P04 pind.

05

SENARAI SEMAK BORANG TUNTUTAN ELAUN KHAS GURU PEMBIMBING

BIL

PERKARA

CATATAN TANDAKAN ( √ )

1.

Surat lantikan guru pembimbing kepada guru pelatih UPSI (yang telah ditandatangani oleh Ketua Unit Latihan Mengajar & Industri)

2.

Salinan muka depan buku akaun bank/penyata yang tertera no akaun bank (yang jelas dan boleh dibaca). *akaun Tabung Haji dan ASB tidak diterima.

3.

Pastikan borang telah diisi dengan lengkap.

4.

Telah ditandatangani oleh pemohon.

5.

Telah ditandangani dan cop rasmi pengetua sekolah.

Nota : Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses dan tidak dikembalikan. Sebarang
pertanyaan sila hubungi Pusat Latihan Mengajar & Industri di talian 05-4506825/6826.

Tel. Kad Pengenalan Nama & Alamat Sekolah : : : Tel.P04 pind. MAKLUMAT GURU PEMBIMBING Nama Penuh No. Sekolah : No. Sekolah Alamat Surat Menyurat : : Fax.05 PUSAT LATIHAN MENGAJAR DAN INDUSTRI (PLMI) BORANG TUNTUTAN ELAUN KHAS GURU PEMBIMBING A. Nama Guru Pelatih (Pelajar UPSI) Program / Matapelajaran Tempoh Bimbingan (Minggu) Tarikh Bimbingan (Diisi oleh PLMI) JUMLAH TUNTUTAN *Nota: Penting diisi untuk proses pembayaran . Rumah / Bimbit : : : *Alamat Emel *Nama Bank & No. Akaun *Kelayakan Akademik (sila tanda √ pada yang berkenaan) (sila sertakan salinan muka depan buku bank anda) : Ijazah ( ) Bukan Ijazah ( ) MAKLUMAT BIMBINGAN Tuntutan Bil.

................... Tandatangan Guru Pembimbing Tarikh : .............. Bimbingan sebanyak empat (4) kali seperti yang telah disyaratkan telah dibuat ke atas pelatih tersebut......P04 pind. Tandatangan Pengarah Pusat Latihan Mengajar & Industri (Nama dan cop) ................... UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kelulusan Pengarah Pusat Latihan Mengajar & Industri Diluluskan / Tidak Diluluskan Amaun tuntutan sebanyak : RM...... PENGESAHAN PENGETUA/GURU BESAR Dengan ini saya mengesahkan bahawa guru pembimbing di atas telah menjalankan bimbingan ke atas guru pelatih tersebut sebanyak empat (4) kali dan layak membuat tuntutan........... C........... PERAKUAN Dengan ini saya mengaku bahawa : a.......... ......... Pihak UPSI berhak untuk tidak membayar saya sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak benar.....05 B............... 4 (SK 1/94) (7) b................00) III Jd....................... ...................... Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat kelulusan yang dinyatakan di dalam surat Kementerian Kewangan PS(6..................... Tandatangan Pengetua / Guru Besar dan cop rasmi jabatan Tarikh : .

00) 111-JD4 (SK 1/94) bertarikh 15 Mei 1996. c. Membuat rumusan bersama-sama Pensyarah Penyelia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyeliaan Latihan Mengajar yang dijalankan. Mengirim Borang LM 1 dan LM 2 kepada Pensyarah Penyelia mata pelajaran. Membuat catatan ulasan kekuatan dan kelemahan serta ulasan cadangan membaiki. peningkatan jati diri dan pemupukan nilai-nilai professional keguruan. k.P04 pind. i. o. l. Menyemak. memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar guru pelatih. Menggunakan Borang LM 1 untuk tujuan penyeliaan. Memantau dan memaklumkan salah laku disiplin guru pelatih kepada Pengetua sekolah dan UPSI dengan segera sepanjang tempoh Latihan Mengajar. j. m. Melaporkan kepada pihak UPSI / Pengarah Pusat Latihan Mengajar dan Industri Universiti / Program atau Pensyarah Penyelia dengan serta-merta sebarang kes atau keadaan yang berkaitan dengan Latihan Mengajar yang memerlukan tindakan segera dari pihak UPSI. Tuntutan dibuat di akhir program. f. h. Borang LM 1 dan LM 2 disediakan di dalam buku penyeliaan dikirim menerusi Pengetua. Membimbing guru pelatih kearah perkembangan sahsiah pendidik terutama dari segi pergaulan yang sihat. b. Menjalankan penilaian prestasi pelatih mengikut prosedur dan kaedah yang ditetapkan oleh UPSI. Memaklumkan kepada Pengetua sekolah mengenai kemajuan guru pelatih dari semasa ke semasa. n. Berbincang dengan Pensyarah Penyelia tentang kes-kes khas guru pelatih yang perlu diberi perhatian segera.05 LAMPIRAN A TUGAS GURU PEMBIMBING: a. Guru Pembimbing layak menuntut dan menerima ganjaran mengikut pekeliling “Pemberian Ganjaran Kepada Guru Pembimbing Kursus Perguruan Pra Perkhidmatan” oleh Kementerian Kewangan PS (6. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan / penyeliaan yang kemas kini dan menyerahkannya kepada pihak UPSI mengikut jadual kerja yang ditetapkan. Menjalankan sekurang-kurangnya 4 (EMPAT) kali penyeliaan yang lengkap untuk sepanjang tempoh sesuatu sesi Latihan Mengajar. . Melengkapkan Borang LM 2 untuk melaporkan dan menilai kegiatan aktiviti kokurikulum guru pelatih. e. d. g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful