P04 pind.

05

SENARAI SEMAK BORANG TUNTUTAN ELAUN KHAS GURU PEMBIMBING

BIL

PERKARA

CATATAN TANDAKAN ( √ )

1.

Surat lantikan guru pembimbing kepada guru pelatih UPSI (yang telah ditandatangani oleh Ketua Unit Latihan Mengajar & Industri)

2.

Salinan muka depan buku akaun bank/penyata yang tertera no akaun bank (yang jelas dan boleh dibaca). *akaun Tabung Haji dan ASB tidak diterima.

3.

Pastikan borang telah diisi dengan lengkap.

4.

Telah ditandatangani oleh pemohon.

5.

Telah ditandangani dan cop rasmi pengetua sekolah.

Nota : Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses dan tidak dikembalikan. Sebarang
pertanyaan sila hubungi Pusat Latihan Mengajar & Industri di talian 05-4506825/6826.

05 PUSAT LATIHAN MENGAJAR DAN INDUSTRI (PLMI) BORANG TUNTUTAN ELAUN KHAS GURU PEMBIMBING A. Rumah / Bimbit : : : *Alamat Emel *Nama Bank & No. MAKLUMAT GURU PEMBIMBING Nama Penuh No. Sekolah : No.P04 pind. Akaun *Kelayakan Akademik (sila tanda √ pada yang berkenaan) (sila sertakan salinan muka depan buku bank anda) : Ijazah ( ) Bukan Ijazah ( ) MAKLUMAT BIMBINGAN Tuntutan Bil. Kad Pengenalan Nama & Alamat Sekolah : : : Tel. Tel. Sekolah Alamat Surat Menyurat : : Fax. Nama Guru Pelatih (Pelajar UPSI) Program / Matapelajaran Tempoh Bimbingan (Minggu) Tarikh Bimbingan (Diisi oleh PLMI) JUMLAH TUNTUTAN *Nota: Penting diisi untuk proses pembayaran .

............ C............... ........................................................... Pihak UPSI berhak untuk tidak membayar saya sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak benar............. Tandatangan Guru Pembimbing Tarikh : .... PERAKUAN Dengan ini saya mengaku bahawa : a........ Tandatangan Pengarah Pusat Latihan Mengajar & Industri (Nama dan cop) ..05 B............. PENGESAHAN PENGETUA/GURU BESAR Dengan ini saya mengesahkan bahawa guru pembimbing di atas telah menjalankan bimbingan ke atas guru pelatih tersebut sebanyak empat (4) kali dan layak membuat tuntutan........00) III Jd................................ Bimbingan sebanyak empat (4) kali seperti yang telah disyaratkan telah dibuat ke atas pelatih tersebut...P04 pind......... Tandatangan Pengetua / Guru Besar dan cop rasmi jabatan Tarikh : .. . UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Kelulusan Pengarah Pusat Latihan Mengajar & Industri Diluluskan / Tidak Diluluskan Amaun tuntutan sebanyak : RM...... Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat kelulusan yang dinyatakan di dalam surat Kementerian Kewangan PS(6.......... 4 (SK 1/94) (7) b............

c. Guru Pembimbing layak menuntut dan menerima ganjaran mengikut pekeliling “Pemberian Ganjaran Kepada Guru Pembimbing Kursus Perguruan Pra Perkhidmatan” oleh Kementerian Kewangan PS (6. Melengkapkan Borang LM 2 untuk melaporkan dan menilai kegiatan aktiviti kokurikulum guru pelatih. h. m. memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar guru pelatih. Tuntutan dibuat di akhir program. Menjalankan sekurang-kurangnya 4 (EMPAT) kali penyeliaan yang lengkap untuk sepanjang tempoh sesuatu sesi Latihan Mengajar. d. i. b. Berbincang dengan Pensyarah Penyelia tentang kes-kes khas guru pelatih yang perlu diberi perhatian segera. Menjalankan penilaian prestasi pelatih mengikut prosedur dan kaedah yang ditetapkan oleh UPSI. j. o. Menyemak. Mengirim Borang LM 1 dan LM 2 kepada Pensyarah Penyelia mata pelajaran. Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan / penyeliaan yang kemas kini dan menyerahkannya kepada pihak UPSI mengikut jadual kerja yang ditetapkan. peningkatan jati diri dan pemupukan nilai-nilai professional keguruan. g. . n. Membuat rumusan bersama-sama Pensyarah Penyelia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyeliaan Latihan Mengajar yang dijalankan.P04 pind. e.00) 111-JD4 (SK 1/94) bertarikh 15 Mei 1996. f. l. Borang LM 1 dan LM 2 disediakan di dalam buku penyeliaan dikirim menerusi Pengetua.05 LAMPIRAN A TUGAS GURU PEMBIMBING: a. k. Membimbing guru pelatih kearah perkembangan sahsiah pendidik terutama dari segi pergaulan yang sihat. Memaklumkan kepada Pengetua sekolah mengenai kemajuan guru pelatih dari semasa ke semasa. Melaporkan kepada pihak UPSI / Pengarah Pusat Latihan Mengajar dan Industri Universiti / Program atau Pensyarah Penyelia dengan serta-merta sebarang kes atau keadaan yang berkaitan dengan Latihan Mengajar yang memerlukan tindakan segera dari pihak UPSI. Membuat catatan ulasan kekuatan dan kelemahan serta ulasan cadangan membaiki. Menggunakan Borang LM 1 untuk tujuan penyeliaan. Memantau dan memaklumkan salah laku disiplin guru pelatih kepada Pengetua sekolah dan UPSI dengan segera sepanjang tempoh Latihan Mengajar.