Amalan-amalan ketika mengandung

1. Banyak bertaubat kepada Allah s.w.t atas segala dosa yang telah dilakukan
2. Sentiasa menutup aurat mengikut ajaran Islam
3. Membaca ayat-ayat Al-Quran
Surah-surah amalan ketika mengandung
o Al-Fatihah dan ayat Kursi
o Seluruh surah Yassin
o Seluruh surah At-Taubah
o Seluruh surah Yusuf
o Seluruh surah Luqman
o Seluruh surah Maryam
o Surah An-Nahl ayat 78

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia
mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran); supaya kamu
bersyukur.
o Surah Al-A'raf ayat 189
بَهب
ّ
شَ غَح ب
ّ
و
َ
ل
َ
ف ب
َ
هْ ٍ
َ
ل
ِ
إ َ ي
ُ
كْ س
َ
ٍ
ِ
ل ب
َ
ه
َ
جْ وَ ص ب
َ
ه
ْ
ٌ
ِ
ه
َ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
و
ٍ
ةَ ذ
ِ
حا
َ
و
ٍ
س
ْ
ف
ّ
ً ي
ّ
ه ن
ُ
ك
َ
ق
َ
ل َ خ ي
ِ
ز
ّ
لا
َ
ىُه
ّ يًَى
ُ
كٌَ
ّ
ل
ً
بح
ِ
لب
َ
ص بٌََخْ ٍَحآ
ْ
ي
ِ
ئ
َ
ل ب
َ
وُهّب
َ
س
َ
ّ
ا ا
َ
ىَ عّ د ج
َ
ل
َ
ق
ْ
ث
َ
أ ب
ّ
و
َ
ل
َ
ف
ِ
ه
ِ
ب
ْ
ثّ ش
َ
و
َ
ف ب
ً
فٍ
ِ
ف َ خ
ً
ل
ْ
و
َ
ح
ْ
ج
َ
ل
َ
و
َ
ح

ّ
شلا َ ي
ِ
ه يٌ
ِ
ش
ِ
كب
Dialah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri yang satu dan Dia mengadakan daripada
hakikat itu pasangannya (diri suami isteri), untuk bersenang-senang (bertenang tenteram) satu diri kepada
yang lain. Ketika suami mencampuri isterinya, mengandunglah dia dengan kandungan yang ringan, serta
teruslah dia dengan keadaan itu (ke suatu waktu). Kemudian ketika dia merasa berat (dan menaruh
bimbang) berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka (dengan berkata): Sesungguhnya jika Engkau
(wahai Tuhan kami) mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang
bersyukur
Link laman-laman web Al-Quran
 Syed Aftab Ali Bukhari - bacan Al-Quran dan terjemahan dalam bahasa Inggeris
 Al-Islam - bacaan Al-Quran dan terjemahan dalam pelbagai bahasa termasuk
bahasa melayu.
4. Membaca doa
o Doa mohon rahmat - Surah Ali-Imran ayat 8-9
ُ با ّ ه َ و
ْ
لا َ تن
َ
أ َ ك
ّ
ن
ِ
إ
ً
ةَ م ْ حَ ر َ كن ُ د
ّ
ل نِ م ا
َ
ن
َ
ل ْ بَ ه َ و ا
َ
ن
َ
ت ْ ي َ دَ ه
ْ
ذ
ِ
إ َ د ْ عَ ب ا
َ
نَ بو
ُ
ل
ُ
ق
ْ
غ
ِ
ز
ُ
ت
َ
ل ا
َ
نّ ب َ ر

(Mereka berdoa dengan berkata): Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu;
sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya. Wahai Tuhan kami!
Sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia, untuk (menerima balasan pada)
suatu hari (hari kiamat) yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya.
o Doa zuriat yang soleh - Surah Ali-Imran ayat 38

Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, katanya: Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku dari sisiMu
zuriat keturunan yang baik; sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar (menerima) doa permohonan.
o Doa mohon ampun - Surah Ali-Imran ayat 192-194
بٌَ ْ ع
ِ
و
َ
س بٌَ
ّ
ً
ِ
إ بٌَّب ّ س
ٍ
سب
َ
صً
َ
أ
ْ
ي
ِ
ه َ يٍ
ِ
و
ِ
لب
ّ
ظل
ِ
ل ب
َ
ه
َ
و ُهَخْ ٌ َ ض
ْ
خ
َ
أ
ْ
ذ
َ
ق
َ
ف
َ
سب
ّ
ٌلا
ِ
ل
ِ
خ
ْ
ذ
ُ
ح ي
َ
ه َ ك
ّ
ً
ِ
إ بٌَّب
َ
س

َ
وٌ
ِ
ل
ِ
ل ي
ِ
دبٌٌَُ بًٌ
ِ
دبٌَ
ُ
ه ب
ّ
ٌَ ع ْ ش
ّ
فَ ك
َ
و بٌَ
َ
بى
ُ
ً
ُ
ر بٌَ
َ
ل ْ ش
ِ
ف
ْ
غب
َ
ف بٌَّب
َ
س ب
ّ
ٌ
َ
هآ
َ
ف
ْ
ن
ُ
كّب
َ
ش
ِ
ب
ْ
اى
ُ
ٌ
ِ
هآ
ْ
ى
َ
أ
ِ
ىب

َ
م ْ ى
َ
ٌ بًَ
ِ
ض
ْ
خ
ُ
ح
َ
ل
َ
و َ ك
ِ
لُ سُ س ى
َ
ل َ ع بٌَ
ّ
حذَ ع
َ
و ب
َ
ه بٌَ
ِ
حآ
َ
و بٌَّب
َ
س
ِ
سا
َ
شْ بلا
َ
ع
َ
ه بٌَ
ّ
ف
َ
ىَح
َ
و بٌَ
ِ
حبَئٍّ
َ
س
َ دب
َ
عٍ
ِ
و
ْ
لا ُ ف
ِ
ل
ْ
خ
ُ
ح
َ
ل َ ك
ّ
ً
ِ
إ
ِ
ت
َ
هب
َ
ٍ
ِ
ق
ْ
لا
Wahai Tuhan kami! Sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam Neraka maka sesungguhnya
Engkau telah menghinakannya dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru (Rasul) yang menyeru kepada
iman, katanya: Berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami,
ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah
kami bersama orang-orang yang berbakti (yang banyak berbuat kebajikan). Wahai Tuhan kami! Berikanlah
kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-rasulMu dan janganlah
Engkau hinakan kami pada hari kiamat; sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
o Doa anak tetap mengerjakan sembahyang - Surah Ibrahim ayat 40-41
ً
ِ
ل ْ ش
ِ
ف
ْ
غا بٌَّب
َ
س ءبَ عُ د ْ لّب
َ
قَح
َ
و بٌَّب
َ
س ً
ِ
خٌّ ّ س
ُ
ر ي
ِ
ه
َ
و
ِ
ة
َ
لّ صلا
َ
نٍ
ِ
ق
ُ
ه ً
ِ
ٌ
ْ
ل
َ
ع ْ جا ّ ة
َ
س
ُ ةب
َ
س
ِ
ح
ْ
لا
ُ
مى
ُ
ق
َ
ٌ
َ
م ْ ى
َ
ٌ َ يٍ
ِ
ٌ
ِ
ه
ْ
ؤ
ُ
و
ْ
ل
ِ
ل
َ
و ّ يَ ذ
ِ
لا
َ
ى
ِ
ل
َ
و
Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriat
keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Wahai Tuhan kami! Berilah
ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang - orang yang beriman, pada masa berlakunya
hitungan amal dan p embalasan
5. Kehidupan suami isteri ketika mengandung akan mempengaruhi janin. Oleh itu
terdapat adab-adab yang perlu bagi suami dan isteri
o Adab isteri terhadap suami ketika mengandung
1. Mengasihi dan menyayangi suami
2. Menjaga perkataan terhadap suami
3. Tidak terlalu cerewet
4. Menjauhi daripada perasaan yang tidak baik terhadap suami
5. Menghargai pandangan dan nasihat yang diberikan suami, orang
tua serta ahli keluarga
6. Menghormati kaum muslimin dan muslimat serta berbuat baik
kepada mereka
7. Menjauhi dari mengumpat dan menghina orang lain.
 Adab suami terhadap isteri
1. Menunjukkan kasih sayang terhadap isteri
2. Jujur dan setia pada isteri serta tidak memberi layanan yang kejam dan kasar
3. Selesaikan selisih faham
4. Tidak mudah menjatuhkan talak atau mengeluarkan perkataan yang sama
sepertinya.
5. Kerap melakukan sembahyang sunat dan mendoakan isteri dan anak selamat

ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti (yang banyak berbuat kebajikan).sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya. orang tua serta ahli keluarga 6. Menjauhi daripada perasaan yang tidak baik terhadap suami 5. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia. o Doa mohon ampun . sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar (menerima) doa permohonan.Surah Ibrahim ayat 40-41 ُ ِ َ ِ َّ َ ُ ْ ًِ‫سةِّ اجْ ع ْلًٌِ هقٍِن الصالَة وهي رسِّ ٌَّخًِ سبٌََّب وحَقَبَّلْ دعبء سبٌََّب اغفِشْ ل‬ َ َ ُ َ َ َ َ ُ‫ولِىالِذي ولِ ْلوؤهٌٍِي ٌَىم ٌَقُىم الحسبة‬ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ِ ْ ُ َ َّ َ َ َ da lhluha jd ahaahaW ha d lulhaiha skWh ikhlhe ghahl nkahauka h luhaiha huk ahhaW ahaW udekhkahaukm ghahl nkaha uh lk kdhudahauhaiha ah kdh aaaahaukm ghahl nkaha uh la adhliha ahhaW ahaW adhl hak kh h hjh adhihukaah -h kka ahWluk ha ahWl ud kh lak ahkhuk jdheh ahWl ahhaW d ahihjhaalekaWha h hi ha k 5. Menghormati kaum muslimin dan muslimat serta berbuat baik kepada mereka 7.Surah Ali-Imran ayat 192-194 ْ ِ َ ِ َِْ َّ ٍ َ ‫سبٌََّب إًَِّك هي حُذخل الٌَّبس فَقَذ أَخضٌخَهُ وهب لِلظَّبلِوٍي هي أًَصبس سبٌََّب إًٌََِّب سوعٌَب‬ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ‫هٌَبدًٌب ٌٌَُبدي لِإلٌوبى أَى آهٌُىا بِشبِّكن فَآهٌَّب سبٌََّب فَبغفِشْ لٌََب رًُىبٌََب وكفِّشْ عٌَّب‬ َ َ َ ُْ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ِ ِ ُ ‫سٍِّئَبحٌَِب وحَىفٌََّب هع األبشاس سبٌََّب وآحٌَِب هب وعذحٌََّب علَى سسلِك والَ حُخضًَب ٌَىم‬ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ ْ ‫القٍَِبهت إًَِّك الَ حُخلِف الوٍعبد‬ َ َ ِْ ُ ْ َ ِ َ ْ Wahai Tuhan kami! Sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam Neraka maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.  Adab suami terhadap isteri 1. katanya: Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku dari sisiMu zuriat keturunan yang baik. Wahai Tuhan kami! Berikanlah kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-rasulMu dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. katanya: Berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Oleh itu terdapat adab-adab yang perlu bagi suami dan isteri o Adab isteri terhadap suami ketika mengandung 1. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah mendengar seorang Penyeru (Rasul) yang menyeru kepada iman. o Doa zuriat yang soleh . Menjauhi dari mengumpat dan menghina orang lain. Menjaga perkataan terhadap suami 3. maka kami pun beriman. Tidak terlalu cerewet 4. Mengasihi dan menyayangi suami 2. Menunjukkan kasih sayang terhadap isteri . Menghargai pandangan dan nasihat yang diberikan suami. Kehidupan suami isteri ketika mengandung akan mempengaruhi janin. sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya. o Doa anak tetap mengerjakan sembahyang .Surah Ali-Imran ayat 38 Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Wahai Tuhan kami. untuk (menerima balasan pada) suatu hari (hari kiamat) yang tidak ada syak padanya.

Tidak mudah menjatuhkan talak atau mengeluarkan perkataan yang sama sepertinya. 5. Kerap melakukan sembahyang sunat dan mendoakan isteri dan anak selamat . Selesaikan selisih faham 4.2. Jujur dan setia pada isteri serta tidak memberi layanan yang kejam dan kasar 3.