciri – ciri pedagogi relevan budaya. 3. iaitu mengambilkira pengalaman murid yang berbeza. procedur. 5. cuba anda bincang dengan rakan anda mengenai soalan “Apakah ciri-ciri pedagogi relevan budaya ?” Selepas berbincang. and politically by using cultural referents to impart knowledge. Sekiranya anda hadapi murid daripada pelbagai budaya. and attitudes. Guru perlu merancang seterus mengelola pengajaran dengan mengambil kira aspek berikut : Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Guru yang mengelolakan pedagogi dalam bilik darjah pelbagai budaya harus melihat pengajaran sebagai “an art rather than a science” supaya guru seperti anda berfikiran 26 .”1 Berhenti dan Berfikir Cuba anda terjermahkan definisi yang diberikan oleh Gloria Ladson_Billings dan bincang dengan kawan anda. kaitkan apa yang anda faham dengan tugas anda sebagai seorang guru: Apabila kita bertugas di sekolah yang ada murid daripada latar belakang budaya yang berbeza.

Sebagai contoh semasa mengajar kemahiran bacaan terdapat guru yang tidak perihatin terhadap bahan bacaan yang tidak mesra budaya. Apa yang selalu kita perhatikan murid kaum tertentu hanya akan buat projek berkaitan dengan bangsa sendiri tanpa ada rentasan budaya.kreatif dan boleh menyesuaikan diri dengan murid pelbagi budaya. Contohnya murid diberi tajuk: Adat Perkahwinan. Penemuan Guru merancang pengajaran melalui penemuan. Ahli kumpulan terdiri daripada bangsa berbeza supaya mereka boleh kongsi pengalaman dan buat kerja lapangan di komuniti yang berbeza. Guru perlu memudahcara letusan idea ahli kumpulan. Seng Yan dan Kumaran. memberi penghargaan secara kolektif melambangkan harmoni sesuatu kumpulan pelbagai budaya. Tajuk yang sesuai dan melambangkan kepelbagaian budaya diberi keutamaan. Murid digalakkan berinteraksi dan bekerjasama dalam suasana hormat-menghormati. Anda yang mengajar kelas yang terdapat murid pelbagai budaya perlu mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran anda dengan mengambil kira konsep perbezaan individu. Mempunyai sifat mudah mesra dengan murid dan sentiasa bersedia berkongsi maklumat. Sebagai contoh guru digalakkan gunakan kaedah dan teknik berikut: 1. Kolaboratif dan koperatif perlu dipupuk diperingkat sekolah rendah lagi bagi mendapat persekitaran pembelajaran yang sihat dan boleh menyatu-padukan murid pelbagai budaya dalam kelas 2. Strategi rentas budaya mengkehendaki pelajar meneroka dan membina pengetahuan serta pengalaman supaya faham budaya orang lain. hurai atau memperbaiki persepsi budaya masing-masing 3. kemahiran dengan murid pelbagai budaya. contohnya bagi Tajuk : Budaya masyarakat majmuk. Ah Seng dan Ah Hai diberi tajuk : Budaya Orang India dan Sarojini dan Selvarani diberi tajuk : Budaya Orang Melayu. Murid boleh mendapat sumber pengetahuan terus daripada kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Contohnya dalam kumpulan perbincangan ahli kumpulan terdiri daripada Ahmad. mengalakkan murid berbincang dan sesi buzz melibatkan ahli-ahli kumpulan pelbagai budaya. Projek Kaedah ini memerlukan pembinaan kumpulan yang terdiri daripada murid pelbagai kaum dan budaya. Sesuatu program bacaan yang berkesan harus 27 . Sesi pembentangan mereka dikukuhkan dengan terdapat perkongsian maklumat dengan murid lain dari pelbagai budaya memberi maklumat. Kaedah pembelajaran kolaboratif dan koperatif Guru yang mengunakan strategi pemusatan murid ini. Anda juga boleh berhubung dan berkomunikasi dengan ibu bapa murid berlainan budaya. Sesi pembentangan perlu mempamirkan kejayaan semangat pasukan dan setiakawan. Guru juga mempunyai pandangan bahawa semua murid boleh belajar dan mencapai kejayaan. Rusnah dan Fauziah diberi tajuk : Budaya Orang China. pengetahuan. Bahan bacaan yang merujuk sesuatu budaya secara berat sebelah (bias) boleh membawa konflik permikiran murid. Penggunaan Bahan Bacaan Bagi Pedagogi Relevan Budaya Guru seperti anda harus menerima konsep perbezaan individu dan menterjemahnya semasa pengajaran dan pembelajaran.

Cuba anda bincang dengan rakan dan senaraikan perkataan atau ayat yang tidak sesuai bagi sesuatu kaum. guru peka terhadap pengajaran berasaskan komputer sesuai dengan budaya pelajar. Bil Kumpulan Etnik Perkataan atau Ayat yang kurang sesuai digunakan semasa Pengajaran & Pembelajaran 28 . ia telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran. Anda perlu menguasai teknologi untuk membolehkan teknologi membantu anda menguruskan perbezaan demi memanfaatkan pembelajaran murid. guru yang berkesan akan gunakan teknologi membantu pengajaran. Adakah anda berfikiran terbuka dan positif melaksanakan pengajaran di bilik darjah dengan mengambil perhatian terhadap perkara-perkara tersebut ? Pembelajaran berasaskan computer berasaskan pedagogi relevan budaya Perkembangan teknologi mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Wujudkan atau cari bahan bacaan sesuai dengan budaya setiap murid. Galakkan murid membaca dan memahami bahan rentas budaya. Integrasi teknologi maklumat ke dalam pengajaran dan pembelajaran juga harus mengambil kira perbezaan individu terutama dari segi sosial dan budaya. Menguasai pelbagai strategi pengajaran pembelajaran. Aspek terakhir yang perlu anda beri perhatian dalam konsep pedagogi relevan budaya ialah komunikasi guru yang berkesan. Pembelajaran berasaskan komputer perlu memaparkan persekitaran budaya pelajar secara mesra. Bahan berasaskan computer perlu sesuai dengan budaya pelajar. Semua murid perlu diberi peluang dan ruang untuk meneroka alam siber secara luas tetapi guru perlu menerapkan perbezaan individu dan budaya secara positif. Sebagai contoh apabila anda bawa masuk perisian pembelajaran ke dalam bilik darjah perlu semak kandungan perisian tersebut supaya tidak menjejaskan budaya seseorang murid. Anda sebagai guru yang menjiwai pedagogi pelbagai budaya harus : Memilih bahan bacaan yang boleh dikaitkan dengan pengalaman setiap murid dalam bilik darjah anda. Ketahui dan memahami perkataan / ayat yang boleh menyinggung budaya murid.rapatkan perbezaan budaya dan memberi murid ruang berfikir secara positif perbezaan budaya. Anda perlu beri fokus kepada perkara tersebut: (a) (b) Perkembangan teknologi manfaatkan guru dan murid.Teknologi amat membantu pengajaran dan pembelajaran.

Mari kita membuat rumusan. Pilih salah satu kaedah dan jelaskan cara bagaimana anda akan melaksanakannya? 1. guru-guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Guru harus beri ruang dan peluang bagi murid kemukakan idea daan pendapat. procedur. and politically by using cultural referents to impart knowledge. emotionally. Latihan/Aktiviti Dalam mempastikan keberkesanan pengajaran pedagogi relevan budaya. socially. penemuan dan projek.4 Rumusan Kita sudah sampai ke penghujung topik. kemahiran dan strategi yang mereka pelajari daripada situasi pelbagai budaya ke dalam kesepaduan ilmu dan nilai tanpa prejudis budaya lagi Antara kaedah/teknik pengajaran yang sesuai untuk pedagogi relevan budaya termasuk kaedah koperatif. • • 29 . Guru tidak mengajuk/ mentertawa murid pelat sebutan yang melambangkan etnik tertentu. Guru perbetulkan dan menyebut kembali sebut yang salah/pelat.Secara umumnya guru perlu guna bahasa yang mudah difahami oleh semua murid. and attitudes” Salah satu ciri pembelajaran berkesan ialah penyebatian pengetahuan. • Pedagogi relevan budaya merujuk kepada “a pedagogy that empowers students intellectually.tentang apa yang telah dipelajari. Guru juga perlu berusaha mempelajari dan memahami bahasa ibunda murid yang berlainan etnik. skills. Cuba buat renungan Cuba imbas kembali dan tanya diri sendiri faktor yang manakah (seperti yang dinyatakan di atas) memberi sumbangan kepada kejayaan anda dalam pedagogi relevan budaya? Adakah anda dapati sebarang kelemahan yang timbul? Sekiranya ada bagaimana anda atasinya. konsep.

M. New York: Addison Wesley Educational Inc. J. Theory into practice. (1994). Looking in Classrooms. Rujukan Burden. Montgomery. New Jersey: Merrill Prentice Hall. T. Methods for effective teaching. Learning and instruction.M. P. 4th Edition. Senarai teks bacaan dan rujukan diberikan di bawah.W.L. & Byrd. Teks Bacaan Asas Gredler. D. Creating culturally responsive.33(4) pp 4-9. Vol.E.E.& Brophy.(1997).R. Teaching Exceptional Children. (2001).(2001). inclusive classrooms.• Integrasi teknologi maklumat ke dalam pengajaran dan pembelajaran juga harus mengambil kira perbezaan individu terutama dari segi sosial dan budaya. 30 . Boston: Allyn Bacon. Good.

Kalau bilangan guru mencukupi. b. tahun tiga dan empat serta tahun lima dan enam. Sejarah kelas bercantum telah bermula sejak penjajahan British di negara ini di mana ia dikenali sebagai Multiple Class Teaching. Contohnya. Kelas bercantum “sebagai satu bentuk pengajaran yang mana seorang guru mengajar murid-murid terdiri daripada beberapa gred atau lebih daripada satu gred di dalam sebuah bilik darjah. Konsep Kelas Bercantum Konsep kelas bercantum merujuk kepada kelas-kelas di sekolah rendah yang mengandungi murid-murid yang umurnya hampir sebaya. Kalau enrolmen tahun / darjah berkenaan ada 10 orang murid atau lebih. merancang untuk mengajar satu pelajaran kelas bercantum. 1988). kelas bercantum diadakan. Di samping itu. d. Seelok-eloknya satu kelas bercantum tidak melebihi 20 orang murid. kelas tidak perlu dicantum.TOPIK 6 PEDAGOGI KELAS BERCANTUM Fikirkan tentang pengalaman peribadi yang pernah anda melalui mengenai keperluan untuk merancang bagi mengajar sebuah kelas bercantum. 31 .1 Sejarah dan Konsep Kelas Bercantum Setiap murid di negara ini perlu diberikan peluang untuk memperoleh pendidikan selaras dengan pendemokrasian pendidikan. kelas tidak perlu dicantum.” (UNESCO. Multiple Class Teaching dijalankan di Lower Primary School ketika itu oleh sebab keadaan bilangan guru yang sangat minima dan kemudahan asas seperti bilik darjah dan papan tulis tidak mencukupi. Kalau bilangan guru tidak mencukupi dan bilangan murid adalah 10 orang atau kurang. c. Apakah ciri-ciri biasa yang terkandung dalam pedagogi kelas bercantum? Sekarang kita akan meneliti cara bagaimana mengelolakan sesi pengajaran untuk kelas bercantum 6. perlu mengajar lebih daripada satu kelas pada masa-masa tertentu. Oleh sebab terdapat banyak sekolah kurang murid di pedalaman. kelas perlu dicantum. bilangan guru di sekolah-sekolah tersebut juga adalah sedikit dan dengan itu. misalnya tahun satu dan dua. cuba bincang dengan rakan anda bagaimana boleh berlaku? a. Berasaskan pernyataan di bawah.

konsep kepelbagaian murid perlu diambil kira kerana setiap murid mempunyai daya tanggapan.e. Murid-murid berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan Bilangan murid kurang daripada 10 orang dan dengan itu. 6.3 Pedagogi Kelas Bercantum Dalam situasi pengajaran secara kelas. Prinsip-prinsip pecahan kepada kumpulan adalah seperti berikut : (a) (b) (c) (d) (e) Kumpulan Sama Kebolehan Kumpulan Pelbagai Kebolehan Kumpulan Tahun Persekolahan Kumpulan Sosial Kumpulan Individu 32 . Strategi pengajaran dan pembelajaran berbeza daripada kelas biasa. Fikirkan Cuba bincang dengan rakan anda dan senaraikan ciri-ciri kelas bercantum seperti mana yang anda ketahui. anda boleh semak dengan ciri-ciri yang anda senarai dengan yang diberikan dalam modul ini ? 6. Anda perlu ketahui bahawa tugas mengelola kelas-kelas bercantum banyak memerlukan persediaan dan pendekatan yang mahir daripada pihak guru. Kemudian. imaginasi.2 Ciri-ciri Kelas Bercantum • • • • • Kelas ini wujud di sekolah rendah sahaja. Oleh itu muridmurid di bawah jagaannya lebih sesuai dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. peruntukan guru mengikut bilangan kelas. misalnya darjah satu dan dua atau darjah dua dan tiga. minat dan konsentrasi yang berbeza-beza walaupun mereka dalam kumpulan umur yang sebaya. tidak Guru mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan kerana membolehkan satu kelas biasa dibuka. Umur murid-murid dalam satu kelas bercantum perlulah hampir sama dan dari tahap yang sama. Kemahiran “multi task” atau keterampilan guru diperlukan supaya dapat menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

i K m ua m n i u k b l h n . Pelajaran seperti matematik dan bahasa amatlah sesuai diajar mengikut kumpulan ini. Cara pembahagian begini akan lebih cenderung membawa kepada bilangan murid-murid dalam kumpulan sederhana adalah lebih ramai daripada muridmurid dalam kumpulan cerdas dan lemah. Guru memerhati dan mencatat pencapaian murid-murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kemudian secara berhati-hati membahagikan murid-murid pada kumpulan-kumpulan tertentu.Kumpulan Sama Kebolehan Kumpulan yang sama kebolehan ini dikenali sebagai kumpulan akademik. Pembahagian murid-murid kepada kumpulan-kumpulan yang lemah. u p l n e gk t e oe a C nu a k la T h n 2d n 3 a t mn e s a u a La b t ma Se e h n dr aa Cr a ed s 33 . Guru hendaklah lebih menitikberatkan keperluan kumpulan yang lemah ini.

Oleh itu kumpulan yang mempunyai pelbagai kebolehan dapat menghasilkan kerja projek yang berjaya. ada yang pandai membaca. Murid yang cerdas dapat membantu murid yang lambat. ada penulis dan ada juga yang aktif dalam kerja-kerja praktikal. Biasanya kumpulan ini dibentuk untuk menjalankan satu-satu projek.C N U A K L S: C N U A T H N2D N3 A T MN E A A T MN A U A K E A K MU A S M K B L H N A D H U P L N A A E OE A P P NT LS A A UI M Gueja ru S D TP B U U EM ELA A A J R N Bincangkan bagaimana anda dapat mengelolakan sesi pengajaran berdasarkan kumpulan mengikut kebolehan? S D T B CA N U U A A Kebolehan Kumpulan ini terdiri daripada murid-murid yang pelbagai kebolehan. Kalau murid-murid dibahagikan mengikut kumpulan ini. S D TP B U U EM ELA A A J R N Renung dan fikirkan A B C Kumpulan Pelbagai S D TP MR N UU A E A PE U JU : TN K T H N2 AU T H N3 AU K M L NA U PU A T h n 2d n 3y n la b t au a a g ma K M L NB U PU A T h n 2d n 3y n s d r a a au a a g e eh n K M L NC U PU A T h n 2d n 3y n c r a au a a g ed s 34 . ada yang pandai melukis. Lembaran kerja pula disediakan mengikut kebolehan individu. dalam tiap-tiap kumpulan itu nanti terdiri daripada murid-murid yang berkebolehan dalam pelbagai aktiviti.

manakala masa yang sama kumpulan tahun persekolahan lain melakukan kerja sendiri.K umpulan pelbagai kebolehan C antuman Tahun 2 dan 3  lam bat s ederhana c erdas  lam bat s ederhana c erdas   lambat s ederhana c erdas      Kumpulan Tahun Persekolahan Guru mengajar satu tahun tertentu. Setiap darjah ada kumpulan:  lambat  sederhana  cerdas Guru mengajar mengikut darjah secara bergilir. Sesuai bagi kemahiran yang berbeza. P e n g e n d a lia n K e la s s e c a r a s e c a ra K ae d ah K a e d a h D a r ja h // T a h u n P e r s e k o l a h a n T a h u n G U R U g u r u m s e c a r a e n g a ja r b e r g ilir T A H U N 2 T A H U N 3 k u m p u la n k u m p u la n A B C A B C 35 . Sediakan lembaran kerja untuk semua kumpulan.

Di sini kanak-kanak diberi peluang memilih kumpulan-kumpulannya sendiri. A =Ku p la la b t mu n ma B =Kum la se eh n pu n d r a a C =Ku p la ceda mu n r s Tahun 3 Tahun 2 36 . pelajaran muzik. Kumpulan Individu Kaedah ini boleh digunakan setelah semua kumpulan murid telah melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Jenis-jenis aktiviti yang dibuat biasanya termasuklah permainan.Kumpulan Sosial Kumpulan ini berbeza dengan Kumpulan Aktiviti dan Kumpulan Pelbagai Kebolehan kerana kumpulan ini dibentuk berdasarkan kepada penyesuaian kanak-kanak itu sendiri. drama atau pelajaran bercorak rekreasi dan kerehatan. 2 D apa a t lis. u d e ik t u p la . . e aa nt ra e s ig n k n se a a r a gp m r nha k rj b g i u n a ea sil e a m rid u . u pnu 3 S k t na a k la d u a a . Guru mengambil kesempatan untuk membimbing secara individu. K umpulan pelbagai kebolehan Pe g n a nK la B r n u n e d lia e s e ca t m K e a D C antuman rse ola a 2 dan 3 a d h a ja / Ta u Pe Tahun n r h hn k h papan tulis Meja guru papan tulis Ruang pameran hasil kerja murid A B  A B   lam bat C  lam bat lambat C   s ederhana c erdas Ruang pembelajaran Ca t n: ta a  s ederhana c erdas gb c Ru an a aan Pe u ju t n k: s ederhana c erdas belajaran Ruang pem   1 M ri m ng u k m u n .

GABUNGAN KEMAHIRAN DALAM MATEMATIK KEMAHIRAN NOMBOR YANG SAMA Bil. (rujuk Rancangan Pengajaran Harian) Mata pelajaran dan tajuk yang sama boleh diajar serentak mengikut prinsip-prinsip kelas bercantum. Sukatan Pelajaran tersebut perlu diubahsuai supaya selaras dengan kehendak murid-murid dalam kelas bercantum. 1 2 Tahun 1 Nombor 1 -10 Tahun 2 Nombor kurang 300 Tahun 3 Nombor kurang 700 37 .• • Gunakan internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai kelas bercantum. Namun jika dua tajuk berlainan terpaksa diajar pada satu masa.4 Rancangan Pengajaran Kelas Bercantum Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. 6. kaedah pengajaran kumpulan perlu dititikberatkan. Kongsikan bahan rujukan dengan rakan-rakan anda. Guru yang mengajar kelas bercantum Tahun 4 dan 5 perlu meneliti isi kandungan sukatan pelajaran bagi kedua-dua tahun tersebut dan membuat penyesuaian bagi setiap mata pelajaran supaya dapat diajar serentak. Guru perlu mengubahsuai jadual waktu supaya mata pelajaran berkenaan dapat diajar dengan serentak. Guru-guru yang terlibat dalam kelas bercantum perlu sedar sukatan pelajaran yang disediakan oleh PPK adalah untuk kegunaan kelas biasa.

2 Rumusan C ontoh : P E NG URUS AN MA S A K A E DAH KE L AS MA SA T AHUN 2 TAHUN 3 20 minit G uru mengajar 40 minit Murid membuat aktiviti Set 1. C atatan : .K aedah ini sesuai dipraktikkan s ebelum kebolehan murid diketahui .PENGGUNAAN MASA KAEDAH DARJAH / TAHUN PERSEKOLAHAN MASA 15 minit 15 minit TAHUN 2 Guru Mengajar Kerja sendiri TAHUN 3 Kerja sendiri Guru Mengajar Catatan : Kaedah ini sesuai dipraktikkan apabila cantuman kemahiran tidak dapat dicantumkan 4... 3. Kelas Bercantum. 2. 38 .A pabila kemahiran yang s ama diajar . Diambil daripada : Modul BPG(2007).

Antara ciri-ciri kelas bercantum adalah kelas ini wujud di sekolah rendah sahaja.P Bil. kumpulan Tahun Persekolahan. kumpulan individu • • 39 .256/1961.: • Kelas bercantum merujuk kepada kelas-kelas di sekolah rendah yang mengandungi murid-murid yang umurnya hampir sebaya.Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Kelas Bercantum Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu rekod yang sangat penting bagi guru berdasarkan surat pekeliling K. Prinsip-prinsip pecahan kepada kumpulan adalah seperti berikut : kumpulan Sama Kebolehan. tidak membolehkan satu kelas biasa dibuka. tahun tiga dan empat serta tahun lima dan enam. kumpulan Pelbagai Kebolehan. e) sebagai panduan dan membantu guru-guru lain yang mengambil alih mengajar sesuatu darjah. Rancangan Pengajaran Harian terus dianggap sebagai rujukan penyediaan pelajaran harian tetapi lebih menekankan kepada pendekatan yang menyeluruh dan saling berkaitan bagi kedua kelas yang dicantumkan. Mari kita membuat ringkasan isi penting dalam topik ini. Kita telah sampai ke akhir topik mengenai perancangan untuk mengajar. guru mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas dan strategi pengajaran dan pembelajaran berbeza daripada kelas biasa. murid-murid berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan. bilangan murid kurang daripada 10 orang dan dengan itu. d) dapat menyemak tugasan-tugasan yang sudah atau belum selesai dalam rancangan untuk setahun. Rancangan Pengajaran Harian sangat penting kerana a) ia sebagai satu rujukan persediaan pelajaran harian. b) ia dapat menentukan kemajuan sesuatu kelas dalam pelbagai mata pelajaran. c) ia sebagai panduan berkenaan kemajuan dan prestasi sesorang murid. misalnya tahun satu dan dua. Latihan Cuba imbas kembali dan tanya diri sendiri faktor yang manakah (seperti yang dinyatakan di atas) memberi sumbangan kepada kejayaan anda dalam pedagogi kelas bercantum? Adakah anda dapati sebarang kelemahan yang timbul? Sekiranya ada bagaimana anda atasinya. kumpulan sosial.

Boston : McGraw Hill.(2007). (1989). Anthony Candia. (1980 . (1982). Siri Pendidikan Logman. Putrajaya. (1989). Teks Bacaan Asas Rujukan Arends.• Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu rekod yang sangat penting bagi guru kerana merupakan rujukan untuk persediaan harian dan pendekatan yang menyeluruh dan saling berkaitan bagi kedua kelas yang dicantumkan Di bawah adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan. Hj Ahmad. 1982). Modul Kelas Bercantum. 40 . Buku Panduan Khas Kelas Bercantum Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Panduan Kelas Bercantum.I. R.pindaan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pelajaran malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. Pedagogi 2. Kementerian Pelajaran Malaysia. Asmah bt. Pengurusan Bilik Darjah Dalam Konteks Kelas Bercantum. (2001). Learning To Teach. Bahagian Pendidikan Guru.

Penerangan di atas telah menjelaskan kepada anda peranan bahasa dalam kehidupan masyarakat. apakah yang anda faham tentang sosiolinguistik? Kebanyakan tokoh bahasa di dalam dan di luar Negara bersetuju bahawa ilmu sosiolinguistik ialah bidang pengkajian hubungan manusia dengan bahasa. Jadi. bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang tuturkan oleh rakyat Malaysia. meluahkan rasa dan mengemukakan pandangan. keupayaan manusia berbahasa perlu disyukuri kerana bahasa sebagai alat penting kepada manusia sehingga manusia mampu menjalani kehidupan bermasyarakat dengan sempurna. Walau pun bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang menjadi bahasa pengantar rakyat pelbagai kaum di Malaysia.TOPIK 7 SOSIOLINGUISTIK Dalam topik ini. guru-guru perlu memahami latar belakang murid yang diajar terutama faktor budaya yang mempengaruhi perlakuan muridnya samaada perlakuan berbahasa atau perlakuan bukan bahasa. Bahasa menyampaikan makna dalam kehidupan sosial dan apabila digunakan dalam konteks komunikasi. 7. Guru juga menggunakan bahasa untuk membimbing dan menasihati murid-muridnya. topik ini juga ketengahkan kepelbagaian bahasa yang sedia ada di Malaysia serta peranan guru dalam menyatukan pelajar yang terdiri daripada pelbagai budaya dan bahasa. Bahasa yang dipertutur oleh manusia adalah suatu anugerah Tuhan kepada manusia kerana dengan bahasa manusia menyampaikan hasrat. namun pelbagai etnik Malaysia dibenarkan bertutur dalam bahasa masingmasing tanpa sebarang sekatan. bahasa dikaitkan dengan budaya yang pelbagai dan kompleks. dan pandangan dan sekali gus bahasa sebenarnya suatu realiti budaya. Malaysia merupakan sebuah Negara yang mempunyai rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Bahasa merupakan alat perhubungan manusia dalam kehidupan sosialnya sejak manusia dicipta oleh Tuhan. kepercayaan. fahaman. Kata-kata yang diungkapkan menggambarkan sikap. Manusia mengungkap kata-kata berdasarkan pengalamannya yang menyampaikan fakta. idea dan peristiwa yang merujuk kepada pengetahuan mereka tentang dunia yang dikongsi bersama. sehubungan dengan itu. anda akan diberi pendedahan mengenai peranan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah serta masyarakat. Maka. Penggunaan bahasa sangat berkait rapat dengan latar belakang murid terutama budaya di mana murid itu dibesarkan dan menjalani kehidupannya. Tambahan pula. namun begitu. Malaysia mempunyai pelbagai jenis bahasa etnik yang masing-masing membawa identiti budaya yang tersendiri. sebaliknya bahasa yang dipertutur mencipta pengalaman yang baharu apabila bahasa mampu menjadi medium perhubungan antara manusia.1 Peranan Bahasa dalam Masyarakat Pelbagai Budaya Guru menggunakan bahasa untuk menyampaikan pengajarannya. Manusia menggunakan bahasa bukan sekadar untuk membuktikan pengalaman yang dilalui. Dalam konteks Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. 41 .

sosiolingistik merupakan bidang yang sangat penting dalam menentukan tahap keharmonian dan keamanan Negara. Apakah pentingnya penggunaan satu bahasa sebagai bahasa pengantar kepada sebuah Negara seperti Malaysia? Dalam laporan Cheesman (1946) didapati bahawa di dalam satu kelas di sebuah kelas sekolah Inggeris. Ordinan Pelajaran 1957 diluluskan bagi melaksanakan usul Laporan Razak di mana perancangan pendidikan dirangka meliputi semua kaum di Tanah Melayu dan ini merupakan asas perkembangan pendidikan seterusnya di Malaysia. Laporan Barnes pada tahun 1950 mencadangkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sahaja di semua sekolah kebangsaan. 42 . pelbagai bahasa serta pelbagai budaya dan hal ini merupakan cabaran terbesar kepada Negara dalam membina rakyat bersatu padu. murid-murid ini tidak menguasai satu bahasa yang sama sebagai bahasa pengantar. pemimpin Negara sejak zaman sebelum mencapai kemerdekaan lagi telah nampak isu bahasa dan etnik ini dan oleh kerana itu sekiranya anda mengkaji Laporan-Laporan berhubung Pendidikan anda akan ketahui bahawa kesemua Laporan menekankan aspek penggunaan bahasa kepada rakyat Tanah Melayu. terdapat murid-murid pelbagai etnik yang menuturkan hampir sebelas jenis bahasa. Rentetan tersebut berterusan dengan Laporan Fenn-Wu 1951 dan seterusnya pada 1956 Laporan Razak yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Seterusnya dalam Laporan Rahman Talib 1960 adalah bukti betapa kerajaan bersungguh-sungguh membentuk satu sistem pendidikan yang bersifat kebangsaan sebagai usaha menyatupadukan rakyat Malaysia. Seandainya.Hentian seketika dan Berfikir : Tahukah anda bahawa di Malaysia terdapat lebih puluhan jenis bahasa yang dipertuturkan oleh penutur jati yang terdiri daripada pelbagai etnik? Senaraikan bahasa-bahasa yang terdapat di Malaysia. Seterusnya dalam Akta 1961 termaktab Dasar Pendidikan Kebangsaan yang menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama untuk semua peringkat pendidikan dengan mengguna pakai kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua murid. Sedarkah anda bahawa perbezaan bahasa membawa kepada perbezaan budaya dan perbezaan budaya yang ketara tidak akan membawa perpaduan antara kaum atau etnik? Sehubungan dengan itu. sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahawa sosiolinguistik di Malaysia bukanlah perkara mudah dan tidak perlu diberi perhatian sewajarnya. apa lagi untuk menyatupadukan mereka. Barnes juga mencadangkan pemansuhan sekolah vernacular Cina dan Tamil tetapi ditentang kuat terutama oleh kaum Cina kerana khuatir penutupan sekolah Cina sedia ada. 7. maka pasti guru berhadapan dengan masalah untuk menyampaikan pengajarannya dan murid tidak akan memperoleh ilmu. Sehubungan dengan itu.2 Kepentingan Penggunaan Satu Bahasa Pengantar Kita telah mengetahui bahawa Malaysia memiliki pelbagai etnik.

Aktiviti yang memartabatkan bahasa Kebangsaan boleh dilakukan di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Malahan pelbagai permainan tradisional milik etnik-etnik ini dapat digunakan sebagai pendekatan “Games based learning” dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan sumber P&P dengan menggunakan kepelbagaian unsur budaya bukan sahaja memupuk kesefahaman kalangan murid yang tediri daripada pelbagai etnik. sastera dan budaya dalam kalangan murid-muridnya. menggunakan tarian India dalam Pendidikan Jasmani. Bagi mengekalkan warisan budaya dan bahasa kepelbagaian etnik di Malaysia. menggunakan lagu etnik Kadazandusun dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. kegiatan kokurikulum adalah saluran terbaik untuk memartabatkan Bahasa kebangsaan melalui kepelbagaian aktiviti dan projek yang kreatif. menggunakan cerita rakyat etnik Iban dalam pengajaran Bahasa Melayu. guru boleh menyelitkan unsur-unsur warisan budaya etnik-etnik lain dengan menggunakannya sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran. sebaliknya menjadikan Malaysia kaya dengan variasi bahasa dan budaya. contohnya. Selain aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanakah guru mampu memainkan peranan dalam memartabatkan bahasa Kebangsaan dengan membentuk rakyat yang mempunyai jati diri sebagai rakyat Malaysia dan pada waktu yang sama mengekalkan pelbagai warisan budaya etnik? Antara peranan yang dimainkan oleh guru ialah mengadakan pelbagai aktiviti bahasa.Berhenti dan Reflek Apakah yang anda fahami tentang penggunaan satu bahasa pengantar? Bagaimanakah peranan anda sebagai seorang guru dapat membantu menyatupadukan pelajar melalui konsep ini? 7. malahan ruang tersebut akan mendorong murid memahami dan menguasai kosa kata bahasa etnik rakan-rakan mereka. Sekiranya guru mampu meneruskan dan mentadbirkan hal ini dengan berkesan. setiap etnik tidak berasa tersisih.3 Peranan Guru dalam Aspek Sosiolinguistik Guru memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk jati diri murid yang menghayati bahasa rasmi dan budaya nasional di samping menerap nilai-nilai menghormati perbezaan bahasa dan budaya menurut etnik. menyeronokkan serta memanfaatkan murid. 43 .

Aktiviti yang memartabatkan bahasa Kebangsaan boleh dilakukan di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Readings on ethnic relations in a multicultural society. sastera dan budaya dalam kalangan murid-muridnya. Cuba berkongsi pengalaman bagaimana anda dapat memainkan peranan jika mengajar pelajar berbilang kaum dan pelajar kerap menggunakan pelbagai bahasa dalam bilik darjah.3 Rumusan Topik ini membincangkan mengenai aspek –aspek penting adalah berikut: aspek sosiolinguistik di Malaysia dan . Rujukan Woolfolk. • Di bawah adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan.(2005). Serdang: Universiti Putra Malaysia.Latihan/ Aktiviti Anda digalakkan menggunakan pendekatan koperatif semasa perbincangan. Educational Psychology. Guru perlu memainkan peranan dengan mengadakan pelbagai aktiviti bahasa. Teks Bacaan Asas Muhamad Kamarul Kabilan & Zaharah Hassn. Boston: Allyn & Bacon 44 .A. (2004). beberapa dasar digariskan antaranya Akta 1961 yang termaktub Dasar Pendidikan Kebangsaan di mana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama untuk semua peringkat pendidikan dengan mengguna pakai kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua murid. Antara • • • Malaysia merupakan sebuah negara pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai bahasa Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang tuturkan oleh rakyat Malaysia Demi menyatupadukan rakyat Malaysia. 3.

status sosio-ekonomi. Pengumpulan data tentang pengetahuan dan kemahiran pelajar dengan menggunakan alat/teknik penilaian yang sesuai amat mustahak . Maka penilaian berasaskan budaya membawa maksud bahawa penilaian yang dilaksanakan oleh guru untuk mengumpul maklumat dalam membuat keputusan seharusnya mengambil kira aspek kepelbagaian budaya murid semasa menyedia atau memilih instrumen untuk memperoleh maklumat supaya keputusan yang dibuat adalah sah dan boleh dipercayai. penilaian adalah satu proses sistematik untuk mendapatkan maklumat dalam membuat keputusan bagi tindakan yang akan diambil kelak. jika suatu alat diterjemahkan. dan melakukan sesuatu. Amat jelas adalah pandangan Erickson (1997) di mana atribut penting budaya berkait dengan pendidikan merupakan suatu yang eksplisit (seperti tabiat manusia) dan implisit (seperti nilai. latar belakang pelajar. budaya merupakan satu set pola yang dialami oleh individu-individu sebagai cara bertindak. prinsip-prinsip yang perlu diambil kira serta strategi penilaian yang sesuai untuk kelas pelbagai budaya. 7.1 Konsep dan Tujuan Penilaian Berasaskan Budaya Konsep Penilaian Berasaskan Budaya Penilaian merujuk kepada satu proses mendapatkan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan tentang tindakan selanjutnya. ciri-ciri ujian berasaskan budaya. Penilaian berasaskan budaya kian memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan.TOPIK 8 PENILAIAN BERASASKAN BUDAYA Fikirkan pengalaman anda sebagai guru di sebuah sekolah pelbagai budaya. merasa. Ini termasuklah konsep penilaian berasaskan budaya. Aspek-aspek ini akan akan membantu dalam membekalkan 45 . Adakah anda pernah merancang penilaian untuk kelas yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik? Apakah aspek-aspek yang perlu anda ambil kira semasa menyediakan ujian untuk kelas anda? Topik ini akan membincangkan mengenai perancangan yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian yang berasaskan budaya. andaian dan kepercayaan). Manakala mengikut Hall (1959). Dalam perkataan lain. Tujuan Penilaian Berasaskan Budaya Penilaian yang disediakan untuk pelajar daripada pelbagai budaya perlu mengambil kira faktor pelajar seperti sejarah imigrasi atau perpindahan. Kesahan dalam keputusan penilaian merupakan isu utama kerana keputusan-keputusan ini digunakan untuk memaklumkan keputusan terhadap pembelajaran pelajar. Juga. Maka keputusan yang sah dipengaruhi oleh pemilihan alat penilaian yang telah disahkan berasaskan sampelan populasi tertentu. kepastian perlu dibuat terhadap kesahan dan integriti dalam proses terjemahan.

pernahkah anda berfikir tentang penilaian yang mesra budaya? Beri pandangan anda kepada jawapan anda. Maka guru berperanan untuk menangani isu-isu budaya setiap kali mereka mengajar dan membina 46 . Tambahan pula. pentaksiran berasaskan budaya memerlukan integrasi kepekaan dari segi sikap. Secara keseluruhannya. bilik darjah . penilaian ini bertujuan untuk memberi maklum balas tentang kelemahan dan kekuatan pengajaran – pembelajaran. komuniti dan tempat kerja.2 Peranan Guru dalam menyediakan penilaian berasaskan budaya Guru perlu mempunyai kebolehan untuk menggunakan pelbagai kemahiran penilaian dan alat dalam pengajaran yang dapat memberi peluang pelajar menunjukkan kompetensi mereka dalam pelbagai cara berasaskan keadaan tempatan. keluarga. Di samping itu. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan teknik dan strategi penilaian yang sesuai untuk memperoleh data mengenai pelajar. dan seterusnya pembangunan program pendidikan. pengetahuan.maklumat kepada guru apabila memilih alat-alat penilaian yang sesuai untuk proses peinilaian. Fokus mengenai penilaian yang tidak mendiskriminasikan sesiapa seharusnya dapat membuat keputusan tentang kemajuan pelajar selain dapat mengenal pasti atau mengklasifikasikan pelajar. Budaya membentuk dan dibentuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam persekitaran pembelajaran sepanjang hidup manusia. guru perlu mengambil kira pelbagai kemahiran penyelesaian masalah dalam menilai potensi pembelajaran pelajar di bawah jagaan mereka dan menyediakan peluang yang sesuai untuk pelajar meningkatkan diri. diagnosis dan tindakan selanjutnya menilai dengan menggunakan prosedur autentik dan alternatif memperoleh data tentang peluang pembelajaran untuk semua murid mengumpul maklumat sama ada ianya mengambil kira faktor linguistik dan kerelevanan budaya (e) menentukan keperluan bahasa yang sesuai untuk penilaian formal (f) mengurangkan bias dalam amalan-amalan penilaian tradisional Sila buat refleksi Buat refleksi: Sebagai guru di sekolah. penilaian berasaskan budaya bertujuan untuk : (a) (b) (c) (d) mengumpul maklumat untuk kemajuan. kemahiran menyoal atau menemubual. Budaya sama ada dapat dilihat atau terselindung harus diutarakan dalam prosesproses dan kandungan pengajaran oleh guru. 7. termasuklah pengetahuan dan kemahiran berkait dengan pemahaman amalan budaya tradisional. Untuk guru yang menyediakan penilaian. strategi-strategi intervensi dan amalan-amalan penilaian.

Terangkan dengan ringkas dua aspek budaya yang mempengaruhi keberkesanan satu ujian bilik darjah yang baik. Dalam hal ini. Oleh demikian.3 Prinsip. boleh dikatakan bahawa budaya bukan sahaja melibatkan amalan. keluarga dan komuniti. Ini amat relevan dan bermakna kepada murid kerana mengkaitkan situasi sebenar dalam mata pelajaran. Ia harus memainkan peranan positif dalam membentuk pengalaman pembelajaran murid (b) Penilaian harus mengambil kira perbezaan individu murid dalam pembelajaran. Antara prinsip-prinsip yang perlu diambil kira oleh guru dalam penilaian berasaskan budaya termasuk: (a) Penilaian harus berasaskan pemahaman tentang bagaimana murid belajar. tabiat atau adat resam) tetapi juga cara murid memahami idea dan membina makna terhadapnya setiap hari. aktif dan berasaskan inkuiri. bahasa utama. tradisi. Dalam konteks ini. merangkumi prinsip-prinsip inklusif dan menyokong ekuiti. Amalan-amalan ini harus dapat memenuhi kepelbagaian sama ada secara individu atau (c) Penilaian harus bercorak adil kepada semua murid. latar belakang murid. Amalan penilaian harus 47 . Ia harus berasaskan objektif–objektif dan membolehkan murid mendemonstrasikan pencapaian hasil pembelajaran dalam pelbagai cara. 2.Prinsip Penilaian berasaskan budaya Penilaian autentik berbandingkan penilaian tradisional iaitu ujian kertas dan pensil didapati memberi peluang kepada semua murid pelbagai budaya untuk melibatkan diri dalam aktiviti/tugasan penilaian berasaskan situasi sebenar. Pengetahuan kandungan dan kemahiran perlu diintegrasikan dan merentasi semua mata pelajaran sepanjang masa. pengubahsuaian kandungan harus dilakukan dan kandungan seharusnya melambangkan budaya murid.alat penilaian. Perkara ini amat penting untuk guru sebagai landasan untuk prosespengajaran dan pembelajaran serta penilaian.amalan harian ( pola tingkah laku. tugasan/aktiviti terdiri daripada jenis koperatif. Berhenti seketika dan buat renungan Cuba imbas kembali dan tanya diri sendiri peranan yang manakah (seperti yang dinyatakan di atas) memberi sumbangan kepada kejayaan anda dalam merancang ujian bilik darjah yang baik? Adakah anda dapati sebarang kesulitan yang akan dihadapi? Latihan 1. Berikan tiga tujuan penilaian berasaskan budaya dalam bilik darjah 7.

1996). Tambahan pula. dan pencapaian murid.kemahiran pemerosesan kognitif yang berlainan dan ini dikatakan dapat menunjukkan pelbagai tahap atau jenis pembelajaran. pelbagai konteks. namum guru dalam bilik darjah perlu belajar bagaimana memodeli dan memurnikan alat-alat ini jika ingin mewujudkan pembelajaran berkualiti dengan positifnya. Juga. diagnosis. alat-alat penilaian direka bentuk untuk satu. beberapa objektif atau komponen pengajaran dan pembelajaran boleh diukur dengan menggunakan pelbagai format item yang berbeza untuk memperoleh maklumat yang dapat menilai pencapaian murid. Pada awalnya. usaha membina alat penilaian dibuat secara kolaboratif. Penilaian yang terangkum dalam kurikulum secara formatif adalah penting untuk mencapai hasil pembelajaran spesifik yang mana murid diberi pendedahan. Bentuk format penilaian gabungan antara pelbagai jenis item dapat mengukur kemahiran. Bentuk penilaian perlu distrukturkan untuk memberi sokongan kepada aktiviti pengajaran dan terdiri daripada kepelbagaian dalam jenis item untuk menilai objektif secara berkesan. ujian kertas dan pensil atau aktiviti berasaskan prestasi/perlakuan. bahasa inklusif perlu digunakan untuk mengelakkan bias dari segi gender. Oleh yang demikian. Penilaian yang terangkum dalam kurikulum dan aktiviti-aktiviti pengajaran merupakan komponen yang berkait rapat untuk memudahcara pembelajaran.4 Ciri-Ciri Penting Dalam Penilaian Berasaskan Budaya Kita harus sedar bahawa guru yang paling berpengetahuan dalam kandungan mata pelajaran mungkin tidak begitu cekap dari segi mengenal pasti pengaruh-pengaruh relevan budaya secara kontektual. budaya atau bahasa. Mengikut Gordon (1996). Adalah penting untuk menggunakan pelbagai bentuk penilaian. proses penilaian yang dilaksanakan perlu menyokong pengalaman pembelajaran pelbagai. dan item ujian lebih “ processsensitive”. tidak formal.satu pengajaran yang akan membekalkan maklumat untuk membuat keputusan bilik darjah berkait dengan penempatan.kumpulan murid. Bentuk penilaian terdiri daripada jenis formal. Penilaian yang terangkum dalam kurikulum berbeza dari segi format dan gaya. Guru perlu berkebolehan memadankan kehendak ujian dan aktiviti-aktiviti pengajaran demi meningkatkan kerelevanan kurikulum dan menghasilkan maklumat yang tepat. perkauman. 48 . Dalam konteks penilaian mesra budaya. penilaian formatif yang direka atau bina akan berkisar kepada konteks yang sama seperti dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengumpul data bagi menilai keberkesanan pengajaran. cekap dalam mengenal pasti strategi-strategi pengajaran yang sesuai atau pun membina prosedur penilaian yang mesra budaya. pemantauan. 7. Penilaian yang menyokong pembelajaran merupakan jenis-jenis penilaian yang tersirat dalam kerangka kurikulum (Gordon.

Salah satu ciri penting yang boleh mempengaruhi prestasi murid ialah bahasa yang digunakan dalam penilaian prestasi seperti sains. Oleh kerana bahasa begitu penting dalam sesetengah alat penilaian. Aspek penting yang perlu diambil kira semasa membina ujian bilik darjah termasuk bahasa yang digunakan. Latihan/Aktiviti Berdasarkan kepada pengalaman anda disekolah. guru yang mengadaptasi ujian dari populasi normal untuk kegunaan kumpulan pelbagai budaya atau linguistik akan gagal menghasilkan penilaian yang adil serta boleh dibuat perbandingan. minat.5 Jenis-Jenis Penilaian Berasaskan Budaya Dalam bilik darjah yang mesra budaya. 7. sikap dan kemahiran sosial murid. terdapat tekanan terhadap penglibatan murid dalam proses penilaian. Apabila murid diberi peluang untuk melibatkan diri dalam penilaian. Maklumat yang dikumpul akan menyediakan asas untuk membuat keputusan pengajaran dan memberi pengertian kepada apa yang perlu diajar dan bagaimana hendak mengajar. Perkataan mempengaruhi cara murid bertindak balas terhadap tugasan. terangkan secara ringkas prinsip-prinsip dan proses penilaian yang anda gunakan untuk menyediakan ujian berasaskan budaya. jenis item ujian. prestasinya mungkin tidak membawa makna yang tepat mengenai pengetahuan dan kemahirannya. Jika sesorang tidak dapat memahami satu perkataan or dia memahami perkataan tersebut pada perspektif lain kerana latar belakang budaya dan linguistik.Berhenti seketika dan buat renungan Berkongsi dengan rakan-rakan tentang jenis item ujian bilik darjah anda. guru perlu menggunakan penilaian berterusan dan sistematik untuk menilai kebolehan. Tambahan pula. Bincangkan sama ada anda mempertimbangkan kepelbagaian budaya semasa menyediakan item ujian. mereka boleh membuat refleksi terhadap kemajuan mereka dan memberi pemahaman baru yang tidak dapat diberi oleh orang dewasa. Gunakan pengurusan grafik untuk mengambarkan proses tersebut. 49 .

Salah satu contoh projek termasuk rekacipta artifak yang mewakili patung kumpulan etnik dan murid boleh menulis cerita atau puisi tentang artifak untuk tujuan penilaian projek. Penilaian Portfolio Murid dan guru boleh memilih sampel tugasan yang menggambarkan kepelbagaian keperluan dan kebolehan murid untuk dinilai. tahap kebolehan mereka dan bidang manakah yang perlu ditambah baik. murid dan ahli-ahli keluarga boleh membuat refleksi terhadap apa yang murid telah laksanakan. ujian harus ” culturally loaded” dengan mengambil kira budaya semua kumpulan murid. Projek sebegini baik untuk murid dari pelbagai budaya dan berbeza secara individu kerana mereka melakukan tugasan mengikut masa dan tahap kesediaan mereka.Contoh-contoh penilaian mesra budaya merangkumi yang berikut: Pemerhatian harian tingkah laku pembelajaran dan sosial murid dalam situasi bilik darjah. aktiviti atau tingkah laku yang ingin diperhatikan. atau kad fail untuk membolehkan guru merumuskan pemerhatian tingkah laku murid secara yang tekal dan bermakna. Ujian buatan guru yang berkait rapat dengan program pengajaran Perhatian utama harus diberi kepada gaya kognitif dan kemahiran akademik semua murid. 50 . guru boleh menilai tentang jurnal pembelajaran di mana murid mencatat kaitan peribadi dengan watak-watak dalam sastera yang mereka baca. memperjelas dan menerangkan tentang masyarakat majmuk. catatan. Sebagai contoh. guru boleh gunakan senarai nama kelas merupakan cara mudah untuk merekodkan pemerhatian harian. guru boleh mereka bentuk ujian dengan menggubal item soalan sesuai untuk menilai pengetahuan atau prestasi murid dalam bidang kandungan tertentu dalam kurikulum yang mesra budaya. Penulisan Jurnal Penulisan jurnal memberi peluang kepada murid berkongsi pemahaman peribadi mengenai perkara seperti sastera dalam pelbagai konteks budaya untuk memaklum. Bahasa yang digunakan harus difahami semua dan tidak bias kepada kumpulan murid yang dominan. Guru. Mereka boleh meneroka topik yang diminati berasaskan bacaan topik pelbagai budaya. Mereka boleh membina pengertian terhadap watak dan ini memberi mereka kebebasan untuk menulis tentang watak dan berkongsi dengan rakan. Pemerhatian boleh dibuat melalui senarai semak. Arahan ujian perlu mengambil kira asas budaya dan faktor linguistik sedia ada murid dan murid perlu merasai bahawa bahasa dan budayanya adalah aset bukan liabiliti dalam penilaian. Dalam lain perkataan. Mereka boleh pilih menulis laporan atau menyediakan satu persembahan lisan atau mencipta lukisan untuk menggambarkan konsep utama terselindung dalam topik mereka. Contohnya. Projek Projek memberi peluang murid menyumbang idea mengikut kebolehan mereka. Guru boleh mewujudkan lajur untuk mengenal pasti projek. Contohnya.

• • • 51 . membincang hasil kerja dengan guru dan menilai kemajuan sendiri. Kita akan berjaya jika kita menggunakan semua resos dan tenaga untuk melakukan yang terbaik untuk anak kita yang berisiko jika kita tidak laku adil kepada mereka dengan tidak mengambil kira kepelbagaian budaya. keberkesanan dan kerelevanan budaya dalam pelajaran mereka serta reaksi dan tindak balas mereka terhadap kepelbagaian budaya dalam bilik darjah mereka yang boleh menyumbang kepada perkembangan berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh. Sekiranya kurikulum adalah mesra budaya dengan mengambil kira kandungan yang sesuai untuk murid. Penilaian mesra budaya yang dibincangkan di atas merupakan cara-cara yang boleh digunakan untuk menilai murid tanpa menjejaskan kesahan dan kebolehpercayaan semasa membuat keputusan. Portfolio boleh digunakan semasa konferens. 7. Jenis-jenis penilaian yang dikemukakan dapat mengurangkan bias terhadap kumpulan etnik tertentu dan pertimbangan yang ditimbulkan perlu diambil kira oleh guru semasa menyediakan penilaian sama ada formal atau tidak formal. 53).5 Rumusan Topik di atas membincangkan aspek-aspek penting seperti berikut: • • Cabaran yang dihadapi penilaian tidak seberat berbandingkan isu-isu mengenai strategi-strategi pengajaran sesuai dan perkembangan guru. Guru perlu menyoal diri sendiri tentang pilihan mengenai tingkah laku dan strategi-strategi pengajaran. murid ditunjukkan kerja/ tugasan mereka.Penilaian kendiri murid Murid boleh memberi tindak balas kepada soalan mengenai pembelajaran mereka secara berkala dalam konferens guru/murid. Penilaian kendiri guru Penilaian kendiri merupakan bahagian penting keberkesanan pengajaran guru. Seperti mana Height (1996) maintains: "No one else can retrieve our values and salvage our people better than we can" (p. maka tidak akan menimbulkan banyak masalah semasa membina alat penilaian untuk murid.

Y:McGraw Hill Rujukan Baxter. R. Learning to Teach.nasponline. R. Evaluation of a procedurebased scoring for hands-on science assessment.. N.(2001). & Shavelson. Jovanovic. 52 . International Journal of Educational Research.R. & Pine. G. (1994). P. R. Journal of Educational Measurement. St John's University Retrieved 10 October 2009 from http://www. Ortiz. 3th Edition. St John's University Retrieved 10 October 2009 from http://www. Samuel O. J. J. inclusive classrooms. J. (1994). C. Teaching Exceptional Children. Dalton. August. 352-366. Comprehensive Assessment of Culturally and Linguistically Diverse Student: A Systematic... 26(4)..org/resources/culturalcompetence/ cultcomppractice.org/resources/culturalcompetence/ cultcomppractice.Berikut adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang boleh digunakan Teks Bacaan Asas Arends. G. 279-298. selamat maju jaya.. R. J. 21(3). Tivnan. P.. 29(1). (1994). B.aspx#assess Setakat itu sahaja. 21(3) 299-316. International Journal of Educational Research. T. S.33(4) pp 4-9. (1992).. Best Practices in Nondiscriminatory Assessment. Performance-based assessments: Will gender differences in science achievement be eliminated? Education and Urban Society. G.nasponline. P.. Montgomery.aspx#assess Samuel O. Creating culturally responsive. Morocco.W. Practical Approach for Nondiscriminatory Assessment. Solano-Flores.I. Science performance assessments: benchmarks and surrogates. 1-17. & Shavelson. & Rawson. Goldman. Shavelson. C.. J. Baxter. Vol. (1994). Effect of format on learning disabled and non-learning disabled students¢ performance on a hands-on science assessment. Ortiz.

PANEL PENGGUBALAN MODUL Dr. Pensyarah. Pensyarah .Kampus Bahasa Melayu. 25 tahun di Institut Pendidikan Guru MBA ( Management & Finance) University of Hadford.Kampus Bahasa Antarabangsa. 2 tahun M. Dip Ed (Perakaunan) UM. B. M. (Hons).Dip Ed. 53 . Lembah Pantai PhD (UKM). 5 tahun 3. 8 tahun Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan.Ed( UM).A.A. Lembah Pantai B. Majid Institut Pendidikan Guru. 4 tahun(Ilmu Pendidikan Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan. Pensyarah . Sarjana Pendidikan (Pend Khas) UM. Noriati bt A.(Hons) UKM.UKM. Dip Ed. Lembah Pantai En Raymond Mohanraj Paul Institut Pendidikan Guru. BPG KELULUSAN /PENGALAMAN PhD. Pn Jamilah Ismail Institut Pendidikan Guru.Kampus Bahasa Melayu. UM Pensyarah kanan. Lambah Pantai 6.(Hons).Kampus Bahasa Melayu..A(Hons). Sarjana Pendidikan.PANEL PENGGUBALAN MODUL PENGAJIAN PROFESIONAL AMBILAN PGSR 2008 BIL 1. Rashid Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum. B. Dr Boon Pong Ying Institut Pendidikan Guru – Kampus Bahasa Antarabangsa.USA. Dip Ed (UM) Pensyarah Cemerlang (Ilmu Pendidikan).Ed. 2 tahun 4.A.BPG (3 tahun) 2.B.(UM). En Lee Thoo Hai Institut Pendidikan Guru. M.Ed. Lembah Pantai 5. Pn Zuraidah A. 26 tahun di Institut Pendidikan Guru Sarjana Muda Pendidikan Khas(UKM). Universiti Malaya Pensyarah IPBMM (12 tahun) Penolong Pengarah Unit Kurikulum (2 tahun) Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum.

A..PANEL PEMURNIAN MODUL PENGAJIAN PENDIDIKAN PGSR AMBILAN NOV 2008 BIL 1. Universiti Malaya Pensyarah IPBMM (12 tahun) Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum..Ed.(Hons). Dip Ed (UM) Pensyarah Cemerlang (Ilmu Pendidikan) 25 tahun di Institut Pendidikan Guru 54 .A. B. PANEL PEMURNIAN MODUL Dr.(Hons).BPG (2 tahun) 2.Ed.Dip Ed. Noriati bt A. M. Rashid Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum. M.B. BPG KELULUSAN /PENGALAMAN PhD. Dr Boon Pong Ying Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa Lembah Pantai PhD (UKM).