Pengertian Sejarah Pengertian sejarah ditinjau dari asal kata Menurut Jan Romein, kata “sejarah” memiliki arti

yang dan sama dengan kata “history” (Inggris), semuanya

“geschichte”

(Jerman)

“geschiedenis”

(Belanda),

mengandung arti yang sama, yaitu cerita tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sementara menurut sejarawan William H. Frederick, kata sejarah diserap dari bahasa Arab, “syajaratun” yang berarti “pohon” atau

“keturunan” atau “asal-usul” yang kemudian berkembang dalam bahasa Melayu “syajarah”. Dalam bahasa Indonesia menjadi “sejarah”. Menurutnya kata syajarah atau sejarah dimaksudkan sebagai gambaran silsilah atau keturunan. Menurut salasilah, Kamus peristiwa DBP, sejarah bermaksud asal-usul, keturunan, masa

yang

benar-benar

berlaku

pada

lampau,riwayat,terubo dan tawarikh. E.H Carr,yang merupakan sejarahan Britian yang agak berpengaruh dalam bidang sejarah pernah mengatakan bahawa Sejarah adalah satu proses yang tidak putus-putus antara ahli sejarah dengan faktanya atau antara masa kini dan masa lampau. Herodotus, iaitu bapa sejarah pernah mengatakan bahawa sejarah ialah penceritaan terhadap tindakan manusia dan sebab-sebab mereka

melakukanya. Selain itu, karya Herodotus, “Histories” mengenai perang Parsi turut memberi makna sejarah. Histories dalam bahasa Yunani bermaksud “penyelidikan”. Mohd Yusuf Ibrahim pula mengatakan sejarah adalah catatan atau rekod mengenai satu peristiwa yang berlaku pada masyarakat tersebut. R.G Collingwood berhujah bahawa „sejarah adalah satu cabang ilmu yang bersifat kajian‟. Menurutnya, sejarahwan akan berusaha untuk mengetahui sesuatu. R.G Collingwood mengatakan bahawa usaha

mengetahui sesuatu atau mencari jawapan adalah SAINS. Justeru Sejarah

Suntharalingam. Pengertian sejarah tidak boleh ditakrif dengan hanya melihat makna daripada kamus. . Menurut R. Dia menyatakan bahawa sejarah adalah satu cabang ilmu dan untuk mendapat takrifan sebenar sejarah.adalah salah satu cabang dari ilmu sains.